MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 638a/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 638         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            34. - Hotărâre privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în functionarea justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.028. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

 

1.051. - Hotărâre privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

612. - Decizie pentru numirea domnului Ioan Hidegcuti în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

613. - Decizie pentru numirea doamnei Georgeta Modiga în functia publică de secretar general în cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

614. - Decizie pentru numirea domnului Ioan Mihăilă în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

 

615. - Decizie pentru numirea domnului Costel Marian Dima în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

231. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de închiriere de către Ministerul Administratiei si Internelor, pe perioadă determinată, a unor spatii locative necesare cazării politistilor si cadrelor militare în activitate

 

1.555. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea Procedurii de repartizare de contingent societătilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 133/2005

 

2.360. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Scoala Generală cl. I-IV, fost hotel grăniceresc, Str. Principală nr. 513, satul/comuna Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud

 

2.361. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Profesor I.S. Floru" din str. Aurel Vlaicu nr. 115, sectorul 2, Bucuresti

 

5.202. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studentilor înmatriculati la Universitatea „Spiru Haret" din Bucuresti în anul I, în perioada 2005-2008, la formele de învătământ la distantă si cu frecventă redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate

 

Rectificări la :

- Decizia primului-ministru nr. 602/2009

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în functionarea justitiei

 

Având în vedere scrisoarea adresată birourilor permanente ale celor două Camere de către Asociatia Magistratilor din România, de Reteaua Natională a Adunărilor Generale ale Judecătorilor si Uniunea Natională a Judecătorilor din România cu privire la divergentele dintre puterea executivă si puterea judecătorească care afectează grav functionarea justitiei,

în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 pct. 26 si ale art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificările si completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Comisia comună specială pentru analizarea crizei intervenite în functionarea justitiei, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:

a) analizarea situatiei grave din justitie, care a condus la blocarea functionării acesteia si la radicalizarea factorilor cu responsabilităti în acest domeniu;

b) identificarea cauzelor care au provocat situatia din justitie, precum si a măsurilor care se impun pentru rezolvarea acesteia;

c) analizarea legislatiei din domeniul justitiei pentru identificarea eventualelor inadvertente, omisiuni, imperfectiuni;

d) examinarea si analizarea statutului judecătorilor si procurorilor, pentru a stabili dacă actualul cadru legal este suficient pentru a le asigura conditiile normale de exercitare a functiilor, atributiilor si responsabilitătilor acestora;

e) stabilirea oportunitătii elaborării unui Pact national pentru justitie.

Art. 2. - Comisia este formată din 15 parlamentari, alesi cu respectarea configuratiei politice a Camerei Deputatilor si a Senatului, componenta sa nominală fiind prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Conducerea Comisiei este formată dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un secretar, nominalizati în anexă.

Art. 4. - Activitatea Comisiei se va desfăsura în conformitate cu un regulament propriu de organizare si functionare, care va fi elaborat si prezentat birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 5. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei să se desfăsoare regulamentar este necesară participarea majoritătii membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia.

Art. 6. - Lucrările Comisiei sunt publice, cu exceptia cazurilor în care plenul acesteia prevede altfel. Lucrările Comisiei pot fi transmise pe reteaua internă de televiziune a Camerei Deputatilor sau a Senatului si la posturile de radio si televiziune.

Art. 7. - Pentru realizarea obiectivelor pentru care a fost constituită, Comisia este abilitată să aibă consultări la Consiliul Superior al Magistraturii, la înalta Curte de Casatie si Justitie si la alte instante judecătoresti, va putea solicita informatii de la Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti si de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, Comisia va putea consulta organizatiile profesionale ale judecătorilor si procurorilor, organizatiile neguvernamentale care au în preocuparea lor aspecte din domeniul justitiei, precum si personalităti recunoscute si specialisti în domeniu.

Art. 8. - Parlamentul României solicită Guvernului României, altor institutii publice cu atributii legate de obiectul activitătii Comisiei să pună la dispozitia acesteia informatiile solicitate.

Art. 9. - Constatările, concluziile si propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport final, care va fi depus simultan la birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Birourile permanente ale celor două Camere vor convoca în cel mai scurt timp posibil o sedintă comună în vederea dezbaterii acestuia.

Art. 10. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia, Senatul si Camera Deputatilor vor asigura personalul de specialitate si logistica necesare, aprobate de birourile permanente.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 24 septembrie 2009.

Nr. 34.

 

ANEXA

 

COMPONENTA

Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei intervenite în functionarea justitiei

 

1. Domnul deputat Iordache Florin - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC - presedinte

2. Domnul senator Urban Iulian - Grupul parlamentar al PD-L - vicepresedinte

3. Domnul deputat Chiuariu Tudor- Alexandru - Grupul parlamentar al PNL - secretar

4. Domnul deputat Buda Daniel - Grupul parlamentar al PD-L - membru

5. Domnul deputat Ialomitianu Gheorghe - Grupul parlamentar al PD-L - membru

6. Domnul deputat Andronache Gabriel - Grupul parlamentar al PD-L - membru

7. Domnul deputat Voinescu-Cotoi Sever - Grupul parlamentar al PD-L - membru

8. Domnul senator Sova Dan Coman - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC - membru

9. Domnul deputat Ponta Victor-Viorel - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC - membru

10. Domnul deputat Andon Sergiu - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC - membru

11. Domnul deputat Stefan Viorel - Grupul parlamentar al Aliantei politice PSD + PC - membru

12. Domnul deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen - Grupul parlamentar al PNL - membru

13. Domnul senator Melescanu Teodor Viorel - Grupul parlamentar al PNL - membru

14. Domnul deputat Mate András Levente - Grupul parlamentar al UDMR - membru

15. Domnul deputat Ibram Iuseim - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale - membru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare – ARSVOM

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) formare profesională, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare".

2. La articolul 8 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) formare profesională, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.028.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea sectiilor de votare speciale care se vor organiza în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 72 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabilesc sectiile de votare speciale care se organizează în municipii, orase si comune pentru desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009, prevăzute în anexele nr. I-42, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.051.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL ALBA

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Alba lulia

Sala de protocol a statiei CFR din Bd. Încoronării

Bd. Încoronării nr. 1, CP 510157

Sala de lectură a Căminului studentesc nr. 2 al Universitătii „1 Decembrie 1918"

Str. Vasile Alecsandri nr. 102, CP 510201

Municipiul Aiud

Colegiul National Bethlen Gabor, Sala clasa a XII- A parter

Str. Bethlen Gabor nr. 1, CP 515200

Municipiul Blaj

Gara Mare, Statia CFR Blaj

Str. Gării nr. 3, CP 515400

Municipiul Sebes

Autogara Sebes, Sala de asteptare

Str. Vânători nr. 24 D, CP 515800

Oras Abrud

Scoala de Aplicatie, Sala nr. 2

Str. Detunata nr. 2, CP 515100

Oras Baia de Aries

Scoala Generală cu clasele V-VIII, Sala nr. 2

Str. Piata Băii nr. 3, Sala nr. 2, CP 515300

Oras Câmpeni

Casa de Cultură „Avram lancu", Sală hol

Str. Avram lancu nr. 3, CP 515500

Oras Cugir

Casa de Cultură a Orasului Cugir, parter, Sala de repetitii

Str. II. Caragiale nr. 5, CP 515600

Oras Ocna Mures

Grădinita cu program normal nr. 2 Ocna Mures, Sala nr. 1 parter

Str. Nicolae lorga nr. 20, CP 515700

Oras Teius

Gara CFR Teius, Sala apel

Str. Decebalnr. 148, CP 515900

Oras Zlatna

Scoala Generală clasele I-VIII „Horea", Sala de cursuri a clasei a ll- A

Str. P-ta Unirii nr. 4, CP 516100

Comuna Albac

Căminul Cultural, Sala nr. 2

Sat Albac, str. Closca nr. 9, CP 517005

Comuna Almasu Mare

Cămin Cultural Comuna Almasu Mare, Holul central

Sat Almasu Mare, Str. Principală nr. 204, CP 517030

Comuna Arieseni

Grupul Scolar de Turism, Sala clasei a IV- A

SatArieseni-Sat nr. 8, CP 517040

Comuna Avram lancu

Scoala Generală Avram lancu, Sala nr. 2

Sat Avram lancu nr. 27E, CP 517065

Comuna Berghin

Scoala Generală cu clasele I-VIII, Sala nr. 1

Sat Berghin, Str. Morii nr. 34, CP 517110

Comuna Bistra

Grădinita cu program normal, Sala de activităti a grupei mici

Bistra Centru, str. P.P. Aron nr. 6, CP 517115

Comuna Blandiana

Scoala cu clasele l-VIII Blandiana, Sala de sport

Sat Blandiana nr. 204 A, CP 517160

Comuna Bucerdea Grânoasă

Grădinita cu program normal Bucerdea Grânoasă, Sala nr. 2

Sat Bucerdea Grânoasă, Str. Potvechiului nr. 2, CP 517261

Comuna Bucium

Primăria Comunei Bucium, Sala de consiliu

Sat Bucium, Str. Principală, CP 517165

Comuna Câlnic

Scoala Generală Câlnic, Sala - clasa a VII A

Sat Câlnic, Str. Principală nr. 329, CP 517205

Comuna Cenade

Scoala Generală I. Agârbiceanu - cu clasele I-IV, Sala nr. 1

Sat Cenade, Str. Principală nr. 250, CP 517210

Comuna Cergău

Scoala cu clasele I-VIII „Aron Cotrus", Sală - clasa a ll- A

Sat Cergău Mare, Str. Principală nr. 166, CP 517216


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Comuna Ceru-Băcăinti

Scoala cu clasele V-VIII, Sala de clasa a Vlll- A

Comuna Ceru-Băcăinti nr. 23, CP 517220

Comuna Cetatea de Baltă

Cămin Cultural, Sala de sedintă

Sat Cetatea de Baltă, Str. Cetătii, CP 517235

Comuna Ciugud

Scoala cu clasele I-VIII Ciugud, Sala nr. 4

Sat Ciugud, Str. Principală nr. 127, CP 517240

Comuna Ciuruleasa

Scoala cu clasele l-VIII, Laborator matematică

Sat Ciuruleasa nr. 1A, CP 517250

Comuna Crăciunelul de Jos

Căminul Cultural Crăciunelu de Jos, Sala de sedinte

Sat Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie nr. 192, CP 517260

Comuna Cricău

Cămin Cultural Cricău, Sala nr. 2

Sat Cricău nr. 318, CP 517265

Comuna Cut

Scoala cu clasele I-VIII Septimiu Albini, Sala nr. 2

Sat Cut, Str. Principală nr. 226, CP 517206

Comuna Daia Română

Grădinita de copii, Sala „Grupa mare"

Sat Daia Română nr. 5, CP 517275

Comuna Dostat

Scoala cu clasele I-VIII, Sala nr. 2

Sat Dostat nr. 235, CP 517275

Comuna Fărău

Scoala cu clasele I-VIII, Sala 1

Sat Fărău, Str. Bisericii nr. 274, CP 517280

Comuna Galda de Jos

Scoala Generală Galda de Jos, Sala nr. 1

Sat Galda de Jos nr. 247, CP 517285

Comuna Gârbova

Scoala cu clasele I-VIII, Sala nr. 2, Clădirea nouă

Sat Gârbova, Str. Scolii nr. 79, CP 517305

Comuna Garda de Sus

Scoala Generală Garda de Sus, Sala nr. 2

Sat Garda de Sus nr. 50 A, CP 517310

Comuna Hopârta

Scoala cu clasele I-VIII, Laboratorul de informatică

Sat Hopârta nr. 22, CP 517335

Comuna Horea

Centrul Cultural „HCC" Horea, Sala mică

Sat Horea, str. Nicola Vasile Ursu nr. 27, CP 517340

Comuna Ighiu

Scoala Generală nr. 2 „Sard", Sala clasei a lll- A

SatSard nr. 386, CP517363

Comuna Intregalde

Căminul Cultural Intregalde

Sat Intregalde nr. 3, CP 517365

Comuna Jidvei

Biblioteca Comunei Jidvei, Sala nr. 1

Sat Jidvei, str. Unirii nr. 2D, CP 517385

Comuna Livezile

Scoala cu clasele I-VIII Livezile, Sala de clasă matematică

Sat Livezile, Str. Principală nr. 186 I, CP 517390

Comuna Lopadea Nouă

Căminul Cultural, Sala nr. 2

Sat Lopadea Nouă, Str. Principală nr. 238, CP 517395

Comuna Lunca Muresului

Scoala cu clasele I-VIII Lunca Muresului, Sala nr. 4

Str. Gării nr. 241, CP 517405

Comuna Lupsa

Căminul Cultural, Sala nr. 2

Sat Lupsa nr. 10, CP 517410

Comuna Metes

Primăria Metes, Sala de sedinte

Sat Metes, Str. Principală nr. 43, CP 517445

Comuna Mihalt

Cămin Cultural Mihalt, Sala Mică

Sat Mihalt, Str. Principală nr. 368, CP 517465

Comuna Mirăslău

Scoala cu clasele I-VIII, Sala nr. 1

Str. Principală nr. 29, CP 515770

Comuna Mogos

Căminul Cultural Mogos

Sat Mogos nr. 7A, CP 517480

Comuna Noslac

Primăria Noslac, Sala nr. 2

Sat Noslac, Str. Principală nr. 78, CP 517515

Comuna Ocolis

Scoala cu clasele I-IV Vidolm, Sala nr. 2

Sat Vidolm, CP 517528

Comuna Ohaba

Scoala Generală I-VIII, Sala nr. 1

Sat Ohaba nr. 305, CP 517530

Comuna Pianu

Cămin Cultural, Sala Mare

Sat Pianu de Sus, Str. Principală nr. 237, CP 517537

Comuna Poiana Vadului

Cămin Cultural, Sala nr. 1

Sat Poiana Vadului nr. 27B, CP 517545

Comuna Ponor

Scoala Generală cu clasele I-VIII, Sala nr. 1

Sat Ponor nr. 83, CP 517565

Comuna Posaga

Căminul Cultural, Sala nr. 3

Sat Posaga de Jos, CP 575581

Comuna Rădesti

Scoala Generală cu clasele I-VIII Demetriu Radu, Sala nr. 1

Sat Rădesti nr. 22, CP 517585

Comuna Râmet

Scoala Generală cu clasele I-VIII, Sala de clasă nr. 1

Sat Râmet, Str. Principală nr. 3, CP 517590

Comuna Rimetea

Scoala Generală Coltesti, Sala nr. 1

Sat. Coltesti nr. 215, CP 517611

Comuna Rosia Montană

Clădirea „Locuinte sociale" Cărpinis

Sat Cărpinis, CP 517619

Comuna Rosia de Secas

Cămin Cultural, Sala protocol, et. 1

Sat Rosia de Secas nr. 119, CP 517640

Comuna Sălciua

Scoala cu clasele I-IV Sălciua de Jos, Sala nr. 2

Sat Sălciua de Jos nr. 130, CP 517648

Comuna Sălistea

Primăria Sălistea, Camera Agricolă

Sat Sălistea, str. Joseni nr. 477, CP 517655

Comuna Săsciori

Scoala Generală Săsciori, Sala de clasă a Vlll- A

Sat Săsciori, Str. Principală nr. 380, CP 517660

Comuna Sâncel

Căminul Cultural, Sala nr. 2

Sat Sâncel, str. M. Eminescu nr. 49, CP 517670

Comuna Sântimbru

Căminul Cultural, Sala nr. 1

Sat Sântimbru, Str. Blajului nr. 187, CP 517675

Comuna Scărisoara

Scoala Generală Scărisoara, Sala nr. 1

Sat Scărisoara nr. 194, CP 517680

Comuna Sohodol

Scoala Generală, clasele I-IV

Sat Sohodol, Str. Principală nr. 1, CP 517700

Comuna Stremt

Scoala cu clasele I-VIII Stremt, Sala nr. 2

Sat Stremt, Str. Principală nr. 97, CP 517745

Comuna Sibot

Scoala Generală cu clasele I-VIII, Sala mare

SatSibot, Str. Principală nr. 151, CP517750

Comuna Sona

Scoala cu clasele I-VIII Sona, Sala nr. 2

Sat Sona, Str. 23 August nr. 2 CP 517755

Comuna Spring

Scoala Generală, Sala nr. 1

Sat Spring, Str. Principală nr. 334, CP 517765

Comuna Sugag

Clădire expozitie etnografică, Sala nr. 1

Sat Sugag nr. 232B, CP 517775

Comuna Unirea

Scoala Generală „Avram lancu", Sala nr. 3

Sat Unirea, str. Avram lancu nr. 76, CP 517785

Comuna Vadu Motilor

Cămin Cultural, Sala de spectacole

Sat Vadu Motilor nr. 2, CP 517795

Comuna Valea Lungă

Căminul Cultural, Sala nr. 1

Sat Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 305, CP 517815

Comuna Vidra

Cămin Cultural, Sala 1

Sat Vidra, str. Lunca Biserici nr. 35, CP 517848

Comuna Vintu de Jos

Gara CFR Vintu de Jos, Sala de asteptare clasa I

Sat Vintu de Jos, Str. Gării nr. 105, CP 517875


ANEXA Nr. 2

 

JUDETUL ARAD

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Arad

Căminul Studentesc al Universitătii de Vest „Vasile Goldis"

Str. Cocorilor nr. 57, CP 310426

Căminul Studentesc al Universitătii „Aurel Vlaicu"

Str. Ursului nr. 2-4, CP 310368

Statia CFR Arad

Piata Gării nr. 2-4, CP 310148

Statia CFR Aradul Nou

Str. Piata Gara Aradul Nou, CP 310242

Autogara Arad

Str. 6 Vânători nr. 14, CP 310159

Orasul Chisineu-Cris

Primăria Orasului Chisineu-Cris, Sala mare

Str. Înfrătirii nr. 97, CP 315100

Orasul Curtici

Casa de Cultură Curtici

Str. Horea nr. 1, CP 315200

Orasul Ineu

Autogara „Transdara" Ineu

Str. Mihai Eminescu nr. 129, CP 315300

Orasul Lipova

Primăria Orasului Lipova, Sala mică

Str. N. Bălcescu nr. 26, CP 315400

Orasul Nădlac

Clădire statie dezinfectie

Orasul Nădlac, Zona PCTF, FN. (Incinta Vămii Nădlac), CP 315500

Orasul Pâncota

Primăria Orasului Pâncota

Str. Tudor Vladimirescu nr. 68, CP 315600

Orasul Pecica

Scoala primară nr. 3 Pecica

Str. 1 nr. 218, CP 317235

Sediul fostei primării din localitatea Turnu

Localitatea Turnu nr. 245, CP 317238

Orasul Sântana

Scoala generală nr. 1 „Sfînta Ana"

Str. Câmpului nr. 107, CP 317280

Orasul Sebis

Universitatea de Vest „Vasile Goldis", Filiala Sebis

Bd. Victoriei nr. 7D, CP 315700

Comuna Almas

Primăria Comunei Almas

Sat Almas nr. 605, CP 317005

Comuna Apateu

Primăria Comunei Apateu

SatApateu nr. 364, CP 317010

Comuna Archis

Primăria Comunei Archis

Sat Archis nr. 97, CP 317015

Comuna Bata

Primăria Comunei Bata

Sat Bata nr. 166, CP 317020

Comuna Bârsa

Cămin Cultural Bârsa

Comuna Bârsa nr. 380A, CP 317025

Comuna Bârzava

Scoala generală I-VIII Bârzava

Sat Bârzava nr. 151, CP 317030

Comuna Beliu

Grup Scolar Beliu

Sat Beliu, Str. Principală nr. 459, CP 317040

Comuna Birchis

Primăria Comunei Birchis

Sat Birchis, Str. Principală nr. 162, CP 317050

Comuna Bocsig

Căminul Cultural Bocsig

Sat Bocsig nr. 566, CP 317055

Comuna Brazii

Primăria Comunei Brazii

Sat Brazii nr. 26, CP 317060

Comuna Buteni

Primăria Comunei Buteni

Sat Buteni nr. 78, CP 317065

Comuna Cărând

Scoala cu clasele I-IV Cărând

Sat Cărând nr. 71C, CP 317070

Comuna Cermei

Primăria Comunei Cermei

Sat Cermei, sala 1, nr. 304, CP 317075

Comuna Chisindia

Scoală Generală Chisindia

Sat Chisindia nr. 89, CP 317080

Comuna Conop

Statia CFR Conop (Gară)

SatConopF.N.,CP317085

Comuna Covăsânt

Scoala cu cls. I-VIII „Corneliu Miklosi", Corp A Covăsânt

Sat Covăsânt nr. 320A, CP 317090

Comuna Craiva

Căminul Cultural Craiva

Sat Craiva nr. 198, CP 317095

Comuna Dezna

Clubul Tineretului din satul Dezna

Sat Dena, Calea Lazului nr. 1, CP 317110

Comuna Dieci

Primăria Comunei Dieci

Sat Dieci nr. 139 A, CP 317115

Comuna Dorobanti

Primăria Comunei Dorobanti

Sat Dorobanti nr. 410, CP 315201

Comuna Fântânele

Primăria Comunei Fântânele

Sat Fântânele nr. 115, CP 317120

Comuna Felnac

Primăria Comunei Felnac

Sat Felnac nr. 330, CP 317125

Comuna Frumuseni

Scoala generală Frumuseni

Sat Frumuseni nr. 184, CP 317122

Comuna Ghioroc

Primăria Comunei Ghioroc, Corp A

Sat Ghioroc nr. 89, CP317135

Comuna Grăniceri

Scoala generală Grăniceri

Sat Grăniceri nr. 10, CP 317140

Comuna Gurahont

Gara CFR Gurahont

Sat Gurahont, Str. Gării nr. 23, CP 317145

Comuna Hălmăgel

Primăria Comunei Hălmăgel

Sat Hălmăgel nr. 1, CP 317180

Comuna Hălmagiu

Primăria Comunei Hălmagiu

Sat Hălmaciu, Str. Primăriei nr. 9, CP 317160

Comuna Hăsmas

Căminul Cultural Hăsmas

Sat Hăsmas nr. 216, CP 317185

Comuna Ignesti

Primăria Comunei Ignesti

Sat Ignesti nr. 24, CP 317195

Comuna Iratosu

Primăria Comunei Iratosu

Sat Iratosu nr. 1, CP 317200

Comuna Livada

Scoala Generală I-IV Livada

Sat Livada nr. 62, CP 317205

Comuna Macea

Primăria Comunei Macea

Sat Macea nr. 262, CP 317210

Comuna Misca

Sediul Primăriei Comunei Misca

Sat Misca nr. 116, CP317215

Comuna Moneasa

Primăria Comunei Moneasa

Sat Moneasa nr. 72, CP 317220

Comuna Olari

Sediul Consiliului Local al Comunei Olari

Sat Olari nr. 315, CP 317225


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Comuna Păulis

Primăria Comunei Păulis

Sat Păulis nr. 1, CP 317230

Comuna Peregu Mare

Scoala Generală Peregu Mare

Sat Peregu Mare nr. 234, CP 317240

Comuna Petris

Sediul Consiliului Local al Comunei Petris

Sat Petris nr. 253, CP 317245

Comuna Pilu

Primăria Comunei Pilu

Sat Pilu nr. 69, CP 317255

Comuna Plescuta

Căminul Cultural Plescuta

Sat Plescuta nr. 34, CP 317260

Comuna Săvârsin

Primăria Comunei Săvârsin

Sat Săvârsin nr. 37, CP 317270

Comuna Secusigiu

Sediul Primăriei Comunei Secusigiu, Biroul Agricol

Sat Secusigiu nr. 275, CP 317285

Comuna Seleus

Căminul Cultural Seleus

Sat Seleus nr. 197, CP 317290

Comuna Semlac

Scoala generală nr. 3 Semlac

Sat Semlac nr. 659, CP 317295

Comuna Sintea Mare

Sediul fostei autogări Sintea Mare

Sat Sintea Mare nr. 277, CP 317300

Comuna Socodor

Căminul Cultural Socodor

Sat Socodor nr. 337, CP 317305

Comuna Sagu

Primăria Comunei Sagu

Sat Sagu nr. 219, CP 317310

Scoală Generală Firiteaz

Sat Firiteaz nr. 156, CP 317312

Scoala Generală Fiscut

Sat Fiscut nr. 157, CP 317313

Comuna Seitin

Primăria Comunei Seitin

SatSeitin, Str. Revolutiei nr. 47, CP317315

Comuna Sepreus

Primăria Comunei Sepreus, Sala de sedinte

Sat Sepreus nr. 298, CP 317320

Comuna Sicula

Primăria Comunei Sicula, Sala de sedinte

Sat Sicula nr. 200, CP 317325

Comuna Silindia

Căminul Cultural din Silindia

Sat Silindia nr. 192, CP 317330

Comuna Simand

Scoală Generală Simand

Sat Simand nr. 1.083, CP 317335

Comuna Siria

Primăria Comunei Siria, Sala de căsătorii

Sat Siria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, CP 317340

Comuna Sistarovăt

Primăria Comunei Sistarovăt

Sat Sistarovăt nr. 116, CP 317345

Comuna Sofronea

Primăria Comunei Sofronea

Sat Sofronea nr. 187, CP 317350

Comuna Taut

Primăria Comunei Taut

Sat Tautnr. 613, CP 317355

Comuna Târnova

Primăria Comunei Târnova

Sat Târnova nr. 734, CP 317360

Comuna Ususău

Scoala Generală Ususău

Sat Ususău nr. 312, CP 317375

Comuna Vărădia de Mures

Primăria Comunei Vărădia de Mures

Sat Vărădia de Mures nr. 126, CP 317380

Comuna Vinga

Grup Scolar Vinga

Sat Vinga nr. 88, CP 317400

Comuna Vârfurile

Căminul Cultural Vârfurile

Sat Vârfurile, Str. Primăriei nr. 286, CP 317390

Comuna Vladimirescu

Primăria Comunei Vladimirescu

Sat Vladimirescu, Str. Revolutiei nr. 4, camera 12, CP 317405

Comuna Zăbrani

Primăria Comunei Zăbrani

Sat Zăbrani nr. 95, CP 317410

Comuna Zădăreni

Căminul Cultural Zădăreni

SatZădăreni nr. 262, CP317130

Comuna Zărand

Primăria Comunei Zărand

SatZărand nr. 512, CP317415

Comuna Zerind

Primăria Comunei Zerind

Sat Zerind nr. 1, CP 317420

Comuna Zimandu Nou

Cămin Cultural Zimand Cuz

Sat Zimand Cuz nr. 246, CP 317427

ANEXA Nr. 3

JUDETULARGES

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Pitesti

Universitatea Pitesti

Aleea Scolii Normale nr. 7, CP 110254

Centru de îngrijire si asistentă Pitesti

Aleea Spitalului nr. 2, CP 110254

Spitalul judetean Arges

Aleea Spitalului nr. 36, CP 110254

Municipiul Câmpulung

Liceul „Dinicu Golescu"

Str. Negru Vodă nr. 66, CP 115100

Municipiul Curtea de Arges

Scoală Generală nr. 1

Str. Traiannr. 21, CP 115300

Orasul Costesti

Primăria Orasului Costesti

Str. Victoriei nr. 49, CP 115200

Oras Mioveni

Centrul Cultural Mioveni

Str. Tudor Musatescu, bl. V2B, parter, CP 115400

Penitenciarul Colibasi

Bd. Dacia nr. 1, CP 115400

Orasul Stefănesti

Grădinita din incinta Scolii Generale nr. 1 Stefănesti

Calea Bucuresti, CP 117715

Orasul Topoloveni

Scoala Generală nr. 1 Topoloveni, intrare din fată

Calea Bucuresti nr. 62, CP 115500

Comuna Albestii de Arges

Căminul Cultural Pământeni

Sat Pământeni, CP 117005

Comuna Albestii de Muscel

Scoală Generală cu clasele I-VIII Albesti

Sat Albesti, CP 117025

Comuna Albota

Scoală cu clasele I-VIII Albota

Sat Albota nr. 473, CP 117030

Comuna Aninoasa

Căminul Cultural Aninoasa

Sat Aninoasa, CP 117035

Comuna Arefu

Scoală cu clasele I-VIII

Sat Căpătâneni-Pământeni, CP 117040

Comuna Bascov

Primăria Comunei Bascov

Str. Păisesti DN, nr. 125, CP 117045

Comuna Babana

Primăria Comunei Babana, intrarea A

Sat Babana centru, Str. Principală nr. 10, CP 117055

Comuna Băiculesti

Scoala cu clasele I-VIII Băiculesti

Sat Băiculesti, CP 117065

Comuna Bălilesti

Primăria Comunei Bălilesti

Sat Bălilesti, CP 117080

Comuna Beleti Negresti

Căminul Cultural Zgripcesti

Sat Zgripcesti, CP 117110

Comuna Berevoesti

Primăria Comunei Berevoesti

Sat Berevoesti, CP 117115

Comuna Bârla

Scoala cu clasele I-VIII Bârla

Sat Bârla, Str. Principală nr. 110, CP 117090

Comuna Bogati

Scoala cu clasele I-VIII Bogati, clădire corp B

Sat Bogati, CP 117120

Comuna Boteni

Grădinita cu program prelungit

Sat Boteni, CP 117130

Comuna Botesti

Primăria Comunei Botesti

Sat Botesti, CP 117135

Comuna Bradu

Primăria Comunei Bradu

Satul Bradu, Str. Principală nr. 79, CP 117140

Comuna Brădulet

Scoala Generală Galesu

Sat Galesu, CP 117146

Comuna Budeasa

Scoala Budeasa Mare

Sat Budeasa Mare, CP 117155

Comuna Bughea de Jos

Scoala Generală cu clasele I-VIII, centru

Sat Bughea de Jos, CP 117165

Comuna Bughea de Sus

Scoala cu clasele I-VIII Bughea de Sus, centru, sala 2

Sat Bughea de Sus, CP 117027

Comuna Buzoesti

Centrul de Protectia Plantelor

Sat Vulpesti, CP 117170

Comuna Căldăraru

Scoala cu clasele I-VIII Căldăraru, sala 2

Sat Căldăraru nr. 342, CP117190

Comuna Călinesti

Scoala Generală Vrănesti

Sat Vrănesti, CP 117210

Comuna Căteasca

Primăria Comunei Căteasca

Sat Căteasca, CP 117220

Comuna Cepari

Scoala cu clasele I-IV Cepari Pământeni

Sat Cepari Pământeni, CP 117230

Comuna Cetăteni

Consiliul Local Cetăteni, Sala de sedinte

Sat Cetăteni, str. Negru Vodă nr. 119, CP 117240

Comuna Cicănesti

Scoala Generală Cicănesti

Sat Cicănesti, CP 117245

Comuna Ciofrângeni

Căminul Cultural Ciofrângeni

Sat Ciofrângeni, CP 117250

Comuna Ciomăgesti

Căminul Cultural Ciomăgesti

Sat Rădutesti, CP 117255

Comuna Cocu

Scoala Generală cu clasele I-VIII Cocu

Sat Cocu, CP 117265

Comuna Corbeni

Grup Scolar Corbeni

Sat Corbeni, CP 117275

Comuna Corbi

Căminul Cultural Corbi, sala anexă

Sat Corbi, str. Voicu Corvin nr. 233, CP 115278

Comuna Cosesti

Scoala Generală cu casele I-VIII

Sat Cosesti, CP 117295

Comuna Cotmeana

Scoala Generală cu clasele I-VIII Cotmeana

Sat Cotmeana, Str. Principală, CP 117305

Comuna Cuca

Scoala Generală Cuca

Sat Cuca, CP 117330

Comuna Davidesti

Scoala cu clasele I-IV Davidesti, corp vechi sala 2

Sat Davidesti nr. 43, CP 117350

Comuna Dâmbovicioara

Sediul administrativ Podu Dâmbovitei

Sat Podu Dâmbovitei, CP 117355

Comuna Dârmănesti

Primăria Comunei Dârmănesti

Sat Dârmănesti, Str. Principală nr. 150, CP 117360

Comuna Dobresti

Căminul Cultural Dobresti, Sala mare

Sat Dobresti nr. 104, CP 117365

Comuna Domnesti

Căminul Cultural Domnesti, holul de intrare în Biblioteca publică „Luca Paul"

Sat Domnesti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 3, CP 117370

Comuna Dragoslavele

Scoala cu clasele I-IV Dragoslavele

Sat Dragoslavele, CP 117375

Comuna Drăganu

Căminul Cultural Drăganu, camera 3

Sat Drăganu, CP 117380

Comuna Godeni

Scoala Generală Godeni

Sat Godeni, str. Aliniere nr. 26, CP 117385

Comuna Hârsesti

Grădinita nr. 1 Hârsesti

Sat Hârsesti, CP 117390

Comuna Hârtiesti

Sediul fostei primării

Sat Hârtiesti, CP 117395

Comuna Izvoru

Scoala Generală cu clasele I-VIII Izvoru, sala 1

Sat Izvoru, CP 117405

Comuna Leordeni

Scoala Leordeni

Sat Leordeni, CP 117410

Comuna Leresti

Scoala cu clasele I-VIII Leresti

Str. Principală nr. 228, CP 117430

Comuna Lunca Corbului

Scoala Generală cu clasele I-VIII Lunca Corbului

Sat Lunca Corbului, CP 117435

Comuna Mălureni

Căminul Cultural Bădiceni

Sat Mălureni, cătun Bădiceni, CP 117445

Comuna Mărăcineni

Sediul fostei Primării Mărăcineni

Sat Mărăcineni nr. 469, CP 117450

Comuna Merisani

Scoala Generală Merisani

Sat Merisani, CP 117455

Comuna Micesti

Grădinita Micesti

Sat Micesti, CP 117465

Comuna Mihăesti

Grădinita Mihăesti, centru

Sat Mihăesti, CP 117470

Comuna Mioarele

Căminul Cultural Mătău

Sat Mătău, CP 117480

Comuna Mirosi

Scoala Mirosi

Sat Mirosi, CP 117490

Comuna Morăresti

Scoala de centru Morăresti

Sat Morăresti, CP 117495

Comuna Mosoaia

Scoala Mosoaia

Sat Mosoaia, CP 117505


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Comuna Mozăceni

Complexul Cultural sportiv

Satul Mozăceni, CP 117515

Comuna Musătesti

Scoala Generală cu clasele I-IV Vâlsănesti

Satul Vâlsănesti nr. 108, CP 117531

Comuna Negrasi

Căminul Cultural Negrasi

Sat Negrasi, CP 117535

Comuna Nucsoara

Scoala Primară „Alexandru Moldoveanu"

SatSboghitesti, CP 117540

Comuna Oarja

Scoala cu clasele I-VIII „D Rădulescu"

Sat Oarja, CP 117545

Comuna Pietrosani

Scoală cu clasele I-IV Retevoiesti

Sat Retevoiesti, CP 117550

Comuna Poiana Lacului

Scoală cu clasele I-VIII Poiana Lacului

Sat Poiana Lacului, CP 117555

Comuna Poienarii de Arges

Scoala Generală cu clasele I-IV

Sat Poienari, CP 117555

Comuna Poienarii de Muscel

Scoală cu clasele I-VIII Poienari

Sat Poienari, CP 117578

Comuna Popesti

Scoală Generală cu clasele I-VIII Slobozia

Sat Slobozia, CP 117590

Comuna Priboieni

Sediul fostei primării nr. 28

Sat Priboieni, CP 117600

Comuna Rătesti

Căminul Cultural Tigveni

Sat Tigveni, CP 117610

Comuna Râca

Scoală veche Râca

Sat Râca, CP 117596

Comuna Recea

Sediul fostei Primării Recea

Sat Recea, CP 117620

Comuna Rociu

Căminul Cultural Gliganu de Sus

Sat Gliganu de Sus, CP 117627

Comuna Rucăr

Grup Scolar Forestier Rucăr, clasa nr. 2

Sat Rucăr, Str. Brasovului nr. 92, CP 117630

Comuna Sălătrucu

Căminul Cultural Sălătrucu, centru

Sat Sălătrucu, CP 117635

Comuna Săpata

Căminul Cultural Popesti

Sat Popesti, CP 117640

Comuna Schitu Golesti

Centrul social multifunctional Schitu Golesti

Sat Schitu Golesti, Sos. Natională ( DN73 Pitesti Câmpulung )nr.414, CP 117650

Comuna Slobozia

Căminul Cultural

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, CP 117660

Comuna Stâlpeni

Primăria Comunei Stâlpeni

Sat Stâlpeni, CP 117665

Comuna Stoenesti

Scoala Generală Stoenesti

Sat Stoenesti, CP 117675

Comuna Stolnici

Scoala Generală Stolnici

Sat Stolnici, Str. Principală nr. 157, CP 117685

Comuna Suseni

Scoală cu clasele I-VIII Suseni

Sat Suseni nr. 280, CP 117695

Comuna Stefan cel Mare

Scoala cu clasele I-VIII, sala de sport

Sat Stefan cel Mare, CP 117710

Comuna Suici

Scoală Rudeni

Sat Rudeni, CP 117785

Comuna Teiu

Căminul Cultural

Sat Teiu Vale, CP 117735

Comuna Tigveni

Primăria Comunei Tigveni

Sat Tigveni, CP 117740

Comuna Titesti

Scoala Generală cu clasele V-VIII „IC Lăzărescu"

Sat Titesti, CP 117750

Comuna Uda

Consiliul Local Uda

Sat Uda, CP 117755

Comuna Ungheni

Scoala cu clasele I-VIII Ungheni

Sat Ungheni, CP 117780

Comuna Valea Danului

Primăria Comunei Valea Danului

Sat Valea Danului, CP 117790

Comuna Valea lasului

Primăria Comunei Valea lasului, Sala de sedinte

Sat Valea lasului, CP 117795

Comuna Valea Mare-Pravăt

Scoala cu Clasele I-VIII Valea Mare, corp A

Sat Valea Mare, Sos. Brasovului nr.195, CP 117805

Comuna Vedea

Grupul Scolar „1 Gh. Duca"

Sat Vedea, CP 117815

Comuna Vlădesti

Grădinita nr. 3

Sat Vădesti nr. 676, CP 117840

Comuna Vulturesti

Primăria Comunei Vulturesti

Sat Vulturesti, CP 117402

 

ANEXA Nr. 4

 

JUDETUL BACĂU

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Bacău

Grup scolar „Mihai Eminescu"

Str. Mihai Eminescu nr. 35 CP 600258

Municipiul Moinesti

Primăria Municipiului Moinesti

Str. V Alecsandri nr. 14, CP 605400

Municipiul Onesti

Muzeul de Istorie

Bd. Republicii nr. 45, CP 601137

Orasul Buhusi

Scoala Generală cu clasele I-VIII nr. 5

Str. Libertătii nr. 225, CP 605100

Orasul Comănesti

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1

Str. Republicii nr. 86, CP 605200

Orasul Dărmănesti

Primăria Oras Dărmănesti

Str. Muncii nr. 16, CP 605300

Orasul Slănic-Moldova

Fostul sediu al Primăriei Orasului Slănic

Str. V Alecsandri nr. 2, CP 605500

Orasul Târgu Ocna

Colegiul National „0 Negri"

Str. 0 Negri nr. 39, CP 605600

Comuna Agăs

Scoala de Arte si Meserii Agăs

Comuna Agăs, CP 607005

Comuna Ardeoani

Căminul Cultural nr. 1

Comuna Ardeoani, CP 607015

Comuna Asău

Primăria Comunei Asău

Sat Asău, CP 607020

Comuna Balcani

Primăria Comunei Balcani, clădirea anexă 2

Sat Balcani, CP 607030

Comuna Beresti-Bistrita

Consiliul local, Sala de sedinte

Comuna Beresti-Bistrita, CP 607040

Comuna Beresti-Tazlău

Primăria Comunei Beresti-Tazlău

Comuna Beresti-Tazlău, CP 607050

Comuna Berzunti

Primăria Comunei Berzunti, Sala de sedinte a consiliului local

Comuna Berzunti, CP 607060

Comuna Bârsănesti

Primăria Comunei Bârsănesti

Sat Bârsănesti, CP 607035

Comuna Blăgesti

Grădinita nr. 1

Sat Blăgesti, CP 607065

Comuna Bogdănesti

Casa comunei (căminul cultural)

Sat Bogdănesti, CP 607070

Comuna Brusturoasa

SAM „Ioana R. Rosetti"

Sat Brusturoasa, CP 607075

Comuna Buciumi

Scoală cu clasele I-VIII

Str. Principală, CP 607607

Comuna Buhoci

Scoală Generală cu clasele I-VIII

Comuna Buhoci, CP 607085

Comuna Casin

Căminul Cultural

Sat Casin, Str. Principală, CP 607090

Comuna Căiuti

Scoală Generală cu clasele I-VIII

SatCăiutinr. 441, CP 607095

Comuna Cleja

Scoala nr. 1 Cleja

Comuna Cleja, CP 607105

Comuna Colonesti

Scoală cu clasele I-VIII

Sat Colonesti, CP 607110

Comuna Corbasca

Căminul Cultural

Sat Corbasca, CP 607120

Comuna Cotofănesti

Primăria Comunei Cotofănesti

Sat Cotofănesti, CP 607130

Comuna Dămienesti

Scoală Generală

Comuna Dămienesti, CP 607135

Comuna Dealu Morii

Grădinita Dealu Morii

Sat Dealu Morii, CP 607140

Comuna Dofteana

SAM „Scarlat Longhin" Dofteana

Comuna Dofteana, CP 607160

Comuna Faraoani

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2, sala de sport

Comuna Faraoani, CP 607170

Comuna Filipeni

Primăria Comunei Filipeni

Sat Filipeni, CP 607175

Comuna Filipesti

Grădinita Filipesti

Sat Filipesti, CP 607185

Comuna Găiceana

Primăria Comunei Găiceana

Sat Găiceana, CP 607195

Comuna Ghimes-Făget

Primăria Comunei Ghimes-Făget

Sat Făget, CP 607205

Comuna Gioseni

Scoala „Ion Strat"

Sat Gioseni, CP 607618

Comuna Gârleni

Scoală Generală cu clasele I-VIII

Sat Lespezi, str. D.N. 15, CP 607202

Comuna Glăvănesti

Consiliul Local Glăvănesti, Sala de sedintă

Sat Glăvănesti, CP 607215

Comuna Gura Văii

Scoală Generală cu clasele I-VIII

Sat Gura Văii, CP 607220

Comuna Helegiu

Primăria Comunei Helegiu

Str. Principală nr. 1, CP 607230

Comuna Hemeius

Scoala Generală „Grigore Tăbăcaru"

Sat Hemeius, Str. Gării nr. 94, CP 607235

Comuna Horgesti

Căminul Cultural

Sat Horgesti, CP 607240

Comuna Huruiesti

Consiliul Local Huruiesti

Sat Huruiesti, CP 607250

Comuna Itesti

Scoală cu clasele I-VIII

Sat Itesti, CP 607047

Comuna Izvoru Berheciului

Scoala cu clasele I-VIII, sala clasele simultane I-III

Sat Izvoru Berheciului, Str. Principală nr. 122, CP 607260

Comuna Letea Veche

Scoală Generală

Str. Al. I. Cuza nr. 216, CP 607270

Comuna Lipova

Scoala cu clasele I-IV „Acad. Gheorghe Vrânceanu"

Sat Valea Hogei, CP 607279

Comuna Livezi

Biblioteca comunei Livezi, sala de lectură

Sat Livezi nr. 307, CP 607285

Comuna Luizi-Călugăra

Scoala cu clasele I-VIII „Andrei Lupu"

Sat Osebiti, CP 607296

Comuna Măgiresti

Scoală Generală cu clasele V-VIII

Sat Măgiresti, Str. Principală, CP 607300

Comuna Măgura

Scoală nr. 2

Sat Măgura, CP 607305

Comuna Mănăstirea Casin

Primăria Comunei Mănăstirea Casin, Sala de sedinte

Sat Mănăstirea Casin, Str. Principală nr. 1.027, CP 607310

Comuna Mărgineni

Primăria Comunei Mărgineni

Sat Mărgineni nr. 568, CP 607315

Comuna Motoseni

Scoală Generală cu clasele I-VIII

Sat Motoseni, CP 607325

Comuna Negri

Primăria Comunei Negri

Sat Negri, CP 607345

Comuna Nicolae Bălcescu

Scoală Generală

Str. Ferdinand nr. 128A, CP 607355

Comuna Odobesti

Căminul Cultural

Sat Odobesti, CP 607568

Comuna Oituz

Scoală nr. 2

Sat Oituz nr. 90, CP 607365

Comuna Oncesti

Căminul Cultural

Sat Oncesti, CP 607375

Comuna Orbeni

Primăria Comunei Orbeni

Sat Orbeni, Str. Principală, CP 607385

Comuna Palanca

Primăria Comunei Palanca, Sala de sedinte a consiliului local

Comuna Palanca, CP 607390

Comuna Parava

Grădinita Parava

Sat Parava, CP 607395

Comuna Parincea

Primăria Comunei Parincea

Sat Parincea, CP 607400

Comuna Pâncesti

Primăria Comunei Pâncesti

Comuna Pâncesti, CP 607415

Comuna Pârgăresti

Scoală cu clasele I-VIII

Sat Pârgăresti, CP 607425

Comuna Pârjol

Scoală Generală cu clasele I-VIII

Comuna Pârjol, CP 607430

Comuna Plopana

Consiliul Local Plopana

Comuna Plopana, CP 607440


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Comuna Podu Turcului

Căminul Cultural

Str. Tudor Vladimirescu nr. 89, CP 607450

Comuna Poduri

Scoala Poduri

Sat Poduri, CP 607465

Comuna Prăjesti

Scoala cu clasele I-VIII „Gh. Avramescu"

Comuna Prăjesti, CP 607639

Comuna Racova

Primăria Comunei Racova

Comuna Racova, CP 607475

Comuna Răcăciuni

Scoala Generală cu clasele I-IV nr. 2

Sat Răcăciuni, CP 607480

Comuna Răchitoasa

Primăria Comunei Răchitoasa

Sat Răchitoasa, CP 607490

Comuna Rosiori

Scoala Generală nr. 1

Comuna Rosiori, CP 607510

Comuna Sascut

Scoala Generală cu clasele I-VIII

Sat Sascut Târg, CP 607520

Comuna Sănduleni

Scoala Generală cu clasele I-VIII

Sat Sănduleni, CP 607530

Comuna Sărata

Scoala nr. 1

Comuna Sărata, CP 607361

Comuna Săucesti

Scoală cu clasele I-VIII

Sat Săucesti, CP 607540

Comuna Scorteni

Scoala veche

Sat Scorteni, CP 607550

Comuna Secuieni

Scoala cu clasele I-VII

Sat Secuieni, CP 607560

Comuna Solont

Scoala cu clasele I-VIII

Sat Solont, CP 607580

Comuna Stănisesti

Primăria veche

Sat Stănisesti, CP 607585

Comuna Strugari

Consiliul Local Strugari

Comuna Strugari, CP 607595

Comuna Stefan cel Mare

Căminul Cultural (fosta primărie)

Comuna Stefan cel Mare, CP 607605

Comuna Tamasi

Centrul de Educatie „învătător Dumitru Nechită"

Comuna Tamasi, CP 607615

Comuna Tătărăsti

Primăria Comunei Tătărăsti

Comuna Tătărăsti, CP 607620

Comuna Târgu-Trotus

Consiliul Local Târgu-Trotus

Comuna Târgu-Trotus, CP 607630

Comuna Traian

Scoala cu casele V-VIII

Satul Traian, CP 607635

Comuna Ungureni

Căminul Cultural, sala nr. 2

Comuna Ungureni, CP 607645

Comuna Urechesti

Scoala cu clasele V-VIII

Comuna Urechesti, CP 607655

Comuna Valea Seacă

Primăria Comunei Valea Seacă

Sat Valea Seacă, CP 607660

Comuna Vultureni

Primăria Comunei Vultureni

Sat Vultureni, Str. Principală, CP 607665

Comuna Zemes

Primăria Comunei Zemes

Sat Zemes nr. 617, CP 607690

 

ANEXA Nr. 5

 

JUDETUL BIHOR

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Oradea

Spitalul Clinic Judetean I

Str

Gh. Dojanr.65, CP 410169

Universitatea Oradea, cămine studentesti

Str

Universitătii nr. 1, CP 410087

Campus universitar Emanuel, cămine studentesti

Str

Nufărului nr. 87, CP 410597

Gara CFR, sala de asteptare

Str

P-ta Bucuresti nr. 3, CP410114

Municipiul Beius

Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Popoviciu

Str

Calea Bihorului nr. 13, CP 415200

Municipiul Marghita

Scoala cu clasele I-VIII Marghita

Str

T. Vladimirescu nr. 2, CP 415300

Municipiul Salonta

Spitalul Municipal Salonta

Str

I.C. Cantacuzino nr. 2-4, CP 415500

Orasul Alesd

Sediul fostei case de bilete Autobazei Alesd

Str

Pârâuluinr. I-3, CP 415100

Orasul Nucet

Scoala cu clasele I-VIII Nucet

Str

Republicii nr. 19, CP 415400

Orasul Săcueni

Scoala Generală Săcueni

Str

Libertătii nr. 33, CP 417435

Orasul Stei

Casa de cultură „Miron Pompiliu" Stei, Biroul managerului Casei de cultură

Str. CuzaVodănr. 11, CP 415600

Orasul Valea lui Mihai

Scoala Generală Valea lui Mihai, sala nr. II

Str. Republicii nr. 47, CP 417700

Orasul Vascău

Sala de sport - corp A

Str. Unirii nr. 76, CP 415800

Comuna Abram

Scoala cu clasele I-VIII Abram

Sat Abram nr. 147/h, CP 417005

Comuna Abrămut

Grădinita de copii Petreu

Sat Petreu nr. 288, CP417018

Comuna Astileu

Scoala cu clasele I-VIII Astileu, clădirea veche

SatAstileu nr. 45, CP417020

Comuna Auseu

Scoala cu clasele I-VIII Auseu

Sat Auseu nr. 85, CP 417025

Comuna Avram lancu

Scoala cu clasele I-IV

Sat Avram lancu nr. 167, CP 417035

Comuna Bale

Scoala cu clasele I-VIII Bale

Sat Bale, str. Petofi Sandor nr. 52, CP 417040

Comuna Batăr

Scoala cu clasele I-VIII Batăr

Sat Batăr nr. 18, CP 417045

Comuna Biharia

Scoala cu clasele I-VIII Gaspar Andras Biharia

Sat Biharia, Str. Cetătii nr. 143, CP 417050

Comuna Boianu Mare

Cămin Cultural Păgaia

Sat Păgaia nr. 67, CP 417063

Comuna Borod

Scoala cu clasele I-VIII Borod

Sat Borod nr. 181, CP 417065

Comuna Bors

Punct de Trecere Frontieră Bors

Vama Bors, CP 417075

Comuna Bratca

Statia CFR Bratca

Sat Bratca nr. 216, CP 417080

Comuna Brusturi

Scoala Generală Brusturi

Sat Brusturi nr. 164, CP 417090

Comuna Budureasa

Scoala cu clasele I-VIII Budureasa

Sat Budureasa nr. 38, CP 417100

Comuna Buduslău

Scoală Generală Buduslău

Sat Buduslău nr. 156, CP417105

Comuna Bulz

Scoala cu clasele I-VIII Remeti

Sat Remeti nr. 326, CP 417113

Comuna Buntesti

Scoala cu clasele I-VIII Buntesti

SatBuntesti nr. 51, CP417115

Comuna Căbesti

Grădinita Căbesti

Sat Căbesti nr. 223/a, CP 417125

Comuna Căpâlna

Scoala cu clasele I-IV Căpâlna

Sat Căpâlna nr. 123/a, CP417130

Comuna Cărpinet

Grădinita Cărpinet

Sat Cărpinet nr. 79, CP 417135

Comuna Cefa

Scoala cu clasele I-IV Inand

Satinând nr. 1, CP417145

Comuna Ceica

Scoala Generală Ceica

Sat Ceica nr. 240/A, CP 417155

Comuna Cetariu

Grădinita Cetariu

Sat Cetariu nr. 343, CP 417165

Comuna Cherechiu

Sala de spectacole Cherechiu

Sat Cherechiu nr.1/C, CP 417175

Comuna Chislaz

Căminul Cultural Chislaz

Sat Chislaz nr. 250, CP 417180

Comuna Ciuhoi

Cămin Cultural Ciuhoi

Sat Ciuhoi nr. 116, CP 417190

Comuna Ciumeghiu

Scoala Generală Ciumeghiu

Sat Ciumeghiu nr. 35B, CP417195

Comuna Câmpani

Scoala cu clasele I-VIII Câmpani

SatCâmpani nr. 61, CP417140

Comuna Cociuba Mare

Baza Sportivă Cociuba Mare

Sat Cociuba Mare nr. 142, CP 417200

Comuna Copăcel

Scoala cu clasele I-IV Copăcel

Sat Copăcel, Str. Principală nr. 175, CP 417205

Comuna Cristioru de Jos

Scoală cu clasele I-IV Cristioru de Jos

Sat Cristioru de Jos nr. 15, CP 417215

Comuna Curătele

Scoala Generală Curătele

Sat Curătele nr. 1, CP 417220

Comuna Curtuiseni

Scoala Generală Curtuiseni

Sat Curtuiseni nr. 542, CP 417225

Comuna Derna

Cămin Cultural Derna

Sat Derna nr. 208, CP 417230

Comuna Diosig

Statia CFR Diosig

Sat Diosig, Str. Viilor nr. 107, CP 417235

Comuna Dobresti

Cămin Cultural Dobresti

Sat Dobresti nr. 326/B, CP 417240

Comuna Drăgănesti

Cămin Cultural Drăgănesti

Sat Drăgănesti nr. 12, CP 417250

Comuna Drăgesti

Scoala cu clasele I-VIII Drăgesti

Sat Drăgesti nr. 169, CP417260

Comuna Finis

Scoala cu clasele I-VIII Finis

Sat Finis nr. 508, CP 417265

Comuna Gepiu

Scoala cu clasele I-VIII Gepiu

Sat Gepiu nr. 215, CP 417149

Comuna Girisu de Cris

Scoala Generală Girisu de Cris

Sat Girisu de Cris nr. 234b, CP 417270

Comuna Hidiselu de Sus

Scoală cu clasele I-VIII Hidiselu de Sus

Sat Hidiselu de Sus nr. 333, CP 417275

Comuna Holod

Grădinita Holod

Sat Holod nr. 211, CP 417280

Comuna Husasău de Tinca

Grădinita de copii

Sat Husasău de Tinca nr. 384, CP 417290

Comuna Ineu

Cămin Cultural Ineu

Sat Ineu nr. 241, CP 417295

Comuna Lazuri de Beius

Scoală cu clasele I-VIII Lazuri de Beius

Sat Lazuri de Beius, Str. Principală nr. 100, CP 417300

Comuna Lăzăreni

Scoală cu clasele I-VIII Lăzăreni

Sat Lăzăreni nr. 33, CP417305

Comuna Lugasu de Jos

Căminul Cultural Lugasu de Jos

Sat Lugasu de Jos nr. 182, CP 417315

Comuna Lunca

Cămin Cultural

Sat Lunca nr. 2, CP 417320

Comuna Mădăras

Cămin Cultural lanosda

Sat lanosda nr. 409, CP 417332

Comuna Măgesti

Scoala Generală Măgesti

Sat Măgesti, Str. Principală nr. 47, CP 417335

Comuna Nojorid

Scoala cu clasele I-VIII Nojorid

Sat Nojorid, Str. Principală nr. 185, CP 417375

Comuna Olcea

Scoală cu clasele I-IV Călacea

Sat Călacea nr. 282, CP 417356

Comuna Osorhei

Scoala cu clasele I-VIII Osorhei

Sat Osorhei nr. 416, CP 417360

Comuna Paleu

Casa de Cultură Paleu

Sat Paleu nr. 111, CP 417166

Comuna Pietroasa

Scoala cu clasele I-VII Pietroasa

Sat Pietroasa nr. 217, CP 417365

Comuna Pocola

Cămin Cultural Pocola

Sat Pocola nr. 65, CP 417175

Comuna Pomezeu

Scoală Generală Pomezeu

Sat Pomezeu nr. 80A, CP 417380

Comuna Popesti

Grup Scolar Industrial Popesti, cabinetul de limba română

Sat Popesti nr. 228, CP 417390

Comuna Răbăgani

Scoala cu clasele I-IV Răbăgani

Sat Răbăgani nr. 163, CP 417400

Comuna Remetea

Scoala cu clasele I-VIII Remetea

Sat Remetea nr. 298, CP 417410

Comuna Rieni

Bloc de locuinte, parter

Sat Rieni nr. 156, CP 417415

Comuna Rosia

Scoala Veche Rosia

Sat Rosia nr. 39D, CP417425

Comuna Rosiori

Fostul sediul al politei

Sat Rosiori nr. 218, CP417238


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Comuna Sacadat

Cămin Cultural

Sat Sacadat nr. 178, CP 417430

Comuna Sălacea

Grădinita de copii Sălacea

Sat Sălacea nr. 25, CP 417445

Comuna Sălard

Grup Scolar Agricultura Ecologică, sala C

Sat Sălard nr. 430, CP 417450

Comuna Sâmbăta

Cămin Cultural Sâmbăta, sala mică

Sat Sâmbăta nr. 103, CP 417455

Comuna Sânmartin

Spitalul de Recuperare Băile Felix

Comuna Sânmartin, localitatea Băile Felix F.N., CP 417500

Hotel Padis - Complex Hotelier SIND România - S.A.

Comuna Sânmartin, localitatea Băile Felix F.N., CP 417500

Hotel Ceres

Comuna Sânmartin, localitatea Haieu - Băile 1 MaiF.N., CP417496

Comuna Sânnicolau Român

Scoală Generală Sânnicolau Român

Sat Sânnicolau Român nr. 600, CP 417153

Comuna Sântandrei

Scoală cu clasele I-IV Sântandrei

Sat Sântandrei nr. 310, CP 417515

Comuna Sârbi

Anexa Căminului Cultural Sârbi

Sat Sârbi nr. 242, CP 417520

Comuna Spinus

Scoala cu clasele I-VIII Spinus

Sat Spinus nr. 52, CP 417530

Comuna Suplacu de Barcău

Grup Scolar Industrial Suplacu de Barcău

Sat Suplacu de Barcău, str. P-ta Republicii nr. 32, CP 417535

Comuna Simian

Punctul de trecere a frontierei de stat Simian (România)-Nyirabrany (Ungaria)

Sat Simian, Vama Simian (Barantău), CP 417545

Comuna Sinteu

Cămin Cultural Sinteu

Sat Sinteu nr. 6, CP 417550

Comuna Soimi

Scoală cu clasele I-IV Borz

Sat Borz nr. 17, CP 417556

Comuna Suncuius

Grup Scolar Suncuius

Sat Suncuius, str. Aurel Vlaicu nr. 424, CP 417565

Comuna Tarcea

Scoală cu clasele I-VIII Tarcea

Sat Tarcea nr. 76, CP 417570

Comuna Tămăseu

Scoală cu clasele I-VIII Tămăseu

Sat Tămăseu nr. 65, CP 417056

Comuna Tărcaia

Cămin Cultural Tărcăita

Sat Tărcăita nr. 142, CP 417577

Comuna Tăuteu

Centru de îngrijire si Asistentă Ciutelec

Sat Ciutelec nr. 134, CP 417583

Comuna Tileagd

Scoala cu clasele I-IV Tileagd

Sat Tileagd, Str. Bistricioarei nr. 334, CP 417585

Comuna Tinca

Centru de îngrijire Adulti - Tinca

Sat Tinca, Str. Republicii nr. 37, CP 417595

Comuna Toboliu

Cămin Cultural Cheresig

Sat Cheresig nr. 318/A, CP 417271

Comuna Tulea

Cămin Cultural Tulea

Sat Tulea nr. 231, CP 417600

Comuna Tetchea

Clădirea fostei mori

SatTetcheanr.80, CP 417605

Comuna Uileacu de Beius

Scoală cu clasele I-VIII

Sat Uileacu de Beius nr. 72, CP 417610

Comuna Vadu Crisului

Cămin Cultural Vadu Crisului

Sat Vadu Crisului nr. 2, CP 417615

Comuna Viisoara

Căminul Cultural Viisoara

Sat Viisoara nr. 322, CP 417625

Comuna Vârciorog

Telecentru Vârciorog

Sat Vârciorog nr. 101, CP 417620

 

ANEXA Nr. 6

 

JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Bistrita

Grădinita nr. 14 „Trenuletul veseliei", sala 1

Str. Rodneinr.3, CP 420141

Orasul Beclean

Casa de vânătoare, etaj I

Str. Ghiocelului nr. 6, CP 425100

Orasul Năsăud

Autogara călători

Str. Gării nr. 11, CP 425200

Orasul Sângeorz-Băi

Liceul Teoretic „Solomon Halită", sala 2

Str. Republicii nr. 39, CP 425300

Comuna Bistrita Bârgăului

Scoala Generală Bistrita-Bârgăului

Sat Bistrita-Bârgăului nr. 1.327, CP 427005

Comuna Branistea

Sediul Primăriei Comunei Branistea

Sat Branistea nr. 101, CP 427010

Comuna Budacu de Jos

Sala de sedinte a Consiliului local

Sat Budacu de Jos nr. 251, CP 427015

Comuna Budesti

Scoala Generală Tagu

Sat Tagu nr. 212/a, CP 427022

Comuna Căianu Mic

Sediul Primăriei Comunei Căianu Mic

Sat Căianu Mic nr. 100, CP 427025

Comuna Cetate

Sediul Primăriei Comunei Cetate

SatSatu-Nounr. 53, CP 427042

Comuna Ciceu-Giurgesti

Scoala Generală Ciceu Giurgesti

Sat Ciceu Giurgesti nr. 287B, CP 427065

Comuna Ciceu-Mihăiesti

Căminul Cultural Ciceu-Mihăiesti

Sat Ciceu-Mihăiesti nr. 42, CP 427218

Comuna Chiochis

Sediul Primăriei Comunei Chiochis

Sat Chiochis nr. 17, CP 427045

Comuna Chiuza

Scoala Generală Chiuza

Sat Chiuza nr. 14, CP 427060

Comuna Cosbuc

Scoala Generală Cosbuc

Sat Cosbuc nr. 243, CP 427070

Comuna Dumitra

Scoala Generală Dumitra, sala 3

Sat Dumitra nr. 5, CP 427075

Comuna Dumitrita

Sediul Primăriei Comunei Dumitrita, camera 7

Sat Dumitrita, Str. Principală nr. 145, CP 427037

Comuna Feldru

Sediul Primăriei Comunei Feldru, Sala de sedinte nr. 2

Sat Feldru nr. 186, CP 427080


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Comuna Galatii Bistritei

Sediul primăriei, Sala de sedinte

Sat Galatii Bistritei, Str. Principală nr. 241, CP 427085

Comuna llva Mare

Sediul Primăriei Comunei llva Mare

Sat llva Mare, Str. Principală nr. 243, CP 427090

Comuna llva Mică

Scoala Generală nr. 2

Sat llva Mică, Str. Principală nr. 843, CP 427095

Comuna Josenii Bârgăului

Scoala Generală Josenii Bârgăului, et. 1, sala Centru de Informare-Documentare

Sat Josenii Bârgăului nr. 155, CP 427100

Comuna Lechinta

Sala de sedinte a Primăriei Comunei Lechinta

Sat Lechinta, Str. Independentei nr. 509, CP 427105

Comuna Lesu

Sediul vechi al primăriei

SatLesu, nr. 133/a, CP427115

Comuna Livezile

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei Livezile

Sat Livezile, Str. Principală nr. 180/A, CP 427120

Comuna Lunca llvei

Biblioteca Comunală Lunca-llvei

Sat Lunca llvei, Str. Principală nr. 914, CP 427125

Comuna Maieru

Sediul primăriei vechi

Sat Maieru nr. 606, CP427130

Comuna Matei

Sediul Primăriei Comunei Matei

Sat Matei nr. 182, CP 427135

Comuna Măgura llvei

Căminul Cultural Măgura llvei

Sat Măgura llvei nr. 420, CP 427145

Comuna Măriselu

Căminul Cultural Măriselu

Sat Măriselu nr. 149, CP 427150

Comuna Micestii de Câmpie

Căminul Cultural Micestii de Câmpie

Sat Micestii de Câmpie nr. 208, CP 427160

Comuna Milas

Sediul Primăriei Comunei Milas

Sat Milas, Str. Principală nr. 282, CP 427165

Comuna Monor

Sediul Primăriei Comunei Monor

Sat Monor nr. 408, CP 427175

Comuna Negrilesti

Scoala de Arte si Meserii Negrilesti

Sat Negrilesti nr. 503, CP 427068

Comuna Nimigea

Biblioteca comunală

Sat Nimigea de Jos nr. 185, CP 427190

Comuna Nuseni

Sediul Primăriei Comunei Nuseni

Sat Nuseni nr. 37, CP 427200

Comuna Parva

Centrul Turistic Hubert Tyrode Parva

Sat Parva, Str. Principală nr. 164, CP 427210

Comuna Petru Rares

Scoala Generală „I.P Reteganul" - Clasele V-VIII Reteag

Sat Reteag nr. 137, CP 427220

Comuna Poiana llvei

Sediul Primăriei Comunei Poiana llvei

Sat Poiana llvei nr. 97/A, CP 427147

Comuna Prundu Bârgăului

Scoala Generală Prundu-Bârgăului, sala de clasă parter

Sat Prundu-Bârgăului nr. 953, CP 427230

Comuna Rebra

Sediul Primăriei Comunei Rebra

Sat Rebra, Str. Principală nr. 1, CP nr. 427235

Comuna Rebrisoara

Statia C.F.R. Rebrisoara (Gară)

Sat Rebrisoara, Str. Principală nr. 319, CP 427240

Comuna Rodna

Căminul Cultural „Gherasim Domide" Rodna

Sat Rodna nr. 1.192, CP 427245

Comuna Romuli

Scoala Generală Romuli

Sat Romuli nr. 88, CP 427250

Comuna Runcu Salvei

Sediul Primăriei Comunei Runcu Salvei, camera 1

Sat Runcu-Salvei nr. 1, CP 427256

Comuna Salva

Căminul Cultural Salva, hol

Sat Salva nr. 2, CP 427255

Comuna Silivasu de Câmpie

Căminul Cultural Nou

Sat Silivasu de Câmpie, Str. Principală nr. 76, CP 427270

Comuna Sânmihaiu de Câmpie

Sediul Primăriei Comunei Sânmihaiu de Câmpie

Sat Sânmihaiu de Câmpie nr. 53, CP 427260

Comuna Spermezeu

Căminul Cultural Spermezeu

Sat Spermezeu nr. 294, CP 427275

Comuna Sant

Sediul Dispensarului Sanitar-VeterinarSant

Sat Sant nr. 92, CP 427285

Comuna Sieu

Căminul Cultural Sieu, hol intrare la cămin

Sat Sieu nr. 243, CP 427290

Comuna Sieut

Sediul Primăriei Comunei Sieut, etaj 1, birou nr. 1

Sat Sieut nr. 197, CP 427315

Comuna Sieu-Măgherus

Căminul Cultural Sieu-Măgherus

Sat Sieu-Măgherus nr. 219, CP 427295

Comuna Sieu-Odorhei

Sediul Primăriei Comunei Sieu-Odorhei

Sat Sieu-Odorhei nr. 47, CP 427305

Comuna Sintereag

Sediul Primăriei Comunei Sintereag

Sat Sintereag nr. 40, CP 427320

Comuna Teaca

Grădinita cu program normal Teaca

Sat Teaca nr. 163, CP 427345

Comuna Telciu

Sediul Primăriei Comunei Telciu

Sat Telciu nr. 744/B, CP 427355

Comuna Tiha Bârgăului

Sediul Primăriei Comunei Tiha Bârgăului

Sat Tiha Bârgăului, Str. Principală nr. 452, CP 427360

Comuna Târlisua

Scoala Generală Târlisua

Sat Târlisua nr. 154, CP427330

Comuna Uriu

Scoala Generală Uriu, clasele I-IV

Sat Uriu nr. 159, CP 427365

Comuna Urmenis

Scoala Generală Urmenis

Sat Urmenis nr. 206, CP 427270

Comuna Zagra

Scoala de Arte si Meserii „Nicolae Drăganu" Zagra

Sat Zagra nr. 131, CP 427385


ANEXA Nr. 7

 

JUDETUL BOTOSANI

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Botosani

Statia C.F.R. Botosani

Str. Gării nr. 3, CP 710020

Municipiul Dorohoi

Autogara Dorohoi

Str. C. D. Ghereanr.6, CP 715200

Orasul Bucecea

Sediul Grădinitei de copii nr. 1

Calea Natională nr. 102, CP 717045

Orasul Darabani

Fosta Casă de Cultură Darabani

Str. 1 Decembrie nr. 243, CP 715100

Orasul Flămânzi

Unitatea de Asistentă Medico-Socială N. Bălcescu

Localitatea Bosanceni, CP 717155

Orasul Săveni

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Botosani, Punct de lucru oras Săveni

Str. Tudor Vladimirescu nr. 2, CP 715300

Orasul Stefănesti

Grupul scolar Stefănesti, corpul B

Oras Stefănesti, CP 717385

Comuna Adăseni

Scoala Generală nr. 2 cu clasele I-VIII Adăseni

SatAdăseni, CP 717016

Comuna Albesti

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Albesti

Sat Albesti, CP 717005

Comuna Avrămeni

Scoală nr. 2

SatAvrămeni, CP 717015

Comuna Băluseni

Scoala Generală Băluseni

Sat Băluseni, Str. Principală, CP 717025

Comuna Blândesti

Scoala cu clasele I-VIII Blândesti

Sat Blândesti, CP 717371

Comuna Brăesti

Scoala Generală cu clasele I-VIII Brăesti

Comuna Brăesti, CP 717035

Comuna Broscăuti

Scoala Generală cu clasele I-VIII „Dimitrie Pompeiu"

Sat Broscăuti, CP 717040

Comuna Cândesti

Scoală cu clasele I-VIII Cândesti

Satul Cândesti, CP 717262

Comuna Călărasi

Scoala cu clasele I-VIII Călărasi

Comuna Călărasi, CP 717050

Comuna Concesti

Sala mare a Căminului Cultural

Sat Concesti, CP 717055

Comuna Copălău

Scoala cu clasele I-VIII Copălău

Comuna Copălău, CP 717060

Comuna Cordăreni

Căminul Cultural Cordăreni, Sala mare

Sat Cordăreni, CP 717070

Comuna Corlăteni

Scoala cu clasele I-VIII Corlăteni

Sat Corlăteni, Str. Principală nr. 46, CP 717075

Comuna Corni

Scoală nouă centru Corni

Comuna Corni, CP 717085

Comuna Cosula

Scoala nr. 2 Cosula

Sat Cosula, CP 717063

Comuna Cotusca

Grupul Scolar Cotusca

Sat Cotusca, CP 717090

Comuna Cristesti

Scoala nr. 1 Cristesti

Sat Cristesti, CP 717100

Comuna Cristinesti

Scoala Generală cu clasele I-VIII Cristinesti

Sat Cristinesti, CP 717105

Comuna Curtesti

Scoală Generală Curtesti

Sat Curtesti, CP 717110

Comuna Dângeni

Căminul Cultural Dângeni

Sat Dângeni, CP 717120

Comuna Dersca

Scoala cu clasele I-VIII Dersca

Sat Dersca, CP 717125

Comuna Dimăcheni

Scoala cu clasele I-VIII Dimăcheni

Sat Dimăcheni, CP 717077

Comuna Dobârceni

Căminul Cultural Dobârceni

Sat Dobârceni, Str. Principală, CP 717130

Comuna Drăguseni

Scoala cu clasele I-IV Drăguseni

Sat Drăguseni, CP 717140

Comuna Durnesti

Scoala veche Durnesti

Sat Durnesti, CP 717145

Comuna Frumusica

Scoala nouă

Sat Frumusica, CP 717160

Comuna George Enescu

Scoala Generală nr. 1 Dumeni

Sat Dumeni, CP 717172

Comuna Gorbănesti

Scoala cu clasele I-VIII Gorbănesti

Sat Gorbănesti, CP 717175

Comuna Havârna

Localul Scolii de lângă postă

Sat Havârna, CP 717185

Comuna Hănesti

Scoală Generală cu clasele I-IV Hănesti

Sat Hănesti, CP 717195

Comuna Hiliseu-Horia

Scoala cu clasele I-VIII Hiliseu-Horia

Sat Hiliseu-Horia, CP 717200

Comuna Hlipiceni

Scoala cu clasele I-VIII Hlipiceni

Sat Hlipiceni, CP 717205

Comuna Hudesti

Scoala Generală nr. 1 Hudesti

Sat Hudesti, CP 717210

Comuna Ibănesti

Scoala Generală Stefan cel Mare nr. 1 Ibănesti

Sat Ibănesti, CP 717215

Comuna Leorda

Scoală Generală nr. 1 Leorda

Sat Leorda, CP 717220

Comuna Lozna

Căminul Cultural Lozna, etaj

Sat Lozna, CP 717126

Comuna Lunca

Căminul Cultural Lunca, Sala mare

Sat Lunca, CP 717225

Comuna Manoleasa

Scoala cu clasele I-VIII Manoleasa

Sat Manoleasa, CP 717230

Comuna Mihai Eminescu

Scoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu" Ipotesti

Sat Ipotesti, CP 717253

Comuna Mihăileni

Scoala cu clasele V-VIII Mihăileni

Sat Mihăileni, CP 717260

Comuna Mihălăseni

Grădinita

Sat Mihălăseni, CP 717270

Comuna Mileanca

Scoala cu clasele I-VIII Mileanca

Sat Mileanca, CP 717280

Comuna Mitoc

Scoala cu clasele I-VIII corp vechi Mitoc

Sat Mitoc, CP 717285

Comuna Nicseni

Căminul Cultural Nicseni, Sala de sedintă

Sat Nicseni, CP 717290


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Comuna Păltinis

Scoala nr. 1 Păltinis ci. I-VIII

Sat Păltinis, CP 717295

Comuna Pomârla

Liceul Teoretic „Anastasie Basota"

Sat Pomârla, CP 717300

Comuna Prăjeni

Scoala cu clasele I-IV Prăjeni

Sat Prăjeni, CP 717305

Comuna Răchiti

Biblioteca comunală

Sat Răchiti, CP 717310

Comuna Rădăuti-Prut

Căminul Cultural Rădăuti-Prut

Comuna Rădăuti-Prut, CP 717315

Comuna Răuseni

Scoală Generală cu clasele I-IV Răuseni

Comuna Răuseni, CP 717320

Comuna Ripiceni

Scoala veche Ripiceni

Sat Ripiceni, Calea Natională nr. 36, CP 717325

Comuna Roma

Scoala de Arte si Meserii Roma

Comuna Roma, CP 717335

Comuna Românesti

Scoala Generală cu clasele I-VIII

Sat Românesti, CP 717340

Comuna Santa Mare

Grădinita de copii Santa Mare

Sat Santa Mare, CP 717345

Comuna Stăuceni

Căminul Cultural

Sat Stăuceni, CP 717355

Comuna Suharău

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Suharău

Sat Suharău, CP 717360

Comuna Sulita

Scoala cu clasele I-VIII

Sat Sulita, CP 717370

Comuna Sendriceni

Scoala Generală nr. 1

Sat Sendriceni (Ghilea), CP 717380

Comuna Stiubieni

Căminul Cultural al comunei Stiubieni

Sat Stiubieni, CP 717390

Comuna Todireni

Fostul sediu al C.A.P Todireni

Sat Todireni, CP 717395

Comuna Trusesti

Scoală cu clasele I-VIII

Comuna Trusesti, CP 717400

Comuna Tudora

Scoala Tiberiu Crudu, Corp B, sala 3

Comuna Tudora, CP 717410

Comuna Ungureni

Scoala Generală nr. 1 Ungureni

Sat Ungureni, CP 717415

Comuna Unteni

Scoala cu clasele I-VIII Unteni

Sat Unteni, CP 717435

Comuna Vârfu Câmpului

Căminul Cultural Vârfu Câmpului

Sat Maghera, Str. Principală nr. 735, CP 717450

Comuna Văculesti

Scoală cu clasele I-IV Văculesti

Sat Văculesti, CP 717445

Comuna Viisoara

Scoala generală „Dimitrie Brândză" cu clasele I-VIII Viisoara, corp A

Sat Viisoara, CP 717455

Comuna Vlădeni

Scoala nouă Vlădeni

Sat Vlădeni, CP 717640

Comuna Vlăsinesti

Scoala generală cu clasele I-VIII

Sat Vlăsinesti, CP 717465

Comuna Vorniceni

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2

Sat Vorniceni, CP 717470

Comuna Vorona

Grupul scolar „Stefan cel Mare si Sfânt"

Sat Vorona, CP 717475

 

ANEXA Nr. 8

 

JUDETUL BRASOV

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Brasov

Spitalul Militar de Urgentă

Str. Pietii nr. 9, CP 500007

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

Str. Mihai Viteazul nr. 9, CP 500174

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie

Str. Prundului nr. 7-9, CP 500123

Spitalul Clinic de Copii

Str. Nicopole nr. 45, CP 500063

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie

Str. Gh. Baritiu nr. 36, CP 500025

Spitalul Clinic de Urgentă

Str. Calea Bucuresti nr. 25-27, CP 500326

Spitalul Municipal Astra

Str. Calea Bucuresti nr. 2, CP 500365

Spitalul General CFR

Bd. 15 Noiembrie nr. 60, CP 500097

Spitalul Mârzescu

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 28, CP 500085

Spitalul Judetean de Urgentă Tractorul

Str. Oltetnr.2, CP 500152

Spitalul de Oncologie

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, CP 500117

Spitalul de Pneumoftiziologie

Str. Dealul Spirii nr. 12, CP 500118

Autogara 2

Str. Avram lancu nr. 114, CP 500068

Autogara 3

Str. Hărmanului nr. 47A, CP 500250

Gara CFR Călători

Bd. Gării nr. 5, CP 500227

Universitatea Transilvania

Str. Colina Universitătii nr. 1

Cantina Studentească

Str. Memorandumului nr. 39, CP 500045

Municipiul Codlea

Scoala Generală nr. 2 Codlea

Str. Nuferilor nr. 13, CP 505100

Municipiul Făgăras

SC APA SERV SA Făgăras

Str. Negoiunr. 147, CP 505200

Municipiul Săcele

Grup Scolar Industrial Constructii

Bd. George Moroianu nr. 17, CP 505600

Oras Ghimbav

Scoala Generală clasele V-VIII

Str. Pietii nr. 70, CP 507075

Oras Predeal

Gara CFR. Predeal

Str. Intrarea Gării nr. 1, CP 505300

Oras Râsnov

Grup Scolar Industrial Râsnov

Str. Republicii nr. 29, CP 505400


 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Oras Rupea

Casa Orăsenească de Cultură, etaj 1

Str. Republicii nr. 124, CP 505500

Oras Victoria

Clubul Elevilor

Str. Stadionului nr. 18, CP 505700

Oras Zărnesti

Scoala Generală nr. 3, corp B

Str. Mitropolit Ioan Metianu nr. 77, CP 505800

Comuna Apata

Căminul Cultural Apata, Sala mică

Sat Apata, Str. Principală nr. 278, CP 507005

Comuna Augustin

Scoala Generală Augustin

Sat Augustin, Str. Gării nr. 146, CP 507151

Comuna Beclean

Căminul Cultural Beclean, camera 1

Sat Beclean nr. 196, CP 507010

Comuna Bod

Căminul Cultural Bod

Str. Tudor Vladimirescu nr. 263, CP 507015

Comuna Bran

Primăria Comunei Bran

Piata I.G.Stoiannr. 1, CP 507025

Comuna Budila

Primăria Comunei Budila

Str. Principală nr. 261, CP 507030

Comuna Bunesti

Căminul Cultural Bunesti

Sat Bunesti nr. 82A, CP 507035

Comuna Cata

Primăria Comunei Cata

Sat Cata nr. 223, CP 507040

Comuna Cincu

Căminul Cultural Cincu

Sat Cincu, Str. Pietii nr. 520, CP 507045

Comuna Comana

Primăria Comunei Comana

Sat Comana de Jos nr. 3, CP 507051

Comuna Cristian

Primăria Comunei Cristian, parter, Casa căsătoriilor

Sat Cristian, P-ta Libertătii nr. 1, CP 507055

Comuna Crizbav

Căminul Cultural Crizbav

Sat Crizbav, Str. Principală nr. 1, CP 507081

Comuna Drăgus

Primăria Comunei Drăgus

Sat Drăgus, Str. Principală nr. 42, CP 507251

Comuna Dumbrăvita

Scoala Generală Dumbrăvita

Str. Mare nr. 979, CP 507060

Comuna Feldioara

Căminul Cultural Feldioara

Sat Feldioara, str. Octavian Goga F.N., CP 507065

Comuna Fundata

Primăria Comunei Fundata

Sat Fundata, Str. Principală nr. 56, CP 507070

Comuna Hârseni

Scoala Generală Hârseni

Sat Hârseni nr. 63

Comuna Hălchiu

Scoala Generală Hălchiu, corp B

Sat Hălchiu, Str. Feldioarei nr. 303, CP 507080

Comuna Hărman

Scoala Generală Hărman

Sat Hărmani, str. Dorobanti nr. 77, CP 507085

Comuna Hoghiz

Primăria Comunei Hoghiz

Sat Hoghiz nr. 161, CP 507095

Comuna Holbav

Căminul Cultural Holbav

Sat Holbav nr. 48, CP 507272

Comuna Homorod

Căminul Cultural Homorod

Str. Principală nr. 403, CP 507105

Comuna Jibert

Scoala Generală Jibert

Sat Jibert, Str. Principală nr. 2, CP 507110

Comuna Lisa

Scoala Generală „Octavian Paler"

Sat Lisa nr. 193, CP 507115

Comuna Mândra

Scoala Generală Mândra, corp B

Sat Mândra nr. 364, CP 507125

Comuna Măierus

Primăria Comunei Măierus, Sala de sedinte

Sat Măierus, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, CP 507120

Comuna Moieciu

Primăria Comunei Moieciu

Sat Moieciu de Jos nr. 330A, CP 507135

Comuna Ormenis

Primăria Comunei Ormenis, etaj I

Str. Principală nr. 291, CP 507150

Comuna Părău

Căminul Cultural Părău

Sat Părău nr. 214, CP 507155

Comuna Poiana Mărului

Scoala Generală nr. 1, corp B

Str. Vânătorilor nr. 172, CP 507160

Comuna Prejmer

Scoala Generală Prejmer

Sat Prejmer, Str. Scolii nr. 2, CP 507165

Comuna Racos

Grădinita cu program normal Racos

Str. Nyiro Jozsef nr. 24, CP 507175

Comuna Recea

Căminul Cultural Recea, Sala mică

Sat Recea, Str. Principală nr. 38, CP 507180

Comuna Sâmbăta de Sus

Sediul Jandarmeriei Montane

Sat Sâmbăta de Sus, CP 507266

Comuna Sânpetru

Scoala Generală Sânpetru, corp C

Sat Sânpetru, Str. Republicii nr. 622, CP 507190

Comuna Sercaia

Primăria Comunei Sercaia

Sat Sercaia, Str. Principală nr. 82, CP 507195

Comuna Sinca

Primăria Comunei Sinca

Sat Sinca Veche nr. 314, CP 507206

Comuna Sinca Nouă

Căminul Cultural Sinca Nouă

Sat Sinca Nouă nr. 57, CP 507210

Scoala Primară Paltin

Sat Paltin, CP 507211

Comuna Soars

Primăria Comunei Soars

Sat Soars, Str. Principală nr. 111, CP 507215

Comuna Tărlungeni

Grădinita cu program normal Tărlungeni, sala bibliotecă

Sat Tărlugeni, Str. Principală nr. 754, CP 507220

Comuna Teliu

Căminul Cultural Teliu, sala protocol

Str. Tudor Vladimirescu nr. 499, CP 507225

Comuna Ticus

Primăria Comunei Ticus

Sat Ticusu Vechi, CP 507232

Comuna Ucea

Primăria Comunei Ucea

Sat Ucea de Jos nr. 78, CP 507238

Comuna Ungra

Scoala Generală Ungra, corp B

Sat Ungra, Str. Principală nr. 177, CP 507240

Comuna Vama Buzăului

Scoala Generală Vama Buzăului

Str. Principală nr. 424, CP 507245

Comuna Vistea

Primăria Comunei Vistea

Sat Vistea de Jos nr. 132, CP 507254

Comuna Voila

Primăria Comunei Voila

Sat Voila, Str. Principală nr. 124, CP 507260

Comuna Vulcan

Căminul Cultural Vulcan, Sala mică

Sat Vulcan nr. 305, CP 507270


ANEXA Nr. 9

 

JUDETUL BRĂILA

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Brăila

Gara C.F.R.

Str. General Eremia Grigorescu nr. 1, CP 810131

Autogara

Str. Siret nr. 10, CP 810399

Statiunea Lacul Sărat

Statiunea Lacul Sărat, CP 817171

Spitalul Judetean, Corp A

Sos. Buzăului nr. 2, CP 810325

Spitalul Judetean, Corp B

Str. Pietătii nr. 1, CP 810249

Spitalul de Obstetrică si Ginecologie

Bd. Independentei nr. 1, CP 810109

Orasul Făurei

Gara C.F.R.

Str. Gării, CP 815100

Orasul lanca

Liceul Teoretic „Constantin Angelescu"

Str. Calea Brăilei nr. 167, CP 815200

Orasul însurătei

Scoala Anexă a Grupului Scolar Industrial

Str. Scoala Veche nr. 9, CP 815300

Comuna Bărăganul

Căminul Cultural

Satul Bărăganul, CP 817005

Comuna Bertestii de Jos

Căminul Cultural

Satul Bertestii de Jos, CP 817010

Comuna Bordei Verde

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Bordei Verde, CP 817020

Comuna Cazasu

Scoala cu clasele I-IV

Satul Cazasu, Str. Principală nr. 17, CP 817181

Comuna Chiscani

Scoala cu clasele I-IV Chiscani, Cartier

Satul Chiscani, str. VasileAlecsandri nr. 15, CP 817025

Comuna Ciocile

Scoala „Alexandru Turtoi"

Satul Ciocile, CP 817030

Comuna Ciresu

Căminul Cultural

Satul Ciresu, CP 817035

Comuna Dudesti

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Dudesti, CP 817040

Comuna Frecătei

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Frecătei, CP 817045

Comuna Galbenu

Grădinita de copii

Satul Galbenu, CP 817055

Comuna Gemenele

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Gemenele, CP 817060

Comuna Grădistea

Căminul Cultural, Sala Mare

Satul Grădistea, CP 817065

Comuna Gropeni

Căminul Cultural

Satul Gropeni, CP 817070

Comuna Jirlău

Sediul Consiliului Local

Satul Jirlău, str. Râmnicu Sărat nr. 110, CP 817075

Comuna Mărasu

Căminul Cultural, Punctul de acces al populatiei la informatie

Satul Mărasu, CP 817080

Comuna Măxineni

Liceul „Matei Basarab"

Satul Măxineni, str. Preot llie Postolache nr. 32, CP 817090

Comuna Mircea Vodă

Scoala cu clasele I-VIII (Scoala nr. 1)

Satul Mircea Vodă, CP 817095

Comuna Movila Miresii

Scoala cu clasele I-IV

Satul Movila Miresii, str. III nr. 499, CP 817100

Comuna Racovita

Căminul Cultural, Cabinet director

Satul Racovita, CP 817105

Comuna Râmnicelu

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Râmnicelu, CP 817110

Comuna Romanu

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Romanu, CP 817115

Comuna Rosiori

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Rosiori, CP 817120

Comuna Salcia Tudor

Căminul Cultural Gulianca

Satul Gulianca, CP 817128

Comuna Scortaru Nou

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Scortaru Nou, CP 817130

Comuna Silistea

Scoala cu clasele I-IV Muchea

Satul Muchea, CP 817144

Comuna Stăncuta

Scoala de Arte si Meserii

Satul Stăncuta, CP 817150

Comuna Surdila-Găiseanca

Căminul Cultural Filipesti

Satul Filipesti, str. Costache Filipescu nr. 29, CP817156

Comuna Surdila-Greci

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Surdila-Greci, CP 817160

Comuna Sutesti

Scoala de Arte si Meserii

Satul Sutesti, CP 817165

Comuna Tichilesti

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Tichilesti, CP 817170

Comuna Traian

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Traian, CP 817175

Comuna Tudor Vladimirescu

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Tudor Vladimirescu nr. 34, CP 817180

Comuna Tufesti

Căminul Cultural nr. 1

Satul Tufesti, Str. Primăriei nr. 61, CP 817185

Comuna Ulmu

Căminul Cultural

Satul Ulmu, CP 817190

Comuna Unirea

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Unirea, CP 817195

Comuna Vădeni

Scoala cu clasele I-VIII Baldovinesti, sala de curs pentru clasa a IV- A

Satul Baldovinesti, CP 817201

Comuna Victoria

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Victoria, Str. Nuferilor nr. 334, CP 817205

Comuna Visani

Scoala cu clasele I-VIII

Satul Visani, CP 817210

Comuna Viziru

Scoala de Arte si Meserii

Satul Viziru, CP 817215

Comuna Zăvoaia

Căminul Cultural, Sala Mare

Satul Zăvoaia, CP 817220


ANEXA Nr. 10

 

JUDETUL BUZĂU

 

Municipiul/orasul/comuna

Locatia propusă pentru organizarea sectiei de votare speciale

Adresa postală

Municipiul Buzău

Statia C.F.R. Buzău

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, CP 120360

Municipiul Râmnicu Sărat

Primăria Râmnicu Sărat

Str. Nicolae Bălcescu nr. 1, CP 125300

Orasul Nehoiu

Casa de Cultură Nehoiu

Str. 1 Decembrie 1918, CP 125100

Orasul Pătârlagele

Scoala Profesională Pătârlagele

Str.AI.I. Cuzanr.6, CP 127430

Orasul Pogoanele

Primăria Pogoanele

Str. Unirii nr. 18, CP 125200

Comuna Amaru

Primăria Amaru

Comuna Amaru, CP 127005

Comuna Balta Albă

Primăria Balta Albă

Sat Balta Albă, CP 127950

Comuna Bălăceanu

Primăria Bălăceanu

Comuna Bălăceanu, CP 127020

Comuna Beceni

Primăria Beceni

Sat Beceni, CP 127025

Comuna Berea

Primăria Berea

Str. 1 Decembrie nr. 427, CP 127035

Comuna Bisoca

Primăria Bisoca

Sat Bisoca nr. 101, CP 127055

Comuna Blăjani

Biblioteca Comunală Blăjani

Sat Blăjani, CP 127065

Comuna Boldu

Primăria Boldu

Comuna Boldu, CP 127070

Comuna Bozioru

Primăria Bozioru

Comuna Bozioru, CP 127075

Comuna Brădeanu

Primăria Brădeanu

Sat Brădeanu, CP 127090

Comuna Brăesti

Primăria Brăesti

Comuna Brăesti, CP 127095

Comuna Breaza

Primăria Breaza

Sat Breaza, CP 127105

Comuna Buda

Primăria Buda

Sat Buda, CP 127110

Comuna CA. Rosetti

Primăria CA. Rosetti

SatC.A Rosetti, CP 127120

Comuna Calvini

Primăria Calvini

Sat Calvini, CP 127130

Comuna Cănesti

Primăria Cănesti

Sat Cănesti nr. 66, CP 127135

Comuna Cătina

Primăria Cătina

Str. Principală nr. 320, CP 127145

Comuna Cernătesti

Primăria Cernătesti

Comuna Cernătesti, CP 127150