MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 223/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 223         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 aprilie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            420. - Decret privind conferirea unor ordine

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            332. - Hotărâre pentru modificarea art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind circulatia ecvinelor pe teritoriul României

 

38. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010

 

108. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

 

1.218. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investitii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            176. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale si a Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, 7 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române,

cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înfiintarea institutelor de lingvistică, istorie si speologie din Cluj-Napoca, precum si a 60 de ani de la înfiintarea Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, pentru rezultatele de exceptie obtinute în activitatea stiintifică de nivel national si international, prin care au contribuit la formarea multor generatii de specialisti si ia impunerea Clujului ca un centru incontestabil al culturii si cercetării de nivel academic,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor domnului academician Camil Muresanu, director de onoare al Institutului de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Ofiter domnului profesor doctor Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria H - Cercetarea stiintifică:

- domnului profesor doctor Eugen Beltechi, cercetător stiintific gradul I, Institutul de Lingvistică si Istorie Literară „Sextil Puscariu” din Cluj-Napoca;

- domnului profesor doctor Ioan Chindris, directorul Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române;

- domnului profesor doctor Ioan Mării, directorul Institutului de Lingvistică si Istorie Literară „Sextil Puscariu” din Cluj-Napoca;

- domnului profesor doctor Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române, directorul Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 420.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Personalul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si al unitătilor sale subordonate este format din personal contractual si functionari publici.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei Nationale

a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 332.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind circulatia ecvinelor pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 877 din 9 aprilie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Miscarea ecvinelor pe teritoriul României trebuie să fie însotită de certificat sanitar-veterinar de sănătate si de pasaport.

(2) Miscarea ecvinelor diagnosticate pozitiv cu anemie infectioasă ecvină este interzisă, cu exceptia abatorizării.

Art. 2. - Se aprobă modelul de certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru circulatia ecvinelor pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Certificatul sanitar-veterinar de sănătate este eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit doar pentru ecvinele care sunt identificate cu microcip, care detin pasaport si care fac obiectul comertului intern.

Art. 4. - (1) Ecvinele destinate comertului intracomunitar se expediază doar din centrele de colectare/exploatatiile de origine autorizate sanitar-veterinar si trebuie să respecte următoarele conditii:

a) animalele îndeplinesc conditiile prevăzute în Directiva Consiliului 90/426/CEE din 26 iunie 1990 privind conditiile de sănătate animală care reglementează circulatia si importul de ecvidee provenind din tări terte, cu amendamentele ulterioare;

b) au fost supuse la două teste Coggins pentru depistarea anemiei infectioase ecvine, ale căror rezultate au fost negative si care au fost efectuate pe esantioane de sânge prelevate cu cel mult 30 de zile înainte de plecare, iar minimum unul dintre teste a fost efectuat după intrarea în centrul de colectare; testele respective împreună cu rezultatele sunt indicate în sectiunea aVII-a a pasaportului prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 504/2008 ai Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a directivelor 90/426/CEE si 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor, care însoteste animalul pe durata circulatiei;

c) animalele sunt însotite de un certificat de sănătate animală, în conformitate cu prevederile anexei C la Directiva Consiliului 90/426/CEE din 26 iunie 1990, cu amendamentele ulterioare;

d) prevederile lit. a) nu se aplică în cazul ecvideelor provenind din exploatatii situate în afara României, care fie se află în tranzit pe teritoriul României, pe rutele principale sau autostrăzi, fie traversează România direct, fără întrerupere, fiind transportate către un abator în vederea sacrificării imediate.

(2) Ovulele si embrionii proveniti de la ecvidee nu sunt exportati către alte state membre dacă acestia nu respectă următoarele conditii:

a) au fost colectati de la iepe donatoare care au fost supuse unui test Coggins, al cărui rezultat a fost negativ si care a fost efectuat pe un esantion de sânge prelevat de la fiecare iapă donatoare cu cel mult 30 de zile înaintea colectării ovulelor si embrionilor din lot; si

b) lotul de ovule si embrioni este însotit de un certificat de sănătate animală, în conformitate cu prevederile anexei la Decizia Comisiei 95/294/CE din 24 iulie 1995 de stabilire a modelului de certificat de sănătate animală pentru schimburile cu ovule si embrioni din specia ecvină, care va include următoarea mentiune suplimentară:

„Ovule sau embrioni în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2007/269/CE din 23 aprilie 2007 referitoare la măsurile de protectie cu privire la anemia infectioasă ecvină în România”.

(3) Probele de sânge de la ecvinele destinate comertului intracomunitar în vederea testării pentru anemie infectioasă ecvină în centrul de colectare sau în exploatatia de origine autorizată sanitar-veterinar sunt recoltate de către medicul veterinar oficial.

(4) Este interzis accesul ecvinelor fără microcip, pasaport si certificat de sănătate în centrele de colectare autorizate pentru comertul intracomunitar.

(5) Probele de sânge provenite de la ecvinele destinate comertului intracomunitar recoltate în centrele de colectare/exploatatiile de origine autorizate sanitar-veterinar vor fi păstrate timp de 90 de zile de la recoltare de către laboratorul care a efectuat testarea.

Art. 5. - Costurile aferente certificării sunt suportate de proprietarii ecvinelor, persoane fizice sau juridice.

Art. 6. - Certificatul sanitar-veterinar de sănătate este tipărit de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti conform modelului prevăzut în anexă.

Art. 7. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Nerespectarea prezentului ordin se sanctionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 9 aprilie 2010.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR................................

Cabinet medical veterinar/S.C..........................................

Cod: MM 00001

 

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR DE SĂNĂTATE PENTRU CIRCULATIA ECVINELOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI

- model -

 

1. Detinătorul animalelor.......................................................................................................................................................

(nume, prenume/denumirea societătii comerciale, CNP, C.U.I., adresă)

2. Judetul de unde pleacă ecvinele........................................................

3. Codul exploatatiei.........................................................................

I. Numărul ecvinelor..........................

II. Identificarea ecvinelor si alte actiuni:

 

Număr de identificare a animalului (microcip)

Nr. pasaportului

Rasă, vârstă, sex

Codul exploatatiei de destinatie/ Codul centrului

de colectare/ Codul abatorului

Actiuni veterinare

(vaccinări, tratamente antiparazitare interne,

externe)

Data si rezultatul ultimului test pentru anemie

infectioasă ecvină

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Originea si destinatia ecvinelor Ecvinele sunt expediate:

de la:................................................................................................................................................................................... (locul de expediere)

numele si adresa expeditorului:.............................................................................................................................................

la:........................................................................................................................................................................................ (locul de destinatie)

numele si adresa destinatarului:.............................................................................................................................................

IV. Transportul animalelor

Mijloc de transport................................................................................................................................................................

(Indicati nr. de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport si numerele de înmatriculare, inclusiv remorca.)

V. Certificarea sănătătii animalelor

Subsemnata(ul) certific că ecvina/ecvinele descrisă(e) mai sus corespund(e) următoarelor cerinte:

1. a(u) fost examinată(e) astăzi si nu prezintă semne clinice de boală;

2. nu este/nu sunt destinată(e) tăierii în cadrul unui program national de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;

3. nu provin(e) dintr-o exploatatie supusă unor restrictii cauzate de boli specifice ecvinelor;

4. este/sunt identificată(e), astfel încât să se poată realiza cu promptitudine trasabilitatea animalelor;

5. nu provin(e) dintr-o exploatatie care a fost supusă unei interdictii din motive de sănătate, nici nu a(u) venit în contact cu ecvine dintr-o exploatatie care a fost supusă unei interdictii din motive de sănătate animală*);

6. nu provin(e) dintr-o exploatatie care a fost supusă unei interdictii din motive de sănătate, nici nu a(u) venit în contact cu ecvine dintr-o exploatatie care a fost supusă unei interdictii din motive de sănătate animală pentru:

a) 6 luni în cazul ecvideelor suspectate că ar fi contactat durină, de la data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav; cu toate acestea, în cazul armăsarilor interdictia se aplică până când animalul este castrat;

b) 6 luni în caz de morvă sau encefalomielită ecvină, de la data sacrificării ecvideelor infectate cu boala respectivă;

c) 6 luni în cazul stomatitei veziculoase, de la ultimul caz înregistrat;

d) 30 de zile în caz de rabie, de la ultimul caz înregistrat;

e) 15 zile în caz de antrax, de la ultimul caz înregistrat;

f) 30 de zile în cazul în care toate animalele din speciile receptive la bolile enumerate mai sus, localizate în exploatatia respectivă, au fost sacrificate si anexele dezinfectate, începând cu data la care animalele au fost sacrificate si anexele dezinfectate, cu exceptia antraxului, caz în care perioada de interdictie este de 15 zile;

7. provin(e) dintr-o exploatatie în care nu s-au diagnosticat cazuri de anemie infectioasă ecvină în ultimele 3 luni; în cazul în care a fost diagnosticată anemia infectioasă si s-au eliminat animalele pozitive, animalele rămase în exploatatie pot părăsi exploatatia după ce au obtinut rezultate negative la două teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni.


VI. Toate mijloacele de transport sau containerele în care au fost încărcate animalele sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, respectă normele privind bunăstarea animalelor pe timpul transportului, au fost curătate si dezinfectate în prealabil cu un dezinfectant înregistrat si omologat în România.

 

Prezentul certificat este valabil 3 zile de la data emiterii.

Întocmit la....................data......................................

 

STAMPILA

…………………………………………………………………….

(semnătura si parafa medicului veterinar de liberă practică împuternicit)

 

*) Certific si semnez în calitate de detinător.

………………………………………….

(numele, prenumele si semnătura)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 875 din 9 aprilie 2010,

tinând cont de prevederile art. 63 si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010;

în temeiul art. 3 alin. (1) si (3), precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 si 49 bis din 21 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Nota se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La capitolul I, sectiunile 1-9 se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 9 aprilie 2010.

Nr. 38.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

 

Având în vedere prevederile art. 16 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru

si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 108.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cadrul în care Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agentia Natională, si oficiile de cadastru si publicitate imobiliară din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, denumite în continuare oficii teritoriale, îsi exercită atributiile cu privire la modul de avizare, verificare si receptie a lucrărilor din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei, denumite în continuare lucrări de specialitate.

Art. 2. - în sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) hartă - reprezentarea grafică conventională a întregii suprafete terestre sau a unei portiuni mari din aceasta, redusă la o anumită scară, tinându-se seama de curbura pământului;

b) lucrări de cadastru general - determinarea pe bază de măsurători a pozitiei, a configuratiei si a mărimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, pe categorii de folosintă si pe proprietari, precum si a constructiilor;

c) lucrări de cartografie - lucrările necesare redactării planurilor si hărtilor analogice sau digitale la diferite scări, a modelului digital al terenului si al ortofotoplanurilor, în sistemul national de referintă si de coordonate;

d) lucrări de măsurători terestre - lucrările de teren si de birou aferente executiei, modernizării si completării retelelor de sprijin, de îndesire si de ridicare, precum si cele necesare realizării planurilor si hărtilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului si ale ortofotoplanurilor;

e) plan cadastral- reprezentarea grafică a datelor obtinute în urma lucrărilor de cadastru general;

f) plan topografic - reprezentarea grafică conventională, micsorată a proiectiei orizontale a detaliilor topografice de pe o portiune restrânsă a suprafetei terestre, redusă la o anumită scară, fără a se tine seama de curbura pământului.

Art. 3. - (1) Specificatiile tehnice continute în documentatiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agentia Natională înainte de initierea procedurilor de achizitie publică, indiferent de sursele de finantare. Autoritatea contractantă efectuează receptia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea si receptia acestora de către Agentia Natională. Autoritătile contractante nu fac plăti pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor mentionate anterior.

(2) Avizarea pentru conformitate si receptia lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau Agentiei Nationale, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judete.


Art. 4. - Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice, denumite în continuare persoane autorizate, care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate

 

Art. 5. - (1) Avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate, denumit în continuare aviz, se emite în vederea asigurării receptiei tehnice pentru:

a) lucrări de măsurători terestre;

b) lucrări de cartografie;

c) lucrări de cadastru general.

(2) Avizul de începere a lucrărilor de specialitate stabileste conditiile de executie si de utilizare a resurselor disponibile.

(3) Sunt supuse avizării:

a) executia, modernizarea si completarea retelelor de sprijin, de îndesire si de ridicare pe suprafete mai mari de 100 km2;

b) realizarea planurilor si a hărtilor analogice sau digitale pe suprafete mai mari de 100 ha în extravilan si 10 ha în intravilan, a modelului digital al terenului si al ortofotoplanurilor;

c) realizarea suporturilor topografice analogice si digitale pentru planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale si planurile urbanistice de detaliu; întocmirea documentatiilor topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

d) documentatiile cartografice aferente sistemelor informationale specifice domeniului de activitate, realizate în conditiile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Avizul se solicită de beneficiarul lucrării de specialitate, personal sau prin împuternicirea persoanei autorizate să execute lucrarea.

Art. 6. - Cererea pentru solicitarea avizului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se depune cu cel mult o lună înainte de începerea lucrărilor. Cererea este însotită de un exemplar al documentatiei aferente lucrării de specialitate, întocmită conform anexei nr. 2.

Art. 7. - (1) Avizul se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; un exemplar se transmite solicitantului, iar celălalt exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentatia primită spre avizare. Avizul este valabil până la expirarea termenului de executie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat.

(2) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor si a documentelor care pot fi utilizate si valorificate, precum si a normelor, a instructiunilor si a metodologiilor ce urmează să fie respectate în executia lucrării de specialitate.

(3) În aviz se precizează cerintele tehnice impuse pentru categoriile de lucrări de specialitate respective, precum si datele geodezice, cartografice si cadastrale care sunt puse la dispozitia emitentului avizului la încheierea lucrării.

(4) În cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu se specifică obligativitatea utilizării limitelor imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentatiilor cadastrale si a planurilor parcelare întocmite conform legilor de restituire a proprietătii, receptionate de către oficiul teritorial.

Art. 8. - (1) Lucrările si documentatiile de specialitate contractate de Agentia Natională sau de unitătile subordonate acesteia nu necesită solicitarea avizului.

(2) Lucrările de specialitate interesând apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională, executate de institutii din domeniul apărării si sigurantei nationale cu personal propriu, nu necesită solicitarea avizului.

 

CAPITOLUL III

Receptia lucrărilor de specialitate

 

Art. 9. - (1) Receptia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii conditiilor de executie impuse de normativele, metodologiile si instructiunile elaborate de Agentia Natională, a standardelor tehnice în vigoare si a avizelor eliberate.

(2) Receptia lucrărilor de specialitate se referă la:

a) receptia lucrărilor de măsurători terestre;

b) receptia lucrărilor de cartografie;

c) receptia lucrărilor de cadastru general.

(3) Sunt supuse receptiei:

a) retelele de sprijin si de îndesire pe suprafete mai mari de 100 km2;

b) retelele de îndesire mai mici de 100 km2 si retelele de ridicare, concomitent cu receptia lucrărilor în care sunt integrate;

c) elementele de geodezie, de cartografie si de cadastru general din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate;

d) continutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public, cum ar fi: hărtile, ghidurile, atlasele;

e) continutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie si cadastru, la solicitarea instantelor de judecată;

f) planurile topografice analogice si digitale, suport al documentatiilor de urbanism;

g) documentatiile topografice, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

h) documentatiile tehnice ale lucrărilor de cadastru general;

i) planurile topografice analogice si digitale necesare întocmirii documentatiei de autorizare a lucrărilor de construire sau de desfiintare;

j) planurile si hărtile analogice si digitale, modelul digital al terenului si ortofotoplanurile executate pe suprafete mai mari de 100 ha în extravilan si 10 ha în intravilan;

k) planurile si hărtile analogice si digitale, realizate în baza Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice.

Art. 10. - (1) Receptia lucrărilor de specialitate pentru care s-a emis aviz de începere a lucrărilor este posibilă doar dacă se face dovada efectuării verificării interne a lucrării de către executant în cadrul procesului de control intern al calitătii. Rezultatele controlului sunt evidentiate în raportul de control intern al calitătii, care însoteste documentatia depusă în vederea receptiei lucrării.

(2) Verificarea internă presupune controlul de către un alt specialist al firmei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, de persoana care a efectuat lucrarea, printr-o altă metodă de lucru, a corectitudinii efectuării operatiilor de teren si de birou, pentru cel putin 5% din volumul lucrării.

(3) Raportul de control intern al calitătii contine cel putin:

a) prenumele si numele persoanei care a realizat operatia/lucrarea de specialitate;

b) prenumele si numele persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calitătii;

c) durata de realizare a controlului intern al calitătii;

d) metoda utilizată pentru controlarea operatiei/lucrării de specialitate;

e) rezultatele obtinute în urma realizării controlului intern al calitătii;

f) numărul si tipul erorilor identificate în urma controlului intern al calitătii;

g) semnătura persoanei/persoanelor care a/au realizat controlul intern al calitătii.

(4) Pentru planurile topografice, suport al documentatiilor de urbanism, nu este necesară depunerea raportului de control intern al calitătii.

Art. 11. - (1) Solicitarea receptiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, si documentatia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care analizează si redactează propunerea de răspuns în una dintre variantele:

a) proces-verbal de receptie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;

b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării; modelul notei de completare este prevăzut în anexa nr. 6;

(2) Receptia planurilor si a hărtilor realizate în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 407/2005, a planurilor topografice, suport al documentatiilor de urbanism, se finalizează prin întocmirea procesului-verbal de receptie si prin aplicarea pe planuri a parafei pentru receptie; modelul parafei este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 12. - Procesul-verbal de receptie se redactează în 4 exemplare; două exemplare se transmit solicitantului, iar celelalte exemplare rămân la emitentul avizului, împreună cu documentatia primită pentru receptie.

Art. 13. - (1) Receptia lucrărilor de specialitate se efectuează, după caz, de oficiile teritoriale sau de Agentia Natională prin Directia de geodezie si cartografie sau de Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, în functie de cele stabilite de emitentul avizului de începere a lucrărilor. Lucrările de specialitate pentru care nu este necesar a se emite aviz de începere a lucrărilor se receptionează de către oficiile teritoriale.

(2) Categoriile de lucrări de specialitate care se receptionează de Agentia Natională sunt:

a) retelele de sprijin si de îndesire care se execută pe teritoriul mai multor judete;

b) planurile si hărtile analogice sau digitale la scări mai mici decât 1:5000, care acoperă mai multe judete sau întreg teritoriul tării;

c) modelul digital al terenului si ortofotoplanurile;

d) continutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public.

(3) Categoriile de lucrări de specialitate care se receptionează de oficiile teritoriale sunt:

a) retele de sprijin si de îndesire, care se execută pe teritoriul unui singur judet;

b) planurile si hărtile analogice sau digitale la scări mai mari sau egale cu 1:5000;

c) planurile si hărtile analogice sau digitale la scări mai mici decât 1:5000, care se execută pe teritoriul unui singur judet;

d) documentatiile topografice, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările si completările ulterioare;

e) elementele de geodezie, de cartografie si de cadastru general din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate;

f) planurile topografice, suport al documentatiilor planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;

g) planurile topografice necesare întocmirii documentatiei de autorizare a lucrărilor de construire si de desfiintare, precum si a altor planuri cu suprafata mai mică de 100 ha în extravilan si 10 ha în intravilan;

h) continutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie si cadastru, la solicitarea instantelor de judecată;

i) documentatiile tehnice rezultate în urma executiei lucrărilor de cadastru general, conform prevederilor art. 22.

(4) Receptia este obligatorie pentru toate categoriile de lucrări de specialitate cuprinse la art. 9 alin. (2) si (3), indiferent de sursa lor de finantare.

Art. 14. - (1) Receptia lucrărilor de specialitate contractate de Agentia Natională si institutiile subordonate acesteia sau executate la solicitarea Agentiei Nationale de către unitătile subordonate este coordonată de directiile de specialitate si se realizează de către acestea sau de către unitătile subordonate, după caz.

(2) În cazul în care receptia nu poate fi executată prin personalul propriu, Agentia Natională sau unitătile subordonate pot încheia, pentru efectuarea receptiei, contracte cu persoanele autorizate care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniu, pe teritoriul României, potrivit prevederilor legale.

Art. 15. - Solicitarea receptiei lucrărilor de specialitate este însotită de:

a) un borderou al documentelor;

b) copie de pe aviz;

c) documentatia, în format analogic si digital; planurile si hărtile digitale se predau în format vector si raster.

Art. 16. - (1) La receptie se parcurg următoarele etape:

a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului si a modului de îndeplinire a acestora;

b) verificarea lucrărilor de teren;

c) verificarea lucrărilor de birou.

(2) Prin verificarea lucrărilor de teren prevăzute la alin. (1) lit. b) se urmăreste:

a) modul de materializare si de amplasare a punctelor retelelor geodezice si a punctelor retelelor de îndesire si de ridicare;

b) corespondenta continutului produselor cartografice cu realitatea din teren;

c) gradul de precizie a produsului cartografic.


(3) Prin verificarea lucrărilor de birou prevăzute la alin. (1) lit. c) se urmăreste:

a) modul de utilizare a datelor initiale pentru realizarea lucrării de specialitate;

b) calitatea si corectitudinea operatiunilor, a măsurătorilor si a calculelor;

c) calitatea produselor si a documentelor finale, din punct de vedere al continutului, al formei de prezentare si al gradului de precizie.

Art. 17. - Receptia lucrărilor de specialitate care presupun lucrări de teren si lucrări de birou se realizează astfel:

a) receptia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate receptionată;

b) receptia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agentia Natională sau de oficiile teritoriale, în functie de teritoriul pe care se situează lucrarea de specialitate.

Art. 18. - (1) Receptia elementelor de geodezie, de cartografie si de cadastru din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate urmăreste si asigurarea conditiilor tehnice pentru integrarea datelor în baza de date a Agentiei Nationale.

(2) În cazul în care, din cauza mărimii, a ariei de răspândire si a complexitătii lucrărilor de specialitate, acestea se finalizează în perioade care depăsesc 12 luni, se admite si efectuarea de receptii pe zone, dar numai pe faze de lucrări încheiate, finalizate cu documentatii, care pot fi preluate pentru a fi integrate în baza de date a Agentiei Nationale.

Art. 19. - (1) Receptia continutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se referă la receptia oricărei reprezentări cartografice, hartă sau plan a/al teritoriului României sau a/al unei părti a acestuia, realizată ca atare sau inclusă în atlase, ghiduri si/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizată, de modul de vizualizare si de sistemul de referintă si de coordonate utilizat.

(2) Receptia documentelor cartografice de uz public urmăreste conformitatea reprezentării cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele de date cu continut topografic si modul de utilizare a acestora în cadrul documentului cartografic.

Art. 20. - Receptia documentatiilor topografice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările si completările ulterioare, se realizează conform Criteriilor Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 2.665/1 C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - (1) Pentru receptia planurilor topografice, suport al documentatiilor de urbanism, prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. f) si g), cererea de receptie a lucrărilor se depune la oficiile teritoriale împreună cu un exemplar al documentatiei aferente, conform anexelor nr. 8 si 9.

(2) Suportul topografic supus receptiei contine limita din arhiva oficiului teritorial stabilită în baza Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si limita propusă prin planul urbanistic general, cu luarea în considerare a limitelor imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentatiilor cadastrale si a planurilor parcelare întocmite în baza legilor de restituire a proprietătii, receptionate de către oficiul teritorial.

(3) În cazul în care există divergente cu privire la limite, oficiul teritorial receptionează suportul topografic pentru documentatia de urbanism, cu identificarea tronsonului de hotar respectiv si mentionează pe acesta: „Pe tronsonul de hotar ......, între punctele ... si ....., limita prezentată prin documentatia de urbanism nu este aceeasi cu limita detinută în arhiva oficiului teritorial ... .”

Art. 22. - (1) Receptia documentatiilor tehnice rezultate în urma executiei lucrărilor de cadastru general se realizează de o comisie de receptie numită prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

(2) În scopul realizării receptiei documentatiei tehnice rezultate în urma executiei lucrărilor de cadastru general, executantul predă la oficiul teritorial documentatiile cadastrale care compun lucrarea întocmită conform prevederilor specificatiilor tehnice din caietele de sarcini ale lucrărilor pentru introducerea cadastrului general.

(3) Receptia cantitativă si calitativă a lucrărilor de cadastru general se finalizează prin procesul-verbal de receptie si un raport al comisiei de receptie.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispozitie categoriile de date si documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor precizate în cap. II si III, dacă acestea nu sunt avizate si receptionate conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 24. - Tarifele pentru serviciile de avizare si receptie sunt aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se încasează odată cu depunerea solicitării.

Art. 25. - Evidenta avizelor de începere a lucrărilor de specialitate si a receptiilor acestora se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Agentiei Nationale/unitătilor subordonate, în conformitate cu anexa nr. 10.

Art. 26. - (1) Lucrările de specialitate care fac obiectul receptionării continutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public sunt publice numai după efectuarea receptiei acestora.

(2) Executantul lucrării de specialitate este obligat ca, după receptia documentelor cartografice destinate uzului public, să inscriptioneze documentele cu mentiunea „Receptionat ANCPI/data”.

Art. 27. - (1) Limita intravilanului de pe suportul topografic al planului urbanistic general/planului urbanistic zonal, receptionat de către oficiul teritorial devine oficială si este introdusă în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.

(2) În situatia în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului teritorial, acesta receptionează lucrările de specialitate tinând cont de limita intravilanului existentă în baza de date.

Art. 28. - Nerespectarea prezentului regulament de către persoanele autorizate se sanctionează potrivit art. 64 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 29. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Model de solicitare a avizului de începere a lucrărilor de specialitate

 

 

Datele de identificare a solicitantului

(nume/denumire, adresă, telefon, fax etc.)

 

 

Către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru, si Publicitate Imobiliară...................................

 

Vă rugăm să avizati începerea lucrării:............................................................................................... (denumirea lucrării) ,

având ca scop.............................................................................................................................................

Executant............................................................................................................................................

Beneficiar...........................................................................................................................................

Se propune realizarea lucrării în perioada:...........................................

În sustinerea solicitării avizului, la prezenta se anexează documentatia aferentă, totalizând .......... pagini.

 

Data...................

Calitatea (functia),

prenumele, numele si semnătura

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

Documentatia anexată la solicitarea avizului

 

Documentatia respectivă trebuie să permită institutiei căreia i se solicită avizul (Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară sau oficiul de cadastru si publicitate imobiliară) să identifice limitele teritoriului care face obiectul avizului si să aprecieze cantitătile si categoriile de lucrări necesare pentru obtinerea rezultatelor asteptate. În acest sens, documentatia include următoarele elemente si precizări:

a) planul de încadrare în zonă;

b) precizarea limitelor zonei (cursuri de apă, căi de comunicatie, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatură Gauss, sau coordonate geografice extreme);

c) specificarea cât mai completă a datelor ce vor fi incluse în lucrare, a modului în care acestea vor fi stocate, organizate si reprezentate, a preciziei (calitătii) lor, a gradului de detaliere; a formatului în care vor fi predate;

d) scopul lucrării;

e) utilizatorii (beneficiarii) lucrării; executantul lucrării;

f) specificatiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prevăzute în caietul de sarcini), care au mentiunea: „conform cu originalul”;

g) scara corespunzătoare a produselor cartografice care se doresc a fi realizate; h) suprafata pe care se execută lucrarea (în ha).


 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Model de aviz pentru începerea lucrărilor de specialitate

 

AVIZ Nr.........../.............

 

Către.............................................................................................(date de identificare a beneficiarului/executantului), în calitate de beneficiar/executant

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la noi cu nr. ......... din ..............., avizăm începerea lucrării .............................................................. (denumirea lucrării)

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa

Obiectivul lucrării: ...................................

Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

- suprafata totală: ......................... ha;

- termenul de executie .............................

2. Documentare

3. Conditii tehnice pentru executarea lucrărilor (Pentru lucrările de topografie si cartografie se va specifica faptul că suportul digital va contine informatiile pe straturi tematice.)

4. Receptia lucrării (indicarea institutiei care efectuează receptia)

5. Tariful pentru receptie

6. Documentatia finală

 

Director general/Directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară ....................

....................................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Model de solicitare a receptiei lucrărilor de specialitate

 

Datele de identificare ale solicitantului

(nume/denumire, adresă, telefon, fax etc.)

 

 

Către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.................................................

 

CERERE DE RECEPTIE

 

Vă înaintăm alăturat documentatia aferentă lucrării..........................................................................(denumirea lucrării) ,

în vederea receptiei, conform prevederilor Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei

Executant:............................................................................................................................................

Beneficiar:............................................................................................................................................

 

Solicit comunicarea răspunsului

Prin postă

La sediul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară/Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară..............

 

Data ..........................

 

 

Calitatea (functia),

prenumele, numele si semnătura

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

Model de proces-verbal de receptie a lucrărilor de specialitate

 

 

Aprob

Director general/Director al Oficiului

de Cadastru si Publicitate Imobiliară...........

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE Nr. ....

Întocmit astăzi,...................,

privind lucrarea...............,

având Aviz de începere a lucrărilor cu nr..............., data......................

1. Beneficiar........................................................................................................................................

2. Executant........................................................................................................................................

3. Denumirea lucrărilor receptionate...................................................................................................

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Agentiei Nationale de Cadastru

si Publicitate Imobiliară/Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară ............... conform avizului de începere a lucrărilor.

5. Concluzii (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini si ale avizului de începere a lucrărilor.)

Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ.

6. Conditii impuse pentru refacerea sau completarea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ (Se va întocmi notă de constatare cu motivele respingerii.)

 

 

Semnături

Consilier/Inspector de specialitate,

....................................................................

Director Directie/lnginer-sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară.........,

....................................................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Model de notă de completare

 

Aprob

Director general/Director al Oficiului

de Cadastru si Publicitate Imobiliară..............

 

NOTĂ DE COMPLETARE

la Cererea de receptie <nr. cerere>/<data cererii>

 

Către....................................................................................................................................................(date de identificare a beneficiarului/executantului),

Analizând cererea dumneavoastră pentru receptia lucrării...............................................................(denumirea lucrării) ,

este necesar să aduceti următoarele completări:.......................................................................................

Termenul de solutionare a cererii se va stabili de la data transmiterii completărilor solicitate.

 

 

Semnături

Consilier/Inspector de specialitate,

....................................................................

Director Directie/lnginer-sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară.........,

....................................................................

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Model de parafă pentru receptie

 

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Documentatia anexată la solicitarea receptiei suportului topografic al PUG/PUZ/PUD

 

Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUG

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata unitătii administrativ-teritoriale (în ha), suprafata intravilanului existent si propus, calculată din coordonatele punctelor de contur

2. Copie a avizului de începere a lucrării

3. Plan topografic (în format analogic si digital - dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă:

a) limita unitătii administrativ-teritoriale;

b) limita vechiului intravilan;

c) propunerea pentru limita intravilanului nou.

4. Măsurătorile realizate în reteaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS), dacă este cazul, în format digital

5. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital

6. Descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic si digital

7. Calculul analitic al suprafetei unitătii administrativ-teritoriale, precum si al suprafetei existente si propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente

8. Dovada achitării tarifelor legale.

Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUZ

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se execută lucrarea (în ha)

2. Copie a avizului de începere a lucrării

3. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidentia limita PUZ fată de limita intravilanului existent, în cazul PUZ-urilor executate în extravilan

4. Plan topografic (în format analogic si digital - dxf), scara 1:2.000-1:500, pe care se vor evidentia limitele PUZ-ului si limitele imobilelor din interiorul PUZ cărora le-au fost acordate numere cadastrale


5. Măsurătorile realizate în reteaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS) în format digital

6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, în format digital

7. Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUZ

8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei

9. Dovada achitării tarifelor legale.

Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUD

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se execută lucrarea (în ha)

2. Copie a avizului de începere a lucrării

3. Plan de încadrare în zonă la scara 1:10.000-1:2.000

4. Plan topografic (în format analogic si digital - dxf) întocmit la scara 1:1.000-1:500 pe care se vor evidentia limitele PUD-ului si limitele imobilelor din interiorul PUD cărora le-au fost acordate numere cadastrale

5. Măsurătorile realizate în reteaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS), în format digital;

6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD-ului, în format digital

7. Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUD

8. Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei

9. Dovada achitării tarifelor legale

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Documentatia anexată la solicitarea receptiei planurilor topografice necesare întocmirii documentatiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiintare

 

1. Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se execută lucrarea, date referitoare la situatia existentă si la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor

2. Plan de încadrare în zonă

3. Măsurătorile realizate în reteaua de îndesire, în format digital

4. Plan topografic (în format analogic si digital -format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, după caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului

5. Certificat de urbanism, în copie

6. Extras de carte funciară pentru informare si extrasul de plan cadastral actualizate

7. Dovada achitării tarifelor legale

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

Registrul de evidentă a avizelor si receptiilor

 

Număr aviz/receptie

Data emiterii

Numărul si data înregistrării solicitării

Solicitant

Denumirea lucrării

Persoana de specialitate care a analizat solicitarea

Răspunsul la solicitare1

Arhivă2

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Avizat favorabil, notă de completare, proces-verbal de receptie.

2 Codul de arhivă unde se păstrează documentatia.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investitii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. c), f) si g) si ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

luând în considerare prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. IV lit. b), pct. VI lit. a)-c) si e), pct. VIII lit. a), c) si f), ale art. 6 lit. o), precum si ale art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru fiecare obiectiv de investitii din programele/proiectele finantate partial/integral de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, autoritătile contractante vor actiona pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, prin:

a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobati la încheierea contractului de achizitie de servicii/lucrări, ca urmare a derulării, în conditiile legii, a procedurii de achizitie publică, rezultând valoarea de finantare a obiectivului de investitii;

b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, la directia generală/unitatea de management al proiectului coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - Pe durata executării lucrărilor la obiectivele de investitii prevăzute la art. 1, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinatie si în limita indicatorilor tehnico-economici aprobati, în cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate încheia, în conditiile legii, acte aditionale la contractul de achizitie de servicii/lucrări, în baza deciziei autoritătii contractante, dacă:

a) valoarea aditionată cumulată majorează cu până la 10% pretul contractului initial de achizitie de servicii/lucrări, altele decât cele prevăzute la lit. b);

b) valoarea aditionată cumulată majorează cu până la 20% pretul contractului initial de achizitie de lucrări de interventii de natura consolidărilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul contractului initial de achizitie de lucrări pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamităti naturale, pe durata executării lucrărilor.

Art. 3. - Prin exceptare de la prevederile art. 2, în situatii exceptionale si temeinic motivate, în limita indicatorilor tehnico-economici aprobati, pe durata executării lucrărilor la obiectivele de investitii prevăzute la art. 1, autoritatea contractantă poate încheia, în conditiile legii, acte aditionale la contractul de achizitie de servicii/lucrări, a căror valoare aditionată cumulată majorează cu mai mult de 10%, respectiv 20% pretul contractului initial, conditionat de existenta si încadrarea în fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si a avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, dacă prin această măsură se asigură finalizarea obiectivului de investitie în termenul aprobat.

Art. 4. - În aplicarea prevederilor art. 2, actele aditionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate si oportunitate privind încheierea actelor aditionale, elaborate de autoritatea contractantă si însotite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspectie, dispozitii de santier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/aditionale, note de renuntare si altele asemenea, după caz.

Art. 5. - În situatia prevăzută la art. 3, la solicitarea pentru emiterea avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, autoritatea contractantă va anexa referatele de necesitate si oportunitate privind încheierea actelor aditionale, însotite de copii ale documentelor justificative prevăzute la art. 4, precum si de graficul de executie cu esalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării obiectivului de investitie în termenul aprobat.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică atât contractelor care se semnează după data intrării în vigoare a prezentului ordin, cât si contractelor aflate în derulare la această dată, pentru lucrări rămase de executat.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 1.218.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale si a Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale

 

Având în vedere prevederile art. 1313 alin. (1) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de cererea formulată de către Asociatia Marilor Retele Comerciale din România (AMRCR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RG 11/7777/23.03.2010, precum si Referatul nr. RGII/7865/30.03.2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale, începând cu data de 19 aprilie 2010, cu următoarea componentă:

- un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), pe de o parte; si

- un reprezentant al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din România (AMRCR), pe de altă parte.

Art. 2. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale,

începând cu data de 19 aprilie 2010, cu următoarea componentă, după cum urmează:

- un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte; si

- un reprezentant al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din România (AMRCR), pe de altă parte.

Art. 3. - Comisiile constituite potrivit art. 1 si 2 au obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi stabileste programul întâlnirilor pe care îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 176.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.