MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 228/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 228         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 aprilie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            261. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei planificarea sistemului sanitar si politici salariale nr. CSA. 3.137/2010,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organigrama Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Sănătate Publică Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 261.

 


ANEXA Nr. V)

 

ORGANIGRAMA

Institutului National de Sănătate Publică

 

 

Birou RUNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birou RSI-IT*

 

 

 

Consiliu de coordonare

Director General

 

 

 

Birou Juridic 

 

 

Birou Acreditare/Calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Audit Intern

 

 

 

 

Secretariat Biocide

 

 

Birou Achizitii Publice

 

 

Secretariat / Comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNSCBT

Director

 

 

 

CNMRMC

Director

 

 

CNEPSS

Director

 

 

BFATAM

Director General Adjunct

Economic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Supraveghere si Control Boli cu Prevenire prin Vaccinare si PNI*

 

 

 

Comp. Igiena Mediului si Apa Potabilă

 

 

Comp. Evaluarea Sănătătii si BNT Prioritare

 

 

 

Birou

Buget-Finante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Igiena Alimentatiei si Nutritiei

 

 

Comp. Sănătatea Copiilor, Tinerilor si Colectivitătilor de Învătământ.

 

 

 

 

 

Comp. Supraveghere Boli Transmise prin Apă, Aliment si Zoonoze

 

 

 

 

 

 

 

 

Birou Contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Sănătate Ocupatională si Mediul de Muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp Promovarea Sănătătii si Educatie pentru Sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Supraveghere Infectii Transmise prin Sânge, IN*, ITS\ HIV*, TB* si Alte Boli Prioritare

 

 

 

 

 

 

 

 

Serv. Administrativ, Tehnic si Mentenantă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Igiena Radiatiilor Naturale si Profesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Informatică si Management Programe Sănătate si Promovarea Sănătătii

 

 

 

Comp. Statistcă si Informatică, Management Programe Boli Transmisibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comp. Informatici si Management Programe Sănătate în Relatie cu Mediul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRSPB

Director coordonator

 

 

CRSPC

Director

coordonator

 

 

CRSPI

Director

coordonator

 

 

CRSPT

Director

coordonator

 

 

CRSPM

Director

coordonator

 

 

CRSPS

Director

coordonator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectia: Epidemiologia Bolilor Transmisibile

 

 

Sectia: Epidemiologia

Bolilor Transmisibile

 

 

Sectia: Epidemiologia Bolilor Transmisibile

 

 

Sectia: Epidemiologia Bolilor Transmisibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectia: Sănătate în

Relatie cu Mediul

 

 

Sectia: Sănătate în

Relatie cu Mediul

 

 

Sectia: Sănătate în

Relatie cu Mediul

 

 

Sectia: Sănătate în

Relatie cu Mediul

 

 

Sectia: Sănătate în Relatie cu Mediul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectia: Evaluarea si Promovarea Sănătătii

 

 

Sc-ctiii: Evaluarea si Promovarea Sănătătii

 

 

Sectia: Evaluarea si Promovarea Sănătătii

 

 

Sectia: Evaluarea si

Promovarea Sănătătii

 

 

Comp, Evaluarea si Promovarea Sănătătii

 

 

Sectia: Evaluarea si Promovarea Sănătătii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serv. Economic

 

 

Serv. Economic

 

 

Serv. Economic

 

 

Serv. Economic

 

 

Serv. Economic

 

 

Serv, Economic

 

 

 

 

 

 

 

 

* RSI-IT= Regulament Sanitar International si Informare Toxicologică; PNI=Program National de Imunizare; IN=infectie nosocomialâ; ITS=boli cu transmitere sexuală; TB=tuberculoză; HIV=infectia HIV/SIDA 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare al Institutului National de Sănătate Publică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Sănătate Publică, denumit în continuare Institutul, este institutie publică cu personalitate juridică, înfiintată prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătătii.

(2) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Institutul desfăsoară asistentă de sănătate publică, coordonând tehnic si metodologic activitatea de specialitate în domeniul fundamentării, elaborării si implementării strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, controlul bolilor transmisibile si netransmisibile si a politicilor de sănătate publică din domeniile specifice, la nivel national si regional.

(2) Obiectivele principale ale activitătii Institutului sunt:

a) prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile;

b) monitorizarea sănătătii în relatie cu mediul;

c) evaluarea sănătătii ocupationale în relatie cu mediul de muncă;

d) monitorizarea stării de sănătate;

e) promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate;

f) elaborarea reglementărilor în domeniul sănătătii publice;

g) asigurarea managementului sănătătii publice;

h) dezvoltarea serviciilor de sănătate publică specifice.

Art. 3. - În vederea realizării obiectivelor mentionate la art. 2, Institutul exercită următoarele atributii generale:

a) asigură îndrumarea tehnică si metodologică a retelei nationale de sănătate publică, în specialitătile medicale de epidemiologie, igienă si sănătate publică;

b) participă la elaborarea strategiilor si politicilor din domeniul de competentă;

c) elaborează proiecte de acte normative, norme, metodologii si instructiuni privind domeniile specifice din cadrul sănătătii publice;

d) efectuează expertize, oferă asistentă tehnică si realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

e) supraveghează starea de sănătate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară;

f) asigură sistemul de supraveghere epidemiologică, precum si de alertă precoce si răspuns rapid si participă la schimbul de informatii în cadrul retelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile;

g) participă la efectuarea de investigatii epidemiologice de teren, din propria initiativă, la solicitarea Ministerului Sănătătii sau a directiilor de sănătate publică;

h) elaborează metodologia, instrumentele si indicatorii de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sănătate publică, de promovare a sănătătii si de educatie pentru sănătate;

i) participă la procesul de învătământ medical de specializare si perfectionare în domeniile specifice ale Institutului; organizează cursuri acreditate de educatie medicală continuă si perfectionare profesională în domeniul specific;

j) desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii publice si al managementului sănătătii publice în cadrul programelor nationale de sănătate;

k) colectează, analizează si diseminează date statistice privind sănătatea publică;

l) asigură existenta unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul retelei nationale de sănătate publică;

m) asigură functia de punct focal pentru Regulamentul sanitar international si organizează serviciul de permanentă 24/7 cu personal din structurile cu atributii;

n) asigură activitatea economico-financiară, administrativă si juridică a Institutului si a centrelor nationale si regionale de sănătate publică.

Art. 4. - (1) Institutul asigură implementarea si monitorizarea programelor nationale de sănătate pentru care este desemnat - singur sau în colaborare - coordonator national, desfăsurând activitătile prevăzute în cadrul acestora.

(2) Institutul centralizează si analizează indicatorii fizici, de eficientă si de rezultat ai programelor de sănătate publică la nivel regional si national si le transmite Ministerului Sănătătii.

(3) Institutul participă la realizarea si derularea sistemului informational din domeniul asistentei de sănătate publică din cadrul programelor nationale de sănătate prin: elaborarea structurii bazelor de date, a metodologiei culegerii si transmiterii datelor, validarea datelor, analiza si interpretarea informatiilor, elaborarea rapoartelor si a sintezelor nationale privind starea de sănătate a populatiei în relatie cu principalii determinanti.

(4) La solicitarea Ministerului Sănătătii, Institutul prezintă rapoarte preliminare sau de etapă. Rezumatele sintezelor sunt publice, se afisează pe website-ul propriu si sunt comunicate, după caz, organismelor competente.

Art. 5. - În vederea realizării obiectivelor, Institutul colaborează cu Ministerul Sănătătii si directiile de sănătate publică, Academia de Stiinte Medicale Bucuresti, Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, institutiile de învătământ superior medicale, organismele profesionale, cu celelalte autorităti si institutii de nivel central sau local, asociatii profesionale, alte organisme nationale si internationale reprezentate prin retelele specifice ale Comunitătii Europene si Organizatia Mondială a Sănătătii.

Art. 6. - (1) La nivel teritorial, activitatea Institutului se realizează prin 3 centre nationale si 6 centre regionale de sănătate publică.


(2) Centrele nationale, care asigură coordonarea profesională specifică pe plan national a Institutului, sunt:

a) Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);

b) Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC);

c) Centrul National de Evaluare si Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS).

(3) Centrele regionale de sănătate publică, care asigură coordonarea si executia profesională la nivel regional a Institutului, sunt:

a) Centrul Regional de Sănătate Publică Bucuresti (CRSPB), cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Bucuresti;

b) Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSPC), cu sediul în str. Louis Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca;

c) Centrul Regional de Sănătate Publică lasi (CRSPI), cu sediul în str. Victor Babes nr. 14, lasi;

d) Centrul Regional de Sănătate Publică Timisoara (CRSPT), cu sediul în bd. Dr. Victor Babes nr. 16-18, Timisoara;

e) Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mures (CRSPM), cu sediul în str. Gh. Marinescu nr. 40, Târgu Mures;

f) Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu (CRSPS), cu sediul în Str. Luptei nr. 21, Sibiu.

(4) Centrele nationale si centrele regionale de sănătate publică sunt organizate în structura Institutului, fără personalitate juridică.

 

CAPITOLUL II

Conducerea si structura organizatorică

 

Art. 7. - Structura organizatorică a Institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 8. - (1) În cadrul Institutului functionează un consiliu de coordonare care are rolul de a aproba principalele directii de actiune în domeniile de strategie, organizare si functionare a Institutului.

(2) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director general si de un director general adjunct economic.

Art. 9. - (1) Conducerea executivă a centrelor nationale este asigurată de câte un director.

(2) Conducerea executivă a centrelor regionale de sănătate publică este asigurată de câte un director coordonator.

 

SECTIUNEA 1

Consiliul de coordonare (CdC)

 

Art. 10. - (1) Consiliul de coordonare este format din 11 membri, inclusiv presedintele.

(2) Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de coordonare sunt numiti din rândul propriilor angajati din structurile Institutului, prin ordin al ministrului sănătătii, si nu sunt remunerati.

(3) Consiliul de coordonare se întruneste, în sedintă ordinară, cel putin o dată la 3 luni, precum si ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Cheltuielile de deplasare, după caz, de cazare ale membrilor Consiliului de coordonare si invitatilor săi sunt suportate din bugetul Institutului, după caz, ale institutiilor/organismelor profesionale care acceptă delegarea.

(4) Sedintele Consiliului de coordonare se desfăsoară numai în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, fiind conduse de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru al consiliului, delegat în scris de către presedinte.

(5) Hotărârile Consiliului de coordonare se iau cu majoritatea simplă.

(6) La sedintele Consiliului de coordonare pot fi invitati, cu drept de opinie, dar fără drept de vot, sefii unor structuri din cadrul Institutului când se analizează structura respectivă sau necesitatea o impune.

(7) Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de coordonare poate atrage în activitatea de analiză membrii Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii sau ale societătilor profesionale cu reprezentare natională, consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate.

Art. 11. - (1) Atributiile Consiliului de coordonare:

a) avizează proiectele de regulament de organizare si functionare si structura organizatorică ale Institutului si le înaintează spre aprobare Ministerului Sănătătii;

b) avizează proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Institutului propus de directorul general si directorul general adjunct economic;

c) analizează realizarea indicatorilor din programele nationale de sănătate care se desfăsoară în Institut si structurile de specialitate din judete si municipiul Bucuresti si propune măsuri pentru îmbunătătirea activitătii;

d) aprobă lista investitiilor Institutului propusă de directorul general si o propune Ministrului Sănătătii spre aprobare;

e) aprobă strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung, precum si proiectele si programele de cercetare-dezvoltare ce urmează a fi desfăsurate în cadrul Institutului;

f) analizează periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor Institutului, stabilind măsuri pentru continuarea activitătii în conditii de echilibrare a bugetului, pe baza propunerilor directorului general adjunct economic;

g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit dispozitiilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de Institut;

h) analizează si avizează proiectul bilantului contabil anual care se depune la Ministerul Sănătătii în vederea aprobării;

i) aprobă atributiile structurilor din cadrul Institutului si elaborează propuneri Ministerului Sănătătii pentru organizarea si functionarea structurilor de specialitate din reteaua natională de epidemiologie, igienă si sănătate publică;

j) aprobă închirierea de spatii si de alte bunuri aflate în administrarea Institutului, cu avizul Ministerului Sănătătii;

k) aprobă scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul Institutului;

l) analizează si avizează propunerile de declasare si casare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din cadrul Institutului;

m) înaintează Ministerului Sănătătii propuneri privind actualizarea cuantumurilor tarifelor percepute pentru prestatiile efectuate de Institut (determinări, examene, analize si altele), pe bază de contract, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, conform prevederilor legale în vigoare;

n) analizează oportunitatea si posibilitatea încheierii contractelor de cercetare si a contractării de fonduri externe;

o) aprobă participarea Institutului ca partener în cadrul unor proiecte internationale, în cooperare cu institutii sau organisme din alte tări sau retele profesionale internationale, în special din Uniunea Europeană;

p) elaborează si supune spre aprobare directorului general metodologia internă a Institutului referitoare la numirea în functiile de directori de centre nationale si directori de centre regionale, precum si componenta comisiei de evaluare;

q) mediază litigiile profesionale, financiare si de organizare a activitătilor din Institut;

r) participă la evaluarea activitătii structurilor si persoanelor din conducerea Institutului si elaborează propuneri pentru deciziile directorului general, după caz, ale ministrului sănătătii.

(2) Consiliul de coordonare exercită orice alte atributii care îi revin din prevederile legale, precum si din dispozitiile Ministerului Sănătătii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Directorul general (DG)

 

Art. 12. - Directorul general este ordonator de credite si asigură conducerea executivă a Institutului.

Art. 13. - Directorul general este numit prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

Art. 14. - În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

Art. 15. - Directorul general poate delega o parte din atributiile sale, pe perioada în care absentează motivat, unui director din cadrul Institutului care are expertiza necesară realizării acestora.

Art. 16. - În subordinea nemijlocită a directorului general se află, în conditiile legii:

a) centrele nationale;

b) centrele regionale de sănătate publică;

c) Biroul RSI (Regulamentul sanitar international) si informare toxicologică;

d) Biroul acreditare/calitate;

e) Secretariat biocide;

f) Biroul RUNOS;

g) Biroul juridic;

h) Compartimentul audit intern;

i) Biroul achizitii publice;

j) Secretariat/Comunicare.

Art. 17. - Directorul general adjunct economic, directorii centrelor nationale si directorii coordonatori ai centrelor regionale de sănătate publică se subordonează nemijlocit directorului general al Institutului, îndeplinind atributiile specifice functiilor, pe cele înscrise în fisa postului, precum si pe cele stabilite de către directorul general.

Art. 18. - Atributiile directorului general:

a) reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama Institutului, cu consultarea Consiliului de coordonare, după caz, aprobată sau dispusă de Ministerul Sănătătii;

c) răspunde, împreună cu directorul general adjunct economic, pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum si pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale Institutului, potrivit legii;

d) angajează si utilizează fondurile în conditiile creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

e) numeste, prin decizie, directorii centrelor nationale si directorii coordonatori ai centrelor regionale de sănătate publică, cu avizul Consiliului de coordonare; la data numirii acestora, orice alt act anterior de numire este revocat de drept;

f) aprobă regulamentul intern al Institutului;

g) asigură negocierea contractului colectiv de muncă, în conditiile legii;

h) aprobă fisele de post pentru toti angajatii Institutului, stabilind atributiile, competentele si relatiile la nivelul centrelor, sectiilor, compartimentelor, birourilor si serviciilor;

i) propune spre avizare Consiliului de coordonare proiectul de regulament de organizare si functionare;

j) selectează, angajează, promovează, premiază, sanctionează si eliberează din functie personalul Institutului, cu respectarea dispozitiilor legale;

k) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, conform prevederilor legale;

l) respectă atributiile prevăzute de legislatia finantelor publice pentru ordonatorii de credite;

m) stabileste si dispune aplicarea de măsuri în vederea asigurării securitătii angajatilor Institutului în timpul desfăsurării activitătilor specifice;

n) stabileste si urmăreste realizarea atributiilor de serviciu ale personalului angajat; la nivelul centrelor nationale si regionale, sectiilor, compartimentelor, serviciilor si birourilor din Institut;

o) asigură si aprobă încadrarea salarială conform prevederilor legale si volumul, eficienta si utilitatea activitătii prestate si evaluate;

p) aprobă rapoartele periodice ale structurilor din cadrul Institutului;

q) emite dispozitii obligatorii pentru directorii centrelor nationale si directorii coordonatori ai centrelor regionale si le deleagă competente profesionale si administrative;

r) aprobă metodologiile si procedurile Institutului;

s) aprobă propunerile pentru premierea personalului;

t) alte atributii date în competenta sa de actele normative în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Directorul general adjunct economic (DGAE)

 

Art. 19. - Directorul general adjunct economic asigură conducerea activitătii economice a Institutului.

Art. 20. - Directorul general adjunct economic este numit prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

Art. 21. - În subordinea nemijlocită a directorului general adjunct economic se află:

a) Biroul buget-finante;

b) Biroul contabilitate;

c) Serviciul administrativ, tehnic si mentenantă.

Art. 22. - Atributiile directorului general adjunct economic:

a) asigură si răspunde de buna organizare si desfăsurare a activitătii financiare a Institutului, în conformitate cu dispozitiile legale;

b) organizează contabilitatea în cadrul unitătii, în conformitate cu dispozitiile legale, si răspunde de efectuarea corectă si la timp a înregistrărilor contabile;

c) asigură întocmirea la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;

d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati în bugetul de venituri si cheltuieli;

e) asigură executarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;


f) angajează unitatea prin semnătură, alături de directorul general, în toate operatiunile patrimoniale, având obligatia, în conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

g) evaluează, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

h) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor Institutului către bugetul de stat, al asigurărilor sociale de stat, trezorerie si terti;

i) asigură plata integrală si la timp a drepturilor bănesti cuvenite personalului încadrat al Institutului;

j) asigură întocmirea, circuitul si păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

k) organizează evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin Institutului din contracte, protocoale, programe si alte acte similare, urmărind realizarea la timp a acestora;

l) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor si urmăreste recuperarea lor;

m) asigură aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia măsuri pentru tinerea la zi si corectă a evidentelor gestionării;

n) răspunde de îndeplinirea atributiilor ce revin Biroului buget-finante si Biroului contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si al asigurării integritătii patrimoniului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

o) îndeplineste formele de scoatere din evidentă a bunurilor de orice fel, în cazurile si conditiile prevăzute de dispozitiile legale;

p) prin Serviciul administrativ, tehnic si mentenantă întocmeste si prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale si bănesti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficientă maximă a patrimoniului unitătii si a sumelor încasate în baza contractelor de furnizare si servicii;

q) organizează si ia măsuri de realizare a perfectionării profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

r) participă la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli împreună cu biroul buget-finante;

s) organizează la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale inventarierea mijloacelor materiale din Institut, urmărind definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

t) asigură si răspunde de confruntarea evidentelor analitice cu cele sintetice;

u) răspunde de întocmirea la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a dărilor de seamă contabile;

v) asigură măsurile de păstrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

w) participă efectiv la efectuarea operatiunii de casare;

x) asigură si răspunde de păstrarea arhivei contabile curente, a notelor contabile, a statelor de plată a salariilor, a ajutoarelor de boală eto;

y) actionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al Institutului, initiind programe si măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în conditiile reglementărilor legale în vigoare;

z) deleagă responsabilităti financiar-contabile si administrativ-tehnice structurilor regionale de sănătate publică, conform legii;

aa) prezintă Consiliului de coordonare, spre analiză si avizare, situatia economico-financiară a Institutului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)

 

Art. 23. - Conducerea executivă a CNSCBT este asigurată de un director.

Art. 24. - În subordinea nemijlocită a directorului CNSCBT se află:

a) Compartimentul supraveghere si control boli cu prevenire prin vaccinare si PNI (Program National de Imunizare);

b) Compartimentul supraveghere boli transmise prin apă, aliment si zoonoze;

c) Compartimentul supraveghere infectii transmise prin sânge, IN, ITS, HIV, TB si alte boli prioritare;

d) Compartimentul statistică si informatică, management programe boli transmisibile.

Art. 25. - CNSCBT asigură coordonarea profesională specifică a Institutului, a retelei nationale de supraveghere epidemiologică si controlul bolilor transmisibile, exercitând următoarele atributii generale:

a) asigură functia de coordonare tehnică profesională a structurilor de specialitate de la nivelul CRSP si asigură suportul tehnic profesional structurilor de specialitate din DSPJ;

b) coordonează metodologic, pe baza programelor nationale specifice, reteaua natională de supraveghere si control al bolilor transmisibile;

c) asigură gestionarea de informatii în cadrul sistemului de raportare a bolilor transmisibile si asigură transmiterea acestora către Centrul European de Control al Bolilor (ECDC);

d) verifică informatii legate de evenimente nationale si internationale din domeniul bolilor transmisibile;

e) propune obiectivele si activitătile programelor din domeniul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile;

f) colaborează cu organizatii nationale si internationale în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile asigurând functia de structură competentă pentru Centrul European de Control al Bolilor (ECDC) pentru domeniile de supraveghere, evaluare de risc, detectare de amenintări si training;

g) elaborează si derulează programe de perfectionare profesională în domeniul supravegherii bolilor transmisibile;

h) asigură secretariatul Comitetului National de Vaccinologie si asigură si coordonarea tehnică a Programului National de Imunizări;

i) elaborează ghiduri metodologice în domeniile de competentă;

j) desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare prin contractarea de proiecte de cercetare în domeniul bolilor transmisibile;

k) participă, alături de Biroul RSI si informare toxicologică, la elaborarea si implementarea planurilor de actiune pentru situatii de urgentă, în domeniul de competentă;

l) colaborează cu laboratoarele de referintă din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" pentru diagnosticul de laborator al bolilor transmisibile, precum si pentru derularea în comun de studii epidemiologice în domeniul bolilor transmisibile;

m) evaluează tendintele bolilor transmisibile, la nivel national, si recomandă Ministerului Sănătătii măsuri de control ale acestora;

n) coordonează activitătile de control al focarelor de boală transmisibilă si al epidemiilor, în situatii epidemiologice de interes national si international;


o) asigură transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor către Ministerul Sănătătii, precum si către furnizorii acestor date;

p) asigură coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce si răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile în colaborare cu sectiile de epidemiologie din CRSP si serviciile de epidemiologie din DSP judetene si a municipiului Bucuresti;

q) elaborează si implementează metodologii noi de supraveghere a bolilor transmisibile;

r) organizează instruiri pentru personalul din directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul supravegherii bolilor transmisibile si al alertei precoce;

s) propune si realizează studii de seroprevalentă, împreună cu sectiile de epidemiologie din centrele regionale de sănătate publică;

t) evaluează realizările la acoperirea vaccinală pentru toate vaccinurile si grupele de vârstă prevăzute în calendarul national de vaccinare;

u) participă la elaborarea de acte normative si alte reglementări legale din domeniul de activitate;

v) întocmeste si transmite raportul anual solicitat de Organizatia Mondială a Sănătătii privind vaccinările si bolile transmisibile;

w) gestionează registrul electronic national de boli transmisibile;

x) verifică si validează datele transmise de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si centrele de sănătate publică regionale;

y) transmite datele privind bolile transmisibile în formatul solicitat de Centrul European de Control al Bolilor în cadrul programului TESSy (The Epidemiological SurveiIIance System).

Art. 26. - Atributiile directorului CNSCBT:

a) conduce si organizează activitatea CNSCBT;

b) supervizează si evaluează activitatea personalului CNSCBT;

c) decide referitor la activitatea desfăsurată de personal;

d) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfăsurată;

e) asigură colaborarea cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv cu sectiile de epidemiologie din CRSP, precum si cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino", în domeniul specific;

f) asigură relatiile interinstitutionale (retele internationale de specialitate, proiecte de cercetare);

g) reprezintă CNSCBT la nivel national si international si/sau deleagă reprezentanti din cadrul CNSCBT si CRSP;

h) coordonează si îndrumă activitatea centrelor regionale de sănătate publică în domeniile de responsabilitate, după caz, si a directiilor de sănătate publică;

i) notifică evenimentele raportate si asigură sprijinul metodologic si profesional pentru centrele regionale de sănătate publică si directiile de sănătate publică;

j) participă la elaborarea de norme/reglementări în domeniul de responsabilitate;

k) participă la lucrări de analiză si sinteză solicitate de către Ministerul Sănătătii;

1) se deplasează în teritoriu în situatii de urgentă sau la solicitarea directiilor de sănătate publică pentru a acorda sprijin metodologic acestora;

m) coordonează colective de lucru pentru interventie operativă în teren;

n) participă la conferinte, congrese, cu lucrări de specialitate;

o) răspunde la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;

p) răspunde de îndeplinirea la termen a lucrărilor si sarcinilor încredintate, de calitatea lucrărilor, actiunilor si prestatiilor efectuate;

q) îndeplineste alte sarcini profesionale în domeniul de specialitate primite de la directorul general.

 

SECTIUNEA a 5-a

Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC)

 

Art. 27. - Conducerea executivă a CNMRMC este asigurată de un director.

Art. 28. - În subordinea nemijlocită a directorului CNMRMC se află:

a) Compartimentul igiena mediului si apă potabilă;

b) Compartimentul igiena alimentatiei si nutritiei;

c) Compartimentul sănătate ocupatională si mediul de muncă;

d) Compartimentul igiena radiatiilor naturale si profesionale;

e) Compartimentul informatică si management programe sănătate în relatie cu mediul.

Art. 29. - CNMRMC asigură coordonarea profesională specifică pe plan national, exercitând următoarele atributii generale:

a) coordonează tehnic si metodologic elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de sănătate;

b) identifică prioritătile de monitorizare a sănătătii în relatie cu mediul;

c) coordonează si participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare si supraveghere a sănătătii în relatie cu mediul;

d) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea si controlul bolilor asociate determinantilor din mediu;

e) coordonează programul de studii si cercetări pentru evaluarea sănătătii în relatie cu mediul;

f) realizează Raportul anual privind starea de sănătate a populatiei în relatie cu factorii de mediu;

g) identifică prioritătile de monitorizare a sănătătii în relatie cu mediul;

h) coordonează si participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare si supraveghere a sănătătii în relatie cu mediul;

i) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea si controlul bolilor asociate determinantilor din mediu;

j) coordonează programul de studii si cercetări pentru evaluarea sănătătii în relatie cu mediul;

k) elaborează si actualizează indicatorii sănătătii în relatie cu mediul;

1) analizează si diseminează rezultatele si cunostintele referitoare la determinantii sănătătii în relatie cu mediul si propune recomandări pentru interventii specifice;

m) efectuează, oferă asistentă tehnică si realizează servicii de sănătate publică la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

n) participă la elaborarea de proiecte de acte normative;

o) coordonează participarea la programe internationale si stabileste parteneriate cu institutii cu preocupări similare din alte tări în vederea efectuării de studii si cercetări comparative si a schimbului de experientă si informatii;


p) propune si, după caz, asigură reprezentarea domeniului de activitate în relatie cu partenerii institutionali nationali si internationali;

q) efectuează si avizează, în colaborare cu sectiile de specialitate din structura CRSP, studiile si referatele de impact asupra sănătătii în relatie cu mediul;

r) evaluează furnizorii de instruire în domeniul cunostintelor fundamentale de igienă;

s) participă la sistemul de răspuns rapid pentru domeniile chimic si radiologie;

t) realizează baza de date privind bolile profesionale la nivel national;

u) furnizează datele privind sănătatea în relatie cu mediul conform indicatorilor ENHIS;

v) coordonează activitatea laboratoarelor de toxicologie industrială si realizează registrul laboratoarelor abilitate;

w) coordonează tehnic si metodologic elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de sănătate specifice.

Art. 30. - Atributiile directorului CNMRMC:

a) conduce si organizează activitatea CNMRMC;

b) supervizează si evaluează activitatea personalului CNMRMC si a sectiilor de specialitate din structura CRSP;

c) ia decizii referitoare la activitatea desfăsurată de personal;

d) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfăsurată;

e) asigură colaborarea cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv centrele regionale de sănătate publică, precum si cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino", în domeniul specific;

f) reprezintă Institutul în relatiile interinstitutionale (retele internationale de specialitate, proiecte de cercetare), din domeniul de competentă, cu aprobarea directorului general;

g) reprezintă CNMRMC la nivel national si international si/sau deleagă reprezentanti din cadrul CNMRMC si CRSP;

h) coordonează si îndrumă activitatea centrelor regionale de sănătate publică în domeniile de responsabilitate, după caz, si a directiilor de sănătate publică;

i) ia notă de evenimentele raportate si asigură sprijinul metodologic si profesional pentru centrele regionale de sănătate publică si directiile de sănătate publică;

j) participă la elaborarea de norme/reglementări în domeniul de responsabilitate;

k) participă la lucrări de analiză si sinteză solicitate de către Ministerul Sănătătii;

l) se deplasează în teritoriu în situatii de urgentă sau la solicitarea directiilor de sănătate publică pentru a acorda sprijin metodologic acestora;

m) coordonează colective de lucru pentru interventie operativă în teren;

n) participă la conferinte, congrese, cu lucrări de specialitate;

o) răspunde la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;

p) răspunde de îndeplinirea la termen a lucrărilor si sarcinilor încredintate, de calitatea lucrărilor, actiunilor si prestatiilor efectuate;

q) îndeplineste alte sarcini profesionale în domeniul de specialitate primite de la directorul general.

 

SECTIUNEA a 6-a

Centrul National de Evaluare si Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS)

 

Art. 31. - Conducerea executivă a CNEPSS este asigurată de un director.

Art. 32. - În subordinea nemijlocită a directorului CNEPSS se află:

a) Compartimentul evaluarea sănătătii si BNT prioritare;

b) Compartimentul sănătatea copiilor, tinerilor si colectivitătilor de învătământ;

c) Compartimentul promovarea sănătătii si educatie pentru sănătate;

d) Compartimentul informatică si management programe sănătate si promovarea sănătătii.

Art. 33. - CNEPSS asigură coordonarea profesională specifică pe plan national a Institutului, exercitând următoarele atributii generale:

a) coordonează tehnic si metodologic elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de sănătate din domeniul specific;

b) identifică prioritătile de monitorizare a sănătătii populatiei si grupurilor specifice în conformitate cu indicatorii stării de sănătate în vigoare din România si solicitate de Comisia Europeană;

c) participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare si supraveghere si evaluare a sănătătii în relatie cu mediul;

d) participă la studii si cercetări pentru evaluarea sănătătii în relatie cu mediu;

e) realizează Raportul anual privind starea de sănătate a populatiei în relatie cu principalii determinanti;

f) coordonează metodologic la nivel national monitorizarea dezvoltării fizice si a supravegherii stării de sănătate a copiilor si tinerilor din colectivităti si a conditiilor igienico-sanitare din unitătile de ocrotire, educare si instruire pentru copii si tineri pentru identificarea riscurilor pentru sănătatea copiilor;

g) elaborează normele de referintă nationale privind nivelul de dezvoltare fizică a copiilor si tinerilor, utilizate pentru depistarea tulburărilor de crestere;

h) organizează, gestionează baza de date si elaborează Raportul anual privind sănătatea copiilor si tinerilor;

i) actualizează si implementează indicatorii sănătătii publice;

j) analizează si diseminează rezultatele si cunostintele referitoare la determinantii sănătătii si propune recomandări pentru interventii specifice;

k) efectuează expertize, oferă asistentă tehnică si realizează servicii de sănătate publică la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

l) participă la elaborarea de proiecte de acte normative;

m) oferă programe de educatie continuă;

n) propune si realizează anchete si studii specifice în vederea îndeplinirii misiunii de supraveghere si evaluare a stării de sănătate a populatiei;

o) participă la programe internationale si stabileste parteneriate cu institutii cu preocupări similare din alte tări în vederea efectuării de studii si cercetări comparative si a schimbului de experientă si informatii;

p) propune si, după caz, asigură reprezentarea domeniului de activitate în relatie cu partenerii institutionali nationali si internationali;


q) asigură diseminarea cunostintelor stiintifice bazate pe dovezi prin elaborarea si publicarea de materiale informative si educationale;

r) pune în aplicare reglementările specifice prevăzute în alte acte normative aplicabile domeniului;

s) implementează campanii de informare, educare, comunicare cu privire la teme din domeniul de competentă, cu avizul Ministerului Sănătătii;

t) elaborează ghiduri metodologice în domeniile de competentă.

Art. 34. - Atributiile directorului CNEPSS:

a) conduce si organizează activitatea CNEPSS;

b) supervizează si evaluează activitatea personalului CNEPSS;

c) ia decizii referitoare la activitatea desfăsurată de personal;

d) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfăsurată;

e) asigură colaborarea cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv centrele regionale de sănătate publică, precum si cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino", în domeniul specific;

f) asigură relatiile interinstitutionale (retele internationale de specialitate, proiecte de cercetare);

g) reprezintă Institutul la nivel national si international si/sau deleagă reprezentanti din cadrul CNEPSS, cu acordul directorului general;

h) coordonează si îndrumă activitatea centrelor regionale de sănătate publică în domeniile de responsabilitate, după caz, si a directiilor de sănătate publică;

i) ia notă de evenimentele raportate si asigură sprijinul metodologic si profesional pentru centrele regionale de sănătate publică si directiile de sănătate publică;

j) participă la elaborarea de norme/reglementări în domeniul de responsabilitate;

k) participă la lucrări de analiză si sinteză solicitate de către Ministerul Sănătătii;

l) se deplasează în teritoriu în situatii de urgentă sau la solicitarea directiilor de sănătate publică pentru a acorda sprijin metodologic acestora;

m) coordonează colective de lucru pentru interventie operativă în teren;

n) participă la conferinte, congrese, cu lucrări de specialitate;

o) răspunde la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;

p) răspunde de îndeplinirea la termen a lucrărilor si sarcinilor încredintate, de calitatea lucrărilor, actiunilor si prestatiilor efectuate;

q) îndeplineste alte sarcini profesionale în domeniul de specialitate primite de la directorul general.

 

SECTIUNEA a 7-a

Centrele regionale de sănătate publică (CRSP)

 

Art. 35. - CRSP-urile asigură realizarea, pe structurile de specialitate aprobate conform organigramei, a atributiilor Institutului la nivel regional-teritorial.

Art. 36. - Conducerea executivă a CRSP-urilor este asigurată de un director coordonator.

Art. 37. - În cadrul CRSP functionează:

a) Sectia de epidemiologie a bolilor transmisibile, Sectia de sănătate în relatie cu mediul si Sectia de evaluare si promovare a sănătătii la CRSP Bucuresti, Cluj, lasi si Timisoara, respectiv

Sectia de sănătate în relatie cu mediul si Compartimentul de evaluare si promovare a sănătătii la CRSP Târgu Mures si Sectia de evaluare si promovare a sănătătii la CRSP Sibiu;

b) Serviciul economic care se subordonează din punct de vedere administrativ directorului coordonator al CRSP si din punctul de vedere al activitătii de specialitate directorului general adjunct economic si compartimentelor de specialitate din cadrul Institutului;

c) în cadrul Serviciului economic se organizează următoarele compartimente: RUNOS, financiar-contabilitate si administrativ, tehnic si mentenantă.

Art. 38. - Directorul general poate delega competente directorilor coordonatori pentru structurile din cadrul CRSP.

Art. 39. - (1) Atributiile CRSP-urilor:

a) asigură executia profesională la nivel regional a activitătii Institutului, în domeniile specifice;

b) efectuează expertize, oferă asistenta tehnică si realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

c) se subordonează, în functie de domeniul de specialitate al sectiilor componente, directorilor centrelor nationale ale Institutului, ducând la îndeplinire dispozitiile directorilor centrelor nationale;

d) intervine operativ în teren, prin structurile sale de specialitate.

(2) Atributiile sectiilorde epidemiologie a bolilor transmisibile (Bucuresti, Cluj, lasi, Timisoara):

a) coordonează supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea si raportarea datelor epidemiologice, la nivel regional;

b) implementează metodologiile nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile la nivel regional si raportează la CNSCBT datele solicitate;

c) evaluează tendintele bolilor transmisibile, la nivel regional;

d) gestionează baza de date din registrul regional de boli transmisibile;

e) coordonează activitătile de control al focarelor de boală transmisibilă si al epidemiilor, în situatii epidemiologice de interes regional;

f) asigură transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor către furnizorii acestor date;

g) asigură coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce si răspuns rapid la nivel regional;

h) organizează instruiri pentru personalul din directiile de sănătate publică judetene în domeniul supravegherii bolilor transmisibile si al alertei precoce, la nivel regional, si participă la instruirile de interes national;

i) propune si realizează studii de seroprevalentă, împreună cu CNSCBT;

j) monitorizează cazurile de boli infectioase de interes regional, măsurile întreprinse si propune actiuni specifice;

k) expertii desemnati participă la evaluarea dosarelor de produse biocide depuse la Secretariatul tehnic pentru produse biocide;

l) derulează studii de seroepidemiologie în concordantă cu situatiile epidemiologice existente, cu coordonarea CNSCBT;

m) efectuează testări microbiologice si serologice în conformitate cu metodologiile de supraveghere si la solicitarea directiilor de sănătate publică judetene;


n) participă în investigarea focarelor de boală transmisibilă la nivel regional;

o) la nivelul CRSP Bucuresti în sectia de epidemiologie functionează si un compartiment de vectori care are următoarele atributii:

- asigură supravegherea vectorilor si determinarea speciilor si a nivelului de infestare;

- determinarea speciilor si a nivelului de infestare pentru artropode si rozătoare generatoare de disconfort sau vectoare în domeniul bolilor transmisibile;

- activităti de consultantă în domeniul supravegherii si combaterii vectorilor, precum si în domeniul substantelor biocide.

(3) Atributiile sectiilor sănătate în relatie cu mediul (Bucuresti, Cluj, lasi, Timisoara, Târgu Mures):

a) participă la identificarea prioritătilor de monitorizare a sănătătii în relatie cu mediul;

b) participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare si supraveghere a sănătătii în relatie cu mediul;

c) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor în relatie cu mediul;

d) supravegherea si controlul bolilor asociate determinantilor din mediu;

e) participă la programul de studii si cercetări pentru evaluarea sănătătii în relatie cu mediu;

f) efectuează studii si referate de evaluare a impactului asupra stării de sănătate a populatiei în relatie cu mediul;

g) participă la realizarea Raportului anual privind starea de sănătate a populatiei în relatie cu factorii de mediu;

h) analizează si diseminează rezultatele si cunostintele referitoare la determinantii sănătătii si propune recomandări pentru interventii specifice;

i) participă la elaborarea proiectelor de acte normative;

j) organizează si oferă programe de educatie continuă;

k) propune si realizează anchete si studii specifice în vederea îndeplinirii misiunii de supraveghere si evaluare a stării de sănătate a populatiei;

1) participă la programe internationale si stabileste parteneriate cu institutii cu preocupări similare din alte tări în vederea efectuării de studii si cercetări comparative si a schimbului de experientă si informatii;

m) pune în aplicare reglementările specifice prevăzute în alte acte normative aplicabile domeniului;

n) efectuează expertize, oferă asistentă tehnică si realizează servicii de sănătate publică la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

o) participă la sistemul de răspuns rapid pentru domeniile chimic si radiologie;

p) participă la realizarea bazei de date privind bolile profesionale la nivel national;

q) participă la evaluarea laboratoarelor de toxicologie industrială si contribuie la realizarea registrului laboratoarelor abilitate.

(4) Atributiile sectiilor evaluarea si promovarea sănătătii (Bucuresti, Cluj, lasi, Timisoara, Sibiu) si ale Compartimentului evaluarea si promovarea sănătătii (Târgu Mures):

a) coordonează tehnic si metodologic activitatea regională în domeniu;

b) participă la identificarea prioritătilor de evaluare si promovare a sănătătii populatiei si grupurilor specifice;

c) participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare si supraveghere a sănătătii populatiei si grupurilor specifice;

d) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea si controlul bolilor asociate determinantilor sănătătii;

e) participă la programul de studii si cercetări pentru evaluarea si promovarea sănătătii;

f) participă la realizarea Raportului anual privind starea de sănătate a populatiei;

g) analizează si diseminează rezultatele si cunostintele referitoare la determinantii sănătătii si propune recomandări pentru interventii specifice;

h) participă la elaborarea proiectelor de acte normative;

i) organizează si oferă programe de educatie continuă;

j) propune si realizează anchete si studii specifice în vederea îndeplinirii misiunii de supraveghere si evaluare a stării de sănătate a populatiei;

k) participă la programe internationale si stabileste parteneriate cu institutii cu preocupări similare din alte tări în vederea efectuării de studii si cercetări comparative si a schimbului de experientă si informatii;

l) pune în aplicare reglementările specifice prevăzute în alte acte normative aplicabile domeniului;

m) efectuează expertize, oferă asistentă tehnică si realizează servicii de sănătate publică la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;

n) participă la elaborarea de ghiduri metodologice în domeniile de competentă;

o) oferă suport stiintific în elaborarea planului de management al institutiei si a directiei strategice de dezvoltare;

p) evaluează starea de sănătate a copiilor si tinerilor si propun actiuni specifice în domeniu.

Art. 40. - Atributiile directorilor coordonatori ai CRSP-urilor:

a) asigură coordonarea activitătii CRSP;

b) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfăsurată;

c) asigură colaborarea cu alte structuri din cadrul Institutului, în domeniul specific;

d) raportează evenimentele deosebite si solicită sprijinul metodologic si profesional al centrelor nationale;

e) răspund la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;

f) răspund de îndeplinirea la termen a lucrărilor si sarcinilor încredintate, de calitatea lucrărilor, actiunilor si prestatiilor efectuate;

g) îndeplinesc orice alte atributii stabilite de către directorul general al Institutului.

 

SECTIUNEA a 8-a

Biroul RSI, informare toxicologică

 

Art. 41. - Atributiile Biroului:

a) asigură functia de Punct Focal National pentru Regulamentul Sanitar International 2005, primeste si transmite informatii privind evenimentele biologice, chimice si radionucleare cu posibil impact asupra sănătătii publice, de interes national si international;

b) asigură notificarea si transmiterea informatiei către Punctul de Contact pentru Regulamentul Sanitar International 2005 al Organizatiei Mondiale a Sănătătii, precum si alte retele europene;

c) asigură legătura operativă, respectiv transmiterea si primirea de informatii, cu toate autoritătile competente pentru punerea în aplicare a prevederilor RSI 2005, prioritar cu Inspectoratul General pentru Situatii de urgentă, precum si cu directiile de sănătate publică responsabile cu supravegherea si răspunsul în domeniul sănătătii publice, cu furnizorii de servicii de sănătate si cu alte structuri desemnate, cu informarea directorului general;

d) colaborează cu Centrul Operativ de Situatii de Urgentă din Ministerul Sănătătii;

e) participă la gestionarea de informatii în cadrul retelei europene de supraveghere epidemiologică în domeniul bolilor transmisibile EWRS (Early Warning and Reponse System) împreună cu Centrul National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile; participă, ca structură specifică a Institutului la activitatea sistemelor HEDIS, RASBICHAT, MEDISYS;

f) în situatia alertelor internationale, evaluează informatiile primite de la OMS referitoare la evenimente care amenintă sănătatea publică si care evoluează pe teritoriul altui stat, utilizează instrumentul de decizie prevăzut în anexa nr. 2 la RSI 2005 în vederea analizei riscului de sănătate publică pentru România si recomandă Ministerului Sănătătii implementarea măsurilor de sănătate publică de răspuns atunci când este cazul, după informarea directorului general;

g) notifică si se consultă cu Punctul de Contact pentru Regulamentul Sanitar International 2005 al Organizatiei Mondiale a Sănătătii despre evenimentele ce pot constitui o urgentă de sănătate publică de importantă internatională apărute pe teritoriul României si asigură schimbul de informatii notificate si avizate de conducerea Institutului;

h) solicită colaborarea cu structurile Institutului în vederea verificării informatiilor;

i) colaborează si se asigură că toate sectoarele relevante vor primi informatiile primite de la Punctul de Contact pentru Regulamentul Sanitar International ale Organizatiei Mondiale a Sănătătii, necesare pentru îndeplinirea functiilor statului membru în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar International 2005;

j) stabileste canale de comunicare eficiente si functionale cu autoritătile competente (desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar international 2005, anexa nr. 1) pentru a primi si consolida intrările de date ce îi sunt necesare pentru analiza evenimentelor si riscurilor de sănătate publică natională;

k) colaborează cu autoritătile responsabile din punctele de intrare desemnate (aeroporturi, porturi, puncte de intrare terestră);

l) propune si participă la efectuarea unor studii speciale în cazul unor situatii epidemice;

m) participă la elaborarea de reglementări legale în domeniul de responsabilitate;

n) gestionează Registrul National de Informare Toxicologică.

 

SECTIUNEA a 9-a

Biroul acreditare/calitate

 

Art. 42. - Atributiile Biroului:

a) initiază, coordonează si urmăreste punerea în aplicare a procedurilor de bune practici în toate departamentele si domeniile de activitate ale Institutului, atât în domeniile de activitate de specialitate, cât si domeniile financiar-contabil, administrativ si achizitii, resurse umane, juridic, secretariat, după aprobarea lor de către Consiliul de coordonare;

b) initiază, coordonează si urmăreste punerea în aplicare a unor modalităti de comunicare eficientă si transparenta între compartimente atât la nivelul centrelor regionale, cât si la nivelul întregului Institut, cu respectarea procedurilor de bune practici;

c) efectuează controlul calitătii prin urmărirea realizării activitătilor incluse în planul Institutului si a evaluării acestei activităti din punct de vedere tehnic si al respectării criteriilor de calitate;

d) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii Institutului în vederea asigurării conformitătii criteriilor de calitate;

e) participă la întocmirea Raportului anual al activitătii Institutului;

f) solicită functionarea eficientă si permanent actualizată a bibliotecii institutului prin acces la biblioteci virtuale de mare performantă din domeniul sănătătii prin accesul la publicatii legislative in folio si on-line, la standarde nationale si internationale din domeniu, la date statistice in folio si on-line si la un fond de carte bogat si actual;

g) tine evidenta planurilor, rapoartelor si sintezelor nationale, studiilor, proiectelor, bazelor de date, materialelor informative de sănătate publică elaborate în Institut;

h) prezintă directorului general si Consiliului de coordonare rapoarte periodice cu privire la calitatea activitătilor desfăsurate în Institut si propuneri de îmbunătătire;

i) asigură activităti de secretariat în organizarea, pregătirea, desfăsurarea si finalizarea manifestărilor stiintifice desfăsurate în Institut.

 

SECTIUNEA a 10-a

Secretariatul tehnic pentru produse biocide

 

Art. 43. - (1) Secretariatul tehnic pentru produse biocide este organismul executiv al Comisiei Nationale pentru Produse Biocide ce functionează pe lângă Ministerul Sănătătii, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Secretariatul tehnic pentru produse biocide functionează, din punct de vedere administrativ, în cadrul Institutului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si structurii organizatorice a Institutului, acesta din urmă asigurând doar suportul tehnic, logistic pentru Secretariat în relatie cu Comisia.

(3) Directorul general al Institutului nu are nicio responsabilitate cu privire la continutul documentelor specifice emise de Comisie sau secretariat (avize sau documente accesorii acestora) în relatie cu tertii.

Art. 44. - Atributiile Secretariatului tehnic pentru produse biocide, conform Ordinului ministrului sănătătii, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cu modificările ulterioare, sunt:

a) asigură baza tehnico-administrativă pentru îndeplinirea atributiilor Comisiei;

b) primeste de la solicitanti documentele necesare pentru autorizarea si înregistrarea produselor biocide;

c) informează corect, complet si în termen legal solicitantii despre cerintele pentru obtinerea autorizatiilor sau înregistrărilor;


d) repartizează spre analiză si evaluare dosarele tehnice către experti;

e) înaintează Comisiei rezultatele procesului de evaluare pentru luarea deciziilor;

f) întocmeste documentele necesare pentru activitatea curentă a Comisiei;

g) elaborează si administrează Registrul national al produselor biocide si publică anual lista produselor autorizate;

h) organizează si asigură arhivarea documentelor (autorizatii, înregistrări sau alte documente eliberate de Comisie) pe o perioadă de 10 ani;

i) pune la dispozitia solicitantilor formatul standardizat al formularului pentru notificarea produselor biocide în vederea realizării inventarului la nivel national al tuturor produselor biocide plasate deja pe piată;

j) asigură receptia si prelucrarea formularelor de notificare în cadrul inventarului national al produselor biocide;

k) întocmeste si gestionează baza de date electronică atât pentru produsele biocide inventariate, cât si pentru cele noi;

l) îndeplineste orice alte activităti solicitate de autoritatea competentă.

 

SECTIUNEA a 11-a

Biroul RUNOS

 

Art. 45. - Atributiile Biroului RUNOS:

a) întocmirea statului de personal si a statului de functii conform normelor de structură aprobate de Ministerul Sănătătii;

b) executare si centralizare pentru lucrările solicitate de către Ministerul Sănătătii, Institutul National de Statistică etc;

c) informează conducerea si centrele nationale si regionale asupra dispozitiilor cu caracter normativ transmise de Ministerul Sănătătii, în problemele de personal-salarizare, si semnalează sarcinile ce le revin potrivit acestor dispozitii;

d) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare, care sunt de competenta Institutului si în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) întocmirea statelor de plată a salariilor pentru personalul contractual al unitătii;

f) întocmirea declaratiilor lunare (contributiile pentru asigurări sociale, somaj etc);

g) întocmirea situatiilor lunare (monitorizarea cheltuielilor de personal, recapitulatie pentru Trezorerie);

h) întocmirea raportărilor statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale;

i) executarea de lucrări în legătură cu diverse evidente de personal solicitate;

j) întocmirea fiselor fiscale;

k) întocmirea de adeverinte la solicitarea salariatilor;

l) întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariatii Institutului;

m) întocmirea formelor de încadrare, a contractelor individuale de muncă, a actelor aditionale la contractele individuale de muncă, după caz, conform prevederilor legale;

n) întocmirea documentelor de detasare si a celor de delegare pe functii, la propunerea conducerii Institutului;

o) întocmirea documentatiei legale pentru deplasările în străinătate în interesul serviciului;

p) coordonează elaborarea fiselor posturilor de către sefii ierarhici pentru personalul din subordine conform reglementărilor legale;

q) planificarea si evidenta concediilor de odihnă;

r) evidenta concediilor medicale si a concediilor fără plată;

s) coordonează activitatea specifică de RUNOS desfăsurată în centrele regionale;

t) stabileste atributiunile si activitătile specifice RUNOS la nivelul CRSP.

 

SECTIUNEA a 12-a

Biroul juridic

 

Art. 46. - Atributiile Biroului juridic:

a) avizează, la cererea directorului general, actele cu caracter juridic ale Institutului;

b) studiază legislatia si informează conducerea si persoanele interesate din Institut cu privire la modificările legislative si implicatiile pentru activitatea acestora, prelucrând cu acestia modificările apărute;

c) concepe si propune spre aprobare proiectele de contracte de prestări de servicii care au ca obiect activitătile specifice Institutului;

d) redactează, verifică si avizează contractele civile, comerciale sau alte acte juridice încheiate între institutie si terti, persoane fizice sau juridice, conform legislatiei în vigoare si intereselor Institutului;

e) urmăreste respectarea legislatiei privind achizitiile publice;

f) verifică si vizează actele de drept al muncii (contractele individuale sau colective de muncă, decizii);

g) vizează deciziile date de directorul general cu privire la activitatea institutiei;

h) redactează si transmite adrese, notificări si concilieri debitorilor care nu si-au onorat obligatiile contractuale datorate institutiei;

i) întocmeste constatări si propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii si disciplinei, prevenirea încălcării legilor si a oricăror altor abateri;

j) colaborează cu Serviciul administrativ, tehnic si mentenantă cu privire la respectarea obligatiilor contractuale de către furnizori sau clienti;

k) acordă consultantă si consiliere în orice altă problemă de natură juridică în care este implicat Institutul;

l) poate fi cooptat în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică doar cu statut de expert, în conditiile art. 73 din normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2006;

m) acordă asistentă juridică si CRSP din structura Institutului;

n) în considerarea specificului activitătii desfăsurate, obligatiile personalului juridic sunt unele de diligentă, nu de rezultat.

 

SECTIUNEA a 13-a

Compartimentul audit intern

 

Art. 47. - (1) Atributiile Compartimentului audit intern:

a) elaborează norme metodologice specifice Institutului;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Institutului sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;


d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de audit;

e) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;

f) în cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general;

g) auditul public intern se exercită asupra tuturor activitătilor desfăsurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activitătilor entitătilor subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public;

h) ori de câte ori în efectuarea auditului intern sunt necesare cunostinte de strictă specialitate, auditorul intern poate decide asupra oportunitătii contractării de servicii de expertiză sau consultantă din afara Institutului.

(2) Structura de audit auditează:

a) angajamentele bugetare si cele legale din care derivă direct sau indirect obligatii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

b) plătile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

d) sistemul de luare a deciziilor;

e) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme.

 

SECTIUNEA a 14-a

Biroul buget-finante

 

Art. 48. - Atributiile Biroului buget-finante:

a) pe baza bugetului aprobat, întocmeste cererea deschiderii de credite si dispozitii bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare activitătilor cuprinse în bugetul Institutului;

b) întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului;

c) asigură onorarea la timp si corectă a obligatiilor financiare ale institutiei către terti si ale acestora fată de institutie, cu respectarea prioritătilor, potrivit legii;

d) asigură documentele si sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu în interes de serviciu;

e) întocmeste ordinele de plată pentru efectuarea viramentelor privind impozitul pe salarii, contributia pentru pensia suplimentară, contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de asigurări sociale si contributia de asigurări de sănătate;

f) întocmeste săptămânal situatia încasărilor si situatia facturilor neachitate si o prezintă directorului general adjunct economic;

g) întocmeste dispozitii de plată către casierie în vederea acordării de avansuri si dispozitii de încasare către casierie în vederea achitării de către angajat a avansurilor neconsumate debitelor datorate, penalităti la deconturi;

h) verifică încadrarea tuturor plătilor efectuate în fondurile prevăzute cu această destinatie;

i) întocmeste propunerile de rectificare a bugetului Institutului, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a bugetului;

j) întocmeste situatiile statistice;

k) transmite Biroului juridic situatia debitorilor care nu si-au onorat obligatiile contractuale datorate Institutului;

l) organizează evidenta analitică a debitorilor si creditorilor si a furnizorilor Institutului, în asa fel încât să se cunoască în permanentă situatia reală a acestora;

m) organizează evidenta analitică a cheltuielilor de investitii pe obiective în conformitate cu listele de investitii anexe;

n) stabileste si asigură implementarea activitătilor descentralizate la nivelul CRSP si verifică-evaluează activitătile restante.

 

SECTIUNEA a 15-a

Biroul contabilitate

 

Art. 49. - Atributiile Biroului contabilitate:

a) asigură evidenta contabilă, sintetică si analitică a mijloacelor fixe, pe locuri de folosintă, a obiectelor de inventar în magazii si în folosintă, precum si a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale, în scopul păstrării integritătii patrimoniului unitătii, a mijloacelor bănesti, a decontărilor interne cu tertii debitori, cu tertii creditori, înregistrarea fondurilor, cheltuielilor, veniturilor, alte operatii economice, cu respectarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si a normelor legale emise de Ministerul Finantelor Publice;

b) întocmeste raportul privind contul de executie al bugetului Institutului;

c) efectuează operatiile de punctaj între informatiile înregistrate în contabilitatea sintetică si informatiile înregistrate în contabilitatea analitică;

d) întocmeste situatii lunare privind salariile si alte drepturi legale si organizează efectuarea plătilor, reprezentând drepturile salariale ale personalului Institutului, precum si orice alte încasări si plăti, în baza documentelor legal întocmite si vizate de cei în drept;

e) urmăreste executia bugetului de venituri si cheltuieli;

f) trimestrial, întocmeste darea de seamă, pe care o depune la termenele fixate la Ministerul Sănătătii, împreună cu referatul explicativ asupra bilantului contabil;

g) organizează si asigură urmărirea executiei bugetare pentru toate activitătile finantate din bugetul de stat, precum si pentru activitătile finantate din venituri proprii;

h) stabileste si asigură implementarea activitătilor descentralizate la nivelul CRSP si verifică-evaluează activitătile restante.

 

SECTIUNEA a 16-a

Biroul achizitii publice

 

Art. 50. - Atributiile Biroului achizitii publice:

a) elaborează programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitătilor si prioritătilor comunicate de celelalte structuri ale Institutului;

b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

c) organizează desfăsurarea procedurilor de achizitie si a achizitiei directe, conform reglementărilor legale în vigoare, receptia bunurilor achizitionate, precum si repartitia acestora către structurile solicitante;

d) participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere si atribuire a contractelor de achizitie publică;

e) îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, conform legislatiei în vigoare;

f) aplică si finalizează procedurile de atribuire;

g) constituie si păstrează dosarul achizitiei publice.


 

SECTIUNEA a 17-a

Secretariat/Comunicare

 

Art. 51. - Atributii:

a) asigură evidenta centrelor regionale de sănătate publică: denumire, nominalizarea conducerilor, adresele complete si numerele de telefon/fax;

b) asigură evidenta contactelor de la institutiile din sistemul sanitar: denumirea, nominalizarea conducerilor, adresele complete si numerele de telefon/fax;

c) înregistrează lucrările transmise de Institut către petenti si alte autorităti, precum si cele primite la conducerea directiei si tine evidenta repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în termenele stabilite;

d) înscrie în registrul specific persoanele venite în audientă la conducerea Institutului, problemele prezentate de către acestea si solutiile date;

e) înregistrează si tine evidenta lucrărilor primite sau transmise prin fax;

f) asigură transmiterea corespondentei de la Institut, inclusiv modul de trimitere;

g) întocmeste evidenta deplasărilor în teren ale salariatilor Institutului;

h) urmăreste si sprijină solutionarea legală si în termen a cererilor, petitiilor;

i) asigură desfăsurarea optimă a activitătii de relatii publice;

j) informatiile care constituie secrete de stat si de serviciu vor fi accesate si gestionate conform standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate;

k) asigură relatia cu mass-media;

l) gestionează arhiva Institutului, conform legii;

m) îndeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea Institutului.

 

SECTIUNEA a 18-a

Serviciul administrativ, tehnic si mentenantă

 

Art. 52. - (1) Atributiile Serviciului administrativ, tehnic si mentenantă:

a) asigură urmărirea derulării contractelor de prestare servicii necesare bunei desfăsurări a activitătii Institutului si legătura permanentă cu toti prestatorii de servicii;

b) asigură evidenta si buna functionare a parcului auto al Institutului (revizii-reparatii, întocmirea raportărilor lunare a consumului de combustibil, extras din foile de parcurs, urmărirea mentinerii consumului de combustibil în conformitate cu prevederile legale);

c) centralizarea referatelor de necesitate emise de sectii, compartimente, laboratoare, colective, birouri si servicii pentru achizitii de rechizite, birotică si papetărie, aparatură, mobilier etc;

d) elaborează proceduri de lucru pentru achizitii curente la nivelul CRSP, în conditiile legii;

e) întocmirea documentatiei privind aprobarea listei pentru investitii si obtinerea aprobărilor de la ordonatorul principal de credite;

f) verifică si certifică facturile emise de furnizorii de servicii din punctul de vedere al valorii, precum si specificatiile de calcul în concordantă cu documentatiile ce stau la baza contractului;

g) receptia tuturor serviciilor prestate de furnizorii de servicii, întocmirea proceselor-verbale de receptie si avizarea acestora de către comisia de receptie;

h) receptia tuturor produselor achizitionate conform procedurilor legale;

i) întocmirea NIR-urilor si gestionarea bunurilor în magazia Institutului;

j) eliberarea bunurilor din magazie către toate structurile Institutului;

k) actionează pentru asigurarea si urmărirea derulării tuturor contractelor de furnizări/servicii/lucrări necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii Institutului;

l) primirea corespondentelor prin postă, posta rapidă si prin curieri, analiza si distribuirea pe sectii si compartimente, înregistrarea tuturor documentelor la zi în caietul de evidentă specială;

m) relatii cu publicul si informatii la solicitări directe si telefonice;

n) păstrarea si utilizarea, în conformitate cu prevederile legale, a stampilelor din dotare;

o) repartizarea cu operativitate a documentelor.

(2) În cadrul Serviciului administrativ, tehnic si mentenantă functionează depozitul de chimicale si arhiva.

 

CAPITOLUL III

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 53. - (1) Activitatea financiară a Institutului se desfăsoară pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite.

(2) Proiectul de buget de venituri si cheltuieli se elaborează de către Biroul buget-finante împreună cu directorul general adjunct economic, se avizează de către Consiliul de coordonare si se înaintează spre aprobare Ministerului Sănătătii.

Art. 54. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului se asigură, în conditiile legii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii.

(2) În exercitarea atributiilor care îi revin, Institutul efectuează expertize, oferă asistentă tehnică si realizează servicii de sănătate publică, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe bază de contracte de prestări servicii, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009.

(3) Tarifele percepute pentru prestatiile (determinări, examene, analize si altele) prevăzute la alin. (2), conforme cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sănătate publică, cu modificările ulterioare, se încasează, utilizează si contabilizează de către Institut, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Veniturile realizate sunt repartizate spre utilizare pe baza contributiei efective la realizarea venitului si acoperirea nevoilor prioritare ale Institutului, conform aprobării Consiliului de coordonare, ordonatorului de credite, în conditiile prevederilor legale în vigoare.

(5) Institutul participă în cadrul contractelor de cercetare, programelor si proiectelor cu finantare externă, beneficiind de fondurile alocate în acest sens.

(6) Institutul poate primi si utiliza donatii si sponsorizări, în conditiile legii.


 

CAPITOLUL IV

Angajarea si salarizarea personalului

 

Art. 55. - (1) Încadrarea functiilor de director general si director general adjunct economic se face prin concurs sau examen, conform legii. Numirea si eliberarea din aceste functii se face prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Încadrarea functiilor de directori ai centrelor nationale si directori coordonatori ai centrelor regionale se face prin decizie a directorului general, cu avizul Consiliului de coordonare, pe bază de concurs organizat de Institut, în conditiile legii. La numire, directorii si directorii coordonatori vor încheia cu directorul general contracte de management, avizate de Consiliul de coordonare.

(3) Ocuparea functiilor de medic sef sectie din CRSP se face prin concurs organizat de Institut, în conditiile legii. La numire, medicii sefi sectii vor încheia cu directorul coordonator contracte de management, avizate de Consiliul de coordonare.

(4) Coordonatorii compartimentelor din centrele nationale, respectiv din sectiile CRSP au atributiuni reglementate prin fisa postului.

(5) Până la ocuparea prin concurs, numirea interimară în functii de directori, directori coordonatori si medic sef sectie se face prin decizia directorului general, cu avizul Consiliului de coordonare.

(6) Eliberarea din functiile de conducere pentru functiile prevăzute la alin. (2) si (3) se face prin decizie a directorului general, cu avizul consiliului coordonator, după evaluarea rezultatelor activitătii angajate prin contractul de management sau alte situatii prevăzute de lege.

(7) Încadrarea celorlalte posturi vacante ale Institutului se face prin concurs sau examen, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 56. - (1) Personalul Institutului are drepturile care decurg din legislatia muncii, precum si din prevederile contractului individual de muncă.

(2) Personalul Institutului este format din personal contractual, încadrat pe functii de conducere sau executie, conform specialitătilor prevăzute în reglementările specifice personalului încadrat în unitătile sanitare publice.

Art. 57. - Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului din unitătile bugetare plătit din fonduri publice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 58. - (1) Pe baza prevederilor prezentului regulament se completează si se actualizează fisele de post ale salariatilor Institutului si se emit deciziile de numire în functiile de conducere.

(2) Orice modificare si completare a prezentului regulament de organizare si functionare al Institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.