MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 230/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 230         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 aprilie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonantă de urgentă privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

28. - Ordonantă de urgentă pentru finantarea, în anul 2010, a Programului „Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”

 

271. - Hotărâre pentru aprobarea reglementării soldurilor de cliring si barter pe relatia Republica Arabă Egipt, conform Minutei de întelegere semnate la Bucuresti la data de 10 decembrie 2008 si la Cairo la data de 16 decembrie 2008

 

Minută de întelegere

 

274. - Hotărâre pentru modificarea si completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.494/2004 privind transmiterea unor constructii aflate în proprietatea privată a statului pentru executia proiectului de parteneriat public-privat „Centrul Dâmbovita”

 

275. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Arad-Timisoara”

 

279. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

 

280. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în data de 20 februarie 2010 pe magistrala de cale ferată Bucuresti-Timisoara în zona Balota

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

255. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 120/2010 privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „TB.R.C.M.” - S.A.

 

417. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009, a exportului unui strung carusel model SC14CNC/MSF-2H către firma HINDUSTAN AERONAUTICS/Engine Division, Koraput, Orissa, India

 

A/2.460. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.896 (2009) si 1.906 (2009) privind situatia din Republica Democratică Congo

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

Având în vedere că prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, s-au stabilit drepturile directorilor generali/directorilor si ale reprezentantilor statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control din cadrul regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora, termenele de aplicare fiind prorogate până la 30 iunie 2010 prin art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările ulterioare,

luând în considerare constrângerile bugetare si, pe cale de consecintă, necesitatea extinderii până la 31 decembrie 2010 a termenului prevăzut de art. II al Legii nr. 203/2009, cu modificările ulterioare,

întrucât aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgentă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. II. - (1) Prevederile alin. (1) al art. 31 se aplică până la data de 31 decembrie 2010, contractele de mandat modificându-se în mod corespunzător.

(2) Până la data de 31 decembrie 2010 reprezentantii statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 31, beneficiază de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere.

(3) În toate cazurile, orice formă de indemnizatie suplimentară sau remuneratie pentru activitatea depusă de reprezentantii statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, în cadrul oricăror organe, comitete, comisii sau orice alte asemenea structuri înfiintate de organele constitutive ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, în temeiul legii sau al actelor constitutive, nu poate depăsi indemnizatia de 1% prevăzută la alin. (2).

(4) În cazul în care oricare dintre reprezentantii statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, au fost remunerati cu o indemnizatie care în orice formă si din orice motiv depăseste maximul prevăzut la alin. (2) si (3), le încetează de drept contractul de mandat. În termen de 3 zile de la data încetării, conducătorul institutiei implicate numeste un alt reprezentant al statului.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 27.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru finantarea, în anul 2010, a Programului „Renasterea satului românesc - 10 case

pentru specialisti”

 

Având în vedere importanta deosebită si urgenta finantării unor proiecte de investitii cu impact economic si social major în domeniul renasterii mediului rural,

tinând cont de faptul că, dezvoltarea durabilă a spatiului rural este indispensabil legată de îmbunătătirea conditiilor de locuit,

retinându-se că, pentru revitalizarea satelor românesti, este esential să fie solutionată problema locuintei pentru specialistii din diverse domenii, carenta de specialisti din mediul rural fiind determinată si de lipsa acestor locuinte,

luând în considerare volumul solicitărilor primite din partea unitătilor administrativ-teritoriale cu privire la urgentarea demarării Programului „Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2010 (Programul), precum si numărul mare de cereri din partea tinerilor specialisti pentru obtinerea unei locuinte în zona rurală,

apreciind că interventia legislativă de urgentă si extraordinară este justificată de alocarea în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului a sumelor necesare achizitionării studiilor de fezabilitate, ceea ce presupune demararea Programului, fapt ce conduce la respectarea prioritătilor asumate prin Programul de guvernare 2009-2012,

întrucât prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza atât sustinerea cresterii economice, cât si contracararea efectelor negative pe care criza internatională actuală le are asupra domeniului locuirii în zona rurală din România, prin crearea de noi locuri de muncă, atât pentru forta de muncă necalificată, cât si pentru specialisti în domeniu,

tinând cont de faptul că amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinte negative în ceea ce priveste îndeplinirea obiectivelor asumate, în sensul întârzierii demarării Programului în contextul economic actual,

retinându-se că, în lipsa adoptării acestor reglementări, va fi blocată activitatea de achizitionare a studiilor de fezabilitate si, pe cale de consecintă, demararea Programului, cel putin până la o eventuală rectificare bugetară,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic.Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului să introducă Programul „Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2010, în bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2010, conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea reglementării soldurilor de cliring si barter pe relatia Republica Arabă Egipt,

conform Minutei de întelegere semnate la Bucuresti la data de 10 decembrie 2008

si la Cairo la data de 16 decembrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă reglementarea soldurilor de cliring si întelegere semnate la Bucuresti la data de 10 decembrie 2008 barter pe relatia Republica Arabă Egipt, conform Minutei de si la Cairo la data de 16 decembrie 2008.


Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile Minutei de întelegere prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Banca Comercială Română - S.A. este autorizată pentru realizarea operatiunilor bancare, potrivit prevederilor Minutei de întelegere.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 271.

 

MINUTA DE ÎNTELEGERE*)

 

Având în vedere eforturile comune de a găsi o solutie pentru reglementarea soldului contului de cliring deschis la Banca Centrală a Egiptului si al conturilor de barter deschise la Banca Natională a Egiptului si Banca Cairo, precum si necesitatea de a rezolva această problemă care durează de mult timp,

ca rezultat al unui schimb de propuneri scrise făcute în ultimii ani de către autoritătile competente din România si Republica Arabă Egipt,

reprezentantii celor două părti au convenit după cum urmează:

I. Contul de cliring

a) Soldul contului de cliring în favoarea României, confirmat de Banca Comercială Română si de Banca Centrală a Egiptului, este de 271.835,12 lire sterline cliring.

b) Atât Ministerul Economiei si Finantelor din România, cât si Banca Centrală a Egiptului au fost de acord să reglementeze suma mentionată mai sus datorată de partea egipteană prin transfer bancar, în dolari SUA.

c) Cursul de schimb convenit este 1 liră sterlină cliring = 5 lire egiptene.

Cursul de schimb propus initial de partea română a fost cotatia Reuters la zi, în timp ce partea egipteană a propus cursul de schimb 1 liră sterlină = 0,5551 lire egiptene.

d) Suma de 1.359.175,60 lire egiptene va fi plătită în dolari SUA la cursul de schimb valabil la data transferului în contul Băncii Comerciale Române deschis la Erste Grup Bank AG, Vienna, Austria, No. 404-330-718/83 SWIFT: GIBAATWGXXX.

II. Conturile de barter

a) Soldul conturilor de barter deschise la Banca Natională a Egiptului si Banca Cairo în favoarea României, confirmate de Banca Comercială Română si de Banca Centrală a Egiptului, este de 219.978,83 dolari SUA (din care 4.099,35 dolari SUA pentru Banca Natională a Egiptului si 215.879,48 dolari SUA pentru Banca Cairo).

b) Atât Ministerul Economiei si Finantelor din România, cât si Banca Centrală a Egiptului au fost de acord să reglementeze suma mentionată mai sus datorată de partea egipteană prin transfer bancar, în dolari SUA.

c) Cursul de schimb convenit este 1 dolar SUA = 2,88 lire egiptene.

d) Suma de 633.539,03 lire egiptene va fi plătită în dolari SUA la cursul de schimb valabil la data transferului în contul Băncii Comerciale Române deschis la Erste Grup Bank AG, Vienna, Austria, No. 404-330-718/83 SWIFT: GIBAATWGXXX.

III. Prezenta minută de întelegere nu creează cadrul juridic pentru reglementarea soldului contului de cliring deschis la Banca Centrală a Egiptului sau al conturilor de barter deschise la Banca Natională a Egiptului si Banca Cairo.

De asemenea, ea nu reprezintă un acord oficial referitor la reglementare. Prin urmare, cele două părti au convenit să prezinte autoritătilor lor competente propunerile mentionate mai sus, pentru a fi aprobate în conformitate cu legislatia si reglementările în vigoare din cele două tări.

Prezenta minută de întelegere a fost încheiată si semnată la Bucuresti la data de 10 decembrie 2008 si la Cairo la data de 16 decembrie 2008.

 

Pentru partea română,

Pentru partea egipteană,

Ministerul Economiei si Finantelor

Banca Centrală a Egiptului

Stefan Nanu,

Mohammed Tammam,

director general

Viceguvernator asistent

 

Nasser Hassan Ibrahim,

 

director general adjunct

 

Compania El Nasr de Export si Import

 

Shawky Abd El Mohsen,

 

sef sector import


*) Traducere.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.494/2004

privind transmiterea unor constructii aflate în proprietatea privată a statului

pentru executia proiectului de parteneriat public-privat „Centrul Dâmbovita”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.494/2004 privind transmiterea unor constructii aflate în proprietatea privată a statului pentru executia proiectului de parteneriat public-privat „Centrul Dâmbovita”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Se transmite cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 de ani, terenul în suprafată de 91.797 m2, aferent imobilului prevăzut la art. 1, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în administrarea Companiei de Proiect Societatea Comercială «Dâmbovita Center» - S.R.L.”

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Se mandatează Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul competentelor si atributiilor ce îi revin în calitate de autoritate publică, să semneze procesele-verbale de vecinătate si documentele necesare în vederea reglementării situatiei terenului prevăzut la alin. (1), în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 274.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor

tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Arad-Timisoara”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Autostrada Arad-Timisoara”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 12 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face conform Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, ratificat prin Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad- Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, sau din fonduri structurale si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 275.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie

a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al anexei nr. 3/22/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură se acordă, cu titlu de împrumut, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale suma de 1.400.000 mii lei, din veniturile obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, fără dobândă, cu termen de rambursare până la finele anului 2010.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea Fondului european de garantare agricolă (F.E.G.A.) pentru anul agricol 2009.

(3) Schemele de plată implicate în derularea F.E.G.A. pentru care se asigură decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) sunt:

a) schema de plată directă unică pe suprafată;

b) schema de plată pentru culturi energetice;

c) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, esalonat, până la concurenta sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), într-un cont de disponibilităti distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (A.P.I.A.), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.

(2) Decontarea plătilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăti directe se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contul beneficiarului.

(3) Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură sunt persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (3) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale are obligatia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile obtinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la nivelul sumei acordate conform art. 1 alin. (1).


(2) În cazul în care cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare sunt considerate cheltuieli neeligibile a fi finantate de către Comisia Europeană, asa cum sunt definite la art. 6 lit. f), g), si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea  absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, reconstituirea veniturilor obtinute din privatizare până la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 279.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,

pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în data de 20 februarie 2010 pe magistrala de cale ferată

Bucuresti-Timisoara în zona Balota

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 1.300 mii lei (cu TVA) la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul VII „Alte transferuri”, pozitia „Reparatii curente la infrastructura feroviară publică”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru servicii de proiectare si executie a lucrărilor necesare pentru reparatia terasamentului de cale ferată situat între statiile Balota-Valea Albă, pe zona km 345+740-345+755 magistrala 100 Bucuresti-Timisoara, si aducerea în parametrii tehnici corespunzători pentru circulatia trenurilor în conditii de siguranta, linie de cale ferată afectată de calamitătile naturale produse în data de 20 februarie 2010.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 280.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 120/2010

privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele

Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu modificările ulterioare;

- prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

- Nota Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” -S.A. nr. 107 din 30 martie 2010,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 120/2010 privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă, prestate de sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 255.

 

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 120/2010)

 

- lei -

Tarif servicii

Servicii hoteliere categoria două stele

Servicii masă

Servicii bază de tratament

Pret total servicii/bilet

Tarif/zi/persoană

32,00

41,00

12,00

85,00

Nr. de zile

18,00

18,00

14,00

 

TOTAL:

576,00

738,00

168,00

1.482,00

 

- lei -

Tarif servicii

Servicii hoteliere categoria 3 stele

Servicii masă

Servicii bază de tratament

Pret total servicii/bilet

Tarif/zi/persoană

35,00

41,00

12,00

88,00

Nr. de zile

18,00

18,00

14,00

 

TOTAL:

630,00

738,00

168,00

1.536,00


- lei -

Tarif servicii

Servicii hoteliere

Categoria două stele

Buzias (cu TVA)

Servicii

masă

(cu TVA)

Servicii bază de tratament

Pret total

servicii/bilet

(cu TVA)

Tarif/zi/persoană, cu TVA

32,00

41,00

12,00

85,00

Nr. de zile

18,00

18,00

14,00

 

TOTAL:

576,00

738,00

168,00

1.482,00

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009,

a exportului unui strung carusel model SC14CNC/MSF-2H către firma HINDUSTAN AERONAUTICS/Engine Division, Koraput, Orissa, India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2)b din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare,

tinând seama de prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere Memorandumul interior nr. W1-2/255 din 10 februarie 2010 al DG- ANCEX,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, exportul unui strung carusel model

SC14CNC/MSF-2H către firma HINDUSTAN AERONAUTICS/ Engine Division, Koraput, Orissa, India.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 417.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite

nr. 1.896 (2009) si 1.906 (2009) privind situatia din Republica Democratică Congo

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009,

în temeiul art. 4 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor rezolutii ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite:

a) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.896 (2009), prevăzută în anexa nr. 1;

b) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.906 (2009), prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 16 martie 2010.

Nr. A/2.460.


 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA Nr. 1.896(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.225-a întruniri, la 30 noiembrie 2009

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare, în special rezolutiile 1.804 (2008), 1.807 (2008) si 1.857 (2008), precum si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la Republica Democratică Congo,

reafirmându-si angajamentul fată de suveranitatea, integritatea teritorială si independenta politică a Republicii Democratice Congo, precum si a tuturor statelor din regiune,

luând notă de raportul intermediar, raportul final (S/2009/253 si S/2009/603) si recomandările Grupului de experti privind Republica Democratică Congo (Grupul de experti), înfiintat potrivit Rezolutiei 1.771 (2007) si al cărui mandat a fost extins potrivit rezolutiilor 1.807 (2008) si 1.857 (2008),

reiterându-si serioasa îngrijorare fată de prezenta grupărilor si militiilor armate în regiunile estice ale Republicii Democratice Congo, în special în provinciile Kivu de Nord si de Sud, Ituri si în Provincia Orientală, care perpetuează un climat de insecuritate în întreaga regiune,

cerând ca toate grupările armate, în special Fortele Democratice de Eliberare a Rwandei (FDER) si Armata de Rezistentă a Domnului (ARD), să depună imediat armele si să îsi înceteze atacurile împotriva populatiei civile, cerând ca toate părtile la acordurile de la 23 martie 2009 să respecte încetarea focului si să implementeze angajamentele lor în mod eficient si cu bună-credintă,

exprimându-si îngrijorarea fată de sprijinul primit de către grupările armate care operează în regiunile estice ale Republicii Democratice Congo din partea retelelor regionale si internationale,

salutând angajamentul Republicii Democratice Congo si al tărilor din regiunea Marilor Lacuri să promoveze împreună pacea si stabilitatea în regiune si reiterând că este important ca Guvernul Republicii Democratice Congo si toate guvernele, în special cele din regiune, să adopte măsuri efective pentru a se asigura că pe teritoriile lor si de pe teritoriile lor nu sunt sprijinite grupările armate din regiunile estice ale Republicii Democratice Congo,

luând notă cu profundă îngrijorare de continuarea încălcării drepturilor omului si a dreptului umanitar în ceea ce îi priveste pe civili în regiunile estice ale Republicii Democratice Congo, inclusiv de uciderea si strămutarea unui număr semnificativ de civili, recrutarea si folosirea soldatilor copii si de violenta sexuală larg răspândită, subliniind că autorii acestor acte trebuie deferiti justitiei, reiterând condamnarea fermă a tuturor încălcărilor drepturilor omului si dreptului international umanitar din tară si amintind toate rezolutiile sale relevante privind femeile, pacea si securitatea, copiii si conflictul armat si protectia civililor în conflictele armate,

subliniind că Guvernul Republicii Democratice Congo este principalul responsabil de asigurarea securitătii pe teritoriul său si de protectia civililor, respectând statul de drept, drepturile omului si dreptul international umanitar,

subliniind necesitatea combaterii impunitătii ca parte integrantă a reformei globale indispensabile a sectorului de securitate si încurajând Guvernul Republicii Democratice Congo să implementeze „politica sa de tolerantă zero” în ceea ce priveste actele criminale si indisciplina în rândul fortelor armate,

încurajând Guvernul Republicii Democratice Congo să adopte măsuri concrete vizând reforma sectorului justitiei si implementarea Planului de actiune privind Reforma Sistemului Penitenciar, cu scopul de a asigura existenta unui sistem just si credibil de combatere a impunitătii,

amintind Rezolutia sa 1.502 (2003) privind protectia personalului Organizatiei Natiunilor Unite, a personalului asociat si a personalului umanitar în zonele de conflict,

condamnând continuarea fluxului ilegal de arme pe teritoriul si către Republica Democratică Congo, reprezentând o încălcare a rezolutiilor 1.533 (2004), 1.807 (2008) si 1.857 (2008), declarându-si hotărârea de a continua să monitorizeze îndeaproape aplicarea embargoului asupra armelor si a celorlalte măsuri prevăzute de rezolutiile sale referitoare la Republica Democratică Congo si subliniind obligatia tuturor statelor de a respecta cerintele de notificare prevăzute în paragraful 5 al Rezolutiei 1.807(2008),

recunoscând că legătura dintre exploatarea ilegală a resurselor naturale, comertul ilicit cu aceste resurse si proliferarea armelor si traficul cu acestea reprezintă unul dintre principalii factori care alimentează si exacerbează conflictele din regiunea Marilor Lacuri din Africa,

salutând anuntarea de către Departamentul pentru Operatiunile de Mentinere a Păcii a intentiei sale de a elabora recomandări privind intensificarea cooperării si a schimbului de informatii între misiunile de mentinere a păcii ale Organizatiei Natiunilor Unite si grupurile de experti ale comitetelor de sanctiuni ale Consiliului de Securitate,

constatând că situatia din Republica Democratică Congo continuă să reprezinte o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. hotărăste să reînnoiască până la 30 noiembrie 2010 măsurile privind armele, impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei 1.807 (2008), si reafirmă prevederile paragrafelor 2, 3 si 5 ale respectivei rezolutii;

2. hotărăste să reînnoiască, pe perioada specificată în paragraful 1 de mai sus, măsurile privind transportul impuse prin paragrafele 6 si 8 ale Rezolutiei 1.807 (2008) si reafirmă prevederile paragrafului 7 al respectivei rezolutii;

3. hotărăste să reînnoiască, pe perioada specificată în paragraful 1 de mai sus, măsurile financiare si cele referitoare la călătorii, impuse prin paragrafele 9 si 11 ale Rezolutiei 1.807 (2008), si reafirmă prevederile paragrafelor 10 si 12 ale respectivei rezolutii privind persoanele si entitătile la care se face referire în paragraful 4 al Rezolutiei 1.857 (2008);

4. hotărăste în continuare să extindă mandatul Comitetului descris în paragraful 8 al Rezolutiei 1.533 (2004), extins în paragraful 18 al Rezolutiei 1.596 (2005), în paragraful 4 al Rezolutiei 1.649 (2005) si în paragraful 14 al Rezolutiei 1.698 (2006) si reafirmat în paragraful 15 al Rezolutiei 1.807 (2008) si în paragrafele 6 si 25 ale Rezolutiei 1.857 (2008), în vederea includerii următoarelor sarcini:

a) promulgarea de directive care să ia în considerare paragrafele 17 si 24 ale Rezolutiei 1.857 (2008), în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei rezolutii, cu scopul de a facilita implementarea măsurilor impuse prin prezenta rezolutie, si revizuirea lor permanentă în functie de necesitate;

b) consultarea regulată cu statele membre implicate, în vederea asigurării implementării depline a măsurilor prevăzute în prezenta rezolutie;

c) specificarea informatiilor necesare pe care statele membre trebuie să le furnizeze pentru a îndeplini cerinta vizând notificarea prevăzută în paragraful 5 al Rezolutiei 1.807 (2008) si distribuirea acestora statelor membre;

5. cere tuturor statelor, în special celor din regiune si celor în care se află persoanele si entitătile nominalizate potrivit paragrafului 3 al prezentei rezolutii, să aplice pe deplin măsurile precizate în prezenta rezolutie si să coopereze pe deplin cu Comitetul în vederea îndeplinirii mandatului său si cere în continuare statelor membre care nu au făcut aceasta anterior să raporteze Comitetului, în termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii, privind actiunile întreprinse în vederea implementării măsurilor impuse prin paragrafele 1, 2 si 3 de mai sus;

6. cere secretarului general să prelungească până la 30 noiembrie 2010 mandatul Grupului de experti înfiintat potrivit Rezolutiei 1.533 (2004) si reînnoit prin rezolutii ulterioare si cere Grupului de experti să îsi îndeplinească mandatul stabilit prin paragraful 18 al Rezolutiei 1.807 (2008) si extins prin paragrafele 9 si 10 ale Rezolutiei 1.857 (2008) si să raporteze Consiliului în scris, prin Comitet, până la 21 mai 2010 si încă o dată înainte de 20 octombrie 2010;

7. hotărăste că mandatul Grupului de experti la care se face referire în paragraful 6 de mai sus va include si sarcina de a elabora, luând în considerare paragraful 4 (g) al rezolutiei 1857 (2008), utilizând inter alia rapoartele lor si lucrările realizate în alte forumuri, recomandări către Comitet legate de directive vizând exercitarea obligatiei de vigilentă de către importatori, industriile procesatoare si consumatorii de produse minerale în ceea ce priveste cumpărarea, procurarea (inclusiv indicarea măsurilor care trebuie adoptate în vederea stabilirii originii produselor minerale), achizitia si procesarea produselor minerale din Republica Democratică Congo;

8. cere Grupului de experti să îsi focalizeze activitatea asupra regiunilor Kivu de Nord si de Sud, Ituri si a Provinciei Orientale, precum si asupra retelelor regionale si internationale care sprijină grupările armate care operează în regiunile estice ale Republicii Democratice Congo;

9. recomandă Guvernului Republicii Democratice Congo să promoveze de urgentă securitatea stocurilor, asumarea responsabilitătii si administrarea armelor si munitiei si să implementeze un program national de marcare a armelor conform standardelor stabilite prin Protocolul de la Nairobi si de către Centrul Regional pentru Arme Mici;

10. cere Guvernului Republicii Democratice Congo si guvernelor tuturor statelor, în special celor din regiune, Misiunii Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC) si Grupului de experti să coopereze intens, inclusiv prin schimbul de informatii privind transporturile de arme, rutele de comercializare si minele strategice despre care se stie că sunt controlate sau utilizate de grupări armate, zborurile din regiunea Marilor Lacuri către Republica Democratică Congo si din Republica Democratică Congo către regiunea Marilor Lacuri si privind exploatarea ilegală a resurselor naturale, traficul cu acestea si activitătile persoanelor si entitătilor nominalizate de Comitet potrivit paragrafului 4 al Rezolutiei 1.857 (2008);

11. cere în mod particular ca MONUC să ofere toate informatiile relevante Grupului de experti, în special informatii privind recrutarea si utilizarea copiilor si atacarea deliberată a femeilor si copiilor în situatii de conflict armat;

12. cere în continuare ca toate părtile si statele să asigure cooperarea cu Grupul de experti a persoanelor si entitătilor aflate în jurisdictia lor sau sub controlul lor si cere în această privintă tuturor statelor să identifice pentru Comitet un punct focal, în vederea intensificării cooperării si schimbului de informatii cu Grupul de experti;

13. îsi reiterează cererea, exprimată în paragraful 21 al Rezolutiei 1.807 (2008) si reafirmată în paragraful 14 al Rezolutiei 1.857 (2008), ca toate părtile si statele, mai ales cele din regiune, să coopereze pe deplin cu Grupul de experti si să asigure siguranta membrilor acestuia, accesul neobstructionat si imediat în special la persoanele, documentele si locatiile pe care Grupul de experti le consideră relevante pentru îndeplinirea mandatului său;

14. cere statelor membre să adopte măsuri pentru a se asigura că importatorii, industriile procesatoare si consumatorii de produse minerale congoleze aflati sub jurisdictia lor respectă obligatia de vigilentă privind furnizorii lor si originea mineralelor pe care le cumpără;

15. cere statelor membre să coopereze pe deplin cu Grupul de experti în ceea ce priveste mandatul său, conform paragrafului 7 al prezentei rezolutii, cu scopul de a elabora pentru Comitet recomandări vizând directive privind respectarea obligatiei de vigilentă, în special prin furnizarea de detalii despre directivele nationale relevante, cerintele vizând acordarea de licente sau legislatia legată de comertul cu produse minerale;

16. recomandă importatorilor si industriilor procesatoare să adopte politici si practici, precum si coduri de comportament, cu scopul de a preveni sprijinirea indirectă a grupărilor armate în Republica Democratică Congo prin exploatarea resurselor naturale si traficul cu acestea;

17. recomandă în continuare statelor membre, mai ales celor din regiunea Marilor Lacuri, să publice în mod regulat date statistice complete despre importul si exportul de aur, casiterit, coltan si wolframit;

18. îndeamnă comunitatea de donatori să ia în considerare furnizarea de mai multă asistentă tehnică sau de alt tip si de sprijin în vederea consolidării capacitătii institutionale a agentiilor si institutiilor miniere, de aplicare a legii si de control al frontierei din Republica Democratică Congo;

19. încurajează statele membre să furnizeze Comitetului, în vederea includerii pe lista sa de nominalizări, numele persoanelor sau entitătilor care îndeplinesc criteriile stabilite în paragraful 4 al Rezolutiei 1.857 (2008), precum si pe cele ale oricăror alte entităti detinute sau controlate, direct ori indirect, de către persoanele sau entitătile nominalizate ori ale persoanelor sau entitătilor care actionează în numele ori sub îndrumarea entitătilor nominalizate;

20. reiterează prevederile privind includerea pe listă de către statele membre a persoanelor sau entitătilor conform paragrafelor 17, 18, 19 si 20 ale Rezolutiei 1.857 (2008), privind radierea persoanelor si entitătilor conform paragrafelor 22, 23 si 24 ale Rezolutiei 1.857 (2008) si privind rolul Punctului focal, conform Rezolutiei 1.730 (2006);

21. hotărăste că, la momentul oportun si nu mai târziu de 30 noiembrie 2010, va revizui măsurile prevăzute în prezenta rezolutie, în vederea adaptării lor, după caz, în lumina situatiei securitătii în Republica Democratică Congo, în special a progreselor în reforma sectorului de securitate, care include integrarea fortelor armate si reforma politiei nationale, dezarmarea, demobilizarea, repatrierea, reinstalarea si reintegrarea, după caz, a grupărilor armate congoleze si străine; 22. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA Nr. 1.906(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.253-a întruniri, la 23 decembrie 2009

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare, în special rezolutiile 1.896 (2009), 1.856 (2008) si 1.843 (2008), precum si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la Republica Democratică Congo,

reafirmându-si angajamentul fată de suveranitatea, integritatea teritorială si independenta politică a Republicii Democratice Congo,

subliniind că Guvernul Republicii Democratice Congo este principalul responsabil de asigurarea securitătii pe teritoriul său si protectia civililor, respectând statul de drept, drepturile omului si dreptul international umanitar, si subliniind importanta realizării urgente a unei reforme complete si durabile a sectorului de securitate si a dezarmării permanente, demobilizării, reinstalării sau repatrierii, după caz, si a reintegrării grupărilor armate congoleze si străine, în vederea stabilizării pe termen lung a Republicii Democratice Congo, precum si importanta contributiei partenerilor internationali în acest domeniu,

cerând tuturor părtilor la conflictul armat din regiunea Marilor Lacuri să respecte obligatiile aplicabile lor potrivit dreptului international umanitar de a adopta toate măsurile necesare în vederea protectiei civililor si a facilitării tranzitului rapid si neobstructionat al ajutoarelor, echipamentului si personalului umanitar,

încurajând tările din regiunea Marilor Lacuri să mentină un nivel înalt de angajament fată de promovarea comună a păcii si stabilitătii în regiune si salutând îmbunătătirile recente în relatiile dintre guvernele Republicii Democratice Congo si Republicii Rwanda, Republicii Uganda si Republicii Burundi,

subliniind că procesele de la Goma si Nairobi, precum si acordurile de la 23 martie 2009 reprezintă cadrul adecvat pentru stabilizarea situatiei în regiunea estică a Republicii Democratice Congo si îndemnând toate părtile să respecte pe deplin si să implementeze aceste acorduri,

fiind profund îngrijorat de faptul că unele militii si grupări armate din regiunea estică a Republicii Democratice Congo nu au depus încă armele si continuă să atace populatia,

exprimându-si extrema îngrijorare fată de deteriorarea situatiei umanitare si a drepturilor omului si continuarea impunitătii celor responsabili de abuzuri contra drepturilor omului si alte atrocităti, condamnând în special atacurile deliberate asupra populatiei civile, violenta sexuală larg răspândită, recrutarea si utilizarea copiilor-soldati si executiile extrajudiciare, subliniind necesitatea urgentă ca Guvernul Republicii Democratice Congo, în cooperare cu Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC) si alti actori relevanti, să pună capăt încălcărilor drepturilor omului si ale dreptului international umanitar si să îi aducă pe autorii acestora în fata justitiei si cerând statelor membre să asiste în această privintă si să continue să ofere victimelor asistentă medicală, umanitară si de alt tip,

cerând tuturor părtilor implicate să creeze conditii pentru întoarcerea voluntară, demnă, sustenabilă si în sigurantă a refugiatilor si a persoanelor strămutate în interiorul tării,

salutând angajamentul Guvernului Republicii Democratice Congo de a deferi justitiei pe cei responsabili de atrocitătile din tară, luând notă de cooperarea Guvernului Republicii Democratice Congo cu Tribunalul Penal International si subliniind importanta depunerii de eforturi intense pentru ca cei responsabili de crime de război si crime împotriva umanitătii în tară să fie deferiti justitiei,

amintind rezolutiile sale 1.325 (2000), 1.820 (2008), 1.888 (2009) si 1.889 (2009) privind femeile, pacea si securitatea, Rezolutia sa 1.502 (2003) privind protectia personalului Organizatiei Natiunilor Unite, personalului asociat si personalului umanitar în zonele de conflict, rezolutiile sale 1.674 (2006) si 1.894 (2009) privind protectia civililor în conflictele armate si rezolutiile 1.612 (2005) si 1.882 (2009) privind copiii si conflictul armat si amintind concluziile Grupului de lucru al Consiliului de Securitate privind copiii si conflictul armat referitoare la părtile la conflictul armat din Republica Democratică Congo (S/AC.51/2009/3),

subliniind că legătura dintre exploatarea ilegală a resurselor naturale, comertul ilegal cu aceste resurse si proliferarea armelor si traficul cu acestea reprezintă unul dintre principalii factori care alimentează si exacerbează conflictele din regiunea Marilor Lacuri, în special în Republica Democratică Congo, îndemnând toate statele, în special pe cele din regiune, să implementeze pe deplin măsurile prevăzute în Rezolutia 1.896 (2009) si reiterându-si hotărârea de a continua să monitorizeze îndeaproape implementarea si respectarea măsurilor prevăzute în Rezolutia 1.896 (2009),

subliniind necesitatea ca Guvernul Republicii Democratice Congo să depună eforturi pe termen lung si sustenabile în vederea furnizării unui calendar al alegerilor locale, generale si prezidentiale, respectând pe deplin prevederile Constitutiei, în vederea consolidării democratiei si promovării statului de drept, a guvernării democratice, refacerii si dezvoltării, cu sprijinul partenerilor săi internationali,

exprimându-si sprijinul deplin acordat MONUC, condamnând toate atacurile împotriva personalului de mentinere a păcii al Organizatiei Natiunilor Unite si personalului umanitar, indiferent de autorii lor, si subliniind că cei responsabili pentru asemenea atacuri trebuie să fie deferiti justitiei,

luând notă de cel de-al 30-lea raport regulat al secretarului general privind Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo, din data de 4 decembrie 2009 (S/2009/623), si de recomandările sale,


stabilind că situatia din Republica Democratică Congo continuă să reprezinte o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. hotărăste să prelungească mobilizarea MONUC până la 31 mai 2010, cu intentia de a o prelungi suplimentar la acea dată cu încă douăsprezece luni, autorizează mentinerea până la acea dată a unor efective de până la 19.815 militari, 760 observatori militari, 391 politisti si 1.050 de membri ai personalului unitătilor de politie constituite si subliniază intentia sa de a lua în considerare în rezolutia următoare evaluarea si adaptarea mandatului si de a rămâne ferm angajat să contribuie la stabilitatea pe termen lung a Republicii Democratice Congo;

2. cere secretarului general să realizeze o revizuire strategică a situatiei din Republica Democratică Congo si a progreselor MONUC către îndeplinirea mandatului său, luând în considerare cadrul strategic integrat pentru prezenta Natiunilor Unite în tară, să elaboreze în continuare standardele existente în acest scop si să stabilească, în strânsă cooperare cu Guvernul Republicii Democratice Congo si cu tările care furnizează MONUC trupe si forte de politie, modalitătile de reconfigurare a mandatului MONUC, în special sarcinile esentiale care trebuie îndeplinite înainte ca MONUC să poată lua în considerare retragerea sa fără a provoca o resurgentă a instabilitătii, si să raporteze Consiliului de Securitate prezentând recomandări până la 1 aprilie 2010;

3. îndeamnă Guvernul Republicii Democratice Congo să instaureze o pace sustenabilă în regiunea estică a tării, să protejeze în mod efectiv populatia civilă, să înfiinteze institutii sustenabile în sectorul de securitate care să respecte pe deplin statul de drept si să asigure respectarea drepturilor omului si combaterea impunitătii prin consolidarea capacitătii sistemelor judiciare si corectionale;

4. recunoaste existenta unei interdependente între protectia eficientă a civililor, reducerea si eliminarea amenintării grupărilor armate si reforma cuprinzătoare si sustenabilă a sectorului de securitate si subliniază că eforturile depuse în fiecare dintre aceste zone cheie contribuie semnificativ si în mod complementar atât la îmbunătătirea situatiei umanitare, cât si la obiectivul strategic al instaurării păcii si stabilitătii în Republica Democratică Congo;

5. hotărăste că, de la adoptarea prezentei rezolutii, MONUC, actionând în strânsă cooperare cu Guvernul Republicii Democratice Congo, va avea următorul mandat, în ordinea de mai jos a prioritătii:

a) asigurarea protectiei efective a civililor, personalului umanitar si personalului si facilitătilor Organizatiei Natiunilor Unite, potrivit paragrafelor 3 de la (a) la (e) si 4 (c) ale Rezolutiei 1.856 (2008) si paragrafelor de la 7 la 18 de mai jos;

b) realizarea unor actiuni intensificate de dezarmare, demobilizare si reintegrare (DDR) a grupărilor armate congoleze si de dezarmare, demobilizare, repatriere, reinstalare si reintegrare (DDRRR) a grupărilor armate străine, inclusiv conform prevederilor paragrafelor de la 19 la 28 de mai jos si paragrafelor de la 3 (n) la 3 (p) ale Rezolutiei 1.856 (2008);

c) sprijinirea reformei sectorului de securitate realizate de Guvernul Republicii Democratice Congo, inclusiv conform prevederilor paragrafelor de la 29 la 38 de mai jos;

6. autorizează MONUC să folosească toate mijloacele necesare, în limita capacitătii sale si în zonele în care sunt mobilizate unitătile sale, în vederea îndeplinirii sarcinilor din mandatul său enumerate în paragraful 3 de la (a) la (e) al Rezolutiei 1.856 si în paragrafele 9, 20, 21 si 24 de mai jos;

Protectia civililor, inclusiv a personalului umanitar si a apărătorilor drepturilor omului, si a personalului si facilitătilor Organizatiei Natiunilor Unite

7. subliniază că protectia civililor, conform descrierii din paragraful 5 (a), trebuie să aibă prioritate atunci când se iau decizii legate de utilizarea capacitătii si resurselor disponibile fată de oricare sarcină dintre cele descrise în paragraful 5 (b)

Si (c);

8. aminteste că protectia civililor necesită un răspuns coerent din partea tuturor componentelor relevante ale misiunii si încurajează MONUC să intensifice interactiunea, sub autoritatea reprezentantului special al secretarului general, dintre componentele sale civile si militare la toate nivelurile si actorii umanitari, în vederea consolidării expertizei privind protectia civililor;

9. cere ca MONUC să utilizeze cele mai bune practici si să extindă măsurile de protectie care au avut succes în actiunile de protectie pilotate în Kivu de Nord, în special înfiintarea echipelor comune de protectie, a centrelor de alertă timpurie si a serviciilor de legături si comunicatii cu satele locale si celelalte măsuri, în alte zone, mai ales în Kivu de Sud;

10. cere ca toate grupările armate, în special Fortele Democratice de Eliberare a Ruandei (FDER) si Armata de Rezistentă a Domnului (ARD) să înceteze imediat toate formele de violentă si toate abuzurile contra drepturilor omului îndreptate împotriva populatiei civile în Republica Democratică Congo, în special violenta pe motive de gen, inclusiv violul si alte forme de abuz sexual;

11. cere ca Guvernul Republicii Democratice Congo, în conformitate cu Rezolutia 1.888 (2009), să adopte imediat măsurile necesare pentru a-i proteja pe civili, inclusiv pe femei si copii, de încălcări ale dreptului international umanitar si de abuzuri contra drepturilor omului, inclusiv de orice formă de violentă sexuală; îndeamnă Guvernul Republicii Democratice Congo să asigure implementarea deplină a „politicii sale de tolerantă zero” în ceea ce priveste disciplina si încălcările drepturilor omului, inclusiv fată de violenta sexuală si violenta pe motive de gen, comise de elemente ale Fortelor Armate ale Republicii Democratice Congo (FARDC), si îndeamnă în continuare ca toate încălcările de acest tip raportate să fie investigate în detaliu, cu sprijinul MONUC, si ca toti cei responsabili să fie deferiti justitiei prin proceduri solide si independente;

12. cere secretarului general să continue să investigheze pe deplin acuzatiile referitoare la exploatarea si abuzurile sexuale comise de personalul civil si militar al MONUC si să adopte măsurile adecvate prevăzute în buletinul secretarului general privind măsurile speciale pentru protectia împotriva exploatării sexuale si abuzului sexual (ST/SGB/2003/13);

13. cere secretarului general să se asigure că tările care furnizează MONUC trupe si forte de politie beneficiază, înaintea mobilizării si în teatrele de operatiuni, de asistentă tehnică ce include îndrumare si instruire adresată personalul militar si de politie referitoare la protejarea civililor de amenintări iminente si ia reactiile adecvate, inclusiv referitoare la drepturile omului, violenta sexuală si problematica de gen;

14. încurajează MONUC să îsi intensifice interactiunea cu populatia civilă pentru a-si face mai bine cunoscute si întelese activitătile si mandatul si pentru a strânge informatii sigure despre încălcările dreptului international umanitar si abuzurile contra drepturilor omului îndreptate împotriva civililor;

15. cere tuturor grupărilor armate, în special FDER si ARD, să înceteze imediat recrutarea si utilizarea copiilor si să îi elibereze pe toti copiii asociati cu ei si cere Guvernului Republicii Democratice Congo să continue să colaboreze cu MONUC, Mecanismul de monitorizare si raportare si alti factori relevanti la finalizarea elaborării unui plan de actiune în vederea eliberării copiilor prezenti în FDER si prevenirii unor noi recrutări;

16. cere guvernelor din regiunea Marilor Lacuri să îsi coordoneze eforturile pentru a face fată amenintării reprezentate de ARD si încurajează intensificarea schimburilor regulate de informatii privind ARD în această privintă cu MONUC si cu alte misiuni ale Organizatiei Natiunilor Unite din zonele în care ARD amenintă populatia si cere secretarului general să intensifice cooperarea si schimburile de informatii dintre misiunile Organizatiei Natiunilor Unite din regiune privind orice chestiune legată de amenintări la adresa securitătii regionale;

17. cere statelor din regiune să se asigure că orice actiune militară împotriva grupărilor armate este întreprinsă potrivit dreptului international umanitar, dreptului international al drepturilor omului si dreptului international al refugiatilor si că adoptă măsurile adecvate pentru a-i proteja pe civili si a reduce impactul actiunilor militare asupra populatiei civile, inclusiv prin contacte regulate cu populatia civilă si avertizarea timpurie a acesteia privind potentiale atacuri;

18. cere reprezentantului special al secretarului general să identifice consilieri pentru protectia femeilor (CPF) printre consilierii pentru problematica de gen ai MONUC si unitătile de apărare a drepturilor omului, în conformitate cu strategia globală de combatere a violentei sexuale a MONUC;

DDR a grupărilor armate congoleze si DDRRR a grupurilor armate străine

19. cere ca toate grupările armate, în special FDER, ARD si alte grupări armate străine, să depună imediat armele si cere în continuare grupărilor armate congoleze să se prezinte fără întârziere sau preconditii în fata autoritătilor congoleze si a MONUC în vederea DDR, iar grupărilor armate străine, în mod similar, să se prezinte în fata autoritătilor congoleze si a MONUC în vederea DDRRR;

20. subliniază că MONUC trebuie să descurajeze orice încercare de a utiliza forta pentru a ameninta procesele de la Goma si Nairobi ale oricărei grupări armate, în special în regiunea estică a Republicii Democratice Congo, si să întreprindă toate actiunile necesare pentru a preveni atacurile asupra civililor si a submina capacitatea militară a grupărilor armate care continuă să utilizeze violenta în acea zonă;

21. cere MONUC ca, în strânsă cooperare cu Guvernul Republicii Democratice Congo, să continue să îsi coordoneze operatiunile cu brigăzile FARDC mobilizate în regiunea estică a Republicii Democratice Congo, pornind de la premiza că protectia civililor este o prioritate, că operatiunile vor fi planificate în comun cu aceste brigăzi si potrivit Documentului de politică la care se face referire în paragraful 23 de mai jos, având ca scop:

a) dezarmarea grupărilor armate străine si congoleze în zonele-tintă cu scopul de a asigura participarea lor la procesele de DDRRR si DDR;

b) mentinerea teritoriilor libere de grupări armate cu scopul de a asigura protectia populatiilor civile;

c) asistarea Guvernului Republicii Democratice Congo în vederea restabilirii autoritătii sale în aceste teritorii, în special în regiunea estică a Republicii Democratice Congo, în zonele eliberate de grupările armate si în zonele miniere cheie;

d) depunerea de eforturi sporite pentru a preveni furnizarea de sprijin grupărilor armate, inclusiv sprijin bazat pe activităti economice ilicite si pe comertul ilicit cu resurse naturale;

22. reiterează, în conformitate cu paragrafele 3 (g) si 14 ale Rezolutiei 1.856 (2008), că sprijinirea de către MONUC a operatiunilor militare conduse de FARDC împotriva grupărilor armate străine si congoleze este strict conditionată de respectarea de către FARDC a dreptului international umanitar, a dreptului international al drepturilor omului si a dreptului international al refugiatilor si de planificarea comună efectivă a acestor operatiuni, hotărăste că, înainte de a oferi sprijin unor asemenea operatiuni, conducerea militară a MONUC trebuie să confirme că s-a asigurat o planificare comună suficientă, în special în ceea ce priveste protectia populatiei civile, cere MONUC să intervină pe lângă conducerea FARDC dacă elemente ale vreunei unităti FARDC care beneficiază de sprijinul MONUC sunt suspectate de comiterea unor încălcări grave a legislatiei mentionate si, dacă situatia continuă, cere MONUC să retragă sprijinul acordat acestor unităti FARDC;

23. ia notă în această privintă de elaborarea de către MONUC a unui document de politică în care sunt stabilite conditiile în care Misiunea poate oferi sprijin unitătilor FARDC si cere secretarului general să introducă un mecanism adecvat pentru evaluarea regulată a implementării acestui document;

24. îndeamnă MONUC ca, în strânsă cooperare cu alti parteneri, inclusiv Banca Mondială si Programul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, să contribuie în continuare la realizarea demobilizării, dezarmării si reintegrării (DDR) combatantilor congolezi si a celor aflati în întretinerea lor, acordând o atentie sporită copiilor, prin monitorizarea procesului de dezarmare si asigurarea, în functie de necesitate, a securitătii în unele locatii sensibile, precum si prin sustinerea eforturilor de reintegrare depuse de autoritătile congoleze în cooperare cu Echipa de tară a Organizatiei Natiunilor Unite si partenerii bilaterali si multilaterali;

25. îndeamnă MONUC să îsi intensifice sprijinul acordat demobilizării si repatrierii voluntare a combatantilor străini dezarmati si a celor aflati în întretinerea lor si cere Guvernului Republicii Democratice Congo si statelor vecine să rămână angajate în acest proces;

26. cere guvernelor Republicii Democratice Congo si Republicii Rwanda să coopereze si să cadă de acord asupra unui set clar de obiective finale privind FDER, în cadrul unei abordări multidimensionale;

27. îndeamnă toate statele să adopte măsurile legale adecvate împotriva liderilor FDER care îsi au resedinta în tările lor, inclusiv prin implementarea efectivă a regimului de sanctiuni stabilit prin Rezolutia 1.533 (2004) si reînnoit prin Rezolutia 1.896(2009);

28. Îndeamnă toate statele, în special pe cele din regiune, să adopte măsurile necesare în vederea eliminării comertului ilegal cu resurse naturale, inclusiv, dacă este necesar, prin metode judiciare, si, în cazul în care este necesar, să raporteze Consiliului de Securitate si îndeamnă MONUC, potrivit paragrafului 3 (j) al Rezolutiei 1.856 (2008) să îsi consolideze si evalueze, alături de Guvernul Republicii Democratice Congo, proiectul-pilot de a comasa toate serviciile statului în 5 birouri de evidentă comercială în Kivu de Nord si de Sud, în vederea îmbunătătirii trasabilitătii produselor minerale;

Sprijinirea reformei sectorului de securitate

29. reiterează faptul că Guvernul Republicii Democratice Congo este principalul responsabil de reformarea sectorului său de securitate si încurajează Guvernul Republicii Democratice Congo ca, în cooperare cu MONUC si cu ceilalti parteneri internationali, să constituie o fortă centrală, multietnică, formată din membri cărora li s-au verificat antecedentele în detaliu, iar dimensiunea, compozitia si structura acesteia trebuie elaborate de guvern, cu sprijinul MONUC, în vederea consolidării capacitătii, disciplinei si profesionalismului FARDC;

30. cere MONUC ca, în cooperare cu autoritătile congoleze, să coordoneze eforturile comunitătii internationale, incluzându-i pe toti actorii bilaterali si multilaterali care sunt activi în acest domeniu, privind chestiunile legate de reforma sectorului de securitate si cere tuturor statelor membre si organizatiilor internationale să coopereze pe deplin cu MONUC în această privintă;

31. cere în continuare MONUC să ofere FARDC instruire militară, inclusiv în domeniul drepturilor omului, dreptului international umanitar, protectiei copilului si prevenirii violentei de gen si violentei sexuale, inclusiv brigăzilor integrate mobilizate în regiunea estică a Republicii Democratice Congo, în cadrul mai general al eforturilor internationale de sprijinire a reformei sectorului de securitate;

32. îsi reiterează cererea adresată autoritătilor congoleze de a institui, cu sprijinul MONUC, un mecanism eficient de verificare a antecedentelor membrilor FARDC si ai fortelor de securitate nationale, conform standardelor internationale, în vederea excluderii persoanelor asociate cu încălcări ale dreptului international umanitar si abuzuri contra drepturilor omului si în vederea declansării procedurilor judiciare împotriva unor asemenea persoane, după caz;

33. încurajează Guvernul Republicii Democratice Congo, cu sprijinul MONUC, să se asigure că grupările armate recent integrate în FARDC sunt mobilizate pe întreg teritoriul tării si nu sunt cantonate în regiunile lor de origine;

34. îndeamnă Guvernul Republicii Democratice Congo să facă demersurile necesare pentru ca Parlamentul să adopte de urgentă legislatia privind reforma FARDC, înaltul Consiliu al Apărării si statutul personalului militar al FARDC, precum si legislatia privind reforma politiei, îndeamnă în continuare Guvernul Republicii Democratice Congo să asigure progresele în implementarea acestei legislatii potrivit calendarului prevăzut de prezenta rezolutie si îl mai îndeamnă în continuare să adopte o strategie natională globală privind sectorul de securitate pe întreg teritoriul tării;

35. cere ca Guvernul Republicii Democratice Congo, cu sprijinul MONUC si al celorlalti parteneri internationali, să asigure FARDC conditii adecvate, inclusiv acordând grade elementelor recent integrate, asigurându-le plata soldelor, echipamente si furnizându-le cazărmi;

36. cere tuturor părtilor la acordurile din 23 martie să îsi îndeplinească angajamentele si să accelereze implementarea tuturor aspectelor acordurilor si cere MONUC să ofere asistentă în această privintă, sustinând integrarea grupărilor armate si instituirea de mecanisme pentru solutionarea disputelor locale, conform prevederilor respectivelor acorduri;

37. recomandă ca Guvernul Republicii Democratice Congo, în special prin FARDC si Politia Natională Congoleză (PNC), în cooperare cu MONUC, să îsi continue eforturile de a administra o bază de date cuprinzătoare si exactă, continând toate informatiile disponibile privind armele si munitia aflate în custodia lor;

38. cere ca toate părtile să coopereze pe deplin cu operatiunile MONUC si sa asigure securitatea si accesul neobstructionatsi imediat al personalului Organizatiei Natiunilor Unite si personalului asociat, în vederea îndeplinirii mandatului lor, pe întreg teritoriul Republicii Democratice Congo si cere secretarului general să raporteze fără întârziere orice nerespectare a acestor cerinte;

39. cere MONUC si Echipei de tară a Organizatiei Natiunilor Unite să continue să sprijine extinderea autoritătii statului în Republica Democratică Congo, în special în cadrul Planului de stabilizare si reconstructie al Guvernului (STAREC) si al Strategiei Organizatiei Natiunilor Unite de sprijinire a securitătii si stabilizării (SNUSSS), cu un accent special pus pe consolidarea institutiilor democratice si pe crearea capacitătii efective a statului de drept, inclusiv a institutiilor judiciare si corectionale;

40. cere secretarului general să prezinte Consiliului de Securitate si tărilor furnizoare de trupe si forte de politie, până la 16 februarie 2010, o informare legată de implementarea strategiei de protectie la nivelul întregului sistem si un raport de etapă privind cadrul strategic integrat;

41. cere în continuare secretarului general să prezinte un raport complet privind situatia din Republica Democratică Congo si activitătile MONUC, până la 1 aprilie 2010, în vederea pregătirii revizuirii strategice prevăzute în paragraful 2 al prezentei rezolutii, iar acest raport trebuie să includă:

a) informatii specifice privind obstacolele pe care le are de înfruntat MONUC în protectia civililor, evaluarea mecanismelor de protectie existente, în special a măsurilor descrise în paragrafele 8, 9, 11, 12 si 13 ale prezentei rezolutii, si evaluarea măsurilor speciale pentru protectia împotriva violentei sexuale;

b) evaluarea implementării documentului de politică ce stabileste conditiile în care MONUC sprijină FARDC, conform paragrafelor 22 si 23 ale prezentei rezolutii;

c) informatii privind mobilizarea si utilizarea capacitătilor suplimentare autorizate prin Rezolutia 1.843 (2008);

d) evaluarea progreselor înregistrate în reforma sectorului de securitate, inclusiv eficienta măsurilor de instruire stabilite în paragraful 31 al prezentei rezolutii;

42. elogiază contributia în beneficiul MONUC a donatorilor si a tărilor furnizoare de trupe si forte de politie si cere statelor membre să se angajeze să furnizeze elicopterele, capacitătile aeriene, resursele informationale si alte mijloace necesare Misiunii;

43. cere secretarului general să se asigure că regulile de angajare si conceptul de operare ale MONUC sunt actualizate în mod regulat cu scopul de a le face pe deplin conforme cu prevederile prezentei rezolutii si să raporteze în această privintă Consiliului de Securitate si tărilor furnizoare de trupe;

44. cere secretarului general ca prin reprezentantul său special pentru Republica Democratică Congo să continue să coordoneze toate activitătile sistemului Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo;

45. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.