MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 231/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Marti, 13 aprilie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERKlULUI ROMÂNIEI

 

            29. - Ordonantă de urgentă privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

 

            270. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 22 septembrie 2009 si la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            107. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României

 

            405. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind constituirea si functionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

 

            1.709. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            11. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

 

Având în vedere evolutia negocierilor în cadrul Conferintei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de la Copenhaga privind posibilitatea de reportare a surplusului de unităti ale cantitătii atribuite între perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto (2008-2012) si perioada de angajament post-Kyoto,

tinându-se cont de contextul actual în materia comercializării internationale de unităti ale cantitătii atribuite, care induce aprecierea scăderii semnificative a pretului per unitate a cantitătii atribuite,

luând în considerare criza economică si faptul că venitul obtinut din comercializarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite conduce la un impact pozitiv asupra deficitului bugetar si reprezintă o sursă de finantare pentru proiectele de mediu, urgente, necesare în economie, cu precădere în sectorul energetic, precum si pentru proiectele din sectorul rezidential, agricultură si transporturi, în vederea pregătirii aplicării pachetului legislativ energie - schimbări climatice,

toate cele de mai sus justifică reglementarea în regim de urgentă a unor măsuri referitoare la valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite în conditii de eficientă.

Neadoptarea solutiei legislative preconizate ar avea drept consecintă negativă întârzierea valorificării surplusului de AAU-ri, fapt ce conduce la pierderea veniturilor obtinute ca urmare a comercializării surplusului de AAU-ri, în contextul european nefavorabil al reportării acestuia, iar pe cale de consecintă diminuarea sumelor destinate finantării de investitii verzi, finantării timpurii, precum si a campaniilor de informare si constientizare în domeniul schimbărilor climatice.

Întrucât aceste elemente anterior mentionate vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste unele măsuri pentru valorificarea eficientă a surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în cadrul stabilit de art. 17 al acestui protocol si de deciziile subsecvente adoptate de conferinta părtilor.

(2) Valorificarea eficientă a surplusului de unităti ale cantitătii atribuite se face în cadrul schemelor de investitii verzi.

Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - UNFCCC, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994;

b) Protocolul de la Kyoto - Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 16 februarie 2001;

c) cantitatea atribuită - cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră care poate fi emisă de un stat prevăzut în anexa B la Protocolul de la Kyoto, în prima perioadă de angajament 2008-2012, fiind alcătuită din numărul total de unităti ale cantitătii atribuite;

d) unitate a cantitătii atribuite - AAU - 1 tonă CO2 echivalent, calculată pe baza potentialului de încălzire global;

e) rezerva perioadei de angajament - rezerva de AAU-uri necesară pentru îndeplinirea angajamentului de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzut în Protocolul de la Kyoto, pentru conformarea cu reglementările europene în materie si pentru dezvoltarea economiei;

f) surplusul de AAU-uri - disponibilul pentru comercializare, rezultat al diferentei dintre cantitatea atribuită si rezerva perioadei de angajament;

g) comercializarea internatională a emisiilor - IET - mecanism flexibil prevăzut la art. 17 din Protocolul de la Kyoto prin care statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto pot comercializa între ele unităti ale cantitătii atribuite;

h) schema de investitii verzi - instrument de asigurare a unor beneficii pentru mediu, care constă în valorificarea surplusului de AAU-uri, atât prin comercializarea surplusului de AAU-uri în baza IET, cât si prin utilizarea veniturilor rezultate pentru finantarea proiectelor care generează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră;

i) contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri - întelegere încheiată de către statul român cu alt stat, prevăzut în anexa B la Protocolul de la Kyoto, sau cu altă entitate autorizată de către acesta ce nu are calitatea de subiect de drept international si care nu este guvernată de dreptul international public;

j) finantare timpurie - angajamentul asumat de către România în cadrul Consiliului European din decembrie 2009 de a aloca asistentă financiară statelor aflate în curs de dezvoltare, în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în perioada 2010-2012.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, cantitatea atribuită are regimul juridic de bun mobil, incorporai, aflat în proprietatea privată a statului.

Art. 4. - (1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se realizează prin transmiterea dreptului de proprietate asupra surplusului de AAU-uri de către Guvernul României, în calitate de reprezentant al statului român, parte la Protocolul de la Kyoto, către celălalt stat contractant sau către statul care a autorizat entitatea contractantă.

(2) Guvernul României asigură îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru utilizarea mecanismului IET, prevăzute în deciziile aprobate la prima conferintă a părtilor la Protocolul de la Kyoto, la Montreal în decembrie 2005.

(3) Deciziile care prevăd criteriile de eligibilitate se publică prin ordin al ministrului afacerilor externe în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - (1) Transmiterea dreptului de proprietate prevăzut la art. 4 alin. (1) se face la data operării transferului de AAU-uri, în Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră al statului contractant sau statului care a autorizat entitatea contractantă, sub conditia confirmării de către Trezoreria Statului a plătii integrale a contravalorii acestora.

(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face prin negociere directă cu toate entitătile prevăzute la art. 2 lit. i).

(3) Criteriul esential avut în vedere la încheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(4) Initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. - Principiile care stau la baza schemelor de investitii verzi sunt următoarele:

a) tratamentul egal si nediscriminatoriu fată de cumpărătorii surplusului de AAU-uri;

b) comercializarea eficientă a surplusului de AAU-uri;

c) utilizarea eficientă a fondurilor obtinute;

d) transparentă în selectionarea proiectelor care generează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră;

e) promovarea conceptului de dezvoltare durabilă prin proiectele selectionate.

Art. 7. - (1) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face în baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.

(2) Contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri este guvernat si redactat în concordantă cu prevederile legislatiei române, indiferent de nationalitatea cumpărătorului, cu exceptia situatiei în care părtile dispun altfel, si se încheie cel putin în 4 exemplare, două în limba română si două într-o altă limbă aleasă de părti.

(3) Fiecare parte va avea cel putin câte un exemplar în limba română si un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri.

(4) În caz de litigiu prevalează textul în limba română al contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, cu exceptia situatiei în care părtile dispun altfel.

Art. 8. - Elementele de mandat pentru negocierea si, respectiv, încheierea contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri sunt cuprinse în memorandumuri, aprobate de Guvern.

Art. 9. - Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri au ca destinatie finantarea proiectelor care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Art. 10. - (1) Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se fac venit la Fondul pentru mediu si sunt gestionate de către Administratia Fondului pentru Mediu, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 10% din valoarea fiecărei tranzactii până la îndeplinirea sumei angajate de România pentru finantarea timpurie se fac venit la bugetul de stat.

(3) Proiectele finantate de către Administratia Fondului pentru Mediu din veniturile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 22 septembrie 2009 si la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii, prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 22 septembrie 2009 si la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2006, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 270.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

            MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE CABINET SECRETAR DE STAT

Banca Europeană de Investitii

Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg

Marele Ducat al Luxemburgului

Fax: +352 4379 67290; +352 4379 67291

 

Către domnul Cormac Murphy,

director de departament

22 septembrie 2009

 

Subiect: SAMTID - B, Contractul de finantare nr. 23.487 din data de 29 mai 2006

 

Stimati domni,

Vă rog să luati la cunostintă că, în conformitate cu datele primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintelor (Agentia de implementare), pentru finalizarea SAMTID - B se vor utiliza din sumele contractului de finantare mai sus mentionat 28.009.597,72 euro.

Prin urmare, vă rugăm să fiti de acord cu anularea sumei netrase de 1.443.402,28 euro.

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sprijinul dumneavoastră, asteptăm un răspuns prompt din partea dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

Ce: Dl John McIIwaine, ofiter superior de credit

Banca Europeană de Investitii

Prin DHL

 

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 70060

Bucuresti

România

 

În atentia: dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Luxemburg, 6 octombrie 2009

OpsA/SEE-2/20020292/JMI/mhr.

 

Ref.: SAMTID - B, Contractul de finantare nr. 23.487 din data de 29 mai 2006 (Contractul de finantare)

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Facem referire la Contractul de finantare. Termenii scrisi cu majuscule utilizati, dar nedefiniti în prezenta, vor avea aceeasi semnificatie ca cea care Ie-a fost încredintată în Contractul de finantare.

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 22 septembrie 2009, întelegem că nu intentionati să trageti creditul rămas în conformitate cu Contractul de finantare. Prin urmare si după cum ati solicitat, prin această scrisoare dorim să vă informăm că, în conformitate cu art. 1.06D, suma rămasă netrasă de 1.443.402,28 euro va fi anulată.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy J. McIIwaine


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfăsurarea activitătii de realizare si de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de către persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 795/2001,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale

de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 107.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate.

(2) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) persoană fizică - cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, luat individual, în calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi si obligatii ce alcătuiesc continutul raportului juridic civil;

b) persoană juridică - entitate care are sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, reprezentată de una sau mai multe persoane fizice, constituită cu respectarea cerintelor legale de fond si de formă, de sine stătătoare, ce are un patrimoniu distinct, în scopul desfăsurării unei activităti specifice, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta;

c) lucrări de specialitate - lucrări în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.

(3) Calitatea de persoană autorizată se obtine prin emiterea de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, identificată în continuare prin abrevierea ANCPI, sau de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, identificate în continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare, act ce dovedeste competenta tehnică si însusirea reglementărilor legale în vigoare a persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate.

(4) Lucrările de specialitate realizate de către persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament, stampilate de executant, nu pot fi utilizate decât dacă sunt receptionate de ANCPI sau OCPI, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - (1) Realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operatiunilor de teren si de birou, întocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilitătii corectitudinii datelor si a documentelor grafice si textuale prin semnătură si stampilă, precum si prezentarea acestora la ANCPI sau OCPI, după caz, pentru receptie.

(2) Verificarea lucrărilor constă în executarea operatiunilor de verificare la teren si la birou, conform Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei si asumarea răspunderii cu privire la corectitudinea lucrării verificate.

Art. 3. - (1) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfăsurarea activitătilor de specialitate în conditiile îndeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevăzute în regulamentele, instructiunile si normele tehnice elaborate de ANCPI.

(2) Prin autorizare se atestă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice sau juridice să execute lucrări de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate în baza de date cadastrale si în fondul national de geodezie si cartografie.

(3) Atestarea capacitătii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea nivelului de pregătire profesională si a posibilitătilor tehnice de executare a lucrărilor de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicită autorizarea.

(4) Ori de câte ori se înscrie identitatea unei persoane fizice în lucrările de specialitate, numele se înscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima literă mare, precum si initiala tatălui cu literă mare.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea si recunoasterea autorizării persoanelor fizice

 

Art. 4. - (1) Autorizarea persoanelor fizice se solicită si se acordă pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E.

(2) Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a) cele prevăzute la alin. (3) si (4);

b) proiectarea si realizarea retelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;

c) proiectarea si realizarea lucrărilor de cadastru general;

d) realizarea si actualizarea hărtilor.

(3) Persoanele fizice autorizate în categoria B pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a) cele prevăzute la alin. (4);

b) întocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unitătilor-administrativ teritoriale;

c) executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informationale specifice domeniului de activitate;

d) întocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;

e) executarea măsurătorilor si a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;

f) proiectarea si realizarea retelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;

g) trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor.

(4) Persoanele fizice autorizate în categoria C pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a) întocmirea planurilor de amplasament si delimitare;

b) întocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;

c) întocmirea planurilor parcelare;

d) întocmirea documentatiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;

e) executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuti de legile fondului funciar.

(5) Persoanele fizice autorizate în categoria D pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a) executarea si verificarea, în cadrul procesului de control intern al calitătii, a lucrărilor din categoria A;

b) proiectarea, executarea si completarea retelelor geodezice de referintă;

c) proiectarea si realizarea lucrărilor de fotogrammetrie.

(6) Persoanele fizice autorizate în categoria E pot executa lucrări de specialitate numai la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrările pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de situatie pentru studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate si pentru retele edilitare locale.

(7) ANCPI/OCPI, după caz, organizează gratuit, la cerere, programe de pregătire profesională cu angajatii unitătilor administrativ-teritoriale, în vederea autorizării în categoria E.

(8) Oricare dintre persoanele autorizate în categoriile A-D poate fi angajată în structura functională a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură al unitătii administrativ-teritoriale pentru executarea lucrărilor prevăzute la alin. (6), precum si pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucrările de specialitate executate de către aceste persoane se fac numai în numele si pe seama autoritătii executive.

(9) Niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (6) si (8) nu poate executa nicio lucrare de specialitate în nume propriu.

Art. 5. - Pot solicita autorizarea persoanele fizice care îndeplinesc conditiile de studii si de vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - În vederea obtinerii autorizării, persoana fizică, cetătean român, prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;

b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

c) listă a lucrărilor de specialitate realizate si a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de executie, suprafata aproximativă a lucrării, tipul lucrării;

d) diplome de studii, titluri stiintifice, cursuri de pregătire si perfectionare;

e) documente de atestare a experientei profesionale, cum ar fi: carnet de muncă actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinte, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 4;

f) certificat de cazier judiciar, în copie;

g) certificat de cazier fiscal, în copie;

h) chitantă pentru plata taxei de autorizare, în copie;

i) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, după caz.

Art. 7. - (1) În vederea recunoasterii autorizării, cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat care apartine Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente:

a) cerere pentru recunoasterea autorizării;

b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pasaport, valabile;

c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

d) copii ale diplomelor, ale certificatelor sau ale titlurilor care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, recunoscute în conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, însotite de documentul privind curicula scolară si stagiile efectuate în timpul formării profesionale;

e) documente de atestare a experientei profesionale, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 5;

f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului membru ale Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European;

g) chitantă pentru plata taxei de autorizare, în copie; h) certificat de cazier fiscal, în copie;

i) listă cu lucrările de specialitate realizate si a celor la care a participat, cuprinzând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de executie, suprafata aproximativă a lucrării, tipul lucrării.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însotite de o traducere în limba română, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justitiei, sau de o traducere oficială echivalentă.

(3) Cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unui stat care apartine Spatiului Economic European trebuie să îndeplinească aceleasi conditii solicitate cetătenilor români în vederea autorizării.

Art. 8. - (1) Persoanele fizice care apartin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat component al Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se autorizează executarea de lucrări de specialitate, sub rezerva efectuării unui stagiu de pregătire cu durata între o lună si 6 luni; în perioada stagiului persoana fizică are obligatia să realizeze, în colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate să desfăsoare lucrări de specialitate pe teritoriul României, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicită recunoasterea autorizării.

(2) La sfârsitul perioadei de stagiu solicitantul depune lucrarea de specialitate executată pe teritoriul României la ANCPI, receptionată, în prealabil, de către OCPI sau ANCPI, după caz.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) solicitantii care demonstrează prin documente că au realizat pe teritoriul României, direct sau în colaborare cu persoane fizice ori juridice autorizate, cel putin o lucrare din categoria de lucrări de specialitate pentru care solicită autorizarea.

(4) Comisia de autorizare din cadrul ANCPI analizează dosarul depus si lucrarea de specialitate întocmită în perioada stagiului si dispune echivalarea documentului de autorizare.

(5) În cazul în care solicitantul nu îndeplineste conditiile minime pentru încadrarea într-o categorie de autorizare, conform prevederilor prezentului regulament, comisia de autorizare dispune, motivat, respingerea echivalării autorizării. Solicitantul este informat în scris asupra motivului respingerii.

Art. 9. - (1) Sunt autorizate la cerere, fără examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D, persoanele fizice române care au studii universitare de licentă în specialitătile geodezie, topografie sau cadastru si care îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii:

a) au titlul de doctor în domeniul stiintelor ingineresti în oricare dintre specialitătile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau teledetectie;

b) au atestat de cercetător stiintific principal, gradul 1, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul 1, cu o vechime în domeniile de specialitate de minimum 10 ani.

(2) Pentru autorizare, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună un dosar conform prevederilor art. 6.

Art. 10. - (1) Dosarele de autorizare pentru categoriile Asi D se depun la sediul ANCPI, iar pentru categoriile B, C si E, la sediul OCPI.

(2) Evidenta dosarelor de autorizare se tine într-un registru special destinat acestui scop.

(3) Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare, de admitere sau de respingere a solicitării, rămân în arhiva ANCPI, respectiva OCPI.

(4) Secretarul comisiei de autorizare răspunde de registrul de evidentă a dosarelor de autorizare, precum si de integralitatea si arhivarea acestora.

Art. 11. - (1) Activitatea de autorizare a persoanelor fizice este organizată si coordonată de ANCPI pentru toate categoriile de lucrări de specialitate.

(2) Autorizarea persoanelor fizice care solicită categoria B, C si E este organizată numai de OCPI din judetul în care solicitantul îsi are domiciliul fiscal.

Art. 12. - (1) Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrări Asi D se face de către ANCPI prin comisia de autorizare.

(2) Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare si comisia de solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare.

(3) Comisia de autorizare este constituită la nivelul ANCPI din specialisti în domeniul cadastrului, al geodeziei sau al cartografiei si este formată din presedinte, 6 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul presedintelui, si 3 membri supleanti.

(4) În cazul imposibilitătii participării la sedintele comisiei de autorizare a unui membru titular, presedintele comisiei convoacă unul dintre membrii supleanti.

(5) Membrul supleant participă cu drepturi depline la lucrările comisiei de autorizare, în absenta membrului titular pe care îl înlocuieste.

(6) Comisia de autorizare se întruneste legal în prezenta a 5 membri.

(7) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoană din structura functională a ANCPI, numită de directorul general al ANCPI.

(8) În vederea constituirii comisiei de autorizare, Directia de cadastru stabileste o listă cu cel putin 9 specialisti în domeniile de specialitate, care se bucură de prestigiu profesional si de autoritate morală.

(9) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie, când este cazul, în urma sustinerii examenului de autorizare, din 3 specialisti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii decât cei din comisia de autorizare.

Art. 13. - (1) Autorizarea în categoriile de lucrări B, C si E se face de către comisia de autorizare, organizată la nivelul OCPI. Componenta comisiei este stabilită prin ordin al directorului general al ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Directiei de cadastru.

(2) Comisia de autorizare a OCPI este compusă din presedinte, 4 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul presedintelui si 2 membri supleanti.

(3) Prevederile art. 12 alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător.

(4) Comisia de autorizare se întruneste legal în prezenta a cel putin 3 membri.

(5) În vederea constituirii comisiei de autorizare la nivelul OCPI, Serviciul de cadastru stabileste o listă cu cel putin 4 specialisti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei care se bucură de prestigiu profesional si de autoritate morală. Din comisia de autorizare fac parte, obligatoriu, inginerul-sef, registratorul-sef si o persoană fizică autorizată, care se bucură de prestigiu moral si profesional, cu domiciliul fiscal în judetul respectiv.

(6) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoană din structura functională a OCPI, numită de directorul OCPI.

(7) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin decizie a directorului OCPI, când este cazul, în urma sustinerii examenului de autorizare; comisia de solutionare a contestatiilor este constituită din 3 specialisti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii decât cei din comisia de autorizare.

Art. 14. - (1) Mandatul fiecărei comisii de autorizare este de 2 ani.

(2) O persoană nu poate fi membră în acelasi mandat în mai mult de două comisii de autorizare.

(3) Componenta comisiei de autorizare se poate modifica, prin ordin al directorului general al ANCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 si 13, în cazuri bine justificate.

(4) În exercitarea atributiilor sale comisia de autorizare adoptă decizii cu votul majoritătii membrilor prezenti; în caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

Art. 15. - (1) Componenta dosarelor de autorizare este verificată de secretarul comisiei de autorizare, care întocmeste listele cu solicitările primite, comunică solicitantilor data de examinare stabilită de presedinte si convoacă membrii comisiei, prin dispozitie a presedintelui comisiei de autorizare.

(2) Secretarul prezintă comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juridice solicitante.

(3) Membrii comisiei de autorizare sunt convocati prin dispozitie a presedintelui ori de câte ori este nevoie, astfel încât dosarele de autorizare să fie solutionate în mod operativ.

Art. 16. - (1) Înainte de programarea candidatilor la proba practică/scrisă, comisia de autorizare analizează dosarele prezentate si decide:

a) admiterea dosarului;

b) solicitarea depunerii si a altor documente;

c) respingerea dosarului.

(2) Sedintele comisiei de autorizare se consemnează în procese-verbale ale sedintelor.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singură dată, în termen de 30 de zile de la primirea adresei prin care se solicită completarea.

(4) În cazul necompletării la termen sau al completării necorespunzătoare, dosarul se respinge.

(5) În cazul respingerii dosarului de autorizare sau al nepromovării examenului de autorizare, taxa nu se restituie.

Art. 17. - (1) Examenul de autorizare constă în două probe: o probă scrisă si o probă practică/interviu, în functie de categoria de autorizare solicitată.

(2) Promovarea examenului se va face cu nota minimă 7, rezultată din media aritmetică a notelor obtinute la cele două probe, nota minimă de promovare a fiecărei probe fiind 5.

(3) Examinarea candidatilor care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări Asi D constă în sustinerea de către acestia a unei probe scrise si a unui interviu.

(4) Tematica pentru proba scrisă si pentru interviu se elaborează de Directia de cadastru si este afisată pe pagina de internet a ANCPI ori poate fi pusă la dispozitia solicitantilor la depunerea dosarului sau la cerere.

(5) În cadrul interviului candidatul pregăteste, la alegere, în vederea prezentării, pe lângă tematica precizată la alin. (4), o lucrare de specialitate la care a participat personal, astfel încât să cuprindă aspecte din categoriile de autorizare solicitate.

(6) Interviul se sustine după promovarea probei scrise.

Art. 18. - (1) Examinarea candidatilor care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări B, C sau E constă în:

a) probă practică: măsurători la teren si prelucrarea datelor;

b) probă scrisă, conform tematicii stabilite de ANCPI.

(2) Tematica se elaborează de ANCPI si este adusă la cunostinta candidatilor prin afisarea pe pagina de internet si la sediul oficiului teritorial cu cel putin 10 zile înainte de data examinării. Durata probei practice este de maximum două ore, pe parcursul unei singure zile.

Art. 19. - (1) Deciziile comisiei de autorizare se întocmesc conform anexei nr. 4.

(2) Deciziile luate în urma examinării se afisează pe pagina de internet a ANCPI sau a OCPI si la sediul acestora, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data celei de-a doua probe a examenului.

Art. 20. - Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate în scris, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

Art. 21. - (1) Contestatiile se analizează în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea lor de către comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor se comunică în scris contestatarului.

Art. 22. - (1) În urma promovării examenului de autorizare, persoana fizică primeste de la ANCPI sau, după caz, de la OCPI un certificat de autorizare, conform anexei nr. 5.

(2) În termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de autorizare, persoanele fizice îsi procură stampilă de autorizare, conform anexei nr. 6, pentru categoria de lucrări de specialitate pentru care a obtinut autorizarea si înaintează la ANCPI, respectiv la OCPI, formatul acesteia împreună cu specimenul de semnătură.

(3) Orice persoană fizică autorizată poate solicita examinarea pentru o altă categorie, dacă îndeplineste conditiile prevăzute de regulament.

(4) Certificatul de autorizare se emite într-un exemplar, iar înainte de detasarea cotorului se scanează si se arhivează în format electronic la OCPI/ANCPI, după caz.

Art. 23. - (1) Persoanele fizice autorizate au următoarele drepturi:

a) să desfăsoare activităti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei;

b) să acorde asistentă tehnică în cadrul categoriilor de lucrări în care au primit autorizarea;

c) să perceapă onorarii pentru activitătile de specialitate desfăsurate;

d) să îsi sustină la receptie lucrările de specialitate executate;

e) să depună si să ridice în numele beneficiarului lucrării de specialitate documentatiile înregistrate la OCPI/ANCPI, în vederea avizării/receptiei;

f) să participe la licitatii;

g) să detină si să folosească stampila;

h) să se constituie în asociatii profesionale, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

i) să solicite si să primească date si informatii din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executării lucrărilor de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) să acorde asistentă tehnică, consultantă si să verifice lucrările realizate de persoane autorizate pentru categoriile A, B sau C, în cazul persoanelor fizice autorizate în categoria D;

k) să ceară în numele beneficiarului lucrării de specialitate efectuarea oricărui serviciu de către ANCPI/OCPI, dacă este împuternicit de acesta;

l) să refuze motivat realizarea unor lucrări de specialitate, ca urmare a solicitării în scris a beneficiarului. Refuzul se formulează în scris, se înregistrează în registrul de evidentă a lucrărilor realizate/refuzate si se transmite solicitantului.


(2) Persoanele fizice autorizate în categoria E nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c), f), k) si I).

Art. 24. - (1) Persoanele fizice autorizate au următoarele obligatii:

a) să respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate de ANCPI, precum si celelalte dispozitii legale în vigoare;

b) să încheie conventie cu beneficiarul pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să întocmească si să tină la zi un registru de evidentă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate si un registru de evidentă a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7;

d) să anunte în scris, în termen de 15 zile, ANCPI/OCPI despre orice modificare a domiciliului fiscal si a datelor de contact înscrise în evidentele acestora;

e) să pună la dispozitia persoanelor împuternicite de ANCPI sau OCPI datele necesare pentru verificarea activitătii la categoriile de lucrări în care au fost autorizate, precum si registrele de evidentă a lucrărilor realizate/verificate;

f) să realizeze numai lucrări de specialitate din domeniile în care sunt autorizate;

g) să nu pretindă sau să nu încaseze alte onorarii decât cele stabilite potrivit legii si regulamentelor ANCPI;

h) să păstreze minimum 3 ani lucrările de specialitate avizate/receptionate de către OCPI/ANCPI, pe care să fie mentionate numărul de înregistrare la OCPI/ANCPI si numărul de ordine din registrul propriu de evidentă a lucrărilor si adresele de motivare pentru lucrările refuzate;

i) să se prezinte, în urma convocării, la sediul ANCPI/OCPI, la data si ora stabilite. Persoana convocată, aflată în imposibilitate de a se prezenta, comunică OCPI în scris, în timp util, motivul neprezentării, astfel ca întâlnirea să poată fi re programată;

j) să refacă lucrările de specialitate executate, la solicitarea ANCPI/OCPI, în termenul stabilit;

k) să execute lucrări de specialitate cu aviz de executie si pe bază de documente si date provenite din surse autorizate;

l) să nu aducă atingere probitătii si prestigiului profesional;

m) să nu refuze repetat si nejustificat executarea de lucrări de specialitate si să nu conditioneze încheierea conventiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile;

n) să detină certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat utilizată, licente pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau separat;

o) să folosească stampila numai pentru lucrările de specialitate executate în nume propriu.

(2) Persoanele fizice autorizate în categoria E nu au obligatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g), m) si o).

(3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrări de specialitate pe seama si în numele persoanei juridice neautorizate, cu exceptia persoanelor fizice autorizate în categoria E, care pot executa lucrări de specialitate pentru unitatea administrativ-teritorială angajatoare - primăria/consiliul local -, unde sunt angajate.

(4) Persoanele fizice autorizate angajate în cadrul persoanelor juridice autorizate completează în registrul de evidentă a lucrărilor realizate/refuzate si în registrul de evidentă a lucrărilor verificate atât lucrările de specialitate executate în nume propriu, cât si lucrările executate în numele persoanei juridice.

(5) Persoanele fizice autorizate sunt supuse controlului de către ANCPI/OCPI o dată la 3 ani sau ori de câte ori este nevoie.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea si recunoasterea autorizării persoanelor juridice

 

Art. 25. - Activitatea de realizare si de verificare a lucrărilor din domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei poate fi realizată de persoane juridice care au în statutul si în contractul de societate ca obiect de activitate principal „Activităti de inginerie si consultantă tehnică" legate de aceste domenii, conform Clasificării activitătilor din economia natională.

Art. 26. - (1) Autorizarea persoanelor juridice se solicită si se acordă în conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel:

a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucrări B, C;

b) clasa a II-a - pentru categoria de lucrări A;

c) clasa I - pentru categoria de lucrări D;

d) clasa S, clasă specială.

(2) Se pot autoriza în clasă specială si persoane juridice care nu îndeplinesc conditiile art. 27, pentru a executa lucrări de cadastru, de geodezie si de cartografie în interesul propriu al institutiei publice/persoanei juridice cu capital majoritar sau partial de stat si cu angajati proprii. Prin interes propriu se întelege realizarea lucrărilor de cadastru, de geodezie, de cartografie în folosul angajatorului.

(3) Lucrările executate de persoanele juridice autorizate în clasa S sunt stampilate numai de către acestea, cu mentionarea persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea de specialitate.

Art. 27. - (1) Persoanele juridice care solicită ANCPI autorizarea au obligatia să dovedească prin documente justificative:

a) numărul persoanelor fizice autorizate în calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în functie de clasa solicitată;

b) detinerea mijloacelor necesare realizării si verificării lucrărilor de specialitate: dotarea tehnică adecvată, logistica corespunzătoare, asigurarea conditiilor optime de desfăsurare a lucrărilor de teren si de birou;

c) detinerea unui sediu social sau a unui loc unde se exercită gestiunea administrativă si conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

(2) Documentele sunt însotite de un raport de verificare, întocmit si semnat de inginerul-sef al OCPI din judetul în care persoana juridică îsi are sediul social.

Art. 28. - (1) În vederea obtinerii autorizării, persoana juridică înfiintată în România depune la ANCPI un dosar de autorizare, care contine:

a) cererea-tip prin care solicită autorizarea, conform anexei nr. 2;

b) raportul de verificare, prevăzut la art. 27 alin. (2);

c) documentele prevăzute în anexa nr. 9;

d) chestionarul de evaluare, conform anexei nr. 10;

e) chitanta pentru plata taxei de autorizare;

f) lista persoanelor fizice autorizate, angajate, pe baza cărora se autorizează firma;

g) certificat de cazier fiscal.

(2) Dosarul are paginile numerotate, iar documentele se prezintă în ordinea mentionată la alin. (1).

Art. 29. - (1)în vederea recunoasterii autorizării, persoanele juridice înfiintate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar de autorizare cu următoarele documente:

a) cererea prin care solicită recunoasterea autorizării;

b) declaratia privind sediul social si sediul secundar;


c) certificatul sau orice document justificativ, în copie, care să probeze că persoana juridică este înregistrată în statul care apartine Uniunii Europene sau într-un stat care apartine Spatiului Economic European, emis de autoritatea competentă a statului de origine;

d) portofoliul cu lucrări de specialitate executate;

e) cazierul fiscal sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European;

f) chitanta pentru plata taxei de autorizare.

(2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie să fie însotite de o traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justitiei sau de o traducere oficială echivalentă.

Art. 30. - (1) Persoanele juridice înfiintate într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care apartine Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se autorizează realizarea lucrărilor de specialitate.

(2) Persoanele juridice precizate la alin. (1) au obligatia să dovedească prin documente justificative:

a) numărul persoanelor fizice autorizate să execute lucrări de specialitate în România, în calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;

b) detinerea mijloacelor necesare realizării si verificării lucrărilor: dotarea tehnică adecvată, logistica corespunzătoare, asigurarea conditiilor optime de desfăsurare a lucrărilor de teren si de birou;

c) detinerea unui sediu secundar de desfăsurare a activitătii în România.

(3) În vederea recunoasterii autorizării, persoanele juridice înfiintate într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care apartine Spatiului Economic European trebuie să îndeplinească aceleasi conditii solicitate persoanelor juridice române în vederea autorizării.

Art. 31. - (1) Autorizarea se realizează, la solicitarea persoanelor juridice, de către comisia de autorizare constituită la nivelul ANCPI.

(2) Dosarele de autorizare pentru persoane juridice se înregistrează la ANCPI într-un registru special destinat acestui scop si se arhivează prin grija secretarului comisiei de autorizare.

Art. 32. - (1) Comisia de autorizare analizează dosarul, evaluează conditiile tehnice, de personal si financiare îndeplinite de persoana juridică respectivă si decide admiterea/respingerea autorizării într-o clasă corespunzătoare.

(2) Prevederile art. 12 alin. (3)-(8) si ale art. 14 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 33. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este semnat de presedintele comisiei de autorizare si de directorul general al ANCPI.

(2) Modelul certificatului de autorizare este prezentat în anexa nr. 11.

Art. 34. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani, urmând a fi reînnoit în aceleasi conditii ca la autorizare.

(2) Orice persoană juridică autorizată poate solicita oricând examinarea pentru o altă clasă.

Art. 35. - ANCPI controlează activitatea persoanelor juridice autorizate în ceea ce priveste calitatea lucrărilor de specialitate executate, aparatură, sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior, personalul angajat autorizat.

Art. 36. - Persoanele juridice sunt supuse controlului de către persoanele împuternicite de ANCPI la un interval de 2 ani sau ori de câte ori este nevoie, conform programului de control propus de directorul Directiei de cadastru si aprobat de directorul general al ANCPI. Programul de control se aduce la cunostinta persoanelor juridice autorizate în termen de 7 zile de la aprobare.

Art. 37. - (1) Persoanele juridice autorizate au următoarele drepturi:

a) să participe la licitatii conform prevederilor legale;

b) să încheie conventii de colaborare;

c) să acorde consultantă tehnică de specialitate pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate;

d) să execute lucrări de specialitate si măsurători pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate;

e) să detină si să folosească stampila.

(2) Persoanele juridice autorizate în clasa S nu au dreptul să participe la licitatii în nume propriu, având ca obiect realizarea lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.

Art. 38. - Persoanele juridice autorizate au următoarele obligatii:

a) să respecte toate actele si dispozitiile legale, regulamentele, metodologiile, normele si instructiunile tehnice, elaborate de ANCPI;

b) să asigure perfectionarea profesională a personalului de specialitate;

c) să prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de stampilă, conform anexei nr. 6, în termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare;

d) să notifice în scris la ANCPI, în termen de 15 zile de la aparitie, modificarea conditiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de functionare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociatilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajatilor permanenti în baza cărora a fost autorizată persoana juridică, sanctiunile comerciale primite, starea de faliment;

e) să înstiinteze ANCPI despre înfiintarea sediilor secundare;

f) să refacă lucrările de specialitate executate, la solicitarea OCPI, în termenul stabilit;

g) să execute lucrări de specialitate cu aviz de executie si pe bază de documente si date provenite din surse autorizate;

h) să nu aducă atingere probitătii si prestigiului profesional;

i) să nu refuze repetat si nejustificat executarea lucrărilor de specialitate si să nu conditioneze încheierea conventiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile;

j) să asigure prezenta persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei, în cazul în care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;

k) să detină certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat utilizată, indiferent dacă este în proprietate sau închiriată, si licentă pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior;

l) să întocmească si să tină la zi un registru de evidentă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate si un registru de evidentă a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea juridică si sanctionarea persoanelor fizice si juridice autorizate

 

Art. 39. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate răspund civil, disciplinar, penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligatiilor ce le revin, conform prezentului regulament si legilor în vigoare.


(2) Răspunderea disciplinară a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de răspundere juridică.

(3) Răspunderea disciplinară a persoanelor fizice sau juridice autorizate poate fi angajată în următoarele cazuri:

a) nerespectarea dispozitiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a regulamentelor si a instructiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;

b) executarea lucrărilor de specialitate fără aviz de executie sau pe bază de documente si date provenite din surse neautorizate;

c) refuzul nejustificat de a executa lucrări de specialitate si/sau conditionarea încheierii conventiilor de stipularea unor clauze inechitabile;

d) conditionarea încheierii conventiilor cu beneficiarii lucrărilor de specialitate prin clauze care stipulează prestatii suplimentare, care nu au legătură cu obiectul acestora sau care, desi au legătură, în alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar;

e) perceperea unor onorarii care depăsesc onorariile stabilite în conditiile Legii nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole;

f) săvârsirea oricăror fapte de natură să aducă atingere onoarei, probitătii si prestigiului profesional;

g) neînregistrarea lucrărilor de specialitate/a solicitărilor în registrul de evidentă a lucrărilor realizate/refuzate.

Art. 40. - (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice si juridice sunt:

a) avertisment;

b) amendă de la 50 lei la 1.000 lei inclusiv;

c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

d) retragerea certificatului de autorizare.

(2) Punerea în aplicare a sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum si altor prevederi legale în materie.

(3) Suma provenită din amenzile prevăzute la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 41. - Persoanele fizice si juridice autorizate sunt sanctionate cu avertisment în cazul primei abateri, în situatia în care nu se aplică sanctiunea suspendării sau a retragerii certificatului de autorizare.

Art. 42. - (1) Persoana fizică autorizată este sanctionată cu amendă de la 50 lei la 500 lei inclusiv, în următoarele cazuri:

a) după primul avertisment;

b) pentru neîndeplinirea oricărei obligatii prevăzute la art. 24 alin. (1)lit. a), d), g),j), I), m) si n).

(2) Persoana fizică autorizată este sanctionată cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei inclusiv, după aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) sau pentru încălcări ale oricăror obligatii prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h), k) si o).

Art. 43. - Persoana juridică autorizată este sanctionată cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, în functie de gravitatea faptei, pentru:

a) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 39;

b) încălcarea continuă a prevederilor prezentului regulament si ale legilor în vigoare, ulterior aplicării sanctiunii cu avertisment.

Art. 44. - Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK - S.A. ori la unitătile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la CEC BANK - S.A. sau la casieriile autoritătilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale.

Art. 45. - (1) Dreptul persoanelor fizice sau juridice de a realiza lucrări de specialitate se suspendă în următoarele cazuri:

a) când împotriva persoanei fizice sau juridice autorizate s-a dispus sanctiunea disciplinară de suspendare a dreptului de a realiza lucrări de specialitate, pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

b) în caz de pierdere sau distrugere a certificatului de autorizare si/sau a stampilei, până la refacerea acestora;

c) în caz de incapacitate temporară de muncă, constatată în conditiile legii, pe durata existentei acesteia;

d) pe o perioadă de o lună, în caz de neplată a amenzii, după 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare;

e) pe o perioadă de la o lună la 3 luni, în cazul neprezentării nemotivate la convocarea OCPI;

f) pe o perioadă de o lună de la data constatării, în cazul nerespectării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d);

g) pe o perioadă de 3 luni de la data constatării, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. o).

(2) Suspendarea durează până la încetarea cauzei care a determinat-o.

(3) Prevederile alin. (1) lit. e)se aplicasi persoanelor juridice autorizate, care au angajate persoane fizice sanctionate pentru lucrările de specialitate executate în numele persoanei juridice autorizate.

(4) La identificarea unor modificări efectuate de persoana fizică sau juridică autorizată în documentele receptionate de OCPI/ANCPI, ulterior receptiei, se aplică sanctiunea suspendării certificatului pe o perioadă de 3 luni, indiferent de data constatării faptei.

(5) Întocmirea documentatiilor fără executarea măsurătorilor la teren se sanctionează cu suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de 3 luni, indiferent de data constatării faptei.

(6) În cazul executării lucrărilor de specialitate fără încheierea conventiei de prestări de servicii se aplică sanctiunea suspendării certificatului de autorizare pe o perioadă de o lună, indiferent de data constatării faptei.

(7) În cazul neprezentării, fără motiv, la convocarea OCPI în legătură cu lucrările executate, OCPI aplică sanctiunea suspendării certificatului pe o perioadă de la o lună la 3 luni.

Art. 46. - (1) Răspunderea disciplinară a persoanelor juridice autorizate este angajată pentru faptele proprii, precum si pentru actele săvârsite de persoanele fizice autorizate angajate.

(2) Pentru faptele proprii persoana juridică autorizată răspunde prin reprezentantii săi legali.

(3) La constatarea conditiilor de suspendare, ANCPI anuntă în scris persoana juridică autorizată despre suspendarea certificatului de autorizare.

Art. 47. - (1) Dreptul de a realiza lucrări de specialitate se retrage în următoarele cazuri:

a) când împotriva persoanei autorizate se dispune sanctiunea disciplinară de retragere a certificatului de autorizare;

b) când se constată că sunt îndeplinite conditiile pentru a treia suspendare a dreptului de a realiza lucrări de specialitate în ultimii 3 ani;

c) când persoana autorizată execută lucrări de specialitate pentru categoriile de lucrări pentru care nu este autorizată sau în perioada în care autorizarea este suspendată.

(2) Persoanele ale căror certificate de autorizare sunt retrase pot solicita o nouă autorizare după 3 ani de la data retragerii acestora.


Art. 48. - (1) Certificatul de autorizare îsi încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

a) la cererea persoanei autorizate;

b) în cazul depăsirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de înaintare a specimenului de stampilă, prevăzute în prezentul regulament;

c) la decesul sau la declararea judecătorească a mortii;

d) când persoana autorizată este condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă în legătură cu activitatea sa;

e) în cazul punerii sub interdictie a persoanei autorizate prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

f) în cazul încetării calitătii de persoană juridică.

(2) Certificatul de autorizare în categoria E este valabil pe perioada în care persoana fizică este angajată, în baza unui contract de muncă/raport de serviciu, de către unitatea administrativ-teritorială.

Art. 49. - Abaterile disciplinare săvârsite de persoanele fizice si juridice autorizate se constată de către persoanele împuternicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, după caz, care întocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12.

Art. 50. - (1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face astfel:

a) amenda si avertismentul se aplică prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare încheiat de către persoanele împuternicite;

b) suspendarea dreptului de realizare a lucrărilor de specialitate se aplică la propunerea persoanelor împuternicite care au constatat abaterea, avizată de inginerul-sef al OCPI/directorul Directiei de cadastru, prin decizie a directorului OCPI sau prin ordin al directorului general al ANCPI, după caz.

(2) Sanctiunea se aplică de OCPI în cazul în care abaterea disciplinară se realizează pe raza teritorială de competentă a acestuia, indiferent de emitentul certificatului de autorizare.

(3) Retragerea certificatului de autorizare se face la propunerea directorului OCPI prin ordin al directorului general al ANCPI.

Art. 51. - Împotriva ordinului sau a deciziei de sanctionare partea nemultumită poate face contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 52. - Pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare persoanele fizice si juridice autorizate nu au dreptul să facă uz de certificatul de autorizare si de stampilă, acordate de ANCPI, respectiv de OCPI. Încălcarea prevederilor acestui articol constituie infractiune si se pedepseste conform legilor în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 53. - Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii.

Art. 54. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate sunt obligate să anunte ANCPI/OCPI degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de autorizare ori a stampilei în termen de 7 zile de la constatare.

(2) ANCPI/OCPI eliberează un duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un număr nou de serie, la solicitarea scrisă, prezentată de persoana în cauză. Solicitarea este însotită de un exemplar al ziarului în care s-a publicat declaratia de nulitate si de chitanta pentru plata tarifului. În cazul confectionării unei noi stampile se înregistrează specimenul respectiv.

(3) Geodezii cu drept de semnătură, autorizati prin Ordinul Geodezilor din România, sunt autorizati de drept si sunt obligati ca în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să obtină certificatul de autorizare si stampila, în categoriile prevăzute de prezentul regulament, cu plata tarifelor legale.

(4) Persoanele fizice autorizate de ANCPI/OCPI anterior anului 2007, în temeiul Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001*), cu modificările si completările ulterioare, sunt obligate ca în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să îsi reînnoiască certificatul de autorizare si stampila, prin depunerea unui nou dosar de autorizare care să contină certificatul vechi si stampila, cu plata tarifelor legale, fără reexaminare.

(5) Geodezii cu drept de semnătură si persoanele fizice autorizate care nu se conformează prevederilor alin. (3) si (4) nu pot depune lucrări spre avizare la ANCPI/OCPI după expirarea termenului.

Art. 55. - Răspunderea pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezentul regulament revine ANCPI/OCPI.

Art. 56. - În cazul în care persoana fizică sau juridică solicită reexaminarea în vederea autorizării se achită o nouă taxă de autorizare.

Art. 57. - Modelele de stampilă pentru persoanele fizice si juridice autorizate sunt prezentate în anexa nr. 6.

Art. 58. - (1) Documentatiile întocmite de persoanele juridice autorizate sunt stampilate de către persoana fizică autorizată care execută/verifică lucrarea si de către persoana juridică autorizată.

(2) Documentatiile întocmite de persoanele fizice având categoria E sunt stampilate de acestea si de institutia la care sunt angajate si în numele căreia execută lucrarea.

Art. 59. - Tabelul persoanelor fizice si juridice autorizate se afisează pe pagina de internet a ANCPI si se actualizează permanent.

Art. 60. - OCPI tin evidenta persoanelor fizice autorizate din categoriile B, C, E si o comunică ANCPI.

Art. 61. - (1) ANCPI construieste o platformă electronică prin intermediul căreia se face schimbul de informatii privind lista persoanelor fizice si juridice autorizate pentru executarea lucrărilor de specialitate de pe teritoriul României si cea a celor stabiliti pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene care prestează servicii pe teritoriul României, procedurile de autorizare si măsurile disciplinare definitive dispuse.

(2) ANCPI cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pietei interne, SIPI, cu autoritătile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurării controlului prestatorilor de servicii si al serviciilor pe care acestia le prestează.

Art. 62. - Taxa de autorizare se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Taxa de autorizare se achită de solicitant odată cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare.

Art. 63. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament.


*) Abrogat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 81/2010 privind abrogarea unor acte normative.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Conditii minime de autorizare pentru persoane fizice

 

Categoria de autorizare

Studii

Domeniul

Vechimea minimă în specialitate

(ani)

D

Studii universitare de licentă

SUL

Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

7

A

Studii universitare de licentă/Studii superioare de scurtă durată

SUL

Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

3

SSSD

Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră sau studii echivalente

5

B

Studii universitare de licentă/Studii superioare de scurtă durată

SUL

Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

2

SSSD

Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră sau studii echivalente

3

Studii postliceale

-

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

4

Studii medii de specialitate

-

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

4

Studii de reconversie profesională

SUL, SSSD

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

3

C

Studii universitare de licentă/Studii superioare de scurtă durată

SUL

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

1

Alte specialităti + 3 semestre în specialitătile cadastru, topografie, cartografie

2

SSSD

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră sau studii echivalente

1

Studii postliceale

-

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

2

Alte specialităti + cursuri de reconversie profesională

3

Studii medii de specialitate

-

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

3

Studii de reconversie profesională

SUL, SSSD

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră

2

E

Minimum studii medii

-

Cursuri de pregătire profesională organizate/recunoscute de ANCPI/OCPI

 

 

SUL - studii universitare de licentă

SSSD - studii superioare de scurtă durată


 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fizice

 

Către ANCPI/OCPI..............

Domnule/Doamnă presedinte al/a comisiei de autorizare,

 

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., născut/născută în localitatea ..............................................., judetul ..................................., având cetătenia ............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................................., str. ..............................nr....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul/judetul ................................, telefon ......................................, e-mail .............................. ..........., cod numeric personal*) LLLLLLLLLLLLLI posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ..............................., promotia ......................, eliberată de ........................... din ........................, solicit autorizarea în categoria de lucrări A/B/C/D.

În sustinerea cererii anexez următoarele:

1. curriculum vitae;

2. lista de lucrări de specialitate realizate si a celor la care am participat (denumirea lucrării, amplasament, tipuri de lucrări de specialitate realizate etc);

3. copii ale actelor de studii/specializări;

4. copia carnetului de muncă, vizat;

5. certificat de cazier judiciar, original;

6. certificat de cazier fiscal, original;

7. chitantă taxă autorizare, copie.

 

Semnătura ........................

Data.................................


*) Sau echivalent.

 

Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizării persoanelor juridice

 

            Către ANCPI

Domnule/Doamnă presedinte al/a comisiei de autorizare,

..................................................................................... (denumirea persoanei juridice), societate comercială înmatriculată în *) ........................................, CUI**) ........................................., cu sediul în localitatea ......................................................, str. .............nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., sectorul/judetul ........................., telefon ............................., fax ......................., reprezentată prin ........................

în calitate de ..................................., solicit autorizarea ca persoană juridică pentru a realiza si verifica lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei în clasa:

I /II /III , conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010.

În sustinerea cererii anexez următoarele:...........................................................................................................................

Semnătura ........................

Data.................................


*) Se mentionează statul în care a fost înfiintată societatea.

**) Sau echivalent.

 


ANEXA Nr. 31)

la regulament

 

Curriculum vitae

(model european)

 

 

Informatii personale

 

 

 

Nume / Prenume

 

 

 

Adresă(e)

 

 

 

Telefon(oane)

 

Mobil:

 

Fax(uri)

 

 

 

E-mail(uri)

 

 

 

Nationalitate(-tăti)

 

 

 

Data nasterii

 

 

 

Sex

 

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupational

 

 

 

Experienta profesională

 

 

 

Perioada

 

 

 

Functia sau postul ocupat

 

 

 

Activităti si responsabilităti principale

 

 

 

Numele si adresa angajatorului

 

 

 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate

 

 

 

Educatie si formare

 

 

 

Perioada

 

 

 

Calificarea / diploma obtinută

 

 

 

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 

 

 

Numele si tipul institutiei de învătământ / furnizorului de formare

 

 

 

Nivelul în clasificarea natională sau internatională

 

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

Limbati) maternă(e)

 

 

 

Limfaa(i) străină(e) cunoscută(e)

 

 

 

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european ()

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competente si abilităti sociale

 

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

 

 

 

Competente si aptitudini tehnice

 

 

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

 

 

 

Competente si aptitudini artistice

 

 

 

Alte competente si aptitudini

 

 

 

Permis(e) de conducere

 

 

 

Informatii suplimentare

 

 

 

Anexe

 

 

 

 

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Data..............................

 

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

 

            În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la examinarea candidatilor/analiza dosarelor, decide:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Categoria solicitată

Nota la proba scrisă

Nota la interviu/ Nota la proba practică

Nota finală

Admis/Respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizare

Semnătura..............................

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Data..............................

 

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice

 

            În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizării persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizării si verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor, decide:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Clasa solicitată

Clasa acordată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizare

Semnătura..............................


 

ANEXA Nr. 51)

la regulament

 

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

 


1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 6*)

la regulament

 

Model stampilă

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ...............

Certificat de autorizare nr. ..... din ..... pentru categoria de lucrări .............

 

Registru de evidentă a lucrărilor realizate/refuzate

 

Nr. crt.

Lucrare acceptată/respinsă*)

Nr. de înregistrare la OCPI/ANCPI

Tipul lucrării

Contract de servicii (nr. si dată)

Receptionate/ Respinse de OCPI/ANCPI

Observatii**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ...............

            Certificat de autorizare nr. ..... din ..... pentru categoria de lucrări .............


Registru de evidentă a lucrărilor verificate***)

 

Nr. crt.

Numele/Denumirea executantului

Nr. de înregistrare în registrul executantului

Tipul lucrării

Contract de servicii (nr. si dată)

Data verificării

Calificativ acordat (Admis/Respins)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Nr. crt. al lucrării respinse se va trece si pe adresa de motivare a refuzului.

**) Persoanele juridice vor trece prenumele si numele persoanei fizice care a răspuns de lucrare, prin aplicarea stampilei.

***) Se va completa numai de persoanele autorizate care au dreptul să execute verificarea lucrărilor.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Conditii minime de autorizare pentru persoane juridice

 

Clasa de autorizare

Număr de persoane fizice autorizate {PFA) angajate cu normă întreagă

Dotare

I

5 PFA, din care minimum 1 PFA categoria D

2 statii totale*)

1 receptorGPS(L1,L2)*)

3 calculatoare PC 3 imprimante

1 plotterAO

2 scanere

licentă soft de prelucrare măsurători

2 autoturisme

sediu

II

3 PFA, din care minimum 1 PFA categoria A

2 statii totale

1 receptor GPS

2 calculatoare PC 2 imprimante

1 plotter

1 scanner

licentă soft de prelucrare măsurători

1 autoturism

sediu

III

1 PFA de categoria A, B sau D

1 statie totală

1 calculator PC

1 imprimantă

1 scanner

1 licentă soft de prelucrare măsurători

1 autoturism

sediu-punct de lucru

S

Minimum o persoană autorizată în categoria de lucrări pe care le execută

Să aibă un compartiment functional de cadastru

2 statii totale

2 receptoare GPS

4 calculatoare PC

2 imprimante

1 plotter

2 scanere

2 licente soft de prelucrare măsurători

1 autoturism

sediu

 

*) Persoanele juridice care desfăsoară activităti de fotogrammetrie pot să detină în locul statiilor totale sau al receptoarelor GPS aparatură de prelucrare fotogrammetrică.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

LISTA

documentelor depuse la ANCPI în vederea autorizării persoanelor juridice

 

1. Copii de pe documentele privind înfiintarea, organizarea si functionarea persoanei juridice:

1.1. certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;

1.2. actul constitutiv al persoanei juridice;

1.3. statutul societătii comerciale;

1.4. codul fiscal;

1.5. certificat de cazier fiscal.


2. Copii ale documentelor reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat si ale angajatilor permanenti autorizati ca persoane fizice pentru domeniul în care solicită autorizarea (carte de muncă, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, autorizatia persoanei fizice angajate la firmă).

3. Chestionarul de evaluare.

 

Operator economic,

..........................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Candidatul..............................................

(denumirea persoanei juridice)

 

Chestionar de evaluare

I. Informatii generale

1. Denumirea...............................................................

2. Codul fiscal..............................................................

3. Codul unic de înregistrare....................................................Data..............................

4. Adresa sediului central.....................................................................................................................................................

5. Telefon.....................................Fax...............................E-mail...........................................

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare............................................................................................................................ (numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)

7. Obiectul principal de activitate............................................................................................................................................ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul....................................................................................................... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

9. Capitalul social ........................

10. Contracte derulate (lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei) - dacă este cazul

 

Nr. crt.

Obiectul contractului

Denumirea/ Numele beneficiarului/ clientului Adresa

Calitatea prestatorului

Pretul total al contractului

Procent îndeplinit de prestator

(%)

Perioada de derulare a contractului

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Listă cu echipamentul/softul/mijloacele de transport

(detinute în vederea desfăsurării activitătii de specialitate)

 

Tipul de echipament

Descriere, producător, vechime

(în ani)

Starea echipamentului

(nou, în stare bună, necesită reparatii minore)

si numărul disponibil

Proprietate/Închiriere

(de la cine si se atasează copie a actului de închiriere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            III. Listă cu personalul de specialitate angajat permanent

 

Numele si prenumele

Categoria autorizării

Functia (în cadrul firmei)

Vechime

(se atasează copii de pe carnetele de muncă certificate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic,

..........................................

(semnătura autorizată)


 

ANEXA Nr. 11*)

la regulament

 
CERTIFICAT DE AUTORIZARE

 


*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 12

la regulament

 

PROCES-VERBAL

Nr............... data................

 

Subsemnatul, ......................................., în calitate de reprezentant al ANCPI/OCPI, salariat la ......................................,

pentru constatarea abaterilor disciplinare si aplicarea sanctiunilor în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfăsurarea activitătii de realizare si de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de către persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 795/2001, am constatat următoarele:

1. Locul constatării

UAT.........................................................., localitatea.................................................Judetul...........................................

2. Identitatea persoanei autorizate

Prenumele si numele (denumirea) ..................................................., Autorizatia cu seria ........... nr. ................, domiciliat (cu sediul) în judetul (sectorul) .............................., localitatea ......................................, str. ..............................................nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. ......, ap. ..., CI/BI ..... seria ...... nr. ..............., emisă/emis de ............................... la data ...................., având ocupatia ......................................, salariat al ................................., cu sediul în judetul/(sectorul) ............................................., localitatea ........................................, str. ...................... nr. ......., sc. ....., et. ....., ap. .....

3. Descrierea abaterii

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Fapta constatată constituie abatere disciplinară si se sanctionează cu avertisment/amendă/suspendare. Contravenientul a luat cunostintă de continutul procesului-verbal.

........................................................................................................................................................................

 

Semnătura persoanei autorizate si stampila

...............................................................

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind constituirea si functionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Procedura de emitere a autorizatiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.798/2007,

în temeiul art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se constituie Comisia de analiză tehnică la nivel central, denumită în continuare CAT, organism consultativ, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si pădurilor.

Art. 2. - (1) CAT se compune din reprezentanti ai autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si pădurilor din cadrul directiilor si compartimentelor de specialitate si ai autoritătilor publice centrale pentru dezvoltare regională si turism, sănătate, agricultură si dezvoltare rurală, transporturi si infrastructură, economie, comert si mediu de afaceri, cultură si patrimoniu national, finante, administratie si interne, protectie civilă si gestionarea situatiilor de urgentă.

(2) Componenta nominală a CAT se aprobă de presedintele acesteia, pe baza propunerilor formulate de conducătorii autoritătilor publice centrale, prevăzute la alin. (1).

(3) Membrii CAT sunt reprezentati la nivel de secretar de stat, director general sau director, după caz.

(4) În functie de specificul proiectului sau activitătii care se supune procedurilor de reglementare, în componenta CAT presedintele decide cooptarea altor reprezentanti ai autoritătilor publice/foruri nationale de stiintă si cultură/institutii publice/institute de cercetare precum: Academia Română, Administratia National㠄Apele Române", Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, Garda Natională de Mediu, Agentia Natională pentru Resurse Minerale, Institutul de Economie Natională etc.

(5) În functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii CAT poate supune spre aprobare presedintelui propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialisti, cercetători si/sau cadre didactice universitare cu activitate recunoscută în domeniul respectiv, în vederea asigurării asistentei tehnice, stiintifice sau juridice suplimentare de care este nevoie.

Art. 3. - (1) Presedintele CAT este secretarul de stat cu atributii în domeniul protectiei mediului.

(2) În situatiile în care presedintele CAT nu poate participa la sedintele CAT, acesta este înlocuit de către directorul Directiei controlul poluării si evaluare impact.

Art. 4. - (1) CAT se întruneste în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private supuse evaluării impactului asupra mediului, aflate în competenta de solutionare a autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si pădurilor, si în cadrul procedurii de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului, proceduri aflate în competenta de solutionare a autoritătii publice centrale din domeniul protectiei mediului si pădurilor.

(2) CAT, în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, exercită următoarele atributii:

a) participă la toate etapele de procedură prevăzute în legislatia în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării si de realizare a raportului privind impactul asupra mediului si etapa de analiză a calitătii raportului privind impactul asupra mediului;

b) solicită completări la documentele supuse analizei din perspectiva cerintelor specifice pentru domeniile relevante ale proiectului aflat în procedura de reglementare;

c) participă la procesul de luare a deciziei privind emiterea acordului de mediu sau, după caz, respingerea motivată a acestuia;

d) participă la sedintele de dezbatere publică, după caz;

e) participă la procesul de analiză a raportului privind impactul asupra mediului si a raportului de securitate si propune acceptarea si/sau completarea acestora;

f) participă la analizarea solutiilor de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, precum si a informatiilor si documentelor primite de la titularul proiectului;

g) propune decizia finală privind emiterea acordului de mediu sau, după caz, respingerea motivată a acestuia.

(3) CAT, în procedura de autorizare a activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului, exercită următoarele atributii:

a) se întruneste pentru analiza următoarelor documente, după caz: documentatia tehnică depusă, raportul cu concluziile bilantului de mediu, evaluarea participării publicului;

b) stabileste dacă emite autorizatia de mediu cu sau fără program pentru conformare;

c) propune decizia finală privind emiterea autorizatiei de mediu sau, după caz, respingerea motivată a acesteia.

Art. 5. - (1) CAT se întruneste în situatiile prevăzute de legislatia de mediu în vigoare privind procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private si procedura de emitere a autorizatiei de mediu sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui.

(2) CAT adoptă la prima sa reuniune regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 6. - (1) Directia controlul poluării si evaluare impact din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si pădurilor asigură secretariatul CAT.

(2) Atributiile si responsabilitătile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al CAT.

Art. 7. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si pădurilor ia decizia finală în procedurile de reglementare, luând în considerare punctele de vedere exprimate în cadrul CAT si relevanta acestora, în functie de competentele stabilite prin legislatia de protectie a mediului în vigoare.

(2) Decizia finală motivată privind emiterea actului de reglementare sau, după caz, respingerea acestuia, luată de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si pădurilor, se transmite titularului proiectului/activitătii si, spre informare, membrilor CAT, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ei.

(3) Informarea publicului asupra deciziei finale se face în conformitate cu prevederile legale.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 794/2007 privind constituirea si functionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, se abrogă.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2010.

Nr. 405.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera d) se abrogă.

2. Anexa nr. 1 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 8 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 15 „Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 11 „Instructiuni de completare a formularului 103 «Declaratie privind accizele», cod

14.13.01.03/a" si anexa nr. 17 „Nomenclatorul privind accizele" se abrogă.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 „Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc", cod 14.13.03.14/j, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 12 februarie 2010, se abrogă.

Art. IV. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 8 aprilie 2010.

Nr. 1.709.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 101/2008)

 

DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA LA BUGETUL DE STAT

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 101/2008)

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs

 

I. Depunerea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat se completează si se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatiile declarative si de plată pentru impozitele si taxele cuprinse în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

1. Termenul de depunere a declaratiei:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;

- la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligatiile de plată mentionate la pct. 1.4.

1.1. Lunar, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) impozit retinut la sursă, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevăzute la pct. 1.2 lit. e) si pct. 1.3], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil [cu exceptiile prevăzute la pct. 1.2 lit. e) si pct. 1.3], impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignatie, impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activităti agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;

b) accize;

c) impozit la titeiul din productia internă;

d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

e) impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în functie de realizări.

1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

b) impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;

d) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asocieri fără personalitate juridică, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăti imobiliare situate în România sau titluri de participare detinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) impozit pe veniturile din salarii, precum si impozit retinut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice si persoanele fizice care au calitatea de angajator;

f) redevente miniere si petroliere;

g) facilitătile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

1.3. Semestrial, pentru obligatiile de plată reprezentând impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, datorate de către asociatii, fundatii sau alte entităti fără scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

1.4. Alte termene:

a) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligatiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la pozitia nr. 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;

b) până la data de 25 a lunii următoare celei în care este prevăzut termenul legal de depunere a bilantului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatia de plată reprezentând vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută la pozitia nr. 28 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;

c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligatii de plată: impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societătilor închise, si din transferul părtilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

2. Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe. În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzător activitătii sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat sediul secundar.


3. Modul de depunere

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistentă.

Formularul se depune în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distantă, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

II. Completarea declaratiei

1. Perioada de raportare

În rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligatia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 4 pentru luna aprilie sau 3 pentru trimestrul I).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

2. Sectiunea A „Date de identificare a plătitorului"

în caseta „Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, există obligatia înregistrării fiscale se completează codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii, conform legii.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, nu există obligatia înregistrării fiscale se completează codul de identificare fiscală al persoanei desemnate, care îndeplineste, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.

În situatia în care declaratia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligatii sunt îndeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea" din formular se înscrie „împuternicit".

În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsută se înscrie prefixul RO.

În rubrica „Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele plătitorului de impozite si taxe.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de plătitor de impozit.

3. Sectiunea B „Date privind creanta fiscală"

Pentru fiecare impozit si taxă prevăzute în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, pentru care există obligatii declarative în perioada de raportare, se completează în acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistentă, corespunzător tipului de impozit sau taxă, înscriindu-se sumele reprezentând obligatiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaratia, în conformitate cu instructiunile de mai jos.

În situatia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de recuperat/de restituit pentru impozitele si taxele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit sau taxă din sectiunea B, respectiv tabelul de la pct. I sau II, după caz, pentru impozitul sau taxa pentru care există obligatie declarativă potrivit legii echivalează cu nedeclararea obligatiei respective.

Corectarea obligatiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 „Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii în vigoare.

Coloana „Denumire creantă fiscală": se înscrie denumirea obligatiei de plată, conform Nomenclatorului obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, datorată în perioada de raportare.

3.1. Tabelul de la pct. I „Impozite si taxe care se plătesc în contul unic" se completează pentru declararea obligatiilor de plată prevăzute la pozitiile nr. 1-30 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, după cum urmează:

Rândul 1 „Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 1.1 „Impozit minim": se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Acest rând se completează pentru obligatiile prevăzute la pozitiile nr. 2 si 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, de către persoanele juridice române si persoanele juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, numai în cazul în care, suma înscrisă la rândul 1 din formular reprezentând impozit pe profit stabilit în conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioar, este mai mică decât suma impozitului minim datorat, potrivit instructiunilor de la punctul 3.1.2.

În această situatie se va completa atât rândul 1 „Suma datorată", cât si rândul 1.1 „Impozit minim" din formular.

Rândul 2 „Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1 sau rândul 1.1, după caz.

Rândul 3 „Suma de recuperat": se completează numai în cazul asocierilor fără personalitate juridică prevăzute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru asociatii persoane juridice străine si persoane fizice.

Rândul „Total obligatii de plată": se înscrie suma reprezentând obligatii de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plăteste în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 „Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă.

3.1.1. - (1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile nr. 1, 5-28 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează astfel:

Rândul 1 „Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 2 „Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.

(2) Pentru plătile anticipate în contul impozitului pe profit anual, prevăzute la pozitia nr. 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, datorate de contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, societăti comerciale bancare, persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, formularul se completează trimestrial, după cum urmează:

Rândul 1 „Suma datorată": se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fată de luna decembrie a anului anterior), calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Contribuabilii nou-înfiintati au obligatia de a declara trimestrial plăti anticipate în contul impozitului pe profit, la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

Contribuabilii înfiintati în cursul anului precedent, care nu au fost obligati la plata impozitului minim si care, la sfârsitul anului fiscal în care s-au înfiintat, înregistrează pierdere fiscală, au obligatia de a declara trimestrial plăti anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă aferentă anului în care s-au înfiintat.

Rândul 2 „Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.

(3) În cazul în care autoritătile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitătile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, pentru obligatia prevăzută la pozitia nr. 24 „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează după cum urmează:

- în situatia în care valoarea achizitiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, în luna de raportare nu există obligatia declarării pozitiei nr. 24 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate";

- în situatia în care valoarea achizitiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificările ulterioare, în luna de raportare, la pozitia nr. 24 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" se declară diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;

- în situatia în care valoarea achizitiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificările ulterioare, pozitia nr. 24 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" nu se declară în luna de raportare, iar diferenta de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligatiei de plată.

3.1.2. - (1) Pentru obligatiile de la pozitiile nr. 2-4 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, datorate de contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, formularul se completează astfel:

Rândul 1 „Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit stabilit pentru perioada de raportare, calculată ca diferentă între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârsitul perioadei precedente celei de raportare, în situatia în care pe cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.

În situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

Contribuabilii care desfăsoară activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, stabilesc impozitul pe profit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 1.1 „Impozit minim": se înscrie suma reprezentând impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

ATENTIE! Rândul 1.1 „Impozit minim" din formular se completează pentru pozitiile nr. 2 si 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, de către persoanele juridice române si persoanele juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.

Rândul 1.1 nu se completează pentru pozitiile nr. 2, 3 si 4 de către contribuabilii prevăzuti la art. 13 lit. c)-e), art. 15, art. 18 alin. (1), art. 38 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, cei înfiintati în cursul anului, cu exceptia celor înfiintati în cursul anului ca urmare a operatiunilor de reorganizare care plătesc impozit minim, potrivit pct. 117 al titlului II din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, cei aflati în inactivitate temporară înscrisă în registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Acest rând se completează numai în cazul în care suma înscrisă la rândul 1 din formular, reprezentând impozit pe profit stabilit în conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, este mai mică decât impozitul minim datorat.

În această situatie se vor completa atât rândul 1 „Suma datorată", cât si rândul 1.1 „Impozit minim" din formular.

Stabilirea impozitului minim trimestrial si compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim trimestrial în vederea stabilirii sumei de plată se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Rândul 2 „Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1 sau, după caz, suma de la rândul 1.1, în situatia în care impozitul minim calculat prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, este mai mare decât impozitul pe profit stabilit în conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, înscris la rândul 1.

(2) Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili:

- organizatiile nonprofit;

- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si viticultură.

(3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, completează în formular, pentru impozitul pe profit, o sumă egală cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din aceeasi lege.

Pentru trimestrul IV, în formular, la rândul 1 „Suma datorată" se va prelua suma înscrisă la rândul 2 „Suma de plată" din declaratia pentru trimestrul III.

ATENTIE! Rândul 1.1 „Impozit minim" din formular nu se completează pentru trimestrul IV

Contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exercitiului financiar anterior, nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din aceeasi lege.

(4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice străine din proprietăti imobiliare si din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română:

a) în situatia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligatia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligatii;

b) în situatia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligatia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, revine plătitorului de venit.

(5) Declararea impozitului pe profit în cazul asocierilor fără personalitate juridică:

a) în cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declară la pozitia nr. 3 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;

b) în cazul asociatilor persoane juridice străine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice străine se declară la pozitia nr. 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

La declararea impozitului pe profit, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru asociatii persoane juridice străine si persoane fizice, rândul 3 „Suma de recuperat" se completează, dacă este cazul, după cum urmează:

Rândul 3 „Suma de recuperat": se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, în situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pe cumulat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.

3.1.3. Contribuabilii care beneficiază de facilităti fiscale, în conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, declară impozitul pe profit scutit la pozitia nr. 29 sau 30, după caz, din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

Sumele se înscriu la rândul 1 „Suma datorată" din formular, fără completarea rândului 2 „Suma de plată".

3.2. Tabelul de la pct. II „Accize si taxa de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic" se completează pentru declararea obligatiilor de plată prevăzute la pozitiile nr. 31-52 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

Rândul „Total obligatii de plată": se înscrie suma reprezentând totalul obligatiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând accizele si taxa de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 „Suma de plată".

3.2.1. Obligatiile prevăzute la pozitiile nr. 31-51 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, după cum urmează:

Rândul 1 „Suma datorată": se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaratia vamală.

Pentru accizele datorate până la data de 1 aprilie 2010 se vor avea în vedere dispozitiile art. 169-175, art. 1753 si art. 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 2 „Suma deductibilă": se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz:

a) contributiile prevăzute la art. 363 alin (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătătii, cuprinse în accizele datorate în perioada de raportare, înscrise la rândul 1;

b) suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigări si băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 3 „Suma de plată": se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 si suma înscrisă la rândul 2.

Rândul 4 „Suma de restituit": se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.

3.2.2. Obligatia prevăzută la pozitia nr. 52 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară de către operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, au obligatia recalculării taxei anuale de autorizare, în functie de încasările efective, după cum urmează:

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în functie de realizări, datorată pentru perioada de raportare, prevăzută la pozitia nr. 52 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se completează de către operatorii economici, în situatia în care în cursul anului de autorizare încasările efective depăsesc încasările estimate prin documentatia prezentată la data autorizării, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009.

Rândul 1 „Suma datorată": se completează cu suma datorată în perioada de raportare, reprezentând taxa de autorizare stabilită în functie de încasările efective, în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009.

Rândul 2 „Suma datorată anterior": se completează cu suma reprezentând taxa de autorizare datorată de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.

Rândul 3 „Suma de plată": se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si suma datorată anterior, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 si suma înscrisă la rândul 2.


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 101/2008)

 

NOMENCLATORUL

obligatiilor de plată la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumire creantă fiscală

Temei legal

1.

Plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si ele sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

2.

Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

3.

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

4.

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

5.

Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

6.

Impozit la titeiul din productia internă

art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

7.

Impozit pe veniturile din salarii

art. 57, 58 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

8.

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

9.

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

10.

Impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

11.

Impozit pe veniturile obtinute din vânzarea bunurilor în regim de consignatie si din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent,comision sau mandat comercial

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

12.

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

13.

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

14.

Impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

15.

Impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

16.

Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

17.

Impozit pe veniturile din pensii

art. 70 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

18.

Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc

art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

19.

Impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

art. 771 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

20.

Impozitul pe veniturile din activităti agricole

art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

21.

Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice

art. 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

22.

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane fizice

art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

23.

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane juridice

art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

24.

Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare


25.

Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare, exploatare a resurselor minerale

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare

26.

Redevente miniere

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare

27.

Redevente petroliere

Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare

28.

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale

Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare

29.

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

30.

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal

art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

31.

Accize pentru bere

art. 20610 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

32.

Accize pentru vinuri linistite

art. 20611 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

33.

Accize pentru vinuri spumoase

art. 20611 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

34.

Accize pentru băuturi fermentate linistite, altele decât bere si vinuri

art. 20612 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

35.

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere si vinuri

art. 20612 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

36.

Accize pentru produse intermediare

art. 20613 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

37.

Accize pentru alcool etilic

art. 20614 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

38.

Accize pentru tigarete

art. 20615 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

39.

Accize pentru tigări si tigări de foi

art. 20615 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

40.

Accize pentru tutun de fumat

art. 20615 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

41.

Accize pentru benzină cu plumb

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

42.

Accize pentru benzină fără plumb si bioetanol

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

43.

Accize pentru motorină si biodiesel

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

44.

Accize pentru păcură

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

45.

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

46.

Accize pentru gaz natural

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

47.

Accize pentru petrol lampant (kerosen)

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

48.

Accize pentru cărbune si cocs

art. 20616 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

49.

Accize pentru energie electrică

art. 20619 si 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

50.

Accize pentru cafea

art. 207 lit. a), b) si c) si art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

51.

Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing initiate înainte de 1 ianuarie 2007

art. 2211 sj 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

52.

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în functie de realizări

art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 15,75% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2010.

Nr. 11.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.