MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 251/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 251         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 aprilie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

425. - Decret privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

 

426. - Decret privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

 

427. - Decret privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

 

428. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

324. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"

 

340. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

281. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătătii a sumelor încasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătătii si a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora

 

956. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007

 

2.112. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa „B", a imobilului Ansamblul Parohiei Evanghelice Lutherane din satul Butin, comuna Gătaia, judetul Timis

 

3.567. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind modificarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.142/2006

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 8 si ale art. 9 alin. (6) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 49 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizul Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului Bălăceanu Ioan i se retrage titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 425.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

            În temeiul prevederilor art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 8 si ale art. 9 alin. (6) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 49 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizul Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului Boncu Constantin i se retrage titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 426.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 8 si ale art. 9 alin. (6) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 49 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizul Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului Buzgău Pavel i se retrage titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 427.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 58 din 24 martie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 428.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă",

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achizitia sau constructia unei locuinte prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului «Prima casă» pentru achizitia sau constructia de locuinte, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1."

2. La articolul 2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) locuinte nefinalizate, aflate în diverse faze de constructie, destinate achizitionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;".

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitionează sau construiesc locuinte prevăzute la art. 2 si pentru finantatori sunt prevăzute în anexa nr. 2."

4. Titlul anexei nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„NORME

de implementare a programului «Prima casă» pentru achizitia sau constructia de locuinte"

5. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii SA- IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele si în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia sau constructia unei locuinte în cadrul programului."

6. În anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) are valoare determinată, egală cu finantarea garantată;".

7. La anexa nr. 1, articolele 10 si 101 se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 10. - Garantiile pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. a) - c) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabilă pe toată durata finantării, cu notarea în cartea funciară a interdictiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garantiei. În cazul primirii de către finantator a comunicării respingerii cererii de plată a garantiei de la FNGCIMM, în temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."

Art. 101. - (1) Garantia pentru locuinta prevăzută la art. 2 lit. d) din hotărâre este garantată cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, asupra terenului si locuintei viitoare, care urmează să se construiască prin program, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizatia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de finantator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuintei finalizate, cu notarea în cartea funciară, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, a interdictiei de înstrăinare a terenului si a locuintei pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare a acestora cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligatijlor beneficiarului fată de finantator.

(2) În baza contractului de garantare, asupra terenului si locuintei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finantatorului."

8. La anexa nr. 1, după articolul 101 se introduc două noi articole, articolele 102 si 103, cu următorul cuprins:

„Art. 102. - (1) Garantiile pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, asupra terenului si constructiei viitoare, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizatia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de finantator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuintelor finalizate, rezultate în urma dezmembrării constructiei si cotei indivize aferente de teren, cu notarea în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, a interdictiei de înstrăinare a locuintelor si a terenului pe o perioadă de 5 ani, cu exceptia înstrăinării cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin fiecărei locuinte în parte în urma dezmembrării către membrii asociatiei, si a interdictiei de grevare a locuintelor si a terenului cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de finantator.

(2) În baza contractului de garantare, asupra terenului si locuintei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finantatorului.

Art. 103. -în cazuri temeinic justificate, pe baza cererii motivate a finantatorului, cu consultarea FNGCIMM, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantării garantate si a locuintei de către o persoană fizică ce îndeplineste criteriile de eligibilitate în cadrul programului."

9. In anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) fac dovada cu declaratie autentică pe propria răspundere că îndeplinesc conditia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009;".

10. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera b) se abrogă.

11. La anexa nr. 2, după articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 si 12, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuintă în regim individual în cadrul programului sunt următoarele:


a) fac dovada cu declaratia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc conditia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009;

b) au în proprietate terenul pe care se construieste locuinta, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în conditiile legii, liber de orice sarcini, si se obligă să garanteze cu acesta, precum si cu locuinta construită din finantarea garantată în conditiile programului;

c) prezintă finantatorului proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, întocmite conform legii;

d) detin o autorizatie de construire a locuintei în cadrul programului valabilă, eliberată conform legii după data de 22 februarie 2010, precum si avizele si acordurile necesare conform legii;

e) prezintă finantatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de constructii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finantării garantate, precum si estimările costurilor necesare pentru edificarea locuintei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări anexat la acesta trebuie să rezulte că durata realizării constructiei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finantarea garantată;

f) prevăd în contractul de antrepriză obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia locuintei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finantarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni;

g) prezintă finantatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fată de bugetul general consolidat;

h) prezintă finantatorului polita de asigurare a lucrărilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuintă aflat în constructie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finantator, având ca beneficiar statul român, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, pe toată durata de executie a lucrărilor;

i) prezintă finantatorului dovada constituirii unei garantii de bună executie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garantie bancară de bună executie;

j) prezintă finantatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de santier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de santier este obligatorie potrivit legii;

k) îndeplinesc conditiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;

l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuintei, care acoperă diferenta dintre valoarea din contractul de antrepriză si finantarea garantată;

m) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;

n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire si să nu înstrăineze terenul si locuinta construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazuri temeinic justificate, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantării garantate si a locuintei de către o persoană fizică ce îndeplineste criteriile de eligibilitate în cadrul programului;

o) se obligă să noteze autorizatia de construire în cartea funciară a terenului;

p) se obligă să asigure locuinta finalizată, construită din finantarea garantată, împotriva tuturor riscurilor si desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, până la îndeplinirea tuturor obligatiilor fată de finantator;

q) se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare fată de cele din devizul estimativ;

r) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalitătile de notare a autorizatiei de construire în cartea funciară;

s) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitătile necesare înscrierii în cartea funciară a locuintei individuale, după finalizarea acesteia, si să prezinte finantatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

Art. 12. - (1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuintă în regim asociativ în cadrul programului sunt următoarele:

a) fiecare dintre membrii asociatiei este beneficiar al programului si îndeplineste toate criteriile prevăzute la art. 11, cu exceptia îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. b) de către alti membri ai asociatiei decât proprietarul/proprietarii terenului;

b) toti beneficiarii asociati solicită, în nume propriu, aceluiasi finantator acordarea a câte unei finantări garantate în cadrul programului pentru construirea unui ansamblu de locuinte în care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinte edificate prin program;

c) toti beneficiarii asociati sunt semnatarii contractului de antrepriză încheiat cu aceeasi societate de constructii în vederea construirii unui ansamblu de locuinte, compus din unităti individuale, precum si a anexelor gospodăresti aferente acestora;

d) cel putin unul dintre membrii asociati are în proprietate terenul pe care urmează să se construiască ansamblul de locuinte;

e) încheie un contract civil, autentificat în conditiile legii, de constituire a unei asociatii fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel putin 7 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociatie, contract care contine cel putin elementele prevăzute la alin. (2).

(2) Contractul civil de constituire a asociatiei fără personalitate juridică va cuprinde următoarele:

a) desemnarea unui reprezentant dintre cei 7 asociati, în scopul îndeplinirii formalitătilor prealabile obtinerii autorizatiei de construire pentru ansamblul de locuinte încare fiecare dintre beneficiarii asociati va detine câte o singură locuintă, precum si pentru gestionarea relatiei cu finantatorul;

b) obligatia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire si de a nu înstrăina terenul si locuinta construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazuri temeinic justificate, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantării garantate si a locuintei de către o persoană fizică ce îndeplineste criteriile de eligibilitate în cadrul programului;

c) cota de aport propriu la asociatie al fiecăruia dintre asociati este corespunzătoare cotei de participare la beneficii si pierderi;

d) obligatia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului în favoarea celorlalti beneficiari asociati în vederea obtinerii autorizatiei de construire, valabilă pe toata durata de existentă a constructiei;

e) posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, după finalizarea întregii constructii si intabularea acesteia în cartea funciară, să vândă celorlalti membri asociati cotele-părti din teren aferente locuintelor ce revin în proprietatea acestora;

f) titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuintele în regim asociativ renuntă în mod expres la beneficiul de diviziune si la beneficiul de discutiune;

g) beneficiarii asociati îl împuternicesc pe reprezentantul desemnat să efectueze formalitătile de notare a autorizatiei de construire în cartea funciară, de intabulare a ansamblului de locuinte finalizat în cartea funciară, de dezmembrare, a ansamblului de locuinte în unităti individuale, de intabulare a locuintelor finalizate în cărti funciare individuale si de a prezenta finantatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară."

12. La anexa nr. 2, partea introductivă a articolului 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Criteriile de eligibilitate pentru finantatorii care acordă credite garantate pentru achizitionarea unei locuinte finalizate în cadrul programului sunt următoarele:".

13. În anexa nr. 2, la articolul 2, litera i2) se abrogă.


14. La anexa nr. 2, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Al. 21. - Criteriile de eligibilitate pentru finantatorii care acordă credite garantate în cadrul programului pentru construirea unei singure locuinte în regim individual si prin asociatii fără personalitate juridică, constituite din minimum 7 beneficiari, sunt următoarele:

a) au acoperire teritorială la nivel national si/sau judetean;

b) costul total al finantărilor acordate fn cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro si ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de către finantator; marja nu include costul evaluării terenului, locuintei, devizelor estimative si situatiilor de lucrări, precum si costul aferent efectuării formalitătilor de publicitate, după caz;

- nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM, calculat la soldul finantării garantate, care se negociază semestrial între Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;

c) finantatorii au obligatia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si, separat, a costurilor cu comisioanele;

d) nu percep comision de neutilizare si de rambursare anticipată;

e) asigură o perioadă de tragere a finantării mai mică sau egală cu perioada de gratie, în care beneficiarul finantării garantate pentru constructia locuintelor prevăzute la art. 2 lit. d) si e) din hotărâre utilizează facilitatea de credit în conformitate cu normele interne ale finantatorului;

f) asigură o perioadă de gratie de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din finantarea garantată si data efectuării receptiei la terminarea lucrărilor de constructie, în care nu sunt scadente ratele de capital aferente facilitătii de credit si în care beneficiarul finantării garantate acordate pentru constructia locuintelor prevăzute la art. 2 lit. d) si e) din hotărâre datorează finantatorului exclusiv dobânzile si comisioanele care se încadrează în conditiile programului. Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni prin act aditional la contractul de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale finantatorului;

g) solicită dovada constituirii aportului beneficiarului, de minimum 5%, care acoperă diferenta dintre costul de construire a locuintei rezultat din devizul estimativ anexă la contractul de finantare si finantarea garantată, si urmăresc, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit;

h) durata maximă a creditului este de 30 de ani;

i) contractul de credit nu contine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finantator a acestuia;

j) verifică încheierea contractului cu antreprenorul general si respectarea termenului de 18 luni de finalizare a constructiei prevăzut la art. V lit. f) din prezenta anexă;

k) verifică certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fată de bugetul general consolidat;

l) verifică îndeplinirea conditiei privind constituirea garantiei de bună executie de către antreprenorul general;

m) verifică existenta clauzelor obligatorii în contractul de asociere;

n) verifică încheierea politei de asigurare a lucrărilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuintă aflat în constructie împreună cu anexele gospodăresti, cu o societate de asigurare agreată de finantator si cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, pe toată durata executării lucrărilor;

o) verifică existenta titlului de proprietate asupra terenului pe care se construieste/construiesc locuinta sau locuintele, după caz, a unei autorizatii de construire, eliberată conform legii, precum si a tuturor avizelor si acordurilor necesare conform legii si urmăresc utilizarea finantării în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire;

p) verifică încheierea, conform legii, a contractului cu dirigintele de santier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de santier este obligatorie potrivit legii;

q) urmăresc utilizarea finantării pe faze de executie, conform contractului de antrepriză în constructii, proiectului tehnic si detaliilor de executie, anexe la autorizatia de construire eliberata conform legii, si aprobă efectuarea tragerilor din facilitatea de credit pe baza cererii de tragere, situatiilor de lucrări prezentate de constructor, confirmate de evaluatorul agreat de finantator, dacă este cazul;

r) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului si locuintei viitoare, precum si de notare/radiere a interdictiilor prevăzute la art. 101 alin. (1) sau art. 102 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice. Înscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectuează în temeiul contractului degarantare, radierea ipotecii legale si a interdictiilor se face în baza deciziei FNGCIMM, iar radierea interdictiilor de înstrăinare si grevare cu alte sarcini, în baza deciziei Ministerului FinantelorPublice;

s) urmăresc semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, precum si efectuarea formalitătilor de intabulare a locuintei finalizate/ansamblului de locuinte, de dezmembrare pe unităti individuale a ansamblului de locuinte si de intabulare a fiecărei locuinte în câte o carte funciara individuală;

s) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I, a interdictiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, asupra locuintei/locuintelor finalizate, construite în cadrul programului;

t) îndeplinesc conditiile de prudentialitate prevăzute de legislatia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Natională a României;

t) finantatorii sunt obligati să mentină criteriile prevăzute la lit. b)-f) si h)-s) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finantare încheiate în conditiile programului."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 324.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, denumit în continuare program, se organizează, de regulă anual, în conditiile prevăzute de lege, de Agentia Natională a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentia."

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea programului, precum si pentru organizarea concursului national de admitere la program, se suportă din bugetul Agentiei.

(6) Pentru organizarea si desfăsurarea programului, Agentia poate solicita sprijinul centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală."

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pentru organizarea concursului national de admitere la program, denumit în continuare concurs, se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Agentiei, cifra anuală de scolarizare pentru program, numărul comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor; componenta nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăsurare a concursului, precum si modalitătile pentru plata taxei de participare la program.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel putin 30 de zile înaintea desfăsurării concursului."

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În vederea gestionării procedurilor administrative de organizare si desfăsurare a concursului se constituie, cu cel putin 30 de zile înainte de desfăsurarea concursului, prin ordin al presedintelui Agentiei, secretariatul comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, denumit în continuare secretariat

(2) Secretariatul si resursele necesare organizării si desfăsurării concursului se asigură de Agentie."

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Secretariatul are obligatia să asigure publicitatea prin afisarea la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei, cu cel putin 25 de zile înainte de desfăsurarea concursului, a următoarelor informatii:

a) conditiile de participare si actele necesare înscrierii la concurs;

b) conditiile de desfăsurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, perioada de depunere a eventualelor contestatii la selectia dosarelor, perioada de solutionare a contestatiilor la selectia dosarelor, data, ora si locul desfăsurării interviului, perioada de depunere a eventualelor contestatii la interviu, perioada de solutionare a contestatiilor la interviu;

c) tematica pentru concurs;

d) criteriile de evaluare pentru interviu."

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Taxa de participare la program cuprinde taxa de înscriere la concurs si taxa de scolarizare.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se plătesc, în conditiile prevăzute la alin. (3) si după caz, alin. (5), de autoritătile sau institutiile publice în cadrul cărora participantii îsi desfăsoară activitatea sau de către participanti.

(3) Pentru persoanele care ocupă în conditiile legii o functie publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, taxa de participare prevăzută la alin. (1) se suportă de către autoritatea sau institutia publică în cadrul căreia se regăseste functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

(4) Pentru persoanele care nu au calitatea de functionari publici, taxa de participare prevăzută la alin. (1) se suportă de către aceste persoane.

(5) Pentru functionarii publici care nu ocupă o functie publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, autoritătile sau institutiile publice pot asigura, integral sau partial, plata taxei de participare la program, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) autoritatea sau institutia publică consideră că absolvirea programului de către functionarii publici respectivi este în interesul acesteia, în conditiile legii;

b) autoritatea sau institutia publică a asigurat prioritar plata taxei de participare la program pentru functionarii publici care ocupă o functie publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, în conditiile prevăzute la alin. (3).

(6) Taxa de înscriere la concurs se plăteste de către persoanele care doresc să participe la concursul organizat în conditiile prezentului regulament, anterior depunerii dosarului. Taxa de înscriere se restituie candidatilor care se retrag cu cel putin 5 zile înainte de prima probă de concurs.

(7) Taxa de scolarizare se plăteste, de către candidatii declarati admisi la program, potrivit modalitătilor de plată stabilite prin ordinul ministrului administratiei si internelor prevăzut la art. 2 alin. (1).

(8) Veniturile obtinute de Agentie din taxele de participare la program se fac venit la bugetul de stat."

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comisiile de concurs si comisiile de solutionare a contestatiilor cuprind câte 3 membri titulari, astfel:

a) un membru din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

b) un membru din cadrul Agentiei;


c) un membru din cadrul Secretariatului General al Guvernului."

8. La articolul 12, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) asigură afisarea rezultatelor probelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei;".

9. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Pentru activitatea desfăsurată, membrii comisiilor de concurs, ai comisiilor de solutionare a contestatiilor si ai secretariatului au dreptul la o indemnizatie."

10. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Înscrierile la concurs se fac la sediul Agentiei, în termenul prevăzut în calendarul de desfăsurare a concursului stabilit potrivit art. 2 alin. (1) pe baza unui dosar care contine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere, potrivit modelului pus la dispozitie la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licentă sau de pe diploma echivalentă acesteia;

d) copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

e) copie de pe cartea de muncă sau adeverintă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite;

f) declaratie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

g) declaratie pe propria răspundere că nu a desfăsurat activităti de politie politică;

h) dovada de plată a taxei de înscriere sau un document echivalent;

i) curriculum vitae, în format european, al candidatului;

j) declaratie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a actelor prevăzute la lit. b)-e).

(2) În situatia în care candidatii sunt functionari publici, acestia vor depune odată cu dosarul de înscriere si o adresă din partea autoritătii sau institutiei publice în cadrul căreia candidatul îsi desfăsoară activitatea, prin care se atestă acceptul acesteia de a-i permite candidatului să participe la programul de formare specializată si, dacă este cazul, de a achita taxa de participare la program în conditiile prezentei hotărâri."

11. La articolul 16, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afisează, în termenul prevăzut la alin. (1), cu mentiunea admis sau respins, la sediul si pe pagina de internet aleAgentiei.

(5) Contestatiile se solutionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele se afisează la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei."

12. La articolul 21, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Rezultatele concursului se afisează la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei."

13. La articolul 22, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) La punctaje egale are prioritate candidatul care ocupă la momentul concursului o functie publică din categoria înaltilor functionari publici.

(4) Rezultatele contestatiilor, precum si rezultatele finale ale concursului se stabilesc în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor si se afisează la sediul si pe pagina de internet ale Agentiei."

14. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În situatia în care niciunul dintre candidatii care au punctaje egale nu ocupă la momentul concursului o functie publică din categoria înaltilor functionari publici sau dacă egalitatea se mentine si după aplicarea criteriului prevăzut la alin. (2) sunt declarati admisi toti candidatii cu punctaje egale."

15. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - în termen de 10 zile lucrătoare de la data admiterii la program, candidatii declarati admisi îsi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar si prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformitătii acestor copii cu originalul, sub sanctiunea eliminării din program."

16. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Modalitatea de desfăsurare a programului se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Agentiei.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se aprobă în termen de maximum 10 zile de la data afisării rezultatelor finale ale concursului pentru admiterea la program si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. - Pentru anul 2010, taxa de participare la program este:

a) taxa de înscriere la concurs - 60 lei;

b) taxa de scolarizare - 1.500 lei.

Art. III. - Pentru anul 2010, cuantumul indemnizatiilor membrilor comisiilor de concurs, comisiilor de solutionare a contestatiilor si a persoanelor care asigură secretariatul acestora este:

a) 20 lei/oră pentru fiecare membru în comisiile de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor;

b) 10 lei/oră pentru fiecare persoană care asigură secretariatul.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 340.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătătii a sumelor încasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătătii si a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. C.S.A. 3.309/2010 al Directiei generale buget si credite externe, în temeiul art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătătii a sumelor încasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul de factură prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Facturile vor avea seria MS si vor fi numerotate începând cu numărul 0001.

Art. 3. - Persoanele prevăzute în anexa nr. 3 sunt împuternicite cu drept de semnătură a facturilor emise de Ministerul Sănătătii pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională.

Art. 4. - (1) Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătătii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 6 aprilie 2010.

Nr. 281.

 

ANEXA Nr. 1

 

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătătii a sumelor încasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională

 

1. Înregistrarea sumelor reprezentând taxe de înscriere la examene

 

 

562

=

708

Disponibil al activitătilor finantate integral din venituri proprii

 

Venituri din activităti diverse


2. Evidentierea facturilor emise pe beneficiar serviciu prestat

 

 

4111

=

708

Clienti cu termen sub un an

 

Venituri din activităti diverse

 

3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate pe baza facturilor emise

 

 

562

=

4111

Disponibil al activitătilor finantate integral din venituri proprii

 

Clienti cu termen sub un an

 

4.Înregistrarea în contabilitate a facturilor emise de furnizori si de universitătile de medicină si farmacie

 

 

2xx

=

404

Active fixe corporale si necorporale

 

Furnizori de active fixe

%

=

401

30x

 

Furnizori

Materiale consumabile si de natura obiectelor de inventar

 

 

6xx

 

 

Cheltuieli privind stocurile si cu serviciile executate de terti

 

 

 

 

5. Înregistrarea în contabilitate a plătii facturilor emise de furnizori

 

 

%

=

562

404

Furnizori de active fixe

 

Disponibil al activitătilor finantate integral din venituri proprii

401

Furnizori

 

 

 

6. Înregistrarea în contabilitate a consumului de materiale

 

 

60x

=

30x

Cheltuieli privind stocurile

 

Materialeconsumabile si de natura obiectelor de inventar

 

7. Înregistrarea în contabilitate a numerarului ridicat din trezorerie

 

 

581

=

562

Viramente interne

 

Disponibil al activitătilor finantate integral din venituri proprii

5311

=

581

Casa în lei

 

Viramente interne

 

7.1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor depuse în numerar întrezorerie

 

 

581

=

5311

Viramente interne

 

Casa în lei

562

=

581

Disponibil al activitătilor finantate integral din venituri proprii

 

Viramente interne

 

7.2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate prin casieria MinisteruluiSănătătii

 

 

5311

=

%

Casa în lei

 

542 Avansuri de trezorerie

708

Venituri din activităti diverse


8. Înregistrarea în contabilitate a sumelor acordate ca avans spre decontare

 

 

542

=

5311

Avansuri de trezorerie

 

Casa în lei

 

9. Înregistrarea în contabilitate a justificării avansului acordat

 

 

6xx

=

542

Cheltuieli privind stocurile si cu serviciile executate de terti

 

Avansuri de trezorerie

 

10. Evidentierea în contabilitate a sumelor reprezentând salarii

 

 

641

=

421

Cheltuieli cu salariile personalului

 

Personal - salarii datorate

 

11. Înregistrarea în contabilitate a contributiilor aferente angajatilor - retineri

 

 

421

=

%

Personal - salarii datorate

 

431x

 

 

Asigurări sociale

 

 

437x

 

 

Asigurări pentru somaj

 

 

444

 

 

Impozit pe venitul din salarii si alte drepturi

 

12. Evidentierea în contabilitate a sumelor reprezentând contributii angajator

 

 

645

=

%

Cheltuieli privind asigurările sociale

 

431x

 

 

Asigurări sociale

 

 

437x

 

 

Asigurări pentru somaj

 

13. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate reprezentând contributii

 

 

%

=

562

431x

 

Disponibil al activitătilor finantate integral

Asigurări sociale din venituri proprii

 

 

437x

 

 

Asigurări pentru somaj

 

 

444

 

 

Impozit pe venitul din salarii si alte drepturi

 

 

 

14. Înregistrarea în contabilitate a sumelor reprezentând plata salariilor

 

 

421

=

562

Personal - salarii datorate

 

Disponibil al activitătilor finantate integral din venituri proprii

 

15. Înregistrarea în contabilitate a drepturilor de personal neridicate

 

 

421

=

426

Personal - salarii datorate

 

Drepturi de personal neridicate

 

NOTĂ:

Contabilitatea analitică a încasărilor si a plătilor din contul 562 se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitică a conturilor de cheltuială si casa în lei se tin pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitică a contului 401 se tine pe fiecare furnizor în parte. Contabilitatea analitică a contului 411.1 se tine pe fiecare persoană fizică si juridică în parte.

Contabilitatea analitică a contului 708 se tine pe fiecare persoană fizică si juridică în parte si pe fiecare tip de examen în parte.

 


ANEXA Nr. 2*)

 

FACTURA FISCALA

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


ANEXA Nr. 3

 

Persoane împuternicite pentru semnarea facturilor emise de Ministerul Sănătătii

 

Numele si prenumele

Functia

Economist Mihaela Turai

Expert

Economist Gianina Florea

Consilier

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a institutiilor publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările ulterioare, si prevederile art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa B punctul 2, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) curriculum vitae al membrilor echipei propuse; numărul maxim al avocatilor propusi să facă parte din echipă nu poate fi mai mare de 10."

2. La anexa B, punctul 7.2.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7.2.1. Oferta financiară cuprinde onorariul exprimat în lei, euro sau USD/oră/societate de avocati (asociere/consortiu) fără TVA, defalcată pe 3 tipuri de activităti ce urmează a fi desfăsurate, respectiv: documentare sau studiu, redactare documente sau actiuni si reprezentare în fata instantelor de arbitraj.

Onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu trebuie să fie cel mai mic onorariu dintre onorariile propuse pentru cele 3 tipuri de activităti. Ofertele financiare în care pentru activitatea de documentare sau studiu se solicită un onorariu mai mare decât onorariile propuse pentru celelalte două activităti se descalifică.

Onorariile pentru activitatea de redactare documente sau actiuni si pentru activitatea de reprezentare în fata instantelor de arbitraj nu pot depăsi onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu cu mai mult de 50% din onorariul propus pentru activitatea de documentare sau studiu. Ofertele financiare în care pentru activitatea de redactare documente sau actiuni ori pentru activitatea de reprezentare în fata instantelor de arbitraj se solicită un onorariu cu mai mult de 50% din onorariul propus pentru activitatea de documentare sau studiu se descalifică."

3. La anexa B punctul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Onorariul si facturile pot fi diminuate, prin acordul părtilor, în situatia în care bugetul alocat Ministerului Finantelor Publice, potrivit legii bugetului de stat, este insuficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente serviciilor care vor fi prestate în acel an."

4. La anexa B, anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

5. La anexa C, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Prin încheierea prezentului contract prestatorul îsi asumă obligatia de a presta servicii de asistentă si reprezentare juridică, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, pentru a sustine apărarea intereselor României sau ale altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, în baza mandatului acordat de Ministerul Finantelor Publice."

6. La anexa C, după punctul 3.3 se introduce un nou punct, punctul 3.31, cu următorul cuprins:

„3.31. Cu acordul prealabil al achizitorului, numărul maxim al avocatilor, stabilit în caietul de sarcini, poate fi suplimentat, în cazuri temeinic motivate, pentru anumite activităti si pe o perioadă determinată de timp."

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2010.

Nr. 956.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini)

 

OFERTA FINANCIARA

 

Ofertant: .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Activitate

Onorariu1)

1.

Documentare sau studiu2)

 

2.

Redactare documente sau actiuni

 

3.

Reprezentare în fata instantelor de arbitraj

 

 

Semnătură

......................

 


1) Onorariul pentru activitatea de documentare sau studiu trebuie să fie cel mai mic onorariu dintre cele propuse. Onorariul propus la nr. crt. 2 si 3 nu poate depăsi onorariul de la nr. crt. 1 cu o cotă mai mare de 50% din valoarea onorariului de la nr. crt.1.

2) În activitatea de documentare sau studiu se include si orice altă activitate care nu se încadrează în cele de la nr. crt. 2 si 3.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa „B", a imobilului Ansamblul Parohiei Evanghelice Lutherane din satul Butin, comuna Gătaia, judetul Timis

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 51/E/2010,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Ansamblul Parohiei Evanghelice Lutherane din satul Butin, comuna Gătaia, judetul Timis, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice TM-II-a-B-20994, cu următoarele componente:

- Biserica Evanghelică Lutherană din Str. Principală nr. 24, codTM-II-m-B-20994.01;

- Casa cantorială din Str. Principală nr. 61, cod TM-II-m-B-20994.02;

- Casa parohială din Str. Principală nr. 64, cod TM-II-m-B-20994.03.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul Cultural National a Judetului Timis pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul Cultural National a Judetului Timis va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 2.112.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.142/2006

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.142/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

- în anexa nr. 4, articolul VIII va avea următorul cuprins:

„VIII. Modificarea contractului

Contractul de management educational se suspendă de drept în cazul în care împotriva managerului educational a fost formulată plângere penală de către organele ierarhic superioare sau a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu functia detinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti."

Art. II. - Directia generală managementul resurselor umane si retea scolară si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2010.

Nr. 3.567.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.168/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 47, în loc de: „47. Prodan Sergiu, fiul lui Grigore si Alexandra (fiica lui Lungu Ion, născut la 2.10.1931 în localitatea Anenii Noi si Nadejda), născut la data de 13 ianuarie 1979 în localitatea Mareni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mereni, str. Hîncestinr. 2, raionul Anenii Noi. (11.817/2003)" se va citi: „47. Prodan Sergiu, fiul lui Grigore si Alexandra (fiica lui Lungu Ion, născut la 2.10.1931 în localitatea Anenii Noi, si Nadejda), născut la data de 13 ianuarie 1979 în localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mereni, str. Hîncesti nr. 2, raionul Anenii Noi. (11.817/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 247, în loc de: „247. Syrbu Valentyna, fiica lui Ion (născut la 25.10.1928 în localitatea Cervonîi Iar, raionul Chilia) si Ustinia, născută la data de 3 martie 1961 în localitatea Cervonîi Iar, raionul Chilia, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cervonîi Iar, str. Cotovschi nr. 15 a, raionul Chilia. (2.143/2008)"se va citi: „247. Sîrbu Valentina, fiica lui Ion (născut la 25.10.1928 în localitatea Cervonîi Iar, raionul Chilia) si Ustina, născută la data de 3 martie 1961 în localitatea Cervonîi Iar, raionul Chilia, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Cervonîi Iar, str. Cotovschi nr. 15 a, raionul Chilia. (2.143/2008)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 7, în loc de: „7. Andronache Nicolae, fiul lui Petru (născut la 17.06.1913 în localitatea Milestii Mici) si Feodora, născut la data de 19 iunie 1962 în localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Cismelelor nr. 8/1. (4.104/2003)" se va citi: „7. Andronache Nicolae, fiul lui Petru (născut la 17.06.1913 în localitatea Milestii Mici) si Feodosia, născut la data de 19 iunie 1962 în localitatea Milestii Mici, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, Str. Cismelelor nr. 8/1. (4.104/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 32, în loc de: „32. Vdovicenco Valeriu, fiul lui Alexandru si Sofia, născut la data de 1 mai 1953 în localitatea Cucoara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Cahul, str. Puschin nr. 57. (5.348/2003) Copii minori: Vdovicenco Valeriu, născut la 6.04.1996." se va citi: „32. Vdovicenco Valerii, fiul lui Alexandru si Sofia, născut la data de 1 mai 1953 în localitatea Cucoara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Cahul, str. Puschin nr. 57. (5.348/2003) Copii minori: Vdovicenco Valeriu, născut la 6.04.1996."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 99, în loc de: „99. Sevcenco Ana, fiica lui Măgari Timofei si Domnica, născută la data de 9 decembrie 1954 în localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Slobozia, satul Parcani, str. K. Marx nr. 100. (1.040/2008)"se va citi: „99. Sevcenco Ana, fiica lui Măgari Timofei si Domnica, născută la data de 9 decembrie 1954 în localitatea Recea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Slobozia, satul Parcani, str. K. Marx nr. 100. (1.040/2008)".

În Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale (Partidul Social Democrat), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 2 aprilie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la punctul 5 „Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară", lanr. crt. 15 - Judetul Teleorman, în dreptul domnilor Ghita Valentin Dumitru si Neagoe Daniel, în coloana a 6-a „Suma - lei", în loc de: „200.000,00" se va citi: „100.000,00".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.