MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 252/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 252         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 aprilie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

69. - Legea responsabilitătii fiscal-bugetare

 

431. - Decret pentru promulgarea Legii responsabilitătii fiscal-bugetare

 

72. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de  autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

434. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată  de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

73. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (primul addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat Ta Bucuresti la 18 februarie 2010 si la BruxeIIes la 22 februarie 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la23 iunie 2009, si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumută tor, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

435. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (primul addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la BruxeIIes la 22 februarie 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumută tor, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

423. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

424. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 1 CIMIC

 

429. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind crearea unei Organizatii Europene pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, si la Protocolul privind privilegiile si imunitătile Organizatiei Europene pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986

 

436. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            13. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2010

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

responsabilitătii fiscal-bugetare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege are ca obiective principale:

1. asigurarea si mentinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparentei si sustenabilitătii pe termen mediu si lung a finantelor publice;

2. stabilirea unui cadru de principii si reguli pe baza căruia Guvernul să asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare care să conducă la o bună gestiune financiară a resurselor;

3. gestionarea eficientă a finantelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung, asigurarea prosperitătii economice si ancorarea politicilor fiscal-bugetare într-un cadru durabil.

Art. 2. - Dispozitiile prezentei legi se aplică autoritătilor, institutiilor si entitătilor publice si/sau de utilitate publică prevăzute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, finantate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, si art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si altor entităti finantate în proportie de peste 50% din fonduri publice, stabilite potrivit normelor europene.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni vor fi definiti astfel:

1. strategia fiscal-bugetară - documentul de politică publică ce stabileste obiectivele si prioritătile în domeniul fi scai-bugetar, tintele veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat si ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, precum si evolutia soldului bugetului general consolidat pe o perioadă de 3 ani;

2. bugetul general consolidat - ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar agregate si consolidate pentru a forma un întreg: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum si al altor entităti finantate în proportie de peste 50% din fonduri publice stabilite potrivit normelor europene;

3. cheltuielile primare ale bugetului general consolidat - cheltuielile bugetului general consolidat, din care au fost deduse plătile de dobânzi aferente datoriei publice;

4. soldul bugetului general consolidat - diferenta dintre veniturile bugetului general consolidat si cheltuielile bugetului general consolidat;

5. soldul primar al bugetului general consolidat - diferenta dintre veniturile si cheltuielile primare ale bugetului general consolidat;

6. deteriorarea soldului bugetului general consolidat - majorarea deficitului bugetului general consolidat sau diminuarea excedentului bugetului general consolidat fată de cel prevăzut în strategia fiscal-bugetară pentru anul respectiv;

7. ciclul economic - definit si măsurat conform metodologiilor recunoscute la nivelul Uniunii Europene;

8. cheltuielile de personal - totalul cheltuielilor suportate din bugetul general consolidat pentru personalul din sectorul bugetar, pe parcursul unui exercitiu bugetar, respectiv cheltuielile cu salariile de bază, soldele functiilor de bază si indemnizatiile lunare de încadrare, sporurile, indemnizatiile, premiile, stimulentele si alte drepturi de natură salarială, în bani sau natură, stabilite conform legii, precum si contributiile sociale ce revin în sarcina angajatorului aferente acestora;

9. entităti finantate în proportie de peste 50% din fonduri publice - entităti considerate ca făcând parte din administratia publică dacă alocatiile de la buget acoperă mai mult de 50% din costurile de productie;

10. asistenta financiară din partea Uniunii Europene si a altor donatori - asistenta financiară nerambursabilă primită de România sub forma fondurilor nerambursabile de preaderare si postaderare potrivit prevederilor memorandumurilor si acordurilor de finantare încheiate între Comisia Comunitătii Europene sau alti donatori si Guvernul României;

11. bugetul centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale - veniturile si cheltuielile bugetelor generale ale unitătilor administrativ-teritoriale, definite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;

12. cheltuieli de natura investitiilor- includ cheltuielile de capital si transferuri pentru programele de dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Principiile, obiectivele si regulile politicii fiscal-bugetare

 

SECTIUNEA 1

Principiile politicii fiscal-bugetare

 

Art. 4. - (1) Guvernul României va defini si va derula politica fiscal-bugetară pe baza următoarelor principii:

1. Principiul transparentei în ceea ce priveste stabilirea obiectivelor fiscal-bugetare si derularea politicii fiscale si bugetare

Guvernul si autoritătile publice locale au obligatia de a face publice si de a mentine în dezbatere un interval de timp rezonabil toate informatiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale si bugetare, rezultatelor acestora si a stării finantelor publice centrale si, respectiv, locale.

2. Principiul stabilitătii

Guvernul are obligatia de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul mentinerii stabilitătii macroeconomice.

3. Principiul responsabilitătii fiscale

Guvernul are obligatia de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent si de a gestiona resursele si obligatiile bugetare, precum si riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea pozitiei fiscale pe termen mediu si lung.


Sustenabilitatea finantelor publice presupune ca, pe termen mediu si lung, Guvernul să aibă posibilitatea să gestioneze riscuri sau situatii neprevăzute, fără a fi nevoit să opereze ajustări semnificative ale cheltuielilor, veniturilor sau deficitului bugetar cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic sau social.

4. Principiul echitătii

Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potential asupra generatiilor viitoare, precum si impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu si lung.

5. Principiul eficientei

Politica fiscal-bugetară a Guvernului va avea la bază utilizarea eficientă a resurselor publice limitate, va fi definită pe baza eficientei economice, iar deciziile de alocare a investitiilor publice, inclusiv cele finantate din fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeană si alti donatori, se vor baza inter alia pe evaluarea economică, precum si pe evaluarea capacitătii de absorbtie.

6. Principiul gestionării eficiente a cheltuielilor de personal plătite din fonduri publice

Politica salarială si a numărului de personal aferentă institutiilor, autoritătilor, entitătilor publice si/sau de utilitate publică trebuie să fie în conformitate cu tintele fiscal-bugetare din strategia fiscal-bugetară, cu scopul de a eficientiza gestiunea fondurilor cu această destinatie.

(2) Principiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător si autoritătilor administratiei publice locale si, respectiv, altor entităti ale căror bugete fac parte din bugetul general consolidat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obiectivele politicii fiscal-bugetare

 

Art. 5. - (1) Guvernul are obligatia să îndeplinească obiectivele de politică fiscal-bugetară, să elaboreze si să aplice strategia fiscal-bugetară anuală potrivit regulilor fiscal-bugetare prevăzute în prezenta lege.

(2) Obiectivele politicii fiscal-bugetare sunt:

a) mentinerea datoriei publice la un nivel sustenabil pe termen mediu si lung;

b) realizarea unui sold al bugetului general consolidat aproape de zero pe durata ciclului economic, concomitent cu asigurarea competitivitătii tării;

c) gestionarea prudentă a resurselor si a obligatiilor asumate ale sectorului public si a riscurilor fiscal-bugetare;

d) mentinerea unui nivel adecvat al resurselor bugetare pentru plata serviciului datoriei publice;

e) asigurarea predictibilitătii nivelului cotelor si bazelor de impozitare sau taxare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Regulile politicii fiscal-bugetare

 

Art. 6. - Politica fiscal-bugetară va fi derulată în conformitate cu următoarele reguli fiscale:

a) soldul bugetului general consolidat si cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca procent în produsul intern brut, nu pot depăsi plafoanele anuale stabilite în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru primii 2 ani acoperiti de aceasta;

b) soldul si, respectiv, soldul primar al bugetului general consolidat, luând în considerare componentele acestuia, pentru anul bugetar următor, nu vor putea depăsi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară, aprobată de către Parlament;

c) cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenta financiară din partea Uniunii Europene si a altor donatori si cheltuielile de personal, luând în considerare bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate, bugetele fondurilor speciale si alte bugete componente, nu vor depăsi plafonul specificat în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru anul bugetar următor;

d) pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiti de strategia fiscal-bugetară, rata anuală de crestere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi mentinută sub rata anuală de crestere nominală a produsului intern brut prognozată pentru anul bugetar respectiv, până când soldul preliminat al bugetului general consolidat a înregistrat surplus în anul anterior anului pentru care se elaborează proiectul de buget;

e) pentru fiecare dintre cei 3 ani acoperiti de strategia fiscal-bugetară, rata anuală de crestere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi cel mult egală cu rata anuală de crestere nominală a produsului intern brut prognozată pentru anul bugetar respectiv, în perioada în care soldul preliminat al bugetului general consolidat este în echilibru sau excedentar în anul anterior anului pentru care se elaborează proiectul de buget;

f) în cazul în care se majorează cotele de impozitare, cresterea nominală a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi cel mult egală cu cresterea nominală a veniturilor bugetare, fără a conduce la o deteriorare a soldului bugetului general consolidat prevăzut în strategia fiscal-bugetară. Cresterea nominală a cheltuielilor se poate realiza începând cu anul următor celui în care au fost majorate cotele de impozitare si numai după ce Consiliul fiscal a avizat estimările referitoare la cresterea nominală a veniturilor bugetare;

g) pe parcursul exercitiului bugetar, creditele bugetare aprobate pentru cheltuieli de investitii nu pot fi virate si utilizate pentru cheltuieli curente;

h) în cazul în care soldul pozitiv al bugetului general consolidat pentru anul bugetar respectiv si în următorii 2 ani va fi mai mare decât cel prognozat, diferenta respectivă se va utiliza la diminuarea datoriei publice acumulate din anii precedenti.

 

CAPITOLUL III

Cheltuielile bugetare

 

SECTIUNEA 1

Evaluarea impactului cheltuielilor

 

Art. 7. - (1) În cazul propunerilor de introducere a unor măsuri/politici/initiative legislative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, initiatorii au obligatia să prezinte:

a) fisa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, însotită de ipotezele si metodologia de calcul utilizată;

b) declaratie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele si prioritătile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală si cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.

(2) Ministerul Finantelor Publice are obligatia să verifice fisa financiară prezentată conform prevederilor alin. (1). În acest scop, Ministerul Finantelor Publice poate solicita opinia Consiliului fiscal.


 

SECTIUNEA a 2-a

Cheltuieli de personal

 

Art. 8. - Guvernul si fiecare ordonator de credite, precum si orice entitate responsabilă de elaborarea politicilor si acordurilor salariale din sectorul public trebuie să se asigure că toate aceste politici si acorduri salariale sunt în concordantă cu principiile responsabilitătii fiscale, regulile fiscale, precum si cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetară.

Art. 9. - (1) Nu se pot promova acte normative cu mai putin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constitutia României, republicată, care conduc la cresterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar.

(2) Totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificărilor bugetare.

(3) Negocierile pentru unele drepturi care, potrivit legii, se stabilesc prin contracte colective de muncă vor putea fi finalizate numai după ce cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a fost aprobat, cu respectarea plafoanelor de cheltuieli de personal stabilite.

Art. 10. - (1) În raport cu tintele prevăzute la art. 26 alin. (4), executia cheltuielilor de personal este evaluată de către Ministerul Finantelor Publice, la finalul fiecărui trimestru.

(2) Pentru încadrarea în limitele trimestriale ale cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite au posibilitatea să diminueze drepturile salariale care sunt stabilite prin lege în cuantum variabil si pe cele a căror acordare este facultativă, potrivit legii.

(3) În cazurile exceptionale si temeinic justificate în care un ordonator principal de credite nu se încadrează în limita trimestrială pentru cheltuielile de personal, Ministerul Finantelor Publice poate aproba majorarea limitei respective, cu conditia ca ordonatorul principal de credite să facă dovada respectării dispozitiilor alin. (2) si a încadrării în bugetul anual aprobat pentru această destinatie.

(4) Ordonatorii principali de credite care se află în situatia prevăzută la alin. (3) au obligatia ca, în decursul trimestrului următor trimestrului pentru care a fost majorată limita pentru cheltuielile de personal, să înregistreze economii la cheltuielile de personal în cuantumul sumei cu care a fost majorată limita trimestrială precedentă.

(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia să întreprindă toate măsurile necesare atât pentru îndeplinirea prevederilor alin. (4), cât si pentru îndeplinirea tintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numărului de posturi finantate si bugetele acestora si, respectiv, disponibilizarea, în conditiile legii, a unei părti din personalul încadrat.

(6) Până la îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (4), ordonatorilor principali de credite cărora Ie-a fost majorată limita trimestrială pentru cheltuielile de personal le va fi interzisă:

a) acordarea de premii sau plata de ore suplimentare;

b) promovarea angajatilor, dacă acest lucru presupune o crestere a cheltuielilor de personal;

c) scoaterea la concurs a posturilor vacante sau ocuparea acestora prin alte modalităti prevăzute de lege.

(7) În cazul în care obligatia prevăzută la alin. (4) nu este îndeplinită în termenul prevăzut, Ministerul Finantelor Publice va efectua deschiderile de credite care se referă la cheltuieli de personal către respectivul ordonator în limita unei sume diminuate, astfel încât să se înregistreze economii la cheltuielile de personal în cuantumul sumei cu care a fost majorată limita trimestrială precedentă, până când acesta face dovada că au fost luate măsurile necesare încadrării în cheltuielile de personal aprobate.

 

CAPITOLUL IV

Veniturile bugetare

 

Art. 11. - Modificarea de către Ministerul Finantelor Publice a prognozelor veniturilor bugetare ce au stat la baza elaborării strategiei fiscal-bugetare sau a legilor bugetare anuale, cu ocazia dezbaterilor asupra strategiei fiscal-bugetare sau a legilor bugetare anuale, se poate realiza cu acordul Guvernului si cu avizul favorabil al Consiliului fiscal.

Art. 12. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurărilor sociale de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora si va publica programul anual de colectare a veniturilor bugetare pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, prezentând:

a) tinte trimestriale de colectare a veniturilor, detaliate pe tipuri de venituri;

b) tinte trimestriale de recuperare a arieratelor fiscale;

c) măsurile avute în vedere pentru combaterea evaziunii si a fraudei fiscale.

(2) În termen de 30 de zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica o prognoză anuală a veniturilor estimate a se colecta de către bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate si de alte bugete componente ale bugetului general consolidat ce nu au fost mentionate la alin. (1), prezentând si estimări trimestriale de colectare a veniturilor, detaliate pe tipuri de venituri, precum si estimări trimestriale de recuperare a arieratelor fiscale, respectiv propuneri de acte normative sau de modificări de acte normative, având ca obiect îmbunătătirea si eficientizarea colectării veniturilor la bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate si la alte bugete componente ale bugetului general consolidat.

Art. 13. - În cazurile în care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va elabora fisa financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel putin una dintre următoarele conditii:

a) să aibă avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului fiscal, conform căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor bugetare si nu afectează tintele bugetare anuale si pe termen mediu;

b) să fie însotită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.

Art. 14. -Actele normative care intră sub incidenta art. 13 se adoptă concomitent cu măsurile compensatorii propuse de initiator si avizate de Guvern.

 

CAPITOLUL V

Reguli privind rectificările bugetare

 

Art. 15. - (1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, precum si utilizarea sumelor retinute în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situatia economică si bugetară publicat, precum si opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta.

(2) Într-un an bugetar nu pot fi aprobate mai mult de două rectificări bugetare si acestea nu pot fi promovate în primele 6 luni ale anului.

Art. 16. - Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenta financiară din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice si pentru plata contributiei României la bugetul Uniunii Europene.


Art. 17. - În cazul în care raportul semestrial privind situatia economică si bugetară constată o deteriorare a soldului previzionat al bugetului general consolidat fată de tinta avută în vedere la aprobarea bugetului anual cu mai mult de 0,5% din produsul intern brut luat în considerare la elaborarea bugetului anual si această deteriorare nu se datorează înrăutătirii semnificative a prognozei macroeconomice, Guvernul are obligatia de a pune în aplicare măsuri adecvate pentru îndeplinirea tintei privitoare la soldul bugetului general consolidat.

 

CAPITOLUL VI

Strategia fiscal-bugetară

 

Art. 18. - (1) Până la data de 30 mai a fiecărui an, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba strategia fiscal-bugetară pentru următorii 3 ani, ce va contine cadrul macroeconomic care stă la baza politicii fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal-bugetară, cadrul de cheltuieli pe termen mediu si o declaratie de răspundere, conform prevederilor prezentei legi, si o va prezenta Parlamentului.

(2) Odată cu strategia fiscal-bugetară prevăzută la alin. (1), Guvernul va depune si proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzut la art. 20 alin. (1), fundamentate în strategia fiscal-bugetară.

(3) Limitele pentru soldul total si cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) si b), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru următorii 2 ani bugetari.

(4) Limitele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c)-g), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru anul bugetar următor.

Art. 19. - Cadrul macroeconomic contine informatii privind situatia macroeconomică si prognozele:

1. pentru anul bugetar curent si 3 ani ulteriori, rezultatele efective ale ultimilor 2 ani bugetari, referitoare la:

a) produsul intern brut si componentele sale;

b) indicele preturilor de consum si deflatorul produsului intern brut;

c) somajul si ocuparea fortei de muncă;

d) pozitia de cont curent a balantei de plăti;

e) premisele ce stau la baza prognozelor;

f) o declaratie privind concordanta sau diferentele fată de prognozele Comisiei Europene;

2. prognozele macroeconomice pe termen mediu ce afectează politica fiscală.

Art. 20. - (1) Cadrul fiscal-bugetar cuprinde plafoane pentru anul bugetar următor si 2 ani ulteriori, rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar în curs si rezultatele estimate ale anului în curs pentru:

a) soldul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut;

b) cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere în produsul intern brut, conform prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

c) plafoanele privind finantările rambursabile care pot fi contractate, precum si cele privind tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de către unitătile administrativ-teritoriale;

d) plafoanele privind emiterea de garantii de către Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de către unitătile administrativ-teritoriale;

e) nivelul nominal al cheltuielilor totale si de personal pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate, bugetele fondurilor speciale si alte bugete

componente ale bugetului general consolidat, exclusiv asistenta financiară din partea Uniunii Europene si a altor donatori;

f) soldul nominal al bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si al altor bugete componente ale bugetului general consolidat;

g) soldul primar al bugetului general consolidat.

(2) Sectiunea de cadru fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară va mai cuprinde:

a) rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar în curs si rezultatele estimate ale anului în curs, precum si prognozele pentru 3 ani ulteriori acestuia pentru bugetul general consolidat si pentru bugetele componente ale acestuia, referitoare la:

- nivelul veniturilor bugetului general consolidat, pe tipuri de venituri;

- nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, în clasificatie economică si în clasificatie functională;

- cheltuieli de natura investitiilor;

- nivelul datoriei publice;

- orice alte informatii pe care Ministerul Finantelor Publice le consideră importante pentru strategia fiscală;

- premisele-cheie care stau la baza determinării indicatorilor din strategia fiscal-bugetară;

- analiza de senzitivitate a tintelor fiscale la schimbările indicatorilor macroeconomici;

b) explicatia politicilor fiscal-bugetare prin raportare la principiile si obiectivele responsabilitătii fiscale si la regulile fiscale si orice măsuri temporare ce vor fi implementate pentru a asigura conformarea cu acestea;

c) o analiză referitoare la:

- politica de venituri, inclusiv modificările de impozite si taxe planificate si politicile ce afectează alte venituri;

- politica de îndatorare publică si de finantare a deficitului bugetar si o analiză a sustenabilitătii datoriei;

- politica de cheltuieli, inclusiv prioritătile în materie de cheltuieli, intentiile privind cheltuielile totale ale bugetului consolidat si pentru alte bugete si plafoanele de cheltuieli si alte tinte sau limite implicate sau impuse de regulile fiscale;

d) analiza privind riscurile fiscale, cuprinzând orice angajamente ce nu sunt incluse în prognozele fiscale si toate circumstantele ce pot avea un efect substantial asupra prognozelor fiscale si economice si care nu au fost deja încorporate în prognozele fiscale, precum si informatii privind pierderile si plătile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;

e) o explicatie cu privire la legătura dintre strategia fiscal-bugetară revizuită si cea anterioară si o explicatie referitoare la modificările semnificative.

(3) Cadrul de cheltuieli pe termen mediu contine planurile de alocare a resurselor bugetare pentru anul bugetar următor si 2 ani ulteriori acestuia, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent si rezultatele efective pentru 2 ani anteriori, referitoare la:

a) prioritătile în materie de cheltuieli si argumentarea acestora în detaliu, incluzând si o explicare a modului în care Guvernul intentionează să îsi îmbunătătească politica, eficienta si eficacitatea serviciilor oferite, calitatea activitătilor sale de reglementare si initiativele sale de reducere a barierelor pentru mediul de afaceri si de încurajare a cresterii sectorului privat în diferite domenii;

b) cheltuielile bugetului de stat, detaliate pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, în ordine descrescătoare, stabiliti de către Guvern, cheltuielile altor bugete componente ale bugetului general consolidat, precum si estimările privind cheltuielile totale ale bugetului centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale;

c) programul de investitii publice care să includă prioritătile Guvernului, argumentarea lor, precum si detalierea acestora pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, în ordine descrescătoare, stabiliti de către Guvern.

(4) Declaratia de răspundere va contine o declaratie semnată de primul-ministru si de ministrul finantelor publice, prin care se atestă corectitudinea si integralitatea informatiilor din strategia fiscal-bugetară si conformitatea acesteia cu prezenta lege, tintele sau limitele pentru regulile fiscale si respectarea principiilor responsabilitătii fiscale.

 

CAPITOLUL VII

Bugetul anual

 

Art. 21. - (1) Fiecare ordonator principal de credite va depune o propunere de cheltuieli bugetare care va fi în concordantă cu strategia fiscal-bugetară si cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, ce includ plafoanele de cheltuieli si numărul de personal, emise de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Prealocarea unor sume bugetare cu destinatie specială unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este permisă. Alocările de fonduri bugetare pentru ordonatori principali de credite sau sectoare pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului.

(3) Ministerul Finantelor Publice va avea autoritatea de a respinge toate propunerile de buget ce includ propunerile de cheltuieli prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale în cursul procesului bugetar anual, dacă acestea nu sunt în concordantă cu strategia fiscal-bugetară si cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, si în cazul în care ordonatorii de credite nu aliniază propunerea lor de buget în intervalul de timp specificat de Ministerul Finantelor Publice, acesta este abilitat, după negocieri, sub medierea primului-ministru, să ajusteze unilateral propunerea de buget, spre a fi inclusă în bugetul anual.

(4) Guvernul are obligatia de a prezenta Parlamentului un buget anual care să respecte principiile responsabilitătii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară si orice alte prevederi ale prezentei legi, iar primul-ministru si ministrul finantelor publice vor semna o declaratie ce atestă această conformitate, declaratie care va fi prezentată Parlamentului împreună cu bugetul anual.

(5) În eventualitatea că Guvernul nu poate respecta conditia de conformitate prevăzută la alin. (4), primul-ministru si ministrul finantelor publice vor mentiona în declaratie abaterile, precum si măsurile si termenele până la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilitătii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetară.

(6) Consiliul fiscal va exprima o opinie cu privire la declaratia mentionată la alin. (4), inclusiv mentiunile prevăzute la alin. (5).

Art. 22. - Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru fiecare an, trebuie să fie armonizate cu strategia fiscal-bugetară si cu prevederile prezentei legi si va include într-o anexă la raportul legii bugetului de stat tinte fiscale ce cuprind:

a) tinte fiscale anuale ca valoare nominală si exprimate ca pondere în produsul intern brut pentru anul bugetar următor si 2 ani ulteriori, referitoare la: soldul bugetar, soldul bugetar primar, veniturile si cheltuielile totale, cheltuielile bugetare primare pentru bugetul general consolidat;

b) informatii privind nivelul datoriei publice;

c) fundamentarea tintelor stabilite, inclusiv prin prezentarea metodologiei de calcul utilizate, si compararea acestora cu executia ultimilor 2 ani;

d) prezentarea impactului financiar al schimbărilor legislative, precum si a măsurilor de compensare a acestuia.

 

CAPITOLUL VIII

Clauze derogatorii

 

Art. 23. - Cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară prevăzut la art. 20 alin. (1) poate fi revizuit în următoarele situatii:

a) modificarea sferei de cuprindere a bugetului general consolidat, caz în care trebuie explicate motivele care au stat la baza acestei modificări si prezentate informatiile prevăzute la art. 20 alin. (1), în format comparabil cu noua structură a bugetului general consolidat;

b) înrăutătirea semnificativă a prognozei indicatorilor macroeconomici si a celorlalte ipoteze care au fost utilizate la elaborarea strategiei fiscal-bugetare;

c) schimbarea Guvernului, caz în care, la începerea mandatului unui nou Guvern, acesta va face public dacă prin programul său de guvernare se încadrează în ultima strategie fiscal-bugetară aprobată de către Parlament sau, în caz contrar, Ministerul Finantelor Publice va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare.

Art. 24. - (1) La elaborarea si dezbaterea strategiei fiscal-bugetare potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) si a legilor bugetare anuale nu pot fi aduse modificări care să conducă la deteriorarea nivelului soldului bugetului general consolidat prevăzut în strategia fiscal-bugetară anterioară, la cresterea cheltuielilor si a plafoanelor de îndatorare si garantare sau orice alte modificări care nu sunt în conformitate cu obiectivele prezentei legi si cu regulile fiscale.

(2) Parlamentul poate restitui strategia fiscal-bugetară Guvernului, cu comentarii si observatii. În această situatie, Guvernul va include si/sau va răspunde în termen de 15 zile acestor comentarii, în consultare cu Consiliul fiscal, si va depune strategia fiscal-bugetară revizuită. Dacă nici de această dată Parlamentul nu este de acord cu strategia fiscal-bugetară propusă si nu aprobă proiectul legii prevăzut la art. 18 alin. (2), primul-ministru, cu avizul Consiliului fiscal, va prezenta o proiectie finală a cadrului fiscal-bugetar, luând în considerare observatiile Parlamentului, si, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va înainta proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul următor.

Art. 25. - (1) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare poate fi făcută de Parlament, la propunerea Guvernului, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 23 lit. a). În acest caz, actualizarea strategiei fiscal-bugetare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare si a proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurărilor sociale de stat face obiectul analizei si opiniei Consiliului fiscal.

(3) Strategia fiscal-bugetară revizuită trebuie să contină o sectiune distinctă care să evidentieze diferentele fată de forma anterioară, împreună cu explicarea acestora.

 

CAPITOLUL IX

Transparenta politicii fiscal-bugetare

 

SECTIUNEA 1

Executia bugetară si monitorizarea tintelor fiscal-bugetare

 

Art. 26. - (1) În termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurărilor sociale de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu programarea financiară trimestrială a cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, în clasificatie economică, pe baza programului trimestrial de colectare a veniturilor bugetare.

(2) În termen de 55 de zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu estimările trimestriale referitoare la cheltuielile bugetelor locale, bugetelor institutiilor autofinantate si altor bugete componente ale bugetului general consolidat care nu au fost mentionate la alin. (1), în clasificatie economică.

(3) În acest scop, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor transmite Ministerului Finantelor Publice propunerile de esalonare trimestrială a cheltuielilor, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurărilor sociale de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, bugetelor institutiilor autofinantate si ai altor bugete componente ale bugetului general consolidat vor transmite Ministerului Finantelor Publice propunerile de esalonare trimestrială a cheltuielilor, în termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Pe baza programării trimestriale a cheltuielilor si a programului trimestrial de încasare a veniturilor bugetare, Ministerul Finantelor Publice va elabora, va aproba si va publica tinte trimestriale ale cheltuielilor, veniturilor si deficitului bugetului general consolidat, precum si tinte trimestriale pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale.

Art. 27. - Până la sfârsitul lunilor aprilie, iulie si octombrie ale fiecărui an, Guvernul va prezenta public o evaluare a executiei bugetare trimestriale si gradul de îndeplinire a tintelor trimestriale prevăzute la art. 26 alin. (4). În cazul unor abateri de la tintele stabilite, Guvernul va prezenta si măsurile avute în vedere pentru a corecta aceste dezechilibre prin reduceri de cheltuieli sau măsuri de îmbunătătire a colectării veniturilor.

Art. 28. - Evaluările executiei bugetare trimestriale si măsurile avute în vedere pentru corectarea eventualelor abateri vor face obiectul analizei si evaluării de către Consiliul fiscal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Raportul semestrial privind situatia economică si bugetară

 

Art. 29. - Până la sfârsitul lunii iulie a fiecărui an, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport semestrial cu privire la situatia economică si bugetară.

Art. 30. - Raportul semestrial privind situatia economică si bugetară va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) reanalizarea cadrului macroeconomic care a stat la baza bugetului anului respectiv, precum si cele mai recente date cu privire la indicatorii macroeconomici si va identifica tendintele si schimbările semnificative fată de cele estimate cu ocazia finalizării legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) cuantificarea impactului eventualelor schimbări ale prognozei macroeconomice asupra tintelor bugetare anuale si pe termen mediu si prezentarea măsurilor care vor fi luate;

c) date cu privire la veniturile bugetului general consolidat, detaliat pentru fiecare categorie de venit, precizându-se prognoza initială, veniturile colectate în primele 6 luni, precum si o prognoză actualizată pentru întregul an;

d) date cu privire la cheltuielile bugetului general consolidat, detaliat în clasificatie economică si functională, pentru fiecare buget din componenta bugetului general consolidat, precizându-se programul aprobat, cheltuielile efectuate în primele 6 luni, precum si o prognoză actualizată pentru întregul an;

e) date cu privire la cheltuielile bugetului de stat, detaliat în clasificatie economică, pentru fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat, precizându-se programul aprobat, cheltuielile efectuate în primele 6 luni, precum si o prognoză actualizată pentru întregul an;

f) date cu privire la soldul bugetar, atât pentru bugetul general consolidat total si primar, cât si pentru fiecare buget din componenta bugetului general consolidat, precizându-se programul aprobat, rezultatul realizat în primele 6 luni, precum si o prognoză actualizată pentru întregul an;

g) date cu privire la absorbtia fondurilor primite de la Uniunea Europeană si de la alti donatori, precizându-se programul aprobat, rezultatul realizat în primele 6 luni, precum si o prognoză actualizată pentru întregul an;

h) date cu privire la plătile restante ale bugetului general consolidat la finele trimestrului I si estimări pentru semestrul I si pentru fiecare buget din componenta bugetului general consolidat;

i) date cu privire la finantarea deficitului bugetar si nivelul datoriei publice;

j) justificări pentru eventualele nerealizări ale previziunilor de venituri, precizându-se măsurile luate si planificate pentru îmbunătătirea colectării.

Art. 31. - (1) Informatiile cuprinse în raportul semestrial privind situatia economică si bugetară trebuie să ia în considerare, în măsura în care este posibil, toate deciziile Guvernului, precum si toate celelalte situatii care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale si economice din anul respectiv.

(2) Datele si informatiile cuprinse în raportul semestrial privind situatia economică si bugetară trebuie să fie prezentate într-un format comparabil cu cele din programul bugetar anual si cu cele din strategia fiscal-bugetară.

 

SECTIUNEA a 3-a

Raportul privind executia bugetară finală

 

Art. 32. - În termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului bugetar, Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport cu privire la executia bugetară preliminată a exercitiului încheiat.

Art. 33. - Raportul privind executia bugetară finală are ca scop:

a) furnizarea informatiilor cu privire la rezultatele politicii bugetare în anul încheiat si compararea acestor rezultate atât cu obiectivele si prioritătile strategice, cât si cu tintele fiscale din strategia fiscal-bugetară si din bugetul anual;

b) analiza modului în care Guvernul a respectat principiile si regulile fiscale prevăzute în prezenta lege si explicarea eventualelor abateri de la acestea;

c) evaluarea politicii fiscal-bugetare din anul bugetar încheiat, precum si a rezultatelor acesteia în conformitate cu obiectivul pe termen mediu prevăzut de strategia fiscal-bugetară;

d) evaluarea eventualelor abateri de la obiectivul pe termen mediu ale Guvernului si prezentarea măsurilor de încadrare a tintelor stabilite.

Art. 34. - Raportul privind executia bugetară finală va cuprinde date de executie a indicatorilor prevăzuti la art. 20 alin. (1), precum si o sectiune distinctă care să evidentieze abaterile acestora fată de strategia fiscal-bugetară si fată de bugetul anual initial, precum si o explicatie privind modificările semnificative.

 

SECTIUNEA a 4-a

Raportul privind situatia economică si bugetară la încheierea mandatului Guvernului

 

Art. 35. - Cu cel putin 60 de zile înaintea organizării alegerilor parlamentare, Guvernul va publica pe site-ul propriu un raport privind situatia economică si bugetară.

Art. 36. - Raportul privind situatia economică si bugetară la încheierea mandatului Guvernului trebuie să contină următoarele informatii:


a) estimarea veniturilor, cheltuielilor si soldului bugetului general consolidat pentru anul financiar curent, detaliate în clasificatie economică si pe bugete componente ale bugetului general consolidat;

b) prognoza indicatorilor macroeconomici si a altor ipoteze economice care au stat la baza elaborării estimărilor prevăzute la lit. a);

c) analiza cu privire la riscurile, cuantificate acolo unde este posibil, care pot avea un efect asupra perspectivelor bugetare, inclusiv orice alte angajamente ale Guvernului care nu sunt incluse în prognozele fiscale, precum si informatii privind pierderile si plătile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;

d) o declaratie semnată de către primul-ministru si ministrul finantelor publice, care să ateste că informatiile din raport reflectă cele mai bune estimări la momentul respectiv si acestea sunt elaborate într-un mod realist, că reflectă toate informatiile disponibile cu privire la perspectivele economice si fiscale, cuprinde informatiile comunicate de către ordonatorii principali de credite si respectă prevederile art. 37.

Art. 37. - Informatiile cuprinse în raportul prevăzut la art. 36 trebuie să ia în considerare toate deciziile Guvernului, precum si toate celelalte situatii cunoscute care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale si economice.

 

SECTIUNEA a 5-a

Impactul financiar al angajamentelor electorale

 

Art. 38. - (1) Cu 60 de zile înaintea alegerilor generale, presedintii partidelor politice pot solicita primului-ministru sau Consiliului fiscal calcularea impactului financiar al politicilor propuse si anuntate public.

(2) O astfel de solicitare trebuie să fie exprimată în scris si să descrie în detaliu politica propusă, oferind detalii relevante pentru calculul impactului financiar.

(3) Solicitarea adresată primului-ministru va fi transmisă direct Ministerului Finantelor Publice, ministerelor responsabile sau Consiliului fiscal.

(4) Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerele de resort nu răspund solicitărilor presedintilor partidelor politice dacă acestea nu au fost transmise prin intermediul primului-ministru.

Art. 39. - (1) În termen de 30 de zile de la data solicitării, Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerul de resort sau presedintele Consiliului fiscal vor face public impactul financiar al politicii respective, împreună cu ipotezele care au stat la baza calculului acestuia, precum si metodologia de calcul pe baza informatiilor aflate la dispozitia Ministerului Finantelor Publice si/sau a ministerelor de resort.

(2) În cazul în care Ministerul Finantelor Publice si/sau ministerul de resort sau Consiliul fiscal nu au dispus de informatii suficiente sau nu au avut suficient timp să pregătească si să publice impactul financiar respectiv, vor anunta public acest lucru.

 

CAPITOLUL X

Consiliul fiscal

 

SECTIUNEA 1

Responsabilităti si competente

 

Art. 40. - (1) Consiliul fiscal este o autoritate independentă, compusă din 5 membri cu experientă în domeniul politicilor macroeconomice si bugetare, care va sprijini activitatea Guvernului si a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiectiilor bugetare si a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu si lung. Membrii Consiliului fiscal îsi exercită mandatul potrivit legii si nu vor solicita sau primi instructiuni de la autoritătile publice ori de la orice altă institutie sau autoritate.

(2) Consiliul fiscal are următoarele atributii principale:

a) analiza si elaborarea de opinii si recomandări asupra prognozelor macroeconomice si bugetare oficiale;

b) analiza si elaborarea de opinii si recomandări asupra strategiei fiscal-bugetare, precum si evaluarea conformitătii acesteia cu principiile si regulile fiscale prevăzute de lege;

c) evaluarea performantelor fiscal-bugetare ale Guvernului în raport cu obiectivele fiscale si prioritătile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, precum si cu principiile si regulile fiscale prevăzute de lege, prin:

- analiza si elaborarea de opinii si recomandări cu privire la evaluarea trimestrială elaborată de către Guvern cu privire la executia bugetară, asupra gradului de îndeplinire a tintelor trimestriale, precum si asupra măsurilor avute în vedere de către Guvern pentru corectarea eventualelor abateri;

- analiza si elaborarea de opinii si recomandări cu privire la raportul semestrial privind situatia economică si bugetară;

- analiza si elaborarea de opinii si recomandări cu privire la raportul final privind situatia economică si bugetară;

- analiza si elaborarea de opinii si recomandări cu privire la raportul privind situatia economică si bugetară la încheierea mandatului Guvernului;

d) analiza si elaborarea de opinii si recomandări, atât înainte de aprobarea de către Guvern, cât si înainte de transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificărilor bugetare, cât si asupra altor initiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum si evaluarea conformitătii acestora cu principiile si regulile fiscale prevăzute de prezenta lege;

e) pregătirea estimărilor si emiterea de opinii cu privire la impactul bugetar al proiectelor de acte normative, altele decât cele mentionate la lit. d), cât si cu privire la amendamentele făcute la legile bugetare anuale pe parcursul dezbaterilor parlamentare;

f) oferirea de informatii aflate în competentele sale, în urma solicitării scrise, Presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, presedintelui Curtii de Conturi, guvernatorului Băncii Nationale a României si comisiilor parlamentare;

g) informarea comisiilor de buget-finante ale Parlamentului României sau a Guvernului cu privire la eventuale initiative legislative care să promoveze mentinerea disciplinei fiscale si a transparentei procesului bugetar.

(3) Opiniile, prognozele, analizele si recomandările Consiliului fiscal vor fi publicate pe pagina web a acestuia.

(4) Opiniile si recomandările Consiliului fiscal vor fi avute în vedere de către Guvern si Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare si a legilor bugetare anuale si, respectiv, la însusirea/aprobarea acestora.

Art. 41. - (1) Consiliul fiscal poate solicita de la orice institutie sau autoritate publică informatii, documente sau date relevante pentru a-si îndeplini atributiile si responsabilitătile prevăzute de prezenta lege.

(2) Consiliul fiscal poate solicita informatii, documente sau date relevante pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor sale, în orice format sau nivel de detaliere, de la entitatea care gestionează astfel de informatii sau este responsabilă pentru prelucrarea acestora. Entitatea respectivă va transmite informatiile/documentele/datele solicitate, în forma solicitată, în termen de 15 zile de la solicitarea lor de către Consiliul fiscal.

(3) Dacă informatiile solicitate nu sunt disponibile sau nu pot fi transmise în termenul prevăzut la alin. (2), entitatea respectivă va informa în scris Consiliul fiscal asupra acestui fapt.

(4) Dacă entitatea care are obligatia să comunice informatiile/documentele/datele solicitate de către Consiliul fiscal nu face acest lucru în termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul fiscal poate solicita informatiile respective Ministerului Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va transmite informatiile solicitate în termen de 7 zile de la data solicitării sau va informa în scris Consiliul fiscal dacă respectivele informatii nu sunt disponibile.

(5) Dacă entitatea care are obligatia să furnizeze informatiile/documentele/datele solicitate de către Consiliul fiscal nu face acest lucru în termenele prevăzute la alin. (2) si (4), Consiliul fiscal va face public acest lucru.

(6) Solicitările Consiliului fiscal către entitatea care are obligatia să furnizeze datele solicitate pot fi făcute si sub forma unui document cu semnătură electronică, acolo unde există un acord în acest sens.

(7) Nicio persoană actionând în numele unei entităti care are obligatia să furnizeze informatii Consiliului fiscal nu va fi dezavantajată pentru că a comunicat Consiliului fiscal datele necesare pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor acestuia, sub conditia ca regulile cu privire la tratamentul informatiilor confidentiale prevăzute la alin. (2) să fi fost respectate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Membrii Consiliului fiscal

 

Art. 42. - (1) Membrii Consiliului fiscal sunt numiti prin hotărâre de către Parlament, pentru o perioadă de 9 ani. Membrii Consiliului fiscal nu pot fi realesi la finalizarea mandatului. Dacă mandatul unui membru al Consiliului fiscal a încetat după o perioadă de 3 ani, acesta poate fi reales o singură dată.

(2) Academia Română, Banca Natională a României, Academia de Studii Economice Bucuresti, Institutul Bancar Român si Asociatia Română a Băncilor vor nominaliza fiecare o singură persoană pentru a face parte din Consiliul fiscal.

(3) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal sunt audiate de către comisiile de buget-finante ale Parlamentului si vor fi votate de către Parlament. În situatia în care persoanele nominalizate potrivit alin. (2) nu întrunesc voturile necesare, entitătile mentionate vor face alte nominalizări, în termen de 15 zile.

(4) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal trebuie să nu aibă cazier judiciar sau cazier fiscal, să fie cetăteni români cu drept de vot, să aibă studii universitare în domeniul economic, să aibă o bună reputatie si experientă profesională în domeniul politicilor economice, bugetare sau financiare si o vechime în specialitate de minimum 10 ani.

(5) Nu poate fi nominalizată pentru a face parte din Consiliul fiscal persoana:

a) care cu 4 ani înainte de nominalizare a detinut o functie de demnitate publică în cadrul Guvernului;

b) care cu 4 ani înainte de nominalizare a fost membru al Parlamentului României sau al Parlamentului European ori a detinut o functie de conducere în cadrul unui partid politic;

c) al/a cărei sot/sotie, părinti, copii, frati/surori, alte rude sau afini, până la gradul al IV-lea inclusiv, detin o functie de demnitate publică în cadrul Guvernului, au calitatea de membru al Parlamentului României sau al Parlamentului European ori detin o functie de conducere în cadrul unui partid politic.

(6) Pe perioada mandatului, membrii Consiliului fiscal:

a) nu pot accepta o functie de demnitate publică în cadrul Guvernului sau o functie asimilată si nu pot deveni membri ai Parlamentului României ori ai Parlamentului European sau detine o functie de conducere în cadrul unui partid politic;

b) nu pot fi soti si nici rude ori afini, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care detin o functie în cadrul Guvernului sau o functie asimilată, au calitatea de membru al Parlamentului României ori al Parlamentului European sau detin o functie de conducere în cadrul unui partid politic;

c) nu pot fi functionari publici;

d) nu pot fi membri în consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai companiilor nationale sau societătilor comerciale cu capital majoritar de stat.

(7) Membrii Consiliului fiscal au obligatia să notifice de îndată, în scris, comisiilor de buget-finante ale Parlamentului aparitia oricăreia dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (6) si să întreprindă demersurile necesare pentru încetarea stării de incompatibilitate, în termen de 10 zile de la aparitia acesteia.

(8) Dacă membrii Consiliului fiscal aflati în oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (6) nu îsi îndeplinesc obligatiile prevăzute la alin. (7), comisiile de buget-finante ale Parlamentului vor stabili incompatibilitatea acestora.

(9) Dacă membrii Consiliului fiscal aflati în oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (6) fac dovada încetării acesteia în termenul prevăzut la alin. (7), comisiile de buget-finante ale Parlamentului nu vor stabili incompatibilitatea acestora.

(10) Dacă un membru al Consiliului fiscal îsi încetează mandatul înaintea termenului prevăzut la alin. (1), entitatea corespunzătoare conform prevederilor alin. (2) va propune comisiilor de buget-finante ale Parlamentului, în termen de 15 zile, o nouă nominalizare pentru restul mandatului.

Art. 43. - (1) Presedintele si vicepresedintele Consiliului fiscal vor fi alesi de către membrii consiliului prin vot secret, cu majoritatea simplă a acestora.

(2) Presedintele Consiliului fiscal are următoarele atributii:

a) conduce consiliul;

b) convoacă reuniunile consiliului;

c) este reprezentantul de drept al consiliului;

d) aprobă publicarea analizelor/studiilor/opiniilor si recomandărilor elaborate de consiliu, conform atributiilor si responsabilitătilor acestuia, în urma însusirii acestora de către membrii consiliului prin vot;

e) coordonează secretariatul consiliului.

(3) Presedintele Consiliului fiscal va răspunde în fata Parlamentului României pentru corectitudinea si acuratetea analizelor/studiilor/opiniilor si recomandărilor elaborate de Consiliul fiscal, conform atributiilor si responsabilitătilor acestuia.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului fiscal va fi adoptat de către acesta prin vot unanim.

(5) Consiliul fiscal se întruneste în prezenta majoritătii membrilor săi, incluzând presedintele sau, în absenta acestuia, vicepresedintele. Deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenti.

Art. 44. - Presedintele Consiliului fiscal va primi o indemnizatie lunară la nivelul celei de secretar de stat, iar vicepresedintele, la nivelul celei de subsecretar de stat. Ceilalti membri ai Consiliului fiscal au dreptul la o indemnizatie de 90% din indemnizatia vicepresedintelui si se acordă în cazul în care presedintele constată că s-au îndeplinit sarcinile stabilite în cadrul consiliului. Indemnizatiile vor fi suportate din bugetul Consiliului fiscal.

 

SECTIUNEA a 3-a

Încetarea calitătii de membru al Consiliului fiscal

 

Art. 45. - (1) Calitatea de membru al Consiliului fiscal încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea mandatului pentru care a fost numit, în conditiile art. 42 alin. (1);

b) prin demisie;

c) prin revocare de către plenul Parlamentului, în următoarele situatii:


- la stabilirea stării de incompatibilitate în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (6);

- când împotriva unui membru al Consiliului fiscal a fost pronuntată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;

d) prin înlocuire, în cazul imposibilitătii definitive de exercitare a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile calendaristice;

e) prin deces.

(2) Demisia va fi comunicată în scris presedintilor comisiilor de buget-finante ale Parlamentului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organizarea si functionarea Consiliului fiscal

 

Art. 46. - (1) Activitatea Consiliului fiscal este asistată de un Secretariat tehnic, organizat în cadrul Academiei Române.

(2) Regulamentul de organizare si functionare si organigrama Secretariatului tehnic al Consiliului fiscal vor fi stabilite de către membrii consiliului.

Art. 47. - (1) Consiliul fiscal îsi va stabili propriul buget, care va reprezenta o anexă la bugetul Academiei Române.

(2) Bugetul necesar functionării până la sfârsitul primului an calendaristic va fi asigurat prin alocări din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

(3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depăsi un număr de 10 posturi, iar drepturile salariale ale acestora se asimilează cu cele ale personalului din cadrul ministerelor, conform prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.

(4) Managementul financiar al Consiliului fiscal va fi auditat de Curtea de Conturi a României.

 

SECTIUNEA a 5-a

Raportul anual al Consiliului fiscal

 

Art. 48. - (1) Până la sfârsitul lunii martie a fiecărui an, Consiliul fiscal va elabora si va publica un raport anual.

(2) Raportul anual al Consiliului fiscal contine o analiză cu privire la derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent fată de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară si bugetul anual si include, fără a se limita la acestea:

a) evaluarea tendintelor macroeconomice si bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară si în bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului;

b) evaluarea obiectivelor, tintelor si indicatorilor stabiliti prin strategia fiscal-bugetară si prin bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului;

c) evaluarea performantei Guvernului si a modului cum au fost respectate principiile si regulile prevăzute de prezenta lege în anul bugetar precedent;

d) opiniile si recomandările Consiliului fiscal în vederea îmbunătătirii politicii fiscal-bugetare în anul bugetar curent, în conformitate cu principiile si regulile prevăzute de prezenta lege.

 

CAPITOLUL XI

Responsabilităti si sanctiuni

 

Art. 49. - Responsabilitătile Guvernului:

a) asigură că Programul de guvernare este sustenabil din punct de vedere fiscal si conform prevederilor prezentei legi;

b) gestionează finantele publice si resursele publice într-o manieră conformă cu prezenta lege, respectând principiile, obiectivele responsabilitătii fiscale si ale regulilor fiscale, si asigură îndeplinirea strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin propunerea de bugete anuale, cu respectarea prezentei legi si a strategiei fiscal-bugetare;

c) exercitarea tuturor atributiilor într-o manieră care să asigure respectarea prezentei legi si a strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin emiterea de acte normative în conformitate cu prezenta lege.

Art. 50. - Responsabilitătile Ministerului Finantelor Publice:

a) monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi privind strategia fiscal-bugetară si sesizează Guvernul cu privire la orice abatere constatată;

b) întocmeste raportările prevăzute de prezenta lege;

c) întocmeste proiectul strategiei fiscal-bugetare;

d) gestionează procesul bugetar anual, pentru a asigura respectarea prezentei legi;

e) monitorizează rezultatele financiare si cele asociate acestora înregistrate de autoritătile publice centrale si locale în raport cu prevederile prezentei legi;

f) emite norme, ordine, instructiuni sau notificări pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 51. - Responsabilitătile ordonatorilor principali de credite:

a) fiecare ordonator principal de credite se va asigura că toate deciziile ce intră în sfera prerogativelor lui sunt luate în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv în conformitate cu principiile responsabilitătii fiscale, cu regulile fiscale si cu strategia fiscal-bugetară;

b) monitorizează performantele financiare si nefinanciare ale entitătilor aflate în coordonare, pentru a se asigura că performantele sunt conforme prevederilor prezentei legi;

c) furnizează Ministerului Finantelor Publice, în formatul si în termenul solicitate de acesta, informatiile necesare pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare si răspund pentru corectitudinea informatiilor furnizate;

d) furnizează Ministerului Finantelor Publice, în formatul si în termenul solicitate de acesta, informatiile necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute de prezenta lege, precum si orice alte informatii cu privire la decizii si/sau situatii care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale si economice si răspunde pentru informatiile furnizate.

Art. 52. - Încălcarea prevederilor prezentei legi de către membrii Guvernului atrage răspunderea politică solidară cu ceilalti membri, în conformitate cu prevederile Constitutiei României, republicată, si ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 53. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale si conducătorii institutiilor sau autoritătilor publice au obligatia de a furniza Ministerului Finantelor Publice si/sau Consiliului fiscal, în formatul si în termenele solicitate de acesta, informatiile necesare aplicării prezentei legi.

(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

Art. 54. - (1) Ordonatorii de credite bugetare si conducătorii companiilor cu capital majoritar de stat ale căror bugete fac parte din bugetul general consolidat au obligatia să respecte obiectivele responsabilitătii fiscale si regulile fiscale prevăzute la art. 5-10, 13, 15-17 si 21, plafoanele de cheltuieli si împrumuturi, precum si tintele soldului bugetar specificate la art. 22. Orice încălcare a acestor prevederi duce la luarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:

a) prezentarea în Guvern sau, după caz, la organele deliberative ale autoritătilor publice locale a unui program de reducere a cheltuielilor ori restructurarea si, după caz, fuziunea unor institutii publice;

b) interdictia emiterii de garantii, precum si contractarea sau tragerea de împrumuturi, până la redresarea situatiei financiare si încadrarea în indicatorii aprobati;


c) interzicerea majorării în anul bugetar următor a plafoanelor de cheltuieli si împrumuturi, ca urmare a depăsirilor angajamentelor bugetare din anul curent;

d) autoritătile locale, institutiile publice autofinantate si entitătile economice cu capital majoritar de stat ale căror bugete fac parte din bugetul general consolidat vor compensa deficitele din anii anteriori prin excedente înregistrate în anul bugetar următor.

(2) Consiliul fiscal va evalua prin rapoartele anuale respectarea prevederilor prezentei legi, făcând publice constatările acestora.

Art. 55. - Constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor art. 56 angajarea sau plata de cheltuieli peste plafoanele trimestriale stabilite si orice încheiere de angajamente legale prin care să oblige statul sau autoritătile locale la efectuarea unor cheltuieli peste nivelul aprobat în conditiile dispozitiilor prezentei legi.

Art. 56. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 8, art. 10 alin. (4), art. 16 si art. 21 alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează, în functie de gradul de vinovătie a persoanelor responsabile, cu amendă între 2.000 lei si 20.000 lei si recuperarea prejudiciului, după caz. Pe perioada cercetării administrative, persoanele responsabile sunt suspendate din functie.

(2) Constatarea contraventiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 8 si 16, precum si aplicarea amenzii se fac de către organele de control ale Curtii de Conturi a României.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) si ale art. 21 alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) După rămânerea definitivă a sanctiunii contraventionale, aceasta se publică pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 57. - Contraventiilor prevăzute la art. 55 si 56 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 58. - Verificarea respectării prevederilor prezentei legi se efectuează si de către Curtea de Conturi a României, conform competentelor si atributiilor acesteia, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, aplicând sanctiunile prevăzute de această lege si de celelalte acte normative în vigoare din domeniul finantelor publice.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

 

Art. 59. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, entitătile prevăzute la art. 42 alin. (2) vor transmite comisiilor de buget-finante ale Parlamentului nominalizările pentru persoanele care vor face parte din Consiliul fiscal.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea nominalizărilor conform prevederilor alin. (1), comisiile de buget-finante ale Parlamentului vor organiza audierile persoanelor nominalizate în urma votului din plenul Parlamentului, iar presedintii comisiilor de buget-finante vor transmite presedintelui Academiei Române lista persoanelor desemnate care vor face parte din Consiliul fiscal.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 69.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii responsabilitătii fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea responsabilitătii fiscal-bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 431.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 23 februarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 72.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin  Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 434.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (primul addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la BruxeIIes la 22 februarie 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (primul addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la BruxeIIes la 22 februarie 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 23 februarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 73.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (primul addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la BruxeIIes la 22 februarie 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Corn unitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr! 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (primul addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la BruxeIIes la 22 februarie 2010, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la BruxeIIes la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 435.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural In grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiintare, în semn de înaltă apreciere pentru prodigioasa activitate de păstrare si valorificare a traditiilor militare românesti din cultura scrisă, pentru profesionalismul dovedit de personalul acestei institutii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria E „Patrimoniul cultural national", Bibliotecii Militare Nationale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 423.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 1 CIMIC

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 1 CIMIC.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 424.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind crearea unei Organizatii Europene pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, si la Protocolul privind privilegiile si imunitătile Organizatiei Europene pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 48 din 9 martie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Conventia privind crearea unei Organizatii Europene pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, si la Protocolul privind privilegiile si imunitătile Organizatiei Europene pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 429.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiintarea Societătii de Stiinte Matematice din România, în semn de înaltă apreciere a eforturilor depuse de generatiile de cercetători si profesori care au contribuit, prin studii de înalt nivel academic, la cresterea performantelor si competitivitătii învătământului matematic si a scolii matematice românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalin grad de Comandor, categoria H „Cercetarea stiintifică", Societătii de Stiinte Matematice din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 aprilie 2010.

Nr. 436.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2010, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 2,52% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,89% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2010.

Nr. 13.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.