MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 258/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 258         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 aprilie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

71. - Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

433. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            338. - Hotărâre privind participarea a doi ofiteri ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la Cursul postuniversitar de management al resurselor de apărare pentru personalul de conducere, organizat la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare de la Brasov, în anul 2010

 

            343. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

419. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr 2/2010

 

460. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

 

1.266. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi. Din comisii vor face parte cetăteni desemnati de obste din toate categoriile îndreptătite, specialisti si functionari publici, precum si conducătorii unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, după caz. În comunele constituite din mai multe sate, cetătenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat."

Art. II. - După litera m) a alineatului (1) al articolului 4 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

,,n) un reprezentant al unitătii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorqhe lonescu-Sisesti», dacă este cazul."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 71.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 433.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind participarea a doi ofiteri ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la Cursul postuniversitar de management al resurselor de apărare pentru personalul de conducere, organizat la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare de la Brasov, în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III lit. c) din Acordul privind colaborarea în domeniile stiintei, învătământului si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, încheiat la Chisinău la 19 mai 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1992,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suportarea cheltuielilor de scolarizare pentru un număr de doi ofiteri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova de către Ministerul Apărării Nationale din România, pentru participarea la Cursul postuniversitar de management al resurselor de apărare pentru personalul de conducere, organizat la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare de la Brasov, în anul 2010.

Art. 2. - Cheltuielile prevăzute la alin. (1), în limita sumei de 11.000 lei, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale din România pe anul 2010.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, prin cheltuieli de scolarizare se întelege suma totală a cheltuielilor de învătământ, cazare, hrană, asistenta medicală si stomatologică de urgentă, în facilitătile proprii, si transportul intern pentru asigurarea procesului de învătământ al celor doi ofiteri din Republica Moldova, pe durata studiilor în România.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 338.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adootă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Dej" la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 229, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „S = 11.829 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48.600", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2001".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 343.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15.747 din 17 martie 2010 al Directiei implementare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) colector - operator economic autorizat să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare;".

2. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) proprietar aprobat - proprietarul, persoană juridică, al cărui dosar de înscriere în program a fost aprobat de Autoritate;".

3. La articolul 2, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

,,k1) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, în interiorul căreia proprietarul, persoană juridică, poate depune la Autoritate dosarul de înscriere în program;".

4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Proprietarul poate beneficia de mai multe prime de casare, prin achizitionarea mai multor tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate uzate aflate în proprietatea sa."

5. La articolul 7, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi, obtinând o notă de înscriere; în cazul proprietarului persoană juridică, înscrierea la producătorul validat se face după aprobarea dosarului de înscriere de către Autoritate;".

6. La articolul 9 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) operator economic."

7. La articolul 9 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) este înfiintat/are activitate, după caz, de cel putin un an la data depunerii dosarului de înscriere;".

8. La articolul 11, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Plicul care contine dosarul de validare poate fi transmis si prin serviciul postal sau de curierat, sub conditia ca data de expediere, evidentiată de respectivul serviciu, să nu depăsească data-limită aferentă sesiunii de validare.

...............................................................................................................................

(5) Autoritatea nu răspunde pentru situatia în care plicul transmis prin serviciul postal sau de curierat este receptionat după 5 zile lucrătoare de la data-limită aferentă sesiunii de validare, chiar dacă data de expediere evidentiată pe plic nu depăseste data-limită de depunere; în acest caz, dosarul de validare nu mai constituie obiectul analizei si evaluării."

9. La articolul 11 alineatul (8), litera I) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,l) situatia financiară anuală la încheierea ultimului exercitiu financiar, însotită, după caz, de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau raportul de audit, precum si de ultima balantă de verificare lunară, în copii; la situatia financiară anuală se anexează copia confirmării depunerii acesteia la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz;".

10. Articolul 13 se modificasi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 13

Suma aprobată producătorului validat

(1) Un producător nu poate solicita prin cererea de finantare depusă mai mult decât suma prevăzută pentru desfăsurarea programului, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

(2) Solicitările cumulate ale tuturor producătorilor nu trebuie să depăsească suma prevăzută pentru derularea programului, în caz contrar urmând a se aplica prevederile alin. (3).

(3) În conditiile în care suma totală solicitată de producătorii validati depăseste suma prevăzută pentru derularea programului, Autoritatea procedează la distribuirea acesteia între producătorii validati, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma prevăzută pentru derularea programului si suma totală solicitată.

(4) Suma rezultată în urma aplicării criteriilor prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă suma aprobată de Autoritate si care urmează să fie contractată cu producătorul validat."

11. La articolul 14, alineatele (2), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Contractul se întocmeste în două exemplare, ambele având aceeasi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

...............................................................................................................................

(5) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea producătorului validat pentru perfectarea contractului si/sau neprezentarea documentelor solicitate într-un termen de maximum 10 zile de la data comunicată de Autoritate.


(6) În situatia în care producătorul validat nu utilizează până la data de 25 iulie a fiecărui an de derulare a programului cel putin 80% din suma contractată, contractul de finantare nerambursabilă încetează de drept, Autoritatea procedând la redistribuirea sumei rămase neutilizată."

12. La articolul 14, după alineatul (6) se introduc sapte noi alineate, alineatele (7)-(13), cu următorul cuprins:

„(7) Redistribuirea sumei rămase neutilizată se face prin act aditional la contractul de finantare nerambursabilă, pe baza cererii de suplimentare a finantării depuse de producătorul validat care a utilizat, până la data de 25 iulie, cel putin 80% din suma contractată. Cererea de suplimentare a finantării se depune la sediul Autoritătii până la data de 28 iulie inclusiv.

(8) Redistribuirea sumei rămase neutilizată în conditiile alin. (6) se face de către Autoritate prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(3).

(9) Lista producătorilor validati, cuprinzând si sumele contractate de către acestia, inclusiv în urma suplimentării finantării, se publică/se actualizează pe pagina de internet a Autoritătii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data:

a) perfectării contractului de finantare nerambursabilă;

b) încheierii actului aditional privind suplimentarea finantării.

(10) Neprezentarea producătorului validat pentru încheierea actului aditional privind suplimentarea finantării, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicată de Autoritate, atrage anularea suplimentării finantării.

(11) Suma anulată potrivit art. 10 rămâne la dispozitia Autoritătii, care poate dispune, cu aplicarea criteriilor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(3), o nouă suplimentare a finantării către producătorul validat care depune cerere în acest sens până la data stabilită si comunicată de Autoritate.

(12) În situatia prevăzută la alin. (11), Autoritatea încheie cu producătorul validat un nou act aditional si actualizează, pe pagina de internet proprie, lista producătorilor validati si sumele contractate cu acestia, inclusiv în urma suplimentării finantării.

(13) Producătorul validat căruia îi este incident alin. (10) nu poate beneficia de suplimentarea finantării în conditiile alin. (11)."

13. La articolul 20, alineatele (1)-(16) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 20

Înscrierea în program

(1) Sesiunea de înscriere se consideră deschisă după publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei producătorilor validati cu sumele contractate de către acestia. Ultima zi a sesiunii de înscriere nu poate depăsi data de 25 august a fiecărui an în care se desfăsoară programul.

(2) În cadrul sesiunii de înscriere, proprietarul depune la Autoritate dosarul de înscriere, care trebuie să cuprindă următoarele documente având caracter general:

a) cererea de finantare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 7, în original, semnată de reprezentantul legal al proprietarului sau de persoana împuternicită/desemnată să îl reprezinte în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al proprietarului;

c) procura notarială de împuternicire/actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită/însotit de actul de identitate al acesteia, în copie; procura notarială de împuternicire se depune, în original, de către operatorul economic si organizatia neguvernamentală; actul de desemnare se depune, în original, de către institutia publică, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau institutia de învătământ;

d) certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.R 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007, cu modificările ulterioare, în copie;

e) certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

f) certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de directia/directiile de taxe si impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de înscriere, pentru sediul social si pentru punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea tractorului nou sau a masinii agricole autopropulsate noi, în original; dacă nu este cazul, proprietarul, unitate administrativ-teritorială, poate prezenta declaratia pe propria răspundere a secretarului;

g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

h) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

i) certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie certificat㠄Conform cu originalul"; în situatia în care certificatul de înregistrare nu contine date privind anul de fabricatie, acesta trebuie însotit de cartea de identitate a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie certificat㠄Conform cu originalul"; în lipsa cărtii de identitate, poate fi depus, în copie certificat㠄Conform cu originalul", orice act de proprietate cu valoare juridică ce poate atesta vechimea tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate;

j) cu exceptia proprietarului operator economic, copia situatiei financiare anuale la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizată de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotită, după caz, de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau ultimul raport de audit ori raport de analiză pe bază de bilant, împreună cu ultima balantă de verificare lunară.

(3) Dosarul de înscriere al proprietarului, unitate administrativ-teritorială, trebuie să cuprindă si hotărârea consiliului local sau judetean, după caz, privind participarea la program, în original.

(4) Dosarul de înscriere al proprietarului, unitate sau institutie de învătământ, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) dovada personalitătii juridice, aviz sau autorizatie de functionare, în copie;

b) decizia, ordinul sau actul de numire/validare, după caz, prin care a fost numit directorul unitătii de învătământ ori rectorul institutiei de învătământ, în copie;

c) actul doveditor al acreditării, în copie;

d) hotărârea consiliului de administratie privind participarea la program, în original.

(5) Dosarul de înscriere al proprietarului, organizatie neguvernamentală, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice, după caz:

a) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

b) statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

c) hotărârea adunării generale a organizatiei neguvernamentale privind alegerea reprezentantului legal, în copie;

d) certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie legalizată;

e) certificatul eliberat de instanta competentă, care atestă faptul că organizatia neguvernamentală nu a fost radiată din


Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si nu mai vechi de 10 zile fată de data depunerii dosarului de înscriere;

f) declaratia, în original, privind eventuala activitate economică a organizatiei neguvernamentale, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 8;

g) hotărârea adunării generale a organizatiei neguvernamentale privind participarea la program, în original.

(6) Dosarul de înscriere al proprietarului, operator economic, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) actul de înfiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, împreună cu toate anexele sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea tractorului nou sau a masinii agricole autopropulsate noi în cadrul programului, în copii;

c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de înscriere, din care să rezulte: datele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică;

d) copia actului de identitate al reprezentantului legal;

e) hotărârea/decizia adunării generale a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie privind participarea la program, în original;

f) declaratia, în original, privind ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificării; formularul declaratiei este prevăzut în anexa nr. 9;

g) copiile situatiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exercitii financiare, însotite, după caz, de rapoartele administratorilor si rapoartele comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, împreună cu ultima balantă de verificare lunară; în cazul operatorului economic constituit ca societate comercială în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la situatiile financiare anuale se anexează confirmările depunerii acestora la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz; operatorul economic, altul decât cel constituit ca societate comercială în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, depune situatiile financiare anuale vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice.

(7) Dosarul de înscriere al proprietarului, institutie publică, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) actul de înfiintare, în copie certificat㠄conform cu originalul";

b) actul de numire/validare a reprezentantului legal, în copie certificat㠄conform cu originalul";

c) hotărârea/ordinul/decizia/dispozitia privind participarea la program, în original.

(8) Hotărârea/ordinul/decizia/dispozitia de participare la program trebuie să cuprindă:

a) acordul cu privire la casarea tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate si achizitionarea tractorului nou sau a masinii agricole autopropulsate noi prin program;

b) numărul de tractoare sau masini agricole autopropulsate noi care se intentionează a fi achizitionat prin program;

c) valoarea totală a finantării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare numărului de tractoare sau masini agricole autopropulsate uzate;

d) anexa, continând lista tractoarelor sau masinilor agricole autopropulsate uzate care urmează să fie casate prin program; lista va cuprinde următoarele date: marca, numărul de înmatriculare/înregistrare, anul fabricatiei, numărul si seria certificatului de înmatriculare/înregistrare, numărul de inventar.

(9) Dosarul de înscriere se depune legat, paginat si opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii, la adresa: Administratia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031. Depunerea si receptionarea dosarului de înscriere se fac în următoarele conditii:

a) proprietarul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, denumirea si adresa sa completă, precum si titlul: „Dosar de înscriere în Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul........-

Persoane juridice";

b) plicul care contine dosarul de înscriere poate fi transmis si prin serviciul postal sau de curierat, sub conditia ca data de expediere, evidentiată de respectivul serviciu, să nu depăsească data-limită aferentă sesiunii de înscriere; Autoritatea nu răspunde pentru situatia în care plicul transmis prin serviciul postal sau de curierat este receptionat după 5 zile lucrătoare de ia data-limită aferentă sesiunii de înscriere, chiar dacă data de expediere evidentiată pe plic nu depăseste data-limită de depunere; în acest caz, dosarul de înscriere nu mai constituie obiectul analizei si evaluării;

c) la data receptionării plicului continând dosarul de înscriere, acesta primeste de la registratura Autoritătii un număr de înregistrare, în ordinea sosirii;

d) documentele cuprinse în dosarul de înscriere, ilizibile sau care contin stersături ori modificări, precum si cele incomplete sau continând date si informatii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de înscriere.

(10) Aprobarea înscrierii proprietarului se face în urma analizei si evaluării documentelor cuprinse în dosarul de înscriere. În vederea analizei si evaluării, prin dispozitie a presedintelui Autoritătii, se numeste Comisia de analiză si evaluare, constituită din personal din cadrul Autoritătii.

(11) Comisia de analiză si evaluare verifică îndeplinirea de către proprietar a criteriilor de eligibilitate, completând fisa de evaluare a eligibilitătii proprietarului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11.

(12) În baza propunerii Comisiei de analiză si evaluare, Autoritatea, prin Comitetul director, aprobă înscrierea în program a proprietarului sau respinge dosarul de înscriere a acestuia.

(13) Lista proprietarilor aprobati se publică pe pagina de internet a Autoritătii si se actualizează periodic.

(14) Producătorul validat înscrie proprietarul aprobat în baza următoarelor documente:

a) actul de identificare a proprietarului (dovada personalitătii juridice), în copie;

b) certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în original si în copie (originalul se restituie, copia se păstrează);

c) actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului, în original si în copie;

d) procura notarială de împuternicire sau actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită/însotit de actul de identitate al acesteia, în original si în copie.

(15) Producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10. Nota de înscriere este valabilă 30 de zile de la eliberare, cu posibilitatea prelungirii valabilitătii acesteia de către producătorul validat emitent, la solicitarea justificată a proprietarului înscris. În toate cazurile, valabilitatea notei de înscriere nu poate depăsi însă data de 25 noiembrie.

(16) Responsabilitatea înscrierii proprietarului, precum si responsabilitatea prelungirii valabilitătii notei de înscriere revin în exclusivitate producătorului validat. Producătorul validat garantează comercializarea tractorului nou sau a masinii agricole autopropulsate noi, din al cărui/cărei pret se scade valoarea primei de casare, către proprietarul înscris care se prezintă cu documentele prevăzute la art. 23 alin. (1) si (2), în termenul de valabilitate a notei de înscriere, în vederea achizitionării tractorului nou sau a masinii agricole autopropulsate noi."

14. La articolul 21, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru identificarea exactă a calitătii persoanei care predă tractorul uzat sau masina agricolă autopropulsată uzată spre casare, colectorul poate solicita, după caz, procura notarială de împuternicire sau actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită/însotit de actul de identitate al acesteia, în original si în copie (procura notarială de împuternicire sau actul de desemnare, precum si originalul actului de identitate se restituie)."

15. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) actul de identitate al reprezentantului legal, în original si în copie (după verificare, exemplarul original se restituie), sau, după caz, procura notarială de împuternicire ori actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită/însotit de actul de identitate al acesteia în original si în copie (originalul actului de identitate se restituie);".

16. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 26

Anexele la ghid

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ghid."

17. Anexele nr. 1, 3, 4, 5, 7 si 10 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.

18. După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având continutul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 419.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la ghid)

 

Datele de identificare a producătorului

Nr. de înregistrare............/........................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu.............../.................

 

CERERE DE FINANTARE

- producător -

 

Titlul proiectului: „Diminuarea poluării prin înnoirea Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate"

Denumirea producătorului solicitant ........................................................................................................................................

Forma juridică de organizare .................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului .........../.........../................, C.I.F .........., cont nr. ......................................., deschis la Trezoreria .......................................................................

Adresa sediului social: str. .............................................................................. nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. .......,

Localitatea ...................................................................................... Judetul/sectorul ..................., telefon ..................., fax ................, e-mail......................................

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ..........................................................................., posesor al BI/CI seria ..... nr. ..............., eliberat/eliberată de ........................, CNP ............................, telefon (fix si mobil) ....................................,

fax ........................................, e-mail .....................................

Responsabil de proiect (persoană de contact) ..........................................................................., posesor al BI/CI seria ..... nr. ............, eliberat/eliberată de ............................., CNP .........................., telefon (fix si mobil) ........................., fax .....................,

e-mail .....................................

Solicităm:

a) validarea în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul ............., instituit prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu completările ulterioare";


b) în cazul validării, aprobarea finantării nerambursabile cu suma de ............... lei (în cifre si litere) a Proiectului

„Diminuarea poluării prin înnoirea Parcului national de tractoare si masini agricole" în conditiile prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea nerambursabilă va fi utilizată pentru comercializarea tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate noi către proprietarii (persoane fizice si persoane juridice: operatori economici, unităti administrativ-teritoriale, institutii publice, unităti/institutii de învătământ, organizatii neguvernamentale) care vor fi înscrisi în evidentele noastre, cu respectarea în integralitate a conditiilor prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate si numai după încheierea contractului de finantare cu Administratia Fondului pentru Mediu.

Subsemnatul, ................................................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al ............................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea comercială nu se află în procedură de insolventă sau lichidare judiciară si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

b) societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetul local/bugetele locale, Fondul pentru mediu;

c) nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, sau fapte care privesc disciplina financiară;

d) societatea comercială nu sponsorizează si nu va sponsoriza, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de finantare nerambursabilă, activităti cu efect negativ asupra mediului;

e) societatea comercială nu se află în dificultate economico-financiară;

f) am depus întreaga documentatie, conform prevederilor Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate;

g) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, si garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte. De asemenea, declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii de finantare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate de către Administratia Fondului pentru Mediu, primite ca finantare nerambursabilă în cadrul programului mai sus mentionat.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii pe care o reprezint.

Prin semnătura si stampila sa, producătorul solicitant confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii de finantare.

 

Responsabil de proiect (persoană de contact)

Numele si prenumele ..........................

Functia ................................................

Semnătura ..........................................

 

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal

Numele si prenumele ..........................

Functia ................................................

Semnătura ..........................................

Data ....................................................

            L.S.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la ghid)

 

FISA

de evaluare a eligibilitătii producătorului

 

Producător:..................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de finantare: ...................................................

Suma solicitată prin cererea de finantare:.....................................

 

Criteriul de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

DA

NU

Comentarii

A.

Eligibilitatea producătorului

 

 

 

A.1.

A depus documentatia în cadrul sesiunii de validare organizate de AFM.

 

 

 

A.2.

A depus cererea de finantare, în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Suma solicitată se încadrează în prevederile Ghidului de finantare a programului.

 

 

 

A.2.1.

Cererea de finantare contine declaratia reprezentantului legal al producătorului/împuternicitului, potrivit căreia societatea comercială:

 

 

 

A.2.1.1.

- nu se află în procedură de insolventă sau lichidare judiciară si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

 

 

 

A.2.1.2.

- nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

- nu este înregistrată cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

- nu se află în dificultate economico-financiară;

 

 

 

A.2.1.3.

- nu sponsorizează si nu va sponsoriza, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de finantare nerambursabilă, activităti cu efect negativ asupra mediului.

 

 

 

A.3.

A depus, în copie, actul de înfiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările si completările ulterioare.

 

 

 

A.4.

A depus, în copie, certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, împreună cu toate anexele, sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru prin care se intentionează comercializarea tractoarelor si/sau masinilor agricole autopropulsate noi în cadrul programului.

 

 

 

A.5.

A depus certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare, din care rezultă: datele de identificare a producătorului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică.

 

 

 

A.6.

A depus, în copie, certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare.

 

 

 

A.7.

A depus, în original, certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare.

 

 

 

A.8.

A depus, în original, certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de către directia/directiile de taxe si impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de validare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru prin care se intentionează comercializarea tractoarelor si/sau masinilor agricole autopropulsate noi.

 

 

 

A.9.

A depus, în original, certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare.

 

 

 

A.10.

A depus, în original, certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de validare.

 

 

 

A.11.

A depus actul de identitate al reprezentantului legal, în copie.

 

 

 

A.12.

A depus procura notarială prin care reprezentantul legal al producătorului împuterniceste persoana care îl reprezintă în relatia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului de finantare, si copia actului de identitate al persoanei împuternicite (dacă este cazul).

 

 

 

A.13.

A depus, în copie, certificările/înregistrările comunitare sau nationale de tip pentru tractoarele/masinile agricole autopropulsate noi propuse a fi comercializate prin program sau dovada calitătii de importator ori de distribuitor autorizat al producătorului/importatorului de tractoare/masini agricole autopropulsate noi.

 

 

 

A.14.

A depus documentul doveditor al deschiderii contului „50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului". (Acesta poate fi prezentat, cel mai târziu, la data încheierii contractului de finantare nerambursabilă.)

 

 

 

A.15.

A depus, în copie:

 

 

 

A.15.1.

- situatia financiară anuală la încheierea ultimului exercitiu financiar, însotită de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau raportul de audit; situatia financiară anuală este însotită de confirmarea depunerii acesteia la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz;

 

 

 

A.15.2.

- ultima balantă de verificare lunară.

 

 

 

B.

Eligibilitatea proiectului

 

 

 

B.1.

A depus proiectul, în original, semnat si stampilat de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia si de responsabilul de proiect.

 

 

 

B.2.

Proiectul prevede diminuarea poluării prin înnoirea Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate si se încadrează în cerintele Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate.

 

 

 

 

NOTĂ:

în cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

REZULTATUL EVALUĂRII PRODUCĂTORULUI:

 

1. JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:.................Semnătura:...............

2. ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:.................Semnătura:...............

3. TEHNIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:.................Semnătura:...............

 

COMISIA DE ANALIZĂ SI EVALUARE PROPUNE VALIDAREA/INVALIDAREA PRODUCĂTORULUI.

 

Presedintele Comisiei de analiză si evaluare

Nume si prenume: .......................................Data: .................. Semnătura: ...............


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la ghid)

 

CONTRACT

de finantare nerambursabilă

Nr..........din....................

Între:

Părtile contractante

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentată legal prin ............................................. - presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

Societatea Comercială  ........................................, cu sediul în  ............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ........................................ sub nr. ..................................., C.I.F.........................., cont nr. .........................., deschis la Trezoreria ...................................., reprezentată legal prin domnul/doamna ...................................................., care împuterniceste pe domnul/doamna ............................................, în calitate de producător validat, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit prezentul contract de finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si valoarea contractului

 

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în vederea sustinerii proiectului intitulat „Diminuarea poluării prin înnoirea Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate", denumit în continuare proiect, din cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul ...........", instituit prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu completările ulterioare, denumit în continuare program, si în conditiile prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Ghidul de finantare a programului.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finantarea, este de ............................... lei.

1.3. Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăsească:

a) pentru persoana fizică, 50% din pretul de achizitie al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi;

b) pentru persoana juridică, 40% din pretul de achizitie, fără TVA, al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

            Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si este valabil până la data de 11 decembrie ............ inclusiv.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finantare

 

3.1. Finantarea se face în transe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2, si în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa la contract.

3.2. Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr. ............................., deschis la Trezoreria ....................... de către Beneficiar, pe bază de cerere de tragere însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ghidul de finantare a programului, în conditiile în care cererea de tragere si documentele aferente sunt complete si corect întocmite.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul Beneficiarului se face în termen de 15 zile de la depunerea cererii de tragere. Ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu la data de 25 noiembrie ............

3.4. Suma neutilizată de către Beneficiar la data de 11 decembrie..........rămâne la dispozitia AFM.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

 

ARTICOLUL 4

Redistribuirea finantării

 

4.1. În situatia în care Beneficiarul nu utilizează până la data de 25 iulie ........... cel putin 80% din suma totală contractată, prezentul contract încetează de drept, AFM procedând la redistribuirea sumei rămase neutilizată.

4.2. Redistribuirea sumei rămase neutilizată se face pe baza cererii de suplimentare a finantării, depusă de Beneficiarul care a utilizat până la data de 25 iulie ............. cel putin 80% din suma totală contractată.

4.3. Cererea de suplimentare a finantării se depune la AFM până la data de 28 iulie .......... inclusiv.

4.4. Redistribuirea sumei rămase neutilizată se face de către AFM prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(3) si în conditiile stabilite în cuprinsul art. 14 din Ghidul de finantare a programului.


 

ARTICOLUL 5

Obligatiile părtilor

 

5.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să utilizeze până la data de 25 iulie ............. cel putin 80% din suma totală contractată;

c) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si cu standardele de mediu aplicabile;

d) să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

e) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

f) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

g) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si pentru examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

h) să nu sponsorizeze activităti cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;

i) să informeze AFM si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finantare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

j) să informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri similare;

k) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informatii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

l) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

m) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă si în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul programului derulat de AFM si finantat din Fondul pentru mediu;

n) să pună la dispozitia solicitantilor o linie telefonică accesibilă sau de tip „info-line", la care acestia pot obtine informatii cu privire la proiect;

o) să justifice în scris proprietarului solicitant, la cererea acestuia, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de înscriere sau, dacă i-a eliberat notă de înscriere, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a comercializa tractorul nou sau masina agricolă autopropulsată nouă.

5.2. AFM se obligă:

a) să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate programului prin bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli;

b) să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare.

 

ARTICOLUL 6

Răspunderea contractuală

 

6.1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

6.2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

c) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a proiectului.

6.3. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

6.4. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a comercializa tractorul nou sau masina agricolă autopropulsată nouă proprietarului solicitant căruia i-a fost eliberată notă de înscriere.

6.5. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente.

6.6. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.

6.7. Orice caz de culpă si orice disfunctionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate Beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficientele mentionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finantării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finantării si rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală/procedură civilă.

 

ARTICOLUL 7

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează de drept:

a) la data de 25 iulie ........ în conditiile în care Beneficiarul nu a utilizat până la această dată cel putin 80% din suma totală

contractată;


b) la data prevăzută în contract;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a luat cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

 

ARTICOLUL 8

Forta majoră si cazul fortuit

 

8.1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

8.2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

8.3. Dacă nu se procedează la anuntarea fortei majore, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

8.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

8.5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. 8.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

8.6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează ca va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

8.7. Prevederile de mai sus se aplică si în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 9

Cesiunea

 

            Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

 

ARTICOLUL 10

Litigii

 

10.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

10.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 11

Dispozitii finale

 

11.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

11.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

- pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

- pentru Beneficiar: .....................................................

În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

Notificările făcute Beneficiarului la adresa mentionată în cuprinsul prezentului alineat sau la o altă adresă, comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

Sub conditia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite si prin fax la următoarele numerele telefonice:

- pentru AFM: .......................................;

- pentru Beneficiar: ................................

11.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

11.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

11.5. Anexa, pe care Beneficiarul declară că o cunoaste si o acceptă, face parte integrantă din prezentul contract.

11.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, prin act aditional.

11.7. Prin exceptie de la alin. 11.6, nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana 4 „Data programată" si coloana 5 „Suma" din anexa la prezentul contract, dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a proiectului sau modificarea valorii totale a proiectului.


11.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare, cu exceptia cazului prevăzut la art. 4. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere si/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

11.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ...................., la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

...............................................

 

Director economic,

...............................................

 

Viza Control financiar preventiv

...............................................

(semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director implementare proiecte,

...............................................

 

Consilier juridic,

...............................................

Beneficiar,

...............................................

 

Prin reprezentant legal/împuternicit

...............................................

 

ANEXA

la Contractul de finantare nerambursabilă nr.........../.........

 

GRAFIC

de finantare nerambursabilă

 

Nr. crt.

Esalonarea finantării

Sold la începutul perioadei

Acordări

Sold la sfârsitul perioadei

Observatii

Anul

Luna

Data programată

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

...............................................

 

Director economic,

...............................................

 

Viza Control financiar preventiv

...............................................

(semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director implementare proiecte,

...............................................

 

Consilier juridic,

...............................................

 

Întocmit

Referent de specialitate,

[numai pentru exemplarul care rămâne la AFM)

...............................................

 

Beneficiar,

...............................................

 

Prin reprezentant legal/împuternicit

...............................................


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la ghid)

 

Datele de identificare a producătorului validat

.....................................................................

Nr. de înregistrare............/........................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu.............../.................

 

CERERE DE TRAGERE

Denumirea producătorului validat solicitant...........................................................................................................................

Forma juridică de organizare.................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului .............................................., C.I.F ...................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria .......................................

Adresa sediului social: str. ................................ nr. ......, bl. ......, sc.  ......., et. ......, ap. ......., localitatea ..............., judetul/sectorul ................., telefon ....................., fax ..................., e-mail ......................................

Reprezentant legal/împuternicit .............................................., posesor al B.I./C.I./pasaportului seria ....... nr. ......................., eliberat/eliberată de ............................., CNP ..............................., domiciliat în ................................................................................., în baza Contractului de finantare nerambursabilă nr. ......../......./..........., vă rog să aprobati prezenta cerere de tragere pentru suma de ................... lei (în cifre si litere).

Prezenta cerere este însotită de:

1. listele proprietarilor beneficiari, semnate si stampilate pe fiecare filă, cu datele de identificare privind:

a) proprietarul, persoană fizică: numele si prenumele, tip, serie si număr act de identitate, adresa de domiciliu/resedintă, cod numeric personal, număr de telefon;

b) proprietarul, persoană juridică: denumire, adresa sediului social, C.I.F, nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului sau nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie, după caz;

c) tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată: tip, marcă, serie sasiu/caroserie, serie motor, anul de fabricatie, serie/număr certificat de înmatriculare/înregistrare, serie/număr certificat de distrugere, serie/număr certificat de radiere;

d) seria si numărul facturii emise proprietarului beneficiar;

2. lista proprietarilor beneficiari, în format electronic;

3. facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate noi, în original si în copie (originalul se restituie);

4. declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al producătorului validat, din care rezultă că societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetele locale si Fondul pentru mediu.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de tragere, în lista proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare. Garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

 

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele..................................

Functia........................................................

Semnătura..................................................

Data.............................................................

L.S.

 

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu: Presedinte,

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

Director economic,

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

Director implementare proiecte,

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

Sef serviciu implementare,

Numele si prenumele..................................

Semnătura..................................................

Referent de specialitate,

Numele si prenumele..................................

Semnătura...................................................


 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 7 la ghid)

 

Antet proprietar solicitant:................................................

Nr. Înregistrare la proprietarul solicitant:...................din data.....................

Nr. Înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu:...................din data.....................

 

CERERE DE FINANTARE

- proprietar, persoană juridică -

 

A. Date generale

Denumire proprietar: .................................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare: ..............................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului/tribunal/judecătorie, după caz, ..................../...................../................,

C.I.F. .............................................., cont nr. ..................................., deschis la Trezoreria ....................................................................

Adresa (sediul social): str. ..................................................................nr. .........., bl. .........., sc. ........., et. ........, ap. .........., localitatea ........................................................................................................(municipiul/orasul/comuna/satul) judetul/sectorul ......................................................... codul postal ......................................., telefon (fix/mobil) ....................../.....................,fax ....................., e-mail ................................., website ........................................

Reprezentant legal ..................................................................................................................................................................(nume si prenume)

Act de identitate: B.l./C.l./Pasaport seria ........... nr. .........................., eliberat de ..........................................................., C.N.P. ................................., domiciliat în ...................................., telefon (fix/mobil) ....................../...................., fax ...................., e-mail ...........................................

Persoana împuternicită/desemnată: ..................................................................................................................................... (nume si prenume)

Act de identitate: B.l./C.l. seria ........... nr. .........................., eliberat de .........................., C.N.P. ................................., domiciliat în ....................................., telefon (fix/mobil) ................................/...................., fax ...................., e-mail ........................

B. Solicitare aprobare înscriere si finantare

Proprietarul solicitant: ............................................................., prin reprezentantul său legal/împuternicitul/desemnatul reprezentantului legal: ......................................................., solicităm aprobarea înscrierii în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul ..........", instituit prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu completările ulterioare, în vederea obtinerii primei de casare în sumă de ................ lei (în cifre si litere), pentru un număr de ...........tractoare uzate/masini agricole autopropulsate uzate din parcul propriu, sub rezerva îndeplinirii tuturor conditiilor de participare la program.

Diferenta, până la acoperirea integrală a pretului de comercializare a tractoarelor noi/masinilor agricole autopropulsate noi, va fi asigurată si sustinută:

a) din surse proprii:       DA                NU 

b) prin credit bancar:     DA                NU 

C. Declaratie pe propria răspundere

Subsemnatul, ....................................., având datele de identificare mentionate la lit. A „Date generale" din cuprinsul prezentei cereri de înscriere, reprezentant legal al proprietarului solicitant/împuternicit/desemnat al reprezentantului legal al proprietarului solicitant: ....................................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) am depus dosarul de înscriere în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei persoane fizice sau vreunei alte persoane juridice de drept public ori de drept privat;

b) avem îndeplinite obligatiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetul local si Fondul pentru mediu;

c) nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, sau fapte care privesc disciplina financiară;

d) nu avem suspendate activitătile economice, nu suntem insolvabili sau în încetare de plăti, nu ne aflăm în procedură de insolventă sau lichidare ori reorganizare judiciară sau în stare de faliment si nu facem obiectul unei proceduri legale în justitie pentru declararea acestora, precum si pentru altă situatie similară, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu ne aflăm în procedură de lichidare/dizolvare/desfiintare (Se completează după caz, în functie de categoria persoanei juridice.);

e) nu încurajăm, nu sustinem si nu sponsorizăm activităti cu efect negativ asupra mediului;

f) ne angajăm să asigurăm si să sustinem diferenta de pret prin modalitatea prevăzută la lit. B „Solicitare aprobare înscriere si finantare" din cuprinsul prezentei cereri;

g) casarea tractorului uzat/tractoarelor uzate/masinii agricole autopropulsate uzate/masinilor agricole autopropulsate uzate si achizitionarea tractorului nou/tractoarelor noi/masinii agricole autopropulsate/masinilor agricole autopropulsate noi nu fac obiectul unui alt program de finantare;

h) suntem de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si reprezentantilor autorizati ai producătorului validat cu privire la orice aspect juridic, tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră;

i) am depus întreaga documentatie, potrivit cerintelor Ghidului de finantare a programului;


j) am luat la cunostintă că prezentarea eronată sau falsă a datelor si informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în celelalte documentele cuprinse în dosarul de înscriere va duce automat la respingerea cererii de finantare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei acordate în cadrul programului cu titlu de primă de casare.

Subsemnatul am luat cunostintă de următoarele:

a) cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăsească 40% din pretul de achizitie, fără TVA, al tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi;

b) numai producătorul validat în evidentele căruia suntem înscrisi ne poate garanta achizitionarea tractorului nou/tractoarelor noi/masinii agricole autopropulsate/masinilor agricole autopropulsate noi.

Subsemnatul, întelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false în documentele prezentate si îmi asum responsabilitatea datelor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de înscriere depus, inclusiv documentele financiare, garantând de asemenea că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.

Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei, confirmăm că am înteles si ne-am însusit în integralitate continutul cererii de finantare.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal/împuternicitului

.........................................................................

.........................................................................

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si stampila proprietarului solicitant

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 10 la ghid)

 

Nr. de înregistrare iesire:............................................./......................................

(Se completează la eliberarea notei de înscriere către proprietar.)

Nr. de înregistrare intrare:....................................................../......................................

(Se completează la prezentarea proprietarului în vederea achizitionării.)

NOTĂ DE ÎNSCRIERE

- proprietar, persoană juridică -

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul ............", instituit prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu completările ulterioare, a ..............................................................................................................................(denumirea persoanei juridice), înregistrat/înregistrată la .............................................................................................................. sub nr. ..............................................., C.I.F. ................................................................................, având sediul social în ..........................................., reprezentat/reprezentată de către doamna/domnul ..........................................................................................(numele si prenumele), CNP ................................................................, act de identitate tip .............................. seria ............nr. ................................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit/desemnat al reprezentantului legal, proprietar al tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate: tip .............................................., marcă ....................................., model/variantă .............................., nr. înmatriculare/înregistrare ....................., an fabricatie ............, capacitate cilindrică ...............[m3], serie sasiu/caroserie ............................, serie motor ........................, în baza aprobării de către Administratia Fondului pentru Mediu a dosarului de înscriere, în conformitate cu prevederile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 2/2010, cu modificările si completările ulterioare.

II. Garantăm comercializarea către proprietarul înscris a tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi, tip ............, marca ............................, model/variantă .............................., din al cărui/cărei pret se va scădea valoarea primei de casare, sub rezerva prezentării la sediul nostru a proprietarului înscris, în vederea achizitionării tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi, în termenul de valabilitate a prezentei note de înscriere si cu următoarele documente obligatorii:

a) prezenta notă de înscriere, în original;

b) actul de identitate al reprezentantului legal, în original si în copie (după verificare, originalul se restituie), sau, după caz, procura notarială de împuternicire ori actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită/însotit de actul de identitate al acesteia, în original si în copie (după verificare, originalul actului de identitate se restituie);

c) certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată;

d) certificatul de distrugere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată;

e) certificatul de radiere a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în original.

În situatia în care certificatul de înregistrare nu contine date privind anul de fabricatie, acesta trebuie însotit de cartea de identitate a tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată, sau, în lipsa acesteia, de orice act de proprietate cu valoare juridică, ce poate atesta vechimea tractorului uzat sau a masinii agricole autopropulsate uzate, în copie legalizată.

III. Prezenta notă de înscriere este valabilă 30 de zile de la eliberare (până la data de ........................ inclusiv), cu posibilitatea de prelungire a valabilitătii la solicitarea justificată a proprietarului înscris. Valabilitatea prezentei note de înscriere nu poate depăsi însă data de 25 noiembrie ..........

IV. Subsemnatul,  ........................................., în calitate de reprezentant legal al proprietarului/împuternicit/desemnat al reprezentantului legal al proprietarului, declar că datele înscrise în prezenta notă de înscriere sunt verificate si corespund celor prezentate de subsemnat si am fost informat cu privire la conditiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitătile „Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate pentru anul........".

De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că nu ne-am înscris cu tractorul uzat/masina agricolă autopropulsată uzată prevăzut/prevăzută la pct. I în evidentele altui producător validat.

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

L.S.

...............................................

Proprietar înscris,

...............................................

Prin reprezentant legal/împuternicit/desemnat

...............................................

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 11 la ghid)

 

FISA

de evaluare a eligibilitătii proprietarului

 

Proprietar: ..............................................................................................

Nr. de înregistrare la A.F.M. a cererii de finantare: ...........................

Suma solicitată prin cererea de finantare (prima de casare solicitată): ..................................lei

 

Criteriul de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

DA

NU

Comentarii

1.

Proprietarul a depus următoarele documente cu caracter general:

 

 

 

1.1.

- cererea de finantare, în original, semnată de către reprezentantul legal al proprietarului sau de către persoana împuternicită/desemnată de către acesta, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal;

- este înfiintat/are activitate de cel putin 6 luni la data depunerii dosarului de înscriere;

 

 

 

1.2.

- copia actului de identitate a reprezentantului legal;

 

 

 

1.3.

- procura notarială de împuternicire/actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită/însotit de actul de identitate al acesteia, în copie; procura notarială de împuternicire se depune, în original, de către: operatorul economic si organizatia neguvernamentală; actul de desemnare se depune, în original, de către: institutia publică, unitatea administrativ-teritorială, unitatea sau institutia de învătământ;

 

 

 

1.4.

- certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare, în copie;

 

 

 

1.5.

- certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

 

 

 

1.6.

- certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de directia/directiile de taxe si impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de înscriere, pentru sediul social si pentru punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea tractorului nou/masinii agricole autopropulsate noi în cadrul programului, în original;

- unitatea administrativ-teritorială a prezentat declaratia pe propria răspundere a secretarului;

 

 

 

1.7.

- certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

 

 

 

1.8.

- certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

 

 

 

1.9.

- certificatul de înmatriculare/înregistrare a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

- certificatul de înregistrare nu contine date privind anul de fabricatie si a fost depusă cartea de identitate a tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

- în lipsa cărtii de identitate a fost depus, în copie certificat㠄Conform cu originalul", actul de proprietate cu valoare juridică, care atestă vechimea tractorului uzat/masinii agricole autopropulsate uzate;

 

 

 

1.10.

Pct. 1.10 nu se aplică proprietarului, operator economic.

- copia situatiei financiare anuale la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizată de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotită, după caz, de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau ultimul raport de auditori raport de analiză pe bază de bilant;

- ultima balantă de verificare lunară, în copie.

 

 

 

2.

Proprietarul, unitate administrativ-teritorială, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

2.1.

- hotărârea consiliului local sau judetean, după caz, privind participarea la program, în original.

 

 

 

3.

Proprietarul, unitate/institutie de învătământ, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

3.1.

- dovada personalitătii juridice (aviz sau autorizatie de functionare), în copie;

 

 

 

3.2.

- decizia, ordinul sau actul de numire/validare, după caz, prin care a fost numit directorul unitătii de învătământ ori rectorul institutiei de învătământ, în copie;

 

 

 

3.3.

- actul doveditor al acreditării, în copie;

 

 

 

3.4.

- hotărârea consiliului de administratie privind participarea la program, în original.

 

 

 

4.

Proprietarul, organizatie neguvernamentală, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

4.1.

- actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

 

 

 

4.2.

- statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

 

 

 

4.3.

- hotărârea adunării generale privind alegerea reprezentantului legal (presedintelui), în copie;

 

 

 

4.4.

- certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie legalizată;

 

 

 

4.5.

- certificatul eliberat de către instanta competentă, care atestă faptul că organizatia neguvernamentală nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si nu mai vechi de 10 zile fată de data depunerii dosarului de înscriere;

 

 

 

4.6.

- declaratia privind activitatea economică a organizatiei neguvernamentale, în original;

 

 

 

4.7.

- hotărârea adunării generale privind participarea la program, în original.

 

 

 

5.

Proprietarul, operator economic, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

5.1.

- actul de înfiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

 

 

 

5.2.

- certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, împreună cu toate anexele, sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor ia înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate noi în cadrul programului, în copii;

 

 

 

5.3.

- certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de înscriere, din care să rezulte: datele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică;

 

 

 

5.4.

- copia actului de identitate al reprezentantului legal;

 

 

 

5.5.

- hotărârea/decizia adunării generale a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie privind participarea la program, în original;

 

 

 

5.6.

- declaratia, în original, privind ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificării;

 

 

 

5.7.

- copiile situatiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exercitii financiare, însotite, după caz, de rapoartele administratorilor si rapoartele comisiei de cenzori sau rapoartele de audit;

- ultima balantă de verificare lunară;

- operatorul economic constituit ca societate comercială în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a anexat la situatiile financiare anuale confirmările depunerii acestora la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul judetean/Tribunalul Municipiului Bucuresti;

- operatorul economic, altul decât cel constituit ca societate comercială în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a depus situatiile financiare anuale vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice.

 

 

 

6.

Proprietarul, institutie publică, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

6.1.

- actul de înfiintare, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

 

 

 

6.2.

- actul de numire/validare a reprezentantului legal, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

 

 

 

6.3.

- hotărârea/ordinul/decizia/dispozitia privind participarea la program, în original.

 

 

 

7.

Hotărârea/Ordinul/Decizia/Dispozitia de participare la program cuprinde:

 

 

 

7.1.

- acordul cu privire la casarea tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate uzate si achizitionarea de tractoare/masini agricole autopropulsate noi prin program;

 

 

 

7.2.

- numărul de tractoare/masini agricole autopropulsate noi care se intentionează a fi achizitionate prin program;

 

 

 

7.3.

- valoarea totală a finantării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare numărului de tractoare/masini agricole autopropulsate uzate;

 

 

 

7.4.

- anexa, continând lista tractoarelor/masinilor agricole autopropulsate uzate care urmează să fie casate prin program;

- lista cuprinde următoarele date: marca, numărul de înmatriculare/înregistrare, anul fabricatiei, numărul si seria certificatului de înmatriculare/înregistrare, numărul de inventar.

 

 

 

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

REZULTATUL EVALUĂRII PROPRIETARULUI: JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:..................Semnătura:...............

ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:..................Semnătura:...............

 

COMISIA DE ANALIZĂ SI EVALUARE PROPUNE APROBAREA ÎNSCRIERII PROPRIETARULUI/RESPINGEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE.

 

Presedintele Comisiei de analiză si evaluare

Nume si prenume: .......................................Data:..................Semnătura:...............

 


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autorizatiile emise în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice rămân valabile pe perioada pentru care a fost emisă autorizarea.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 460.

 

ANEXA

 

METODOLOGIA

de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea modului în care se realizează atestarea unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice.

(2) Lucrările de amenajare nu pot fi contractate si elaborate decât de unitătile specializate atestate în conditiile prezentei metodologii.

Art. 2. - (1) Atestarea unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice se face de către Comisia de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice (Comisia de atestare), care functionează în cadrul autoritătii publice centrale care răspunde pentru silvicultură.

(2) Atestarea se acordă unitătilor care îndeplinesc conditiile de performantă stabilite de Comisia de atestare si care fac dovada că au posibilitatea tehnică de executie a lucrărilor de specialitate pentru care au solicitat atestarea, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(3) Atestatul eliberat în baza prevederilor prezentei metodologii unitătilor specializate solicitante, care fac dovada îndeplinirii conditiilor de atestare, se eliberează de către Comisia de atestare si conferă dreptul acestora să contracteze lucrări de amenajare a pădurilor pentru o suprafată cumulată cel mult egală cu capacitatea atestată.

 

CAPITOLUL II

Conditii de atestare

 

Art. 3. - (1) Persoanele juridice care solicită atestarea pentru activitatea de amenajare a pădurilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie constituite si să functioneze în conditiile legii;

b) să aibă un sef de proiect, cu studii superioare de lungă durată si cu vechime de minimum 4 ani în domeniul amenajării pădurilor, înscris în registrul de atestare a sefilor de proiect, angajat cu contract individual de muncă;

c) să aibă un expert certificat tehnic pentru amenajarea pădurilor (expert CTAP), angajat prin contract. Persoana fizică înscrisă ca expert CTAP de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură nu poate îndeplini în acelasi timp si functia de sef de proiect în cadrul uneia sau mai multor unităti atestate;

d) să aibă dotare tehnico-materială corespunzătoare activitătii pe care o desfăsoară.

(2) Persoanele juridice străine care nu exercită activitatea de amenajare a pădurilor cu titlu permanent în unul dintre statele membre si care solicită atestarea pentru activitatea de amenajare a pădurilor trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) Documentele necesare atestării pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (2) se depun în limba română, traduse de un traducător autorizat.


 

CAPITOLUL III

Documente, procedura de atestare

 

Art. 4. - (1) Pentru dovedirea îndeplinirii conditiilor de atestare prezentate la art. 3 se depune un dosar la secretariatul Comisiei de atestare, cu următoarele documente:

1. cererea de atestare;

2. documentele de înfiintare ale persoanei juridice, în copie:

a) actul constitutiv, din care să rezulte că persoana juridică solicitantă are ca obiect de activitate proiectarea si/sau activităti în domeniul silviculturii (0201, 7112), conform codului CAEN;

b) certificatul de înmatriculare;

3. contracte individuale de muncă, în copie, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă pentru personalul cu studii superioare de specialitate angajat;

4. documente, în copie, din care să rezulte pregătirea profesională a personalului angajat:

a) diplomele de absolvire ale personalului de specialitate;

b) certificatul de atestare pentru expertul CTAP;

c) certificatul de atestare pentru seful de proiect;

5. documente, în copie, din care să rezulte dotarea tehnică specifică cu obiecte de inventar:

a) lista de inventar întocmită la ultima inventariere a bunurilor din patrimoniu, realizată conform legii;

b) facturile de achizitionare pentru bunurile procurate după ultima inventariere;

c) contractele de închiriere pentru aparatura de specialitate, contracte de comodat sau prestări de servicii cu firme de specialitate, întocmite pentru executarea de lucrări pe perioada pentru care se solicită atestarea societătii.

(2) Dotarea tehnică specifică cu obiecte de inventar trebuie să cuprindă un minimum de:

a) un teodolit sau o statie totală ori GPS. În lipsa acestora, se va prezenta un contract de prestări de servicii cu o persoană fizică autorizată pentru măsurători topografice care face dovada dotării tehnice specifice sau cu o persoană juridică autorizată pentru măsurători topografice;

b) două instrumente pentru măsurarea înăltimii arborilor;

c) un computer cu imprimantă;

d) o după;

e) o trusă pentru analize pedologice. În lipsa acesteia, se va prezenta un contract de prestări servicii cu o persoană juridică autorizată în efectuarea de studii pedologice;

f) Programul AS elaborat de Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice sau un program de prelucrare automată a datelor compatibil cu acesta.

(3) Totodată, la dosar se depune si o declaratie pe propria răspundere a administratorului societătii din care să reiasă că documentele prevăzute la alin. (1) sunt conforme cu originalul.

(4) Dosarul va fi transmis secretariatului Comisiei de atestare, putând fi transmis si prin postă electronică.

Art. 5. - (1) Stabilirea capacitătii anuale care se atestă se realizează în urma analizei structurii de personal angajat si a dotării tehnice specifice.

(2) Capacitatea anuală care se atestă se stabileste ca fiind suprafata cumulată cea mai mică, rezultată în urma îndeplinirii următoarelor conditii:

a) 4.500 ha/an, cu cartări stationale, pentru fiecare angajat cu studii superioare de specialitate;

b) 2.000 ha/an, cu cartări stationale, pentru fiecare angajat pensionar cu studii superioare de specialitate;

c) 13.500 ha/an pentru detinerea unui aparat topografic (teodolit, statie totală);

d) 27.000 ha/an pentru detinerea unui aparat GPS;

e) 4.500 ha/an pentru detinerea unui instrument de măsurare a înăltimii arborilor.

(3) Suprafetele prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) sunt stabilite pentru contractele individuale de muncă cu normă întreagă, respectiv de 8 ore/zi. Pentru fractiuni de normă suprafata va fi redusă proportional.

Art. 6. - (1) La atestare se au în vedere conditiile prevăzute la art. 5, care în mod obligatoriu trebuie îndeplinite pentru faza de proiectare tehnologică - teren.

(2) La analiza conditiilor în vederea atestării nu se au în vedere fazele de proiectare tehnologică - redactare în concept si definitivare, pentru care numărul de personal angajat se stabileste în functie de necesităti, respectându-se încadrarea în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c).

Art. 7. - (1) Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute în prezentul ordin pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic.

(2) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Comisia de atestare va contacta autoritătile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul IMI (Sistemul de informare în cadrul pietei interne), în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009.

Art. 8. - Dosarele depuse sunt analizate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete de Comisia de atestare, în sedinte de lucru programate de către presedintele acesteia.

Art. 9. - Analiza dosarului depus de persoana juridică care a solicitat atestarea se face de către Comisia de atestare.

Art. 10. - Rezultatul analizei - atestat/neatestat se consemnează în procesul-verbal de sedintă si se face public, în termen de 24 de ore, prin afisaj la sediul autoritătii publice centrale care răspunde pentru silvicultură.

Art. 11. - (1) În termen de 30 zile de la data atestării se eliberează atestatul conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Unitătile specializate să elaboreze amenajamente silvice care exercită activitatea de amenajare a pădurilor cu titlu permanent în unul dintre statele membre pot presta în România, după notificarea Comisiei de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice si înscrierea în Registrul de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice.

Art. 12. - Evidenta atestatelor emise se tine într-un registru special.

Art. 13. - Unitătile specializate să elaboreze amenajamente silvice prevăzute la art. 11 alin. (2) pot presta în România în mod temporar sau permanent.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de atestare si Comisia de solutionare a contestatiilor

 

Art. 14. - (1) Comisia de atestare este formată din 7 membri, după cum urmează:

a) directorul general care coordonează activitatea de silvicultură din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde pentru silvicultură - presedinte;


b) directorul directiei care are în responsabilitate activitatea de amenajare a pădurilor - vicepresedinte;

c) 2 specialisti în silvicultură care îsi desfăsoară activitatea în departamentul pădurilor, având cel putin functia publică de executie de consilier principal - membri;

d) un cadru universitar din domeniul amenajării pădurilor - membru;

e) un consilier juridic care îsi desfăsoară activitatea în domeniul pădurilor - membru;

f) un specialist în domeniul amenajării pădurilor - secretar. (2) Componenta nominală a Comisiei de atestare se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 15. - (1) Comisia de atestare este legal constituită si poate functiona în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui, secretarului si a cel putin 3 membri.

(2) Deciziile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

Art. 16. - Atributiile Comisiei de atestare:

a) analizează dosarul întocmit conform prevederilor art. 4 si 5;

b) hotărăste atestarea sau neatestarea unitătii solicitante;

c) decide anularea sau suspendarea atestatului, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 17. - Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt:

a) planifică si organizează activitatea Comisiei de atestare;

b) semnează atestatul;

c) semnează documentele prin care se suspendă sau anulează atestatul, după caz.

Art. 18. - Atributiile secretarului Comisiei de atestare:

a) înregistrează dosarele depuse în vederea atestării;

b) propune presedintelui planificarea activitătii Comisiei de atestare;

c) redactează atestatul si îl prezintă presedintelui;

d) completează si păstrează registrul cu atestatele emise;

e) completează si păstrează registrul cu procesele-verbale de sedintă ale Comisiei de atestare;

f) redactează alte documente ale Comisiei de atestare;

g) centralizează datele solicitate.

Art. 19. - (1) Comisia pentru solutionarea contestatiilor este formată din 3 membri:

a) directorul directiei de control al regimului silvic - presedinte;

b) un cadru universitar din domeniul amenajării pădurilor -membru;

c) un jurist din cadrul directiei care are în responsabilitate activitatea de reglementare în domeniul silvic - secretar.

(2) Componenta nominală a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor se face prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 20. - Atributiile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor:

a) analizează dosarul întocmit conform prevederilor art. 4 si 5;

b) admite sau respinge contestatia.

Art. 21. - Atributiile presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:

a) semnează comunicările emise de Comisia pentru solutionarea contestatiilor;

b) planifică si organizează activitatea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

c) dispune, în cazul admiterii contestatiilor, reluarea procedurilor legale.

Art. 22. - Atributiile secretarului Comisiei pentru solutionarea contestatiilor:

a) înregistrează si tine evidenta contestatiilor într-un registru special;

b) propune planificarea activitătii Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, în termenul legal;

c) redactează documentele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

d) comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.

Art. 23. - Contestatiile la hotărârile Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la comunicarea făcută în concordantă cu prevederile art. 10.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile persoanelor juridice atestate

 

Art. 24. - Persoanele juridice care au fost atestate au următoarele obligatii:

a) să desfăsoare activitătile pentru care au fost atestate, prevăzute la art. 1, cu respectarea reglementărilor legale, precum si a metodologiilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice din domeniul silviculturii;

b) să respecte măsurile stabilite în procesele-verbale sau notele de control întocmite cu ocazia verificărilor tehnice făcute de către persoanele cu atributii de control sau împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde pentru silvicultură sau de unitătile din subordinea acesteia;

c) să respecte prevederile stabilite si consemnate în procesele-verbale ale sedintei de preavizare a solutiilor tehnice - Conferinta a II-a de amenajare;

d) să înainteze spre avizare către autoritatea publică centrală care răspunde pentru silvicultură lucrările elaborate, însotite de copii pe suport electronic ale bazei de date, în termen de cel mult un an de la receptia fazei de proiectare tehnologică - teren;

e) să transmită sub semnătură si stampilă, în perioada 15 noiembrie-31 decembrie, directiei care coordonează activitatea de amenajarea pădurilor din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură toate datele cuprinse în anexa nr. 2;

f) să întocmească si să completeze la zi registrul tehnic conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

g) să pună la dispozitia persoanelor împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum si persoanelor cu atributii de control silvic documentele solicitate.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Perioada de valabilitate pentru atestatul emis în conditiile prezentei metodologii este de 4 ani.

Art. 26. - (1) Capacitatea pentru care s-a dat atestatul se poate modifica, la cererea unitătii specializate, de către Comisia de atestare.


(2) Pentru modificarea suprafetei pentru care a fost emis atestatul se depune de către solicitant dosarul care cuprinde documentele prevăzute la art. 4.

Art. 27. - Nu sunt admise la avizare în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură:

a) lucrările executate de personal cu calificare necorespunzătoare;

b) lucrările de amenajare a pădurilor pentru care nu a fost respectată procedura de elaborare prevăzută în normele de amenajare a pădurilor.

Art. 28. - (1) Comisia de atestare sanctionează cu anularea atestatului următoarele situatii:

a) adoptarea unei posibilităti de produse principale la un nivel mai mare decât cea rezultată prin metodele de calcul al indicatorilor de posibilitate din normele tehnice în vigoare sau prin utilizarea la calculul indicatorilor de posibilitate a unor elemente de calcul neconforme cu realitatea;

b) nerespectarea prevederilor art. 24 lit. a), b) sau c), după caz;

c) 3 lucrări elaborate de către aceeasi unitate specializată respinse în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură în decurs de un an sau care nu au fost depuse spre avizare în decurs de un an, conform prevederilor art. 24 lit. d). Respingerea se face în situatia în care lucrările necesită modificarea bazelor de amenajare sau modificarea cuantumului posibilitătii;

d) suspendarea de mai mult de 3 ori a atestatului unitătii specializate într-un interval de timp de 2 ani;

e) constatarea, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, a săvârsirii de către unitatea specializată atestată sau de către un angajat al acesteia a unor fapte penale în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată.

(2) Anularea atestatului unitătii specializate în conditiile alin. (1) lit. a) sau c) conduce automat la anularea atestatului si pentru seful de proiect si expertul CTAP.

Art. 29. - (1) Comisia de atestare sanctionează cu suspendarea atestatului următoarele situatii:

a) realizarea de contracte pentru lucrări de amenajare a pădurilor a căror suprafată cumulată depăseste capacitatea atestată cu mai mult de 5%;

b) săvârsirea unor fapte care pot fi încadrate ca infractiuni silvice în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată, atât de către firmă, cât si de angajatii săi. În acest caz, suspendarea atestatului se dispune până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile în cauză;

c) nedepunerea lucrărilor elaborate în termenul prevăzut la art. 24 lit. d), până la aprobarea acestora în conditiile legii.

(2) Pe perioada suspendării atestatului se interzice contractarea de lucrări de amenajare a pădurilor.

(3) Contractele încheiate în perioada suspendării atestatului sunt nule de drept.

Art. 30. - (1) Evidenta situatiilor în care nu au fost respectate prevederile art. 24 si 27, precum si evidenta măsurilor si sanctiunilor aplicate de Comisia de atestare se tin pentru fiecare unitate specializată atestată de directia de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde pentru silvicultură,

(2) Anularea atestatului unei unităti specializate să elaboreze amenajamente silvice interzice acesteia dreptul de a mai solicita atestarea pe o perioadă de 10 ani.

Art. 31. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

- Model -

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, municipiul Bucuresti

Comisia de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

 

ATESTAT

Nr.........din...................

 

Comisia de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice (Comisia de atestare) din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor, constituită în conformitate cu Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 460/2010 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, analizând Cererea nr. ..... din data .................. si documentatia aferentă,

ATESTĂ

.............................................................................................................................................................................

cu sediul în  ........................................................................................................................................................., având Certificatul de înregistrare nr. ....................... din ....................., eliberat de Oficiul Registrului Comertului ............................... ..............................., să elaboreze amenajamente silvice, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

Suprafata pentru care se atestă să execute lucrări de amenajare a pădurilor este înscrisă pe versoul prezentei autorizatii.

Prezentul atestat are o valabilitate de 4 ani din momentul emiterii si se poate suspenda sau anula de către Comisia de atestare în conditiile prevăzute la art. 28 si 29 din Metodologia de atestare a unitătilor specializate să elaboreze amenajamente silvice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 460/2010.

Capacitatea atestată se poate modifica, în conditiile regulamentului initial, cu înscrierea de mentiuni pe verso.

 

Presedintele Comisiei de atestare,

....................................................

 

MENTIUNI

(verso)

 

ATESTAT

Nr. .............. din .......

 

Nr. crt.

Data

Suprafata autorizată

Semnătura presedintelui si stampila Comisiei de atestare

Mentiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Denumirea operatorului economic .........................

Codul unic de înregistrare............

 

Nr. crt.

Nr* si data contractului

Beneficiarul

Natura lucrării

Suprafata contractată

- ha -

Executant**

(proiectant)/expert

CTAP

Nr. contractului individual de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 


* Pe aceeasi pagină se înscriu numai contractele încheiate într-un singur an.

** Se nominalizează proiectantul sau proiectantii care realizează lucrarea contractată.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Denumirea operatorului economic ...........................

Codul unic de înregistrare............

 

Nr. crt.

Nr. si data contractului

Beneficiarul*

Denumirea lucrării

Suprafata contractată

- ha -

Nr./data

Conferintei de amenajare

Nr./data

verificării

finale

Nr./data

Conferintei a II-a

de amenajare

Data depunerii

spre avizare

în CTAS**

Observatii***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se înscrie: amenajamentul fondului forestier proprietate publică/privată/a........................................

** Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură.

*** Se înscriu: nr./data notei de control, data suspendării atestatului, perioada suspendării atestatului, sanctiunile primite.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, precum si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 910/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, se abrogă.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 13 aprilie 2010.

Nr. 1.266.

 

ANEXA

 

LISTA*

cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumirea

Data punerii în aplicare a Standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistentă**

1

2

3

4

5

1

SREN 1:1998

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

01.01.2008

01.01.2009

SREN 1:1998/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

2

SR EN 40-4: 2005

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat si beton precomprimat

01.10.2006

01.10.2007

SR EN 40-4: 2005/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

3

SR EN 40-5: 2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stâlpi de otel

01.02.2003

01.02.2005

4

SR EN 40-6: 2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

01.02.2003

01.02.2005

5

SR EN 40-7: 2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

01.10.2003

01.10.2004

6

SREN 54-2: 1997

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare

01.01.2008

01.08.2009

SR EN 54-2: 1997/A1: 2006

01.01.2008

01.08.2009

SR EN 54-2: 1997/AC: 1999

01.01.2008

01.01.2008

7

SR EN 54-3: 2001

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

01.04.2003

01.06.2009

SR EN 54-3: 2001/A1: 2002

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3: 2001/A2: 2006

01.03.2007

01.06.2009

8

SREN 54-4: 1997

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

01.10.2003

01.08.2009

SREN 54-4: 1997/A1: 2002

01.10.2003

01.08.2009

SREN 54-4: 1997/A2: 2006

01.06.2007

01.08.2009

SREN 54-4: 1997/AC: 1999

01.06.2005

01.06.2005

9

SR EN 54-5: 2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

01.04.2003

30.06.2005

SREN 54-5:2000/A1:2002

01.04.2003

30.06.2005

10

SR EN 54-7: 2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

01.04.2003

01.08.2009

SREN 54-7:2000/A1:2002

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7: 2000/A2: 2006

01.05.2007

01.08.2009

11

SREN 54-10: 2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-10: 2002/A1: 2005

01.09.2006

01.09.2008

12

SREN 54-11: 2001

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarmare

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-11: 2001/A1: 2005

01.09.2006

01.09.2008

13

SREN 54-12: 2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

01.10.2003

31.12.2005

14

SREN 54-16: 2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control si semnalizare vocală a alarmei

01.01.2009

01.04.2011

15

SREN 54-17: 2005

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-17: 2005/AC: 2007

01.01.2009

01.01.2009

16

SREN 54-18: 2005

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-18: 2005/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

17

SR EN 54-20: 2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare

01.04.2007

01.07.2009

SR EN 54-20: 2006/AC: 2008

01.08.2009

01.08.2009

18

SREN 54-21:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu si a semnalului de deranjament

01.03.2007

01.06.2009

19

SR EN 54-24: 2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

01.01.2009

01.04.2011

20

SR EN 54-25: 2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care folosesc undele radio

01.01.2009

01.04.2011

21

SREN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinte si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

22

SREN 197-1:2000

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

01.04.2001

01.04.2002

SR EN 197-1: 2000/A1: 2004

01.02.2005

01.02.2006

SR EN 197-1: 2000/A3: 2007

01.04.2008

01.04.2009


1

2

3

4

5

23

SREN 197-4: 2004

Ciment. Partea 4: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistentă initială mică

01.02.2005

01.02.2006

24

SREN 295-10: 2005

Tuburi si accesorii de gresie si îmbinarea acestora la racorduri si retele de canalizare. Partea 10: Cerinte de performantă

01.01.2006

01.01.2007

25

SREN 413-1: 2004

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

01.12.2004

01.12.2005

26

SREN 416-1: 2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

01.12.2009

01.12.2010

27

SR EN 438-7: 2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răsini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte si compozite HPL pentru finisarea peretilor si tavanelor interioare si exterioare

01.11.2005

01.11.2006

28

SREN 442-1: 1995

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 442-1: 1995/A1: 2003

01.12.2004

01.12.2005

29

SREN 450-1:2005 +A1: 2007

Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

01.01.2009

01.01.2010

30

SREN 459-1:2001

Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de conformitate

01.08.2002

01.08.2003

SR EN 459-1: 2001/AC: 2002

01.01.2010

01.01.2010

31

SR EN 490: 2004

Tigle si accesorii de beton pentru învelitori de acoperis si placări de pereti. Specificatii de produse

01.09.2005

01.06.2007

SREN 490: 2004/A1: 2006

01.01.2009

01.01.2009

32

SR EN 492: 2004

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de încercare

01.01.2006

01.01.2007

SREN 492: 2004/A1: 2005

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 492: 2004/A2: 2006

01.07.2007

01.07.2008

33

SR EN 494+A3: 2007

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de încercare

01.01.2008

01.01.2009

34

SREN 516: 2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte

01.11.2006

01.11.2007

35

SREN 517: 2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Cârlige de sigurantă

01.12.2006

01.12.2007

36

SREN 520: 2005+A1: 2009

Plăci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de încercări

01.06.2010

01.12.2010

37

SR EN 523: 2003

Teci de bandă de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate

01.06.2004

01.06.2005

38

SR EN 534: 2006

Foi bitumate ondulate. Specificatii de produse si metode de încercări

01.04.2007

01.04.2008

39

SR EN 544: 2005

Sindrile bituminoase cu armături minerale si/sau sintetice. Specificatie de produs si metode de încercare

01.10.2006

01.10.2007

40

SR EN 572-9: 2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

41

SR EN 588-2: 2001

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare si cămine de inspectie

01.10.2002

01.10.2003

42

SREN 598: 2007+A1: 2009

Tuburi, racorduri si accesorii din fontă ductilă si asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Conditii si metode de încercare

01.04.2010

01.04.2011


1

2

3

4

5

43

SREN 621: 2010***

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât locuintele, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW, fără transportul aerului de ardere si/sau evacuarea produselor de ardere cu ventilator

01.08.2010

01.08.2011

44

SREN 671-1: 2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide

01.02.2002

01.04.2004

SR EN 671-1: 2001/AC: 2002

01.01.2007

01.01.2007

45

SR EN 671-2: 2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate

01.02.2002

01.04.2004

SR EN 671-2: 2001/A1: 2004

01.03.2007

01.03.2008

46

SREN 681-1: 1996

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

01.01.2003

01.01.2009

SR EN 681-1: 1996/A1: 1998

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1: 1996/A2: 2002

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1: 1996/A3: 2005

01.01.2008

01.01.2009

47

SR EN 681-2: 2000

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici  

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2: 2000/A1: 2002

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 682-2: 2000/A2: 2005

01.01.2010

01.01.2010

48

SR EN 681-3: 2000

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-3: 2000/A1: 2002

01.01.2003

01.01.2004

49

SR EN 681-4: 2000

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat 

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-4: 2000/A1: 2002

01.01.2003

01.01.2004

50

SR EN 682: 2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transportă gaze si hidrocarburi fluide

01.10.2002

01.12.2003

51

SREN 771-1: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă 

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-1: 2003/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

52

SR EN 771-2: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar 

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-2: 2003/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

53

SR EN 771-3: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare) 

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-3: 2003/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

54

SR EN 771-4: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat 

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-4: 2003/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006

55

SR EN 771-5: 2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială 

01.04.2005

01.04.2006

SR EN 771-5: 2003/A1: 2005

01.04.2005

01.04.2006


1

2

3

4

5

56

SR EN 771-6: 2005

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

01.08.2006

01.08.2007

57

SREN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

58

SR EN 777-2: 2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem E - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

59

SR EN 777-3: 2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem F - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

60

SR EN 777-4: 2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem H - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

61

SREN 778: 2010***

Generatoare de aer cald cu convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor de locuit, care au putere termică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere si/sau al produselor de ardere

01.08.2010

01.08.2011

62

SR EN 845-1:2003+A1: 2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console

01.01.2009

01.01.2010

63

SR EN 845-2: 2003

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

01.02.2004

01.04.2006

64

SR EN 845-3: 2004+A1: 2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea îmbinărilor orizontale

01.01.2009

01.01.2010

65

SREN 858-1:2002

Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 858-1: 2002/A1: 2004

01.09.2005

01.09.2006

66

SREN 877: 1999

Tuburi si racorduri de fontă, asamblările lor si accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Conditii, metode de încercare si asigurarea calitătii  

01.01.2008

01.09.2009

SREN 877: 1999/A1: 2006

01.01.2008

01.09.2009

SREN 877: 1999/A1: 2006/AC: 2008

01.01.2009

01.01.2009

67

SR EN 934-2: 2009

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.03.2010

01.03.2011

68

SR EN 934-3: 2009

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.05.2010

01.05.2011

69

SR EN 934-4: 2002

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.03.2010

01.03.2011

70

SR EN 934-5: 2007

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.01.2009

01.01.2010

71

SR EN 969: 2009

Tuburi, racorduri si accesorii de fontă ductilă si asamblarea lor pentru conducte de gaz. Cerinte si metode de încercare

01.01.2010

01.01.2011

72

SR EN 997: 2003

Vase WC si vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat 

01.12.2004

01.12.2006

SREN 997: 2003/A1: 2006

01.01.2008

01.01.2009

73

SREN 998-1:2003

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire 

01.02.2004

01.02.2005

SR EN 998-1: 2003/AC: 2005

01.06.2006

01.06.2006


1

2

3

4

5

74

SR EN 998-2: 2003

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

01.02.2004

01.02.2005

75

SREN 1020: 2010***

Generatoare de aer cald cu încălzire directă si convectie fortată, care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea spatiilor, altele decât cele casnice, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere si/sau evacuarea produselor de ardere

01.08.2010

01.08.2011

76

SREN 1036-2: 2008

Sticlă pentru constructii - Oglinzi din geam peliculizat cu argint folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

77

SREN 1051-2:2007

Sticlă pentru constructii. Cărămizi de sticlă si dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

78

SREN 1057: 2006

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de încălzire

01.03.2007

01.03.2009

79

SREN 1096-4: 2004

Sticlă pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

80

SREN 1123-1: 1999

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate 

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1123-1: 1999/A1: 2004

01.06.2005

01.06.2006

81

SREN 1124-1: 1999

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate 

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1124-1: 1999/A1: 2004

01.06.2005

01.06.2006

82

SREN 1125: 2008

Accesorii pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

83

SREN 1154: 1996

Accesorii pentru constructii. Dispozitiv cu închidere automată pentru usi. Conditii si metode de încercare  

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1154: 1996/A1: 2002

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1154: 1996/A1: 2002/AC: 2006

01.01.2010

01.01.2010

84

SREN 1155: 1997

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru usi batante. Conditii si metode de încercare  

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1155: 1997/A1: 2002

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1155: 1997/A1: 2002/AC: 2006

01.01.2010

01.01.2010

85

SREN 1158: 1997

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de coordonare a canatelor. Conditii si metode de încercare  

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1158: 1997/A1: 2002

01.10.2003

01.10.2004

SREN 1158: 1997/A1: 2002/AC: 2006

01.06.2006

01.06.2006

86

SREN 1168: 2005+A2: 2009

Produse prefabricate de beton. Fâsii cu goluri

01.12.2009

01.12.2010

87

SR EN 1279-5: 2005+A1: 2008

Sticlă pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitătii

01.09.2009

01.09.2010

88

SREN 1304: 2005

Tigle si accesorii de argilă arsă. Definitii si specificatii de produse

01.02.2006

01.02.2007

89

SR EN 1317-5: 2007+A1: 2008

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte pentru produse si evaluarea conformitătii pentru parapete de sigurantă

01.04.2009

01.01.2011


1

2

3

4

5

90

SREN 1319:2010***

Generatoare de aer cald cu convectie fortată care utilizează combustibili gazosi pentru încălzirea locuintelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator cu putere termică mai mică sau egală cu 70 kW

01.10.2010

01.10.2011

91

SREN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

01.01.2006

01.01.2007

92

SREN 1337-4: 2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 

01.02.2005

01.02.2006

SREN 1337-4: 2004/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

93

SREN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

01.01.2006

01.01.2007

94

SREN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

01.02.2005

01.02.2006

95

SREN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice si cilindrice din PTFE

01.12.2004

01.06.2005

96

SREN 1337-8:2007

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem de ghidare si aparate de reazem blocate

01.01.2009

01.01.2010

97

SREN 1338:2003

Pavele de beton. Conditii si metode de încercări 

01.03.2004

01.03.2005

SREN 1338: 2003/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

98

SREN 1339:2003

Dale de beton. Conditii si metode de încercări 

01.03.2004

01.03.2005

SREN 1339: 2003/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

99

SREN 1340:2003

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de încercări 

01.02.2004

01.02.2005

SREN 1340: 2003/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

100

SREN 1341:2001

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

101

SREN 1342:2001

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

102

SREN 1343:2001

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

103

SREN 1344:2002

Pavele de argilă arsă. Conditii si metode de încercare

01.01.2003

01.01.2004

104

SREN 1423:1997

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente 

01.05.2004

01.05.2005

SREN 1423: 1997/A1: 2003

01.05.2004

01.05.2004

105

SREN 1433:2002

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si încercare, marcare si evaluarea conformitătii 

01.08.2003

01.08.2004

SREN 1433: 2002/A1: 2005

01.01.2006

01.01.2006

106

SREN 1457:1999

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare   

01.08.2003

01.08.2004

SREN 1457: 1999/A1: 2002

01.08.2003

01.08.2004

SREN 1457: 1999/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

SREN 1457M999/A1: 2002/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

107

SREN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă

01.01.2010

01.01.2011


1

2

3

4

5

108

SREN 1469: 2004

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereti. Conditii

01.07.2005

01.07.2006

109

SREN 1504-2: 2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafată pentru beton

01.09.2005

01.01.2009

110

SREN 1504-3: 2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 3: Reparatie structurală si nestructurală

01.10.2006

01.01.2009

111

SREN 1504-4: 2004

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 4: Lipire structurală

01.09.2005

01.01.2009

112

SREN 1504-5: 2004

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 5: Produse de injectie în beton

01.10.2005

01.01.2009

113

SREN 1504-6: 2006

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 6: Ancorarea armăturii

01.06.2007

01.01.2009

114

SREN 1504-7: 2006

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 7: Protectia armăturii împotriva coroziunii

01.06.2007

01.01.2009

115

SREN 1520: 2002

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate usoare cu structură deschisă 

01.09.2003

01.09.2004

SREN 1520: 2002/AC: 2003

01.08.2009

01.08.2009

116

SREN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale. Sticlă borosiiicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

117

SREN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale -Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

118

SREN 1806: 2006

Cosuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea cosurilor de fum. Conditii si metode de încercare

01.05.2007

01.05.2008

119

SREN 1825-1: 2004

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performante si încercări, marcare si controlul calitătii 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 1825-1: 2004/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

120

SREN 1856-1: 2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum

01.03.2010

01.03.2011

121

SREN 1856-2: 2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice

01.03.2010

01.03.2011

122

SREN 1857: 2004+A1: 2008

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

01.01.2009

01.01.2010

123

SREN 1858: 2008

Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti

01.09.2009

01.09.2010

124

SREN 1863-2: 2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

125

SREN 1873: 2005

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de încercare

01.10.2006

01.10.2009

126

SREN 1916: 2002

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat 

01.08.2003

23.11.2004

SREN 1916: 2002/AC: 2008

01.01.2009

01.01.2009


1

2

3

4

5

127

SREN 1917:2002

Cămine de vizitare si cămine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat 

01.08.2003

23.11.2004

SREN1917:2002/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

128

SREN 1935:2002

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de încercare 

01.10.2002

01.12.2003

SREN1935:2002/AC:2003

01.01.2007

01.01.2007

129

SREN 10025-1:2004

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

01.09.2005

01.09.2006

130

SREN 10088-4:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru table/table groase si benzi din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

01.02.2010

01.02.2011

131

SREN 10088-5:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile si produse formate la rece din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

01.01.2010

01.01.2011

132

SREN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

133

SREN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

134

SREN 10224:2002

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Conditii tehnice de livrare 

01.04.2006

01.04.2007

SREN10224:2002/A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

135

SREN10255+A1:2007

Tevi din otel nealiat pentru sudare si filetare. Conditii tehnice de livrare

01.01.2010

01.01.2011

136

SREN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea tevilor de otel si racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile

01.03.2006

01.03.2007

137

SREN 10312:2002

Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Conditii tehnice de livrare 

01.04.2006

01.04.2007

SREN10312:2002/A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

138

SREN 10340:2007

Oteluri turnate pentru constructii 

01.01.2010

01.01.2011

SR EN 10340:2007/AC:2008

01.01.2010

01.01.2010

139

SREN 10343:2009

Oteluri pentru utilizări în constructii

01.01.2010

01.01.2011

140

SREN 12004:2007

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii

01.06.2008

01.06.2010

141

SREN 12050-1:2001

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 1: Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

01.11.2001

01.11.2002

142

SREN 12050-2:2000

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 2: Statii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

143

SREN 12050-3:2000

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

144

SREN 12050^:2000

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 4: Robinet de retinere pentru ape uzate cu materii fecale si fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

145

SREN 12057:2004

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Conditii

01.09.2005

01.09.2006


1

2

3

4

5

146

SREN 12058:2004

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli si scări. Conditii

01.09.2005

01.09.2006

147

SREN 12094-1:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă si temporizare

01.02.2004

01.05.2006

148

SREN 12094-2:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă si temporizare

01.02.2004

01.05.2006

149

SREN 12094-3:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire

01.01.2004

01.09.2005

150

SREN 12094^:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si metode de încercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor

01.05.2005

01.08.2007

151

SREN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Conditii si metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă si joasă presiune si declansarea lor

01.02.2007

01.05.2009

152

SREN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Conditii si metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din functiune

01.02.2007

01.05.2009

153

SREN 12094-7:2000

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 

01.10.2001

01.04.2004

SREN 12094-7:2000/ A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

154

SREN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Conditii si metode de încercare pentru racorduri

01.02.2007

01.05.2009

155

SREN 12094-9:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

01.01.2004

01.09.2005

156

SREN 12094-10:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si metode de încercare pentru manometre si presostate

01.02.2004

01.05.2006

157

SREN 12094-11:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

01.01.2004

01.09.2005

158

SREN 12094-12:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

01.01.2004

01.09.2005

159

SREN 12094-13:2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de încercare pentru clapete antiretur 

01.01.2002

01.04.2004

SREN 12094-13:2001/ AC:2002

01.01.2010

01.01.2010

160

SREN 12101-1:2005

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum

01.06.2006

01.09.2008

SREN 12101-1:2005/ A1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului

01.12.2006

01.09.2008

161

SREN 12101-2:2003

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului si gazelor fierbinti

01.04.2004

01.09.2006


1

2

3

4

5

162

SREN 12101-3:2002

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 3: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii si a fumului 

01.04.2004

01.04.2005

SREN 12101-3:2002/AC: 2005

01.01.2006

01.01.2006

163

SREN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială - Kituri 

01.04.2006

01.04.2007

SREN 12101-6:2005/AC: 2006

01.01.2007

01.01.2007

164

SREN 12101-10:2005

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 

01.10.2006

01.05.2012

SREN 12101-10: 2005/AC: 2007

01.01.2008

01.01.2008

165

SREN 12150-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

166

SREN 12209:2003

Feronerie pentru clădiri. Broaste îngropate si aplicate si plăci opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de încercare 

01.12.2004

01.06.2006

SR EN 12209: 2003/AC: 2005

01.06.2006

01.06.2006

167

SREN 12259-1:1999+A1: 2001

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere  

01.04.2002

01.09.2005

SREN 12259-1: 1999+A1: 2001/A2: 2004

01.03.2005

01.03.2006

SREN 12259-1:1999+A1: 2001/A3: 2006

01.11.2006

01.11.2007

168

SREN 12259-2:1999

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă   

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-2:1999/A1: 2001

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-2: 1999/A2: 2005

01.09.2006

01.08.2007

SREN 12259-2: 1999/AC: 2002

01.06.2005

01.06.2005

169

SREN 12259-3:2000

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer  

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-3:2000/A1: 2001

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-3: 2000/A2: 2005

01.09.2006

01.08.2007

170

SREN 12259^:2000

Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 

01.01.2002

01.04.2004

SREN 12259-4: 2000/A1: 2001

01.01.2002

01.04.2004

171

SREN 12259-5:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

01.07.2003

01.09.2005

172

SREN 12271:2006

Straturi bituminoase. Cerinte

01.01.2008

01.01.2011

173

SREN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte

01.01.2009

01.01.2011

174

SREN 12285-2:2005

Rezervoare de otel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereti simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile si neinflamabile care poluează apa

01.01.2006

01.01.2008

175

SREN 12326-1:2004

Produse de ardezie si piatră pentru învelitori si placări discontinue. Partea 1: Specificatie de produs

01.05.2005

01.05.2008


1

2

3

4

5

176

SREN 12337-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

177

SREN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate

01.02.2007

01.02.2008

178

SREN 12368: 2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

01.02.2007

01.02.2008

179

SREN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de încercare si evaluarea conformitătii

01.10.2003

01.10.2004

180

SREN 12446:2003

Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

01.02.2004

01.02.2005

181

SREN 12467:2004

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de încercare  

01.01.2006

01.01.2007

SREN12467:2004/A1:2005

01.01.2006

01.01.2007

SREN12467:2004/A2:2006

01.07.2007

01.07.2008

182

SREN 12566-1:2002

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate 

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

01.12.2004

01.12.2005

183

SREN12566-3+A1:2009

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate si/sau asamblate in situ

01.11.2009

01.11.2010

184

SREN 12566-4:2007

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

01.01.2009

01.01.2010

185

SREN 12591:2009

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere

01.01.2010

01.01.2011

186

SREN12620:2002+A1:2008

Agregate pentru beton

01.01.2009

01.01.2010

187

SREN 12676-1:2000

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici

01.02.2004

01.02.2006

SR EN 12676-1:2000/A1:2004

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performante si caracteristici

01.02.2004

01.02.2006

188

SREN12737:2004+A1:2007