MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 268/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 268         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 aprilie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

74. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 

444. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 

437. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

438. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

439. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

440. - Decret privind conferirea Crucii Nationale Serviciul Credincios, clasa a III-a

 

441. - Decret privind retragerea unei decoratii

 

443. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

358. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Covasna

 

361. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu a unor părti din imobile aflate în domeniul public al statului

 

385. - Hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judetului Covasna

 

386. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul lonascu Valentin

 

387. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de către doamna Macri Veronica

 

388. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, din administrarea Ocolului Silvic Valea lerii, a unei suprafete totale de teren de 5.161 m2, proprietate publică a statului, care a făcut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov - Cluj - Bors, sector 2 Târgu Mures - Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii - Cluj Vest"

 

389. - Hotărâre privind modificarea si completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.49. - Ordin al ministrului apărării nationale privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război

 

215. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instructiunile privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere [Rezolutia A.744(18), asa cum a fost amendată], adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 261(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

Rectificări la:

             - Legea nr. 248/2004;

             - Legea-cadru nr. 330/2009


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale si gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat permise conform art. 1, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu exceptia ajutoarelor acordate în domeniul forestier, pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor asigură elaborarea reglementărilor sectoriale si gestionarea fondurilor financiare.

(2) Institutiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv prin centrele judetene ale acesteia sau al municipiului Bucuresti sau, după caz, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si Ministerul Mediului si Pădurilor, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) Institutiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare si dezvoltare din agricultură sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe lonescu-Sisesti»."

2. La articolul 3, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizatii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrati în Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole;".

3. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) proprietarii de terenuri forestiere si asociatiile de proprietari înscrise în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri."

4. La articolul 4 litera s), după punctul 10 se introduc patru noi puncte, punctele 11-14, cu următorul cuprins:

„11. sectorul forestier;

12. ajutoare pentru pensionarea anticipată, pentru încetarea activitătii agricole;

13. aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitătii sub formă de rambursare;

14. Încurajarea transformării fermelor de subzistentă în ferme de semisubzistentă."

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Se stabileste cadrul juridic privind conditiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură si silvicultură, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivitătii agricultorilor, asigurarea securitătii alimentare a populatiei si protejarea mediului."

6. La articolul 11, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Pădurilor transmit Comisiei Europene informările referitoare la schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu dispozitiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei."

7. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice, respectiv prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice se stabileste procedura de compensare a creantelor bugetare prevăzute la art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010.


Art. III. - (1) Formele de ajutor de stat, prevăzute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, se achită beneficiarilor prevăzuti la art. 3 si 9 din aceeasi ordonantă, în conturi distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(2) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către beneficiari în următoarea ordine, astfel:

a) pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;

b) pentru achitarea obligatiilor către bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăti către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiintată poprire prin titluri executorii.

(3) Procedura privind utilizarea sumelor din conturile deschise la Trezoreria Statului, pe numele beneficiarilor prevăzuti la art. 3 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, precum si stingerea obligatiilor fiscale neachitate se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 aprilie 2010.

Nr. 74.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2010.

Nr. 444.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios In grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Academiei Române, cu ocazia împlinirii a 85 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea rodnică si prestigioasă pusă în slujba dezvoltării stiintei economice, a studiilor deosebite privind fenomenele economice contemporane si a situatiei economice românesti în perioada de tranzitie,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului profesor universitar doctor Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 437.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cuiturai în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru activitatea plină de dăruire pusă în slujba Institutului Român din Freiburg si a colectiilor sale, contribuind astfel, timp de mai multe decenii, la promovarea în lume a culturii si civilizatiei românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria F „Promovarea culturii", domnului loan-lancu Bidian, arhitect, directorul Institutului Român din Freiburg (Republica Federală Germania).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 438.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural In grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national,

în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea si talentul prin care au contribuit, de-a lungul întregii lor cariere, la animarea vietii culturale constăntene,

pentru excelenta demonstrată în consolidarea si promovarea scolii românesti de operă si balet pe marile scene ale tării si ale lumii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalîn grad de Cavaler, categoria D „Arta spectacolului":

1. domnului Horatiu Chereches, balerin, prim-solist, Teatrul National de Operă si Balet „Oleg Danovski";

2. doamnei Monica Chereches, balerină, solistă, Teatrul National de Operă si Balet „Oleg Danovski" din Constanta;

3. domnului Călin Hantiu, balerin, maestru de balet, coregraf, Teatrul de Stat din Constanta;

4. doamnei Delia Hantiu, prim-balerină, Teatrul National de Operă si Balet „Oleg Danovski" din Constanta;

5. doamnei Elisabeth Lux, balerină, maestru de balet, director al companiei de balet din cadrul Teatrului National de Operă si Balet „Oleg Danovski" din Constanta;

6. domnului Francisc Strnad, maestru de balet, Teatrul National de Operă si Balet „Oleg Danovski" din Constanta;

7. doamnei Felicia Serbănescu, prim-balerină, asistent universitar, Facultatea de Arte din cadrul Universitătii „Ovidius" din Constanta;

8. doamnei Aliss Tarcea, balerină, prim-solistă, Teatrul National de Operă si Balet „Oleg Danovski" din Constanta;

9. domnului Cristian Tarcea, prim-balerin, Teatrul National de Operă si Balet „Oleg Danovski" din Constanta;

10. domnului Traian Vlas, balerin, prim-solist, Teatrul National de Operetă „Ion Dacian" din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 439.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Nationale Serviciul Credincios, clasa a III-a

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru înalta sa tinută morală, pentru curajul si credinta dovedite în apărarea si promovarea drepturilor si libertătilor democratice în tara noastră,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios, clasa a III-a, domnului Cristian F. Paturcă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 440.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind retragerea unei decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (3) din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, avizul Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Decretul nr. 426/2010 privind retragerea titlului de luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se retrage Ordinul Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, acordat prin Decretul nr. 1.169/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2005, domnului Boncu Constantin, fiul lui Stefan si Floarea, născut la data de 21 iunie 1957 în satul Rusavăt, comuna Viperesti, judetul Buzău.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 441.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Marius Gabriel Lazurca se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României pe lângă Sfântul Scaun si pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta.

Art. 2. - Domnul Marius Gabriel Lazurca îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 aprilie 2010.

Nr. 443.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

Luându-se în considerare presiunile financiare exercitate asupra Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, determinate de cresterea cheltuielilor si a numărului beneficiarilor de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, nedublată însă de o crestere proportională a veniturilor realizate din sumele reprezentând contributie pentru concedii si indemnizatii,

avându-se în vedere insuficienta sumelor alocate în cadrul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, asupra căruia în ultimii ani s-a exercitat o presiune din ce în ce mai crescută a sumelor decontate beneficiarilor de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, se impune implementarea unui mecanism menit să protejeze asiguratii de o eventuală incapacitate de plată de către fond a acestor drepturi.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

apreciind că interventia legislativă de urgentă si extraordinară este justificată de necesitatea unei reglementări exprese în vederea cheltuirii responsabile si eficiente a banului public prin responsabilizarea atât a furnizorilor de servicii medicale, cât si a beneficiarilor de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, afectând astfel interesele asiguratilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă;

b) să prezinte adeverinta de la plătitorul de indemnizatii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

c) să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp si în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, în vederea exercitării verificării de către reprezentantii plătitorilor de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate."

2. La articolul 4, alineatul (1) se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinată exclusiv finantării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), si se achită la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate."

4. La articolul 6, alineatele (1), (6) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 au obligatia să calculeze si să vireze la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii.

(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să depună declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidentă ca plătitori de contributie de asigurări sociale de sănătate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datorează asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sau asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e).

(9) Baza de calcul lunară a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu poate depăsi plafonul a 12 salarii minime brute pe tară."

5. La articolul 8 alineatul (1), literele b) si c) se abrogă.

6. La articolul 8 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2) si (3), veniturile care se iau în considerare sunt:

a) indemnizatiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguratii, prevăzute la art. 8 alin. (2);

b) salariul de bază minim brut pe tară din perioadele respective, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b);

c) indemnizatia lunară pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. c)."

8. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină si lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă si pentru carantină, precum si pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni."

9. La articolul 38, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele reprezentând indemnizatii plătite de către angajatori asiguratilor, care depăsesc suma contributiilor datorate de acestia în luna respectivă, se recuperează din contributiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinatie, în conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contributii de asigurări sociale de sănătate."

10. La articolul 40, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite."

11. La articolul 47 alineatul (2), litera c) se abrogă.

12. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare."

13. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 47 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la alin. (1) si (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) constituie venituri la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate."

14. La articolul 51, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevăzute în conventiile încheiate de către medicii curanti cu casele de asigurări de sănătate se efectuează de către organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurări de sănătate."

15. La articolul 51, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) Verificarea prezentei asiguratilor aflati în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la resedinta indicată se efectuează de către plătitorii de indemnizatii, însotiti, dacă este cazul, de un reprezentant al politiei, avându-se în vedere programul individual de recuperare recomandat de către medicul specialist. Verificarea prezentei asiguratilor nu va afecta drepturile si libertătile cetătenesti garantate de Constitutia României, republicată.

(32) Pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă ce refuză verificarea prezentei în conditiile alin. (31), plata indemnizatiilor încetează de la data la care s-a constatat acest fapt, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(33) Nerespectarea prevederilor art. 31 lit. c) atrage neplata indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de la care s-a constatat aceasta."

Art. II. - Certificatele de concediu medical eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonantei de urgentă.

Art. III. -în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor aproba, prin ordin comun al ministrului sănătătii, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, normele de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Covasna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor

publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 358.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor de interes local, situate în judetul Covasna, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativul propus

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungime

(km)

Provine din:

origine

destinatie

1.

DC31A

Arcus (DJ 12B)-DN 12

0+000

1+260

1,260

Drum vicinal

2.

DC9A

DN 13E (Tufalău)-Telechia

0+000

3+150

3,150

Drum vicinal

3.

DC 41

Doboseni-Brădut

2+465

3+400

0,935

Drum de exploatare

4.

DC2C

Estelnic-Cărpineni

0+000

9+500

9,500

Drum de exploatare

5.

DC26B

Lisnău-Măgherus

0+000

1+600

1,600

Drum de exploatare

6.

DC27B

Lisnău-Bicfalău

0+000

2+104

2,104

Drum de exploatare

7.

DC34A

Lunca Ozun-DN 11

0+000

1+000

1,000

Drum de exploatare

8.

DC23A

DN 10-Zăbrătău

0+000

2+150

2,150

Drum local nenominalizat

9.

DC 1A

Casinu Mic-Sânzieni (DN 11B)

0+900

5+550

4,650

Drum vicinal

10.

DC33B

DN 13E-Hetea

0+000

3+200

2,200

Drum vicinal


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu a unor părti din imobile aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu, a unor părti din imobile situate în localitătile Tălmaciu si Săliste, judetul Sibiu, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale consiliilor locale, în scopul amenajării unor spatii moderne destinate primirii publicului.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobilele prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 361.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtilor din imobilele aflate în domeniul public al statului care se dau în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unitătii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public

Orasul Tălmaciu,

Str. Textilistilor nr. 7, judetul Sibiu

Hotărârea Consiliului Local Tălmaciu nr. 57/22.03.2007

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Nr. Încăperi = 2

Suprafata utilă = 19,18 m2

112.886 (partial)

Orasul Săliste,

Str. Tăbăcarilor nr. 12-14 (fostnr. 198), judetul Sibiu

Hotărârea Consiliului Local Săliste nr. 79/26.04.2007

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Nr. Încăperi = 2

Suprafata utilă = 26,20 m2

112.887 (partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judetului Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judetului Covasna, ca urmare a îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârstă standardsi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagâ

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 385.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul lonascu Valentin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată încetarea de drept a aplicabilitătii Hotărârii Guvernului nr. 106/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul lonascu Valentin, publicată în Monitorul Oficial af României, Partea I, nr. 109 din 18 februarie 2010, ca urmarea expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă.

Art. 2. - Domnul lonascu Valentin exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică ele subprefect al judetului Covasna.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagâ

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 386.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de către doamna Macri Veronica

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Macri Veronica exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Brăila.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagâ

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 387.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, din administrarea Ocolului Silvic Valea lerii, a unei suprafete totale de teren de 5.161 m2, proprietate publică a statului, care a făcut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov - Cluj - Bors, sector 2 Târgu Mures - Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii - Cluj Vest"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, din administrarea Ocolului Silvic Valea lerii, a unei suprafete totale de teren de 5.161 m2, situat în comuna Săvădisla, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săvădisla nr. 12/2009 si care a făcut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov - Cluj - Bors, sector 2 Târgu Mures - Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii - Cluj Vest".

(2) Terenul transmis potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 388.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete de teren de 5.161 m2, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din administrarea Ocolului Silvic Valea lerii si care a făcut obiectul scoaterii din fondul forestier national, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Autostrada Brasov - Cluj - Bors, sector 2 Târgu Mures - Cluj, sectiunea 2B Câmpia Turzii - Cluj Vest"

 

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă din administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

Comuna Săvădisla, tarlaua 8, judetul Cluj

Ocolul Silvic Valea lerii, judetul Cluj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata din acte = 5.161 m2

Nr. cadastral: 2510

 

SUPRAFATA TOTALA:

 

5.161 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. -Articolul 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1)-(24) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 192. - (1) Locuintele pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialisti din învătământ si din sănătate, se pot vinde, numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în conditiile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în conditiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul între valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuintelor puse în functiune în anul anterior si valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinte.

(21) Odată cu stabilirea valorii de înlocuire a locuintelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine constructiilor aflate în diverse stadii de executie sau de finalizare si care au fost utilizate pentru construirea locuintelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

(22) Valoarea de vânzare a locuintei se stabileste conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuintelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafata construită efectivă a fiecărei locuinte, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinte, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008, de la data punerii în functiune a locuintei până la data vânzării acesteia.

(23) Pentru stabilirea pretului de vânzare a locuintei, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (22) se adaugă comisionul de până la 1% al unitătii prin care se efectuează vânzarea.

(24) Pentru stabilirea cotei-părti din valoarea de vânzare care revine constructiilor aflate în diverse stadii de executie sau de finalizare si care au fost utilizate pentru construirea locuintelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată conform alin. (22) se aplică procentul stabilit conform prevederilor alin. (21)."

2. După alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

„(25) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat calculată în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare, si ale alin. (2) din prezentul articol se stabileste anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

3. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei" se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului".

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 389.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război

 

Ca semn de înaltă cinstire si recunostintă pentru faptele de arme săvârsite de veteranii de război pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial, precum si pentru cinstirea memoriei celor peste 750.000 de fosti camarazi ai lor care au făcut jertfa supremă pe câmpurile de bătălie,

având în vedere prevederile art. 67 alin. 1 si alin. 2 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, pe data de 29 aprilie 2010, se avansează onorific în gradul următor ofiterii, maistrii militari si subofiterii în retragere, veterani de război, astfel:

a) ofiterii:

- locotenent-coloneii/căpitan-comandorii, în gradul de colonel/comandor;

- maiorii/locotenent-comandorii, în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor;

- căpitanii, în gradul de maior/locotenent-comandor;

- locotenentii, în gradul de căpitan;

- sublocotenentii/aspirantii, în gradul de locotenent;

b) maistrii militari:

- maistrii militari clasa I, în gradul de maistru militar principal;

- maistrii militari clasa a II-a, în gradul de maistru militar clasa I;

- maistrii militari clasa a III-a, în gradul de maistru militar clasa a II-a;

- maistrii militari clasa a IV-a, în gradul de maistru militar clasa a III-a;

- maistrii militari clasa a V-a, în gradul de maistru militar clasa a IV-a;

c) subofiterii:

- plutonierii adjutanti, în gradul de plutonier adjutant principal;

- plutonierii majori, în gradul de plutonier adjutant;

- plutonierii, în gradul de plutonier major;

- sergentii majori, în gradul de plutonier;

- sergentii, în gradul de sergent major.

Art. 2. - Maistrilor militari principali si plutonierilor adjutanti principali, în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sublocotenent/aspirant.

Art. 3. - Caporalilor în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sergent.

Art. 4. - Se înaintează în grad gradatii si soldatii în retragere, veterani de război, astfel:

- fruntasii, în gradul de caporal;

- soldatii, în gradul de fruntas.

Art. 5. - Centrele militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru înscrierea în livretele militare a gradelor în care au fost înaintati veteranii de război, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. M.49.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instructiunile privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere [Rezolutia A.744(18), asa cum a fost amendată], adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 261(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Instructiunile privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere [Rezolutia A.744(18), asa cum a fost amendată], adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 261(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2010, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 215.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 248/2004 privind acceptarea amendamentelor la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Adunării A.910(22) la Londra la 29 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 17 iunie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa Rezolutiei A.910(22), la pct. 9, în loc de: „Paragraful c) se amendează astfel:" se va citi: „Primul alineat al paragrafului c) se amendează astfel:".

 

La Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. IV/2, la pct. 6, în loc de: „...ajutorul prevăzut la pct. 3 alin. (1),"se va citi: „...ajutorul prevăzut la pct. 2 alin. (1),".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.