MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 271/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 271         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

359. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile situate în judetul Prahova

 

360. - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures

 

365. - Hotărâre pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte si produse lactate, grav afectati de criza din sectorul lactatelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

98. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

288. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea unor acte aditionale la acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

320. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Navale Române

 

343/417.- Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

383. - Decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind primirea, cumpărarea, păstrarea si folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile situate în judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 101.440 si 101.442, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 359.

 

ANEXA

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finantelor Publice

Ploiesti,

Str. Ghighiului nr. 2,

judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor -U.M. 0756 Ploiesti

Imobil 45-232

S. teren = 50.000,00 m2

Nr. constructii = 1

Sc= 160,00m2

Sd = 160,00 m2

101.440

Ploiesti,

Str. Ghighiului nr. 2,

judetul Prahova

Ministerul Administratiei si Internelor -U.M. 0756 Ploiesti

Imobil 45-234

S. teren = 69.300,00 m2

101.442


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil situat în localitatea Remeti, judetul Maramures, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unui sediu de politie.

Art. 2. - După trecerea imobilului în domeniul public al statului Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 360.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures, care se trece în domeniul public al statului

 

Locul unde este situat imobilul

Situatia juridică actuală a imobilului

Persoana juridică la care se dă imobilul în administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Observatii

Comuna Remeti,

str. Horb nr. 690,

judetul Maramures

Domeniul privat al statului, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures

Teren:

Suprafata: 1.502 m2

Clădire cu următoarele date tehnice:

- regim înăltime P;

- suprafata construită = 90,47 m2

Nr. C.F191

Nr. cadastral 3502 Remeti

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte si produse lactate, grav afectati de criza din sectorul lactatelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei din 15 decembrie 2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate, completat cu Regulamentul (UE) nr. 119/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate, precum si al Regulamentului (UE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"),

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentruAgricultură, denumită în continuare A.P.I.A., ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei din 15 decembrie 2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate, completat cu Regulamentul (UE) nr. 119/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.233/2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este echivalentul în lei a 5.010.401 euro, calculat la rata de schimb din data de 30 noiembrie 2009, si se distribuie la solicitarea producătorilor de lapte, care depun cererea la centrul judetean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, si care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinte:

a)sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare si/saupersoane juridice, atestate prin certificatul de înregistrare la registrul comertului;

b) sunt înscrisi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A. prin Serviciul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări lapte pentru anul de cotă 2008-2009;

c) sunt în activitate, respectiv sunt detinători de cotă la data de 31 martie 2010;

d) productia de lapte livrată pe exploatatie este mai mare de 10 mii kg lapte în anul de cotă 2008-2009.

(2) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, mentionate la art. 39 alin. (2) din aceeasi ordonantă de urgentă, pot depune cerere, cu obligatia să se autorizeze până la data de 25 aprilie 2010, autorizare ce va fi dovedită prin act aditional la cererea depusă, încadrându-se în termenul de depunere a cererilor.

(3) Termenul-limită de depunere a cererilor este 14 mai 2010.

Art. 3. - (1) Plătile pentru ajutorul prevăzut la art. 2 se efectuează până la 30 iunie 2010.

(2) În ceea ce priveste ajutorul prevăzut la art. 2, autoritatea competentă comunică Comisiei până la 30 august 2010 valorile totale ale ajutorului plătit, numărul si tipul beneficiarilor.

Art. 4. - (1) Suma aferentă fiecărui producător se calculează de către A.P.I.A. conform cotei individuale de livrări la data de 31 martie 2009 din raportul înregistrat pentru anul de cotă 2008-2009, pe baza următoarei grile:

a) 200 euro/exploatatie pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 10 mii kg inclusiv si 20 mii kg inclusiv;

b) 2.000 euro/exploatatie pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 mii kg până la 500 mii kg inclusiv;

c) 1.200 euro/exploatatie pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 500 mii kg lapte pe exploatatie;

d) producătorii care au livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 mii kg de lapte până la 200 mii kg inclusiv beneficiază de un sprijin financiar a cărui valoare se calculează pe baza cotei individuale de livrări efectiv realizate la 31 martie 2009.

(2) După calcularea necesarului pentru producătorii din grupele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c), din valoarea rămasă se calculează media pe cantitatea totală de lapte realizată de producătorii din grupa prevăzută la alin. (1) lit. d) si se repartizează direct proportional cu cantitatea individuală realizată de fiecare producător din această grupă.

Art. 5. - (1) A.P.I.A. elaborează modelul cererii, ce va cuprinde datele de identificare ale producătorului si ale exploatatiei, cota de livrări detinută, cantitatea de lapte livrată, contul în care solicită să îi fie virată suma cuvenită, fiind mentionat angajamentul solicitantului privind propria răspundere asupra corectitudinii datelor înscrise.

(2) În baza prevederilor prezentei hotărâri, A.P.I.A. elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor si a conditiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunostinta beneficiarilor prin afisare la sediile A.P.I.A. si pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 6. - A.P.I.A. pune la dispozitia producătorilor, prin centrele locale, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică si se centralizează la centrele judetene conform procedurilor interne.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 365.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei generale politici agricole nr. 77.323/2010,

având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale art. 66 si 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum si ale art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecoconditionării, a modulării si a sistemului integrat de gestionare si control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 aprilie 2010.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

 

Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Art. 1. - (1) În cadrul plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiti la art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de ovine/caprine.

(2) Persoanele fizice autorizate vor fi tratate în mod similar persoanelor juridice.

Art. 2. - (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1 o singură dată pe an, pentru femele ovine si/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună cererea la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în perioada 28 aprilie-31 mai 2010, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 si 2, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei;

c) în cazul în care sunt membri ai unei asociatii de crescători de ovine/caprine legal constituite, o adeverintă emisă de către asociatia respectivă, din care să rezulte calitatea de membru al asociatiei si efectivele de ovine/caprine pentru care poate solicita primă.

(3) Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal.

Art. 3. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2010 pentru ovine/caprine, situatia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2010, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal în functie de efectivele de ovine/caprine eligibile la plată.

(2) Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru efectivele eligibile la plată se face începând cu luna noiembrie a anului 2010.

Art. 4. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură verifică în baza natională de date a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor:

- existenta înregistrării exploatatiilor de ovine femele/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

- existenta înregistrării animalelor pentru care se solicită prima;

- corespondenta următoarelor date din cerere: a) denumirea exploatatiei; b)C.U.I./C.N.P;

c) codul exploatatiei;

d) numărul de identificare al ovinei/caprinei;

e) sexul si vârsta.

(2) După finalizarea verificării în baza de date a animalelor pentru care se solicită primă în anul 2010, conform procedurii elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care va fi atasat la dosar.

(3) În cadrul controlului la fata locului în perioada 1 iunie-31 august 2010 pentru speciile ovine si caprine, conform procedurii de control la fata locului elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:

a) existenta reală a efectivului pentru care se solicită prima;

b) corespondenta dintre efectivul înscris în cerere si cel existent în exploatatie la data controlului.

Art. 5. - (1) În cazul în care centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti constată diferente între numărul de animale pentru care se solicită plata primei si numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din speciile ovine si caprine, vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:

a) dacă diferenta dintre numărul de animale solicitat în cerere si numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;


b) dacă diferenta dintre numărul de animale solicitat în cerere si numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

(2) Reducerile si excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstante naturale asupra turmei, solicitantul nu îsi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu conditia să fi informat în scris în acest sens centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstantele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

Art. 6. - (1) Persoanele desemnate pentru primirea solicitărilor din cadrul centrelor locale/judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti înregistrează cererile în Registrul de înregistrare a cererilor/Registrul electronic de înregistrare a cererilor si le clasifică separat pentru ovine si caprine.

(2) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor locale/judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei cu documentele anexate acesteia, conform procedurii elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(3) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti au obligatia de a înregistra si de a monitoriza toti beneficiarii primelor.

Art. 7. - (1) După înregistrarea tuturor solicitărilor, centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti întocmesc si transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură o situatie centralizatoare cu efectivele de ovine si caprine pentru care se solicită prime.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale o situatie centralizatoare cu efectivele de ovine si caprine pentru care se solicită prime pentru anul 2010, până la data de 1 iulie 2010.

Art. 8. - (1) Centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după verificarea cererilor si stabilirea numărului de animale eligibile la plată, întocmesc si transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 9. - În baza situatiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata primelor, transmise de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însotită de situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 10. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care, în baza situatiilor centralizatoare primite de la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, prevăzute la art. 8 alin. (1), virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor primelor, conform legislatiei în vigoare.

Art. 11. - Orice cerere de solicitare a plătilor nationale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu exceptia cazurilor în care Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate sau asupra intentiei de a realiza un control.

Art. 12. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează :

a) animal determinat înseamnă orice animal pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal;

b) animal cu nereguli înseamnă orice animal solicitat în cerere si inexistent în Registrul national al exploatatiilor la controlul administrativ si/sau la controlul la fata locului.

Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 1

la anexă

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

Centrul Judetean..................................................

 

Nr....................data..............................

 

 

CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2010

 

I. Date de identificare ale solicitantului/exploatatiei

A. Persoane fizice

 

Numele*)

Prenumele*)

 

 

CNP*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act identitate BI/CI seria*)

 

 

nr.

 

 

 

 

 

 

Cod tară si nr. act identitate (altă cetătenie)*)

Cod exploatatie*)

R

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al ANSVSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. Persoane juridice si PFA/ÎI/ÎF*):

 

Denumirea exploatatiei/PFA/ÎI/ÎF*)

 

Cod unic de identificare (CUI)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)

 

 

CNP administrator/reprezentant legal*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip de organizare*)

 

 

 

 

            Sediul exploatatiei ANSVSA*):

 

Judetul*)

Localitatea*)

 

 

 

 

Cod siruta*)

 

 

 

 

 

 

Satul*)

/Strada

Nr.

Cod postal*)

 

 

 

 

 

 

Telefon*)

 

Fax

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*):

 

Judetul*)

Localitatea*)

 

 

Cod siruta*)

 

 

 

 

 

 

Satul*)

/Strada

Nr.

Bl.

Se.

Ap.

Cod postal*)

 

 

 

 

 

 

Telefon*)

Fax

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. total de ovine solicitat*):

 

 

 

 

 

capete


            II. Coordonate bancare*):

 

Banca*)

Filiala*)

 

 

 

 

Nr. cont IBAN*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de............*) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control 1 iunie-31 august 2010 se găsesc la adresa ..............................................................*) /(localitatea .................................../judetul ............................sau păsune pe raza localitătii, după caz) ...............................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.

III. Angajamente si declaratii

Subsemnatul,.................................................................., declar următoarele:

1. Am luat la cunostintă:

- Conditiile si modalitătile de acordare a plătilor nationale directe complementare, conform reglementărilor nationale si europene, pe care mă angajez să le respect:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 50 de capete femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010;

b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul National al Exploatatiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010;

d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.

- Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum si înscrierea cu intentie în formular a informatiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sanctiuni conform prevederilor legale.

- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- în cazul aparitiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau actionării în justitie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenta unor conditii artificial create, de natură să ducă la obtinerea unor plăti necuvenite.

- în cazul în care controlul la fata locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informatiile continute în formularul cererii de solicitare a plătilor nationale directe complementare, documentul care atestă controlul la fata locului, precum si alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul National al Exploatatiilor si/sau la fata locului este considerat animal nedeterminat si nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce si se aplică sanctiuni după cum urmează:

a) dacă diferenta dintre numărul de animale solicitat în cerere si numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferenta dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere si numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile si excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstante naturale asupra turmei, solicitantul nu îsi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu conditia să fi informat în scris în acest sens centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstantele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

2. Drept care mă angajez si declar următoarele:

- Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării si data acordării plătii au intervenit modificări ale informatiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploatatie, transferarea proprietătii exploatatiei si animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.


- Mă angajez să comunic în scris Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură dacă exploatatia a fost afectată de un caz de fortă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. În acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură privind aparitia cazului de fortă majoră sau circumstanta exceptională. Cazurile de fortă majoră sunt: calamitătile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate cresterii animalelor, epizootiile afectând total sau partial animalele din exploatatie.

- Mă angajez să păstrez si să furnizez toate documentele cerute de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si să permit accesul în exploatatie.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal si în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte si valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociatii de crescători de ovine legal constituite.

 

LISTA

animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)

 

Nr. crt.

Numărul de identificare (până la 12 caractere alfanumerice)*)

Rasa si sexul

Data nasterii (ziua/luna/anul)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capete solicitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Câmpurile notate cu „*)" sunt obligatoriu de completat.

 

Semnătura titularului cererii/ reprezentantului, administratorului desemnat/ împuternicitului:

 

 

 

 

Stampila

Data:

.............................../

 

 

 

În caz de împuternicire, numele si prenumele împuternicitului, în clar:

 

2010

 

 

Centrul judetean/local al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură:

Controlul vizual a fost făcut si cererea poate fi verificată administrativ.

Numele si prenumele functionarului Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură care generează cererea si realizează controlul vizual:

Nume:................................................

Prenume:...........................................

Semnătura ........................................

Data ……………………………….

 

ANEXA Nr. 2

la anexă

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

Centrul Judetean..................................................

 

Nr....................data..............................

 

 

CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine pentru anul 2010

 

I. Date de identificare ale solicitantului/exploatatiei

A. Persoane fizice

 

Numele*)

Prenumele*)

 

 

CNP*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act de identitate BI/CI seria*)

 

 

nr.

 

 

 

 

 

 

Cod tară si nr. act identitate (altă cetătenie)*)

Cod exploatatie*)

R

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al ANSVSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. Persoane juridice si PFA/ÎI/ÎF*

 

Denumirea exploatatiei/PFA/îl/ÎF*)

 

Cod unic de identificare (CUI)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)

 

 

CNP administrator/reprezentant legal*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip de organizare*)

 

 

 

 

            Sediul exploatatiei ANSVSA*):

 

Judetul*)

Localitatea*)

 

 

 

 

Cod siruta*)

 

 

 

 

 

 

Satul*)

/Strada

Nr.

Cod postal*)

 

 

 

 

 

 

Telefon*)

 

Fax

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*)

 

Judetul*)

Localitatea*)

 

 

Cod siruta*)

 

 

 

 

 

 

Satul*) /Strada

Nr.

Bl.

Se.

Ap.

Cod postal*)

 

 

 

 

 

 

Telefon*)

Fax

E-mail

Nr. total de caprine solicitat*):

 

 

 

 

 

capete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            II. Coordonate bancare*):

 

Banca*)

Filiala*)

 

 

 

 

Nr. cont IBAN*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de ............*) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010, care în perioada de control 1 iunie-31 august 2010 se găsesc la adresa .............................................*)/(localitatea, strada, nr. sau păsune pe raza localitătii, după caz) ....................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.

III. Angajamente si declaratii

Subsemnatul, ................................................................................., declar următoarele:

1. Am luat la cunostintă:

- Conditiile si modalitătile de acordare a plătilor nationale directe complementare, conform reglementărilor nationale si europene, pe care mă angajez să le respect,:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010;

b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul National al Exploatatiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010;

d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat si la bugetul local, la data solicitării primei.

- Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum si înscrierea cu intentie în formular a informatiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sanctiuni conform prevederilor legale.

- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- în cazul aparitiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau actionării în justitie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenta unor conditii artificial create, de natură să ducă la obtinerea unor plăti necuvenite.

- în cazul în care controlul la fata locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informatiile continute în formularul cererii de solicitare a plătilor nationale directe complementare, procesul-verbal de control la fata locului, precum si alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul National al Exploatatiilor si/sau la fata locului este considerat animal nedeterminat si nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce si se aplică sanctiuni după cum urmează:

a) dacă diferenta dintre numărul de animale solicitat în cerere si numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferenta dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere si numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile si excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstante naturale asupra turmei, solicitantul nu îsi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu conditia să fi informat în scris în acest sens centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstantele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

2. Drept care mă angajez si declar următoarele:

- Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării si data acordării plătii au intervenit modificări ale informatiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploatatie, transferarea proprietătii exploatatiei si animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.


- Mă angajez să comunic în scris Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură dacă exploatatia a fost afectată de un caz de fortă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. În acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură privind aparitia cazului de fortă majoră sau circumstanta exceptională. Cazurile de fortă majoră sunt: calamitătile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate cresterii animalelor, epizootiile afectând total sau partial animalele din exploatatie.

- Mă angajez să păstrez si să furnizez toate documentele cerute de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si să permit accesul în exploatatie.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal si în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte si valabile. În caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociatii de crescători de caprine legal constituite.

 

LISTA

animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)

 

Nr. crt.

Numărul de identificare (până la 12 caractere alfanumerice)*)

Rasa si sexul

Data nasterii (ziua/luna/anul)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capete solicitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Câmpurile notate cu „*)" sunt obligatoriu de completat.

 

 

Semnătura titularului cererii/ reprezentantului, administratorului desemnat/ împuternicitului:

 

 

 

 

Stampila

Data:

.............................../

 

 

 

În caz de împuternicire, numele si prenumele împuternicitului, în clar:

 

2010

 

 

Centrul judetean/local al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură:

Controlul vizual a fost făcut si cererea poate fi verificată administrativ.

Numele si prenumele functionarului Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură care generează cererea si realizează controlul vizual:

Nume:................................................

Prenume:...........................................

Semnătura ........................................

Data ……………………………….


ANEXA Nr. 3

la anexă

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

Centrul Judetean..................................................

 

Nr....................data..............................

 

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

 

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Codul exploatatiei

Numărul de animale pentru care se acordă prima

(capete)

Valoarea unitară a primei

(lei/cap)

Valoarea primei acordate

(lei)

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine (col. 3 x col. 5)

caprine (col. 4xcol. 6)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

Data.........................

 

Directorul centrului judetean,

...............................................

 
 
Verificat

Sef serviciu,

..................................

 

ANEXA Nr. 4

la anexă

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

 

Nr. crt.

Judetul

Numărul de beneficiari

Numărul de animale pentru care se acordă prima

(capete)

Valoarea unitară a primei

(lei/cap)

Valoarea primei acordate

(lei)

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data..................

 

Director general,

..........................................

 

 

 

..........................................


ANEXA Nr. 5

la anexă

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

 

Nr. crt.

Judetul

Numărul de beneficiari

Numărul de animale pentru care se acordă prima

(capete)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei acordate (lei)

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

.........................................

Data ........................

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor acte aditionale la acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă" în România;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

- prevederile art. 18.3 (b) din acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est, organismul intermediar regional pentru programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est, organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia, organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia, organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest, organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest, organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov, semnate la data de 11 septembrie 2008;

- prevederile art. 20.2 (b) din acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, semnate la data de 11 septembrie 2008;

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă actele aditionale la acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", denumită în continuare AMPOSDRU, si organismele intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, denumite în continuare OIPOSDRU, după cum urmează:

a) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Nord-Est, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Sud-Est, prevăzut în anexa nr. 2;

c) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Sud-Muntenia, prevăzut în anexa nr. 3;

d) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Sud-Vest Oltenia, prevăzut în anexa nr. 4;

e) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Vest, prevăzut în anexa nr. 5;

f) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea

resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Nord-Vest, prevăzut în anexa nr. 6;

g) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Centru, prevăzut în anexa nr. 7;

h) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Regiunea Bucuresti-Ilfov, prevăzut în anexa nr. 8;

i) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prevăzut în anexa nr. 9;

j) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, prevăzut în anexa nr. 10;

k) Actul aditional nr. 3 la acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre AMPOSDRU si OIPOSDRU - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 2. - Anexele 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 2 aprilie 2010.

Nr. 288.


*) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Navale Române

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Autoritătii Navale Române, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Navale Române se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Navale Române reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 320.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2010 al Autoritătii Navale Române

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap/ Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2010

 

 

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

65.673,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

55.423,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

55.423,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.281,00

 

30.10

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

441,00

 

 

05

Venituri din concesiuni si închirieri

441,00

 

31.10

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

840,00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

840,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

54.142,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

49.782,00

 

 

50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

49.782.00

 

36.10

 

DIVERSE VENITURI

4.360,00

 

 

50

Alte venituri

4.360,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

10.250,00

 

 

 

Transferuri interne

10.250,00

 

 

 

Programe din FEDR

10.250,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

91.148,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57)

52.276,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

41.513,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

29.983,00

 

 

01

Salarii de bază

22.186,00

 

 

02

Salarii de merit

 

 

 

03

Indemnizatie de conducere

60,00

 

 

04

Spor de vechime

264,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

170,00

 

 

06

Alte sporuri

1.550,00

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

08

Fond de premii

3233,00

 

 

09

Prima de vacantă

1.900,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

50,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

120,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

450,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

2.930,00

 

 

01

Tichete de masă

1.640,00

 

 

 

Uniforme si echipament obligatoriu

1.290,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

 

 

10.03

 

Contributii

8.600,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

6.330,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

200,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.660.00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

120,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

290,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

10.299,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

6.524,00

 

 

01

Furnituri de birou

260,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

100,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

1.300,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

140,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.002,00

 

 

06

Piese de schimb

300,00

 

 

07

Transport

12,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

1 790,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

820,00


 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

800,00

 

20.02

 

Reparatii curente

880,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

20,00

 

 

01

Medicamente

20,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

480,00

 

 

01

Uniforme si echipament

100,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

360,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

570,00

 

 

01

Deplasări interne

170,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

400,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

130,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

155,00

 

20.14

 

Protectia muncii

55,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.485,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

120,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

350,00

 

 

04

Chirii

315,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

464,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

464,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

28.622,00

71

 

 

Titlul X ACTIVE NEFINANCIARE

28.622,00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

27.461,00

 

 

01

Constructii

19.690,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

5.584,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

2.187,00

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

1.161,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

10.250,00

 

 

 

Transferuri interne

10.250,00

 

 

 

Programe din FEDR

10.250,00

REZULTAT FINANCIAR

 

VENITURI TOTALE

65.673,00

CHELTUIELI TOTALE

91.148,00

a) Excedent

 

b) Deficit

-25.475,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

25.475,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli ce anul 2010

1) Număr mediu de personal: 734 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3.379 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 87 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si indemnizatiile plătite unor persoane din afara unitătii care fac parte din comisiile de licitatii (suma de 50 mii lei);

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile de delegare (suma de 120 mii lei).

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 343 din 16 aprilie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 417 din 13 aprilie 2010

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. CSA/3.694 din 16 aprilie 2010 al Ministerului Sănătătii si nr. DG/169 din 12 aprilie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si 207 bis din 1 aprilie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa 1, la capitolul I „Pachetul minimal de servicii medicale", literele A si E se modifică si vor avea următorul cuprins:

A. - Servicii medicale pentru situatiile de urgentă medico-chirurgicală: asistentă medicală de urgentă (anamneză, examen clinic si tratament) se acordă în limita competentei si a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea medicul de familie. Asistenta medicală de urgentă se referă la cazurile prevăzute la lit. A cap. I din anexa 21, precum si la cazurile prevăzute în lista de la lit. B si C din cap. I din anexa 21, pentru care medicul de familie a acordat primul ajutor si a asigurat trimiterea pacientului către structurile de urgentă specializate (de exemplu: accident, traumatisme, pierderea cunostintei).

.............................................................................................................................

E. Activităti de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale."

2. În anexa 1, la capitolul III „Pachetul de servicii medicale de bază", litera F „Servicii medicale curative, prima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

„Consultatie în caz de boală pentru afectiuni acute, intercurente sau cronice programabile, care cuprinde:".

3. În anexa 1, la capitolul III „Pachetul de servicii medicale de bază", după litera I „Servicii medicale paraclinice" se introduce o nouă literă, litera J, cu următorul cuprins:

„J. Activităti de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale, certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri."

4. În anexa 1, la capitolul IV „Dispozitii finale", după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Criteriile pentru respectarea modalitătilor de prescriere, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc în termen de 90 de zile si se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate".

5. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. numărul de puncte, acordat pe o persoană înscrisă în listă, în raport cu vârsta persoanei înscrise:

 

Grupa de vârstă

0-3 ani

4-59 ani

60 ani si peste

Număr de puncte/ persoană/an

11,2

7,2

11,2"

 

6. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 5, teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„În situatia în care numărul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200, programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi corespunzător sau se poate modifica, în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b), cu asigurarea minimului de consultatii la domiciliu necesare, conform prevederilor cuprinse în nota 2 a lit. H din cap. III din anexa 1 la ordin."

7. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Serviciile cuprinse la cap. I lit. A-F, cap. II lit. A, cap. III lit. B, C, D, E si J din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata «per capita»."


8. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical - consultatie este:

- consultatie la domiciliu - 15 puncte:

- consultatie la cabinet - 5,5 puncte."

9. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3) litera b), ultima liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- În medie, o consultatie la domiciliu/zi".

10. În anexa 2, la articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe tară; pentru trimestrele II si III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este de 4,5 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» va fi calculată în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, va fi prevăzută în norme si nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II si III.

.............................................................................................................................

(3) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie este unică pe tară; pentru trimestrele II si III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie este de 0,9 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie va fi calculată în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, va fi prevăzută în norme si nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II si III."

11. În anexa 2, articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii care doresc să îsi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligatia să anunte în scris (prin postă), în maximum 30 de zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurări de sănătate. Medicul de familie de la care pleacă asiguratul are obligatia să transmită o copie conform cu originalul de pe fisa medicală, prin postă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă asiguratul păstrează fisa medicală a acestuia, conform legii."

12. În anexa 3, capitolul V „Obligatiile părtilor", litera A „Obligatiile casei de asigurări de sănătate", la articolul 6, literele h) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h) să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor alocate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor «per capita», pe serviciu medical - consultatie si numărul de puncte aferente, prin afisare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât si pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acestora de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si numărul total national de puncte realizate atât «per capita», cât si pe serviciu medical - consultatie, afisat pe pagina web a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

.............................................................................................................................

k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat si conditiile de a beneficia de aceste servicii, în conditiile lit. g), sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum si contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu si fără contributie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate de alti furnizori aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către acestia. Sumele astfel obtinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare;".

13. În anexa 3, capitolul V „Obligatiile părtilor", litera B „Obligatiile furnizorului de servicii medicale", la articolul 7, punctele 18 si 38 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„18. a) să respecte programul de lucru si să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

b) programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului;

.............................................................................................................................

38. să recomande asiguratilor tratamentul adecvat, cu respectarea conditiilor privind modalitătile de prescriere a medicamentelor, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate prescrierii medicamentelor cu si fără contributie personală, în tratamentul ambulatoriu;".

14. În anexa 3, capitolul VI „Modalităti de plată", la articolul 8, punctele 1.4 si 2.2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1.4. Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe tară; pentru trimestrele II si III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» este de 4,5 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata «per capita» va fi calculată în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, va fi prevăzută în norme si nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II si III.

.............................................................................................................................

2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie este unică pe tară; pentru trimestrele II si III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie este de 0,9 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultatie va fi calculată în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, va fi prevăzută în norme si nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată din trimestrele II si III."

15. În anexa 3, capitolul X „încetarea, rezilierea si suspendarea contractului", la articolul 13, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 7 pct. 6, 8, 12, 15, 16, 17, 18.a), 20, 22, 23, 24, 27 si 32;".

16. În anexa 3, la capitolul X „încetarea, rezilierea si suspendarea contractului", articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) în cazurile de fortă majoră confirmate de autoritătile publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

c) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în situatia descrisă anterior.


(2) Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contributiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

17. În anexa 4, capitolul II „Obiectul conventiei" se modifică si va avea următorul cuprins:

„II. Obiectul conventiei:

1. Preluarea activitătii medicale a medicului de familie .............................., cu contractul nr. ........, pentru o perioadă de absentă de ........., de către medicul de familie .........................

2. Prezenta conventie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absentă în cadrul derulării contractului si se actualizează, după caz."

18. În anexa 6, capitolul V „Obligatiile părtilor", litera B „Obligatiile furnizorului de servicii medicale", la articolul 5, punctele 15 si 36 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„15. a) să respecte programul de lucru si să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezenta conventie si care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

b) programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării conventiei.

.............................................................................................................................

36. să recomande asiguratilor tratamentul adecvat, cu respectarea conditiilor privind modalitătile de prescriere a medicamentelor, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate prescrierii medicamentelor cu si fără contributie personală, în tratamentul ambulatoriu;".

19. În anexa 6, capitolul X „încetarea, rezilierea si suspendarea conventiei", la articolul 11, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 5 pct. 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15. a), 17, 19, 20*, 21, 24 si 30;".

20. În anexa 6, la capitolul X „încetarea, rezilierea si suspendarea conventiei", articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Conventia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) în cazurile de fortă majoră confirmate de autoritătile publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

c) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în situatia descrisă anterior.

(2) Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contributiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform conventiilor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

21. În anexa 7, capitolul I „Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice", litera C „Pachetul de servicii medicale de bază", la punctul 1, tabelul „Stabilirea numărului de puncte pe consultatie" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Stabilirea numărului de puncte pe consultatie:

 

 

 

Număr puncte pentru specialităti medicale

Număr puncte pentru specialităti chirurgicale

a.

Consultatia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 si 3 ani

16,2 puncte

17,25 puncte

b.

Consultatia de psihiatrie si neuropsihiatrie infantilă a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 si 3 ani

32,40 puncte

-

c.

Consultatia peste vârsta de 4 ani

10,8 puncte

11,5 puncte

d.

Consultatia de psihiatrie si neuropsihiatrie infantilă peste vârsta de 4 ani

21,6 puncte

-

e.

Consultatia de fitoterapie, homeopatie, planificare familială

10,8 puncte

-

f.

Consultatia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 si 3 ani

21,6 puncte

-

g.

Consultatia de neurologie peste vârsta de 4 ani

14,4 puncte

-

 

Încadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniti se încadrează în grupa peste 4 ani)."


22. În anexa 7, la capitolul I „Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice" litera C punctul 2, nota se modifică si va avea următorul cuprins:

Notă: Pentru bolnavii cu afectiuni cuprinse în programele nationale de sănătate si unele afectiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate, casa de asigurări de sănătate decontează o consultatie - control/evaluare periodică - epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz, cu exceptia bolnavilor cu afectiuni pentru care prescrierea medicamentelor se realizează lunar."

23. În anexa 7, la capitolul I „Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice" litera C punctul 6, primul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Servicii conexe actului medical - pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate cu următoarele specialităti clinice:

- neurologie si neurologie pediatrică;

- otorinolaringologie;

- psihiatrie, psihiatrie pediatrică,

pentru servicii conexe furnizate de psihologi si logopezi."

24. În anexa 7, la capitolul II „Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile paraclinice", în tabel, la nr. crt. 1 si 143, denumirile analizelor se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Hemoleucogramă completă - hemoglobina, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite****, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

.............................................................................................................................

CT membre nativ si cu substantă de contrast nonionică/ segment".

25. În anexa 7, la capitolul II „Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile paraclinice", după nota ***) de la subsolul tabelului se introduce nota ****), cu următorul cuprins:

„****) În conditiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă."

26. În anexa 8, la articolul 3 alineatul (1) litera b), prima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, neuropsihiatrie infantilă, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultatii în medie pe zi (timp mediu/consultatie = 30 de minute); pentru specialitatea neurologie, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultatii în medie pe zi (timp mediu/consultatie = 20 de minute)."

27. În anexa 8, la articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe tară; pentru trimestrele II si III ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este de 0,9 lei; pentru trimestrul IV 2010, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical va fi calculată în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, va fi prevăzută în norme si nu va putea fi mai mică decât valoarea minimă garantată în trimestrele II si III.

(4) Valoarea unui punct pe serviciu medical se regularizează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, în functie de fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialitătile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte si de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv, si reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical, unică pe tară pentru trimestrul respectiv. Pentru trimestrul II, regularizarea trimestrială se realizează în două etape după cum urmează: până la data de 25 a lunii a

doua a trimestrului si până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui pjjnct pe serviciu."

28. În anexa 8, la articolul 8, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, în situatia în care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere, este obligat să anuleze cu o linie pe cele două exemplare ale biletului serviciile paraclinice neefectuate; este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigatii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relatie contractuală cu aceeasi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. În situatia în care Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor nu au încheiat contract de furnizare de servicii medicale paraclinice cu cel putin un furnizor de servicii medicale paraclinice într-un judet, respectiv în municipiul Bucuresti, medicul care a eliberat biletul de trimitere trebuie să se afle în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi desfăsoară activitatea sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, iar furnizorul de servicii medicale paraclinice să se afle în relatie contractuală cu oricare dintre casele de asigurări de sănătate enumerate anterior.

(4) Fiecare casă de asigurări de sănătate îsi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigatiile paraclinice, în acest sens stabilindu-si evidente proprii.

În relatiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate, casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigatiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate."

29. În anexa 10, la capitolul I „Criterii de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale", punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. a) Să facă dovada capacitătii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua investigatiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator prevăzute la cap. II pct. 1 din anexa nr. 7 la prezentele norme, cu exceptia examinărilor histopatologice si de citologie.

b) Pentru examinările histopatologice si de citologie, furnizorul are obligatia de a face dovada capacitătii tehnice numai în situatia în care solicită contractarea acestora."

30. În anexa 11, la capitolul II „Criterii privind repartizarea sumelor si defalcarea numărului de investigatii paraclinice - radiologie si imagistică medicală, stabilit pe total judet" punctul 2 subpunctul 1 „Criteriul de evaluare a resurselor" litera A, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) Dacă 2 sau mai multi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeasi serie si acelasi număr înainte sau în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv si nu se mai iau în calcul la niciunul dintre furnizori.

Fac exceptie furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie si imagistică care îsi desfăsoară activitatea utilizând acelasi spatiu si aceleasi echipamente specifice detinute si/sau utilizate în comun în conditiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare si numai în conditiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îsi desfăsoară activitatea cu respectarea dispozitiilor Contractului-cadru pentru anul 2010 si într-un_program de lucru distinct."

31. In anexa 11, la capitolul II „Criterii privind repartizarea sumelor si defalcarea numărului de investigatii paraclinice - radiologie si imagistică medicală, stabilit pe total judet" punctul 2 subpunctul 2 „Criteriul de calitate", paragraful 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„în situatia în care furnizorul de investigatii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală prezintă certificatul de conformitate, acesta primeste maximum 100 de puncte, respectiv câte un punct pentru fiecare investigatie care se regăseste în anexa la certificatul de conformitate a sistemului de management si care este ofertată spre contractare."

32. În anexa 12, capitolul V „Obligatiile părtilor" litera B „Obligatiile furnizorului de servicii medicale", la articolul 7, punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9. a) să respecte programul de lucru si să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

b) programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului."

33. În anexa 12, capitolul VI „Modalităti de plată", la articolul 9 alineatul (1), după teza a doua se introduce o nouă teză, teza a treia, cu următorul cuprins:

„Pentru trimestrul II, decontarea ca urmare a regularizării trimestriale se realizează în două etape, după cum urmează: până la data de 30 a lunii a doua a trimestrului si până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu."

34. În anexa 12, capitolul IX „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", la articolul 15, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 7 pct. 2, 5, 6, 7, 8, 9.a), 11, 15, 16, 17, 20 si 23;".

35. În anexa 12, la capitolul IX „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialitătile clinice se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu conditia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilitătii acesteia/acestuia;

b) în cazurile de fortă majoră confirmate de directiile de sănătate publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii ia termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum si pentru unitătile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în această situatie.

(2) Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contributiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

36. În anexa 13, capitolul V „Obligatiile părtilor" litera B „Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice", la articolul 7, literele h) si ah) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h1) să respecte programul de lucru si să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

h2) programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului;

.............................................................................................................................

ah) să stocheze în arhiva proprie, după caz, imaginile rezultate ca urmare a investigatiilor medicale paraclinice de radiologie si imagistică medicalăpentru asiguratii cărora le-au furnizat_aceste servicii;".

37. În anexa 13, capitolul X „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", la articolul 15, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 7 lit. b), e), f), g), h 1), j), I), m), o), r) si s); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se întelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate si pentru care a încheiat contract cu aceasta, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 14 de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 14 pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeasi filială sau de către acelasi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situatii si se modifică corespunzător contractul;".

38. În anexa 13, la capitolul X „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialitătile clinice se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea valabilitătii autorizatiei sanitarede functionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu conditia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilitătii acesteia/acestuia;

b) în cazurile de fortă majoră confirmate de directiile de sănătate publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum si pentru unitătile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în această situatie; e) în situatia prevăzută la art. 7 lit. ad).

(2) Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contributiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

39. În anexa 14, capitolul V „Obligatiile părtilor", la articolul 7, punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9.a) să respecte programul de lucru si să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

9.b) programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sănătate publică, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului."

40. În anexa 14, capitolul X „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", la articolul 16, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre situatiile prevăzute la art. 7 pct. 2, 5, 6, 7, 8, 9.a), 11, 14, 15, 16, 19 si22;".

41. În anexa 14, la capitolul X „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu conditia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilitătii acesteia/acestuia;

b) în cazurile de fortă majoră confirmate de autoritătile publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în situatia descrisă anterior.

(2) Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contributiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a

documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

42. În anexa 15, capitolul V „Obligatiile părtilor", la articolul 8, punctul 9 se modifică si vaavea următorul cuprins:

„9.a) să respecte programul de lucru si să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular, al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare;

9.b) programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sănătate publică, care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului."

43. În anexa 15, capitolul X „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", la articolul 19, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 8 pct. 2, 5, 6, 7, 8, 9.a), 11, 14, 15, 18, 21 si 26;".

44. În anexa 15, la capitolul X „Sanctiuni, conditii de reziliere, suspendare si încetare a contractului", articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu conditia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilitătii acesteia/acestuia;

b) în cazurile de fortă majoră confirmate de directiile de sănătate publice competente, până la încetarea cazului de fortă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii ia termen a contractului;

c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate;

d) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum si pentru unitătile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în contract, care se află în această situatie.

(2) Pentru nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contributiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se datorează majorări de întârziere în conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

45. În anexa 16, la capitolul I „Pachet de servicii medicale de bază" litera B punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.1 servicii medicale prezentate la pct. 2 lit. a)-o);".

46. În anexa 16, capitolul I „Pachet de servicii medicale de bază" litera B, la punctul 2, în tabel, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) - Radioterapie 48,50/câmp (în medie două câmpuri pe sedintă)".


47. În anexa 17, la articolul 3, prima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Serviciile medicale spitalicesti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unitătile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătătii, fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitalicesti acordate în regim de spitalizare de zi, cu exceptia serviciilor de hemodializă, pentru care se încheie contract distinct. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti prevăzut în anexa 20 la ordin."

48. În anexa 23, capitolul V „Obligatiile părtilor", la articolul 5, literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) să înmâneze la momentul finalizării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, notificarea va fi transmisă furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

f) să deconteze unitătilor medicale specializate, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgentă si a serviciilor de transport sanitar acordate asiguratilor în luna precedentă, în baza facturii si a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, cu încadrarea în sumele negociate si contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua, până la data de 20, decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în prezentul contract;".

49. În anexa 23, capitolul VI „Modalităti de plată", la articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua, până la data de 20, decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor justificative ce se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de...............

Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate si facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării, în limita bugetului aprobat, urmând ca diferenta reprezentând servicii medicale realizate si nedecontate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor."

50. În anexa 26, capitolul X „încetarea, rezilierea si suspendarea contractului", la articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu contractate, efectuate, raportate si validate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestor servicii atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

51. În anexa 31, capitolul V „Obligatiile părtilor" litera A „Obligatiile casei de asigurări de sănătate", la articolul 6, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) să afiseze pe site, zilnic, precum si pentru prima, respectiv a doua jumătate a fiecărei luni, la datele de 15 si 30/31 ale lunii respective, contravaloarea medicamentelor eliberate de fiecare farmacie cu care casa de asigurări de sănătate se află în relatie contractuală, raportate de farmacii potrivit formularelor de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;".

52. În anexa 31, capitolul V „Obligatiile părtilor" litera B „Obligatiile furnizorilor de medicamente", la articolul 7, punctul 24) se modifică si va avea următorul cuprins:

„24) să transmită caselor de asigurări de sănătate, în format electronic, situatia medicamentelor si materialelor sanitare eliberate conform formularelor de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;".

53. În anexa 31, capitolul IX „Rezilierea, încetarea si suspendarea contractului", la articolul 18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu eliberate de farmacii conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestora atinge valoarea concurentă a sume] care a făcut obiectul litigiului."

54. În anexa 33, la articolul 6 alineatul (3), teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate atât înainte, cât si după protezarea auditivă."

55. În anexa 34, capitolul V „Obligatiile părtilor" litera B „Obligatiile furnizorului de dispozitive medicale", la articolul 6, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) să emită, în vederea decontării, facturile însotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate atât înainte, cât si după protezarea auditivă, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinentă urinară, fotoliile rulante si aparatele pentru administrare continuă cu oxigen, după caz, dovada verificării tehnice, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluati pentru îndeplinirea acestei obligatii."

56. În anexa 34 capitolul IX „încetarea, rezilierea si suspendarea contractului", la articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea dispozitivelor medicale acordate conform contractelor încheiate se suspendă, dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate, de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesolutionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părtile contractante până la data la care contravaloarea acestora atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului."

Art. II. - Prezentul ordin se aplică începând cu luna aprilie 2010 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Adrian Streinu-Cercel,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută


MINISTERUL JUSTITIEI

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind primirea, cumpărarea, păstrarea si folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

Având în vedere dispozitiile art. 49 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ale art. 186 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, si ale pct. 23 din anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.714/C/2008 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numărul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) În situatia în care penitenciarul nu poate asigura calculatoare din dotarea proprie în vederea sustinerii activitătilor de educatie si asistentă psihosocială recomandate în „Planul individualizat de interventie educativă si terapeutică", pot beneficia de calculatoare personale de tip desktop sau minitower persoanele condamnate care nu au fost sanctionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru abaterile prevăzute de art. 70 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si care îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) participă de cel putin un an la activitătile de instruire scolară în conditiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 275/2006;

b) urmează cursuri universitare, în urma aprobării primite din partea directorului locului de detinere;

c) participă la cursuri de calificare profesională care necesită utilizarea calculatorului - pe durata cursului;

d) participă de cel putin 6 luni, în mod constant, la programele sau activitătile educative recomandate.

(2) În vederea obtinerii aprobării directorului unitătii, este necesar avizul directorului adjunct pentru educatie si asistentă psihosocială, al directorului adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, al lucrătorului cu atributii pe linia prevenirii criminalitătii si terorismului si al responsabilului sectorului IT

Art. 2. - (1) Administratia locului de detinere stabileste spatiile si intervalele orare în care persoanele condamnate pot utiliza calculatoarele personale si ia măsuri pentru asigurarea integritătii acestora în perioada în care nu sunt utilizate.

(2) Se interzice păstrarea si utilizarea calculatoarelor personale în camerele de detinere.

Art. 3. - Conditiile tehnice care trebuie îndeplinite de un calculator personal pentru a putea fi cumpărat, primit si păstrat în penitenciar de către o persoană condamnată sunt următoarele:

1. configuratia hardware maximală permisă:

a) unitate centrală compusă din: placă de bază, procesor, memorii RAM, hard disk intern, disc optic (CD/DVD-ROM), placă de sunet, placă video;

b) monitor tip LCD cu diagonala de maximum 17 inchi;

c) tastatură cu conector P/S 2, mouse cu conector P/S 2 si căsti audio fără cadru metalic. 2. configuratia software permisă:

a) sistem de operare Windows cu interfata în limba română sau engleză, minimum versiunea XP, împreună cu driverele tipice echipamentelor hardware ce intră în componenta calculatorului personal;

b) contul de administrator de BIOS setat fără parolă;

c) hard-diskul calculatorului partitionat în două partitii, una primară, activă, care contine sistemul de operare, a doua secundară, la dispozitia utilizatorului; persoana condamnată are acces deplin numai pe partitia secundară;

d) programe necesare desfăsurării activitătilor educationale prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d).

Art. 4. - Se interzice primirea echipamentelor IT sau a software-ului care:

a) au ca destinatie comunicatii cu orice alt tip de echipament;

b) au ca functie inscriptionarea de date, în format electronic, pe orice tip de suport extern;

c) nu sunt însotite de licenta de utilizare în conditiile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

d) permit accesarea internetului sau a căsutelor postale electronice;

e) permit crearea si stocarea de informatii parolate si/sau criptate;

f) constituie suporturi de păstrare a cheii pentru informatiile criptate.

Art. 5. - (1) Primirea calculatoarelor se face numai prin sectorul de acordare a dreptului la vizite, în prezenta persoanei condamnate.

(2) La primirea în unitate a calculatorului, directorul locului de detinere desemnează o persoană din cadrul sectorului IT care verifică:

a) licentele de utilizare a programelor instalate, prin raportare la rezolutia dată pe cererea de solicitare a calculatorului;

b) starea fizică si tehnică a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 3 si 4;

c) starea de functionare a calculatorului si programele instalate.


(3) La primirea în unitate a calculatorului, lucrătorii de la sectorul de acordare a dreptului la vizite verifică eventuala existentă, în interiorul carcaselor, a unor obiecte interzise conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6. - În cazul în care, la verificarea făcută conform art. 5, calculatorul nu corespunde cerintelor impuse de prezenta decizie, acesta va fi returnat predătorului.

Art. 7. - În cazul în care, la verificarea făcută conform art. 5, calculatorul corespunde cerintelor impuse conform prezentei decizii, persoana desemnată de către directorul locului de detinere procedează la următoarele operatiuni:

a) pentru calculatoarele care au integrate pe placa de bază componente care nu sunt acceptate, conform art. 3 si 4, procedează la dezactivarea acestora, inclusiv a porturilor de comunicatie cu perifericele;

b) resetează parola de administrator din BIOS si parola de administrator de sistem. Noile parole nu se comunică persoanei condamnate si se păstrează în plic sigilat;

c) stabileste doar drepturi de utilizator pentru contul de conectare la sistem a persoanei condamnate;

d) sigilează toate carcasele care fac parte din configuratia calculatorului, în prezenta persoanei condamnate.

Art. 8. - Predarea si primirea calculatorului se înscriu într-un act de predare-primire încheiat în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Un exemplar al acestui document se păstrează la persoana de specialitate desemnată de conducerea unitătii, al doilea se înmânează persoanei condamnate, iar al treilea se înmânează predătorului.

Art. 9. - După sigilarea calculatorului personal de către administratia penitenciarului, persoana condamnată efectuează proba tehnică de functionare si ia cunostintă, sub semnătură, de angajamentul privind conditiile de păstrare si utilizare a calculatorului personal, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. - Evidenta calculatoarelor personale primite sau cumpărate de persoanele condamnate se tine într-un registru anume destinat, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) Cumpărarea calculatoarelor de către persoanele condamnate din bani personali se realizează prin punctul comercial amenajat în incinta locului de detinere, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezenta decizie.

(2) Se permite numai cumpărarea echipamentului ca întreg, fiind interzisă achizitionarea componentelor unitătii centrale în vederea asamblării.

Art. 12. - (1) Directorul locului de detinere dispune ca, Iacei mult 4 luni, să se procedeze la verificarea inopinată integrală, hardware si software, a calculatoarelor personale pentru care persoanele condamnate au primit aprobare, încheindu-se în acest sens un proces-verbal de constatare; verificarea se face în prezenta persoanei private de libertate care detine calculatorul.

(2) În cazul descoperirii bunurilor proprietate personală prevăzute la art. 4, acestea se retin si se predau unei persoane desemnate de persoana condamnată sau acesteia, la liberare.

Art. 13. - (1) Administratia locului de detinere nu efectuează niciun fel de reparatii, software sau hardware, asupra calculatoarelor persoanelor condamnate.

(2) În situatia în care, ca urmare a controlului efectuat sau la semnalarea persoanei condamnate, se constată defectiuni hardware sau software ale calculatorului, acesta va fi ridicat si depus la magazia unitătii, urmând ca persoana condamnată să initieze demersurile necesare predării calculatorului către familie sau altor persoane anume desemnate, spre a fi reparat.

Art. 14. - (1) Nerespectarea angajamentului privind conditiile de utilizare a calculatorului constituie abatere disciplinară, potrivit legii.

(2) Nerespectarea angajamentului conduce la retragerea calculatorului în magazia unitătii si la predarea lui familiei sau persoanei desemnate de către persoana condamnată.

Art. 15. - (1) Administratia locului de detinere nu asigură transportul calculatoarelor personale ale persoanelor condamnate transferate.

(2) În cazul în care persoana condamnată se transferă pentru executarea pedepsei, calculatorul personal poate fi transferat în acelasi timp cu persoana condamnată la noul loc de detentie, în următoarele situatii:

a) când calculatorul personal a fost cumpărat de către persoana condamnată pe timpul executării pedepsei, iar persoana condamnată nu a fost vizitată de familie sau apartinători în ultimele 12 luni;

b) când calculatorul personal a fost primit ca urmare a donatiei sau sponsorizării din partea unor institutii, fundatii, asociatii sau persoane fizice, iar persoana condamnată nu a fost vizitată de familie sau apartinători în ultimele 12 luni.

(3) Calculatoarele care în termen de 6 luni de la liberarea sau transferul persoanei condamnate nu se ridică de la asezământul de detinere pot fi folosite la desfăsurarea de activităti educative cu persoanele condamnate.

Art. 16. - În cazul transferului pentru executarea pedepsei, persoana condamnată are obligatia de a anunta membrii familiei sau apartinătorii despre necesitatea ridicării în termen de 6 luni de la data transferului a calculatorului personal de la penitenciar.

Art. 17. - La ridicarea calculatorului de către membrii familiei, apartinători sau persoana liberată, dovada de predare-primire prevăzută la anexa nr. 4 se completează în două exemplare; un exemplar se păstrează de penitenciar, iar celălalt se predă persoanei care a ridicat calculatorul.

Art. 18. - Documentele prevăzute în anexele nr. 1-4 sunt completate si păstrate de persoana desemnată de directorul locului de detinere.

Art. 19. - Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Art. 20. - Dispozitiile prezentei decizii se aplică si minorilor fată de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare.

Art. 21. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 23. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor,

Ioan Băla

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 383.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Administratia Natională a Penitenciarelor

Penitenciarul..............................

 

ACT DE PREDARE-PRIMIRE A CALCULATORULUI PERSONAL

 

Dat în fata mea,

.................................................

 

Subsemnatul, ..........................................................................., legitimat cu BI/CI seria .......nr. ........................., domiciliat în ..................................., str. .........................nr. ......., bl. ....., ap. ......., judetul/sectorul ....................., am predat la data de

....................................., pentru persoana condamnată ............................................., fiul/fiica lui ..................................si al/a .................................., născut(ă) la data de ...................................., următoarele:

- 1 (un) calculator marca .......................................................... seria*.............., cu următoarea configuratie, identificată direct sau prin intermediul softului:

- sistem de operare Windows ....................., tip microprocesor ..........................., frecventa ............................................;

- volum memorie RAM ..........................., hard disk seria*.................................., capacitate hard disk ............................;

- placă de bază seria*..........................., CD/DVD-ROM seria*........................., placă video marca si seria *................;

- 1 (una) tastatură marca si seria*.................................................., 1 (un) mouse marca si seria*.....................................;

- si următorul software:

...........................................................................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................................................................;

- un număr de ............CD/DVD-uri, continând:

1...........................................................................................................................................................................................;

2...........................................................................................................................................................................................;

3...........................................................................................................................................................................................;

4...........................................................................................................................................................................................;

5...........................................................................................................................................................................................;

6...........................................................................................................................................................................................;

7...........................................................................................................................................................................................;

8...........................................................................................................................................................................................;

9...........................................................................................................................................................................................;

10.........................................................................................................................................................................................

Sunt de acord ca în momentul luării în primire a calculatorului de către persoana condamnată acesta să fie verificat în interior si exterior si apoi sigilat.

Am luat la cunostintă că din momentul luării în primire a calculatorului de către persoana condamnată aceasta răspunde de el.

Am luat la cunostintă si consimt ca, în situatia în care calculatorul este neridicat în termen de 6 luni de la data liberării sau transferului persoanei condamnate ......................................., acesta să poată fi folosit la desfăsurarea de activităti educative cu persoanele condamnate.

 

Am predat

................................

Am primit

................................


* Dacă citirea nu presupune dezasamblarea componentelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Administratia Natională a Penitenciarelor

Penitenciarul...........................................

 

ANGAJAMENT

privind conditiile de păstrare si utilizare a calculatorului personal

 

Subsemnatul (persoana condamnată), ..............................................., născut(ă) la data de ................................................., fiica/fiul lui ..................................si a/al ................................................, în urma primirii calculatorului personal am fost informat că îmi este interzis:

a) să folosesc calculatorul personal în alte scopuri decât cele pentru care am primit aprobare;

b) să permit folosirea calculatorului personal de către alte persoane condamnate;

c) să primesc si să folosesc CD-uri, DVD-uri si alte echipamente care au ca functiune inscriptionarea de date, în format electronic, pe orice tip de suport extern, în afara celor aprobate de conducerea unitătii;

d) să rulez sau să instalez orice programe sau aplicatii pe calculatorul personal, ulterior primirii calculatorului;

e) să conectez, prin orice mijloace, calculatorul personal la internet sau la alte echipamente care permit comunicarea cu alte echipamente sau cu exteriorul;

f) să modific setările BIOS si de sistem ale calculatorului personal;

g) să modific sau să dezactivez parolele de administrator, de BIOS sau de administrator de sistem;

h) să utilizez calculatorul personal în scopul contactării altor persoane, din interiorul sau din exteriorul locului de detinere; i) să imprim sau să inscriptionez orice informatii pe suport hârtie, DVD, CD sau pe orice tip de suport de stocare, fără acordul scris al directorului asezământului de detinere;

j) să intervin asupra carcaselor constitutive ale calculatorului personal si asupra sigiliilor aplicate acestora. Totodată, îmi asum următoarele obligatii:

a) să asigur accesul persoanei desemnate de administratia penitenciarului la calculatorul personal pentru verificarea respectării conditiilor tehnice si de utilizare a acestuia;

b) în cazul obtinerii aprobării pentru imprimare sau inscriptionare, să suport costurile aferente imprimării sau să pun la dispozitie CD-urile/DVD-urile necesare inscriptionării;

c) în cazul defectării sau al necesitătii de upgradare, să suport reparatiile calculatorului personal sau upgrade-ul acestuia si să anunt familia sau o persoană anume desemnată, spre a se prezenta la penitenciar să ridice calculatorul pentru a fi reparat/upgradat;

d) în cazul în care sunt transferat în alt penitenciar, mă oblig să anunt familia sau o altă persoană spre a ridica de la penitenciar calculatorul;

e) la returnarea calculatorului personal cu ocazia liberării sau către familie ori persoana agreată de mine, ulterior salvării informatiilor specificate pe CD/DVD de unică scriere de către persoana desemnată de administratia locului de detinere, îmi exprim acordul ca hard diskul să fie formatat.

Am luat la cunostintă că nerespectarea oricărei interdictii sau obligatii dintre cele de mai sus poate duce la retragerea aprobării privind utilizarea calculatorului si poate atrage răspunderea disciplinară.

Am fost informat cu privire la consecintele neridicării calculatorului în termen de 6 luni de la data transferului sau liberării.

Calculatorul a fost controlat în fata mea. După aplicarea sigiliului am efectuat proba si certific faptul că acesta se află în stare de functionare.

 

Data

.............................................

 

Semnătura persoanei condamnate

.............................................

 

Dat în fata mea

.............................................

 


ANEXA Nr. 3

 

REGISTRUL

de evidentă a calculatoarelor personale primite de persoanele condamnate

 

Data primirii

Persoana condamnată

Descrierea si datele de identificare ale calculatorului personal

Persoana care a predat calculatorul personal

Data restituirii1) si datele de identificare ale functionarului care a realizat operatiunea de restituire

Numele si prenumele

Data nasterii

Părintii

Numele si prenumele

Seria si numărul actului de identitate

Domiciliul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Se înscrie, după caz, ziua în care:

- calculatorul a fost predat persoanei desemnate de către persoana privată de libertate;

- calculatorul a fost predat persoanei private de libertate la liberare;

- calculatorul a fost predat persoanei private de libertate cu ocazia transferării, atunci când există aprobarea necesară în acest sens.

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Administratia Natională a Penitenciarelor

Penitenciarul...........................................

 

Exemplar nr. ...........................

 

DOVADA DE PREDARE-PRIMIRE

 

Nume/prenume .............................................................................., legitimat cu B.l./C.l seria ......, nr. ...........................

Adresa ....................................................................................................................................................

Am primit calculatorul marca ......................., seria ...............................,

cu următoarea configuratie, identificată direct sau prin intermediul softului:

- sistem de operare Windows ............................., tip microprocesor ........................., frecventa ........

- volum memorie RAM ...................hard disk seria*...................., capacitate hard disk ....................

- placă de bază seria*......................., CD/DVD-ROM seria*...................;

- placă video marca si seria *...............................................................;

- 1 (una) tastatură marca si seria*........................................................;

- 1 (un) mouse marca si seria*.............................................................;

- si următorul software:

...........................................................................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................................................................;

 

Am predat

Am primit


* Dacă citirea nu presupune dezasamblarea componentelor.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.