MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 273/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 273         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

330. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privindpietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

364. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011

 

366. - Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la un imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuit cu destinatie de resedintă în temeiul Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

92. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului săditor

 

296. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            180. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

Având în vedere prevederile cap. 16 pct. 2 din Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.Titlul hotărârii se modifică si va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, definite potrivit legii, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, denumit în continuare Programul, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului."

3. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se abrogă.

4. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 11-13, cu următorul cuprins:

„Art. 1"1. - (1) Programul este compus din următoarele subprograme:

a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local;

b) Subprogramul privind alimentarea cu apă;

c) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate.

(2) Subprogramele vor fi detaliate în Normele metodologice de aplicare a Programului.

Art. 12. - Prin implementarea Programului se pot finanta de la bugetul de stat proiecte de investitii amplasate în:

a) spatiul rural, asa cum este definit la art. 1 alin. (21);

b) unitătile administrativ-teritoriale unde există resurse turistice, definite în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.

Art. 13. - (1) Obiectivele de investitii ce pot fi finantate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii:

a) reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si a drumurilor de interes local;

b) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apă;

c) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare si/sau statii de tratare a apelor uzate;

d) în cazuri exceptionale pot face obiectul Programului si pietruirile de drumuri de interes local;

e) în cazul aparitiei unor situatii speciale pot face obiectul Programului: lucrările de eliminare a efectelor produse de alunecări de teren, inundatii, dezafectări, modificarea lungimii tronsoanelor de drum, combaterea infestării pânzei freatice si altele.

(2) Fac obiectul Programului:

a) în sensul alin. (1) lit. a), drumurile de interes judetean si drumurile de interes local;

b) în sensul alin. (1) lit. b), realizarea de noi sisteme de alimentare cu apă, precum si extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă existente;

c) în sensul alin. (1) lit. c), realizarea de noi sisteme de canalizare si statii de tratare a apelor uzate, precum si extinderea si modernizarea sistemelor de canalizare si statiilor de tratare a apelor uzate existente.

(3) Cazurile exceptionale prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi detaliate în Normele metodologice de aplicare a Programului."

5. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în exercitarea atributiei de coordonare a Programului, pe baza situatiilor transmise anual de consiliile judetene si de către consiliile locale, întocmeste inventarierea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, statii de tratare a apelor uzate, precum si starea de viabilitate a drumurilor de interes judetean si local, la nivelul întregii tări.

(2) Propunerile de obiective ce pot fi incluse în Program si nivelurile valorice ale acestora se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului anual de către consiliile judetene, după consultarea consiliilor locale, precum si de către consiliile locale în mod direct.

(3) În vederea includerii în Program, propunerile de obiective ale consiliilor judetene si ale consiliilor locale nu trebuie să facă obiectul altor programe de finantare."

6. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 si 22, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului fundamentează necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, pe baza propunerilor consiliilor judetene în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor directe ale consiliilor locale, precum si a datelor detinute de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, conform inventarului prevăzut la art. 2. alin. (1), fonduri care se nominalizează distinct în bugetul aprobat potrivit legii.

(2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pe baza propunerilor înaintate de consiliile judetene în colaborare cu consiliile locale, a solicitărilor formulate direct către minister de către consiliile locale, precum si a inventarului prevăzut la art. 2 alin. (1), tinând cont de strategia de dezvoltare teritorială a României, întocmeste si aprobă lista obiectivelor încadrate în prevederile Programului si nivelurile valorice ale acestora, evidentiate pe subprograme.

(3) Listele întocmite de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în conformitate cu alin. (2), defalcate pe subprograme si obiective, cu sumele aferente fiecărui obiectiv, se vor transmite consiliilor judetene.

(4) Consiliile judetene vor comunica consiliilor locale ale căror obiective sunt incluse în Program lista acestora, precum si sumele aferente în vederea includerii în bugetul propriu.

Art. 22. - (1) În vederea întocmirii deschiderilor de finantare, consiliile locale transmit solicitarea la consiliile judetene, care transmit lunar, în mod centralizat, Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului solicitările de finantare pentru obiectivele incluse în Program.

De asemenea, consiliile locale pot transmite o copie a solicitării si la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului virează consiliilor judetene lunar, prin ordin de plată, sumele pentru realizarea lucrărilor, defalcat pe subprograme si pe obiective de investitii, în limita plafoanelor stabilite potrivit art. 21 alin. (2).

(3) Consiliile judetene transferă lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele întocmite si aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului."

7. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Consiliile judetene, cu consultarea consiliilor locale implicate, vor asigura:

a) identificarea si propunerea altor surse de finantare, care să completeze sumele de la bugetul de stat, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1), si care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor;

b) asistenta tehnică de specialitate pentru consiliile locale de către personalul de specialitate din cadrul consiliului judetean, la cererea acestora."

8. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Introducerea obiectivelor de investitii în cadrul Programului se face pe bază de studii de fezabilitate, aprobate de consiliul local sau, după caz, de consiliul judetean. Atribuirea elaborării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice si a executiei lucrărilor se va face prin contract de achizitie publică, atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

(2) Se vor urmări implementarea si extinderea aplicării, în cadrul unor programe-pilot de proiectare, executie si urmărire a comportării în exploatare, a unor solutii constructive, materiale si/sau tehnologii noi, prin realizarea de prototipuri si experimentări in situ, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Programele-pilot privind solutiile prevăzute la alin. (2) se vor derula, potrivit legii, prin Compania Natională de Investitii «C.N.I.» - S.A. si se pot finanta din alocatii bugetare si alte surse de finantare legal constituite."

9. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Finantarea Programului se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale beneficiare si de la bugetele consiliilor judetene, din împrumuturi contractate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si din alte surse de finantare legal constituite.

(2) În sensul prezentului program, nu este permisă dubla finantare a aceleiasi investitii, efectuată conform prezentului Program, din alte fonduri comunitare sau nationale asigurate prin alte programe."

10. Articolul 62 se abrogă.

11. În tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului" se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului".

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va actualiza normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 330.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 54 si al art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si pentru învătământul preuniversitar militar finantat de la bugetul de stat, precum si numărul de locuri din institutiile de învătământ superior de stat, pentru anul scolar/universitar 2010-2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 364.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE SCOLARIZARE

pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011

 

I. invatamani prescolar

 

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite - total

660.000

II. Învătământ primar

 

Numărul elevilor în clasele I-IV

900.000

III. Învătământ secundar

 

1. Învătământ aimnazial

 

Numărul elevilor în clasele V-VIII -total, din care:

950.000

a) învătământ de zi

930.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

20.000

2. Învătământ liceal

 

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi

210.0001)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă

20.0002)

c) numărul elevilor în clasa a Xl/XII-a, învătământ de zi si/sau seral

70.0003)


1) Inclusiv învătământul liceal militar (Ministerul Apărării Nationale).

2) Clase de început organizate pentru absolventii învătământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învătământ liceal si care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv.

3) Clase de început organizate pentru absolventii anului de completare si pentru absolventii scolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îsi continue studiile.

 


3. Învătământ profesional

 

a) numărul elevilor în anul de completare, învătământ de zi si/sau seral

65.000

4. Învătământ postliceal

 

Numărul elevilor în anul 1 - total, din care:

14.732

a) învătământ special

180

b) învătământ militar (Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale)

2.552

c) învătământ de zi si/sau seral

12.000

IV. Învătământ de artă si sportiv

 

1. Numărul total de elevi în clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice si coregrafie (exclusiv învătământul liceal)

21.500

2. Numărul total de elevi în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal)

17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă scolară

53.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

 

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente si în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare

2.600

2. Numărul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII

20.0004)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti (an de completare)

1.2004)

4. Numărul elevilor din licee speciale:

 

- clasa a IX-a

2.5004)

- clasa a Xl/XII-a învătământ seral si/sau cu frecventă redusă

1003)

VI. Învătământ superior

 

Numărul locurilor pentru studii:

 

1. universitare de licentă (anul I)

62.600 5,6)

2. universitare de masterat

35.500 5,6)

3. universitare - rezidentiat

4.000

4. universitare de doctorat

3.500 5,6)

VII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, tări învecinate si diasporă

 

1. Învătământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri, din care:

1.250

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

300

2. Învătământ superior

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I) - total, din care:

1.650

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.350

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

300

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:

5307)

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

300

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

230

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:

70

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă - total, din care:

500

a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilităti studentesti/practică studenti

200

3) Clase de început organizate pentru absolventii anului de completare si pentru absolventii scolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îsi continue studiile.


4) Inclusiv pentru învătământul organizat de Ministerul Justitiei.

5) Inclusiv învătământul militar (Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii).

6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

7) Inclusiv locurile pentru rezidentiat.

 


VIII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru cetătenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internatională si unor oferte unilaterale ale statului român

 

1. Învătământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri, din care:

125

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

5

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

120

2. Învătământ superior

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă

 

(anul I) - total, din care:

264

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

214

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

50

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:

987)

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

88

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

10

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:

109

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

89

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă, din care:

1.700

a) stagii de specializare învătământ superior

700

b) stagii de specializare învătământ postuniversitar

1.000


7) Inclusiv locurile pentru rezidentiat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea unor măsuri referitoare la un imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuit cu destinatie de resedintă în temeiul Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cheltuielile privind întretinerea imobilului „Palat Elisabeta", inclusiv anexele, dependintele si terenul aferent, se suportă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2001 pentru stabilirea modalitătilor de exercitare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 900/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea administrării, păstrării integritătii si protejării imobilului „Palat Elisabeta", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 18 august 2003.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 366.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului săditor

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 79.784 din 14 aprilie 2010, având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, precum si ale art. 7 alin. (5) al Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 3 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, capitolul II se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 2, capitolul IV se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 92.

 

ANEXA Nr. 1

 

CAPITOLUL II

Controlul în vederea înregistrării, acreditării, supravegherii si monitorizării unor activităti ale operatorilor economici

 

Specificatie

U.M.

Tarif (Iei/U.M.)

1. Controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare

lei/obiectiv

267,7

2. Supravegherea si monitorizarea operatorilor economici; controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspectiei în câmp; controlul  în vederea acreditării unor persoane pentru prelevarea esantioanelor în vederea testarii în laborator/grupa de specii;  controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea semintelor, în vederea:

a) controlului anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerintelor pentru continuarea activitătii

lei/autorizatie

230,6

b) verificării documentatiei

lei/cerere

99,6

c) instruirii personalului

lei/persoană

46,0

d) testării cunostintelor personalului

lei/persoană

56,8

3. Controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspectiei în câmp privind verificarea în teren si întocmirea raportului de audit

lei/persoană

918,0

4. Controlul în vederea acreditării persoanelor pentru prelevarea esantioanelor în vederea testării în laborator/grupa de specii privind testarea practică si întocmirea raportului de audit

lei/persoană

1.747,0

5. Controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea semintelor

a) verificarea cererii si a Manualului calitătii

lei/laborator

398,7

b) verificarea practică a efectuării testelor de laborator

lei/laborator

2.756,7

c) verificarea practică a managementului, dotării si întocmirea raportului de audit - fără cazarea, transportul si diurna auditorilor

lei/laborator

598,8

NOTĂ:

Transportul, cazarea si diurna auditorilor se facturează suplimentar tarifului prevăzut la lit. c).


6. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspectiei în câmp conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute la cap. I, în functie de specie sau grup de specii.

7. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru prelevarea esantioanelordin loturile de sământă în vederea efectuării testelor de laborator conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în anexa nr. 2.

8. Pentru supravegherea si monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semintelor, conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în anexa nr. 2, după caz.

 

NOTE:

1. Tarifele prevăzute la pct. 1 din tabel, referitoare la controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare, se majorează cu 50% pentru al doilea control în vederea înregistrării, iar pentru următoarele controale, cu 100%.

2. Tarifele prevăzute la pct. 2 lit. d) din tabel, referitoare la testarea cunostintelor personalului, se majorează cu 50% pentru prima retestare a pregătirii profesionale, iar pentru următoarele retestări, cu 100%.

3. Tarifele prevăzute la pct. 1 si 2 lit. c) si d) din tabel, referitoare la instruirea personalului si testarea cunostintelor personalului, se majorează cu 100% pentru prestările în regim de urgentă în termen de 48 de ore, iar cele prevăzute la pct. 2 lit. a) din tabel, referitoare la controlul anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerintelor pentru continuarea activitătii, se majorează cu 50%.

 

ANEXA Nr. 2

 

CAPITOLUL IV

Prestatii privind certificarea semintelor si a materialului săditor

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Tarif (lei/U.M.)

1.

Plombarea (sigilarea)

lei/ambalaj

0,9

2.

Prelevarea de esantioane si sigilarea esantioanelor a) manuală

- la saci obisnuiti

lei/esantion elementar

0,5

- la saci jumbo

lei/esantion elementar

3,5

- în vrac

lei/lot

16,1

- la ambalaje mici (cutii, săculete, pungi, plicuri)

lei/ambalaj esantionat

0,5

- material săditor

lei/esantion

6,9

b) automată

lei/esantion

14,8

3.

Certificarea lotului (receptia finală, înainte de livrarea lotului)

- soiuri si hibrizi plante agricole

lei/kg

0,003

- soiuri si hibrizi legume

lei/kg

0,03

- cartof

lei/kg

0,003

- material de înmultire si plantare

lei/ambalaj

0,03

4.

Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după caz

 

lei/lot

116,3

5.

Redactarea si imprimarea de documente (certificate)

 

lei/bucată

5,6

6.

Redactarea si imprimarea de etichete (certificate)

 

lei/bucată

0,2

7.

Redactarea si imprimarea de vignete (certificate)

 

lei/bucată

0,07

8.

Redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor

 

lei/ambalaj

0,09

9.

Imprimarea formularului-adeverintă de transport plus redactarea si imprimarea partială sau totală a continutului

 

lei/set

0,5

10.

Imprimarea formularului-certificat de calitate al furnizorului plus redactarea si imprimarea partială sau totală a continutului

 

lei/set

0,9

11.

Copii de pe formulare si documente publice

 

lei/pagină

0,4

 

NOTE:

1. Tarifele prevăzute la pct. 4 din tabel, referitoare la certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după caz, se majorează astfel: pentru următoarele 8 ore la acelasi lot, cu 50%, iar pentru timpul care depăseste 16 ore la acelasi lot, cu 100%.

2. Tarifele prevăzute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, nu includ valoarea formularelor si etichetelor.


3. La solicitarea de suplimentare a numărului de etichete pentru acelasi lot, tarifele prevăzute la pct. 5-7 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, se majorează cu 100%.

4. Tariful pentru etichetele prevăzute la pct. 5-8 din tabel, referitoare la redactarea si imprimarea de documente, etichete si vignete, respectiv redactarea, imprimarea si aplicarea vignetelor, imprimate de firma acreditată, este de 0,02 lei/etichetă.

5. În cazul ridicării automate a probelor, se aplică următoarele tarife:

- pentru prima verificare, 195,3 lei/aparat/specie;

- pentru verificarea si monitorizarea anuală, 300,0 lei/aparat/specie.

6. Tariful prevăzut la pct. 2 din tabel, privind prelevarea de esantioane si sigilarea esantioanelor, efectuată de un esantionor acreditat, se reduce cu 60%.

7. Tarifele prevăzute la pct. 2 din tabel, pentru prelevarea si sigilarea la cerere a unui nou esantion din acelasi lot, se majorează cu 100%.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora

 

Având în vedere Referatul Directiei generale resurse umane si certificare nr. C.S.A. 3.426 din 8 aprilie 2010, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate de către medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfăsurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, se completează după cum urmează:

- după pozitia 4 din tabel se introduce o nouă pozitie, pozitia 41, cu următorul cuprins:

 

„41.

Cardiologie interventională

Prof. dr. lancu Adrian

Bucuresti

Cluj

Iasi

Timisoara

Târgu Mures

X"

 

 

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală resurse umane si certificare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 8 aprilie 2010.

Nr. 296.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Laurentiu Oprea

 

Bucuresti, 6 aprilie 2010.

Nr. 180.

ANEXĂ

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

CORPUL DE ARBITRI

 

HOTĂRÂRE ARBITRALĂ

din data de 30 martie 2010

având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

 

Completul de arbitri:

- Gheorghiu Gheorghe

- Lucan- Arjoca Marius

- Ros Viorel

- Tănăsescu Mihai

- Ticlea Alexandru

 

Pe rol se află cererea de arbitraj înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (denumit în continuare ORDA) cu nr. 2.207 din 17 martie 2009, introdusă de organismul de gestiune colectivă „Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor" (denumit în continuare UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată legal prin director general Ana Achim, care solicită declansarea procedurii de arbitraj în contradictoriu cu Asociatia pentru Tehnologie si Internet (denumită în continuare APTI), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. I.C. Brătianu nr. 44, se. A, et. 5, ap. 46, sectorul 3, reprezentată legal prin director executiv Bogdan Manolea, Asociatia Natională a Internet Service Providerilordin România (denumită în continuare ANISP), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 1, sectorul 5, reprezentată legal prin director executiv Gheorghe Serban, si S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. (denumită în continuare ORANGE ROMÂNIA), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53, sectorul 1, reprezentată legal prin manager Milena Horvat, cerere având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale pe sisteme informatice de stocare si pentru punerea operelor muzicale la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile.

Arbitrajul s-a desfăsurat la termenele din 1, 15 si 22 aprilie 2009, respectiv 3, 11, 18 si 23 martie 2010, la sediul ORDA din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. La termenele mentionate părtile au depus înscrisuri si au avut loc dezbateri privind obiectul cauzei, aspecte consemnate în procesele-verbale de sedintă încheiate si aflate la dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind încheiate în sedinta din 23 martie 2010, când părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei.

În cadrul sedintei din 11 martie 2010, S.C. ROTON S.R.L. (denumită în continuare ROTON) si S.C. UNIVERSAL MUSIC ROMÂNIA - S.R.L. (denumită fn continuare UNIVERSAL ROMÂNIA), cu sediul ales în municipiul Bucuresti, str. George Enescu nr. 7, ap. 23, sectorul 1, reprezentate legal prin avocat Magdalena-Daniela Popescu, au formulat în cauză o cerere de interventie principală, respinsă de completul de arbitri ca inadmisibilă, întrucât interesul intervenientilor nu este actual ca urmare a neimplicării în faza legală obligatorie de negociere. Totodată, nici cererea de interventie accesorie nu poate fi admisă, având în vedere aceleasi considerente.

La termenul din 23 martie 2010, completul arbitrai, având nevoie de timp pentru a delibera, a decis ca pronuntarea să aibă loc la data de 30 martie 2010, când, în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, a fost pronuntată, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRI

constată:

Ca urmare a Cererii de arbitraj formulate de reclamanta UCMR- ADAsi înregistrate la ORDAcu nr. 2.207 din 17 martie 2009, prin care acest organism de gestiune colectivă a solicitat stabilirea formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale pe sisteme informatice de stocare si pentru punerea operelor muzicale la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile, ORDA [în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 8/1996] a convocat părtile la data de 23 martie 2009 în vederea desemnării prin tragere la sorti a 5 arbitri titulari care să constituie completul de arbitraj, precum si a 3 arbitri de rezervă.

Conform procesului-verbal încheiat la 23 martie 2009, părtile au procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Ulterior, prin Adresa nr. 2.207 din 25 martie 2009, ORDA, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, a convocat pentru 26 martie 2009, la sediul său din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, arbitrii desemnati si părtile, în vederea constituirii completului de arbitraj.

La sedinta din data de 8 aprilie 2009, ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a domnului Baias Flavius, din motive obiective, astfel încât a fost convocat pentru participarea în cadrul arbitrajului primul dintre arbitrii de rezervă desemnati, si anume domnul Ticlea Alexandru.

Comisia de negociere a metodologiei a fost constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 178/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si/sau comunicare publică, prin punere la dispozitia publicului prin internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si remuneratiile cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008. Conform prevederilor acesteia, părtile sunt: UCMR- ADA, APTI, Asociatia Operatorilor Mobili din România (AOMR), ANISP, Societatea

Comercială VODAFONE ROMÂNIA - S.A., Societatea Comercială ORANGE ROMÂNIA - S.A. si Societatea Comercială ARHEXIM - S.R.L.

Având în vedere faptul că Societatea Comercială VODAFONE ROMÂNIA - S.A., Societatea Comercială ARHEXIM - S.R.L. si AOMR nu au efectuat plata onorariului arbitrilor, cele 3 părti nu au participat în cadrul procedurii de arbitraj.

Conform procesului-verbal încheiat, completul de arbitraj s-a constituit la data de 15 aprilie 2009, primul termen de la care s-a desfăsurat arbitrajul.

La termenul din 22 aprilie 2009, completul arbitrai constată că sunt întrunite conditiile de sesizare a Curtii Constitutionale în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, si astfel admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, formulată de ANISP, privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, si trimite dosarul pentru solutionare Curtii Constitutionale.

ORDA, prin Adresa nr. 3.554 din 29 aprilie 2009, înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. 7.134 din 29 aprilie 2009, trimite spre solutionare Curtii Constitutionale cererea de sesizare, precum si dosarul de arbitraj.

Curtea Constitutională, în Dosarul nr. 4.042D/2009, prin Decizia nr. 1.652 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate ridicată de către ANISP.

Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.652 din 15 decembrie 2009 este comunicată ORDÂ prin Adresa nr. 1.479 din 11 februarie 2010, înregistrată la ORDAcu nr. RGII/7377/15.02.2010.

ORDA, prin Adresa nr. RGII/7411/17.02.2010, convoacă arbitrii si părtile în vederea reluării arbitrajului suspendat pentru data de 24 februarie 2010, când completul de arbitri repune pe rol arbitrajul suspendat. La termenul din 11 martie 2010, ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a domnului Anagnoste Victor, din motive obiective, astfel încât a fost convocat pentru participarea în cadrul arbitrajului următorul arbitru de rezervă, si anume domnul Lucan- Arjoca Marius.

La termenul din 18 martie 2010, utilizatorii precizează că propunerea de metodologie depusă de ANISP este comună pentru toti utilizatorii, ORANGE ROMÂNIAachiesând la această propunere de metodologie.

Prin cererea de arbitraj formulată, UCMR- ADA solicită să fie stabilită forma finală a metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si comunicare publică prin punerea acestora la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile si drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor. În acest sens, UCMR- ADA arată că metodologia priveste utilizarea operelor muzicale prin reproducere si comunicare publică prin servicii online sau mobile, întrucât art. 13 lit. a) si f) din Legea nr. 8/1996 recunoaste autorilor de opere muzicale drepturile patrimoniale de a autoriza si de a interzice reproducerea operei, distribuirea operei si comunicarea publică a acesteia. Totodată, UCMR- ADA arată că drepturile ce fac obiect al metodologiei sunt dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publică, întrucât acestea sunt prevăzute ca drepturi distincte de Legea nr. 8/1996. De asemenea, gestiunea colectivă a acestor drepturi are o întindere diferită potrivit dispozitiilor art. 1231 si 1232 din Legea nr. 8/1996: pentru comunicarea publică a operelor muzicale gestiunea colectivă este obligatorie, iar pentru reproducerea operelor muzicale gestiunea colectivă este facultativă. În aceste conditii, gestiunea colectivă se realizează diferentiat pentru cele două drepturi, întrucât repertoriul gestionat colectiv facultativ nu este identic ca întindere cu cel gestionat colectiv în mod obligatoriu.


Astfel, în timp ce în cazul gestiunii colective obligatorii (comunicarea publică) UCMR- ADAÎi reprezintă pe toti titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, indiferent dacă i-au acordat sau nu mandat în acest sens, în cazul gestiunii colective facultative UCMR- ADAÎi reprezintă numai pe titularii de drepturi care i-au acordat mandat. Referitor la remuneratii, UCMR- ADA arată că acestea trebuie să fie diferentiate, în acord cu fiecare modalitate de utilizare a operelor muzicale, si să fie în acord cu practica europeană. Astfel, propunerea UCMR- ADA referitoare la utilizările precum streaming, webcasting, concerte live si muzică de fundal prevede o remuneratie de două treimi din totalul remuneratiei pentru dreptul patrimonial de comunicare publică, iar pentru dreptul de reproducere remuneratia va fi mai mică, respectiv de o treime din totalul remuneratiei. În cazul descărcării operelor muzicale (download) proportia este diferită, si anume remuneratia va fi mai mare: două treimi din totalul remuneratiei pentru dreptul patrimonial de reproducere, iar pentru dreptul de comunicare publică remuneratia va fi mai mică, de o treime din totalul remuneratiei. În domeniul utilizării operelor muzicale pe internet, UCMR- ADA arată că intensitatea utilizării este dată de numărul de vizitatori unici ai paginii de internet pe care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale. Totodată, UCMR- ADA arată că propunerea sa referitoare la cuantumul remuneratiilor este în concordantă cu remuneratiile ce se regăsesc în practica europeană pentru reproducerea si comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online si mobile. În privinta remuneratiilor minime, UCMR- ADA a propus si a solicitat ca stabilirea acestora să tină seama de practica europeană, potrivit căreia remuneratiile sunt prevăzute distinct pentru fiecare modalitate de utilizare si, în principal, în raport cu numărul de vizitatori unici sau ascultători online, după caz.

Prin întâmpinarea formulată, ANISP solicită respingerea propunerii de metodologie a reclamantei si stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor în forma propusă de pârâtă. În sustinerea întâmpinării, ANISP arată că reclamanta este desemnată de către ORDA drept colector unic al remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor de autor doar pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, pentru care, în conformitate cu prevederile art. 1231 lit. e) din Legea nr. 8/1996, gestiunea colectivă este obligatorie. Prin urmare, dreptul de reproducere, la care face referire UCMR- ADA în propunerea de metodologie, nu poate face obiectul unei metodologii opozabile erga omnes atâta vreme cât organismul de gestiune colectivă nu are nici prerogativa legală si nici mandate de la toti titularii acestui drept, astfel încât să se poată exercita o gestiune colectivă obligatorie, cu repertoriu extins. Din punctul de vedere al utilizării operelor muzicale pe internet, dreptul de reproducere prevăzut la art. 1232 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 este „consumat" la momentul fixării operei muzicale ca fonogramă sau videogramă, obiectul utilizării care se reglementează prin metodologia supusă arbitrajului reprezentându-l comunicarea publică si reproducerea fonogramei si/sau videogramei în scopul comunicării ei publice prin internet, ceea ce reprezintă o etapă ulterioară acelei reproduceri reglementate prin textul de lege indicat anterior. Totodată, ANISP arată că nu se poate face „comunicarea publică" a unei opere muzicale prin internet fără ca în prealabil aceasta să nu fie reprodusă pe un mediu de stocare denumit server, iar această reproducere, realizată printr-o operatiune de schimbare a formatului operei muzicale în unul compatibil utilizării pe internet, face parte din categoriile exceptate de la dreptul de reproducere, drept de reproducere care este definit de art. 14 din Legea nr. 8/1996. În acest fel, utilizarea operelor muzicale pe internet sub forma comunicării publice îndeplineste conditiile impuse de art. 33 alin. (3) din

Legea nr. 8/1996, respectiv: reproducerea folosită este un act tranzitoriu si accesoriu utilizării, este parte integrantă si esentială a procesului tehnic de transformare a formatului operei muzicale, scopul reproducerii este acela de a permite transmiterea în cadrul retelelor de calculatoare, în cadrul unei utilizări licite, iar această reproducere nu are o semnificatie economică de sine stătătoare. Prin raportare la Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăsurarea activitătilor de difuzare a programelor de televiziune, la prevederile art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 189 din Tratatul de la Roma institutiv al CEE, se trage concluzia ca sintagma „cu exceptia retelelor de calculatoare"continută de definitia dată radiodifuzării în art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, nu mai poate produce efecte juridice, legislatia comunitară prevalând dispozitiilor contrare din legislatia internă. Astfel, sintagma „cu exceptia retelelor de calculatoare" cuprinsă în art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996, care defineste radiodifuzarea, va trebui eliminată.

Părtile au depus concluzii scrise, arătând, în esentă, următoarele:

UCMR- ADA solicită ca metodologia să aibă în vedere remuneratia cuvenită autorilor de opere muzicale pentru utilizarea acestora pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, mai putin utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, care nu face obiect al propunerii de metodologie. Referitor la întelesul termenilor utilizati în metodologie, propunerea UCMR- ADA a avut în vedere practica europeană în domeniu si întelesul acelorasi termeni în raporturile dintre utilizatorii de opere muzicale pe internet si pe alte retele online sau mobile si organismele de gestiune colectivă din Europa. Drepturile patrimoniale ce fac obiectul metodologiei sunt dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publică (punere la dispozitia publicului); dată fiind strânsa legătură dintre reproducere si comunicare publică si interesul urmărit, UCMR- ADA apreciază că primează în cauză gestiunea colectivă obligatorie. În acest sens, poate fi cuprins în metodologie termenul „utilizare" care reuneste atât activitatea de reproducere, cât si pe cea de comunicare publică, cu stabilirea distinctă a remuneratiilor corespunzătoare dreptului de comunicare publică si, respectiv, a celor corespunzătoare dreptului de reproducere. Potrivit practicii europene, proportia dintre remuneratia pentru dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publică este: pentru downloads, în cazul dreptului de reproducere, remuneratia este de două treimi din cuantumul total al remuneratiei si de o treime pentru dreptul de comunicare publică, iar pentru streaming, webcasting si muzică de fundal, remuneratia este de o treime din cuantumul total al remuneratiei si de două treimi pentru dreptul de comunicare publică. Totodată, UCMR- ADA arată că în concordantă cu practica europeană, remuneratia minimă sau cea forfetară, după caz, trebuie să tină seama de modalitătile de utilizare, de numărul de opere muzicale utilizate, de numărul de consumatori finali care accesează site-ul sau pagina de internet a utilizatorului, de numărul de ascultători online care pot accesa simultan pagina de webcasting etc. Se impune, prin urmare, stabilirea unor remuneratii forfetare/minime care să aibă un caracter echitabil si să fie de natură a încuraja actul de creatie. În sprijinul celor sustinute de UCMR- ADA, de stabilire distinctă a remuneratiilor în functie de modalitătile de utilizare a operelor muzicale, sunt si următoarele elemente: propunerea utilizatorilor ORANGE ROMÂNIA si VODAFONE ROMÂNIA, de stabilire diferentiată a remuneratiilor pe diferite modalităti de utilizare, si solicitările altor utilizatori pentru a se avea în vederea stabilirea unor remuneratii distincte pe modalităti de utilizare. UCMR- ADA a propus o remuneratie totală de 12% (defalcată între drepturi mecanice si drepturi de comunicare publică), iar potrivit practicii europene în domeniu, remuneratia se situează în tările europene între 8% si 15%, în cele mai multe tări remuneratiile fiind cuprinse între 10% si 12%. Referitor la baza de calcul al remuneratiilor, propusă de UCMR- ADA, aceasta este constituită din „totalitatea veniturilor brute lunare obtinute ca urmare a descărcării operelor muzicale sau accesării de către public a serviciului online sau mobil pe care sunt puse la dispozitia publicului opere muzicale, venituri reprezentând, dar fără a se limita la: tarifele solicitate consumatorilor finali, indiferent dacă sumele sunt plătite de consumatorul final direct utilizatorului ori unui intermediar, publicitate, abonamente, sponsorizări etc". UCMR- ADA arată că baza de calcul al remuneratiilor este în concordantă cu dispozitiile Legii nr. 8/1896, dar si cu practica din România, precum si cu practica europeană. În ceea ce priveste raportările utilizatorilor, UCMR- ADA precizează că în absenta unor informatii corecte, complete si furnizate de utilizatori la timp, UCMR- ADA se află în imposibilitatea de a repartiza remuneratiile, iar autorii nu pot beneficia de acestea. Din acest motiv este foarte important ca metodologia să prevadă obligatia utilizatorilor de a întocmi rapoarte complete cuprinzând operele muzicale utilizate, autorii acestora, durata de utilizare, perioada în care au fost utilizate etc.

În concluzie, în raport cu dispozitiile legale invocate, cu practica europeană, cu probele administrate, cu negocierile si recunoasterile sau achiesările unora dintre utilizatori, UCMR- ADA solicită completului de arbitraj ca la stabilirea formei finale a metodologiei să aibă în vedere forma propusă de UCMR- ADA.

La termenul pentru sustinerea concluziilor, ANISP a arătat că o metodologie anterioară în domeniu, în vigoare din anul 2005, contine principii simple, suple de aplicat oricăror modele de business si se raportează la caracterul oneros sau gratuit al utilizării. Dacă cuantumul remuneratiei va fi majorat asa cum solicită UCMR- ADA, în opinia ANISP utilizatorii care îsi desfăsoară afaceri în domeniu nu vor mai putea să le continue; astfel piata în domeniu va fi distrusă. Fată de contractele de revenue share aplicabile de către intermediari (de exemplu ORANGE ROMÂNIA), nu poate fi avută în vedere solicitarea UCMR- ADA; astfel remuneratia poate fi percepută si de la intermediar si de la utilizator. Totodată, arată că sponsorizările nu pot face parte din baza de calcul, iar referitor la cuantumul remuneratiei, aceasta este, conform propunerii de metodologie, de 8%. În continuare, ANISP a arătat că dacă s-ar mentine acelasi procent de 10% stabilit prin metodologia anterioară din 2005, această remuneratie ar constitui o variantă echilibrată de remuneratie. În ceea ce priveste criteriul practicii europene, ANISP arată că practica europeană trebuie avută în vedere doar pentru faza negocierilor dintre părti, nu si pentru cea a arbitrajului, dispozitiile legale referitoare la acestea neregăsindu-se si la prevederile referitoare la arbitraj. La nivelul Uniunii Europene, nu există o unitate de reglementare în domeniul metodologiei supuse arbitrajului, iar la nivel european nu există tarife stabilite diferentiat pentru dreptul de reproducere si cel de comunicare publică.

În concluzie, în raport cu dispozitiile legale invocate si cu probele administrate, ANISP solicită completului de arbitraj respingerea propunerii de metodologie, formulată de către reclamantă, si admiterea formei finale a metodologiei, conform formei propuse de ANISP.

APTI arată că prin propunerea de metodologie a utilizatorilor se sustine realizarea următoarelor obiective: crearea unui sistem de remuneratii care să permită dezvoltarea modelelor de afaceri pe internet în România, în conditii similare cu proiectele dezvoltate din afara României în ceea ce priveste distribuirea muzicii pe internet; stabilirea unor reduceri semnificative ale procentelor pentru autorii care îsi publică în mod gratuit pe internet operele lor, în cazul în care detin toate drepturile de autor si conexe, pentru a încuraja promovarea acestora, dacă ei decid să se promoveze în acest mod; excluderea muzicii permise de la alt site web prin intermediul unui tert (embed) din scopul acestei metodologii; notiunea de reproducere în aceste utilizări este un act provizoriu si accesoriu de reproducere si nu are un caracter economic de sine stătător; utilizările necomerciale trebuie să fie permise în conditii clare si la preturi accesibile; termenii folositi în metodologie să fie în concordantă cu legislatia românească în domeniul serviciilor pe internet (definite ca servicii ale societătii informationale în Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic), să respecte principiile de neutralitate tehnologică prevăzute de actele normative si să aibă o semnificatie din punct de vedere tehnic; criteriul practicii europene trebuie avut în vedere în legătură directă cu pozitia dominantă avută de organismele de gestiune colectivă, în conformitate cu dreptul european si national si posibilitatea ca acestea să impună tarife mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene.

În concluzie, APTI solicită adoptarea propunerii de metodologie conform versiunii înaintate de utilizatori, stabilirea exclusivă a unei remuneratii procentuale din cifra de afaceri sau câstigurile obtinute din activitatea respectivă, reducerea remuneratiilor pentru autorii care detin toate drepturile de autor si conexe asupra operelor lor la doar 5% din remuneratiile datorate în mod obisnuit, stabilirea definitiei utilizatorului, după cum urmează: „Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, persoana fizică sau juridică ce oferă servicii ale societătii informationale cuprinzând operele muzicale găzduite pe sisteme informatice aflate în gestiunea sa.", excluderea notiunii de reproducere din scopul acestei metodologii, având în vedere art. 33 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, si respingerea propunerii de metodologie formulate de UCMR- ADA.

ORANGE ROMÂNIA achiesează la propunerile si concluziile ANISP; în plus, aduce în discutie prevederile legale privind dreptul de comunicare publică.

Analizând actele si lucrările dosarului, completul arbitrai retine următoarele:

Completul arbitrai este legal învestit si are competenta de a solutiona cererea de arbitraj formulată de reclamanta UCMR- ADA în contradictoriu cu pârâtele APTI, ANISP si ORANGE ROMÂNIA în vederea stabilirii formei finale a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale si pentru punerea operelor muzicale la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile, în temeiul prevederilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996.

În prealabil, se constată că titlul metodologiei, propus de părti, nu este adecvat cu continutul negocierilor si medierii prin arbitraj, de stabilire a remuneratiilor titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile.

În consecintă, titlul metodologiei va fi următorul: „Metodologie privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile".

Completul constată următoarele elemente de dezacord dintre părti:

1. Privitor la licentele pentru folosirea operelor muzicale, părtile propun rezolvări cu nuantări diferite, sens în care completul decide următoarele:


Autorizatia licentă neexclusivă conferă utilizatorului, după caz, dreptul de a reproduce si/sau dreptul de comunicare publică pe teritoriul României a operelor muzicale, fiind utilizator persoana fizică sau juridică ce oferă publicului servicii ale societătii informationale cuprinzând operele muzicale aflate pe un sistem informatic on line sau mobil. În această categorie se află orice persoană sub al cărei nume este înregistrat domeniul de internet sau alte retele, cu sau fără fir, ori care este responsabilă de continutul site-ului disponibil pe internet sau pe alte retele, cu sau fără fir, precum si cea care exploatează site-ul pe internet sau pe alte retele, cu sau fără fir, ori care obtine venituri din publicitate, din descărcarea sau ascultarea de opere muzicale sau sub orice altă formă, ca urmare a furnizării serviciilor cuprinzând opere muzicale prin internet sau pe alte retele, cu sau fără fir.

Utilizarea operelor muzicale se realizează prin comunicare publică (ascultare) fără posibilitatea de stocare a operelor muzicale, efectuată cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online ori mobil (streaming) sau prin reproducere cu descărcare (stocare) si comunicare publică (ascultare) de către consumator a operelor muzicale, efectuată cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online ori mobil (download).

În vederea obtinerii licentei, persoana interesată trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea acesteia cu cel putin 10 zile înainte de autorizarea utilizării. Odată cu cererea de autorizare se vor depune fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de înmatriculare si/sau înregistrare fiscală, fotocopia dovezii de înregistrare a domeniului de internet detinut, precum si orice alte informatii privitoare la modalitatea si reteaua prin care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale.

Cererea de autorizare si documentele pot fi transmise si în format electronic la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectivă. În termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare, însotită de toate documentele, organismul de gestiune colectivă este obligat să încheie cu solicitantul licenta neexclusivă de utilizare a operelor muzicale pe internet sau pe alte retele, cu sau fără fir. Licenta neexclusivă se acordă pentru o perioadă de 3 ani, însă la solicitarea expresă a utilizatorului aceasta se poate acorda pentru o perioadă mai scurtă. În cazul dreptului de reproducere, autorizatia licentă neexclusivă se încheie numai cu privire la opere muzicale ce fac parte din repertoriul gestionat în mod facultativ de organismul de gestiune colectivă. Licenta neexclusivă se poate acorda si prin corespondentă (e-mail, fax, postă).

2. Privitor la dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publică a operelor muzicale prin internet sau prin alte retele, cu sau fără fir, în functie de care se stabileste remuneratia autorilor, se constată:

Potrivit art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, dreptul de comunicare publică a operei este un drept patrimonial distinct si exclusiv pentru care legiuitorul a prevăzut obligativitatea gestiunii colective în cazul operelor muzicale. Comunicarea publică a operelor muzicale se face în scop de ascultare fără fixare ori pentru fixare si ascultare. În cazul comunicării operelor muzicale în scop de ascultare fără fixare, această operatiune implică un act provizoriu de reproducere, parte a unui proces tehnic menit să permită utilizarea licită a operei, fiind o exceptie de la dreptul distinct de reproducere reglementată de dispozitiile art. 33 alin. (3) din lege, astfel: „sunt exceptate de la dreptul de reproducere (...) actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integrantă si esentială a unui proces tehnic si al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de către un intermediar, sau utilizarea licită a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economică de sine stătătoare." în cazul comunicării operelor muzicale în scop de fixare si apoi de ascultare, dreptul de reproducere este de sine stătător, ca drept autonom.

În acest sens este si practica europeană, asa cum rezultă din răspunsul SACEM-Franta, depus de UCMR- ADA, care apreciază că acestea sunt acte provizorii de reproducere pentru care nu este nevoie de autorizare, deoarece reprezintă o exceptie de la dreptul de reproducere, prevăzut de art. 5 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informatională. Exceptia a fost încorporată în legislatia internă de dispozitiile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 8/1996.

3. Privitor la remuneratiile pentru autorii operelor muzicale, completul de arbitraj va tine seama că părtile au ajuns la un relativ acord pentru un procent de 10% din baza de calcul, pentru reproducere si comunicare publică.

Arbitrii au luat în considerare necesitatea încurajării serviciilor de furnizare legală de opere muzicale pe internet si pe alte retele si evitarea situatiei inechitabile în care un posibil utilizator ar datora titularilor de drepturi sume mai mari decât cele încasate. De asemenea, s-a urmărit asigurarea unui echilibru între interesul publicului de a avea acces la servicii de utilizare a operelor muzicale în conditii facile si rezonabile prin încurajarea dezvoltării investitiilor în acest domeniu si interesul creatorilor de a fi remunerati pentru utilizarea operelor lor.

Completul nu poate lua în considerare propunerea UCMR- ADA privind exceptarea unor tipuri de utilizări, deoarece dreptul de comunicare publică se gestionează colectiv în mod obligatoriu, conform art. 1231 din Legea nr. 8/1996. Exceptarea tonurilor de apel este retinută în cauză, deoarece există o altă metodologie aplicabilă, iar acestea oricum nu au făcut obiect al negocierilor dintre părti.

Remuneratia propusă de utilizatori pentru situatia în care autorul îsi oferă spre ascultare sau descărcare propriile creatii nu este retinută în cauză, întrucât Legea nr. 8/1996 nu reglementează situatia în care titularul de drepturi să se autorizeze sau să îsi plătească remuneratii prin intermediul organismului de gestiune colectivă, care, potrivit art. 125 din legea mentionată nu este titular de drepturi, ci mandatar al acestora.

Pentru oferirea spre ascultare (streaming), cu titlu gratuit, remuneratia va fi forfetară, în functie de numărul operelor muzicale, cu o crestere si în functie de transele de ascultători. Pentru utilizarea ca muzică de fundal a operelor muzicale se datorează o remuneratie lunară de 20 lei.

Pentru oferirea spre ascultare, cu titlu oneros, se acordă 8% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publică, prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.

Pentru oferirea spre descărcare (download), cu titlu gratuit, remuneratia va fi forfetară în functie de numărul de opere muzicale, cu o crestere în functie de operele muzicale descărcate.

Pentru oferirea spre descărcare (download), cu titlu oneros, se acordă 7% din baza de calcul, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea (fixarea) operelor muzicale, si 3% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publică prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.

4. Privitor la baza de calcul al remuneratiilor procentuale se decide că aceasta este formată din totalitatea veniturilor brute lunare obtinute de utilizator ca urmare a folosirii operelor muzicale.

5. Privitor la informatiile ce trebuie comunicate organismului de gestiune colectivă pentru autorizarea utilizării nu se poate retine în cauză obligatia transmiterii „operelor muzicale ce urmează a fi reproduse pe mediul de stocare în vederea punerii la dispozitia publicului" deoarece, fiind vorba despre gestiune colectivă extinsă, obligatorie, înseamnă că organismul de gestiune colectivă îi reprezintă pe toti titularii de drepturi si poate autoriza utilizarea tuturor operelor acestora, astfel încât comunicarea de către utilizatori a posibilelor opere care vor fi utilizate apare ca fiind o actiune imposibil de realizat practic. Operele care sunt utilizate nu sunt cunoscute la momentul solicitării autorizatiei deoarece există opere muzicale care apar ulterior autorizării si sunt imposibil de identificat la momentul solicitării autorizatiei.

În acest sens, este de esenta gestiunii colective ca utilizatorii să transmită ulterior utilizării către organismul de gestiune colectivă informatii privind operele utilizate, în scopul remunerării corespunzătoare a titularilor de drepturi, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996. Utilizatorii sunt obligati ca până la data de 20 a fiecărei luni să comunice organismului de gestiune colectivă, pentru luna precedentă, un raport privind operele muzicale utilizate, care va cuprinde baza de calcul al remuneratiei, operele muzicale reproduse si/sau comunicate public, cu indicarea pentru fiecare operă muzicală în parte a denumirii operei muzicale, autorului/autorilor, interpretului/interpretilor, numărului de ascultări/descărcări si a duratei de utilizare. Utilizatorii sunt obligati să permită realizarea unei monitorizări si a unui raport de trafic de către o tertă persoană independentă, dintre cele agreate de organismul de gestiune colectivă, sau să implementeze un program de monitorizare a traficului de către organismul de gestiune colectivă agreat de acesta din urmă.

Fată de considerentele expuse, completul de arbitri

HOTĂRĂSTE:

Forma finală a metodologiei este următoarea:

METODOLOGIE

privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

Art. 1. - Reproducerea si comunicarea publică a operelor muzicale pe teritoriul României, însotite sau nu de imagini, printr-un serviciu online sau mobil, se pot face numai în baza unei autorizatii licentă neexclusivă încheiată cu organismul de gestiune colectivă pentru operele muzicale.

Art. 2. - (1) Autorizatia licentă neexclusivă conferă utilizatorului, după caz, dreptul de a reproduce si/sau dreptul de comunicare publică pe teritoriul României a operelor muzicale în modalitătile prevăzute de prezenta metodologie.

(2) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, persoana fizică sau juridică ce oferă publicului servicii ale societătii informationale care contin opere muzicale aflate pe un sistem informatic online sau mobil.

Art. 3. - (1) Este utilizator orice persoană:

a) sub al cărei nume este înregistrat domeniul la care este accesibil serviciul prin internet sau alte retele cu sau fără fir; sau

b) care este responsabilă de continutul site-ului disponibil pe internet sau pe alte retele, cu sau fără fir; sau

c) care exploatează site-ul pe internet sau pe alte retele, cu sau fără fir; sau

d) care obtine venituri din publicitate, din descărcarea sau ascultarea de opere muzicale ori sub orice altă formă ca urmare a furnizării serviciilor cuprinzând opere muzicale prin internet sau prin alte retele, cu sau fără fir.

Art. 4. - Utilizarea operelor muzicale se realizează prin următoarele operatiuni:

a) oferirea spre ascultare (comunicare publică, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului), fără posibilitatea de stocare a operelor muzicale, efectuată cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online sau mobil;

b) oferirea spre descărcare (reproducere si comunicare publică) de către consumator a operelor muzicale, efectuată cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online sau mobil.

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii licentei, solicitantul trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea acesteia cu cel putin 10 zile înainte de utilizare.

(2) Odată cu cererea de autorizare, solicitantul are obligatia să depună următoarele documente: fotocopia actului de identitate sau fotocopia certificatului de înmatriculare si/sau înregistrare fiscală, precum si orice alte informatii privitoare la modalitatea si reteaua prin care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale.

(3) Cererea de autorizare si documentele prevăzute la prezentul articol pot fi transmise si în format electronic la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectivă.

Art. 6. - (1) În termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare, însotită de toate documentele prevăzute la art. 4 alin. (2), organismul de gestiune colectivă este obligat să încheie cu solicitantul licenta neexclusivă de utilizare a operelor muzicale pe internet sau pe alte retele, cu sau fără fir.

(2) Licenta neexclusivă se poate acorda si prin corespondentă (e-mail, fax, postă).

(3) Licenta neexclusivă se acordă pentru o perioadă de 3 ani, însă la solicitarea expresă a utilizatorului aceasta se poate acorda pentru o perioadă mai scurtă.

(4) În cazul dreptului de reproducere, autorizatia licentă neexclusivă se încheie numai cu privire la opere muzicale ce fac parte din repertoriul gestionat în mod facultativ de organismul de gestiune colectivă.

Art. 7. - Pentru reproducerea si/sau comunicarea publică, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale printr-un serviciu online sau mobil, utilizatorii au obligatia de a plăti remuneratii pentru titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, după cum urmează:

A. Oferirea spre ascultare (streaming):

a) cu titlu gratuit:

 

Număr de opere muzicale

1-20

21-200

201-1.000

Peste 1.000

Remuneratie lunară

20 lei

30 lei

50 lei

100 lei

 

În situatia utilizatorilor care oferă spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare transă de câte 500.000 de ascultări lunare se adaugă câte o remuneratie echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus.

Pentru utilizarea ca muzică de fundal a operelor muzicale se datorează o remuneratie lunară de 20 lei.

b) cu titlu oneros:

- 8% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publică prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.


B. Oferirea spre descărcare (download): a) cu titlu gratuit:

 

Număr de opere muzicale

1-20

21-200

201-1.000

Peste 1.000

Remuneratie lunară

40 lei

60 lei

100 lei

200 lei

 

În situatia în care numărul de opere muzicale descărcate lunar este mai mare de 50.000, se adaugă câte o remuneratie suplimentară echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus pentru fiecare transă de 50.000 de opere muzicale. Pentru mai mult de 2.000.000 de opere muzicale descărcate lunar, nu se mai adaugă nicio remuneratie suplimentară.

Remuneratiile prevăzute în tabelul de mai sus se repartizează după cum urmează:

- 70% cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea operelor muzicale;

- 30% cu titlu de drept de comunicare publică prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.

b) cu titlu oneros:

- 7% din baza de calcul, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea operelor muzicale;

- 3% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publică prin punerea operelor muzicale la dispozitia publicului.

Art. 8. - Baza de calcul al remuneratiilor procentuale este formată din totalitatea veniturilor brute lunare obtinute de utilizator ca urmare a folosirii operelor muzicale, venituri reprezentând dar fără a se limita la: sume plătite de către consumatorii finali, indiferent dacă acestea sunt plătite direct utilizatorului ori unui intermediar, sau sume reprezentând publicitate, abonamente, sponsorizări.

Art. 9. - (1) Plata remuneratiilor se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate.

(2) În caz de întârziere la plata remuneratiei, utilizatorii datorează la sumele scadente si neachitate penalităti de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

(3) Remuneratiile stabilite în sumă fixă prin prezenta metodologie pot fi modificate anual potrivit indicelui de inflatie, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Utilizatorii sunt obligati ca până la data de 20 a fiecărei luni să comunice organismului de gestiune colectivă, pentru luna precedentă, un raport privind operele muzicale utilizate, care va cuprinde:

a) baza de calcul al remuneratiei;

b) operele muzicale reproduse si/sau comunicate public, cu indicarea pentru fiecare operă muzicală în parte a denumirii operei muzicale, autorului/autorilor, interpretului/interpretilor, numărului de ascultări/descărcări si a duratei de utilizare.

(2) Utilizatorii sunt obligati să permită realizarea unei monitorizări si a unui raport de trafic de către o tertă persoană independentă, dintre cele agreate de organismul de gestiune colectivă, sau să implementeze un program de monitorizare a traficului de către organismul de gestiune colectivă agreat de acesta din urmă.

Art. 11. - (1) Nu fac obiect al prezentei metodologii reproducerea si comunicarea publică a operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în asteptare pentru telefoanele mobile.

(2) Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Pronuntată astăzi, 30 martie 2010, la sediul ORDAdin municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj:

Gheorghiu Gheorghe

Lucan-Arjoca Marius

Ros Viorel

Tănăsescu Mihai

Ticlea Alexandru


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.