MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 275/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 275         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

323. - Hotărâre privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum si ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

 

352. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009

 

368. - Hotărâre privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

370. - Hotărâre privind aprobarea plătilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11/63/10. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002

 

89. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 66/2010

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 24 din 12 octombrie 2009

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum si ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 36 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prin prezenta hotărâre se stabileste sistemul de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum si ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare sistem de monitorizare.

Art. 2. - Sistemul de monitorizare prevăzut la art. 1 se stabileste pe baza Registrului national al capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum si ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4Asi 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) captură accidentală - orice preluare din habitatul natural de origine si detinerea neintentionată a unui exemplar sănătos, bolnav sau rănit al unei specii prevăzute la art. 1;

b) ucidere accidentală - orice formă neintentionată de suprimare a vietii unui exemplar apartinând unei specii prevăzute la art. 1;

c) punct de contact national - reprezentant desemnat în mod oficial de orice autoritate/institutie publică centrală prevăzută la art. 4, care are atributii stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Aplicarea măsurilor de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale speciilor prevăzute la art. 1 este asigurată, după caz, de:

a) autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;

b) Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

c) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

d) agentiile judetene si regionale pentru protectia mediului;

e) comisariatele judetene ale Gărzii Nationale de Mediu;

f) autoritătile administratiei publice locale;

g) centrele de reabilitare/îngrijire.

Art. 5. - (1) Comitetul tehnic pentru monitorizarea capturilor si uciderilor accidentale, denumit în continuare Comitetul, este un organism fără personalitate juridică înfiintat pentru a oferi asistentă tehnică în implementarea sistemului de monitorizare si se reuneste ori de câte ori este necesar, la sediul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Comitetul este alcătuit din punctele de contact nationale desemnate de următoarele autorităti/institutii:

a) autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;

b) Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

c) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

d) Garda Natională de Mediu;

e) centrele de reabilitare/îngrijire.

(3) Comitetul este convocat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(4) Comitetul are următoarele responsabilităti si atributii:

a) analizează din punct de vedere tehnic raportul anual transmis de Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

b) emite recomandări tehnice si stiintifice în implementarea sistemului de monitorizare;

c) evaluează eficienta sistemului de monitorizare privind transmiterea datelor;

d) elaborează recomandări anuale privind îmbunătătirea sistemului de monitorizare;

e) propune conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului completarea si modificarea prevederilor prezentei hotărâri pentru asigurarea eficientei sistemului de monitorizare;

f) avizează planurile de monitorizare privind capturile si uciderile accidentale;

g) monitorizează statusul de sănătate al animalelor sub raportul bolilor majore.

Art. 6. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului are următoarele responsabilităti si atributii:

a) desemnează un punct de contact national privind capturile si uciderile accidentale;

b) coordonează activitatea Comitetului;

c) aprobă calendarul reuniunilor Comitetului;

d) aprobă, prin ordin, componenta nominală a Comitetului, pe baza nominalizărilor transmise de autoritătile/institutiile prevăzute la art. 5 alin. (2), în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

e) în baza recomandărilor Comitetului, initiază mecanismul de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale si stabileste fondurile si conditiile specifice derulării acestuia;

f) aprobă si transmite raportul prevăzut la art. 7 lit. c) Comisiei Europene;

g) întreprinde actiuni de informare si constientizare a publicului cu privire la importanta aplicării si respectării prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - Agentia Natională pentru Protectia Mediului are următoarele responsabilităti si atributii:

a) desemnează un punct de contact national privind capturile si uciderile accidentale;

b) înfiintează si gestionează registrul national prevăzut la art. 2;

c) în baza datelor centralizate la nivel national, elaborează Raportul anual privind capturile si uciderile accidentale, denumit în continuare raport, pe care îl transmite spre avizare Comitetului si ulterior autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

d) întreprinde actiuni de informare si constientizare a publicului cu privire la importanta aplicării si respectării prevederilor prezentei hotărâri.


Art. 8. - Agentiile judetene si regionale pentru protectia mediului au următoarele responsabilităti si atributii:

a) desemnează o persoană de contact privind capturile si uciderile accidentale;

b) transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului date relevante în conformitate cu cerintele registrului national prevăzut la art. 2, ori de câte ori este cazul;

c) colaborează cu autoritătile administratiei publice locale pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri;

d) întreprind actiuni de informare si constientizare a publicului cu privire la importanta aplicării si respectării prevederilor prezentei hotărâri;

e) transmit, în regim de urgentă, la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti informatii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.

Art. 9. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor are următoarele responsabilităti si atributii:

a) desemnează la nivel central un punct national de contact privind capturile si uciderile accidentale si la nivel teritorial puncte de contact privind capturile si uciderile accidentale;

b) colaborează la nivel local si teritorial cu autoritătile competente pentru protectia mediului si cu autoritătile administratiei publice locale, pentru implementarea la nivel local a prevederilor prezentei hotărâri;

c) prin intermediul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene sau a municipiului Bucuresti, stabileste starea de sănătate a exemplarelor capturate accidental, supuse investigatiilor în vederea stabilirii diagnosticului;

d) stabileste cauza îmbolnăvirii/mortalitătii exemplarelor ucise accidental si informează autoritătile publice locale pentru protectia mediului;

e) întreprinde actiuni de informare si constientizare a publicului cu privire la importanta aplicării si respectării prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10. - Centrele de reabilitare/îngrijire au următoarele responsabilităti si atributii:

a) desemnează un punct national de contact privind capturile si uciderile accidentale;

b) colaborează la nivel local si judetean cu autoritătile competente pentru protectia mediului si comisariatele judetene ale Gărzii Nationale de Mediu pentru preluarea provizorie în custodie a exemplarelor de faună ce fac obiectul prezentei hotărâri;

c) elaborează si transmit agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului un raport anual cu privire la situatia exemplarelor de faună preluate în custodie, în baza prevederilor prezentei hotărâri;

d) întreprind actiuni de informare si constientizare a publicului cu privire la importanta aplicării si respectării prevederilor prezentei hotărâri;

e) transmit, în regim de urgentă, la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti informatii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.

Art. 11. - Gestionarul fondului cinegetic are următoarele responsabilităti si atributii:

a) monitorizează capturile si uciderile accidentale care pot avea loc în perimetrul suprafetelor aflate în gestiune;

b) colaborează cu agentiile judetene sau regionale pentru protectia mediului, după caz, pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

c) trimite agentiei judetene pentru protectia mediului un raport anual privind situatia uciderilor si capturilor accidentale care fac subiectul prezentei hotărâri;

d) transmite agentiei judetene pentru protectia mediului date relevante în conformitate cu cerintele registrului national prevăzut la art. 2, ori de câte ori este cazul;

e) transmite, în regim de urgentă, la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti informatii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.

Art. 12. - Autoritătile administratiei publice locale, prin personalul specializat pentru protectia mediului, au următoarele responsabilităti si atributii:

a) participă la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental la locul unde au fost identificate pe raza intravilanului din aria de competentă;

b) colaborează cu autoritătile competente pentru protectia mediului si cu comisariatele judetene ale Gărzii Nationale de Mediu pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri si pentru preluarea provizorie în custodie a exemplarelor de faună sălbatică de către unitătile permanente care detin animale sălbatice;

c) întreprind actiuni de informare si constientizare a publicului cu privire la importanta aplicării si respectării prevederilor prezentei hotărâri;

d) transmit, în regim de urgentă, la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti informatii privind orice semn de îmbolnăvire sau orice caz de mortalitate constatat la speciile la care se referă prezentul act normativ.

Art. 13. - Garda Natională de Mediu are următoarele responsabilităti si atributii:

a) desemnează un punct national de contact privind capturile si uciderile accidentale;

b) colaborează cu agentiile judetene sau regionale pentru protectia mediului, după caz, si cu autoritătile publice locale în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 14. - Persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care detine accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora are obligatia să le declare la comisariatul judetean al Gărzii Nationale de Mediu si să semneze declaratia privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4Asi 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 15. - (1) Comisariatele judetene ale Gărzii Nationale de Mediu, la sesizarea persoanelor fizice si/sau juridice ori a organelor de politie, iau legătura de urgentă cu punctul de contact al agentiei judetene sau regionale pentru protectia mediului, al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene sau a municipiului Bucuresti si cu reprezentantul autoritătii administratiei publice locale, în vederea stabilirii statusului de sănătate sau cauzei mortalitătii si pentru completarea declaratiei privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4Asi 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Comisariatele judetene ale Gărzii Nationale de Mediu sesizate în conformitate cu prevederile alin. (1) iau măsuri imediate pentru preluarea si plasarea provizorie în custodie în cadrul centrelor de reabilitare/îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate accidental, bolnave, rănite sau aflate într-un stadiu timpuriu de dezvoltare, până la atingerea stării fiziologice normale care să le permită reintroducerea în habitatele naturale de origine.

(3) Comisariatele judetene ale Gărzii Nationale de Mediu, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale sesizate în conformitate cu prevederile alin. (1), iau măsuri imediate pentru ecarisare si pentru transferul în acest scop al cadavrelor exemplarelor de faună sălbatică ucise accidental, după completarea declaratiei privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - (1) În cazul capturilor sau uciderilor accidentale piscicole, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, este obligatorie preluarea integrală a capturilor si aplicarea procedurilor reglementate de legislatia specifică în vigoare a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) În cazul în care se suspectează evolutia unei boli, va fi informată urgent directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti în vederea stabilirii statusului de sănătate sau cauzei mortalitătii.

Art. 17. - (1) Nedeclararea de către persoanele fizice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare apartinând speciilor prevăzute la art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Nedeclararea de către reprezentantul persoanei juridice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare apartinând speciilor prevăzute la art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 18. - (1) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 17 alin. (1)si (2) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit cu atributii de control din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.

Art. 19. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Rusu Liviu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 323.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGISTRUL NATIONAL

al capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum si ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007

 

Specia

Numărul de exemplare

Starea fiziologică a exemplarului/ exemplarelor capturat/capturate accidental

Stadiul de dezvoltare a exemplarului/ exemplarelor capturat/capturate accidental

Data evenimentului/ Număr de identificare al exemplarului/ exemplarelor

Localizare

Persoana fizică

sau juridică declarantă

Moarte accidentală Act de necropsie

Centru de reabilitare/îngrijire Proces-verbal de primire si fisa de sănătate

Reintroducere în habitat natural Proces-verbal de reintegrare/ reintroducere

Proces-verbal de ecarisare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4Asi 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare

 

            PERSOANA FIZICĂ/REPREZENTANTUL PERSOANEI JURIDICE DECLARANTĂ/DECLARANTE

 

Numele si prenumele..................................

Adresa:........................................................

Tel........................................................Fax ...................................

 

            Nr. de înregistrare la registrul comertului*........................ Cod unic de înregistrare* .................................

 

NATURA EVENIMENTULUI

Captură accidentală ................................................................................................................

Ucidere accidentală ................................................................................................................

 

CIRCUMSTANTELE INTRĂRII ÎN POSESIE:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

            specia (denumirea stiintifică si populară) ...................................................................................

 

Nr. crt.

Specia/Speciile Denumirea stiintifică

Denumirea populară

Numărul de exemplare

Sexul (dacă se poate determina)

Starea fiziologică (include stadiul de dezvoltare)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

            DATA INTRĂRII ÎN POSESIE (ZI/LUNĂ/AN) .............................................................

 

LOCALIZARE

Judet................................................................................................

Localitate.........................................................................................

Habitat.............................................................................................

Arie naturală protejată......................................................................

 

petent ............................................................

Data............Numele..................Semnătura........................

 

REPREZENTANTUL AGENTIILOR JUDETENE/REGIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Data..........Numele..............Semnătura.....................Stampila

 

REPREZENTANTUL AUTORITĂTII PUBLICE TERITORIALE SANITARE VETERINARE

Data................Numele.................Semnătura................Parafa

 

REPREZENTANTUL CENTRULUI DE REABILITARE/ÎNGRIJIRE, GRĂDINII ZOOLOGICE (DUPĂ CAZ)

Data..............Numele..................Semnătura............Stampila

 

REPREZENTANTUL GĂRZII NATIONALE DE MEDIU

Data..............Numele..................Semnătura.........................

 

Documentul a fost încheiat în 4 sau 5 exemplare originale, după caz.


*Se completează numai pentru persoana juridică.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 la regulament „Structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Constructii" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 2 la regulament „Structura organizatorică a unui inspectorat teritorial în constructii si a unei directii judetene de control în constructii" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. După anexa nr. 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 „Inspectoratele teritoriale în constructii si directiile judetene de control în constructii", prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Numărul maxim de posturi aprobat Inspectoratului de Stat în Constructii -I.S.C. este de 1.030, dintre care 124 defunctii de conducere.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat

în Constructii - I.S.C,

Edmund-Petru Veress

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 352.

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Inspectoratului de Stat în Constructii

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2V

(Anexa nr 2 la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a inspectoratului teritorial în constructii*

 

            Inspectoratul Teritorial în Constructii Bucuresti-IIfov: 1 Inspector sef adjunct, 6 Servicii Control si Inspectie, + Directia Control în Constructii a jud. Ilfov.


1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

INSPECTORATELE TERITORIALE ÎN CONSTRUCTII (I.T.C.) SI DIRECTIILE JUDETENE DE CONTROL ÎN CONSTRUCTII (D.J.C.C.)

 

Nr. crt.

Inspectoratul teritorial

Adresa

1.

I.T.C. Nord-Est

Iasi

 

D.J.C.C. lasi

 

 

D.J.C.C. Botosani

Botosani

 

D.J.C.C. Suceava

Suceava

 

D.J.C.C. Neamt

Piatra-Neamt

 

D.J.C.C. Bacău

Bacău

 

D.J.C.C. Vaslui

Vaslui

2.

I.T.C. Sud-Est

Constanta

 

D.J.C.C. Constanta

 

 

D.J.C.C. Galati

Galati

 

D.J.C.C. Buzău

Buzău

 

D.J.C.C. Brăila

Brăila

 

D.J.C.C. Tulcea

Tulcea

 

D.J.C.C. Vrancea

Focsani

3.

I.T.C. Sud Muntenia

Ploiesti

 

D.J.C.C. Prahova

 

 

D.J.C.C. Arges

Pitesti

 

D.J.C.C. Dâmbovita

Târgoviste

 

D.J.C.C. Ialomita

Slobozia

 

D.J.C.C. Călărasi

Călărasi

 

D.J.C.C. Giurgiu

Giurgiu

 

D.J.C.C. Teleorman

Alexandria

4.

I.T.C. Sud-Vest Oltenia

Craiova

 

D.J.C.C. Dolj

 

 

D.J.C.C. Gorj

Târgu Jiu

 

D.J.C.C. Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

 

D.J.C.C. Olt

Slatina

 

D.J.C.C. Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

5.

I.T.C. Vest

Timisoara

 

D.J.C.C. Timis

 

 

D.J.C.C. Arad

Arad

 

D.J.C.C. Hunedoara

Deva

 

D.J.C.C. Caras-Severin

Resita

6.

I.T.C. Nord-Vest

Cluj-Napoca

 

D.J.C.C. Cluj

 

 

D.J.C.C. Bihor

Oradea

 

D.J.C.C. Bistrita-Năsăud

Bistrita

 

D.J.C.C. Maramures

Baia Mare

 

D.J.C.C. Sălaj

Zalău

 

D.J.C.C. Satu Mare

Satu Mare

7.

I.T.C. Centru

Brasov

 

D.J.C.C. Brasov

 

 

D.J.C.C. Alba

Alba Iulia

 

D.J.C.C. Covasna

Sfântu Gheorghe

 

D.J.C.C. Harghita

Miercurea-Ciuc

 

D.J.C.C. Mures

Târgu Mures

 

D.J.C.C. Sibiu

Sibiu

8.

I.T.C. Bucuresti - Ilfov

Bucuresti

 

D.J.C.C. Ilfov

 

9.

Inspectoratul de Stat în Constructii - aparat central

Bucuresti

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsufi de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se revocă din functia de membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului:

a) domnul Nicolae Chesnoiu - membru, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

b) doamna Elena Petrascu - membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;

c) domnul Ioan Hidegcuti - membru, reprezentant al Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - (1) Se aprobă structura organizatorică a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Structura organizatorică aprobată conform alin. (1) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Persoanele care ocupă functii de conducere desfiintate ca urmare a aprobării noii structuri organizatorice vor fi trecute pe un post vacant, cu respectarea conditiilor de vechime prevăzute de lege.

(4) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent functiei de executie a persoanei care a ocupat functia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

(5) În situatia în care în cadrul structurii organizatorice nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei într-o functie de executie, corespunzătoare studiilor si conditiilor de vechime ale acesteia.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a AVAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În structura organizatorică a AVAS pot functiona directii, servicii si birouri, precum si activităti în teritoriu.

(2) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AVAS este de 267, exclusiv presedintele si vicepresedintii."

2. Anexa se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Încetarea raporturilor de muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a AVAS se realizează pe baza criteriilor stabilite între conducerea AVAS si reprezentantii salariatilor, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 368.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Număr maxim de posturi: 267

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

 

COMPONENTA

Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.

Gratiela Denisa lordache

presedinte, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

2.

Cristina Elena Oprea

membru, reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

3.

Alexandru Nicolae Păunescu

membru, reprezentant al Băncii Nationale a României

4.

Radu Constantin Ragea

membru, reprezentant al Ministerului Justitiei

5.

Sorin Alăzăroaie

membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru

6.

Daniela Nicoleta Andreescu

membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit si Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, si cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se alocă contravaloarea în lei a sumei de 869 mii euro, din bugetul pe anul 2010 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură si vânătoare", titlul 56 „Proiecte cu finantare externă nerambursabilă postaderare", articolul 56.06 „Programe din FEGA", pentru acordarea sprijinului financiar privind tomatele destinate procesării conform Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

(2) Valoarea sprijinului financiar aferent cererilor eligibile depuse în anul 2009 în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 reprezintă echivalentul în lei a 1.516,60 euro/ha, la cursul de schimb de 4,2180 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2009 si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 236 din 1 octombrie 2009.

(3) Beneficiază de plătile tranzitorii pentru tomate destinate procesării persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, care:

a) încheie până la data de 15 iulie a anului corespunzător depunerii cererii de plată cu un prim-procesator aprobat, detinător de licentă de fabricatie în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, cu modificările si completările ulterioare, un contract de livrare a productiei de tomate care se încadrează la codul NC 0702 00 00. Termenul-limită de 15 iulie este valabil inclusiv pentru actele aditionale la contract;

b) livrează pentru procesare, conform actelor doveditoare si în functie de suprafata contractată, cel putin echivalentul a 8.000 kg/ha tomate destinate procesării;

c) respectă prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

d) depun în termen documentele prevăzute de legislatie pentru obtinerea sprijinului la centrele locale, judetene sau al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plătilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării si aprobarea prim-procesatorilor.

(4) Fermierul beneficiază de această schemă de sprijin financiar după livrarea cantitătii eligibile.

(5) Suprafata eligibilă pentru plată se va considera minimum dintre suprafata determinată după efectuarea tuturor controalelor si suprafata contractată.

(6) În caz de fortă majoră beneficiarul este îndreptătit să primească echivalentul sprijinului pentru suprafata afectată de forta majoră si circumstante exceptionale, care poate fi întreaga sau o parte din suprafata contractată. În acest caz, calculul productivitătii se face raportând cantitatea livrată la suprafata neafectată de forta majoră. Productivitatea astfel calculată va respecta cantitatea de referintă de 8.000 kg/ha la hectar. Forta majoră se dovedeste prin documente justificative.

(7) În conditiile prezentei hotărâri, cazurile de fortă majoră sunt cele prevăzute de art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009.

Art. 2. - (1) Sprijinul financiar se asigură conform art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea


Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare. Valoarea anuală a sprijinului financiar pe hectar se stabileste în functie de suprafata eligibilă si plafonul national aprobat României prin dispozitiile alin. 1 din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009. (2) Cererile de sprijin se depun anual în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al

Consiliului din 19 ianuarie 2009, până în anul 2011 inclusiv, iar valoarea sprijinului financiar se stabileste în functie de suprafata eligibilă si plafonul national aplicat României în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale are obligatia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să restituie la bugetul de stat sumele alocate acestei forme de sprijin.

Art. 4. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală sunt responsabile de aprobarea prim-procesatorilor, astfel cum este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 91/2008.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este responsabilă pentru primirea solicitărilor, verificarea respectării conditiilor de eligibilitate, efectuarea plătilor si întocmirea centralizărilor pe beneficiari.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 370.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 11 din 8 ianuarie 2010

MINISTERUL AGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 63 din 16 martie 2010

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 10 din 4 martie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 175/2010 al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 si 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- anexa XV „Criterii specifice de puritate pentru coloranti" se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2008/128/CE a Comisiei din 22 decembrie 2008 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru colorantii autorizati pentru utilizarea în produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 6/20 din 10 ianuarie 2009.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Alimentelor, Corneliu Ceică,


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 66/2010

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările ulterioare, si ale părtii a III-a cap. I art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 66/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 si 181 bis din 22 martie 2010, se modifică după cum urmează: - punctul 2.4 va avea următorul cuprins: „2.4. Din bugetul alocat desfăsurării activitătilor specifice programului se finantează următoarele: editarea de brosuri, editarea de materiale de promovare si prezentarea/ editarea/multiplicarea de materiale de curs, închirierea de spatii, achizitia de rechizite, transmiterea de invitatii, onorariile, cazarea si masa trainerilor, cheltuielile cu masa si cazarea cursantelor, din etapa a III-a, precum si alte cheltuieli necesare organizării campaniilor de informare si a «Forumului Antreprenoriatului Feminin»."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

loan Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 13 aprilie 2010.

Nr. 89.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTII DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 24

din 12 octombrie 2009

Dosar nr. 14/2009

 

Sub presedintia doamnei judecător Lidia Bărbulescu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind admisibilitatea unei căi de atac împotriva sentintei prin care instanta, sesizată direct prin cererea de revizuire, se desesizează si trimite cauza procurorului competent, conform art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 72 de judecători din 108 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Scutea Gabriela - adjunct al procurorului general.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabilit că cererea de revizuire adresată în mod gresit direct instantei, fără parcurgerea procedurii de efectuare a actelor de cercetare, se trimite procurorului competent conform art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin sentintă care nu este supusă niciunei căi de atac.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În aplicarea dispozitiilor art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, se constată că instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar privind admisibilitatea unei căi de atac împotriva sentintei prin care instanta, sesizată direct prin cererea de revizuire, se desesizează si trimite cauza procurorului competent.

Astfel, din examenul jurisprudentei actuale s-a evidentiat că unele instante au pronuntat hotărâri definitive.

Alte instante, dimpotrivă, au recunoscut existenta unei căi de atac împotriva hotărârilor de desesizare si au trimis cauza procurorului competent în temeiul art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, în ipoteza în care instantele de judecată au fost sesizate direct prin cererea de revizuire, însă s-a constatat un punct de vedere neunitar cu privire la gradul de jurisdictie, în sensul că în timp ce unele au considerat că o astfel de hotărâre este atacabilă, atât cu apel, cât si cu recurs, alte instante au apreciat că singura cale de atac este recursul.

De asemenea, nici instanta supremă nu a avut un punct de vedere unitar în materia enuntată, în sensul că, desi initial a apreciat că recursul declarat împotriva sentintei prin care instanta, sesizată direct prin cererea de revizuire, se desesizează si trimite cauza la procuror este inadmisibil, ulterior a pronuntat sentinte cu mentiunea că pot fi atacate cu recurs.

Examinându-se fiecare dintre aceste ipoteze, în raport cu dispozitiile legale aplicabile, se constată următoarele:

Legiuitorul român a prevăzut în Codul de procedură penală, în Partea Specială, titlul II, „Judecata", cap. IV, sectiunea a II-a „Revizuirea", reglementarea acestei căi extraordinare de atac, statuând în dispozitiile art. 393-4081 obiectul revizuirii, cazurile si dovedirea unora, persoanele care pot cere revizuirea, organul căruia i se adresează cererea de revizuire, continutul acesteia si modalitatea completării sau precizării ei, în ipoteza neîndeplinirii conditiilor prevăzute expres, termenul de introducere, efectuarea actelor de cercetare, instanta competentă, precum si procedura judecării revizuirii, evidentiind prevederi concrete referitoare la măsurile premergătoare, admiterea în principiu, măsurile care pot fi luate după admiterea în principiu, rejudecarea, solutiile după rejudecare, calea de atac, revizuirea dispozitiilor civile, precum si revizuirea în cazul hotărârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului.

În continutul art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală se arată în mod expres că „Cererea de revizuire se adresează procurorului de la parchetul de pe lângă instanta care a judecat cauza în primă instantă".

Totodată, prevederile art. 399 din acelasi cod reglementează continutul actelor pe care procurorul le efectuează după introducerea cererii de revizuire, în sensul că poate asculta persoana care solicită revizuirea; când este necesară efectuarea de cercetări pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire, poate dispune aceasta prin ordonantă; cere, dacă este necesar, dosarul cauzei pentru efectuarea actelor de cercetare; poate delega organul de cercetare penală, ipoteză în care dispozitiile art. 217 ultimul alineat sunt aplicabile; termenul de efectuare a actelor de cercetare este de două luni si curge de la data introducerii cererii de revizuire, iar după efectuarea cercetărilor, procurorul înaintează întregul material împreună cu concluziile sale instantei competente.

Din perspectiva tehnicii de reglementare folosite de legiuitor, atât în art. 397 alin. 1, cât si în art. 399 alin. 5 din Codul de procedură penală, pe calea interpretării gramaticale a sintagmelor folosite, si anume „se adresează" si, respectiv, „înaintează întregul material împreună cu concluziile sale instantei competente", se delimitează în mod clar si expres modalitatea de sesizare a instantei competente privind revizuirea unei cauze, în sensul că aceasta are loc numai prin înaintarea de către procuror a materialului si concluziilor sale si nicidecum prin sesizarea pe calea cererii de revizuire adresate direct de vreuna dintre persoanele arătate expres de lege.

Altfel spus, modalitatea în care instanta de judecată competentă este sesizată cu judecarea revizuirii unei cauze presupune un proces de verificare mai întâi a existentei concluziilor si a materialului procurorului de la parchetul de pe lângă instanta care a judecat cauza în primă instantă, iar în mod subsecvent asupra organului judiciar căruia i s-a adresat cererea de revizuire, si anume a procurorului, precum si dacă acesta era cel competent, respectiv de la parchetul de pe lângă instanta care a judecat cauza în primă instantă.


Ipoteza adresării unei cereri de revizuire, de către vreuna dintre persoanele care poate formula o asemenea cerere, direct instantei de judecată, si nicidecum procurorului de la parchetul de pe lângă instanta care a judecat cauza în primă instantă, asa cum prevede în mod accesibil si previzibil art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, echivalează cu o cerere gresit îndreptată la un organ necompetent.

Legiuitorul român, desi nu a folosit, în mod expres, ca în cazul dispozitiilor art. 222 alin. 7 din Codul de procedură penală referitoare la plângerea penală gresit îndreptată, art. 2781 alin. 13 din acelasi cod privind plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată gresit îndreptată sau art. 285 teza I din Codul de procedură penală, ce vizează plângerea prealabilă, sintagma „plângerea (...) gresit îndreptată... se trimite...", concluzia mai sus mentionată, în ipoteza adresării directe a cererii de revizuire instantei de judecată, si nu procurorului, rezultă pe cale de interpretare a dispozitiilor art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, care stipulează în mod concret organul judiciar căruia i se adresează cererea de revizuire.

Astfel, instanta de judecată, în procesul de verificare asupra modului în care a fost sesizată, prin adresarea în mod direct cu o cerere de revizuire de către vreuna dintre persoanele prevăzute de lege, constatând inexistenta concluziilor procurorului, ca urmare a faptului că nu a fost parcursă etapa obligatorie a cercetărilor efectuate de către procuror, în conditiile art. 399 alin. 5 din Codul de procedură penală, va aprecia că cererea de revizuire ce i-a fost adresată a fost gresit îndreptată, urmând a o trimite organului judiciar competent, în scopul asigurării unei juste cercetări asupra sa.

Modalitatea mai sus mentionată se circumscrie procesului de verificare a legalei sesizări a organului judiciar, iar constatarea cererii de revizuire gresit îndreptate, ce va avea drept consecintă trimiterea la organul judiciar competent, chiar dacă nu este prevăzută în mod expres în normă, constituie o desesizare menită să asigure valorificarea drepturilor procesuale exercitate de către titularul unei asemenea cereri, în conditiile procedurii prevăzute expres în lege.

Hotărârea de desesizare prin care instanta de judecată, în temeiul art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, trimite cererea de revizuire procurorului de la parchetul de pe lângă instanta care a judecat cauza în primă instantă, sub aspectul felului acesteia, este sentinta, în conditiile art. 311 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Sentinta pronuntată în conditiile mai sus mentionate, ce contine măsura trimiterii la organul judiciar competent, fiind tot o hotărâre de desesizare ca si hotărârile de trimitere a plângerii gresit îndreptate reglementate de art. 222 alin. 7, art. 2781 alin. 13 si art. 285 teza I din Codul de procedură penală, este supusă numai căii de atac ordinare a recursului, controlul judiciar dând posibilitatea verificării obiectului cererii, stabilirii organului judiciar competent căruia i se trimite în mod efectiv si care asigură îndreptarea unor erori judiciare cu privire la aspectele mentionate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Se stabileste că sentinta prin care instanta, sesizată direct prin cerere de revizuire, se desesizează si trimite cauza procurorului competent conform art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală poate fi atacată cu recurs.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 12 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

judecător LIDIA BĂRBULESCU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.