MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 277/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 277         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

367. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General ai Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

104. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din Ministerul Administratiei si Internelor

 

321. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu aprobarea secretarului general al Guvernului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depăsite, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 367.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


ANEXĂ

REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"

CUI RO 2351555

Municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010 Propuneri

0

1

2

 

 

I

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

263.114,97

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

249.270,27

 

 

a)

din productia vândută

3

221.361,10

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

18.746,97

 

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

prodctia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

9.162,20|

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

13.844,70

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

11.561,70

 

 

d)

alte venituri financiare

14

2.283,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

284.609,04

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

280.313,64

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

35.519,74

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

8.609,56

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

8.569,04|

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

72.790,02

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

54.002,72

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

15.428,61

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

11.249,27

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

270,39

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

2.812,32

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.096,631


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

3.358,69

 

 

 

 

d4.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.081,57

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.277,12

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0,00

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

808,84

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

34.043,42

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

89.485,02

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

30.488,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,29|

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

135,64

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

31,91

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) eh. cu sponsorizarea

45

57,31

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

 

 

i7) OG28/2007 VÂNZĂRI IMOBILE

47.1

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.295,40

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

25,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

4.270,40

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-21.494,07

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,00

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-21.494,07

 

1

 

Rezerve legale

55

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevazute de lege

56

0,00


 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi xterne

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 si 59.

60

0,00

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0,00

 

 

8

 

50% pentru constituirea surselor de finantare a lucr.de invest. modernizare si dotări baza mater. destinata activ. de reprezentare si protocol pt institutiile reprezentative ale statului cf OUG nr. 126/2002 aprobată prin Legea nr. 36/2003

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

61.411,12

 

1

 

Surse proprii

65

34.043,42

 

2

 

Alocatii de la buget

66

22.484,00

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

 

- interne

68

 

 

 

 

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

4.883,70

 

 

 

neutilizate in 2009

 

4.883,70

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

61.411,12

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

61.411,12

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 


IX

 

DATE DE FUN DAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

263.114,97

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

284.609,04

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.553,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

2.457,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

54.002,72

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

53.998,20

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4,52

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.831,44

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

107.087,90

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

107.087,90

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

0,00

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.081,69

 

11

 

Plăti restante

93

0,00

 

 

a)

preturi curente

94

0,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

0,00

 

12

 

Creante restante

96

0,00

 

 

a)

preturi curente

97

6.221,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

6.221,00


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor

vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din Ministerul Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din Ministerul Administratiei si Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 104.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante

corespunzătoare functiilor contractuale din Ministerul Administratiei si Internelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Angajarea personalului în structurile Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, pe posturi vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale se face prin concurs sau examen, după caz, în urma cărora candidatii declarati „admis" încheie, în conditiile legii, contracte individuale de muncă.

(2) În functie de sursa de recrutare - internă sau externă - la concurs pot participa persoane din MAI sau, după caz, din afara acestuia, dacă îndeplinesc conditiile generale si conditiile specifice, stabilite potrivit prezentului regulament.

(3) În situatia în care la concurs nu se înscriu mai multi candidati pentru postul vacant/temporar vacant, selectionarea în vederea ocupării acestuia se realizează prin examen.

Art. 2. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante prevăzute la art. 1 alin. (1) se organizează de către structurile MAI ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, denumite în continuare unităti organizatoare, atât pentru posturile prevăzute în statele de organizare/de functii proprii, cât si pentru cele prevăzute în statele de organizare/de functii ale structurilor aflate în subordinea/finantarea acestora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru posturile vacante/temporar vacante aflate în statele de organizare/functii ale structurilor aparatului central al MAI si ale celor subordonate acestuia aflate în finantarea ordonatorului principal de credite, competenta de organizare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea respectivelor posturi revine, potrivit competentelor, conducătorilor acestora sau, după caz, secretarilor de stat, prevederile prezentului regulament aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 3. - (1) Anunturile privind posturile pentru care se organizează concurs se aduc la cunostinta publicului prin afisarea la sediul unitătii organizatoare si prin publicarea pe pagina de internet a acesteia sau, dacă aceasta nu există ori nu este operatională, pe pagina de internet a MAI si în presa scrisă, cu cei putin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării concursului, prin grija compartimentelor de resurse umane din/care deservesc unitatea organizatoare.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) contine următoarele elemente:

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul si principalele cerinte ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fisa postului;

b) conditiile de participare la concurs;

c) documentele solicitate candidatilor pentru constituirea dosarului propriu de recrutare, data-limită până la care se pot depune acestea si compartimentul care gestionează problematica specifică concursului, cu precizarea datelor de contact, precum si a celorlalte date necesare desfăsurării concursului;

d) bibliografia si tematica concursului;

e) locul, data si ora desfăsurării concursului, precum si proba/probele de concurs.

(3) În situatia în care anuntul se publică în presa scrisă, acesta contine doar elementele prevăzute la alin. (2) lit. a), data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs si datele de contact ale compartimentului care gestionează organizarea concursului.

(4) Sumele necesare publicării anunturilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare ale unitătilor organizatoare.

 

CAPITOLUL II

Conditii generale si conditii specifice pentru ocuparea

posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare

functiilor contractuale din MAI

 

SECTIUNEA 1

Conditii generale

 

Art. 4. - (1) În vederea participării la concurs, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii generale:

a) să aibă cetătenia română sau cetătenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;

b) să nu aibă antecedente penale, cu exceptia cazului în care a intervenit reabilitarea;

c) să îndeplinească conditiile de studii corespunzătoare postului;

d) să îndeplinească conditiile minime de vechime în muncă/în specialitate corespunzătoare postului;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării functiei, certificată conform legii;

f) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

g) să nu fi desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege - numai pentru functiile de conducere.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anumite domenii de activitate, conducerea unitătii organizatoare, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, poate decide, de la caz la caz, în functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetăteni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - (1) În vederea participării la concursul pentru ocuparea unei functii, pentru care se prevăd conditii referitoare la studii, fiecare candidat trebuie să fie:

a) absolvent cu certificat de capacitate/de absolvire a învătământului de 8 ani, în cazul functiilor pentru care sunt necesare studii generale;

b) absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei institutii de învătământ de nivel liceal, conform legii, în cazul functiilor pentru care sunt necesare studii medii;

c) absolvent cu diplomă a unei institutii de învătământ postliceal, în cazul functiilor prevăzute cu studii postliceale, respectiv cu diplomă de licentă/diplomă a unei institutii de învătământ superior, acreditată/autorizată, conform legii, în cazul functiilor pentru care sunt necesare studii superioare.

(2) Persoanele care participă la concursul organizat pentru ocuparea functiilor de conducere, cu exceptia functiilor de sef birou, trebuie să fi absolvit, suplimentar fată de prevederile alin. (1), si, cel putin, un program de masterat sau studii postuniversitare în specializări corespunzătoare cerintelor postului.

Art. 6. - (1) Conditiile de vechime necesare candidatilor pentru participarea la concurs sunt următoarele:

a) conditiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale pentru care sunt necesare studii superioare se stabilesc astfel:

1. 6 luni pentru ocuparea functiilor contractuale de gradul profesional II;

2. 3 ani si 6 luni pentru ocuparea functiilor contractuale de gradul profesional I;

3. 6 ani si 6 luni pentru ocuparea functiilor contractuale de gradul profesional IA;

b) conditiile minime de vechime în muncă necesare participării la concursul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale pentru care sunt necesare studii medii se stabilesc astfel:

1. 6 luni pentru ocuparea functiilor contractuale de treapta profesională II;

2. 3 ani si 6 luni pentru ocuparea functiilor contractuale de treapta profesională I;

3. 6 ani si 6 luni pentru ocuparea functiilor contractuale de treapta profesională IA.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conducătorul unitătii organizatoare poate stabili, în cazul functiilor comune din sectorul bugetar, conditii minime de vechime în muncă, prin corelare cu prevederile art. 8 alin. (3) din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Art. 7. - Pentru ocuparea functiilor contractuale de conducere, candidatii înscrisi la concurs trebuie să îndeplinească următoarele conditii de vechime în specialitate:

1. sef birou - 1 an;

2. sef serviciu - 2 ani;

3. director adjunct - 3 ani;

4. director - 3 ani;

5. director general adjunct - 3 ani;

6. director general - 3 ani;

7. sef departament - 5 ani.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii specifice

 

Art. 8. - (1) Conditiile specifice pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant corespunzător unei functii contractuale se stabilesc de către conducătorii unitătilor organizatoare, potrivit domeniului specific de activitate si pe baza cerintelor stabilite în fisa postului scos la concurs.

(2) Stabilirea conditiilor specifice se realizează cu respectarea principiilor egalitătii de sanse, nediscriminării si competentei profesionale.

(3) Pentru ocuparea functiilor de conducere se pot stabili suplimentar conditii specifice care să ateste calitatea de bun organizator si conducător de lucrări sau activităti, experienta în domeniu si capacitatea de a lua decizii.

Art. 9. - Pentru posturile vacante/temporar vacante a căror ocupare este conditionată de respectarea anumitor criterii stabilite prin legi speciale, candidatul trebuie să îndeplinească conditiile de studii necesare stabilite potrivit legii si fisei postului.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante

corespunzătoare functiilor contractuale din MAI

 

Art. 10. – În scopul organizării si desfăsurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, la nivelul unitătilor organizatoare se constituie comisii de concurs si comisii de solutionare a contestatiilor, ale căror componentă numerică, atributii si competente sunt stabilite în Metodologia privind organizarea si desfăsurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din MAI, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 11. - (1) În vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligatia de a depune, în termenul comunicat prin anuntul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului propriu de recrutare.

(2) La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante pot participa numai candidatii ale căror dosare proprii de recrutare sunt complete si corect întocmite.

(3) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante unitatea organizatoare întocmeste un dosar de concurs.

(4) Dosarele de concurs se păstrează timp de 2 ani la compartimentul de resurse umane din/care deserveste unitatea organizatoare, iar apoi se arhivează, în conditiile legii.

(5) Continutul dosarului propriu de recrutare, precum si cel al dosarului de concurs sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 12. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante constau în administrarea, după caz, a uneia dintre următoarele probe:

a) test scris, pentru verificarea cunostintelor necesare îndeplinirii atributiilor postului;

b) interviu pe subiecte profesionale.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în functie de specificul atributiilor postului, concursul poate consta, după caz, exclusiv în administrarea unei probe practice de evaluare a aptitudinilor, cu relevantă directă pentru performanta pe post ori în administrarea unei astfel de probe înainte de cea stabilită potrivit alin. (1).

(3) Proba/probele de concurs prevăzută/prevăzute la alin. (1) si (2) se desfăsoară în limba română.

Art. 13. - (1) Aprecierea rezultatelor finale ale probei/probelor de concurs se face cu note de la 1 la 10.

(2) Nota de promovare a probei/probelor de concurs este minimum 7,00. Candidatii care au promovat proba sunt declarati „admis", iar cei care nu au promovat sunt declarati „respins".

(3) În situatia în care, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), concursul constă în administrarea unei probe practice anterioare celei stabilite potrivit art. 12 alin. (1), la cea de a doua probă se prezintă numai candidatii declarati „admis" la proba practică.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obtinute la fiecare dintre probele concursului.

(5) Este declarat „admis" la concurs candidatul care a fost declarat „admis", după caz, la fiecare dintre probele concursului si a obtinut nota finală cea mai mare. Candidatii care au promovat proba/probele de concurs, însă nu au obtinut nota finală cea mai mare, precum si cei care nu au promovat proba/probele de concurs sunt declarati „respins" la concurs.

(6) În situatia în care mai multi candidati au aceeasi notă finală, iar concursul a constat în administrarea unei singure probe, este declarat „admis" la concurs candidatul care are cea mai mare medie la licentă, în cazul posturilor prevăzute cu studii superioare, la examenul de absolvire a scolii postliceale, în cazul posturilor prevăzute cu studii postliceale, la bacalaureat, în cazul posturilor prevăzute cu studii medii, ori, după caz, candidatul care are cea mai mare medie aritmetică a mediilor generale obtinute în ciclul gimnazial de pregătire, în cazul posturilor prevăzute cu studii generale. În cazul posturilor pentru care nu sunt prevăzute conditii de studii, în situatia în care mai multi candidati au aceeasi notă finală, iar concursul a constat în administrarea unei singure probe, departajarea candidatilor se realizează în urma readministrării probei.

(7) În cazul în care concursul a constat si în administrarea unei probe practice, în conditiile art. 12 alin. (2), si mai multi candidati au aceeasi notă finală, departajarea se realizează în functie de nota obtinută la proba practică, iar dacă si în această situatie se constată egalitate, pentru departajarea acestora se procedează potrivit prevederilor alin. (6).

(8) Desfăsurarea probelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare, la un interval de minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele.

Art. 14. - (1) Candidatul declarat „admis" la concurs se prezintă la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de ia data afisării rezultatului concursului.

(2) În cazul neprezentării la post a candidatului declarat „admis" la concurs, la termenul stabilit, conducătorul unitătii organizatoare comunică în scris persoanei care a promovat proba/probele de concurs, declarată „respins" la concurs, care are nota finală imediat inferioară candidatului declarat „admis" la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv. În această situatie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicării.

(3) Dacă nu există un alt candidat care să poată ocupa postul pentru care a fost organizat concursul în conditiile prevăzute la alin. (2), se procedează la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul regulament.

(4) Candidatii declarati „respins" la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obtinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în unitatea organizatoare sau în alte unităti ale MAI.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis" la concurs se poate prezenta la post în termen de maximum 31 de zile calendaristice, în cazul unor situatii determinate de prevederile legale aplicabile.

Art. 15. - (1) Pentru verificarea suplimentară a aptitudinilor cu relevantă pentru îndeplinirea atributiilor postului, candidatul declarat „admis" la concurs este încadrat, în conditiile legii, cu o perioadă de probă de 30 de zile calendaristice în cazul functiilor de executie, respectiv 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

(2) Decizia cu privire la verificarea suplimentară a aptitudinilor cu relevantă pentru îndeplinirea atributiilor postului prin încadrarea posturilor vacante/temporar vacante cu perioadă de probă se adoptă anterior declansării procedurilor specifice de concurs si se aduce la cunostinta candidatilor prin anuntul de concurs.

(3) La debutul în profesie, absolventii institutiilor de învătământ se încadrează, potrivit legii, pe baza unei perioade de stagiu de 6 luni.

(4) Regimul juridic al perioadelor de probă, respectiv stagiu, prevăzute la alin. (1) si (3), precum si statutul profesional al persoanelor încadrate cu astfel de perioade sunt cele reglementate de prevederile legale aplicabile categoriei profesionale a personalului contractual.

Art. 16. - (1) La concursurile pentru ocuparea functiilor de conducere vacante/temporar vacante prin promovarea din rândul specialistilor încadrati pe functii de executie se pot avea în vedere si următoarele elemente de apreciere:

a) rezultatele obtinute de candidati în activitatea desfăsurată până la data concursului;

b) calitătile de organizator si conducător al unor lucrări sau activităti;

c) capacitatea de a lua decizii.

(2) Candidatul declarat „admis" la concursul prevăzut la alin. (1) este încadrat, în conditiile prezentului regulament, pe o perioadă de probă de 90 de zile.


(3) Dacă la sfârsitul perioadei de probă prevăzute la alin. (2) persoana respectivă s-a dovedit corespunzătoare, aceasta este definitivată de la data începerii perioadei de probă. În cazul în care, în perioada de probă, persoana nu a dovedit că poate face fată sarcinilor ce îi revin în functia de conducere respectivă, aceasta este trecută în functia de executie avută anterior sau în alta echivalentă.

(4) Promovarea în functiile de conducere de director general, director, respectiv de director general adjunct, director adjunct si asimilate acestora se face prin concurs din rândul specialistilor care se încadrează în gradul profesional IA, I sau II, cu respectarea conditiilor de vechime prevăzute la art. 7.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1 la regulament

 

METODOLOGIE

privind organizarea si desfăsurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/

temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din MAI

 

SECTIUNEA 1

Constituirea si atributiile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din MAI.

Art. 2. - (1) În vederea organizării si desfăsurării concursurilor/examenelor prevăzute la art. 1, în cadrul unitătilor organizatoare se constituie comisii de concurs si comisii de solutionare a contestatiilor, denumite în continuare comisii.

(2) Componenta nominală a comisiilor, precum si desemnarea secretarului/secretarilor acestora se stabilesc prin dispozitie a conducătorului unitătii organizatoare, cu cel mult 20 de zile lucrătoare, dar nu mai putin de 15 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării concursului/examenului.

(3) Pentru posturile din competenta conducerii MAI componenta comisiilor se aprobă, potrivit normelor de competentă, la propunerea Directiei generale resurse umane.

Art. 3. - (1) Comisiile de concurs se alcătuiesc din persoane care au functia cel putin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, care prezintă autoritate morală si profesională, nu se află sub efectul unei sanctiuni disciplinare conform legii si care nu au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidati.

(2) Cel putin unul dintre membrii fiecărei comisii trebuie să aibă studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.

(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu aceea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 4. - (1) Comisiile de concurs se compun dintr-un număr impar de persoane, astfel:

a) presedinte - seful structurii/compartimentului în care se află postul vacant pentru care se organizează concurs;

b) 2 membri.

(2) În cazul în care în unitatea organizatoare nu există specialisti în domeniul de activitate al postului vacant, pentru asigurarea respectării conditiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), din comisie pot face parte specialisti de la alte unităti ale MAI sau din afara acestuia. Acestora, în situatia în care fac parte din comisiile de concurs, nu li se aplică prevederile art. 3 alin. (1) referitoare la nivelul functiei.

(3) Secretarul comisiei este numit din personalul compartimentului de resurse umane din/care deserveste unitatea organizatoare. Secretarul comisiei de concurs poate fi si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor. Acesta nu are calitatea de membru în comisii.

Art. 5. - Comisia de concurs are următoarele atributii:

a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor proprii de recrutare ale candidatilor si îndeplinirea conditiilor de participare la concurs;

b) stabileste bibliografia si, după caz, tematica de concurs;

c) stabileste proba/probele de concurs cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării concursului;

d) elaborează subiectele/temele si baremele de corectare/apreciere si notare pentru testul scris si proba practică, respectiv planul de interviu si baremele de apreciere pentru interviu, cu cel mult 24 de ore înainte de sustinerea fiecărei probe, având în vedere cerintele înscrise în fisa postului scos la concurs, folosind, dacă este cazul, si propuneri ale unor specialisti în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează concurs;

e) asigură îndeplinirea conditiilor pentru desfăsurarea optimă a concursului/examenului - spatii corespunzătoare, papetărie, birotică si alte elemente de logistică necesare, precum si respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidatilor, afisarea grilelor de răspuns la iesirea din sală si prezenta ultimilor 2 candidati la corectarea subiectelor-grilă etc;

f) efectuează instructajul candidatilor cu privire la modul general de desfăsurare a concursului/examenului, precum si înaintea fiecărei probe - numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data si locul afisării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestatii, situatiile care atrag eliminarea din concurs/examen, alte precizări necesare desfăsurării în bune conditii a concursului/examenului;

g) corectează/apreciază si notează lucrările/proba practică/răspunsurile candidatilor si, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de solutionare a contestatiilor;

h) semnează procesul-verbal care contine concluziile concursului/examenului, întocmit de secretarul comisiei, si îl prezintă conducătorului unitătii organizatoare, însotit de tabelul cu rezultatele obtinute de candidati, în vederea încheierii contractului individual de muncă/numirii în postul vacant;

i) păstrează în deplină securitate documentele si asigură confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la continutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu si lucrărilor candidatilor;

j) stabileste graficul de desfăsurare a concursului/examenului.

Art. 6. - (1) Comisiile de solutionare a contestatiilor sunt formate dintr-un presedinte si 2 membri.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) solutionează contestatiile candidatilor cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor concursului/examenului, depuse în termen de maximum 24 de ore de la afisarea rezultatului;

b) transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor în termen de maximum 48 de ore de la depunerea contestatiei;

c) transmite comisiei de concurs, prin secretarul comisiei, procesul-verbal prevăzut la art. 8 lit. b).

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor ia în considerare exclusiv contestatiile cu privire la notarea/aprecierea propriilor rezultate obtinute de candidat la proba de concurs/examen.

Art. 7. - Secretarul comisiei de concurs are următoarele atributii:

a) gestionează păstrarea dosarelor proprii de recrutare ale candidatilor si prezentarea acestora comisiei de concurs;

b) constituie si gestionează dosarul de concurs;

c) întocmeste si afisează înainte de data sustinerii primei probe/probei concursului lista candidatilor care nu pot participa la concurs din cauza faptului că nu au dosarele proprii de recrutare corect si/sau complet întocmite si/sau nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs;

d) întocmeste procesul-verbal cu rezultatele concursului/ examenului;

e) afisează graficul de desfăsurare a concursului/examenului, rezultatele concursului/examenului si baremele, precum si toate celelalte informatii necesare bunei desfăsurări a concursului/ examenului.

Art. 8. - Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) primeste de la secretariatul unitătii organizatoare contestatiile depuse în termenul stabilit de 24 de ore de la afisarea rezultatului;

b) întocmeste procesul-verbal care contine hotărârea comisiei de solutionare a contestatiilor;

c) prezintă presedintelui comisiei de concurs procesul-verbal cu privire la modul de solutionare a contestatiilor, împreună cu contestatiile.

 

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea subiectelor

 

Art. 9. - Comisia de concurs elaborează subiectele si baremele de corectare/apreciere si notare, tinând cont de următoarele cerinte:

a) să fie formulate clar, precis si în strictă concordantă cu tematica si bibliografia afisată;

b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;

c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea si solutionarea acestora.

Art. 10. - Testul scris constă în redactarea unei lucrări si/sau rezolvarea unor teste-grilă.

Art. 11. - Interviul pe subiecte profesionale poate aborda în proportie de maximum 20% si alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obtinute în muncă, comportamentul în situatii-limită ale candidatului si proiecte profesionale de viitor în situatia în care va ocupa postul pentru care candidează.

Art. 12. - (1) Proba practică se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potentialul de utilizare în context profesional a acelor abilităti personale care sunt indispensabile realizării atributiilor postului.

(2) În functie de atributiile postului scos la concurs, proba practică poate consta, între altele, în demonstrarea abilitătilor de lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, de dactilografiere ori stenodactilografiere, translatie la cască, interventie într-o situatie standard, coordonare a unei echipe, sinteză a unui text, descriere a unei situatii standard observate.

Art. 13. - (1) Pentru fiecare subiect se elaborează grila de corectare/apreciere si notare.

(2) Baremele, respectiv grilele de apreciere se afisează prin grija secretarului comisiei de concurs imediat după încheierea probei.

Art. 14. - Testele scrise se corectează si se notează. Interviul si proba practică de evaluare a aptitudinilor se apreciază si se notează.

Art. 15. - Durata fiecărei probe se stabileste de comisia de concurs/examen în functie de gradul de dificultate si de complexitate al subiectelor, fără a depăsi limita maximă de 3 ore.

Art. 16. - Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a ghidului de interviu, în întregime sau părti componente ale acestora, atrage pentru cei vinovati, după caz, măsuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Desfăsurarea concursului/examenului

 

Art. 17. - (1) Sălile, precum si celelalte locatii destinate sustinerii probelor sunt adaptate activitătilor legate de concurs/examen prin:

a) dotarea corespunzătoare;

b) înlăturarea oricăror materiale care ar putea influenta candidatii în elaborarea lucrărilor.

(2) în săli au acces numai candidatii, după verificarea identitătii acestora, precum si membrii comisiei si secretarul acesteia.

Art. 18. - (1) Lucrările se sigilează, înainte de comunicarea subiectelor, de către candidati în prezenta presedintelui comisiei, după care se aplică stampila unitătii organizatoare.

(2) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală si niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea si semnează de predarea acesteia. Candidatii pot părăsi sala si în situatii de urgentă, caz în care acestia sunt însotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs.

 

SECTIUNEA a 4-a

Corectarea si notarea testelor scrise

 

Art. 19. - (1) Testele scrise de verificare a cunostintelor se corectează si se notează, independent, de fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10, respectându-se baremele de corectare si notare. Un punct se acordă din oficiu.

(2) Fiecare corector înregistrează în borderouri punctajele si notele acordate pentru lucrări.


Art. 20. - (1) Testul-grilă se corectează pe loc, în sala în care s-a desfăsurat concursul/examenul, în momentul depunerii fiecărei lucrări.

(2) La corectarea testului-grilă asistă candidatul si membrii comisiei. La corectarea lucrărilor ultimilor 2 candidati asistă ultimii 2 candidati ale căror lucrări au fost deja corectate, în situatia în care la concurs participă un număr suficient de candidati pentru asigurarea acestei măsuri, în caz contrar aceasta aplicându-se în mod proportional.

Art. 21. - (1) După încheierea actiunii de corectare si notare, borderourile semnate si lucrările corectate sunt predate presedintelui comisiei de concurs.

(2) După ce presedintele comisiei verifică să nu fie diferente mai mari de un punct între notele acordate, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare în parte de către fiecare corector.

(3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de corectori, cu două zecimale, fără rotunjire, si se trece pe lucrare de către presedintele comisiei, care semnează alături de corectori.

Art. 22. - (1) În cazul în care între notele acordate unei lucrări există o diferentă mai mare de un punct, presedintele comisiei recorectează lucrarea. Recorectarea se face în prezenta membrilor comisiei care au acordat initial notele.

(2) Nota dată la recorectare este nota finală si se trece pe lucrare sub semnătura presedintelui comisiei de concurs.

(3) Situatiile care necesită recorectare sunt consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretar si semnat de membrii comisiei.

Art. 23. - (1) După ce toate lucrările au fost corectate, acestea se desigilează de secretarul comisiei în prezenta membrilor si a presedintelui comisiei de concurs.

(2) Secretarul comisiei întocmeste un tabel cu numele candidatilor si notele obtinute de acestia.

(3) Presedintele comisiei de concurs verifică corectitudinea transcrierii notelor finale de pe lucrări în tabel.

(4) Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în tabel se fac numai cu cerneală sau pastă rosie de către presedintele comisiei, care semnează si stampilează în dreptul acestora.

(5) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afisare, care, după caz, are loc înaintea desfăsurării următoarei probe.

 

SECTIUNEA a 5-a

Aprecierea si notarea interviurilor si a probelor practice de evaluare a aptitudinilor

 

Art. 24. - (1) În cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăsi tematica afisată.

(2) Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care este afisată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs.

(3) Interviul se înregistrează sau, în cazul în care nu sunt disponibilităti tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei.

(4) Pentru posturile care presupun o comunicare frecventă într-o limbă străină, o parte a interviului sau acesta în integralitate se poate sustine în limba respectivă.

Art. 25. - (1) Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs si se trec în borderou.

(2) La borderou se anexează motivarea, pe scurt, a mediei finale acordate, cu semnătura presedintelui si a membrilor comisiei de concurs.

(3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 26. - Pentru fiecare probă practică se întocmeste o grilă de apreciere, ce contine toate elementele necesare în vederea aprecierii independente - baremul, timpul de realizare a sarcinii, viteza de reactie, numărul de greseli si greselile apreciate ca fiind foarte grave etc. - si care este afisată la finalul încheierii probei de către ultimul candidat.

 

SECTIUNEA a 6-a

Stabilirea si comunicarea rezultatelor

 

Art. 27. - (1) Secretarul comisiei de concurs întocmeste tabelul nominal cu rezultatele obtinute, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

(2) Tabelul se afisează la sediul unitătii organizatoare, fiind semnat de presedintele comisiei de concurs si de secretarul acesteia.

Art. 28. - După rezolvarea contestatiilor se întocmeste tabelul cu clasificarea finală a candidatilor în ordinea descrescătoare a notelor finale. În dreptul fiecărui candidat se scrie nota finală obtinută si mentiunea: „admis", „respins", „neprezentat", „eliminat din concurs/examen", după caz.

 

SECTIUNEA a 7-a

Depunerea si rezolvarea contestatiilor

 

Art. 29. - (1) Eventualele contestatii cu privire la rezultatul probelor de concurs/examen se depun la secretariatul unitătii organizatoare în termen de 24 de ore de la afisare, în ziua prevăzută de graficul de desfăsurare a concursului/examenului, si se solutionează conform dispozitiilor prezentei sectiuni.

(2) La expirarea termenului de depunere a contestatiilor, secretariatul unitătii organizatoare predă secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor, în vederea solutionării, contestatiile depuse.

(3) Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

(4) Rezultatele obtinute la probele practice nu pot fi contestate.

(5) Comisia de solutionare a contestatiilor are obligatia de a solutiona contestatiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Art. 30. - (1) Nota acordată initial se modifică, prin crestere sau prin descrestere, dacă între aceasta si nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor se constată o diferentă de cel putin 0,50 puncte, până la nota 9,50. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota initială rămâne neschimbată, pentru notele de până la 9,50. Pentru lucrările corectate cu note de cel putin 9,50 se acordă nota de la recorectare.

(2) Nota acordată după contestatii rămâne definitivă.

Art. 31. - (1) Hotărârile comisiei de solutionare a contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei si semnat de presedintele si membrii acesteia.

(2) Rezultatele la contestatii se comunică candidatilor prin afisare la sediul unitătii organizatoare.

Art. 32. - După cel putin 30 de zile calendaristice de la data afisării rezultatelor concursului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice, unitatea organizatoare restituie, pe bază de semnătură, la cererea candidatului declarat „respins" la concurs, documentele depuse de acesta la dosarul propriu de recrutare, prevăzute la pct. 1 lit. b), d), g) si j) din anexa nr. 2 la regulament.

 


ANEXA Nr. 2 la regulament

 

Continutul dosarului propriu de recrutare al candidatilor si al dosarului de concurs pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din MAI

 

SECTIUNEA 1

Dosarul propriu de recrutare al candidatilor

 

1. Dosarul propriu de recrutare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant contine următoarele documente:

a) cererea de înscriere si CV;

b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postului si copii ale foilor matricole anexe care, în prezenta exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare, exemplarele originale se restituie candidatului;

c) copii ale actului de identitate, certificatului de nastere al candidatului, certificatului de căsătorie, precum si, după caz, ale hotărârilor judecătoresti privind starea civilă, care, în prezenta exemplarelor originale ale acestora, sunt certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către secretarul comisiei de concurs; după certificare exemplarele originale se restituie candidatului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinta care să ateste activitatea desfăsurată, vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitate;

e) tabelul nominal cu rudele candidatului (sot, sotie, rudă sau afin până la gradul II inclusiv);

f) certificatul de cazier judiciar;

g) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la institutia de învătământ, pentru absolventii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;

h) 3 fotografii tip carte de identitate; i) două fotografii color 9x12 cm; j) fisa medicală-tip de încadrare în MAI; k) certificatul de examinare psihologică; I) după caz, declaratia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2008;

m) declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptării conditiilor de recrutare.

2. Candidatii care au altă cetătenie decât cea română fac dovada îndeplinirii conditiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însotite de traducerile autorizate în limba română.

SECTIUNEA a 2-a

Dosarul de concurs

 

3. Dosarul de concurs este întocmit de compartimentul de resurse umane din/care deserveste unitatea organizatoare si contine următoarele documente:

a) documentul prin care au fost constituite comisiile;

b) copia anuntului postat pe pagina de internet sau, după caz, publicat în presă, precum si a celui postat la sediul unitătii organizatoare;

c) graficul desfăsurării concursului/examenului;

d) cererile de participare la concurs ale candidatilor;

e) lucrările scrise ale candidatilor si înregistrarea/transcrierea interviului pe subiecte profesionale;

f) procesele-verbale ale comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor;

g) procesul-verbal de consemnare a modului de desfăsurare a concursului/examenului si a rezultatelor obtinute de candidati;

h) borderourile si alte documente specifice concursului/ examenului;

i) contestatiile, acolo unde este cazul, precum si modalitatea de solutionare a acestora.

4. Borderourile si documentele mentionate la pct. 3 lit. h) se întocmesc avându-se în vedere următoarele modele:

A. Model de borderou pentru consemnarea notelor acordate

 

Concurs pentru ocuparea postului..................

Borderou pentru consemnarea notelor acordate

Tipul probei.............

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

 

Note pentru fiecare subiect

Nota finală*)

Observatii

S1

S2

S3

S4

S5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru fiecare subiect. La administrarea testelor tip grilă nu se consemnează nota obtinută la fiecare subiect, ci numai nota finală.

 

Numele si prenumele evaluatorului ....................

Data ................... Semnătura ..............................

 

B. Model de tabel cu rezultatele obtinute la concurs/examen

Tabel cu rezultatele obtinute la concursul/examenul pentru ocuparea postului de.....

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Nota la proba 1

Nota la proba 2

Nota finală*)

Observatii**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate la probele de concurs.

**) Se trec următoarele mentiuni: „Admis", „Respins", „Neprezentat", „Eliminat din concurs/examen", după caz.

 

Presedinte...................................

Secretar .......................................

 

Data..............................................

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Român pentru

Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantat din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 aprilie 2010.

Nr. 321.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

- mii lei-

Cap./Titlu

Subcap./Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2010

 

 

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

19.777,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

18.737,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

18.737,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

855,00

 

30.10

 

Venituri din proprietate

55,00

 

 

05

Venituri din concesiuni si închierieri

55,00

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

800,00

 

 

03

Al:e venituri din dobânzi

800,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

17.882,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

17.882,00

 

 

17

Venituri din organizări de cursuri de calificare si conv.profesională

17.782,00

 

 

50

Al:e venituri din prestări de servicii si alte activităti

100,00

 

45.10

 

Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate

1.040,00

 

 

01

Fondul european de dezvoltare regională

950,00

 

 

16

Alte facilităti si instrumente postaderare

90,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

27.655,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+56)

16.411,00

10

 

 

Tillul 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.091,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

7.722,00

 

 

01

Salarii de bază

6.340,00

 

 

02

Salarii de merit

 

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

06

Al:e sporuri

 

 

 

08

Fond de premii

802,00

 

 

09

Prima de vacantă

502,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

18,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

40,00

 

 

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

20,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate în natură

255,00

 

 

01

Tichete de masă

255,00

 

 

06

Tichete de vacanta

 

 

10.03

 

Contributii

2.114,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.591,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

38,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

398,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

21,00

 

 

06

Contributii pt.concedii si indemnizatii

66,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

5.080,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

2.663,00

 

 

01

Furnituri de birou

32,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

50,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

263,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

47,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

111,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

130,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

1.300,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

730,00

 

20.02

 

Reparatii curente

83,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

101,00

 

 

01

Uniforme si echipament

43,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

3,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

55,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

416,00

 

 

01

Deplasări interne

90,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

326,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

40,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

5,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

75,00

 

20.14

 

Protectia muncii

59,00

 

20.25

 

Chelt. Judiciare si extrajudiciare

50,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.588,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

88,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

5,00


- mii lei-

Cap./Titlu

Subcap./Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2010

 

 

03

Prime de asigurare non/viata

67,00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

7,00

 

 

04

Chirii

405,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.016,00

 

56

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN

1.240,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR

970,00

 

56.16

 

Alte facilităti si instrumente postaderare

270,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.244,00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

11.244,00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

11.244,001

 

 

01

Constructii

7.885,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.961,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

150,00

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

248,00

REZULTAT FINANCIAR

 

VENITURI TOTALE

19.777,00

CHELTUIELI TOTALE

27.655,00

a) Excedent

 

b) Deficit

7.878,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

7.878,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010:

 

1) Număr mediu de personal: 151 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 4.198 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 87 mii lei), indemnizatiile plătite unor persoane din afara unitătii (18 mii lei), suma pentru alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă (20 mii lei), precum si suma pentru indemnizatii de delegare (40 mii lei).

 

CUANTUMUL

total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice

în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii

partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizatia pe tară

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii:

4.132 lei

2. Donatii:

3.410 lei

3. Venituri din alte surse:

 

a) dividende:

161.538 lei

b) actiuni în parteneriat (burse, ajutoare IFA)

121.342 lei

c) dobânzi de plasament:

25.750 lei

d) alte venituri conform statutului:

49.746 lei

e) venituri economice (editare ziar):

313.981 lei

Total venituri (1+2+3):

679.899 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.