MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 283/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 283         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 aprilie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 237 din 9 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării

 

329. - Hotărâre privind unele măsuri de eficientizare a activitătilor în domeniul adoptiei

 

331. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

369. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010

 

375. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

391. - Hotărâre privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate si a Grupului tehnic de lucru

 

393. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum comunal, situate în judetul Brasov

 

394. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Maramures

 

397. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum comunal existent, situate în judetul Olt

 

398. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului(CE) nr. 1.907/2006

 

408. - Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 

409. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 

410. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de către doamna Limboseanu Mirela

 

411. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Arges de către domnul Lazăr Liviu Adrian

 

412. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de către domnul Kâlmân Zoltân

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

148. - Decizie privind eliberarea domnului Marian Enăchescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

149. - Decizie privind numirea domnului Dragos Mihael Ciuparu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008

 

1.024. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2010

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

10. - Hotărâre privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua natională a consultantului fiscal din România

 

11. - Hotărâre privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinta natională a Camerei Consultantilor Fiscali din 23 aprilie 2010

 

12. - Hotărâre privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 237

din 9 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dan Costin Nicolae în Dosarul nr. 1.889/233/2009 al Tribunalului Galati - Sectia civilă si de Constantin Gâlea din Bucuresti în Dosarul nr. 21.768/245/2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 7.300D/2009 si nr. 8.026D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 8.026D/2009 la Dosarul nr. 7.300D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 28 august 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.889/233/2009, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dan Costin Nicolau.

Prin încheierea din 30 septembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 21.768/245/2007, Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Constantin Gâlea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arată că dispozitiile cuprinse în art. 282 din Codul de procedură civilă înlătură posibilitatea atacării încheierilor judecătoresti premergătoare separat, cu apel sau recurs, împrejurare ce determină restrângerea dreptului fundamental la un proces echitabil si la solutionarea litigiilor într-un termen rezonabil. În practică, aplicarea dispozitiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă împiedică desfăsurarea cu celeritate a justitiei, lipsa controlului judiciar efectiv si rapid al încheierilor premergătoare generând erori judiciare ireparabile si prejudicierea justitiabililor.

Tribunalul Galati - Sectia civilă si Curtea de Apel lasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că accesul la justitie si folosirea căilor de atac se exercită în formele si conditiile procedurale prevăzute de lege si nu înseamnă, în toate cazurile, accesul la toate structurile judiciare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Autoritătile nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea si decizia de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecătii".

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16, art. 20, art. 21 alin. (3), art.24 alin. (1), art. 128 si 129, precum si în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea retine că asupra constitutionalitătii prevederilor de lege criticate, cu raportare la aceleasi dispozitii constitutionale ca si în cauza de fată, s-a mai pronuntat prin mai multe decizii, statuând în sensul constitutionalitătii acestor prevederi.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 201 din 4 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 6 noiembrie 2002, Curtea a retinut că liberul acces la justitie presupune si accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie. Totodată, Curtea a retinut că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Curtea a constatat, de asemenea, că stabilirea regulii conform căreia încheierile premergătoare – cu exceptia celor prin care s-a întrerupt cursul judecătii - nu pot fi atacate cu apel decât odată cu fondul împiedică prelungirea excesivă a duratei procesului si contribuie, prin aceasta, la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Considerentele si solutia deciziei mai sus mentionată sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dan Costin Nicolau în Dosarul nr. 1.889/233/2009 al Tribunalului Galati - Sectia civilă si de Constantin Gâlea din Bucuresti în Dosarul nr. 21.768/245/2007 al Curtii de Apel lasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării

 

Având în vedere obligatia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea si implementarea corectă si integrală a acquis-ului comunitar,

tinând cont de Scrisoarea nr. 191.334 din 30 iulie 2009 a Comisiei Europene, care semnalează anumite deficiente în transpunerea Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, abrogată si înlocuită de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea si controlul integrat al poluării (Directiva „IPPC"), scrisoare care precedă declansarea împotriva României a actiunii în constatarea neîndeplinirii obligatiilor în conformitate cu prevederile art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru transpunerea incorectă a actelor comunitare mentionate,

având în vedere necesitatea modificării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, într-un termen cât mai scurt, astfel încât România să se conformeze scrisorii Comisiei Comunitătilor Europene (denumită în continuare Comisia),

luând în considerare faptul că neadoptarea în cel mai scurt timp a modificărilor legislatiei determină emiterea avizului motivat de către Comisie ca urmare a persistentei netranspunerii corecte a Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului,

având în vedere faptul că întârzierea îndeplinirii obligatiei de transpunere corectă a Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului va aduce prejudicii importante României, deoarece următoarea etapă a procedurii de infringement este decizia Comisiei de a sesiza Curtea de Justitie a Comisiei Europene si de a declansa faza contencioasă a actiunii împotriva României, care poate ajunge până la aplicarea unor sanctiuni pecuniare semnificative,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Autoritatea competentă asigură coordonarea deplină a procedurii si a conditiilor de emitere a autorizatiei integrate de mediu în cazul în care sunt implicate mai multe


autorităti, astfel încât să se garanteze o abordare integrată efectivă de către toate autoritătile implicate în această procedură."

2. La articolul 9, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Autorizatia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în conditiile prevăzute la art. 3 si 20, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protectie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei si a solului.

..........................................................................................................

(4) Autorizatia integrată de mediu cuprinde, dacă este necesar, si cerinte specifice în scopul asigurării protectiei solului si a apei subterane, precum si măsuri privind managementul deseurilor generate de instalatie."

3. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Autorizatia integrată de mediu contine, după caz, derogări temporare de la prevederile art. 11 dacă printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competentă se realizează reducerea poluării si, în cel mult 6 luni, se asigură respectarea valorilor limită de emisie."

4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) În autorizatiile integrate de mediu emise pentru instalatiile existente, potrivit prevederilor art. 41, 5 si 6 sau, după caz, prin revizuirea si, dacă este necesar, prin actualizarea conditiilor din autorizatie, autoritatea competentă impune operatorului măsurile necesare pentru ca acestea să functioneze potrivit prevederilor art. 3, 4, 9-16, 20, 24 alin. (1) si (2), art. 25 si ale art. 32 alin. (1), fără a aduce atingere altor prevederi ale legislatiei specifice.

(2) În procedura de autorizare integrată de mediu, autoritătile competente iau măsurile necesare ca instalatiile existente să respecte prevederile art. 1, 2, 21, art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26-31 si ale art. 32 alin. (4).

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cerintele de emitere a autorizatiilor integrate de mediu pentru instalatiile existente în ceea ce priveste obligatia acestor instalatii de a respecta valorile limită de emisie, parametrii echivalenti sau măsurile tehnice bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3)-(6), art. 10 si 11, nu se aplică instalatiilor existente prevăzute în anexa nr. 5, până la data indicată pentru fiecare instalatie."

5. La articolul 27, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile art. 3-6, 9-16, 20, 31 si ale art. 32 alin. (1) si (4) se aplică în mod corespunzător."

6. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Autoritatea competentă desemnată pentru realizarea schimbului de informatii si transmiterea rapoartelor către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 28 si 29, este autoritatea publică centrală pentru protectia mediului."

7. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Autoritatea competentă pune la dispozitia publicului rezultatele pe care le detine, referitoare la monitorizarea emisiilor, asa cum este prevăzut în conditiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 9-16."

8. La articolul 35, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (1) si (2) este gratuită si trebuie să fie corectă, echitabilă si rapidă."

9. La anexa nr. 3, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. progrese tehnologice si modificări în cunoasterea si întelegerea stiintifică;".

10. La anexa nr. 4, punctul 1, literele d) si f) vor avea următorul cuprins:

,,d) natura deciziilor posibil a fi adoptate sau proiectul de decizie, dacă acesta există;

..........................................................................................................

f) indicarea datei, orei, locului si mijloacelor prin care informatiile relevante vor fi disponibile publicului;".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de eficientizare a activitătilor în domeniul adoptiei

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea realizării si exercitării atributiilor ce revin directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului în domeniul adoptiei, în structura organizatorică a acestor institutii se organizează compartimentul de adoptii si postadoptii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) se organizează în conditiile legii, la nivel minim de birou, si functionează în subordinea directă a directorului general sau, după caz, a directorului executiv.

(3) Directorul general sau, după caz, directorul executiv poate delega atributiile de coordonare a compartimentului de adoptii si postadoptii directorului general/executiv adjunct responsabil cu activitatea de protectie a drepturilor copilului din cadrul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului.

(4) Coordonarea metodologică, precum si controlul activitătii compartimentului de adoptii si postadoptii se realizează de către Oficiul Român pentru Adoptii.

Art. 2. - Directia generală de asistentă socială si protectia copilului are obligatia ocupării posturilor aprobate pentru compartimentul de adoptii si postadoptii cu functionari publici sau, după caz, personal contractual, absolventi ai învătământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă în specializarea asistentă socială - minimum două posturi, psihologie - minimum două posturi si stiinte juridice - minimum un post, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Consilierul/consilierii juridici încadrati în cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii asigură reprezentarea în instantă a directiei generale de asistentă socială si protectia copilului în toate cauzele care au ca obiect cereri ce intră sub incidenta Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicată, precum si în toate celelalte cauze care au legătură cu copilul pentru care s-a stabilit, ca finalitate a planului individualizat de protectie, adoptia internă.

(2) Atributiile compartimentului prevăzut la art. 1 care privesc realizarea activitătilor/serviciilor postadoptie sunt îndeplinite de către un asistent social si un psiholog.

Art. 4. - (1) Dosarul copilului pentru care s-a stabilit adoptia internă, ca finalitate a planului individualizat de protectie, se transmite, în copie, compartimentului de adoptii si postadoptii, pentru luarea în evidentă a cazului si initierea demersurilor vizând adoptia.

(2) Monitorizarea modului în care este pusă în aplicare măsura de protectie se realizează în continuare, până la momentul rămânerii definitive a sentintei civile de încredintare în vederea adoptiei, de către compartimentul la care se află dosarul în original.

(3) Compartimentul la care se află dosarul în original are obligatia de a transmite compartimentului de adoptii si postadoptii orice informatie relevantă cu privire la copil si familia sa.

(4) La momentul rămânerii irevocabile a sentintei civile de încredintare în vederea adoptiei, dosarul se transferă, în original, compartimentului de adoptii si postadoptii.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), în situatiile prevăzute de lege în care nu este necesară încredintarea în vederea adoptiei, dosarul copilului se transferă, în original, compartimentului de adoptii si postadoptii la momentul rămânerii irevocabile a sentintei civile de încuviintare a adoptiei.

Art. 5. - (1) Programa de formare specializată, pe tipuri de tematici corespunzătoare etapelor din cadrul procedurii de adoptie, se elaborează de către Oficiul Român pentru Adoptii si se aprobă prin ordin al secretarului de stat al acestei institutii.

(2) Furnizorii de formare profesională care derulează programe de formare/perfectionare adresate personalului care activează în cadrul compartimentelor de adoptie si postadoptie au obligatia utilizării programelor prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, colegiul director al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului va propune spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectoarelor municipiului Bucuresti modificările impuse de aplicarea prezentei hotărâri în structura organizatorică si în regulamentul de organizare si functionare ale directiei generale de asistentă socială si protectia copilului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Oficiul Român pentru Adoptii,

Bogdan Adrian Panait,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 329.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - SA, la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 331.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

Adresa: Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 103

Cod fiscal: R10881986

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. pentru anul 2010

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

an 2010

0

1

 

 

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

359.947,84

 

1

 

Venituri din exploatare din care:

2

358.697,84

 

 

a)

din productia vândută

3

348,097,84

 

 

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

 

 

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

productia imobilizată

8

600,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

10.000,00

 

2

 

Venituri financiare din care:

10

1.250,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

1.000,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

250,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

359.393,05

 

1

 

Cheltuieli de exploatare din care:

17

324.896,91

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

10.993,15

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

33.320,37

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

130.137,39

 

 

 

d1

ch.cu salarii

22

97.423,09

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

27.359,22

 

 

 

 

ch.privind contributia la asigurările sociale

24

20.255,53

 

 

 

 

ch.privind contributia la asigurări pt. somaj

25

724,87

 

 

 

 

ch.privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

5.894,23


 

 

 

 

ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

484,59

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.355,08

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.949,00

 

 

 

 

- tichete de cresâ, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărie ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărie ulterioare

31

0,00

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.406,08

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0,00

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

0,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

106.588,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

35.591,60

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

8.266,40

 

 

 

i1) contract de mandat (inclusiv contributii angajator)

39

102,70

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

11,10

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completărie ulterioare

41

0,00

 

 

 

i3) ch. de reclama si publicitate, din care:

42

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. cheltuielile de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. companii din marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

50,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

34.496,14

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

24.496,14

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

10.000,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

 

 

REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

52

554,79


IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

88,77

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

466,03

 

1

 

Rezerve legale

55

23,30

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

442,72

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumutur

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,56,57,58 si 59

60

0,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0,00

 

8

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societătilor/ companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

0,00

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

251.846,18

 

1

 

Surse proprii

65

106.588,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0,00

 

3

 

Credite bancare

67

145.258,18

 

 

a)

- interne

68

145.258,18

 

 

b)

- externe

69

0,00

 

4

 

Alte surse

70

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

251.846,18

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

173.791,72

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

78.054,46

 

 

a)

interne

74

4.826,78

 

 

b)

externe

75

73.227,68

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

23,30

 

1

 

Rezerve legale

77

23,30

 

2

 

Rezerve statutare

78

0,00

 

3

 

Alte rezerve

79

0,00

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

359.947,84

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

359.393,05

 

3

 

Nr. prognoza! de personal la finele anului

83

1.968

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

1.968

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

97.423,09

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

97.306,59

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

116,50

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.120,37

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente(lei/persoană) (rd.81/84)

89

182.900,33

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (rd.81/84*IPC)

90

182.900,33

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu - (unităti fizice/persoană)

91

0,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000=(rd.16/rd.1)*1000

92

998,46

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

5 000,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

5 000,00

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

4.500,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

4.666.50


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009 privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 41 si 42, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Din sumele rezervate prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 se alocă suma de 145.155 mii lei, care se repartizează pe judete si municipiul Bucuresti, în scopul asigurării fondurilor suplimentare necesare, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Repartizarea sumei prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit anexei nr. 3.

(3) Standardele de cost per elev, pentru cheltuieli cu salariile, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în functie de numărul de elevi cazati, din licee si scoli de arte si meserii. Sumele se alocă unitătilor de învătământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învătământ la care studiază elevii.

Art. 42. - (1) În cazuri exceptionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităti de învătământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 5 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, pe anul 2010" la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratelor scolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti cu această destinatie.

(2) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul scolar a modului de reîncadrare si a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi, ordonante si hotărâri ale Guvernului."

2. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 369.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009)

 

Standardele de cost/elev/prescolar/an

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

 

Forma de învătământ

 

 

Număr mediu de elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe medii si pe nivele

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii si pe nivele

(pentru învătământul în limbile minoritătilor)

- lei -

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învătământ prescolar cu program normal

ZI

20

18

1.895

2.071

1.895

2.071

2

Învătământ prescolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

20

20

3.474

3.474

3.474

3.474

3

Învătământ primar

ZI

22

18

2.180

2.597

2.616

3.116

4

Învătământ primar - alternative educationale („step-by-step" si altele)

ZI

22

18

4.057

4.057

4.868

4.868

5

Învătământ primar „A doua sansă"

-

15

12

1.679

2.023

2.015

2.428

6

Învătământ primar vocational (fără muzică)

ZI

22

18

2.742

3.280

3.290

3.936

7

Învătământ primar cu profil de muzică

ZI

22

18

4.571

5.467

5.485

6.560

8

Învătământ gimnazial

ZI

25

20

2.857

3.494

3.257

3.983

9

Învătământ gimnazial „A doua sansă"

-

20

20

1.902

1.902

2.168

2.168

10

Învătământ gimnazial vocational (fără muzică)

ZI

25

20

3.428

4.202

3.918

4.803

11

Învătământ gimnazial cu profil muzică

ZI

25

20

5.714

7.005

6.531

8.006

12

Învătământ gimnazial

FR

25

20

1.158

1.371

1.320

1.563

13

Învătământ liceal teoretic

ZI

28*

28

2.713

2.713

3.066

3.066

14

Învătământ liceal teoretic

SERAL

28*

28

2.116

2.116

2.397

2.397

15

Învătământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic si teologic

ZI

28*

28

2.953

2.953

3.337

3.337

16

Învătământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic si teologic

SERAL

28*

28

2.303

2.303

2.609

2.609

17

Învătământ liceal de arte plastice si vizuale, coregrafie, teatru si arhitectură

ZI

28*

28

3.771

3.771

4.272

4.272

18

Învătământ liceal de muzică

ZI

28*

28

6.285

6.285

7.120

7.120

19

Învătământ liceal

FR

28*

28

1.114

1.114

1.259

1.259

20

Învătământ scoli de arte si meserii, an completare

ZI

24

22

3.129

3.403

3.442

3.743

21

Postliceal/maistrii

ZI

30

30

3.129

3.129

3.442

3.442

22

Cantine-cămine (elevi cazati)

 

 

 

1.132

1.132

1.132

1.132


* începând cu anul scolar 2010-2011, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009)

 

Coeficientii de diferentiere pentru standardele de cost/elev/prescolar/an si coeficientii suplimentari pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale

 

Nr. crt.

 

 

Nivel/filieră/profil

 

 

Forma de învătământ

 

 

Coeficienti de diferentiere ai standardelor de cost pe medii si pe niveluri, fată de coeficient „1"

(urban gimnazial)

Coeficienti suplimentari pentru învătământul în limbile minoritătilor

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învătământ prescolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învătământ prescolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învătământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

4

Învătământ primar alternative educationale („step-by-step" si altele)

ZI

1,420

1,420

0,200

0,200

5

Învătământ primar „A doua sansă"

-

0,588

0,708

0,200

0,200

6

Învătământ primar vocational (fără muzică)

ZI

0,960

1,148

0,200

0,200

7

Învătământ primar cu profil de muzică

ZI

1,600

1,913

0,200

0,200

8

Învătământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

9

Învătământ gimnazial „A doua sansă"

-

0,666

0,666

0,143

0,143

10

Învătământ gimnazial vocational (fără muzică)

ZI

1,200

1,471

0,143

0,143

11

Învătământ gimnazial cu profil muzică

ZI

2,000

2,452

0,143

0,143

12

Învătământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Învătământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

14

Învătământ liceal teoretic

SERAL

0,741

0,741

0,133

0,133

15

Învătământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic si teologic

ZI

1,034

1,034

0,133

0,133

16

Învătământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic si teologic

SERAL

0,806

0,806

0,133

0,133

17

Învătământ liceal de arte plastice si vizuale, coregrafie, teatru si arhitectură

ZI

1,320

1,320

0,133

0,133

18

Învătământ liceal de muzică

ZI

2,200

2,200

0,133

0,133

19

Învătământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

20

Învătământ scoli de arte si meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

21

Postliceal/maistrii

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100

22

Cantine-cămine (elevi cazati)

 

0,396

0,396

0,000

0,000

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2009)

 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor cu salariile, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2010

 

 

 

- mii lei -

 

TOTAL:

145.155

 

1.

Alba

3.058

 

2.

Arad

3.425

 

3.

Arges

1.802

 

4.

Bacău

9.764

 

5.

Bihor

3.735

 

6.

Bistrita-Năsăud

3.359

 

7.

Botosani

3.756

 

8.

Brasov

1.249

 

9.

Brăila

2.208

 

10.

Buzău

3.720

 

11.

Caras-Severin

1.901

 

12.

Călărasi

352

 

13.

Cluj

7.152

 

14.

Constanta

3.421

 

15.

Covasna

2.412

 

16.

Dâmbovita

2.830

 

17.

Dolj

6.334

 

18.

Galati

2.997

 

19.

Giurgiu

216

 

20.

Gorj

2.306

 

21.

Harghita

5.243

 

22.

Hunedoara

2.335

23.

Ialomita

1.637

24.

lasi

7.025

25.

Ilfov

51

26.

Maramures

3.156

27.

Mehedinti

1.958

28.

Mures

5.891

29.

Neamt

2.127

30.

Olt

2.061

31.

Prahova

2.346

32.

Satu Mare

3.027

33.

Sălaj

1.904

34.

Sibiu

1.207

35.

Suceava

3.467

36.

Teleorman

1.087

37.

Timis

6.349

38.

Tulcea

2.900

39.

Vaslui

6.134

40.

Vâlcea

3.699

41.

Vrancea

4.779

42.

Municipiul Bucuresti

10.775

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil compus din teren si constructii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov.

Art. 2. - (1) După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează în scopul sistematizării zonei, respectiv construirea, în maximum 3 ani de la preluarea acestuia, de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Consiliul Local al Municipiului Brasov va asigura transferarea, conform legii, Ministerului Apărării Nationale a 30% din numărul de locuinte construite pe terenul care face parte din imobilul prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul în care nu se respectă destinatia imobilului prevăzută la alin. (1), imobilul revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 375.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Brasov,

Municipiul Brasov,

Str. Agricultorilor nr. 2

Statul român, din administrarea Ministerului

Apărării Nationale

Municipiul Brasov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Imobil 714

Cod 8.29.09

Nr. M.F. 103.980

Suprafata construită = 2.095 m2

Suprafata desfăsurată = 2.190 m2

Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) = 10.985 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate si a Grupului tehnic de lucru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comitetul interministerial pentru combaterea muncii nedeclarate, organism interinstitutional fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul interministerial.

(2) Comitetul interministerial este alcătuit din câte 2 reprezentanti, având rang de secretar de stat sau o functie asimilată, din cadrul următoarelor institutii si ministere ale administratiei publice centrale:

a) Secretariatul General al Guvernului;

b) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

c) Ministerul Finantelor Publice;

d) Ministerul Administratiei si Internelor;

e) Inspectia Muncii;

f) Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale -I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti.

Art. 2. - (1) Coordonarea si secretariatul permanent al Comitetului interministerial se asigură de Secretariatul General al Guvernului.

(2) Responsabilitătile Comitetului interministerial sunt următoarele:

a) coordonează ansamblul actiunilor ce formează Mecanismul de monitorizare, prevenire, evaluare si combatere a muncii nedeclarate;

b) initiază, elaborează, supervizează si aplică toate măsurile necesare în vederea asigurării unei bune functionări a acestuia, prin actiuni corective cu caracter periodic;

c) coordonează elaborarea Planului anual de actiune privind monitorizarea, prevenirea, combaterea si evaluarea muncii nedeclarate de către Grupul tehnic de lucru, aprobat anual, si urmăreste procesul de avizare si aprobare a acestuia si, ulterior aprobării prin hotărâre a Guvernului, coordonează aplicarea acestuia. Planul anual de actiune privind monitorizarea, prevenirea, combaterea si evaluarea muncii nedeclarate, elaborat de către Grupul tehnic de lucru, se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

d) coordonează activitatea Grupului tehnic de lucru, organism cu caracter consultativ, de specialitate, pe aspecte tehnico-metodologice privind monitorizarea, prevenirea, evaluarea si combaterea muncii nedeclarate;

e) coordonează elaborarea rapoartelor anuale de progres privind monitorizarea, prevenirea si combaterea muncii nedeclarate de către Grupul tehnic de lucru;

f) coordonează mecanismul de colectare a datelor si informatiilor privind munca nedeclarată, actiunile de monitorizare, prevenire, evaluare si combatere a acesteia, progresele obtinute, precum si eventualele obstacole întâlnite, din orice sursă disponibilă la nivel national.

În acest sens, toate institutiile statului cu atributiuni în domeniu au obligatia de a furniza, la cererea Comitetului Interministerial si în formatele stabilite de către acesta, informatiile si datele solicitate;

g) asigură cooperarea cu partenerii sociali în vederea bunei desfăsurări a întregului ansamblu de actiuni vizând reducerea dimensiunilor muncii nedeclarate, stabilind în acest scop o

relatie privilegiată cu Consiliul Economic si Social (CES); Comitetul interministerial va urmări în acest scop întărirea componentei parteneriale si de dialog social, ca premisă esentială a succesului si durabilitătii ansamblului de măsuri ce vor fi întreprinse în vederea reducerii dimensiunilor muncii nedeclarate în România;

h) asigură coordonarea activitătilor de cooperare internatională si înfrătire institutională în cadrul ansamblului activitătilor legate de reducerea dimensiunilor muncii nedeclarate;

i) încurajează efortul national de cercetare în domeniu si promovează initiative nationale privind folosirea instrumentelor structurale si de coeziune ale Uniunii Europene în sprijinul efortului national de reducere a dimensiunilor fenomenului muncii nedeclarate;

(3) Comitetul interministerial va coordona, folosind mijloace si modalităti specifice, actiunile în vederea asigurării vizibilitătii efortului national privind reducerea dimensiunilor muncii nedeclarate si diseminarea informatiei relevante către toti actorii institutionali implicati si interesati, către mediul academic, mass-media, mediul de afaceri, precum si către publicul larg.

(4) Comitetul interministerial se organizează si functionează în baza unui regulament propriu de functionare, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la data constituirii.

Art. 3. - (1) Se înfiintează ca organism consultativ, cu caracter tehnic si de specialitate, pe lângă Comitetul interministerial, Grupul tehnic de lucru pe problematica prevenirii, monitorizării, evaluării si combaterii muncii nedeclarate.

(2) Grupul tehnic de lucru este un organism consultativ de specialitate, al cărui rol este acela de a furniza suport tehnic si metodologic în toate actiunile Comitetului interministerial, precum si în diferitele actiuni întreprinse de către alte institutii, având atributiuni pe linia prevenirii, monitorizării, evaluării si combaterii muncii nedeclarate.

(3) Grupul tehnic de lucru este compus din reprezentantii desemnati de către următoarele organisme:

a) Secretariatul General al Guvernului;

b) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (asigurând si reprezentarea Casei Nationale de Pensii si Asigurări Sociale si Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si a altor structuri cu atributii specifice, după caz);

c) Inspectia Muncii;

d) Ministerul Finantelor Publice (asigurând si reprezentarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a altor structuri cu atributii specifice, după caz);

e) Garda Financiară;

f) Inspectoratul General al Politiei Române;

g) Oficiul Român pentru Imigrări; h) Institutul National de Statistică;

i) Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti;


j) reprezentanti ai partenerilor sociali (prin desemnarea unui reprezentat de către organizatiile patronale si, respectiv, cele sindicale reprezentative);

k) reprezentant al societătii civile.

(4) Grupul tehnic de lucru supraveghează tehnic si metodologic initiativele nationale desfăsurate sub egida Comitetului interministerial referitoare la dezvoltarea de metode si tehnici de evaluare a dimensiunilor fenomenului muncii nedeclarate si progreselor înregistrate în combaterea acesteia. Acesta elaborează rapoartele anuale de progres privind monitorizarea, prevenirea si combaterea muncii nedeclarate.

(5) Grupul tehnic de lucru raportează atât pe o bază regulată, cât si ori de câte ori este necesar progresele si eventualele disfunctionalităti în actiunea de prevenire, monitorizare, evaluare si combatere a muncii nedeclarate Comitetului interministerial.

(6) Grupul tehnic de lucru veghează la prevenirea si eliminarea suprapunerilor în activitatea diferitelor institutii implicate în actiunile de prevenire, monitorizare, evaluare si combatere a muncii nedeclarate si informează în acest sens Comitetul interministerial.

(7) Grupul tehnic de lucru analizează din punct de vedere tehnic si metodologic initiativele Comitetului interministerial si ale altor institutii cu atributiuni pe linia prevenirii, monitorizării, evaluării si combaterii muncii nedeclarate, în vederea realizării unei analize ex-ante a impactului acestora. Ulterior intrării în vigoare a acestora, Grupul tehnic de lucru poate face sugestii de actiuni corective către Comitetul interministerial. Comitetul interministerial se consultă pe aspecte tehnice si metodologice cu Grupul tehnic de lucru.

(8) Grupul tehnic de lucru se întruneste ori de câte ori se consideră necesar de către Comitetul interministerial, dar cel putin o dată pe trimestru. Fiecare întâlnire este urmată de un raport cu caracter de îndrumare tehnico-metodologică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 391.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum comunal, situate în judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean, situat în judetul Brasov, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modificarea traseului si a lungimii unui drum comunal, situat în judetul Brasov, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 393.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului judetean, situat în judetul Brasov, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitia kilometrică

(origine-destinatie)

Lungimea

- km -

Provine din:

DC66A

Toderita-Mândra

0+000-5+507

5,507

DJ 104G

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului comunal, situat în judetul Brasov, care îsi modifică traseul si lungimea

 

Indicativul drumului

Traseul initial al drumului

Pozitii kilometrice

(origine-destinatie)

Lungime

- km -

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

(origine-destinatie)

Lungime

- km -

DC66A

Bucium-Toderita

0+000-5+012

5,012

Bucium-Toderita-Mândra

5+507-10+519

5,507

Lungime totală: 10,519

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Maramures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 394.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor de interes local, situate în judetul Maramures, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativul drumului

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine-destinatie)

Lungime

- km -

Provine din:

1.

DC 4

DJ 187 (Repedea)-Cătunul Tomnatic

0+000-4+000

4,000

Drum auto forestier

2.

DC 101

IIba(DN 1C)-Cicârlău

0+000-6+300

6,300

Str. Ilba, str. Cicârlău


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum comunal existent, situate în judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Olt, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modificarea traseului si a lungimii unui drum comunal existent, situat în judetul Olt, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Parteal, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 397.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor de interes local, situate în judetul Olt, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativul propus

Traseul drumului

Pozitia kilometrică (origine - destinatie)

Lungime (km)

Provine din

1.

DC104A

DJ 546A-Ungurei-Titulesti - DJ 546A

0+000-4+815

4,815

Drum sătesc nr. 1 Drum sătesc nr. 58

2.

DC9C

DJ 643-lancu Jianu-Limită satul Berbesti (judetul Vâlcea)

0+000-1+545

1,545

Drum sătesc nr. 40

3.

DC91B

DJ 653-Recea-Zorleasca

0+000-2+200

2,200

Ulita nr. 90

4.

DC129B

Urzica-Stăvaru

0+000-5+226

5,226

Ulită sătească nr. 14

Suprapunere DJ 544

Ulită sătească nr. 13

Ulită sătească nr. 5

Drum de exploatare nr. 94

Drum de exploatare nr. 34

Ulită sătească nr. 17

Ulită sătească nr. 10

Ulită sătească nr. 15

Ulită sătească nr. 8

Ulită sătească nr. 6

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului comunal, situat în judetul Olt, al cărui traseu si lungime se modifică

 

Indicativul si traseul initial al drumului

Pozitii kilometrice initiale

Lungimea traseului initial

- km -

Indicativul si traseul nou al drumului

Pozitii kilometrice noi

Lungimea traseului nou

- km-

Provine din

DC 77 Valea Mare (DJ 657)-Turia

0+000-1+000

1,000

DC 77 Valea Mare

(DJ 657)-Turia- Satul Nou

0+000-6+700

6,700

Ulita nr. 79


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul institutional pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L353 din 31 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulament CLP.

Art. 2. - Se desemnează ca autorităti competente pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CLP potrivit prevederilor art. 43 din acest regulament următoarele institutii publice:

a) Ministerul Mediului si Pădurilor, ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor necesare aplicării Regulamentului CLP;

b) Ministerul Sănătătii, ca autoritate competentă responsabilă de propunerile pentru armonizarea clasificării si etichetării substantelor potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) din Regulamentul CLP;

c) Agentia Natională pentru Protectia Mediului, ca autoritate competentă responsabilă de implementarea prevederilor Regulamentului CLP

Art. 3. - Se desemnează ca autorităti responsabile de controlul respectării obligatiilor stabilite în Regulamentul CLP potrivit prevederilor art. 43 din acest regulament următoarele institutii publice:

a) Garda Natională de Mediu, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului CLP;

b) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului CLP, în cazul în care substantele si amestecurile sunt introduse pe piată în vederea achizitionării lor de către persoane fizice.

Art. 4. - (1) Activitatea Helpdesk-ului national pentru Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1.999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L396 din 30 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament REACH, desfăsurată de Biroul national de asistentă pentru consultantă din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, se extinde pentru a oferi consultantă în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 44 din Regulamentul CLP.

(2) În vederea îndeplinirii prevederilor art. 46 si 49 din Regulamentul CLP, precum si a corelării cu prevederile Regulamentului REACH, Agentia Natională pentru Protectia Mediului realizează si gestionează baza de date natională privind substantele si amestecurile periculoase produse, utilizate sau introduse pe piata României.

Art. 5. - Se desemnează Ministerul Sănătătii, prin Biroul pentru Regulamentul sanitar international si informare toxicologică din structura Institutului National de Sănătate Publică si centrele de expertiză si informare toxicologică prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, ca organism responsabil de primirea informatiilor referitoare la răspunsul în situatii de urgentă privind sănătatea, potrivit prevederilor art. 45 din Regulamentul CLP.

Art. 6. - Procedura privind accesul la informatii si colaborarea privind întocmirea propunerilor pentru clasificarea si etichetarea armonizată a substantelor prevăzute la art. 36 alin. (2) din Regulamentul CLP dintre Ministerul Mediului si Pădurilor si Ministerul Sănătătii se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului sănătătii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 398.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 lit. s) pct. 13 si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic si îmbunătătiri funciare, se stabileste o acciză redusă de 21,00 euro/1.000 litri.

(2) Diferenta dintre acciza standard si acciza redusă potrivit alin. (1) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

(3) Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se aplică pentru cantitătile maxime de motorină achizitionate si utilizate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si până la 31 decembrie 2012.

Art. 2. - (1) Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se aplică pentru o cantitate totală anuală de motorină de maximum 700.646 mii litri.

(2) Cantitătile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic si îmbunătătiri funciare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Diferenta dintre acciza standard, prevăzută la titlul VII „Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si acciza redusă, prevăzută la art. 1, se determină în lei pe baza cursului de schimb valutar utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică beneficiarilor prevăzuti în cuprinsul dispozitiilor art. 3 lit. a)-d) si art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

Art. 5. - (1) Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare către beneficiarii prevăzuti la art. 4 si reprezintă diferenta de acciză calculată conform prevederilor art. 3, în limita cantitătilor prevăzute la art. 2.

(2) Cu ocazia fiecărei aprovizionări cu motorină, beneficiarii vor solicita documentele fiscale de vânzare (facturi fiscale) emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

(3) Beneficiază de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme orice solicitant care depune la autoritatea responsabilă de administrarea schemei, respectiv centrele judetene/centrele locale ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, o cerere de acord prealabil pentru finantare prin rambursare, autoritatea competentă confirmând în scris, sub rezerva unor verificări ulterioare, acordul pentru finantare solicitat. Cererea va contine cel putin informatii cu privire la suprafetele de teren, inclusiv pe structura de culturi si/sau efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează si/sau lucrările de îmbunătătiri funciare pe care le execută, în anul calendaristic pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat.

(4) Beneficiarii prevăzuti la art. 4, pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare, solicită în baza unor cereri adresate Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin centrele judetene/centrele locale, după caz, determinarea trimestrială a cantitătilor de motorină pentru care se aplică ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare.

(5) Pentru a beneficia de ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare, cererile se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însotite de o situatie centralizatoare privind cantitătile de motorină achizitionate aferente trimestrului respectiv, precum si de documentele fiscale prevăzute la alin. (2).

(6) Pe baza solicitărilor formulate de către beneficiari, centrele judetene analizează cererile, determină cantitătile de motorină pentru care se aplică ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare si transmit către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură situatiile centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitătilor de motorină determinate.

(7) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitătilor de motorină achizitionate.

(8) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, după primirea situatiei centralizatoare cu beneficiarii si sumele aferente cantitătilor de motorină achizitionate, stabileste prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cantitătile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 6. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în calitate de autoritate responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat prevăzută de prezenta hotărâre, elaborează procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesară, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 7. - Suma alocată acestei scheme de ajutor de stat se aprobă în conformitate cu art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

Art. 8. - (1) Utilizarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sub formă de rambursare, în alte scopuri decât pentru cele prevăzute în prezenta hotărâre, sau vânzarea acesteia atrage obligatia beneficiarului la plata sumelor primite ca ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Art. 9. - Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la art. 8 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care au obligatia de a verifica modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10. - Prevederile art. 8 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Prezenta hotărâre este în conformitate cu prevederile art. 8 al Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitătii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 31 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, precum si cu prevederile art. 1 alin. (2) al Directivei 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscală a motorinei si a kerosenului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 291 din 6 decembrie 1995.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data emiterii deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordării ajutorului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

 

Cantitătile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic si îmbunătătiri funciare

 

Nr. crt.

Specificare

Necesarul maxim de motorină

- mii litri -

I.

Sectorul vegetal

597.226

II.

Sectorul zootehnic

99.720

III.

Sectorul îmbunătătiri funciare

3.700

 

TOTAL:

700.646

 

Specificare

Consum specific (U.M.)

Sectorul vegetal

 

Cereale

78 litri/ha

Orez

96 litri/ha

Leguminoase boabe

78 litri/ha

Oleaginoase

78 litri/ha

Cartof

150 litri/ha

Sfeclă de zahăr

139 litri/ha

Tutun si hamei

140 litri/ha

Plante medicinale si aromatice

100 litri/ha

Legume cultivate în câmp

148 litri/ha

Pepeni verzi si galbeni

150 litri/ha

Flori si plante ornamentale

100 litri/ha

Păsuni naturale, fânete naturale, pajisti temporare

30 litri/ha

Plante de nutret + însilozare

130 litri/ha

Livezi

130 litri/ha

Căpsun, alti arbusti fructiferi

65 litri/ha

Vită-de-vie

125 litri/ha

Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente

150 litri/ha

Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantatii portaltoi, altele

40 litri/ha

Sectorul zootehnic

 

Păsări

39 litri/UVM

Porc

6 litri/UVM

Bovine

56 litri/UVM

Ovine, caprine

6,75 litri/UVM

Albine si viermi de mătase

18 litri/familie/cutie

Îmbunătătiri funciare*)

 

Instalatii de irigat actionate cu motoare termice

50 litri/1.000 m3apă


*) Consumul specific pentru alte lucrări de îmbunătătiri funciare se aprobă prin ordinul prevăzut la art. 6.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Dolj.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 409.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de către doamna Limboseanu Mirela

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Limboseanu Mirela exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Prahova.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 410.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Arges de către domnul Lazăr Liviu Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Arges de către domnul Lazăr Liviu Adrian.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 411.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de către domnul Kălmăn Zoltăn

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Kălmăn Zoltăn exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Arges.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 412.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marian Enăchescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, înregistrată sub nr. 5/2.369 din 25 martie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Enăchescu se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 148.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dragos Mihael Ciuparu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, înregistrată sub nr. 5/2.369 din 25 martie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragos Mihael Ciuparu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 149.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 431 din 23 februarie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă si declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

 

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

LISTA

bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

 

I. Boli comune mai multor specii de animale

I. Multiple species diseases

1. Antrax

1. Anthrax

2. Boala Aujeszky

2. Aujeszky s disease

3. Boala limbii albastre/Bluetongue

3. Bluetongue

4. Brucelozele animalelor - BruceIIa abortus/ BruceIIa melitensis/BruceIIa suis

4. Animal bruceIIosis – BruceIIa abortus/BruceIIa melitensis/BruceIIa suis

5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de Crimeea Congo

5. Crimean Congo haemorrhagic fever

6. Echinococoza/Hidatidoza

6. Echinococcosis/Hydatidosis

7. Boala hemoragică epizootică

7. Epizootie haemorrhagic disease

8. Encefalomielita ecvină de Est

8. Eastern equine encephalomyelitis

9. Febra aftoasă

9. Foof and mouth disease

10. Pericardita exsudativă infectioasă

10. Heartwater

11. Encefalita japoneză

11. Japanese encephalitis

12. Leptospirozele

12. Leptospirosis

13. Boala produsă de Cochlioymia hominivorax

13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

14. Boala produsă de Chrisomia bezziana

14. Old world screewworm (Chrysomya bezziana)

15. Paratuberculoza

15. Paratuberculosis

16. Febra Q

16. Q fever

17. Rabia

17. Rabies

18. Febra Văii Rift

18. Rift VaIIey fever

19. Pesta bovină

19. Rinderpest

20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi

20. Surra (Trypanosoma evansi)

21. Trichineloza

21. Trichinelosys

22. Tularemia

22. Tularemia

23. Stomatita veziculoasă

23. Vesicular stomatitis

24. Febra Nilului de Vest

24. West M/e fever

 

II. Boli specifice bovinelor

II. Bovine diseases

1. Anaplasmoza

1. Bovine anaplasmosis

2. Babesioza

2. Bovine babesiosis

3. Campilobacterioza genitală

3. Bovine genital campylobacteriosis

4. Encefalopatia spongiformă

4. Bovine spongiform encephalopathy

5. Tuberculoza bovină

5. Bovine tuberculosis

6. Diareea virală

6. Bovine viral diarrhea

7. Pleuropeneumonia contagioasă

7. Contagious bovine pleuropneumonia

8. Leucoza enzootică

8. Enzootic bovine leucosis

9. Septicemia hemoragică

9. Haemorrhagic septicemia

10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă infectioasă

10 Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis

11. Dermatoza nodulară virotică

11. Lumpky skin disease

12. Teilerioza

12. Theileriosis

13. Trichomonoza

13. Trichomonosis

14. Tripanosomiaza

14. Trypanosomosis

 

III. Boli specifice ovinelor si caprinelor

III. Sheep and goat diseases

1. Artrita/Encefalita caprinelor

1. Caprine arthritis/encephalitis

2. Agalaxia contagioasă

2. Contagious agalactia

3. Pleuropeneumonia contagioasă a caprinelor

3. Contagious caprine pleuropneumonia

4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină

4. Enzootic abortion ofewes (Ovine chlamydiosis)

5. Maedi Visna

5. Maedi-Visna

6. Boala de Nairobi a ovinelor

6. Nairobi sheep disease

7. Epididimita berbecilor

7. Ovine epididymitis (BruceIIa ovis)

8. Pesta micilor rumegătoare

8. Pesfe de petits ruminants

9. Salmonelozele

9. SalmoneIIosis (S. abortus ovis)

10. Scrapie

10. Scrapie

11. Variola ovină si caprină

11. Sheep pox and goat pox

 

IV Boli specifice ecvinelor

IV Equine diseases

1. Pesta africană a calului

1. African horse sickness

2. Metrita contagioasă

2. Contagious equine metritis

3. Durina

3. Dourine

4. Encefalomielita ecvină de vest

4. Western Equine encephalomyelitis

5. Anemia infectioasă

5. Equine infectious anaemia

6. Influenta

6. Equine influenza

7. Piroplasmoza

7. Equine piroplasmosis

8. Rinopneumonia

8. Equine rhinopneumonitis

9. Arterita virală

9. Equine viral arteritis

10. Morva

10. Glanders

11. Encefalita ecvină venezueleană

11. Venezuelean equine encephalomyelitis

 

V Boli specifice suinelor

V. Swine diseases

1. Pesta porcină africană

1. African swine fever

2. Pesta porcină clasică

2. Classical swine fever

3. Encefalita cu virusul Nipah

3. Nipah virus encephalitis

4. Cisticercoza

4. Porcine cysticercosis

5. Sindromul reproductiv si respirator

5. Porcine reproductive and respiratory syndrome

6. Boala veziculoasă

6. Swine vesicular disease

7. Gastroenterita transmisibilă

7. Transmissible gastroenteritis

 

VI. Boli specifice păsărilor

VI. Avi an diseases

1. Chlamidioza

1. Avian chlamydiosis

2. Bronsita infectioasă

2. Avian infectious bronchitis

3. Laringotraheita infectioasă

3. Avian infectious laryngotracheitis

4. Micoplasmoza produsă de M. gaIIisepticum

4. Avian mycoplasmosis (M. gaIIisepticum)

5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae

5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae)

6. Hepatita virală a ratelor

6. Duck virus hepatitis

7. Holera

7. Fowl cholera

8. Tifoza

8. Fowl typhoid

9. Gripa aviară de înaltă si joasă patogenitate

9. Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza

10. Bursita infectioasă

10. Infectious bursal disease

11. Boala Marek

11. Mareks disease

12. Boala de Newcastle

12. Newcastle disease

13. Puloroza

13. PuIIorum disease

14. Rinotraheita curcilor

14. Turkey rhinotracheitis

 

VII. Boli specifice leporidelor

VII. Lagomorph diseases

1. Mixomatoza

1. Myxomatosis

2. Boala hemoragică a iepurilor

2. Rabbit haemorrhagic disease

 

VIII. Boli specifice albinelor

VIII. Bees diseases

1. Acarioza

1. Acarapisosis ofhoney bees

2. Loca americană

2. American foulbrood of honey bees

3. Loca europeană

3. European foulbrood ofhoney bees

4. Atacul gândacului mic de stup

4. SmaII hive beetle infestation

5. Tropilelapsoza

5. Tropilaelaps infestation of honey bees

6. Varooza

6. Varroosis of honey bees

 

IX. Bolile specifice pestilor

IX. Fish diseases

1. Necroza hematopoietică epizootică

1. Epizootie haematopoietic necrosis

2. Necroza hematopoietică infectioasă (NHI)

2. Infectious haematopoietic necrosis

3. Viremia de primăvară a crapului

3. Spring viraemia of carp

4. Septicemia hemoragică virală la salmonide

4. Viral haemorrhagic septieaemia

5. Anemia infectioasă a somonului

5. Infectious salmon anaemia

6. Sindromul epizootie ulcerativ

6. Epizootie ulcerative syndrome

7. Girodactiloza - infestatia cu Gyrodactylus salaris

7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

8. Boala iridovirală a plăticii rosii de mare

8. Red sea bream iridoviral disease

9. Virusul herpetic al crapului koi

9. Infection with Herpes virus ofthe koi carp

 

X. Bolile specifice crustaceelor

X. Crustacean diseases

1. Sindromul Taura

1. Taura syndrome

2. Boala petelor albe

2. White spot disease

3. Boala capului galben

3. YeIIow head disease

4. Necroza epizootică hematopoietică

4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

5. Infectia cu Aphanomyces astaci

5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci)

6. Mionecroza infectioasă

6. Infectious myonecrosis

7. Boala cozii albe

7. White tail disease

 

XI. Bolile specifice molustelor

XI. Moliusc diseases

1. Bonamioza - infectia cu Bonamia ostreae

1. Infection with Bonamia ostreae

2. Bonamioza - infectia cu Bonamia exitiosa

2. Infection with Bonamia exitiosa

3. Marteilioza - infectia cu Marteilia refringens

3. Infection with Marteilia refringens

4. Perkinsoza - infectia cu Perkinsus marinus

4. Infection with Perkinsus marinus

5. Perkinsoza - infectia cu Perkinsus olseni

5. Infection with Perkinsus olseni

6. Infectia cu Xenohaliotis californiensis

6. Infection with Xenohaliotis californiensis

7. Infectia cu Herpes virus

7. Infection with Herpes virus

8. Infectia cu Microcytos mackini

8. Infection with Microcytos mackini

 

XII. Bolile specifice amfibienilor

XII. Amphibians diseases

1. Infectia cu Batrachochytrium dendrobatidis

1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

2. Infectia cu Ranavirus

2. Infection with Ranavirus

 

XIII. Alte boli

XIII. Otherdiseases

1. Variola cămilelor

1. Camei pox

2. Leishmanioza

2. Leishmaniosis


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2010

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, al Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna mai 2010 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.500 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 1.024.

ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2010

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna mai 2010, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1011CTN0D5

3.05.2010

5.05.2010

4.05.2011

364

1.500.000.000

RO1010CTN0E4

10.05.2010

12.05.2010

10.11.2010

182

  500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iaradjudecarea se va face dupămetoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Nationala a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

 

P= 1- [(d x r) / 360]

 

            Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d- numărul de zile până la scadentă;


r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se vastabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2010

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu finantării deficitului bugetului de stat în luna mai 2010, scadenta la 3 ani, 5 ani si 10 ani, cu următoarele Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1015DBN010

6.05.2010

10.05.2010

30.04.2015

5

6,00

16,44

900.000.000

RO1013DBN023

13.05.2010

17.05.2010

25.07.2013

3

6,25

506,85

900.000.000

RO0717DBN038

20.05.2010

24.05.2010

11.06.2017

10

6,75

641,71

700.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 si 5 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobatprin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 10 ani se plăteste la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2007, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

R - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerHor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua natională a consultantului fiscal din România

 

În temeiul prevederilor art. 17 lit. j) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

Conferinta natională a Camerei Consultantilor Fiscali, întrunită în sedinta din 23 aprilie, hotărăste:

Art. 1. - Se declară ziua de 23 aprilie Ziua natională a consultantului fiscal din România.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali din România,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 10.

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinta natională a Camerei Consultantilor Fiscali din 23 aprilie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 17 lit. a)-f) si ale art. 32 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007, si în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinta natională a Camerei Consultantilor Fiscali, întrunită în sedinta din 23 aprilie, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali pe anul 2009, situatiile financiare anuale ale Camerei Consultantilor Fiscali pe anul 2009, executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Consultantilor Fiscali pe anul 2009 si Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010, precum si programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali din România,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 11.

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2010

 

În baza prevederilor art. 17 lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

Conferinta natională a Camerei Consultantilor Fiscali, întrunită în sedinta din 23 aprilie, hotărăste:

Art. 1. - Pentru anul 2010, cuantumul cotizatiei fixe, precum si cel al cotizatiei variabile datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, rămân la nivelul stabilit de Conferinta natională a Camerei Consultantilor Fiscali în anul 2009, si anume:

1. pentru persoane fizice:

a) cotizatia fixă pentru consultantii fiscali activi: 210 lei;

b) cotizatia fixă pentru consultantii fiscali inactivi: 70 lei;

c) cotizatia variabilă - din cifra de afaceri: 0,35%;

2. pentru societătile comerciale de consultantă fiscală:

a) cotizatia fixă: 350 lei;

b) cotizatia variabilă:

- la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

- la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001-1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

- la o cifră de afaceri ce depăseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

Art. 2. - Diferentele reprezentând sume achitate în plus, privind cotizatiile membrilor Camerei Consultantilor Fiscali în anii anteriori, vor fi compensate cu obligatiile de plată fată de Cameră în anul 2010.

Art. 3. - Directia de servicii generale si Secretariatul general ale Camerei Consultantilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali din România,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 12.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.