MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 286/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 286         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

399. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor

 

390/451. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

5. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 18 aprilie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 164/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006

privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică emisiilor provenite din activitătile prevăzute în anexa nr. 1 si gazelor cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea, după caz, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006."

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) România este stat membru de administrare pentru:

a) operatorii de aeronave care detin o licentă de operare valabilă, emisă de către autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru aprobarea serviciilor aeriene în Uniunea Europeană;

b) operatorii de aeronave care nu detin o licentă de operare valabilă, emisă de un stat membru ai Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008, si ale căror zboruri efectuate în anul de referintă au generat cantitatea cea mai mare de emisii pe teritoriul României.

(2) În cazul în care în primii 2 ani ai oricărei perioade prevăzute la art. 122 niciuna dintre emisiile din aviatie rezultate din zborurile efectuate de către un operator de aeronave care se încadrează la alin. (1) lit. b) nu se atribuie României, operatorul de aeronave este transferat unui alt stat membru de administrare pentru perioada următoare. Noul stat membru de administrare este statul membru cu cantitatea cea mai mare de emisii estimate atribuite aviatiei, provenind din zborurile efectuate de către respectivul operator de aeronave în cursul primilor 2 ani ai perioadei anterioare."

3. La articolul 3, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) emisii - eliberarea în atmosferă a gazelor cu efect de seră generate de sursele unei instalatii sau de o aeronavă, care efectuează o activitate prevăzută în anexa nr. 1, a gazelor specificate în cadrul respectivei activităti;".

4. La articolul 3, după litera n) se introduc zece noi litere, literele o)-v), cu următorul cuprins:

,,o) an de referintă - în întelesul art. 21, reprezintă primul an calendaristic de functionare, în cazul unui operator de aeronave care a început să efectueze o activitate de aviatie în Uniunea Europeană după 1 ianuarie 2006 si, respectiv, anul calendaristic care a început la 1 ianuarie 2006 pentru operatorii de aeronave care efectuează o activitate de aviatie anterior datei de 1 ianuarie 2006;

p) operator de aeronave - persoana care operează o aeronavă în momentul în care efectuează o activitate de aviatie prevăzută în anexa nr. 1 sau proprietarul aeronavei, dacă persoana respectivă nu este cunoscută ori identificată de către proprietarul aeronavei;

q) operator de transport aerian comercial - un operator care, în schimbul unei remuneratii, furnizează publicului servicii de transport aerian regulate sau neregulate pentru transportul pasagerilor, mărfurilor sau al postei;

r) emisii atribuite din aviatie - emisiile generate de toate zborurile care se încadrează în activitătile de aviatie prevăzute în anexa nr. 1 si care pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru si de zborurile care sosesc dintr-o tară tertă pe un astfel de aerodrom;

s) emisiile istorice din aviatie - media emisiilor anuale din perioada 2004-2006, la nivelul Uniunii Europene, generate de aeronavele care efectuează o activitate de aviatie prevăzută în anexa nr. 1;

s) statul membru de administrare - statul care răspunde de administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în ceea ce priveste un operator de aeronave;

t) perioade ulterioare - perioade de timp succesive de 8 ani, subsecvente perioadei 2013-2020;

t) indicator de referintă pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit conform art. 142 - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră raportat la o tonă-kilometru, calculat prin împărtirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada prevăzută la art. 122 la suma datelor tonă-kilometru incluse în solicitările pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit transmise Comisiei Europene de către statele membre;

u) rezerva specială pentru anumiti operatori de aeronave - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave conform art. 15 pentru perioadele prevăzute la art. 122;

v) indicator de referintă pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, conform art. 15 - indicatorul calculat prin împărtirea numărului de certificate din rezerva specială la suma datelor tonă-kilometru incluse în solicitările operatorilor de aeronave care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (5) lit. a) pentru alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, transmise Comisiei Europene de către statele membre, si cresterea absolută a datelor tonă-kilometru care depăseste procentul prevăzut la art. 15 alin. (5) lit. b) în cazul operatorilor de aeronave care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (5) lit. b), incluse în solicitările pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, transmise Comisiei Europene de către statele membre."

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 4. - (1) Autoritătile competente responsabile pentru aplicarea dispozitiilor prezentei hotărâri sunt: autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru finante publice, Agentia Natională pentru Protectia Mediului si unitătile subordonate, Garda Natională de Mediu si unitătile subordonate.

(2) Autoritatea publică centrală pentru transporturi, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, furnizează datele si informatiile relevante pe care le detine privind operatorii de aeronave care desfăsoară o activitate de aviatie prevăzută în anexa nr. 1, la cererea autoritătilor competente responsabile cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri."

6. La articolul 8, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) obligatia de a restitui, până la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care au fost alocate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii provenite de la instalatia respectivă, verificate potrivit prevederilor art. 22 si altor norme privind verificarea adoptate de Comisia Europeană, altele decât certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave."

7. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Operatorul are obligatia să informeze autoritatea competentă pentru protectia mediului cu privire la orice modificări planificate privind natura, functionarea sau extinderea instalatiei care pot determina revizuirea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, în termen de 45 de zile de la data producerii modificării.

(3) La schimbarea operatorului unei instalatii care detine o autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de seră, noul operator are obligatia să solicite autoritătii competente pentru protectia mediului revizuirea autorizatiei cu privire la denumirea si sediul noului operator, în termen de 45 de zile de la data producerii modificării."

8. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Operatorul de aeronave are obligatia să informeze Agentia Natională pentru Protectia Mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităti de aviatie prevăzut la art. 21 alin. (3) si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie prevăzut la art. 21 alin. (4), în termen de 45 de zile de la data producerii modificării.

(6) Operatorul de aeronave are obligatia să asigure corectitudinea si caracterul complet al informatiilor furnizate în planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităti de aviatie si în planul de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie."

9. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului publică si transmite Comisiei Europene până la 30 septembrie 2011 lista instalatiilor si numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărei instalatii.

(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (1), pentru instalatiile în care se desfăsoară una dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1, operatorii au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele necesare pentru stabilirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate.

(3) Instalatiile care nu sunt înscrise în lista mentionată la alin. (1) nu primesc certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit."

10. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - Pentru perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012, numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave reprezintă 97% din emisiile istorice din aviatie."

11. După articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 122, cu următorul cuprins:

„Art. 122. - Pentru perioada 1 ianuarie 2013- 31 decembrie 2020 si pentru fiecare perioadă ulterioară, numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave reprezintă 95% din suma emisiilor istorice din aviatie înmultită cu numărul de ani din perioada respectivă."

12. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 123, cu următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Pentru perioada prevăzută la art. 121 si începând cu 1 ianuarie 2013, 15% din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave sunt supuse licitării.

(2) Autoritatea publică centrală pentru finante publice si autoritatea publică centrală pentru protectia mediului stabilesc destinatia veniturilor obtinute din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave si notifică Comisiei Europene cu privire la actiunile adoptate în acest scop, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la impactul schimbărilor climatice în Uniunea Europeană si în tările terte, în special în tările în curs de dezvoltare, pentru a finanta cercetarea si dezvoltarea în domeniul atenuării efectelor si al adaptării, inclusiv, în special, în domeniul aeronautic si al transportului aerian, pentru a reduce emisiile prin folosirea transporturilor cu emisii reduse si pentru a acoperi cheltuielile de administrare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(3) Destinatia veniturilor se stabileste prin ordin comun de către autoritatea publică centrală pentru finante publice si autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(4) Autoritatea publică centrală pentru finante publice, cu sprijinul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, notifică Comisiei Europene cu privire la destinatia veniturilor obtinute în urma licitării de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave."

13. După articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 142, cu următorul cuprins:

„Art. 142. - (1) Operatorul de aeronave care efectuează o activitate de aviatie prevăzută în anexa nr. 1 poate solicita alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru fiecare dintre perioadele definite la art. 121 si 122.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune la Agentia Natională pentru Protectia Mediului de către operatorul de aeronave, însotită de raportul datelor tonă-kilometru, verificat de un verificator acreditat si întocmit pentru activitătile de aviatie realizate în anul de monitorizare corespunzător perioadei pentru care se solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit.

(3) Anul de monitorizare este anul calendaristic care se încheie cu 24 de luni înainte de începutul perioadei pentru care operatorul de aeronave solicită alocarea certificatelor de emisii


de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit. In ceea ce priveste perioada prevăzută la art. 121, anul de monitorizare este 2010.

(4) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune cu cel putin 21 de luni înainte de începerea perioadei pentru care operatorul de aeronave solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit.

(5) În ceea ce priveste perioada prevăzută la art. 121, solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune până la 31 martie 2011.

(6) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene solicitările prevăzute la alin. (1) cu cel putin 18 luni înainte de începerea perioadei pentru care operatorul de aeronave solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit sau până la 30 iunie 2011 pentru perioada prevăzută la art. 121.

(7) Raportul date tonă-kilometru prevăzut la alin. (2) se întocmeste în conformitate cu prevederile Deciziei 2007/589/CE, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Operatorul de aeronave are obligatia să asigure corectitudinea si caracterul complet al informatiilor furnizate în raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru prevăzut la alin. (2)."

14. După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 143, cu următorul cuprins:

„Art. 143. - (1) În termen de 3 luni de la data adoptării de către Comisia Europeană a deciziei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului calculează si publică prin ordin al conducătorului acesteia:

a) numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat pentru perioada respectivă fiecărui operator de aeronave a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 142 alin. (6), calculat prin înmultirea datelor tonă-kilometru din raportul date tonă-kilometru verificat cu indicatorul prevăzut la alin. (2) lit. e); si

b) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat anual fiecărui operator de aeronave, calculat prin împărtirea numărului total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, stabilit potrivit prevederilor lit. a), la numărul de ani din perioada în care operatorul de aeronave efectuează o activitate de aviatie prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Decizia Comisiei Europene mentionată la alin. (1) se referă la:

a) numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat pentru perioada respectivă;

b) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră licitate în perioada respectivă;

c) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră disponibile în rezerva specială a operatorilor de aeronave pentru perioada respectivă;

d) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit pentru perioada respectivă, calculat prin scăderea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră mentionat la lit. b) si c) din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră stabilit conform lit. a);

e) indicatorul de referintă definit la art. 3 lit. t)."

15. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc treisprezece noi alineate, alineatele (3)-(15), cu următorul cuprins:

„(3) Până la data de 28 februarie 2012 si, ulterior, până la data de 28 februarie a fiecărui an, Agentia Natională pentru Protectia Mediului, prin registrul national, emite numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv.

(4) Pentru fiecare perioadă prevăzută la art. 122, rezerva specială pentru operatorii de aeronave reprezintă 3% din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, la nivelul Uniunii Europene.

(5) Un operator de aeronave poate solicita alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva specială prevăzută la alin. (4) dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) începe să efectueze o activitate de aviatie prevăzută în anexa nr. 1, după anul de monitorizare pentru care rapoartele datelor tonă-kilometru verificate de un verificator acreditat au fost depuse de operatorii de aeronave în conformitate cu art. 142 pentru una dintre perioadele prevăzute la art. 122;

b) datele tonă-kilometru verificate de un verificator acreditat cresc anual în medie cu peste 18% între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele datelor tonă-kilometru, în conformitate cu art. 142, pentru una dintre perioadele prevăzute la art. 122, si al doilea an calendaristic al perioadei în cauză.

(6) Operatorul de aeronave poate solicita alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit în conformitate cu alin. (5), cu conditia ca activitatea de aviatie efectuată să nu reprezinte continuarea integrală sau partială a unei activităti de aviatie desfăsurată anterior de alt operator de aeronave.

(7) Un operator de aeronave care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (5) poate depune la Agentia Natională pentru Protectia Mediului o solicitare privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, până la data de 30 iunie a celui de-al treilea an al perioadei prevăzute la art. 122 la care se referă.

(8) Numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate unui operator de aeronave care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (5) lit. b) nu poate fi mai mare de 1.000.000.

(9) Solicitarea prevăzută la alin. (7) contine:

a) raportul datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu anexa nr. 4 si verificat de un verificator acreditat în conformitate cu criteriile din anexa nr. 5, pentru activitătile de aviatie prevăzute în anexa nr. 1 efectuate de operatorul de aeronave în cel de-al doilea an calendaristic al perioadei prevăzute la art. 122 la care se referă solicitarea;

b) dovada privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (5) si (6).

(10) La solicitarea depusă conform alin. (9), operatorii de aeronave care au îndeplinit conditiile prevăzute ia alin. (5) lit. b) au obligatia să transmită suplimentar documentele care demonstrează:

a) cresterea procentuală a datelor tonă-kilometru, înregistrată de operatorul de aeronave între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele datelor tonă-kilometru, verificate de un verificator acreditat, în conformitate cu art. 142, cu privire la perioada prevăzută la art. 122, si al doilea an calendaristic al perioadei respective;

b) cresterea absolută a datelor tonă-kilometru, înregistrată de operatorul de aeronave între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele datelor tonă-kilometru, verificate de un verificator acreditat, în conformitate cu art. 142, cu privire la perioada prevăzută la art. 122, si al doilea an calendaristic al perioadei respective;

c) cresterea absolută a datelor tone-kilometru, înregistrată de operatorul de aeronave între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele date tonă-kilometru, verificate de un verificator acreditat, în conformitate cu art. 142, cu privire la perioada prevăzută la art. 122, si al doilea an calendaristic al perioadei respective, care depăseste procentul prevăzut la alin. (5) lit. b).


(11) În termen de cel mult 6 luni de la termenul pentru depunerea solicitărilor prevăzut la alin. (7), autoritatea publică centrală pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene solicitările operatorilor de aeronave privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva specială.

(12) în termen de 3 luni de la data adoptării de către Comisia Europeană a deciziei privind indicatorul definit la art. (3) lit. v), autoritatea publică centrală pentru protectia mediului calculează, aprobă prin ordin al conducătorului acesteia si publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:

a) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat din rezerva specială fiecărui operator de aeronave a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene în conformitate cu alin. (11);

b) numărul anual de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat din rezerva specială fiecărui operator de aeronave a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene în conformitate cu alin. (11), calculat prin împărtirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră prevăzut la lit. a) la numărul de ani calendaristici rămasi din perioada la care se referă alocarea.

(13) Pentru operatorul de aeronave care se află în situatia prevăzută la alin. (5) lit. a), numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzut la alin. (12) lit. a), se calculează prin înmultirea indicatorului definit la art. (3) lit. v) cu datele tonă-kilometru verificate de un verificator acreditat, incluse în solicitarea transmisă Comisiei Europene conform alin. (11).

(14) Pentru operatorul de aeronave care se află în situatia prevăzută la alin. (5) lit. b), numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (12) lit. a) se calculează prin înmultirea indicatorului definit la art. (3) lit. v) cu valoarea cresterii absolute a datelor tonă-kilometru prevăzute la alin. (10) lit. c) din solicitarea transmisă Comisiei Europene în conformitate cu alin. (11).

(15) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva specială rămase neutilizate sunt valorificate prin licitatie."

16. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) si (4), Agentia Natională pentru Protectia Mediului emite si predă imediat operatorului si operatorului de aeronave un certificat de emisii de gaze cu efect de seră în schimbul unei unităti de reducere a emisiilor (ERU) sau a unei reduceri de emisii certificate (CER), detinută de operator si operatorul de aeronave în registrul national."

17. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru perioada prevăzută la art. 121, operatorii de aeronave pot să utilizeze unităti de reducere a emisiilor (ERU) si reduceri de emisii certificate (CER) rezultate din activităti de proiect, până la un procent de 15% din numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe care au obligatia să le returneze în contul din registrul national."

18. La articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Până la data de 31 decembrie 2012, pentru activitătile de proiect prevăzute la art. 6 si 12 din Protocolul de la Kyoto, care reduc sau limitează în mod direct emisiile de la o activitate care intră sub incidenta prezentei hotărâri, unitătile de reducere a emisiilor (ERU) sau reducerile de emisii certificate (CER) nu pot fi emise decât dacă un număr egal de certificate de emisii de gaze cu efect de seră este anulat de către operatorul activitătii respective, pentru evitarea dublei contabilizări."

19. La articolul 18, alineatele (2)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Operatorul fiecărei instalatii are obligatia de a restitui, până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalatia respectivă în anul calendaristic anterior, altul decât numărul de certificate pentru aviatie, verificate potrivit dispozitiilor art. 22, iar aceste certificate se anulează ulterior.

(3) Operatorul de aeronave are obligatia de a restitui, până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră generate în anul calendaristic anterior de activitătile de aviatie pentru care este considerat operator de aeronave, verificate potrivit dispozitiilor art. 22, iar aceste certificate se anulează ulterior.

(4) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se anulează în orice moment, la solicitarea persoanei care le detine.

(5) în scopul îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (2) si (3), certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, emise de autoritătile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului."

20. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Administratorul registrului national constată încălcarea prevederilor alin. (2) si (3) si prezintă autoritătii publice centrale pentru protectia mediului lista operatorilor si operatorilor de aeronave care nu au restituit numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit alocării."

21. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, care au fost înregistrate în registrul national, sunt valabile pentru emisiile din perioada prevăzută la art. 121 sau 122."

22. La articolul 20 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În termen de 4 luni de la începerea fiecărei perioade prevăzute în art. 122 sau, în ceea ce priveste perioada prevăzută la art. 121, până la 30 aprilie 2013, administratorul registrului national anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile si care nu au fost restituite si anulate potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (3)."

23. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 21. - (1) Operatorul si operatorul de aeronave care desfăsoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligatia să monitorizeze si să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Deciziei 2007/589/CE, cu modificările si completările ulterioare, si ale planului său de monitorizare aprobat.

(2) Operatorul de aeronave care desfăsoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 si care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 142, are obligatia să monitorizeze si să raporteze datele tonă-kilometru în conformitate cu prevederile Deciziei 2007/589/CE, cu modificările si completările ulterioare, si ale planului său de monitorizare aprobat.

(3) Operatorul si operatorul de aeronave care desfăsoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligatia să depună la Agentia Natională pentru Protectia Mediului planuri de monitorizare care să stabilească măsuri de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru fiecare din perioadele la care se referă.


(4) Operatorul de aeronave care desfăsoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 si care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 142, are obligatia să depună la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, cu cel putin 4 luni înainte de începutul perioadei la care se referă, un plan de monitorizare care să stabilească măsuri de monitorizare si de raportare a datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu prevederile Deciziei 2007/589/CE, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Planul de monitorizare prevăzut la alin. (3) si raportul de monitorizare prevăzut la alin. (12) se întocmesc în conformitate cu prevederile Deciziei 2007/589/CE, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Planul de monitorizare mentionat la alin. (3) se depune de către operatorul de aeronave cu cel putin 4 luni înainte de începutul perioadei la care se referă.

(7) Operatorul de aeronave care începe să desfăsoare o activitate prevăzută în anexa nr. 1 după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să depună la Agentia Natională pentru Protectia Mediului planul de monitorizare mentionat la alin. (3) în termen de 45 de zile de la data începerii activitătii.

(8) Planurile de monitorizare mentionate la alin. (3) si (4), depuse la Agentia Natională pentru Protectia Mediului înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt luate în considerare de autoritatea competentă.

(9) Competenta privind verificarea si aprobarea planurilor de monitorizare prevăzute la alin. (3) si (4) revine Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(10) Cuantumul tarifelor percepute de Agentia Natională pentru Protectia Mediului pentru aprobarea planului de monitorizare a emisiilor si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, având destinatia stabilită conform dispozitiilor art. 23 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(11) Valoarea tarifelor prevăzute la alin. (10) se stabileste în euro si se achită, în avans si integral, în contul afisat pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României, în vigoare la data efectuării plătii.

(12) În primul trimestru al fiecărui an, operatorul si operatorul de aeronave au obligatia să depună la Agentia Natională pentru Protectia Mediului rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalatia sau aeronava pe care o operează, pentru anul precedent. Primul an de monitorizare pentru operatorii de aeronave începe la 1 ianuarie 2010.

(13) Operatorul si operatorul de aeronave au obligatia să asigure Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului corectitudinea informatiilor prevăzute la alin. (12).

(14) Operatorul si operatorul de aeronave au obligatia să arhiveze rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru o perioadă de 10 ani, însotite de toate documentele întocmite de către verificatorii acreditati potrivit prevederilor art. 22 alin. (3), si să le predea noului operator, în cazul schimbării operatorului."

24. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului se asigură că rapoartele de monitorizare, prevăzute la art. 21 alin. (12) si art. 142 alin. (2), sunt verificate de verificatori acreditati în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 5 si alte norme privind verificarea adoptate de Comisia Europeană.

(2) În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 si altor norme privind verificarea adoptate de Comisia Europeană, operatorul sau operatorul de aeronave nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la cont de către administratorul registrului national. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră declarat satisfăcător este depus la Agentia Natională pentru Protectia Mediului."

25. La articolul 26 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) prin exceptie de la art. 8 lit. e) si art. 18 alin. (2), îi revine responsabilitatea pentru restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor totale de gaze cu efect de seră provenite de la instalatiile cuprinse în grupul comun al instalatiilor, altele decât certificatele de emisii de gaze cu efect de seră generate pentru activitătile de aviatie."

26. La articolul 26, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la art. 28, administratorul grupului comun este responsabil pentru executarea sanctiunilor aplicate în caz de nerespectare a dispozitiilor privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru a acoperi emisiile totale de gaze cu efect de seră provenite de la instalatiile incluse în grupul comun, altele decât certificatele de emisii de gaze cu efect de seră generate pentru activitătile de aviatie."

27. La articolul 28, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) si alin. (3), pentru perioada prevăzută la art. 14, respectiv la art. 121 si 122, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă în valoare de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă suplimentar pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, iar sumele rezultate din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau bugetul de stat potrivit prevederilor art. 96 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Suma calculată potrivit prevederilor alin. (2) se comunică operatorului prin decizia conducătorului Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în termen de 15 zile de la data prevăzută la art. 18 alin. (2) si (3).

(4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) si (2) nu exonerează operatorul sau operatorul de aeronave de la obligatia de a restitui până la 30 aprilie a anului următor un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu emisiile generate suplimentar, la momentul la care predă certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor din următorul an calendaristic."

28. La articolul 28, după alineatul (4) se introduc sase noi alineate, alineatele (5)-(10), cu următorul cuprins:

„(5) În situatia în care un operator de aeronave nu respectă prevederile prezentei hotărâri si alte măsuri de punere în executare, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate solicita Comisiei Europene să decidă impunerea unei interdictii de operare pentru operatorul de aeronave.

(6) Solicitarea transmisă potrivit alin. (5) contine:

a) dovada faptului că operatorul de aeronave nu a îndeplinit obligatiile care îi revin conform prezentei hotărâri;

b) informatiile privind măsurile de punere în executare întreprinse de autoritatea competentă pentru îndeplinirea de către operatorul de aeronave a obligatiilor legislative care revin operatorului în cauză;

c) o justificare pentru impunerea interdictiei de operare la nivelul Uniunii Europene; precum si

d) o recomandare privind domeniul de aplicare a interdictiei de operare la nivelul Uniunii Europene si orice conditii care ar trebui să se aplice în acest caz.

(7) înainte de adoptarea deciziei prevăzută la alin. (5), în situatia în care acest lucru este posibil, au loc consultări între autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, autoritatea responsabilă pentru supravegherea operatorului de aeronave în cauză si Comisia Europeană.

(8) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului informează operatorul de aeronave cu privire la informatiile comunicate si luate în considerare de Comisia Europeană la adoptarea deciziei de impunere a unei interdictii de operare prevăzute la alin. (5).

(9) Operatorul de aeronave se poate adresa în scris Comisiei Europene, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care Comisia Europeană comunică autoritătii publice centrale pentru protectia mediului informatiile prevăzute la alin. (8).

(10) Autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor pune în aplicare pe teritoriul României deciziile adoptate de Comisia Europeană privind impunerea unei interdictii de operare operatorului de aeronave si informează Comisia Europeană cu privire la măsurile stabilite la nivel national pentru aplicarea acestor decizii."

29. La articolul 281 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) nerespectarea prevederilor art. 142 alin. (8) si ale art. 21 alin. (1), (3), (5), (6), (7), (12), (13), (14), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;".

30. La articolul 281 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) si (6), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei."

31. La articolul 281, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si la art. 28 alin. (1) si (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de către

personalul anume desemnat din cadrul Gărzii Nationale de Mediu."

32. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului afisează anual, pe propria pagină de internet, precum si la sediul său, numele operatorilor sau operatorilor de aeronave care au încălcat prevederile art. 18 alin. (2) si (3)."

33. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - Documentele depuse de operatorii de aeronave la autoritătile competente sunt în limba română."

34. După articolul 301 se introduce un nou articol, articolul 302, cu următorul cuprins:

„Art. 302. -Activitătile prevăzute la anexa nr. 1, cu exceptia celor referitoare la activitătile de aviatie, intră în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră de la 1 ianuarie 2013."

35. Anexele nr. 1, 4 si 5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Formatul de raportare a datelor prevăzute la art. 101 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta hotărâre, se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 28 si 281 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta hotărâre, intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitătile de aviatie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L8 din 13 ianuarie 2009, si art. I pct. 13 si anexei I ale Directivei nr. 2009/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei nr. 2003/87/CE în vederea îmbunătătirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 399.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006)

 

CATEGORIILE

de activităti cărora li se aplică Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare

a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

1. Instalatiile sau părtile de instalatii utilizate pentru cercetare, dezvoltare si testare de produse si procese noi si instalatiile care utilizează exclusiv biomasă nu intră sub incidenta prezentei hotărâri.

2. Valorile pragurilor mentionate mai jos se referă în general la capacităti de productie sau randamente. În cazurile în care în cadrul aceleiasi instalatii se efectuează mai multe activităti care se încadrează în aceeasi categorie, capacitătile acestor activităti se însumează.

3. La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalatii pentru a se decide cu privire la includerea acesteia în sistemul comunitar, se însumează puterea termică nominală a tuturor unitătilor tehnice care fac parte din aceasta si în care se ard combustibili în cadrul instalatiei respective. Aceste unităti ar putea include orice tip de cazane, arzătoare, turbine, încălzitoare, furnale, incineratoare, cuptoare de calcinare, etuve, cuptoare, uscătoare, motoare, pile de combustie, instalatii de ardere în buclă chimică, facle si instalatii de postcombustie termică sau catalitică. Instalatiile cu putere termică nominală mai mică de 3 MW si instalatiile care utilizează exclusiv biomasă nu sunt luate în calcul. Instalatiile care utilizează exclusiv biomasă includ instalatii care folosesc combustibili fosili doar la pornirea sau la oprirea instalatiei.

4. Dacă o instalatie deserveste o activitate în cazul căreia pragul nu este exprimat ca putere termică nominală totală, pragul pentru activitatea respectivă are prioritate la luarea deciziei privind includerea în sistemul comunitar.

5. Dacă se constată că într-o instalatie se depăseste pragul de capacitate pentru vreo activitate mentionată în prezenta anexă, se includ în permisul de emisii de gaze cu efect de seră toate instalatiile în care se ard combustibili, altele decât instalatiile pentru incinerarea deseurilor periculoase sau municipale.

6. De la 1 ianuarie 2012 sunt incluse toate zborurile care sosesc pe sau pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană.

 

Activităti

Emisii de gaze cu efect de seră

Arderea combustibililor în instalatii cu putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu exceptia instalatiilor pentru incinerarea deseurilor periculoase sau municipale)

Dioxid de carbon

Rafinarea uleiurilor minerale

Dioxid de carbon

Producerea cocsului

Dioxid de carbon

Prăjirea sau sinterizarea, inclusiv peletizarea, a minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor sulfidice)

Dioxid de carbon

Producerea fontei sau otelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalatii pentru turnare continuă, cu o capacitate de productie mai mare de 2,5 tone pe oră

Dioxid de carbon

Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv feroaliaje) atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW. Prelucrarea include, printre altele, laminoare, reîncălzitoare, cuptoare de recoacere, forje, topitorii, acoperire si decapare

Dioxid de carbon

Producerea de aluminiu primar

Dioxid de carbon si perfluorocarburi

Producerea de aluminiu secundar atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor, rafinare, topire-turnare etc, atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală (incluzând combustibilii folositi ca agenti de reducere) de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de productie de peste 500 de tone pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei în cuptoare rotative ori în alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 de tone pe zi

Dioxid de carbon

Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi

Dioxid de carbon

Fabricarea prin ardere de produse ceramice, în special de tigle, cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice, gresie ceramică sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 de tone pe zi

Dioxid de carbon


Activităti

Emisii de gaze cu efect de seră

Fabricarea de material izolant din vată minerală folosind sticlă, rocă sau zgură, cu o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi

Dioxid de carbon

Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos si a altor produse din gips, atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase

Dioxid de carbon

Producerea de hârtie sau carton, având o capacitate de productie mai mare de 20 de tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de negru de fum, implicând carbonizarea unor substante organice precum uleiurile, gudronul, reziduurile de cracare si de distilare, atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea acidului azotic

Dioxid de carbon si oxid de azot

Producerea acidului adipic

Dioxid de carbon si oxid de azot

Producerea acidului glioxalic si glioxilic

Dioxid de carbon si oxid de azot

Producerea amoniacului

Dioxid de carbon

Producerea substantelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau partială ori prin procese similare, cu o capacitate de productie care depăseste 100 de tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de hidrogen (H2) si de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare partială, cu o capacitate de productie care depăseste 25 de tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de sodă calcinată (Na2C03) si de bicarbonat de sodiu (NaHC03)

Dioxid de carbon

Captarea gazelor cu efect de seră de la instalatiile care intră în sfera de aplicare a prezentei hotărâri în vederea transportului si stocării geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CE a Consiliului, precum si a Directivelor 2000/60/CE 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului

Dioxid de carbon

Transportarea gazelor cu efect de seră prin intermediul conductelor în vederea stocării geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE

Dioxid de carbon

Stocarea geologică a gazelor cu efect de seră într-un sit de stocare în temeiul Directivei 2009/31/CE

Dioxid de carbon

Aviatie

Zborurile care pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică dispozitiile Tratatului privind Uniunea Europeană sau sosesc pe un astfel de aerodrom.

În această activitate nu sunt incluse:

a) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul unui monarh în functie si al rudelor sale apropiate, al sefilor de stat, al sefilor de guvern si al ministrilor provenind din tări care nu sunt state membre, aflati în misiune oficială, cu conditia ca o astfel de situatie să fie dovedită prin indicatorul corespunzător al statutului zborului în planul de zbor;

b) zboruri militare efectuate cu aeronave militare si zboruri ale serviciilor de vamă si de politie;

c) zboruri legate de misiuni de căutare si salvare, zboruri ale serviciilor de pompieri, zboruri umanitare si zboruri ale serviciilor medicale de urgentă autorizate de către autoritătile competente corespunzătoare;

d) orice zboruri efectuate exclusiv în conformitate cu regulile de zbor la vedere definite în anexa 2 la Conventia de la Chicago;

e) zborurile care se încheie pe aerodromul de unde a decolat aeronava si în timpul cărora nu au avut loc aterizări intermediare;

f) zborurile de instruire efectuate exclusiv în scopul obtinerii unei licente sau a unei calificări, în cazul personalului navigant de conducere, dacă acest lucru este dovedit printr-o indicatie corespunzătoare în planul de zbor, cu conditia ca scopul zborului să nu fie transportufde pasageri si/sau de marfă ori pozitionarea sau transportul aeronavei;

g) zboruri efectuate exclusiv în scopul cercetării stiintifice sau în scopul verificării, al testării ori al certificării aeronavei sau a echipamentuluide bord ori de sol;

h) zborurile efectuate de aeronave cu o masă maximă certificată la decolare mai mică de 5700 kg;

i) zborurile efectuate în cadrul obligatiilor de serviciu public impuse, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2.408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare, pe rutele din regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt mentionate la art. 299 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, sau pe rutele unde capacitatea de transport aerian nu depăseste 30.000 de locuri pe an; si

j) zborurile care, cu exceptia acestei litere, s-ar încadra în această activitate, efectuate de un operator de transport aerian comercial care efectuează fie mai putin de 243 de zboruri pe perioadă, timp de 3 perioade consecutive de câte 4 luni, fie zboruri al căror total de emisii anuale este mai scăzut de 10.000 tone pe an.

Zborurile efectuate exclusiv pentru transportul, în misiuni oficiale, al unui monarh în functie si al rudelor sale apropiate, al sefilor de stat, al sefilor de guvern si al ministrilor unui stat membru, aflati în misiune oficială, nu pot fi excluse în temeiul prezentei litere.

Dioxid de carbon


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006)

 

PRINCIPIILE

privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

 

PARTEA A

Monitorizarea si raportarea emisiilor  din instalatiile stationare

 

(1) Monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon Monitorizarea emisiilor trebuie să se efectueze pe baza calculelor sau pe baza măsurătorilor.

(2) Calcularea

Calcularea emisiilor se face utilizându-se următoarea formulă: datele privind activitatea x factorul de emisie x factorul de oxidare

Datele privind activitatea (combustibilul folosit, volumul productiei etc.) trebuie să fie monitorizate pe baza datelor furnizate sau pe baza măsurătorilor.

Trebuie să se utilizeze factorii de emisie acceptati. Factorii de emisie specifici pentru activităti specifice sunt acceptati pentru toate tipurile de combustibili. Factorii initiali de emisie sunt acceptati pentru toate tipurile de combustibili, cu exceptia combustibililor necomerciali (combustibili alternativi proveniti din deseuri, precum anvelopele si gazele provenite din procese industriale). Se vor elabora factori initiali de emisie specifici pentru cărbune si factori de emisie specifici Uniunii Europene sau fiecărui producător national pentru gazele naturale. Factorii initiali de emisie IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice) sunt acceptati pentru produsele de rafinărie. Factorul de emisie pentru biomasă este egal cu zero.

Dacă factorul de emisie nu tine cont că o parte din carbon nu se oxidează, atunci trebuie să se folosească un factor de oxidare suplimentar. Dacă factorii de emisie specifici pentru activităti au fost calculati si s-a luat deja în considerare procesul de oxidare, factorul de oxidare nu se mai aplică.

Vor fi utilizati factorii impliciti de oxidare elaborati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, în afară de cazul în care operatorul poate demonstra că factorii de emisie specifici pentru activităti sunt determinati cu mai multă acuratete.

Pentru fiecare activitate, instalatie si pentru fiecare combustibil trebuie să se efectueze un calcul separat.

(3) Măsurarea emisiilor

Pentru măsurarea emisiilor trebuie să se folosească metodele standard sau acceptate si care trebuie să fie coroborate cu un calcul al emisiilor.

(4) Monitorizarea emisiilor pentru alte gaze cu efect de seră Trebuie să fie folosite metodele standard sau acceptate.

(5) Raportarea emisiilor

Fiecare operator trebuie să includă următoarele informatii în raportul privind instalatia:

A. Date de identificare a instalatiei, cuprinzând:

a) numele instalatiei;

b) adresa, inclusiv codul postal si tara;

c) tipul si numărul activitătilor prevăzute în anexa nr. 1, desfăsurate în cadrul instalatiei; adresa, telefonul, faxul, e-mailul si datele persoanei de contact; si

d) numele titularului instalatiei si numele societătii-mamă.

B. Pentru fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 1, desfăsurată pe amplasamentul pentru care se calculează emisiile, trebuie incluse:

a) date privind activitatea;

b) factori de emisie;

c) factori de oxidare;

d) emisii totale; si

e) incertitudinea.

C. Pentru fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 1, desfăsurată pe amplasamentul pentru care sunt măsurate emisiile, trebuie incluse:

a) emisii totale;

b) informatii privind credibilitatea metodelor de măsurare; si

c) incertitudinea.

D. Pentru emisiile rezultate din procesul de ardere, raportul trebuie să includă, de asemenea, factorul de oxidare, în afara cazului în care oxidarea a fost luată deja în considerare la fundamentarea factorului de emisie specific.

Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului ia măsurile necesare coordonării cerintelor de raportare cu celelalte cerinte de raportare deja existente, pentru a usura operatorilor sarcina raportării.

 

PARTEA B

Monitorizarea si raportarea emisiilor provenite din activităti de aviatie

 

Monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon

Emisiile sunt monitorizate prin calcul. Calcularea emisiilor se realizează după formula: consum de combustibil x factor de emisie

Consumul de combustibil include combustibilul consumat de unitatea auxiliară de putere. Consumul real de combustibil pentru fiecare zbor este folosit ori de câte ori este posibil si se calculează după formula: cantitatea de combustibil din rezervoarele aeronavei după terminarea alimentării cu combustibil pentru zborul respectiv - cantitatea de combustibil din rezervoarele aeronavei după terminarea alimentării pentru zborul următor ± cantitatea de combustibil alimentat pentru zborul următor.

Dacă datele reale privind consumul de combustibil nu sunt disponibile, se foloseste o metodă standard, pe niveluri de abordare, pentru a estima datele privind consumul de combustibil pe baza celor mai bune informatii disponibile.

Se folosesc factorii standard de emisie din liniile directoare IPCC pentru inventariere din 2006 sau actualizările ulterioare ale respectivelor linii directoare, cu exceptia cazului în care factorii de emisie specifici activitătii, determinati de laboratoare acreditate independente care folosesc metode analitice acceptate, sunt mai exacti. Factorul de emisie pentru biomasă este zero.

Pentru fiecare zbor si combustibil se efectuează un calcul separat.

Raportarea emisiilor

Fiecare operator de aeronave include în raportul prezentat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (12) din hotărâre următoarele informatii:

A. Informatii de identificare a operatorului de aeronave, inclusiv:

- numele operatorului de aeronave;

- statul membru de administrare;

- adresa, inclusiv codul postal si tara si, în cazul în care este diferită, adresa de contact din România;

- numerele de înmatriculare ale aeronavelor si tipurile de aeronave folosite, în perioada de raportare, pentfu a efectua activitătile de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavelor;

- numărul si autoritatea emitentă ale certificatului de operator aerian si ale licentei de operare pe baza cărora operatorul de aeronave desfăsoară activitătile de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei;

- adresa, numărul de telefon, numărul de fax si e-mail-ul unei persoane de contact; si

- numele proprietarului aeronavei.

B. Pentru fiecare tip de combustibil pentru care se calculează emisiile trebuie incluse:

- consumul de combustibil;

- factorul de emisie;

- emisiile cumulate totale, provenite de la toate zborurile efectuate în perioada de raportare, care se încadrează în categoria activitătilor de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei;

- emisii cumulate provenite de la:

- toate zborurile efectuate în perioada care face obiectul raportului, care se încadrează în categoria activitătilor de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei, care au plecat de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru si care au sosit pe un aerodrom situat pe teritoriul aceluiasi stat membru;

- toate celelalte zboruri efectuate în perioada de raportare, care se încadrează în categoria activitătilor de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei;

- emisiile cumulate provenite de la toate zborurile efectuate în perioada de raportare, care se încadrează în categoria activitătilor de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei, si care:

- au plecat din fiecare stat membru; si

- au sosit în fiecare stat membru dintr-o tară tertă;

- incertitudinea.

Monitorizarea datelor tonă-kilometru conform art. 142 si 15 din hotărâre.

Pentru cererile de alocare a cotelor în conformitate cu art. 142 alin. (1) sau cu art. 15 alin. (5) din hotărâre, valoarea activitătilor de aviatie se calculează în tone-kilometri, după următoarea formulă:

tone-kilometri = distanta x sarcina utilă,

unde:

distantă înseamnă distanta ortodromică dintre aerodromul de plecare si cel de sosire plus un factor suplimentar fix de 95 km; si

sarcină utilă înseamnă masa totală a mărfurilor, a postei si a pasagerilor transportati.

Pentru calculul sarcinii utile:

- numărul de pasageri este numărul de persoane aflate la bord, cu exceptia membrilor echipajului;

- un operator de aeronave poate opta să aplice fie masa reală, fie masa standard a pasagerilor si a bagajelor de cală înregistrate în documentatia privind masa si centrajul pentru zborurile relevante sau o valoare standard de 100 kg pentru fiecare pasager si bagajul său de cală.

Raportarea datelor tonă-kilometru conform art. 142 si 15 din hotărâre.

Fiecare operator de aeronave introduce următoarele informatii în solicitarea pe care o depune conform art. 142 alin. (1)sau art. 15 alin. (5) din hotărâre:

A. Informatii de identificare a operatorului de aeronave, inclusiv:

- numele operatorului de aeronave;

- statul membru de administrare;

- adresa, inclusiv codul postal si tara si, în cazul în care este diferită, adresa de contact din România;

- numerele de înmatriculare ale aeronavelor si tipurile de aeronave folosite, pe parcursul anului din solicitare,pentru care este operatorul aeronavei;

- numărul si autoritatea emitentă ale certificatului de operator aerian si ale licentei de operare pe baza cărora operatorul de aeronave desfăsoară activităti de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operator de aeronave;

- adresa, numărul de telefon, numărul de fax si e-mail-ul unei persoane de contact; si

- numele proprietarului aeronavei.

B. Date tonă-kilometru:

- numărul de zboruri pe perechi de aerodromuri;

- numărul de pasageri-kilometru pe perechi de aerodromuri;

- numărul de tone-kilometru pe perechi de aerodromuri;

- metoda aleasă pentru calculul masei pasagerilor si al bagajelor de cală;

- numărul total de tone-kilometru pentru toate zborurile efectuate în cursul anului de raportare si care se încadrează în categoria activitătilor de aviatie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006)

 

CRITERIILE PRIVIND VERIFICAREA

 

PARTEA A

Verificarea emisiilor provenite din instalatiile stationare

 

(1) Principii generale

1. Emisiile generate de fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre trebuie să fie supuse verificării.

2. Procesul de verificare trebuie să includă observatiile privind raportul prevăzut la art. 21 alin. (2) din hotărâre si monitorizarea emisiilor efectuată în cursul anului precedent. Trebuie specificate siguranta, credibilitatea si acuratetea sistemelor de monitorizare si a datelor si informatiilor raportate privind emisiile, în special:

a) date raportate privind activitatea, măsurările si calculele asociate;

b) alegerea si utilizarea factorilor de emisie;

c) calculele care conduc la determinarea tuturor emisiilor;

d) acuratetea alegerii si utilizării metodelor de măsurare, dacă se foloseste măsurarea.

3. Emisiile de gaze cu efect de seră raportate pot fi validate numai dacă datele si informatiile sunt sigure si credibile, permitând determinarea emisiilor cu un grad înalt de precizie. Un grad înalt de precizie este atins atunci când operatorul demonstrează că:

a) datele raportate sunt concludente;

b) colectarea datelor s-a efectuat potrivit standardelor stiintifice aplicabile; si

c) înregistrările importante privind instalatia sunt complete si concludente.

4. Verificatorul trebuie să aibă acces la toate amplasamentele si informatiile ce fac obiectul verificării.

5. Verificatorul trebuie să ia în considerare dacă instalatia este înregistrată potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizatiilor la aceste scheme, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Metodologia

Analiza strategică

6. Verificarea trebuie să se bazeze pe o analiză strategică a tuturor activitătilor desfăsurate în cadrul instalatiei. Aceasta impune ca verificatorul să aibă o vedere de ansamblu asupra tuturor activitătilor si semnificatiei acestora privind emisiile.

Analiza procesului

7. În cazul în care este necesar, verificarea informatiilor transmise trebuie desfăsurată la locul amplasamentului instalatiei. Verificatorul trebuie să determine prin sondaje dacă datele si informatiile raportate sunt corecte.

Analiza de risc

8. Verificatorul va evalua toate sursele de emisii din instalatie privind credibilitatea datelor fiecărei surse care contribuie la emisiile totale ale instalatiei.

9. Pe baza acestei analize, verificatorul trebuie să identifice, în mod explicit, sursele pentru care determinarea emisiilor prezintă un risc înalt de eroare, precum si alte aspecte privind procedura de monitorizare si raportare, care pot contribui la aparitia erorilor în determinarea emisiilor totale. Aceasta implică, în special, alegerea factorilor de emisie si a calculelor necesare pentru a determina nivelul emisiilor generate de surse individuale. O atentie deosebită trebuie acordată acelor surse pentru care determinarea emisiilor prezintă un risc înalt de eroare si aspectelor privind procedura de monitorizare, prevăzute la pct. 1-5.

10. Verificatorul trebuie să ia în considerare toate metodele de control efectiv al riscului, aplicate de către operator în scopul minimizării gradului de incertitudine.

Raportul de validare

11. Verificatorul trebuie să întocmească un raport privind procesul de validare, mentionând dacă raportul realizat de operator potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din hotărâre este satisfăcător. Raportul verificatorului trebuie să precizeze toate aspectele relevante privind activitatea de verificare. Raportul operatorului, întocmit potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din hotărâre, este declarat satisfăcător dacă verificatorul validează că emisiile totale sunt declarate corect.

Cerinte minime privind competentele verificatorului

12. Verificatorul trebuie să fie independent de operator, să îsi îndeplinească atributiile cu obiectivitate si profesionalism si să cunoască:

a) prevederile prezentei hotărâri, precum si standardele si ghidurile europene;

b) cerintele legislative, de reglementare si administrative relevante precum activitatea supusă verificării; si

c) procedurile de obtinere a tuturor informatiilor privind fiecare sursă de emisii din instalatie, în special cu privire la colectarea, măsurarea, calcularea si raportarea datelor.

 

PARTEA B

Verificarea emisiilor provenite din activităti de aviatie

 

13. Principiile generale si metodologia stabilite în prezenta anexă se aplică verificării rapoartelor de emisii provenite de la zborurile care se încadrează în categoria activitătilor de aviatie enumerate în anexa nr. 1.

În acest sens:

a) la pct. 3, trimiterea la operator se interpretează si ca trimitere la un operator de aeronave, iar la lit. (c) a respectivului punct, trimiterea la instalatie se interpretează si ca trimitere la aeronava utilizată la efectuarea activitătilor de aviatie care fac obiectul raportului de monitorizare privind emisiile;

b) la pct. 5, trimiterea la instalatie se interpretează si ca trimitere la operatorul de aeronave;

c) la pct. 6, trimiterea la activitătile desfăsurate în instalatie se interpretează si ca trimitere la activitătile de aviatie care fac obiectul raportului, întreprinse de operatorul de aeronave;

d) la pct. 7, trimiterea la amplasamentul instalatiei se interpretează si ca trimitere la locatiile folosite de operatorul de aeronave pentru a efectua activitătile de aviatie care fac obiectul raportului de monitorizare privind emisiile;

e) la pct. 8 si 9, trimiterile la sursele de emisii din instalatie se interpretează si ca trimiteri la aeronava de care răspunde operatorul de aeronave;

f) la pct. 10 si 12, trimiterile la operator se interpretează ca trimiteri la un operator de aeronave.

Dispozitii suplimentare privind verificarea rapoartelor de emisie din sectorul aviatiei

14. Verificatorul se asigură în special că:

a) s-au luat în considerare toate zborurile care intră sub incidenta unei activităti de aviatie enumerate în anexa nr. 1 la hotărâre. În îndeplinirea acestei sarcini, verificatorul utilizează datele privind orarul si alte date privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv alte date de trafic ale operatorului de aeronave provenite de la Eurocontrol la cererea respectivului operator;

b) există o coerentă per ansamblu a datelor între consumul cumulat de combustibil si datele privind combustibilul achizitionat sau furnizat prin altă metodă pentru aeronava care efectuează activitatea de aviatie.

Dispozitii suplimentare privind verificarea datelor tonă-kilometru transmise în sensul art. 142 si 15 din hotărâre.

15. Principiile generale si metodologia de verificare a rapoartelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (12) din hotărâre, mentionate în prezenta anexă, se aplică în mod corespunzător si pentru verificarea datelor tonă-kilometru din aviatie.

16. Verificatorul se asigură în mod special că, în solicitarea operatorului în cauză, depusă în conformitate cu art. 142 alin. (1) si art. 15 alin. (5) din hotărâre, au fost luate în considerare numai zborurile efectiv efectuate si care se încadrează în categoria activitătilor de aviatie enumerate în anexa nr. 1 de care este responsabil operatorul de aeronave. În îndeplinirea acestei sarcini, verificatorul utilizează datele privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv datele de trafic ale operatorului de aeronave provenite de la Eurocontrol la cererea respectivului operator. De asemenea, verificatorul se asigură că sarcina utilă raportată de operatorul de aeronave corespunde înregistrărilor privind sarcinile utile păstrate de operatorul în cauză în scopul asigurării sigurantei zborului.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare

si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.066 din 29 aprilie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor, precum si a Programului actiunilor privind identificarea si înregistrarea bovinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 40.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 390 din 29 aprilie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 451 din 29 aprilie 2010

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de

sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.193/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. 281/2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 1 aprilie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 5, subpunctul 5.1 „Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană", titlul „Unităti care derulează subprogramul", literele c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti - Centrul de Hematologie si Transplant Medular, Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLAsi virusologie;

e) Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni, Bucuresti - Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic, Clinica ATI;".

2. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 6, subpunctul 6.2 „Subprogramul de radiologie interventională", titlul „Unităti care derulează subprogramul", după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara (activitătile: 1, 4)."

3. La sectiunea A, capitolul III, la „V. Programul national de sănătate a femeii si copilului", punctul 2, subpunctul 2.6 „Prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", titlul „Unităti care derulează interventia", după litera m) se introduc două noi litere, literele n) si o), cu următorul cuprins:

,,n) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni;

o) Spitalul Clinic de Recuperare lasi."

4. La sectiunea B, capitolul II, articolul 20, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„ (2) Până la finalizarea procedurii de achizitie publică la nivel national prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate prevăzute la alin. (1), precum si cele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. a) si e) se achizitionează de unitătile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiei publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(3) Până la finalizarea procedurii de achizitie publică la nivel national prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, medicamentele necesare pentru tratamentul pacientilor cu tuberculoză multidrog rezistentă care se importă cu avizul Ministerului Sănătătii se achizitionează de către Institutul de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta», care asigură si distributia acestora către spitalele/sectiile de pneumoftiziologie."

5. La sectiunea B, capitolul VIII, la „I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ", punctul 1, subpunctul 1.2 „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", titlul „Indicatori de evaluare" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) numărul de bolnavi de tuberculoză tratati: 42.897;

b) numărul de bolnavi de tuberculoză MDR tratati cu medicamentele antituberculoase care se importă cu avizul Ministerului Sănătătii: 100;

2) indicatori de eficientă:

a) cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 349,67 lei;

b) cost mediu/bolnav de tuberculoză MDR tratat cu medicamentele antituberculoase care se importă cu avizul Ministerului Sănătătii/an: 7.580 lei."


6. La sectiunea B, capitolul VIII, la „I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ", punctul 4, subpunctul 4.2 „Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile", titlul „Unităti care derulează subprogramul" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Unităti care derulează subprogramul:

a) Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. «Prof. dr. Dorin Hociotă»;

b) Spitalul Clinic Coltea Bucuresti;

c) Spitalul Clinic Municipal Timisoara;

d) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca;

e) Spitalul Clinic de Recuperare lasi;

f) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

g) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă «Sf. Spiridon» lasi; h) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «M. Curie»."

7. La sectiunea B, capitolul VIII, la „I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ", punctul 6, subpunctul 6.1 „Subprogramul de tratament al bolilor rare", titlul „Unităti care derulează subprogramul", după punctul 11) se introduce un nou punct, punctul 12), cu următorul cuprins:

„12) Hipertensiune arterială pulmonară:

a) pentru copii:

a 1) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;

a 2) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovascular e «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;

a 3) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Louis Turcanu» Timisoara;

a 4) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. CC. Iliescu» Bucuresti;

b) pentru adulti:

b 1) Institutul de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucuresti;

b 2) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. CC. Iliescu»;

b 3) Spitalul Clinic de Pneumologie lasi;

b 4) Spitalul de Boli Infectioase si Pneumologie «Victor Babes» Timisoara;

b 5) Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardio­vasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca."

8. La sectiunea B, capitolul VIII, la „I. Programe nationale de sănătate în scop curativ", punctul 6, subpunctul 6.2 „Subprogramul de tratament al sepsisului sever", titlul „Unităti care derulează subprogramul", litera I) se modifică si va avea următorul cuprins:

„I) Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni;".

9. La sectiunea B, capitolul VIII, la „I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ", punctul 8 „Programul national de ortopedie", titlul „Unităti care derulează programul", punctele 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2. Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:

a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti;

b) Spitalul Clinic de Urgentă pentru copii «M. S. Curie» Bucuresti;

c) Spitalul Clinic de Urgentă Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti;

d) Spitalul Clinic de Urgentă «Prof. dr. Octavian Fodor» - Cluj-Napoca;

e) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Louis Turcanu» Timisoara;

f) Spitalul Clinic Judetean Mures.

3. Tratamentul prin implant segmentar de coloană:

a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti;

b) Spitalul Clinic Colentina;

c) Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti;

d) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti;

e) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «M. S. Curie» Bucuresti;

f) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca;

g) Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar- Arseni» Bucuresti;

h) Spitalul Clinic de Recuperare lasi;

i) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara;

j) Spitalul Clinic de Urgentă «Sf. Pantelimon» Bucuresti;

k) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

l) Spitalul Clinic de Urgentă «Prof. dr. Octavian Fodor» - Cluj-Napoca;

m) Spitalul Clinic de Copii «Sf. Măria» lasi."

10. La sectiunea B, capitolul VIII, la „I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ", punctul 10 „Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică", titlul „Indicatori de evaluare", subtitlul 1) „indicatori fizici" se modifică si va avea următorul cuprins:

„1) indicatori fizici:

a) numărul total de bolnavi tratati prin dializă: 8.859, din care:

a 1) 7.629 prin hemodializă, din care:

- hemodializă conventională: 7.350;

- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 279;

a 2) 1.230 prin dializă peritoneală, din care:

- dializă peritoneală continuă: 1.190

- dializă peritoneală automată: 40".

11. La anexa nr. 3 „Contract pentru finantarea programelor/subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ în anul 2010", articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentati prin decont, gradul si modul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior, precum si stocurile cantitativ-valorice, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.

Decontarea contravalorii facturii prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice achizitionate, în conditiile legii, se realizează lunar în limita sumei prevăzute în contract si a fondurilor disponibile cu această destinatie, până la data de......a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat raportarea."

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Cseke Attila

Nicolae Lucian Dută


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 18 aprilie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 164/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea,

judetul Vâlcea

 

Judetul Vâlcea, municipiul Vâlcea:

- Partidul Democrat Liberal;

- Partidul National Liberal;

- Partidul Ecologist Român;

- Partidul Popular si al Protectiei Sociale;

- Forta Civică.

Bucuresti, 29 aprilie 2010.

Nr. 5.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.