MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 537/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 537         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 august 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 773 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 864 din 24 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 si ale art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transferul dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului între Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si Centrul de Reeducare Târgu Ocna

 

717. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

 

736. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 773

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Patzelt Mariana Ghiocela si Patzelt Karlfried în Dosarul nr. 21.772/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru autorii exceptiei, avocat cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorilor exceptiei apreciază că există o lipsă de procedură în ceea ce priveste părtile Maria Porosnicu, Ion Mocanu si Gheorghe Mocanu, întrucât acestia au indicat un alt domiciliu procesual ales fată de cel la care s-a făcut citarea.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că există o lipsă de procedură.

Curtea, având în vedere că în încheierea de sesizare sunt mentionate două domicilii procesuale alese, apreciază ca fiind suficientă citarea numai la unul dintre acestea; în aceste conditii, constată că procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului autorilor exceptiei, care apreciază că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât este inadmisibil ca acelasi tip de actiuni să fie taxate în mod diferit în functie de titularul cererii.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 21.772/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Patzelt Mariana Ghiocela si Patzelt Karlfried într-o cauză având ca obiect revendicare imobiliară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate creează o pozitie vădită de inegalitate între cetăteni, întrucât, prin scutirea de plata taxei judiciare de timbru, favorizează anumite categorii de persoane. Este încălcat si dreptul la un proces echitabil, întrucât este înlăturată egalitatea în plan procesual a părtilor. În fine, aceste dispozitii legale contravin si principiului egalitătii în materie fiscală reglementat de art. 56 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

„Art. 15. - Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: (...)

r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente."

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind liberul acces la justitie si art. 56 alin. (1) si (2) privind asezarea justă a sarcinilor fiscale.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 1.677 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, Curtea, în raport cu o critică similară, a statuat că dispozitiile art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 sunt constitutionale.

Curtea a arătat că „instituirea de către legiuitor a unor scutiri de taxe de timbru pentru anumite categorii de cereri nu face nicio diferentiere între contribuabili si nu constituie o discriminare sau o atingere adusă principiului constitutional al egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie".

Totodată, „accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, nu înseamnă gratuitate. Nicio dispozitie

constitutională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetătenii sunt obligati să contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii".

Considerentele retinute de Curte în decizia mentionată sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Patzelt Mariana Ghiocela si Patzelt Karlfried în Dosarul nr. 21.772/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTJN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 864

din 24 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 si ale art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 si ale art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sandra Automobile" - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 19.585/245/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 5 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 19.585/245/2006, Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 si ale art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sandra Automobile" - S.R.L. din Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că art. 282 din Codul de procedură civilă înlătură posibilitatea atacării încheierilor judecătoresti premergătoare separat, cu apel sau recurs, împrejurare ce determină restrângerea dreptului fundamental la un proces echitabil si la solutionarea litigiilor într-un termen rezonabil. În practică, aplicarea dispozitiilor criticate împiedică desfăsurarea cu celeritate a justitiei, lipsa controlului judiciar efectiv si rapid al încheierilor premergătoare generând erori judiciare ireparabile si prejudicierea justitiabililor.

Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că dispozitiile criticate nu aduc atingere art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece accesul la justitie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti si reglementarea căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui reguli speciale de procedură.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 282 alin. 2 si art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 282 alin. 2: „Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecătii.";

- Art. 299 alin. 1: „Hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum si, în conditiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdictională sunt supuse recursului. Dispozitiile art. 282 alin. 2 sunt aplicabile în mod corespunzător."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16, 20, 21, 24 si 129, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea constată că prin Decizia nr. 201 din 4 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 6 noiembrie 2002, a statuat că liberul acces la justitie presupune si accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie. Curtea a mai retinut că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

Curtea a retinut, de asemenea, că stabilirea regulii conform căreia încheierile premergătoare - cu exceptia celor prin care s-a întrerupt cursul judecătii - nu pot fi atacate cu apel decât odată cu fondul împiedică prelungirea excesivă a duratei procesului si contribuie, prin aceasta, la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Pentru aceleasi motive nu poate fi retinută nici în prezenta cauză critica privind încălcarea dispozitiilor constitutionale si conventionale invocate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. 2 si ale art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sandra Automobile" - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 19.585/245/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru transferul dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului între Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna si Centrul de Reeducare Târgu Ocna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute în anexa nr. 1.

2. Datele de identificare si valoarea de inventar ale imobilelor apartinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 2.

3. Următoarele pozitii se abrogă:

a) pozitia MF 153994 - baracă metalică;

b) pozitia MF 153997 - centrală termică Pavilion B;

c) pozitia MF 153998 - centrală termică SDI;

d) pct. 44 lit. b), pct. 46 si anexa J1 din Hotărârea Guvernului nr. 980/2007 privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 1 octombrie 2007.

Art. II. - Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna.

Art. III. - Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna în administrarea Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna.

Art. IV. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. II si III se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 666.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL

bunurilor aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna care se introduc în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justitiei

2. Ordonator secundar de credite

4256324

Administratia Natională a Penitenciarelor

3. Ordonator tertiar de credite

4278060

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Numai pentru bunurile închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Tip bun (mobil/ imobil)

 

 

Denumire

 

 

Descriere tehnică

 

 

Vecinătăti

 

 

Adresa

 

 

Anul dobândirii/

dării în folosintă

 

 

Valoare

de inventar

(în lei)

 

 

Situatie juridică

Situatia actuală

Baza legală si datele

de identificare

ale celui care

închiriază/

concesionează/

primeste

Descriere

 

 

Perioadă

Baza legală

în administrare/ concesiune

 

 

Hotărârea

Guvernului

Datele de identificare

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

8.29.12

Imobil

Adăpost animale si spatiu administrativ­ei

P= 1.980 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1974

69.784

Sentinta Judecătoriei Onestinr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Solare si magazine furaje - C3

P = 708,44 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1989

23.596

Sentinta Judecătoriei Onestinr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Magazie legumicultura - C4

P = 52,3 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

2003

5.955

Sentinta Judecătoriei Onestinr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Fanar -C5

P= 179,33 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1990

3.081

Sentinta Judecătoriei Onestinr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008

administrare

 

 

 

 

 


 

8.29.12

Imobil

Bazin apă pluvială pentru irigatii - C6

P = 488,34 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1976

16.193

Sentinta Judecătoriei Onestinr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Teren

constructii Gaz Tuta

S-0,4573 ha

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1953

151.656

Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăresti si Ml; fisa imobilului nr. 184 CF452/N

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Teren curti interioare Gaz Tuta

S-0,270 ha

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1953

89.522

Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăresti si Ml; fisa imobilului nr. 184 CF452/N

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Teren fâneată Gaz Tuta

S-0,5369 ha

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1953

178.027

Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăresti si Ml; fisa imobilului nr. 184 CF452/N

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Retele termice exterioare corp A

P= 156 ml

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

2008

32.431

Autorizatia de

construire

nr. 25/22.09.2006;

PV receptie

S2 206805/

16.10.2008

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Retele gaze naturale incinta corp A

P= 162,5 ml

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; Str. Tisesti nr. 137

2008

16.764

Autorizatia de construire nr. 25/22.09.2006; PV receptie S2 206805/16.10.2008

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Retele gaze naturale incinta hotel

P= 144,5 ml

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

2008

14.141

Autorizatia de

construire

nr. 25/22.09.2006;

PV receptie

S2 206805/

16.10.2008

administrare

 

 

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

8.29.12

Imobil

Retele termice exterioare centrală termică veche

P = 512ml

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

2008

106.735

Autorizatia de

construire

nr. 25/22.09.2006;

PV receptie

S2 206805/

16.10.2008

administrare

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Punct

control 2 - C29

P= 14,29 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1994

2004

HCM 906/1956, ord. R2M/BF 16966/1957

 

 

 

 

 

 

 

8.29.12

Imobil

Punct

control 3 - C25

P= 15,40 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

2003

25067

HCM 906/1956, ord. R2M/BF 16966/1957

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA

modificărilor datelor de identificare si ale valorii de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

 

Cod fiscal

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justitiei

2. Ordonator secundar de credite

4256324

Administratia Natională a Penitenciarelor

3. Ordonator tertiar de credite

4278060

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Numai pentru bunurile închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Tip bun (mobil/ imobil)

 

 

Denumire

 

 

Descriere tehnică

 

 

Vecinătăti

 

 

Adresa

 

 

Anul dobândirii/

dării în folosintă

 

 

Valoare

de inventar

(în lei)

 

 

Situatie juridică

Situatia actuală

Baza legală si datele

de identificare

ale celui care

închiriază/

concesionează/

primeste

Descriere

 

 

Perioadă

 

 

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

 

Hotărârea

Guvernului

Datele de identificare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

35586

8.29.12

Imobil

Punct control nr. 1 + spatii cazare - C48

P +1-317,86 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1956

119.876

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 


35587

8.29.12

Imobil

Corp

de gardă -

C49

P -201,20 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1930

33.587

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 

35588

8.29.12

Imobil

Dormitor A - C45

P + 3-2.326,20 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1968

411.564

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 

35589

8.29.12

Imobil

Pavilion administrativ - C46

P+1-680,00 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1932

400.777

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 

35590

8.29.12

Imobil

Pavilion scoală - C47

P +2-3.354,80 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1938

476.317

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 

35592

8.29.12

Imobil

Bloc

alimentar - C42

P-1.073,86 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1936

218.080

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 

35594

8.29.12

Imobil

Magazie alimente - C37

P+1-278,11 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1972

18.817

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 

35595

8.29.12

Imobil

Spălătorie - C35

P -391,06 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1939

59.038

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E-16966-1957

administrare

 

 

 

 

 

35596

8.29.12

Imobil

Magazie materiale -

C34/1

P -228,00 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1986

22.799

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35597

8.29.12

Imobil

Garaj auto - C34/2

P -508,58 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1932

37.563

HCM 906/1956 Ord.R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35598

8.29.12

Imobil

Statie hidrofor- C9

P -60,00 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1957

45.066

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35599

8.29.12

Imobil

Rezervor apă potabilă - C5

P-25,47 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1930

2.381

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35600

8.29.12

Imobil

Pavilion detentie D1-C26/1

P-232,82 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1980

15.178

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

35601

8.29.12

Imobil

Pavilion

detentie

D2 - C26/2

P-232,82 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1980

14.558

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35602

8.29.12

Imobil

Centrală termică - C39

P-325,50 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1984

281.974

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35603

8.29.12

Imobil

Sală mese - detentie - C17

P-264,28 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1986

13.556

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35604

8.29.12

Imobil

Corp

gardă 2 - C28

P -65,89 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1978

8.616

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

35605

8.29.12

Imobil

Hală reparatii auto - C27

P -806,60 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1930

103.010

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

107361

8.29.12

Imobil

Teren arabil - Tuta

S - 48.891,668 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

1953

1.621.215

Hot. CL

Gh. Gheorghiu Dej

574/1974

administrare

 

 

 

 

 

153987

8.29.12

Imobil

Statie

alimentare + depozit carburanti - C6+C7

P-72,72 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1980

16.920

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

153988

8.29.12

Imobil

Dormitor D3 -

C14

P -468,74 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1926

47.409

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

153989

8.29.12

Imobil

Ateliere

productie +

dormitor

D5-C16+

C18+C19+C20+

C22+C23+C24

P-2.795,92 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1957

536.172

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

153990

8.29.12

Imobil

Statie filtru - C3

P -45,29 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1935

5.283

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

153991

8.29.12

Imobil

Foisoare pază (12 bucăti) + împrejmuiri (1.714,21 ml) -C1+C8+C30

Se-192,00 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; Str. Tisesti nr. 137

1978

623.415

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

 

153992

8.29.12

Imobil

Depozite CT - C38

Se -530,01 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1978

22.384

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

153993

8.29.12

Imobil

Pavilion vizită + organizarea muncii - C31

Se -369,32 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1979

13.680

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

153995

8.29.12

Imobil

Hală depozite alimente + spatii cazare -

C4l

P+1-628,41 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

2001

594.396

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

153996

8.29.12

Imobil

Statie epurare GAZ-Tuta

P-1.165 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; comuna Pârgăresti

2003

630.150

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

154001

8.29.12

Imobil

Teren curti-constructii

S -48.055 mp

incinta

Tara: România; judetul Bacău; orasul Târgu Ocna; str. Tisesti nr. 137

1969

3.869.515

HCM 906/1956 Ord. R2N, 13E

administrare

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna - CIF 4278060 în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna - CIF 20602663

 

Nr.

crt.

Nr. MF

Locul unde sunt situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit imobilele

CIF 4278060

Persoana juridică

la care se transmit imobilele

CIF 20602663

Actul normativ în baza

căruia a fost preluat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

care se transmit

1

35598

Judetul Bacău, localitatea

Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoală Natională

de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare

Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956,

Ord. R2M/ BF 16966/1957

Statie hidrofor - C5

Se - 25 mp valoare -45.066 lei

2

35599

Judetul Bacău, localitatea

Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoală Natională

de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare

Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956,

Ord. R2M/ BF 16966/1957

Rezervor apă potabilă - C5

Se -25,470 mp valoare - 2.381 lei

3

35600

Judetul Bacău, localitatea

Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoală Natională

de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare

Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956,

Ord. R2M/ BF 16966/1957

Pavilion detentie D1 - C26/1

Se -232,82 mp valoare - 15.178 lei


Nr. crt.

Nr. MF

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit imobilele

CIF 4278060

Persoana juridică

la care se transmit imobilele

CIF 20602663

Actul normativ în baza căruia a fost preluat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit

4

35601

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Pavilion detentie D2 - C26/2 Se - 232,82 mp valoare -14.558 lei

5

35603

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Sală mese detentie - C17 Se -264,28 mp valoare - 13.556 lei

6

35604

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Corp gardă 2 - C28 Se -65,89 mp valoare -8.616 lei

7

35605

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Hală reparatii auto Se -806,60 mp valoare -103.010 lei

8

153987

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Statie alimentare + depozit carburanti - C6+C7 Se -72,72 mp valoare -16.920 lei

9

153988

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Dormitor D3 - C14 Se -468,74 mp valoare - 47.409 lei

10

153989

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Ateliere productie + dormitor D5 - C18+C19+C20+C22 +C23+C24 Se -2.795,92 mp valoare -536.172 lei

11

153990

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Statie filtru - C3 Se -45,29 mp valoare - 5.283 lei

12

partial din nr. MF 153991

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Foisoare pază (3 bucăti) + împrejmuiri (795 ml) - C1+C8+C30 Se -20,53 mp valoare -279.942,54 lei

13

153993

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Pavilion vizită + organizarea muncii - C31 Se -369,32 mp valoare -13.680 lei


14

 

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Punct de control nr. 2 - C29 Se-14,29 mp valoare - 2.004 lei

15

 

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Punct de control nr. 3 - C25 Se-15,40 mp valoare - 25.067 lei

16

partial din nr. MF 154001

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957

Teren curti-constructii

S - 35.509 mp

valoare - 2.859.278,34 lei

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna - CIF 20602663 în administrarea Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna - CIF 4278060

 

Nr. crt.

Nr. MF

Locul

unde sunt situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit imobilele

CIF 20602663

Persoana juridică

la care se transmit imobilele

CIF 4278060

Actul normativ

în baza căruia

a fost preluat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit

1

35591

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Hotărârea Guvernului nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) si pct. 46 (anexa J1)

Dormitor băieti - C44 Se -D+P+1,926mp valoare -279.138 lei

2

35593

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Hotărârea Guvernului nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) si pct. 46 (anexa J1)

Infirmerie - C43 Se - 648 mp valoare -94.817 lei

3

partial din nr. MF  154001

Judetul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tisesti nr. 137

Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judetul Bacău

Scoala Natională de Pregătire a Agentilor de Penitenciare - Târgu Ocna

Hotărârea Guvernului nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) si pct. 46 (anexa J1)

Teren curti-constructii S -7.719,93 mp valoare -621.629 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.18."

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2.1-2.18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. După anexa nr. 2.15 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 2.16-2.18, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 717.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 

LISTA

standardelor de cost

 

Elaboratorul

 

Denumirea standardului

Indicativul

 

Ministrul Dezvoltării Regionale si Turismului

1.

Sală de sport scolară nivel competitional

SCOST-01/MDRT

 

 

2.

Centru cultural

SCOST-02/MDRT

 

 

3.

Bloc de locuinte pentru tineri

SCOST-03/MDRT

1.

 

4.

Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinte

SCOST-04/MDRT

 

 

5.

Modernizare drum comunal clasa tehnică V

SCOST-05/MDRT

 

 

6.

Reabilitare drum judetean clasa tehnică III ÷ V

SCOST-06/MDRT

 

 

7.

Modernizare drum judetean clasa tehnică III ÷ V

SCOST-07/MDRT

 

 

8.

Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural

SCOST-08/MDRT

 

Ministerul Mediului si Pădurilor

1.

Reabilitare drum forestier principal

SCOST-01/MMP

2.

 

2.

Reabilitare drum forestier secundar

SCOST-02/MMP

 

 

3.

Reabilitare drum forestier magistral

SCOST-03/MMP

 

 

4.

Drum forestier secundar

SCOST-04/MMP


Elaboratorul

Denumirea standardului

Indicativul

3.

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

1.

Scoală cu 8 săli de clasă

SCOST-01/MEdCTS

 

 

2.

Grădinită cu 4 săli de grupă

SCOST-02/MEdCTS

 

 

3.

Cămin studentesc

SCOST-03/MEdCTS

4.

Ministerul Sănătătii

1.

Spital regional de urgentă

SCOST-01/MS

 

 

2.

Spital judetean de urgentă

SCOST-02/MS

5.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1.

Canale de irigatii impermeabilizare

SCOST-01/MADR

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2.161a Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

REABILITARE DRUM JUDETEAN CLASA TEHNICĂ III-V

Indicativ: SCOST-06/MDRT

 

STANDARD DE COST

 

 

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investitia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;

c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă.

Prezentul standard se adresează si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de constructii.

III. Obiectiv de referintă

III.1. Prezentare generală

Prezentul standard se referă la reabilitarea unui kilometru de drum judetean prin ranforsare.

Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, si anume structura rutieră pe partea carosabilă si pe acostamente, precum si santurile de pe ambele părti ale drumului.

Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenta unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podete, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.

Scopul reabilitării:

- asigurarea conexiunii cu reteaua de drumuri nationale si cea de drumuri comunale sau de interes local;

- facilitarea legăturilor dintre centrele urbane din judet si celelalte localităti;

- economisirea timpului si a carburantilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătătirea capacitătii portante;

- reducerea gradului de poluare a mediului.

III.2. Date tehnice

în situatia existentă drumul are următoarea configuratie geometrică si caracteristici tehnice:

- lătime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lătime acostament: 2 x 1,0 m;

- lătime platformă: 8,0 m;

- structură rutieră:

- 5-6 cm straturi asfaltice;

- 20-30 cm fundatie din material granular: piatră spartă si balast. Situatia proiectată urmăreste:


- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în functie de nivelul traficului;

- realizarea unei suprafete de rulare cu planeitate corespunzătoare;

- sporirea capacitătii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;

- suprapunerea traseului peste traseul existent. Situatia proiectată prevede:

- lătime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lătime acostament: 2 x 1,0 m;

- lătime platformă: 8,0 m;

- pantă transversală a părtii carosabile 2,5% repartizată simetric fată de axa drumului;

- pantă transversală a acostamentelor 4%;

- clasă de trafic greu: nivel de trafic de 0,3-1,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);

- structură rutieră:

- frezarea stratului asfaltic pe grosime de cea. 6 cm;

- completarea fundatiei existente cu piatră spartă pe grosime medie de 20 cm;

- amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/m2;

- strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;

- strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;

- santuri sectiune naturală 50% si sectiune pereată 50%.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria de importantă

Regulament privind stabilirea categoriei de importantă a constructiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare

C - normală

Clasa tehnică

Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

III+V

Zona climatică STAS 1709/1-90

II

Tipul de pământ STAS 1709/1-90

P3

Adâncime de înghet STAS 1709/1-90

80 cm

Teren de fundare STAS 2914-84

Simbol 2 Calitate bună

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală

 

REABILITARE PRIN RANFORSAREA STRUCTURII RUTIERE EXISTENTE

 

 


IV. Cost investitie de bază IV. 1. Cost unitar

 

 

 

Tabel IV. 1 (valori de referintă)

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

 

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investitia de bază, din care:

4.1.

Lucrări de drumuri

1.150.191

273.855

4.1.1.

Sistem rutier

927.931

220.936

4.1.2.

Santuri

222.260

52.919

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investitie de bază - cost unitar

1.150.191

273.855


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S, C.A.S.S., ajutor somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10% si, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale 25 km;

- transport pământ 10 km.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

 

a) proiectare si inginerie:

3,0% din valoarea

investitiei de bază;

b) consultantă:

1,0% din valoarea

investitiei de bază;

c) asistentă tehnică:

1,5% din valoarea

investitiei de bază;

d) organizare de santier:

2,5%;

 

e) cheltuieli diverse si neprevăzute:

10,0%.

 

 

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorată, în principal, influentei zonei climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fată de caracteristicile investitiei de referintă, se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2.171a Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN CLASA TEHNICĂ III-V

Indicativ: SCOST-07/MDRT

 

STANDARD DE COST

 

 

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investitia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;

c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă.

Prezentul standard se adresează si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de constructii.

III. Obiectiv de referintă

III.1. Prezentare generală

Prezentul standard se referă la modernizarea unui kilometru de drum judetean prin refacerea structurii rutiere.

Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, si anume structura rutieră pe partea carosabilă si pe acostamente, precum si santurile de pe ambele părti ale drumului.

Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenta unui drum dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podete, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.

Scopul modernizării:

- asigurarea conexiunii cu reteaua de drumuri nationale si cea de drumuri comunale sau de interes local;

- facilitarea legăturilor între centrele urbane din judet si celelalte localităti;

- economisirea timpului si a carburantilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătătirea capacitătii portante;

- reducerea gradului de poluare a mediului.

III.2. Date tehnice

În situatia existentă drumul are următoarea configuratie geometrică si caracteristici tehnice:

- lătime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lătime acostamente: 2 x 1,0 m;

- lătime platformă: 8,0 m;

- structură rutieră:

- 10-20 cm împietruire din material granular: piatră spartă si balast. Situatia proiectată urmăreste:

- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în functie de nivelul traficului;

- realizarea unei suprafete de rulare cu planeitate corespunzătoare;

- sporirea capacitătii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;

- suprapunerea traseului peste traseul existent. Situatia proiectată prevede:

- lătime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lătime acostamente: 2 x 1,0 m;

- lătime platformă: 8,0 m;

- pantă transversală a părtii carosabile 2,5% repartizată simetric fată de axa drumului;

- pantă transversală a acostamentelor 4%;

- clasă de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0-3,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);

- structură rutieră:

- excavarea si evacuarea împietruirii existente pe grosime de 20 cm (partea infestată cu pământ);

- asternerea unui strat separator din geotextil;

- strat inferior de fundatie din balast cu grosime de 30 cm;

- strat superior de fundatie din piatră spartă cu grosime de 25 cm;

- amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/m2;


- strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;

- strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16; - santuri sectiune naturală 50% si sectiune pereată 50%.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Categoria de importantă

Regulament privind stabilirea categoriei de importantă a constructiei aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 766/1997, cu modificările si completările ulterioare

C - normală

Clasa tehnică

Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998

III ÷ V

Zona climatică

STAS 1709/1-90

II

Tipul de pământ

STAS 1709/1-90

P3

Adâncime de înghet

STAS 1709/1-90

80 cm

Teren de fundare

STAS 2914-84

Simbol 2

Calitate bună

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

Sectiune transversală

 

MODERNIZAREA UNUI DRUM JUDETEAN IMPIETRUIT

 

IV. Cost investitie de bază

IV. 1. Cost unitar

 

Tabel IV. 1 (valori de referintă)

 

Nr. crt.

 

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investitia de bază, din care:

 

4.1.

Lucrări de drumuri

1.397.894     

332.832

4.1.1.

Sistem rutier

1.175.634

279.913

4.1.2.

Santuri

222.260

52.919


Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investitie de bază - cost unitar

1.397.894

332.832


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii nr. 12/2010;

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002, republicată;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10% si, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale 25 km;

- transport pământ 10 km;

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorată, în principal, influentei zonei climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fată de caracteristicile investitiei de referintă, se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2.181a Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN MEDIUL RURAL

Indicativ: SCOST-08/MDRT

 

STANDARD DE COST

 

 

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investitia de bază" si cap. 6 „Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii. La stabilirea costului investitiei s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2000-2009;

- costul investitiei rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;

c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă.

Prezentul standard se adresează si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de constructii.

III. Obiectiv de referintă

III.1. Prezentare generală

Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural, cuprinzând în cadrul obiectivului de investitii totalitatea obiectelor, constructiilor si instalatiilor care asigură alimentarea cu apă, cu respectarea tuturor cerintelor ce privesc calitatea apei din perspectiva aplicării normelor europene.

Proiectarea si executia unui sistem de alimentare cu apă sunt conditionate de o multitudine de conditii:

- caracteristicile geomorfologice ale terenului, formele de relief si clima;

- structura si capacitatea surselor de apă (caracteristicile si debitele capabile ale apelor subterane sau ale apelor de suprafată, dacă acestea constituie surse de apă) si calitatea apei brute din punct de vedere al încărcării bacteriologice si fizico-chimice;

- numărul de locuitori deserviti de sistemul de alimentare cu apă;

- gradul de dispersie sau concentrare a populatiei din localitătile beneficiare;

- conditiile economico-sociale de dezvoltare a localitătilor în următorii 20 de ani;

- perioada de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă avută în vedere, în raport cu perspectiva de dezvoltare a localitătii (30-40 de ani).

Toate aceste conditii determină diferente în privinta schemei tehnologice adoptate si a structurii constructiilor si instalatiilor. La acestea se adaugă diversitatea materialelor, constructiilor si instalatiilor, ce necesită a fi corelate cu conditiile concrete de amplasament. Diversitatea acestor situatii concrete implică nu numai conceptii de proiectare adecvate, ci si costuri diferite.

În conditiile de mai sus, în prezentul standard a fost preluată o schemă generală completă cuprinzând toate componentele tehnice si tehnologice ce pot apărea în cadrul unui sistem de alimentare cu apă în mediul rural, detaliindu-se distinct elementele de cost pentru fiecare dintre acestea pe bază de costuri unitare, urmând ca în aplicarea concretă să fie preluate în conceptia de proiectare numai constructiile si instalatiile necesare, potrivit conditiilor specifice din fiecare amplasament.

III.2. Date tehnice si costuri unitare

Un sistem de alimentare cu apă a unei localităti rurale cuprinde următoarele componente:

- frontul de captare a apei, inclusiv instalatiile de pompare până la statia de clorinare;

- aductiunea de la frontul de captare până la statia de clorinare;

- statia de clorinare a apei, inclusiv instalatia hidraulică de racordare la rezervor;

- statiile de tratare a apei (deferizare, demanganizare, denitrificare, reducere a amoniacului, desalinizare si mineralizare, degazeificare si alte tratamente);

- rezervorul de înmagazinare a apei potabile;

- statiile de pompare si repompare între componentele tehnologice si de la acestea în retelele de distributie;

- retelele de distributie;

- anexele administrative si împrejmuirile.

Frontul de captare, aductiunea, statia de clorinare, rezervorul, statiile de pompare si repompare, reteaua de distributie a apei, anexele administrative si împrejmuirile reprezintă componente comune si obligatorii ale tuturor sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural.

Statiile de tratare a apei sunt concludent diferentiate în functie de situatiile concrete si se constituie componente ale sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural, numai în măsura în care acestea necesită corectarea componentei chimice a apei pentru a corespunde prevederilor legale si normelor europene.

Într-o altă structură de sistem, cu exceptia frontului de captare, a aductiunii si a retelei de distributie, toate celelalte componente ale sistemelor de alimentare cu apă constituie „gospodăria de apă".

III.2.1. Front de captare

Fronturile de captare pot fi captări subterane si captări de suprafată.

Functia tehnologică a captărilor subterane sau de suprafată în cadrul sistemelor de alimentare cu apă este asigurarea debitului maxim zilnic necesar pentru sistem (Qnec - 1.2 QmaXzi, exprimat în l/s).

III.2.1.1. Captările subterane se realizează prin puturi forate de mică adâncime (până la 20 m), de adâncime medie (între 20 si 50 m) si de mare adâncime (peste 50 m).

Unitatea de măsură a captării subterane prin puturi forate este metrul liniar de foraj.


La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru executia captării subterane, raportate la unitatea de măsură:

- cheltuielile de transport, montaj, punere în operă, dezasamblare după foraj si transport în bază a instalatiilor de foraj, la o distantă medie de 50 km;

- lucrările de forare-etansare;

- tuburile de cămăsuială a forajului;

- pompele submersibile, inclusiv instalatiile electrice aferente;

- componentele de racorduri hidraulice până la conducta de captare a frontului;

- instalatiile electrice aferente până la tabloul electric de separatie;

- cabina fiecărui put forat, inclusiv tabloul electric de separatie;

- racordurile, fitingurile, armăturile, debitmetrele, alte aparate de măsură si control si orice alte lucrări aferente functionalitătii frontului de captare;

- împrejmuirile terenului de protectie sanitară, porti si alei de acces. Perimetrul frontului de captare se limitează la conducta de colectare a frontului.

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

Tabel III.2.1.1 (valori informative)

 

Puturi forate de mică adâncime (până la 20 m)

Puturi forate de medie adâncime (20 + 50 m)

Puturi forate de mare adâncime (peste 50 m)

lei/m.I. foraj

euro*)/m.l. foraj

lei/m.I. foraj

euro*)/m.l. foraj

lei/m.I. foraj

euro*)/m.l. foraj

8.249

÷

4.952

1.964

÷

1.179

4.952

÷

2.860

1.179

÷

681

2.860

÷

2.722

681

÷

648


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

III. 2.1.2. Captările de suprafată pot fi captări de izvoare, drenuri laterale din cursuri de apă, captări de apă direct din malul râurilor, captări prin chesoane.

Unitatea de măsură pentru captările de suprafată este debitul de 1 l/s.

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul toate cheltuielile pentru executia captării de suprafată, raportate la unitatea de măsură.

Costul unitar al unei captări de suprafată este influentat considerabil de conditiile specifice ale terenului pe care se amplasează captarea de suprafată, precum si de caracteristicile cursului de apă (variatii de debit minim si maxim în timpul anului, perioadele de etiaj, evolutia gradului de turbiditate a apei în timpul anului si a modificării încărcării chimice în perioada anuală si multianuală).

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

Tabel III.2.1.2 (valori informative)

 

Captări din izvoare

Drenuri laterale

Captări din mal de râuri

Captări prin cheson

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

41.000

÷

52.000

9.762

÷

12.381

5.099

÷

6.598

1.214

÷

1.571

29.497

÷

39.102

7.023

÷

9.310

27.300

÷

33.100

6.500

÷

7.881


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

III.2.2. Conducte de aductiune

Functia tehnologică a conductelor de aductiune în sistemul de alimentare cu apă este transportul apei captate de la frontul de captare la gospodăria de apă.

Unitatea de măsură pentru conductele de aductiune este metrul liniar de conductă.

O solutie adecvată alimentării cu apă la sate o reprezintă folosirea conductelor de PEID (polietilenă de înaltă densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare, luându-se în calcul următoarele cheltuieli pentru punerea în operă a conductei de aductiune, raportate la unitatea de măsură:

- cheltuielile de transport si depozitare la amplasamentul lucrărilor;

- săpăturile în teren mediu, la o adâncime medie de 1,5 m, care asigură protectia la înghet;

- asezarea unui strat de balast de 10 cm;

- montarea si sudarea conductelor la pozitie;

- astuparea transeei si aducerea terenului la starea initială;

- cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de rupere a presiunii si cămine de vane de sectionare;

- fitinguri, robineti, ventile de aerisire si alte accesorii;

- aparate de măsură si control;

- probe tehnologice în perioada montării si punerii în functiune.

Conductele de aductiune se dimensionează la debitul maxim zilnic, calculat potrivit normelor în vigoare.


Cost unitar (exclusiv TVA)  Tabel III.2.2 (valori de referintă)

 

Diametrul nominal

al conductei PEID

[mm]

Presiuni de serviciu

PN 6 atm

PN 10 atm

PN 16 atm

lei/m.I.

euro*)/m.l.

lei/m.I.

euro*)/m.l.

lei/ m.l.

euro*)/m.l.

DN63

67

16

71

17

76

18

DN75

80

19

84

20

92

22

DN80

84

20

88

21

97

23

DN90

101

24

105

25

109

26

DN 110

126

30

130

31

143

34

DN 125

139

33

143

34

162

39

DN 140

172

41

185

44

206

49

DN 160

197

47

214

51

239

57

DN 180

235

56

256

61

286

68

DN200

252

60

281

67

323

77

DN225

269

64

311

74

391

93

DN315

403

96

487

116

508

121


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

III.2.3. Statii de clorinare a apei

Functia tehnologică a statiei de clorinare în sistemul de alimentare cu apă este asigurarea dozei de clor necesară îndeplinirii conditiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteriologic, până la extremitatea retelei de distributie.

Având în vedere structura asemănătoare, unitatea de măsură pentru statia de clorinare independentă este bucata. Costul unitar este diferentiat pentru debite mai mici si, respectiv, mai mari de 10 l/s.

Cost unitar (exclusiv TVA)  Tabel III.2.3 (valori informative)

 

Capacitatea statiei de clorinare

lei/bucată

euro*)/bucată

< 10 l/S

142.800

34.000

> 10 l/s

171.301

40.786


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Statia de clorinare se dimensionează la debitul maxim zilnic.

III.2.4. Statii de tratare a apei

Functia tehnologică a statiei de tratare este corectarea calitătii apei pentru a asigura transformarea încărcării chimice a apei brute în apă cu conditii de potabilitate impuse de prevederile legale si normele europene.

Unitatea de măsură pentru statia de tratare este 1 l/s apă tratată.

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru executia statiei de tratare a apei, raportate la unitatea de măsură:

- fundatia containerului si legăturile electrice si hidraulice cu celelalte componente ale sistemului;

- containerul (containerele) pentru bateriile statiei de tratare;

- bateriile de filtrare ale statiei de tratare, componentele tehnologice aferente;

- conductele si instalatiile interioare de legătură;

- instalatiile de pompare interioare;

- aparatele de măsură si control;

- elementele de automatizare pentru supravegherea si controlul procesului.

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

Tabel III.2.4 (valori informative)

 

Tipul statiei de tratare

 

 

 

Debitul statiei de tratare

< 10 l/s

> 10 l/s

lei/1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

lei/1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

Deferizare si demanganizare

172.998

÷

243.000

41.190

÷

57.857

93.702

÷

130.998

22.310

÷

31.190


Tipul statiei de tratare

 

 

 

Debitul statiei de tratare

< 10 l/s

> 10 l/s

lei/1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

lei/ 1 l/s apă tratată

euro*)/1 l/s apă tratată

Denitrificare

85.000

÷

118.000

20.238

÷

28.095

68.700

÷

96.000

16.357

÷

22.857

Reducere a amoniacului

145.000

÷

190.000

34.524

45.238

96.999

÷

135.001

23.095

÷

32.143

Instalatie complexă de tratare (deferizare, demanganizare si denitrificare) a apei subterane

148.701

÷

205.002

35.405

÷

48.810

101.800

÷

142.401

24.238

÷

33.905

Instalatie complexă de tratare (deferizare, demanganizare si denitrificare) a apei de suprafată

131.200

÷

182.700

31.238

÷

43.500

85.700

÷

119.599

20.405

÷

28.476


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

 

Statia de tratare se dimensionează la debitul maxim zilnic.

În componenta unei statii de tratare poate intra si statia de clorinare, în functie de solutia tehnică propusă.

III.2.5. Rezervoare de înmagazinare a apei

Functia tehnologică a rezervoarelor de înmagazinare a apei este compensarea diferentelor orare care pot apărea între debitul maxim zilnic livrat de fronturile de captare si debitul maxim orar consumat în anumite ore de vârf, asigurarea protectiei în caz de incendiu, precum si a functionalitătii sistemului în cazul unor defectiuni în fronturile de captare sau la sursele de energie.

Prezentul standard de cost se referă la utilizarea rezervoarelor din panouri termoizolante si a rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren extrudat, cu membrană butilică, care reduc procesele umede numai la fundatii si asigură o durată scurtă de montare, prin elemente de dimensiuni mici, cu transport mai ieftin si mai rapid.

Unitatea de măsură pentru această componentă a sistemului de alimentare cu apă o reprezintă 1 m3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate în considerare următoarele:

- fundatiile radiale în cazul rezervoarelor confectionate din panouri termoizolante prefabricate sau, după caz, fundatiile circulare în cazul rezervoarelor din tole metalice galvanizate cu membrană butilică;

- panourile termoizolante sau, după caz, tolele metalice si membrana butilică, inclusiv aprovizionarea si transportul acestora la locul de punere în operă;

- montajul elementelor prefabricate si al instalatiilor aferente care asigură functionalitatea (sistem de încălzire, vane hidraulice si alte instalatii interioare);

- constructiile si instalatiile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale sistemului (inclusiv cămine, vane de alimentare si evacuare, aparate de măsură si control);

- probele de etanseitate legate nemijlocit de realizarea lucrărilor de constructii si montaj.

Rezervoarele de înmagazinare a apei se calculează la „volumul necesar de compensare orară", la care se adaugă „rezerva de incendiu", „rezerva de avarie" si „rezerva de apă intangibilă". Volumele de compensare si rezervele de înmagazinare se calculează potrivit normativelor în vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

Tabel III.2.5 (valori informative)

 

Capacitatea rezervorului [m3]

 

 

Rezervor din panouri termoizolante

Rezervor din tole metalice galvanizate, cu membrană butilică

lei/1 m3 capacitate

euro*)/1 m3 capacitate

lei/1 m3 capacitate

euro*)/1 m3 capacitate

15

8.072

1.922

X

X

50

4.519

1.076

X

X

100

3.587

854

2.302

548

150

3.100

738

2.201

524


Capacitatea rezervorului [m3]

 

 

Rezervor din panouri termoizolante

Rezervor din tole metalice galvanizate, cu membrană butilică

lei/1 m3 capacitate

euro*)/1 m3 capacitate

lei/1 m3 capacitate

euro*)/1 m3 capacitate

200

2.617

623

2.100

500

300

2.062

491

1.600

381

350

1.940

462

1.369

326

400

1.819

433

1.151

274

500