MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 539/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 august 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 989 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) si (3) si a art.243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 990 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei

 

Decizia nr. 997 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 998 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

712. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

726. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

752. - Hotărâre privind măsurile de reorganizare a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea numărului de posturi pentru acestea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.026. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004

 

2.245. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată"

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

639. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

 Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 620/2010;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.782/C/2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 989

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) si (3) si a art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) si (3) si a art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Aurora Zbihlei, Valeria Nanu, Larisa Rotaru, Renata Georgiana Mocanu (Rădutoiu), Maria Cotan, Cornelia Păsărelu, Ivona Rosoiu, Elena Stanciu, Elena Pitea, Valeria Buzuloiu, Aurora Rujan, Ileana Manica, Dumitru Botea, Paula Saraolu, Valeria Fugaru, Maria Busuioc, Elena Dijmărescu, Veronica lonicioiu, Grigore Nanu, Elena Suciu, Rodica Guta, Maria Mija, Elena Răscol, Marilena Stanciu si Cornelia Bărăgan (în nume propriu), reprezentati prin mandatar Cornelia Bărăgan, în Dosarul nr. 4.855/95/2009 al Tribunalului Gorj - Sectia comercială.

La apelul nominal se prezintă, personal, si în numele autorilor exceptiei, doamna Cornelia Bărăgan, precum si avocatul Corina Popescu, reprezentanta părtii Societatea Comercială „Lotus" - S.A. din Târgu Jiu.

Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul avocatului Corina Popescu, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate nu contravin normelor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale si depune note scrise la dosar.

Doamna Cornelia Bărăgan solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă deciziile Curtii Constitutionale nr. 555/2006 si nr. 684/2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea nr. 8 din 22 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.855/95/2009, Tribunalul Gorj - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) si (3), precum si a celor ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Aurora Zbihlei, Valeria Nanu, Larisa Rotaru, Renata Georgiana Mocanu (Rădutoiu), Maria Cotan, Cornelia Păsărelu, Ivona Rosoiu, Elena Stanciu, Elena Pitea, Valeria Buzuloiu, Aurora Rujan, Ileana Manica, Dumitru Botea, Paula Saraolu, Valeria Fugaru, Maria Busuioc, Elena Dijmărescu, Veronica lonicioiu, Grigore Nanu, Elena Suciu, Rodica Guta, Maria Mija, Elena Răscol, Marilena Stanciu si Cornelia Bărăgan (în nume propriu), reprezentati prin mandatar Cornelia Bărăgan, într-o cauză având ca obiect opozitie la un proiect de divizare a unei societăti comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că normele de procedură instituite prin art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 impun formularea unei opozitii în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociatilor sau a actului aditional modificator, ceea ce îngrădeste dreptul creditorilor la un proces echitabil si accesul liber la justitie. Se sustine că Legea nr. 31/1990 nu prevede obligatia societătii comerciale de a publica integral proiectul de divizare în Monitorul Oficial, iar prin conditionarea termenului de exercitare a cererii de opozitie de publicarea în Registrul comertului a hotărârii adunării generale a actionarilor sau a actului aditional modificator al actului constitutiv, se încalcă dreptul creditorului la un proces echitabil. De asemenea, arată că prin excluderea căii de atac a apelului, prin alin. (3) al art. 62, se creează un regim juridic preferential în favoarea actionarului, conditii în care creditorul, lipsit fiind de posibilitatea exercitării căii de atac a apelului, nu poate beneficia de o procedură justă si echitabilă care să îi garanteze drepturile.

În ceea ce priveste art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, autorii exceptiei sustin că prin aceste prevederi se aduce atingere egalitătii în drepturi, în măsura în care se consideră că actionarii societătii comerciale nu au calitate procesuală activă în formularea cererii de opozitie, desi actionarii pot fi si creditori ai societătii.

Tribunalul Gorj - Sectia comercială si-a exprimat opinia în sensul constitutionalitătii reglementării criticate. În acest sens, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 555/2006 si nr. 684/2009.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, referitor la art. 62 alin. (1) si (3) din Legea nr. 31/1990, arată că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept, subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, ocrotite în egală măsură. Cu privire la art. 243 alin. (1) din acelasi act normativ, arată că aceste prevederi legale se referă la posibilitatea creditorilor unei societăti comerciale care îsi încetează existenta, prin fuziune sau divizare, de a face opozitie, în scopul protejării intereselor lor. Acest drept de opozitie apartine numai creditorilor ale căror creante sunt anterioare si nescadente la data publicării proiectului de fuziune sau divizare în Monitorul Oficial al României, conditia exigibilitătii creantei nefiind de natură a crea o inegalitate de tratament juridic între creditorii societătii


comerciale. In sustinerea punctului său de vedere, invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 684/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 62 alin. (1) si (3) si cele ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006.

Textele de lege criticate au următorul continut:

Art. 62: „(1) Opozitia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociatilor sau a actului aditional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona în registru si o va înainta instantei judecătoresti competente.[...]

(3) Hotărârea pronuntată asupra opozitiei este supusă numai recursului.";

Art. 243 alin. (1): „Creditorii societătilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvată a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a cărui creantă este anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare si care nu este scadentă la data publicării, poate face opozitie, în conditiile art. 62."

Autorii exceptiei sustin că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate fi primită critica autorilor acesteia, în sensul că normele de procedură instituite prin prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 îngrădesc dreptul creditorilor la un proces echitabil si accesul liber la justitie, întrucât impun formularea unei opozitii în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociatilor sau a actului aditional modificator în Monitorul Oficial.

Aceasta deoarece, asa cum, de altfel, Curtea Constitutională a statuat prin Decizia nr. 251 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 aprilie 2006, „în toate cazurile în care legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat în sensul restrângerii accesului liber la justitie, drept de care persoana interesată a beneficiat în interiorul termenului instituit, ci exclusiv pentru a asigura cadrul legal în vederea exercitării dreptului constitutional prevăzut de art. 21. De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual -, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, ocrotite în egală măsură."

Cât priveste sustinerea autorilor exceptiei potrivit căreia alin. (3) al art. 62 din acelasi act normativ creează un regim juridic preferential în favoarea actionarului, în conditiile în care creditorul este lipsit de posibilitatea exercitării căii de atac a apelului, Curtea constată că nu poate fi primită o asemenea critică, deoarece această împrejurare nu este de natură să înfrângă dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie, la folosirea căilor de atac si la înfăptuirea justitiei, întrucât, pe de-o parte, legiuitorul, în virtutea prerogativelor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie, poate stabili reguli de procedură diferite, adecvate fiecărei situatii juridice, iar pe de altă parte, normele constitutionale nu garantează folosirea tuturor căilor de atac.

Referitor la pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, prin Decizia nr. 684 din 5 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 3 iunie 2009, Curtea a statuat că „dispozitiile legale criticate sunt în deplin acord cu principiul constitutional al egalitătii în fata legii, în măsura în care acesta nu presupune decât instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. În spetă însă nu se poate sustine o egalitate de situatii între creditorii ale căror creante nu sunt scadente la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare a societătii comerciale debitoare, fată de acei creditori care detin creante scadente la această dată. Prin urmare, asa cum s-a statuat în mod constant în jurisprudenta Curtii Constitutionale, principiul egalitătii nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite.

În acelasi sens, sunt si dispozitiile art. E cuprins în partea a V-a din anexa la Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 si ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 74/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, prevederi conform cărora «O diferentă de tratament pe un motiv obiectiv si rezonabil nu este considerată ca discriminatorie.»"

Autorii exceptiei sustin si încălcarea dispozitiilor art. 21 din Legea fundamentală, arătând că mentiunea referitoare la exigibilitatea scadentei încalcă liberul acces la justitie al creditorilor îndreptătiti să facă opozitie la fuziunea sau divizarea societătii debitoare.

Prin decizia mai sus mentionată, Curtea a statuat că, dimpotrivă, legiuitorul a conferit acestora mijlocul procedural de a-si valorifica creantele în situatia imposibilitătii recurgerii la opozitie, în conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 243 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în cazul divizării, toate societătile beneficiare sunt răspunzătoare pentru o obligatie transferată în conformitate cu proiectul de divizare si nerealizată, în limita activelor nete care le-au fost transferate prin divizare, cu exceptia societătii căreia i-a fost transferată obligatia respectivă, care răspunde nelimitat. Prin urmare, sustinerile autorilor exceptiei referitoare la imposibilitatea valorificării în justitie a drepturilor lor sunt nefondate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) si (3) si a celor ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Aurora Zbihlei, Valeria Nanu, Larisa Rotaru, Renata Georgiana Mocanu (Rădutoiu), Maria Cotan, Cornelia Păsărelu, Ivona Rosoiu, Elena Stanciu, Elena Pitea, Valeria Buzuloiu, Aurora Rujan, Ileana Manica, Dumitru Botea, Paula Saraolu, Valeria Fugaru, Maria Busuioc, Elena Dijmărescu, Veronica lonicioiu, Grigore Nanu, Elena Suciu, Rodica Guta, Maria Mija, Elena Răscol, Marilena Stanciu si Cornelia Bărăgan (în nume propriu), reprezentati prin mandatar Cornelia Bărăgan, în Dosarul nr. 4.855/95/2009 al Tribunalului Gorj - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 990

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Ordonanta Guvernului

nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 427/36/2009.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, arătând că prin Legea nr. 330/2009 a fost acordat sporul pentru solicitare neuropsihică avut în vedere în formularea criticilor de neconstitutionalitate, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a râmas fără obiect.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 427/36/2009, Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta de judecată sustine, în esentă, că textul de lege criticat, care abrogă dispozitiile Legii nr. 50/1996, este neconstitutional, întrucât afectează un drept consacrat de această lege, respectiv sporul de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihică. Acest drept, care intră în notiunea de „bun" în sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Pressos Compania Naviera S.A. si altii contra Belgiei - 1995 si Ouzounis si altii contra Greciei- 2002), a fost prevăzut de art. 47 din Legea nr. 50/1996 si a fost abrogat ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000. Prin Decizia nr. 21 din 10 martie 2008 a înaltei Curti de Casatie si Justitie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, s-a stabilit însă că acest drept a supravietuit si după intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 83/2000. Prin urmare, se aduce atingere prevederilor art. 44 alin. (1) din Constitutie, fără a fi întrunite conditiile prevăzute de art. 53 din aceeasi Lege fundamentală.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, considerând că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, arată că dispozitiile art. 47 din Legea nr. 50/1996 au fost abrogate expres prin art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000. Prin urmare, dispozitiile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 nu prezintă nicio relevantă în cauză. Oricum, arată că în prezent Legea nr. 330/2009 a acordat sporul la care face referire autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precumsi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legeanr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, dispozitii potrivit cărora „La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile privind salarizarea si alte^ drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul înaltei Curti de Casatie si Justitie, cuprinse în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor înaltei Curti de Casatie si Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările si completările ulterioare;

c) orice alte dispozitii contrare."

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii de lege sunt contrare prevederilor art. 44 alin. (1) si art. 53 din Constitutie, referitoare la proprietatea privată si restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei critică dispozitiile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 prin prisma faptului că au ca efect abrogarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996, care consacra dreptul magistratilor si personalului auxiliar de specialitate la sporul pentru risc si solicitare neuropsihică, considerând că astfel se aduce atingere dreptului de proprietate privată.

Fată de acestea, Curtea retine că în prezent art. 4 din anexa nr. VI ia Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, acordă sporul avut în vedere de autorul exceptiei, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 427/36/2009.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 997

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Vasile Moldovan în Dosarul nr. 8.694/325/2009 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din data de 22 octombrie 2009, în Dosarul nr. 8.694/325/2009, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia a fost ridicată de Vasile Moldovan cu ocazia solutionării unei plângeri contraventionale având ca obiect anularea unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate încalcă


prevederile constitutionale ale art. 21, art. 24, art. 124 si art. 126. In acest sens, arată că textele de lege criticate încalcă prezumtia de nevinovătie si principiul statului de drept, deoarece organul constatator este liber să constate contraventiile, să stabilească vinovătia si să aplice sanctiunile, potrivit uneicompetente foarte largi, fiind scutit apoi de orice sarcină a probării acuzatiilor si sanctiunilor îndreptate împotriva contravenientului, care însă trebuie să îsi probeze nevinovătia în fata instantei. Autorul exceptiei invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 51 din 31 ianuarie 2008.

Judecătoria Timisoara consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Dispozitiile art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernuluinr. 2/2001 au următorul cuprins:

- Art. 15: „(1) Contraventia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileste si sanctionează contraventia, denumite în mod generic agenti constatatori.

(2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, special abilitati, persoanele împuternicite în acest scop de ministri si de alti conducători ai autoritătilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevăzute în legi speciale.

(3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor constată contraventii privind: apărarea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vânzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigărilor si băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.";

- Art. 21: „(1) în cazul în care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică si sanctiunea.

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sanctiunea. În acest caz sanctiunea se aplică prin rezolutie scrisă pe procesul-verbal.

(3) Sanctiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ si trebuie să fie proportională cu gradul de pericol social al faptei săvârsite, tinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârsită fapta, de modul si mijloacele de săvârsire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.";

- Art. 24: „(1) Persoana împuternicită să aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. În toate situatiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării si va lua în privinta lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând mentiunile corespunzătoare în procesul-verbal.

(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei.

(3) Agentul constatator are obligatia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate si, dacă acestea apartin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor mentiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.";

- Art. 30: „(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sanctiunea apreciază că fapta a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infractiune si ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instantă că ea ar putea constitui contraventie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contraventia, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept să aplice sanctiunea."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei si ale art. 126 privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi prevederi constitutionale si cu motivare similară. Astfel, sunt, de exemplu, Decizia hr. 69 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009, si Decizia nr. 99 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 26 februarie 2009, prin care Curtea a constatat că aceste dispozitii de lege „nu interzic accesul persoanelor nemultumite de modul de constatare a contraventiilor si aplicarea sanctiunilor corespunzătoare de a face plângere la instanta de judecată ori exercitarea dreptului la apărare pe tot parcursul procesului".

Referitor la sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia textele de lege criticate sunt neconstitutionale deoarece însusi contravenientul trebuie să îsi probeze nevinovătia în fata instantei, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009, că „procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se bucură de prezumtia de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acesteia, este contestată chiar prezumtia de care se bucură. În acest caz, instanta de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii si aflării adevărului. [...] instantele de judecată nu pot face aplicarea strictă a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contră, chiar ele trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului din moment ce contraventia intră sub incidenta art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Prin urmare, nu se poate sustine răsturnarea sarcinii probei".


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Vasile Moldovan în Dosarul nr. 8.694/325/2009 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 998

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Maria Duma în Dosarul nr. 2.316/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale, exceptie care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 8.149D/2009.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 8.243D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, exceptie ridicată de Sorin Drăgan în Dosarul nr. 5.036/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 283D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, exceptie ridicată de Maria Burcă în Dosarul nr. 4.267/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 8.249D/2009, nr. 8.243D/2009 si nr. 283D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor tir. 8.243D/2009 si nr. 283D/2010 la Dosarul nr. 8.149D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 2 si 30 noiembrie 2009 si 27 ianuarie 2010, pronuntate în  dosarele nr. 2.316/110/2008, nr. 5.036/110/2008 si nr. 4.267/110/2008, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Maria Duma, Sorin Drăgan si Maria Burcă cu prilejul solutionării unor actiuni civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt contrare principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor. În acest sens, arată că, potrivit art. 77 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, punctajul mediu anual se determină prin împărtirea numărului de puncte realizate la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. În mod corespunzător, în cazul persoanelor pentru care legea prevede un stagiu de cotizare redus, prevederile de lege criticate stabilesc că punctajul mediu anual se determină prin împărtirea numărului de puncte realizat la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare prevăzut de legiuitor a fi realizat de fiecare categorie de asigurati. Cu toate acestea, în ultima ipoteză nu sunt încadrate si persoanele la care face referire art. 42 din Legea nr. 19/2000, respectiv cele care au lucrat în conditii deosebite de muncă, desi acestea beneficiază si ele de reducerea vârstei standard de pensionare. În acest mod, ultima categorie de persoane este discriminată, întrucât nu i se aplică aceleasi principii de calcul al punctajului mediu anual ca si celorlalte categorii de asigurati.

Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002. În realitate, Curtea constată că sunt criticate dispozitiile art. 77 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, asa cum au fost modificate prin textele de lege invocate de autorul exceptiei.

Prevederile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 77 alin. (2) si (3): „(2) În situatia asiguratilor prevăzuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.

(3) În situatiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5."

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile Legii nr. 19/2000 prevăd în cuprinsul art. 41 alin. (1) două conditii pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a dobândi pensia pentru limită de vârstă. Aceste conditii sunt stagiul de cotizare si vârsta standard de pensionare. Stagiile de cotizare minime si complete sunt prevăzute, în mod diferentiat pentru bărbati si femei, în cuprinsul aceluiasi articol de lege.

Având în vedere situatia deosebită a persoanelor care desfăsoară munca în conditii speciale si a persoanelor care au realizat stagiul de cotizare în conditii de handicap preexistent calitătii de asigurat, legea a prevăzut beneficiul reducerii vârstei de pensionare concomitent cu reducerea stagiului de cotizare, conditionată însă de realizarea acestuia în conditiile mentionate un număr de ani stabilit de lege. Acest fapt a determinat si modul de calcul al punctajului mediu anual care tine cont de reducerea stagiului de cotizare necesar pentru a obtine dreptul la pensie.

În ceea ce priveste, însă, situatia persoanelor prevăzute la art. 42 din Legea nr. 19/2000, respectiv a celor care au desfăsurat activitatea în conditii deosebite si despre care autorul exceptiei afirmă că se află într-o situatie comparabilă cu cea a persoanelor care au desfăsurat munca în conditii speciale, Curtea constată că acestea beneficiază doar de reducerea vârstei de pensionare si numai în conditiile în care au realizat un stagiu complet de cotizare, asa cum este acesta prevăzut în art. 41 din aceeasi lege. În atare conditii, este firesc ca punctajul mediu anual să se calculeze în functie de acest stagiu de cotizare, care reprezintă stagiul efectiv realizat, iar nu de un altul.

Prin urmare, situatiile puse în discutie de autorii exceptiei sunt diferite, astfel că tratamentul juridic diferentiat este justificat, necontravenind principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Maria Duma, Sorin Drăgan si Maria Burcă în dosarele nr. 2.316/110/2008, nr. 5.036/110/2008 si nr. 4.267/110/2008 ale Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Urlati", la sectiunea I „Bunuri imobile", capitolul F „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente", subcapitolul 4 „Bazele sportive", după pozitia nr. 2 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 3, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băltesti", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cărămidă 1 încăpere, fundatii beton, învelită cu tablă; suprafata 340 mp; număr de inventar 2003";

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural Băltesti; suprafata 807 mp".

3. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bănesti", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 63 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 64-72, conform anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărcănesti":

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se abrogă pozitiile nr. 87, 96, 172, 174, 181 si 187;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.068.441,67";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire cu suprafata construită 183 mp, număr de inventar 1165; gard scândură, număr de inventar 1184; vecini: la nord - drum; la sud - Scoala Tătărani si S.C. „Lemnprod" -S.R.L. Tătărani; la est - teren la dispozitia comisiei locale; la vest - drum; suprafată teren aferent = 1120 mp;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Număr de inventar 1040; sat Tătărani, durata de functionare 30 de ani; teren aferent 900 mp; vecini: la nord - Florescu C-tin; la sud - mostenitorii defunctului Terciu Zamfira; la vest - mostenitorii defunctului Terciu Zamfira; la est - DS 988/1;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum realizat cu sprijinul U.E. prin programul SAPÂRD", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Tătărani, lungime 1035 m, lătime 14 m; număr de inventar 1201",iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „308.833,98";

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 990 pietruit";

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 988/1 pietruit", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Tătărani, lungime 51 m, lătime 6,60 m";

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum realizat cu sprijinul U.E. prin programul SAPARD", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „DS 282, Sat Tătărani, lungime 730 m, lătime 14 m; număr de inventar 1202";

- la pozitia nr. 128, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 92A - Drum realizat cu sprijinul U.E. prin programul SAPARD", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ghighiu, lungime 2145 m, lătime 10 m; număr de inventar 1204";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 243 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 244-249, conform anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ceptura", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 231 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 232 si 233, conform anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciorani", la sectiunea I „Bunuri imobile", la pozitia nr. 22, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Teren aferent Scolii cu clasele I-IV si grădinitelor nr. 1 si nr. 2 Cioranii de Jos; număr de inventar 2/00115; Tarla nr. 96; suprafata = 1,0420 ha".

7. Anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrăvesti":

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se abrogă pozitia nr. 52;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 37 Sat Găvănel", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+108 DC 54, L = 0,108 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte asfaltică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.148";

- la pozitia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 37/1 Sat Găvănel", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+217; L = 0,217 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins „11.809";

-la pozitia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 12 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+518 DC 16 Dumbrăvesti-Sfârleanca; L = 0,518 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.189";

- la pozitia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS13 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+412 DC 16 Dumbrăvesti-Sfârleanca; L = 0,412 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.421";

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 14 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DS 13 la km 0+172 DS 12; L = 0,172 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008",. iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.360";

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 11 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins:" „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+172 (Musoiu Gheorghe), L = 0,172 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.360";

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 4 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+498 (Intersectie DS2, DS6, DS9); L = 0,498 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana

5 va avea următorul cuprins: „26.883";

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins:" DS 9 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 Intersectie DS4, DS6, DS2 la km 0+532 DC16 Dumbrăvesti-Sfârleanca, L = 0,532 km, Ipc = Ip = 5 m, îmbrăcăminte asfaltică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000";

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 2 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DS 3 (Litoiu) la km 0+485 Intersectie DS 6, DS4, DS9; L = 0,485 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „26.393";

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 6 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+735 Intersectie DS2, DS4, DS9; L = 0,735 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte asfaltică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „209.356,06";

- la pozitia nr. 55, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan aferent clădirilor (sediu + anexe Primărie)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Dumbrăvesti, satul Dumbrăvesti, DJ 102, nr. 89, tarla 11, parcelă - curti constructii 43 în suprafată de 2212 mp, parcelă - teren arabil 42 în suprafată de 2900 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.696; 10.150";

- la pozitia nr. 126, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 137 Sat Găvănel", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DS 71 la km 0+648 DS 290; L = 0,648 km, Ipc = Ip = 4,50 m, îmbrăcăminte asfaltică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.889";

- la pozitia nr. 127, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 71 Sat Găvănel", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+528 Bordeanu Constantin, L = 0,528 km, Ipc = Ip = 4,50 m, îmbrăcăminte asfaltică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „103.391";

- la pozitia nr. 128, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 294 Sat Găvănel", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti- Slănic la km 0+187, DS 137; L = 0,187 km, Ipc = Ip = 4,50 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.177";

- la pozitia nr. 129, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „ DS. 290 Sat Găvănel", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DS 137 la km 0 + 148 DJ 217 (legătura între DJ 102 Ploiesti-Slănic-DN 1A Ploiesti-Cheia); L = 0,148 km, Ipc = Ip = 4,50 m, îmbrăcăminte-balast", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.054";

- la pozitia 137, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 1204 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic la km 0+827 DC 1241, L = 0,827 km, Ipc = Ip = 4,50 m, îmbrăcăminte asfaltică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „145.208,60";

- la pozitia nr. 138, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 1241 Sat Dumbrăvesti", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pleacă de la km 0+000 DJ 102 Ploiesti-Slănic (Monument Sergent Grigore loan) la km 0+702 DJ 102 Ploiesti-Slănic (Scoală); L = 0,702 km, Ipc = Ip = 4 m, îmbrăcăminte asfaltică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „123.260,50";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 146 se introduc douăzeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 147-169, conform anexei nr. 5.

8. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 35 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 36, conform anexei nr. 6."

9. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Vadului", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 176 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 177-180, conform anexei nr. 7.

10. Anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mănesti" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8.

11. Anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râfov" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 9.

12. La anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Telega":

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică pozitia nr. 35, astfel: coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren minifotbal", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată 1.085,81 mp, vecinătăti: N - DC5, E - drum local, V - Grădinita de copii, S - pârâul Sărata (Telega)", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „372.044";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 63 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 64- 67, conform anexei nr. 10.

13. La anexa nr. 96 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Târgsoru Vechi", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 119 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 120-125, conform anexei nr. 11.

14. La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Călugărească", la sectiunea I „Bunuri imobile", capitolul „Sisteme de alimentare cu apă si terenurile aferente", după pozitia nr. 70 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 71, conform anexei nr. 12.

15. La anexa nr. 99 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Valea Doftanei:"

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:


- la pozitia nr. 48, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.3", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.610,10";

- la pozitia nr. 49, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.3", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.104,37";

- la pozitia nr. 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.3", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.046,18";

- la pozitia nr. 55, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.11", coloana 2 va avea următorul cuprins: „împrejmuire", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „209.728,98";

- la pozitia nr. 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.11", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Rezervor Podul lui Drăgan: - statie clorinare, - latrină uscată, - retele tehnologice, - drum acces, - gard de împrejmuire", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „188.274,90";

- la pozitia nr. 58, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.11", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Rezervor Ciopârceni: - statie clorinare, - latrină uscată, - retele tehnologice, - drum acces, - gard de împrejmuire", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „209.529,44";

- la pozitia nr. 59, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.11", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Rezervor Negras: - statie clorinare, - latrină uscată, - retele tehnologice, - drum acces, - gard de împrejmuire", coloana 3 va avea următorul cuprins: „SatTrăisteni, Negras, V = 150 mc, inox", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „450.965,10";

- la pozitia nr. 60, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.11", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Rezervor Valea lui Mirean: - statie clorinare, - latrină uscată, - retele tehnologice, - drum acces, - gard de împrejmuire", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Trăisteni, Valea lui Mirean, V = 200 mc, inox", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „449.837,83";

- la pozitia nr. 140, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.3", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Captare Mogosoaia 2", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „66.612,31";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 140 se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 141-151, conform anexei nr. 13.

Art. II. - Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 712.


*) Anexele nr. 1-13 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. IV, V si VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 februarie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 726.

 

ANEXA")

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Operatorul economic: Compania Natională „Loteria Română" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4 Codul fiscal: RO 12397185

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1,497,565.00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1,467,565.00

 

 

a)

din productia vândută

3

1,465,707.00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22.00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

336.00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1,500.00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

30,000.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

30,000.00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+50+53)

16

1,294,337.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1,159,906.00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

11,764.43

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

4,807.73

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22.00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

93,950.26

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

67,305.68

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

19,019.36

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

14,108.78

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

504.87


 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

4,081.71

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

324.00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

7,625.22

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1,343.11

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

202.65

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

6,282.11

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

67,000.00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

62,298.13

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

920,063.03

 

 

 

i1) contract de mandat

39

160.58

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

244.83

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

905.80

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

550.00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli cu câstigurile aferente produselor loteristice

48

875,845.94

 

 

 

i8) alte cheltuieli

49

744.16

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

50

134,431.00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

51

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare, din care:

52

134,431.00

 

 

 

cheltuieli cu contractele externe

52 bis

134,365.29


 

3

 

Cheltuieli extraordinare

53

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

203,228.00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

55

56,913.71

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

56

146,314.29

 

1

 

Rezerve legale

57

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

58

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

59

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

61

585.26

 

6

 

Profitul net anual aferent activitătii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.195/2001

62

576.38

 

7

 

Minimum 60% pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport si a următoarelor constructii: Arena Sportivă Polivalentă si Sala Natională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr.20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005

63

87,823.16

 

8

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.57, 58, 59, 60, 61, 62 si 63.

64

57,329.49

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

65

57,329.49

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

66

124,329.49

 

1

 

Surse proprii

67

124,329.49

 

2

 

Alocatii de la buget

68

 

 

3

 

Credite bancare

69

 

 

 

a)

- interne

70

 

 

 

b)

- externe

71

 

 

4

 

Alte surse

72

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

73

124,329.49

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

74

124,329.49

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

75

 

 

 

a)

interne

76

 

 

 

b)

externe

77

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

78

8,522.35

 

1

 

Rezerve legale

79

8,522.35


 

2

 

Rezerve statutare

80

 

 

3

 

Alte rezerve

81

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

82

 

 

1

 

Venituri totale

83

1,497,565.00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

84

1,294,337.00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

85

3,100.00

 

4

 

Nr. mediu de salariati total 1

86

2,930.00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

87

67,305.68

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

88

67,155.60

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

89

150.08

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

90

1,910.00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.83/86)

91

511.11

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.83/86 x ICP)

92

511.11

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

93

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

94

864.29

 

11

 

Plăti restante

95

 

 

 

a)

preturi curente

96

 

 

 

b)

preturi comparabile

97

 

 

12

 

Creante restante

98

 

 

 

a)

preturi curente

99

 

 

 

b)

preturi comparabile

100

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind măsurile de reorganizare a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea numărului de posturi pentru acestea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este de 4.862.

(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din cadrul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea termenelor si a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de functii.

Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentia Domeniilor Statului este de 246.


(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din cadrul Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea termenelor si a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de functii.

Art. 3. - La data de 1 ianuarie 2011 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.503/2009 privind reorganizarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 752.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 3 mai 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietrele pretioase pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau prin ordonanta procurorului se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana legal îndreptătită să îl reprezinte nu se prezintă pentru a le ridica în termen de un an de la data pronuntării, pentru cei prezenti, respectiv de la data comunicării, pentru cei absenti."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2010.

Nr. 2.026.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată"

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod MFP: 14.13.01.02, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010.

Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010.

Art. 9. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 2.245.

 

ANEXA Nr. 1*

 

DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

 


*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată"

 

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabilă, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe bază de contract de asociere în participatiune declară inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operatiuni.

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată" se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

e) până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate în prima lună a acestuia. În situatia în care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozitiile lit. a).

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligatia prezentării formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată", cu codificarea informatiei prin cod de bare. Sunt exceptati de la această prevedere contribuabilii care depun declaratiile fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distantă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Formularele se depun în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la organul fiscal competent;

- un exemplar se păstrează de către plătitor.

Formatul hârtie se obtine prin utilizarea programului de asistentă (DECLMF), elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală. Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

atentie !

Nu se înscriu în decont:

- taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;

- diferentele de taxă pe valoarea adăugată de plată constatate de organele de inspectie fiscală, pentru care nu este reglementată includerea în decont;

- documentele neevidentiate în jurnalele pentru cumpărări sau vânzări, constatate de organele de inspectie fiscală;

- taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

Completarea formularului se face astfel:

 

Perioada de raportare

 

„Perioada de raportare" poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în conditiile art. 1561 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) si (4) din Normele metodologice.

Se înscrie cu cifre arabe numărul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2010).

 

Sectiunea

„Date de identificare a persoanei impozabile"

 

Caseta „Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

- contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;

- contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, si sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 153 din acelasi act normativ, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care si-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire" se înscriu informatiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în conditiile legii).

Caseta „Domiciliu fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activitătii economice în afara României si sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta „Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă si să fie responsabil pentru toate obligatiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

În rubrica „Pro rata de deducere" se înscrie pro rata determinată potrivit art. 147 din Codul fiscal.

 

Sectiunea

„Taxa pe valoarea adăugată colectată"

 

Rândul 1 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, si pentru livrările intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumpărătorul revânzător, prevăzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri partiale pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 2 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea pretului generată de alte situatii decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrării intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 3 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care nu sunt impozabile în România pentru că nu au locul livrării/prestării stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, în România, precum si pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri partiale pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri, scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizări ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 4.

Rândul 3.1 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, prestate către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, precum si ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 4 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 3.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea pretului generată de alte situatii decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 5 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adăugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se înscriu si ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 6 - se înscriu achizitiile intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate a intervenit în altă perioadă, dar respectiva achizitie nu a fost declarată, regularizările privind achizitiile intracomunitare declarate în perioade anterioare si datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate initial, precum:

- modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitară pe bază de autofactură, în conditiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un pret mai mare sau mai mic, altele decât situatiile când această modificare a pretului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal în perioada de raportare;

- declararea achizitiei intracomunitare pe bază de autofactură, în conditiile legii, într-o perioadă ulterioară, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se că exigibilitatea achizitiei intracomunitare intervenea într-o perioadă anterioară;

- modificarea bazei impozabile a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referintă aplicabil, datorată unor neconcordante între data primirii facturii de la furnizor si data declarării achizitiei intracomunitare;

- orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate initial, cu exceptia ajustărilor bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, atunci când acestea au ioc ulterior, într-o altă perioadă decât cea în care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.

Rândul 7 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2)-(6) si pentru importurile de bunuri cărora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizări ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare, care se înscriu la rândul 8.

Rândul 7.1 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată pentru achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, precum si ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 7.1.1 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată pentru achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, iar prestatorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care efectuează prestarea de servicii, precum si ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 8 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 7.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea pretului generată de alte situatii decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

Rândul 9 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:

- baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrările de bunuri si prestările de servicii asimilate;

- baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situatiilor de calcul întocmite în acest scop;

- ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, dacă au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.

Rândul 10 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrările de bunuri si prestările de servicii asimilate.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 11 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 12 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa colectată pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

Rândul 13 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operatiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:


- baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 1441 din Codul fiscal;

- baza de impozitare pentru operatiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operatiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate, precum si în cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actionează în numele si în contul altei persoane, atunci când acestia intervin în derularea unor astfel de operatiuni;

- baza de impozitare pentru livrările/prestările efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

Rândul 14 - se înscriu informatiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 din Codul fiscal.

Rândul 15 - se evidentiază sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rândurile 9, 10, 11 si 12 din deconturile anterioare, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, sumele rezultate din regularizările prevăzute la art. 140 alin. (4) din Codul fiscal datorate modificării cotelor de TVA, precum si orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislatia în vigoare datorate unor evenimente, cu exceptia celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate initial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

 

Sectiunea

„Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"

 

Rândul 17 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 5.

Rândul 18 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 6.

Rândul 19 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 7.

Rândul 19.1 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 7.1.

Rândul 19.1.1 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 7.1.1.

Rândul 20 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 8.

Rândul 21 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizitiilor din tară de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, precum si baza de impozitare si taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Se înscriu, de asemenea, si ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, dacă au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.

Rândul 22 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizitiilor din tară de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%, precum si taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 23 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizitiilor din tară de bunuri taxabile cu cota de 5%.

Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Rândul 24 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind:

- contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a căror livrare/prestare a fost scutită de taxă, neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxă;

- contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii din alte state membre pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România;

- contravaloarea achizitiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă sau neimpozabile în România;

- contravaloarea achizitiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată;

- contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă.

Rândul 24.1 - se înscriu informatiile din jurnalul de cumpărări*), privind achizitiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată.

Rândul 26 - se înscrie taxa pe valoarea adăugată efectiv dedusă pentru achizitiile prevăzute la rândurile 17-23:

- conform art. 145 si 1451 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care efectuează numai operatiuni cu drept de deducere. Nu se preia în acest rând taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

- conform art. 1451 si 147 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluată din coloanele jurnalului pentru cumpărări*), în functie de destinatia achizitiilor, astfel:

- taxa aferentă achizitiilor destinate realizării de operatiuni cu drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

- taxa dedusă conform pro rata pentru achizitiile destinate realizării atât de operatiuni cu drept de deducere, cât si de operatiuni fără drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

- taxa aferentă achizitiilor destinate realizării operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând.

Totalul de la rândul 26 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rândurile 17-23, cu exceptia celor de la rândurile 17.1, 19.1 si 19.1.1.

Rândul 27 - se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită, în baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumpărătorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Comunitatea Europeană de către persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.

Rândul 28 - se evidentiază sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rândurile 21, 22, 23 din deconturile anterioare, ajustările prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, a căror exigibilitate este ulterioară datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, precum si orice alte sume rezultate din


regularizările prevăzute de legislatia în vigoare datorate unor evenimente, cu exceptia celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate initial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

Rândul 29 - se înscriu diferentele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării anuale pe bază de pro rata definitivă, prevăzute la art. 147 din Codul fiscal, diferentele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a regularizării erorilor constatate ulterior în calculul pro rata definitivă, conform pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum si diferentele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării taxei deductibile pentru bunurile de capital prevăzute la art. 149 si 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, după caz.

 

Sectiunea

„Regularizări conform art. 1473 din Codul fiscal"

 

Rândul 33 - se preia suma prevăzută la rândul 37 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului.

Rândul 35 - se preia suma prevăzută la rândul 38 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul anterior.

 

Sectiunea

„Facturi emise după inspectia fiscală, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal"

 

Se completează cu informatiile preluate din facturile de corectie emise către beneficiari în urma inspectiei fiscale, astfel cum este prevăzut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidentiază într-o rubrică separată din jurnalul pentru vânzări, conform pct. 811 alin. (4) din Normele metodologice.

Câmpul „Nr. de evidentă a plătii" nu se completează, în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale, cu modificările ulterioare, si de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale.

Nu se admit întocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

În ceea ce priveste achizitiile intracomunitare de bunuri, pe lângă legislatia natională, organele fiscale si contribuabilii vor tine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată.


*) Prin jurnale de vânzări si jurnale de cumpărări se întelege orice jurnale, registre, evidente sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligatia să le întocmească în conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal si ale pct. 79 din Normele metodologice. Prin ordin al ministrului finantelor publice se propun modele de jurnale de vânzări si cumpărări, utilizarea acestor modele de către persoanele impozabile fiind optională.

**) Pentru a evita orice neconcordantă între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA si în declaratia recapitulativă pentru astfel de livrări în statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate în decontul de TVA si în declaratia recapitulativă pentru achizitii intracomunitare, în statul membru de destinatie, momentul exigibilitătii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:

- în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

- la data emiterii facturii pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri partiale, dacă factura este emisă înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularului (300)

„Decont de taxă pe valoarea adăugată"

 

Denumirea formularului: Decont de taxă pe valoarea adăugată CodMFP: 14.13.01.02 Format: A4/t1

Caracteristicile de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistentă pus la dispozitie gratuit de unitătile fiscale teritoriale. Se utilizează la declararea operatiunilor din sfera TVA. Se întocmeste de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent:

- în format hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare;

- în format electronic;

- un exemplar la contribuabil. Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SÂNĂTAT E

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGF/802 din 8 iulie 2010;

- art. 140 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 si 296 bis din 6 mai 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1a, la notă, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Formularele din anexa nr. 1a se întocmesc în câte două exemplare, din care unul se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale care a încheiat act aditional la conventia de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru ecografii generale (abdomen si pelvis).

Formularele din anexa nr. 1a vor fi raportate pe suport hârtie si în format electronic la data încheierii actului aditional la conventia de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru ecografii generale (abdomen si pelvis), indiferent de numărul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe lista proprie."

2. În anexa nr. 1c, la notă, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Formularele prevăzute la pct. I lit. Asi pct. II lit. A din anexa nr. 1 c se întocmesc în câte două exemplare, din care unul se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale care a încheiat act aditional la conventia de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru ecografii generale (abdomen si pelvis).

Formularele prevăzute la pct. I lit. Asi pct. II lit. A din anexa nr. 1c vor fi raportate lunar pe suport hârtie si în format electronic, pe durata de derulare a actului aditional la conventia de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru ecografii generale (abdomen si pelvis)."

3. În anexa nr. 1d, în tabelul de la punctul 5 „Desfăsurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical-consultatie si acordate în cadrul pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ", pozitia 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„1. Servicii medicale curative - consultatie pentru afectiuni acute, intercurente"

 

 

 

 

4. În anexa nr. 1d, în tabelul de la punctul 6 „Desfăsurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical-consultatie si acordate pacientilor (titulari de cârd european de asigurări sociale de sănătate) din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European", pozitia 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„1. Servicii medicale curative - consultatie pentru afectiuni acute, intercurente"

 

 

 

 

5. În anexa nr. 1i, în tabel, la punctul III subpunctul 7, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

 

,,f) acte medicale necesare copiilor aflati în plasament din cadrul sistemului de asistentă socială si protectia copilului"

 

 

 

6. În anexa nr. 1i, în tabel, la punctul III subpunctul 11, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

 

,,c) evaluare periodică, clinică si paraclinică a tratamentului si evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, în limita competentelor, la alte intervale decât cele stabilite de prevederile legale în vigoare"

 

 

 

7. În anexa nr. 1i, în tabel, la punctul III subpunctul 11, litera d) se abrogă.


8. În anexa nr. 2a, punctul 1.1 „Desfăsurător lunar al consultatiilor si serviciilor medicale din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic" se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.1. Desfăsurător lunar al consultatiilor si serviciilor medicale din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

 

 

Specialitatea/competentă/atestat de studii complementare*...........................

 

 

Număr de consultatii/zi

Total consultatii

 

 

Nr.de puncte** pe tip de

consultatie

 

 

Nr. total de puncte

 

 

1

2

………..

30

31

C1

C2

C3

C4

C5

C6 = C4 x C5

 

Consultatii** în cadrul pachetului de servicii medicale de bază:

 

X

X

X

1

Consultatie medicală de specialitate pentru episoade de boală acută:

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Consultatie medicală pentru cazurile care necesită urmărirea evolutiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu:

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Consultatie medicală pentru monitorizarea stării de sănătate si a tratamentului pentru bolnavii cu afectiuni cronice - examen periodic conform programării:

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Consultatie medicală pentru situatii de urgentă:

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

X

 


* Sunt cele prevăzute la cap. I lit. C pct. 3 si 4 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Tipurile de consultatii si punctajele aferente sunt cele prevăzute în tabelul de la cap. I lit. C pct. 1 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare."

 

9. În anexa nr. 2a, punctul 1.2 „Desfăsurător pe C.N.P. al consultatiilor cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, acordate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru luna....." se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.2. Desfăsurător pe C.N.P. al consultatiilor cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, acordate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

C.N.P.

Număr de înregistrare în documentele de evidentă de la

nivelul cabinetului

Pachetul de servicii medicale de bază*

 

 

 

 

 

 

Consultatii medicale de specialitate pentru episoade de boală acută

Consultatii medicale pentru cazurile care necesită urmărirea evolutiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu

Consultatii medicale pentru monitorizarea stării de sănătate si a tratamentului pentru bolnavii cu afectiuni cronice

Consultatie medicală pentru situatii de urgentă

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 


* Consultatiile sunt cele prevăzute la cap. I lit. C pct. 1 si 2 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. Total col. C4 din tabelul 1.2 = col. C4 rândul 1 din tabelul 1.1 Total col. C5 din tabelul 1.2 = col. C4 rândul 2 din tabelul 1.1 Total col. C6 din tabelul 1.2 = col. C4 rândul 3 din tabelul 1.1 Total col. C7 din tabelul 1.2 = col. C4 rândul 4 din tabelul 1.1."


 

10. În anexa nr. 2 a, în tabelul de la punctul 3.1 „Desfăsurător lunar al consultatiilor medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, în ambulatoriul de specialitate clinic", pozitia 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„3

- consultatie medicală pentru afectiuni acute, intercurente"

 

 

 

 

 

 

 

11. În anexa nr. 2 a, în tabelul de la punctul 3.2 „Desfăsurător pe C.N.R/cod de identificare al consultatiilor cuprinse în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, acordate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru luna......", titlul coloanei C6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Consultatii medicale pentru afectiuni acute, intercurente".

12. În anexa nr. 2 f, la notă, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Tabelele 1 si 3 se completează, după caz, si de către furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală primară care au încheiat act aditional la contractul/conventia de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru ecografii generale (abdomen si pelvis) efectuate asiguratilor din lista proprie/din lista constituită la sfârsitul lunii anterioare, ca o consecintă a actului medical propriu."

13. Anexa nr. 2 k se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 2 k

 

Casa de Asigurări de Sănătate..........................

Reprezentantul leqal al furnizorului................

Furnizorul de servicii medicale...........................

…………………………………………………………

Localitatea..........................................................

Judetul...............................................................

Medic de specialitate....................................

CNP medic de specialitate.............................

 

1.1 Desfăsurător lunar al serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii din pachetul de servicii medicale de bază efectuate ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare-reabilitare a sănătătii, în cabinete medicale

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

CNP asigurat

Număr de înregistrare în documentele de evidentă de la nivelul cabinetului

Număr de consultatii medicale de specialitate

Tariful* pe serviciu medical - consultatie

Sumă** (lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6=C4xC5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

X

 


* Tariful/consultatie în specialitatea de recuperare-reabilitare a sănătătii este prevăzut la cap. IV pct. 1 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare. Se diminuează cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare functionării si administrării unitătii sanitare, în conditiile prevăzute la art. 14 alin.(4) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Se decontează în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (9) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

 

1.2. Desfăsurătorul lunar al serviciilor de recuperare-reabilitare din pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baze de tratament (cure de recuperare-reabilitare complete, conform recomandării)

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

CNP asigurat

Număr de înregistrare în documentele privind

evidentele obligatorii

Număr de servicii medicale - cazuri (cure de tratament)

Număr de zile efectuate

(cure de tratament cu un număr de

zile recomandate 7 zile)

Tarif* pe serviciu medical - caz

Tarif* pe zi

Sumă** (lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

X

X

 


* Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în bazele de tratament este prevăzut la cap. IV, pct. 2 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. În cazul curelor de tratament cu un număr recomandat de zile mai mic sau egal cu 7 zile, tariful/zi este cel prevăzut la art. 14 alin.(11) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. Se diminuează cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare functionării si administrării unitătii sanitare, în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (4) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Se decontează în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (9) si (11) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. După caz, C8=C4xC6 sau C8=C5xC7.


 

1.3. Desfăsurător lunar al serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii din pachetul de servicii medicale de bază efectuate ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare-reabilitare a sănătătii, baze de tratament (cure de recuperare-reabilitare întrerupte)

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

CNP asigurat

Număr de înregistrare în documentele privind evidentele obligatorii

Număr de zile recomandate

Număr de zile efectuate

Tarif pe serviciu medical - caz

Tarif pe zi

Sumă** (lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

X

X

 


*) Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în bazele de tratament este prevăzut la cap. IV pct. 2 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. În cazul curelor de tratament cu un număr recomandat de zile mai mic sau egal cu 7 zile, tariful/zi este cel prevăzut la art. 14 alin. (11) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. Se diminuează cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare functionării si administrării unitătii sanitare, în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (4) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Se decontează în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (9) si (10) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. După caz, C8=(C5xC6)/C4 sau C8=(C5xC7).

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Reprezentantul legal al furnizorului,

..........................................................................................

 

NOTĂ:

Desfăsurătoarele din anexa nr. 2 k se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale."

 

14. Anexa nr. 2 I se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 21

 

Casa de Asigurări de Sănătate..........................

Reprezentantul leqal al furnizorului........................................

Furnizorul de servicii medicale...........................

...........................................................................................

Localitatea..........................................................

Judetul...............................................................

Medic cu competentă/atestat de studii complementare............

CNP medic de specialitate....................................................

 

1.1. Desfăsurător lunar al serviciilor de acupunctura din pachetul de servicii medicale de bază efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

CNP asigurat

Număr de înregistrare în documentele de evidentă de la nivelul cabinetului

Număr de consultatii de acupunctura

Tarif* pe consultatie

Sumă** (lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6 = C4 x C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

X

 


* Tariful/consultatie pentru serviciile de acupunctura este prevăzut la cap. I lit. C pct. 5 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiileacordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Se decontează în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

 

1.2. Desfăsurător lunar al serviciilor de acupunctura din pachetul de servicii medicale de bază efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic (cure complete, conform recomandării)

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

CNP asigurat

Număr de înregistrare în documentele de evidentă de la nivelul cabinetului

Număr de servicii de acupunctura - cazuri

(cure de tratament)

Număr de zile efectuate (cure de tratament cu

un număr de zile recomandat 7 zile)

Tarif pe serviciu medical - caz

Tarif pe zi

Sumă** (lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

X

X

 


* Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile de acupunctura este prevăzut la cap I. lit. C pct. 5 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. În cazul curelor de tratament în acupunctura cu un număr recomandat de zile mai mic sau egal cu 7 zile, tariful/zi este cel prevăzut la art. 15 alin. (4) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Se decontează în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. După caz, C8 = C4 x C6 sau C8 = C5 x C7.


 

1.3. Desfăsurător lunar al serviciilor de acupunctura din pachetul de servicii medicale de bază efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic (cure de tratament de acupunctura întrerupte)

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr crt.

CNP asigurat

Număr de înregistrare in documentele de evidentă

de la nivelul cabinetului

Număr de zile recomandate

Număr de zile efectuate

Tarif* pe serviciu medical - caz

Tarif* pe zi

Sumă** (lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GEN

ERAL:

 

 

 

X

 


* Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile de acupunctura este prevăzut la cap. I lit. C pct. 5 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. În cazul curelor de tratament în acupunctura cu unnumăr recomandat de zile mai mic sau egal cu 7 zile, tariful/zi este cel prevăzut la art. 15 alin. (4) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Se decontează în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din anexa nr8 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare. După caz, C8 = (C5 x C6)/C4 sau C8 = (C5 x C7).

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Reprezentantul legal al furnizorului,

..........................................................................................

 

NOTĂ:

Desfăsurătoarele din anexa nr. 2 I se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale."

 

15. Anexa nr. 5 a se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 5 a

 

Casa de asigurări de sănătate

...............................................................

Furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu.....................................

Localitatea...............................................................

Judetul.....................................................................

 

Desfăsurătorul serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, aprobate de casa de asigurări de sănătate

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr crt.

CNP asigurat

Denumirea serviciului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu*

Număr de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, pe zi

Total servicii realizate

Total număr de zile de îngrijire**

1

2

………….

31

CO

C1

C2

C3

C4

C5

1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal CNP 1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SubtotalCNP2

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL (subtotal CNP 1 + subtotal CNP 2+......):

 

 


* Conform anexei nr. 24 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privindcdnditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Conform art. § alin. (3) din anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Reprezentantul legal al furnizorului,

..........................................................................................

 

NOTE:

1. Desfăsurătorul din anexa nr. 5 a se întocmeste în două exemplare, din care unul rămâne la reprezentantul legal, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

2. Desfăsurătorul din anexa nr. 5 a se întocmeste distinct pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv de îngrijiri paliative la domiciliu."


 

16. Anexa nr. 5 b se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 5 b

 

Casa de asigurări de sănătate

..........................................................................................

Furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu.....................................

Localitatea...............................................................

Judetul.....................................................................

 

Desfăsurătorul asiguratilor care au beneficiat în baza recomandării de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu

 

Luna..........................

Anul.....................

 

Nr. crt.

CNP asigurat

Medicul de specialitate

care a făcut recomandarea

Cod parafă medic

Data emiterii recomandării pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu

Data începerii episodului de

îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative

la domiciliu

Data sfârsitului episodului  de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative

la domiciliu

Nr. de zile în care s-au acordat îngrijirile medicale la domiciliu/

îngrijirile paliative la

domiciliu*

Tarif**/zi de îngrijire

(lei)

Sumă decontată

de CAS***

(lei)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10=C8xC9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

50

 

Subtotal CNP 1

 

 

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

50

 

Subtotal CNP 2

 

 

X

 

TOTAL GENERAL (subtotal CNP 1 + subtotal CNP 2+ )

 

 

X

 


* Conform anexei nr. 24 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare.

** Conform art. 2 alin. (2), art. 5 alin. (2) si art. 9 alin. (3) si (4) din anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

*** Conform art. 9 alin. (3) si (4) din anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Subtotal CNP 1 col. C8 din anexa nr. 5 b = subtotal CNP 1 col. C5 din anexa nr. 5 a.

Subtotal CNP 2 col. C8 din anexa nr. 5 b = subtotal CNP 2 col. C5 din anexa nr. 5 a.

TOTAL GENERAL col. C8 din anexa nr. 5 b = TOTAL GENERAL col. C5 din anexa nr. 5 a.

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Reprezentantul legal al furnizorului,

..........................................................................................

 

 

NOTE:

1. Desfăsurătorul din anexa nr. 5 b se întocmeste în două exemplare, din care unul rămâne la reprezentantul legal, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

2. Desfăsurătorul din anexa nr. 5 b se întocmeste distinct pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv pentru îngrijiri paliative la domiciliu."

 

Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 639.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 620/2010 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activitătii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în tot cuprinsul anexei „Structura organizatorică a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici" (cu referire la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006) în loc de: „Centrul teritorial"se va citi: „Centrul regional".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 125, în loc de: „125. Garabagiu Andrei, fiul lui Nicole si Irina (fiica lui Bolun Feodor, născut la 16.05.1915 în localitatea Nisporeni), născut la data de 3 septembrie 1979 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Doga nr. 32, bl. 2, ap. 120. (2.937/2008)" se va citi: „125. Garabagiu Andrei, fiul lui Nicolae si Irina (fiica lui Bolun Feodor, născut la 16.05.1915 în localitatea Nisporeni), născut la data de 3 septembrie 1979 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Doga nr. 32, bl. 2, ap. 120. (2.937/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 196, în loc de: „196. Moroi Ivan, fiul lui Gheorghe si Maria (fiica lui Bors Alexandru, născut la 2.01.1915 în localitatea Solonceni, raionul Rezina, si Vera), născut la data de 18 iulie 1966 în localitatea Solonceni, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Solonceni, raionul Rezina. (295/2005) Copii minori: Moroi Cristina, născută la data de 15.02.2005."se va citi: „196. Moroi Ivan, fiul lui Gheorghe si Maria (fiica lui Bors Alexandru, născut la 2.01.1915 în localitatea Solonceni, raionul Rezina, si Vera), născut la data de 18 iulie 1966 în localitatea Solonceni, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Solonceni, raionul Rezina. (295/2005) Copii minori: Moroi Cristian, născut la data de 15.02.2005."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 91, în loc de: „91. Enachi Mihail, fiul lui Ion (fiul lui Mihail si Maria, născută la 22.10.1918 în localitatea Nucăreni) si Raisa, născut la data de 28 iulie 1976 în localitatea Sărăteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chistelnita, raionul Telenesti. (11.524/2003)" se va citi: „91. Enachi Mihail, fiul lui Ion (fiul lui Mihail si Maria, născută la 22.10.1918 în localitatea Nucăreni) si Raisa, născut la data de 28 iulie 1976 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chistelnita, raionul Telenesti. (11.524/2003)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 134, în loc de: „134. Sîrghi Elena, fiica lui Savin Serafim si Iulia, născută la data de 28 martie 1970 în localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Susleni. (9.909/2003)" se va citi: „134. Sîrghi Elena, fiica lui Savin Serafim si Iulia, născută la data de 28 martie 1970 în localitatea Susleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Susleni. (9.909/2003) Copii: Sîrghi Ion, născut la data de 21.02.1991 în localitatea Susleni, judetul Orhei, Republica Moldova."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 161, în loc de: „767. Tolmaci Valentina, fiica lui Mîrza Vasile si Liuba, născută la data de 1 decembrie 1956 în localitatea doresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, judetul Lăpusna, satul Abaclia, str. Iachirnr. 23A. (7.405/2003)"se va citi: „161. Tolmaci Valentina, fiica lui Mîrza Vasile si Liuba, născută la data de 1 decembrie 1956 în localitatea doresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, judetul Lăpusna, satul Sadaclia, str. lachir nr. 23A. (7.405/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 162*), în loc de: „162. Tolmaci Ana, fiica lui Nicolae si Valentina, născută la data de 25 martie 1986 în localitatea Sadaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, judetul Lăpusna, satul Abaclia, str. Iachirnr. 23A. (7.405/2003)" seva citi: „162. Tolmaci Ana, fiica lui Nicolae si Valentina, născută la data de 25 martie 1986 în localitatea Sadaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, judetul Lăpusna, satul Sadaclia, str. Iachirnr. 23A. (7.405/2003)".


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2010.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.