MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 560/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 560         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

761. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti

 

802. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.987. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

 

2.265. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice

„Electrocentrale Paroseni" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere

a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - S.A. ca filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti, ca urmare a divizării prin desprinderea unei părti din patrimoniul acesteia din urmă, în conformitate cu prevederile art. 2501 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) se constituie prin preluarea unei părti din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A., corespunzător sucursalelor „Electrocentrale Paroseni" si „Termoserv Paroseni".

(3) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoană juridică română care se înfiintează si se organizează ca societate comercială pe actiuni si functionează potrivit legislatiei în vigoare si statutului prevăzut în anexă.

Art. 2. - Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - S.A. are sediul în localitatea Paroseni, str. Paroseni nr. 20, judetul Hunedoara.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială „Electrocentrale Paroseni" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si furnizarea energiei electrice si producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice si realizarea lucrărilor de reparatii, alte activităti de prestări de servicii, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Societatea Comercială „Electrocentrale Paroseni" - S.A. poate desfăsura complementar si activităti conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

Art. 4. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este detinut în întregime de către Societatea Comercială „Termoelectrica" - S.A., în calitate de actionar unic, iar actiunile detinute constituie proprietatea acesteia.

(2) Capitalul social al societătii înfiintate conform art. 1 se constituie prin preluarea activelor detinute de Sucursala „Electrocentrale Paroseni" si Sucursala „Termoserv Paroseni", în baza situatiilor financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2009.

Art. 5. - (1) Personalul existent în cadrul Sucursalei „Electrocentrale Paroseni" si Sucursalei „Termoserv Paroseni" la data constituirii noii societăti se preia de către Societatea Comercială „Electrocentrale Paroseni" - S.A. si îsi păstrează toate drepturile existente la data preluării.

(2) Contractul colectiv de muncă în vigoare la Societatea Comercială „Termoelectrica" - S.A. va fi aplicat si la noua societate comercială până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. - Societatea Comercială „Electrocentrale Paroseni" - S.A. preia toate drepturile si îsi asumă toate obligatiile aferente Sucursalei „Electrocentrale Paroseni" si Sucursalei „Termoserv Paroseni", preluate de la Societatea Comercială „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti, si se subrogă în drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv în litigiile în curs, precum si în toate raporturile juridice fiscale cu Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Art. 7. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri mandatează reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale „Termoelectrica" - S.A. să aprobe reorganizarea ca urmare a divizării prin desprindere si înfiintarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - S.A., ca filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A., si ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare în acest scop.

Art. 8. - (1) Societatea Comercială „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor constituită din reprezentantii actionarului si este administrată de consiliul de administratie.

(2) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie sunt prevăzute în statutul prevăzut în anexă.

(3) Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este formată din 3 membri, care sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale „Termoelectrica" - S.A., în baza mandatului emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

(4) Consiliul de administratie al Societătii Comerciale „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este format din 5 membri, care sunt numiti si revocati de către adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale „Electrocentrale Paroseni" - S.A., în baza hotărârii adunării generale a actionarilor Societătii Comerciale „Termoelectrica" - S.A. adoptate potrivit mandatului emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

Art. 9. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.


(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile alin. (11)-(13) ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 761.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - S.A.,

filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - SA, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica"- S.A. (S.C. „Termoelectrica"- S.A.), denumită în continuare S. C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanând de la S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele „societate comercială" sau de initialele „S.C." si urmată de cuvintele „societate pe actiuni" sau de initialele „S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situatii financiare aprobate, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului si de codul unic de înregistrare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. are sediul în orasul Paroseni, str. Paroseni nr. 20, judetul Hunedoara.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. are ca scop producerea, vânzarea, cumpărarea pentru servicii interne si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, realizarea lucrărilor de reparatii, alte activităti de prestări de servicii, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei în vigoare, de acte de comert corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. are ca obiect principal de activitate productia de energie electrică

- 3511 Activităti secundare:

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie;

1812 - Alte activităti de tipărire n.c.a.;

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

1814 - Legătorie si servicii diverse;

2562 - Operatiuni de mecanică generală;

2573 - Fabricarea uneltelor;

2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;

3312 - Repararea masinilor;

3513 - Distributia energiei electrice;

3514 - Comercializarea energiei electrice;

3521 - Productia gazelor;

3522 - Distributia combustibililor gazosi prin conducte;

3523 - Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;

3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat;

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei;

3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase;

3812 - Colectarea deseurilor periculoase;

3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;


4120 - Lucrări de constructii ale clădirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4212 - Lucrări de constructii ale căilor ferate de suprafată si subterane;

4213 - Constructia de poduri si tuneluri;

4221 - Lucrări de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide;

4222 - Lucrări de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;

4229 - Lucrări de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4321 - Lucrări de instalatii electrice;

4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat;

4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii;

4399 - Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.;

4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule;

4519 - Comert cu alte autovehicule;

4520 - Întretinerea si repararea autovehiculelor;

4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

4532 - Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;

4618 - Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;

4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;

4662 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte;

4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou;

4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;

4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;

4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare de încălzire;

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si al resturilor;

4711 - Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun;

4721 - Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete în magazine specializate;

4722 - Comert cu amănuntul al cărnii si produselor din carne, în magazine specializate;

4724 - Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate;

4729 - Comert cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate;

4910 - Transporturi interurbane de călători pe cale ferată;

4920 - Transporturi de marfă pe cale ferată;

4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători;

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

4942 - Servicii de mutare;

5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;

5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;

5221 - Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5222 - Activităti de servicii anexe transportului de apă;

5224 - Manipulări;

5229 - Alte activităti anexe transporturilor;

5510 - Hoteluri si alte facilităti de cazare similare;

5520 - Facilităti de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată;

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;

5590 - Alte servicii de cazare;

5610 - Restaurante;

5621 - Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente;

5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

5811 - Activităti de editare a cărtilor;

5812 - Activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;

5814 – Activităti de editare a revistelor si periodicelor;

5819 - Alte activităti de editare;

5821 - Activităti de editare a jocurilor de calculator;

5829 - Activităti de editare a altor produse software;

5920 - Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activităti de editare muzicală;

6010 - Activităti de difuzare a programelor de radio;

6020 - Activităti de difuzare a programelor de televiziune;

6201 - Activităti de realizare a softului la comandă (software orientat client);

6202 - Activităti de consultantă în tehnologia informatiei;

6203 - Activităti de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 - Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe;

6312 - Activităti ale portalurilor web;

6399 - Alte activităti de servicii informationale n.c.a.;

6420 - Activităti ale holdingurilor;

6430 - Fonduri mutuale si alte entităti financiare similare;

6491 - Leasing financiar;

6492 - Alte activităti de creditare;

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;

6810 - Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6920 - Activităti de contabilitate si audit financiar;

7021 - Activităti de consultantă în domeniul relatiilor publice si al comunicării;

7022 - Activităti de consultantă pentru afaceri si management;

7111 - Activităti de arhitectură;

7112 - Activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea;

7120 - Activităti de testări si analize tehnice;

7410 - Activităti de design specializat;

7490 - Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7711 - Activităti de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

7990 - Alte servicii de rezervare si asistentă turistică;

8020 - Activităti de servicii prin sistemele de securizare;

8220 - Activităti ale centrelor de intermediere telefonică (caii center);

8230 - Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor;

8291 - Activităti ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;

8299 - Alte activităti de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8532 - Învătământ secundar, tehnic sau profesional;

8551 - Învătământ în domeniul sportiv si recreational;

8552 - Învătământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc);

8559 - Alte forme de învătământ n.c.a.;

8560 - Activităti de servicii-suport pentru învătământ;

8621 - Activităti de asistentă medicală generală;

8622 - Activităti de asistentă medicală specializată;

9312 - Activităti ale cluburilor sportive;

9319 - Alte activităti sportive;


9329 - Alte activităti recreative si distractive n.c.a.;

9411 - Activităti ale organizatiilor economice si patronale;

9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este filială a S.C. „Termoelectrica" - S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. la data înfiintării este de 86.040.320 lei si se constituie prin preluarea activului si pasivului pe baza situatiei financiare întocmite la data de 31 decembrie 2009, aferent Sucursalei Electrocentrale Paroseni si Sucursalei Termoserv Paroseni ale S. C. „Termoelectrica" - SA, fiind împărtit în 8.604.032 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare de 10,00 lei.

(3) Capitalul social este subscris si vărsat în întregime de S. C. „Termoelectrica" - S.A., în calitate de actionar unic, din capitalul său social, care este detinut de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(4) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (4) din Constitutie.

(5) Capitalul social prevăzut la alin. (2) va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., reflectate în situatia financiară a acesteia, si ale reevaluării imobilizărilor corporale si necorporale ale acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestei operatiuni, adunarea generală extraordinară a actionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., a prezentului statut si asupra efectuării mentiunilor necesare în registrul comertului.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) subscriptia de noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. în actiuni ale acesteia;

d) emisiunea de noi actiuni;

e) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligati să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A.

(8) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la ziua în care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin reprezentanti în adunarea generală a actionarilor S. C. „Termoelectrica" - S.A.

(2) Actiunile nominative vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Actiunile nominative vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia si înstrăinarea actiunilor se vor putea realiza în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În conditiile legii, prin hotărâre a adunării generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA, sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(7) Actiunile emise de S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în conditiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice, române si străine, vor putea detine actiuni ale S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este autorizată să emită obligatiuni, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita actiunilor pe care le detin.


(6) Patrimoniul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA, care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se realizează prin declaratie făcută în registrul actionarilor, subscrisă de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul actionarilor.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă public faptul în presă, în cel putin două ziare de largă circulatie din localitatea în care se află sediul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. Actiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni, actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

 

Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor a S.C. „Termoelectrica" - S.A., mandatati prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitătii si asupra politicii ei economice.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) punerea în aplicare a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legislatiei în vigoare;

b) aprobarea drepturilor directorului general, prevăzute în contractul de mandat/management încheiat cu managerul sau cu echipa managerială desemnată de consiliul de administratie;

c) aprobarea contractării de împrumuturi bancare pe termen lung, ale căror garantii depăsesc 30% din valoarea capitalurilor;

d) constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;

e) gajarea activelor societătii, în cazul în care se depăseste 30% din valoarea capitalurilor;

f) reglementarea dreptului de preemptiune al actionarilor cu privire la cesiunea actiunilor si aprobarea limitelor si conditiilor pentru cesionarea si către salariatii săi a unui număr de actiuni proprii;

g) stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, după caz, programului de activitate pe exercitiul financiar următor;

h) aprobarea propunerilor privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S. C. „Termoelectrica" - S.A.;

i) alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;

j) pronuntarea asupra gestiunii administratorilor;

k) stabilirea nivelului remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

l) aprobarea sau modificarea situatiilor financiare, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

m) aprobarea repartizării profitului conform legii;

n) analizarea rapoartelor consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului si relatiile cu clientii;

0) pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Termoelectrica" - S.A. de către acestia;

p) aprobarea regulamentului de organizare si functionare a consiliului de administratie;

q) aprobarea delegărilor de competentă pentru consiliul de administratie;

r) fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, precum si numirea si revocarea auditorului financiar, în conditiile contractului de audit;

s) îndeplinirea oricăror altor atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atributiile prevăzute la lit. a)-f), reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor nu vor putea lua hotărâri decât în urma obtinerii unui mandat special prealabil de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice si structurii actionariatului;

b) mutarea sediului social al societătii;

c) schimbarea obiectului principal de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social ori reîntregirea capitalului social, cu exceptia cazurilor prevăzute expres de alte acte normative;

e) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea societătii;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător sau a actiunilor la purtător în actiuni nominative;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

k) vânzarea, închirierea, ipotecarea activelor, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societăti comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului, având ca obiect activele societătii comerciale, inclusiv cele de interes strategic, active definite în sensul art. 3 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare;

1) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

m) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(6) Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a actionarilor, reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor trebuie să obtină un mandat special prealabil de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu exceptia atributiilor de la alin. (5) lit. l).

 

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile prezentului statut. Convocarea adunării se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în unul dintre ziarele de largă circulatie din localitatea unde îsi are sediul societatea, iar termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la data publicării lui.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Dreptul la vot nu poate fi cedat. Actionarii votează, de regula, prin ridicarea mâinii.

(2) Votul este nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile adunării generale a actionarilor se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

(4) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor este înscris într-un registru sigilat si parafat.

(5) La fiecare proces-verbal se anexează actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor actionarilor în adunarea generală.

(6) La sedintele adunării generale ordinare si extraordinare a actionarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. sunt invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat si care nu au drept de vot.

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale actionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunării generale a actionarilor se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitătilor mentionate la alin. (6).

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului, schimbarea formei juridice sau fuziunea/dizolvarea societătii au dreptul de a se retrage din S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 19

Organizarea

 

(1) S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generală a actionarilor. Ei sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunară.

(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.

(4) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui.

(8) Presedintele consiliului de administratie este numit si poate fi revocat de adunarea generală a actionarilor a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A.

(9) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(10) Conducerea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se asigură de către un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.


(11) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(12) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se înscrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(13) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(14) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte si de secretar.

(15) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.

(16) În relatiile cu tertii, S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(17) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitia actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A.

(18) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut ori pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situatii acestia vor putea fi revocati.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute la art. 731 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 731 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. (1) Consiliul de administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societătii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

(2) Consiliul de administratie are următoarele atributii de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societătii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;

c) numirea si revocarea directorului general si stabilirea remuneratiei acestuia;

d) supravegherea activitătii directorului general;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societătii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorului general atributiile primite de către consiliul de administratie din partea adunării generale a actionarilor.

(4) Consiliul de administratie mai are si următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA, cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

d) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării operatiunilor acesteia;

e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA;

f) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA, situatia financiară pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. pe anul în curs;

g) convoacă adunarea generală a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

i) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea garantiilor;

j) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

k) aprobă liniile directoare si strategia de dezvoltare a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - SA;

l) stabileste si aprobă politici pentru protectia mediului înconjurător si securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

m) stabileste tactica si strategia de marketing;

n) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobatele adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

o) negociază contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aprobă statutul personalului;

p) aprobă programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;

q) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. Directorul general reprezintă S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. în raporturile cu tertii.

(1) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societătii, pentru realizarea obiectului de activitate al societătii, în limitele competentelor delegate de către consiliul de administratie si de adunarea generală a actionarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea si legislatiei în vigoare.

Orice administrator poate solicita directorului general informatii cu privire la conducerea operativă a societătii. Directorul general va informa consiliul de administratie în mod regulat si cuprinzător asupra operatiunilor întreprinse si asupra celor avute în vedere.

Directorul general poate fi revocat oricând de către consiliul de administratie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul general este îndreptătit la plata unor daune interese.

Directorul general va înstiinta consiliul de administratie asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atributiilor lui.

Modul de organizare a activitătii directorului general va fi stabilit prin regulamentul de organizare si functionare al societătii, aprobat de consiliul de administratie.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană să exercite orice atributie din sfera sa de competentă;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere si încheiere se desfăsoară în conditiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

f) negociază, în conditiile legii, contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice în numele si pentru S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

h) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A, conform structurii organizatorice aprobate;

i) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) asigură activitatea financiar-contabilă a societătii:

k) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se află în subordinea acestuia, sunt salariati ai S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., execută operatiunile acesteia si sunt răspunzători fată de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 21

Cenzorii

 

(1) Gestiunea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil si un cenzor trebuie să fie recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(4) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gestionarea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., situatia financiară, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A.

(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(9) Cenzorii si supleantii sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

(12) Dacă, în situatia prevăzută la alin. (11), numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanti ori nu mai rămâne în functie niciun cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.

(13) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. în registrul comertului.

 


ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general, cu acordul consiliului de administratie.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

(5) Contractul colectiv de muncă încheiat nu va putea contine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior contractului încheiat la nivelul S.C. „Termoelectrica" - S .A.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si situatia financiară

 

(1) S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual situatiile financiare si contul de profit si pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. Îsi constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A., în conditiile legii, după aprobarea situatiilor financiare aprobate de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărîîn consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea

si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

(1) S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte persoane juridice noi în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(2) S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(3) Conditiile de participare a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 30

Schimbarea formei juridice

 

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege si de statut.

(2) În perioada în care S.C. „Termoelectrica" - S.A. este unic actionar, schimbarea formei juridice a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Termoelectrica" - S.A., prin reprezentantii săi mandatati să reprezinte interesele statului.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) deschiderea procedurii privind falimentul;

e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. se înscrie la oficiul registrului comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Electrocentrale Paroseni" - S.A. si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 33

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial",

regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, al art. IV si V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Ileana Maria Luncan

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 802.

 


ANEXĂ1)

 

CAMERA DEPUTATILOR

R.A. „Monitorul Oficial" Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti CIF R0427282

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV

pe anul 2010

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RECTIFICAT 2010

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

86.000

 

1

Venituri din exploatare, din care:

2

78.000

 

 

a)

din productia vândută

3

74.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

700

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

variatia stocurilor

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

8.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

7.500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

500

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

50.130

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

49.930

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

11.600

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.200

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

525

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

22.811

 

 

 

d1) ch. cu salariile

22

16.987

 

 

 

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.834

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.699

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

85

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

922

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

128

 

 

 

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

990

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

195

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 


1

2

3

4

 

e)

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

795

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

6.700

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

5.800

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.294

 

 

i1) contract de mandat: din care

39

100

 

 

indemnizatie

 

80

 

 

cheltuieli accesorii

 

20

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

35

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

70

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si

completările ulterioare

43

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

172

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

200

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

200

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

35.870

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

5.739

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: *)

54

30.131

1

 

Rezerve legale

55

 

2

 

Arte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

3.013

8

 

Minimum 90% vărsăm in te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

27.118


0

1

2

3

4

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

101.025

 

1

 

Surse proprii

65

6.700

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse - disponibil

70

94.325

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

101.025

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

101.025

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

86.000

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

50.130

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

400

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

395

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

16.987

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

16.979

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.582

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)"*)

91

1.179

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

583

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

900

 

 

a)

preturi curente

97

900

 

 

b)

preturi comparabile

98

900

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, prin derogare de la OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

**) Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii productii fizice si tinând cont de numărul mediu de personal.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007

pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Aplicarea prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2008, se suspendă pe perioada 1 august - 31 decembrie 2010.

Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2010.

Nr. 1.987.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi

 

Având în vedere prevederile art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 1 alin. (2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Pozitia 441 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se elimină.

Art. II. - Contribuabilul mentionat la pozitia 441, declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, se elimină din listă si îsi păstrează calitatea de contribuabil activ pe toată perioada de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009, cu modificările ulterioare, si până la eliminarea din lista contribuabililor inactivi.

Art. III. - Eliminarea pozitiei 441 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009, cu modificările ulterioare, va fi afisată de Directia generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii publice".

Art. IV. - Directia generală coordonare inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 3 august 2010.

Nr. 2.265.

 


CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2009,

conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice

si a campaniilor electorale

 

Partidul Forta Civică

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 2.135 lei.

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2009 donatii a căror valoare depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Valoarea

Felul donatiei

Data donatiei

1.

Iurascu Adrian-Stefan

1520729400114

Română

10.000

Bani

4 aprilie 2009

2.

Iurascu Adrian-Stefan

1520729400114

Română

5.000

Bani

9 aprilie 2009

3.

Iurascu Adrian-Stefan

1520729400114

Română

9.210

Bani

18 aprilie 2009

 

TOTAL:

 

 

24.210