MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 565/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 565         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

784. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

806. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

807. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

592. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale „Traditional Broker de Asigurare" - S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Aeroclubului României în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, în vederea realizării obiectivului „Statie meteorologică judeteană Târgu Mures".

Art. 2. -Terenul prevăzut la art. 1 va reveni în administrarea Aeroclubului României fără nicio formalitate, în una dintre următoarele situatii:

a) într-o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri obiectivul prevăzut la art. 1 nu este finalizat;

b) Administratia Natională de Meteorologie îsi schimbă forma de organizare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 784.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului apartinând domeniului public al statului care se transmite din administrarea Aeroclubului României

în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare

Persoana juridică la care se transmite

dreptul de administrare

Caracteristicile tehnice ale terenului

Numărul de identificare atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

România,

Judetul Mures,

Municipiul Târgu Mures,

Str. Libertătii nr. 120

Aeroclubul României

Administratia Natională de Meteorologie

Teren din domeniul public al statului administrat de Aeroclubul României, în suprafată de 1.064 m2, care se compune din:

a) suprafata S = 1.030,5 m2 (S2), având ca vecinătăti:

- în vest si partial nord Platforma statiei meteo Târgu Mures

- în sud-est Str. Libertătii, un drum asfaltat, care leagă centrul orasului de zona industrială

- în sud-vest se învecinează cu Aeroclubul Teritorial Târgu Mures

b) suprafata S = 33,5 m2 (S3, platforma evaporimetrică), având ca vecinătăti:

- în est Platforma statiei meteo Târgu Mures

- în nord, vest si sud se învecinează cu Aeroclubul Teritorial Târgu Mures Amplasarea si delimitarea exactă a celor două suprafete (S2) si (S3) sunt redate în planul anexat.

Partial, din nr. M.F. 35.453, ordonator principal

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 806.

 

ANEXĂ

 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Registrul Auto Român"

Calea Grivitei nr. 391 A, sectorul 1, Bucuresti

C.I.F.RO 1590236

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2010

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010

Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

226.333,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

221.290,00

 

 

a)

din productia vândută

3

212.645,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

8.645,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

5.043,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

4.887,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

156,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

145.238,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

145.063,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

8.360,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

2.630,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

96.522,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

72.631,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

20.449,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

15.107,00


 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

363,15

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.776,85

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.202,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

3.442,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

575,00

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

3,00

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.864,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) participarea sal. la profit

34

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

20,26

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

36

40,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

37

10.465,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

38

26.345,44

 

 

 

h1

ch. cu serviciile executate de terti

39

13.100,00

 

 

 

h2

ch. cu alte prestatii executate de terti, taxe, vărsăminte si impozite locale

40

9.450,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

41

680,30

 

 

 

i1) contract de mandat

42

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

43

450,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

45

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

 


 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

48

150,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

49

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

50

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

51

175,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

52

50,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

53

125,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

54

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

81.095,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

56

12.975,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

57

68.120,00

 

1

 

Rezerve legale

58

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

59

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

60

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

61

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

62

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

63

68.120,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

64

6.812,00


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

65

61.308,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

66

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

67

51.251,00

 

1

 

Surse proprii

68

51.251,00

 

2

 

Alocatii de la buget

69

 

 

3

 

Credite bancare

70

 

 

 

a)

- interne

71

 

 

 

b)

- externe

72

 

 

4

 

Alte surse

73

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

74

46.980,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

75

46.980,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

76

 

 

 

a)

interne

77

 

 

 

b)

externe

78

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

79

 

 

1

 

Rezerve legale

80

 

 

2

 

Rezerve statutare

81

 

 

3

 

Alte rezerve

82

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

83

 

 

1

 

Venituri totale

84

226.333,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

85

145.238,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

86

1.619

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

87

1.619

 

5

 

Fond de salarii, din care:

88

72.631,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

89

72.624,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

90

7,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

91

3.738,11

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

92

 


 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

93

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

94

1.794,70

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1 )x1000

95

641,70

 

11

 

Plăti restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

 

12

 

Creante restante

99

60,67

 

 

a)

preturi curente

100

60,67

 

 

b)

preturi comparabile

101

60,67

 

Indicator fizic: "număr de operatiuni cu cărti si folii identitate vehicule, omologări, verificări si reverificări tehnice"


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii,

familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 807.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati

Galati, Str. Portului nr. 32

Cod unic de înregistrare: RO 1644670

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE + ALTE SURSE

1

79.866,49

A

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

2

79.107,66

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

78.407,66

 

 

a)

din productia vândută

4

29.920,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

39.538,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

39.538,00

 

 

 

 

Venituri amânate

8

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

9

 

 

 

d)

productia de imobilizări

10

360,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare din care:

11

8.589,66

 

 

 

 

din vânzări nave

11a

5.001,76

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

700,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

50,00

 

 

d)

alte venituri financiare

16

520,00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

B

 

 

ALTE SURSE

18

758,83

 

 

 

 

- proiecte cu finantare nerambursabila -derulate M.D.R.T.

18a

758,83

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE

19

79.866,49

A

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.21+52+54)

20

79.107,66

B

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

21

78.407,66

 

 

a)

cheltuieli materiale

22

8.250,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

23

580,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

24

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

25

37.013,83

 

 

 

d1

ch. cu salariile

26

27.847,90


 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

27

7.759,88

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

28

5.740,63

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

29

139,09

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

30

1.449,96

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

31

430,19

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

32

1.406,05

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

33

555,98

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

34

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

35

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

36

850,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

37

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

38

93,00

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

39

49,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

40

7.500,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care

41

22.254,83

 

 

 

h1)

- dragaj efectuat cu tertii pentru Dunărea Fluviala

41a

5.750,00

 

 

 

h2)

- lucrări de întretinere si contmetii hidrotehnice

41b

3.600,00

 

 

 

h3)

- întretinere si reparatii nave, utilaje

41c

3.228,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

42

2.667,00

 

 

 

i1) contract de mandat

43

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

44

75,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

46

18,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 


 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

49

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

50

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

51

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

52

700,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

53

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

54

700,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

55

 

C

 

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

56

758,83

 

 

 

 

- proiecte cu finantare nerambursabila -derulate prin M.D.R.T.

56a

758,83

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

57

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

58

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

59

 

 

1

 

Rezerve legale

60

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

61

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

62

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

63

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

64

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

65

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

66

 


 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

67

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

68

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

69

100.220,81

 

1

 

Surse proprii

70

7.501,81

 

2

 

Alocatii de la buget

71

 

 

3

 

Credite bancare

72

 

 

 

a)

- interne

73

 

 

 

b)

- externe

74

 

 

4

 

Alte surse

75

92.719,00

 

 

 

 

-cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă conform OUG 187/2002Xegea de ratificare 120/2003. Contractul de finantare 21490/2002

75a

81.533,00

 

 

 

 

- investitii ale agentilor economici cu capital de stat conform

75b

2.414,00

 

 

 

 

- alte transferuri- cheltuieli necligibilc ISPA conform OMFP 304/2007

75c

4.000,00

 

 

 

 

-proiecte cu finanlare din fonduri externe nerambursabile-programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-2013

75d

2.550,00

 

 

 

 

- alte facilitati si instrumente postaderarc -Proiect IRIS Europe II

75e

2.222,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

76

100.220,81

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

77

100.220,81

 

 

 

 

- cheltuieli din surse proprii

77a

7.501,00

 

 

 

 

-cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă conform OUG 187/2002.Legca de ratificare 120/2003, Contractul de finantare 21490/2002

77 b

81.533,00

 

 

 

 

- investitii ale agentilor economici cu capital de stal conform

77c

2.414,00

 

 

 

 

- alte transferuri- cheltuieli necligibilc ISPA conform OMFP 304/2007

77d

4.000,00

 

 

 

 

-proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-2013

77e

2.550,00

 

 

 

 

- alte facilitati si instrumente postaderarc - Proiect IRIS Europe II

77f

2.222,00


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

 

 

 

a)

interne

80

 

 

 

b)

externe

81

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

82

 

 

1

 

Rezerve legale

83

 

 

2

 

Rezerve statutare

84

 

 

3

 

Alte rezerve

85

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

86

 

 

1

 

Venituri totale

87

79.107,66

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

88

79.107,66

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

89

939

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

90

939

 

5

 

Fond de salarii, din care:

91

27.847,90

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

92

27.477,50

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

93

370,40

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat

94

2.438,53

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd. 83/86)

95

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.83/86 x ICP)

96

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

97

5,20

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.17/rd.1)x1000

98

1.000,00

 

11

 

Plăti restante

99

 

 

 

a)

preturi curente

100

 

 

 

b)

preturi comparabile

101

 

 

12

 

Creante restante

102

770,00

 

 

a)

preturi curente

103

770,00

 

 

b)

preturi comparabile

104

770,00

 

Indicatorul fizic - măsurători topografice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare a Societătii Comerciale „Traditional Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor consemnate în procesul-verbal al sedintei din data de 29 iunie 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată Nota cu nr. X 1.018 din 26 iunie 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Traditional Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Barbu Lăutaru nr. 2, bl. 21, se. B, ap. 40, et. 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/3995/2010, cod unic de înregistrare 18433317, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK - 344/2006, reprezentată legal de către dna Manolescu lulia Luminita, în calitate de administrator si director executiv, ca urmare a cererii de suspendare a activitătii,

a constatat următoarele:

1. Actul constitutiv a fost modificat fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), încălcând astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu mai are niciun angajat, iar în data de 25 iunie 2010, aceasta a comunicat decizia de încetare a contractului individual de muncă al directorului executiv, respectiv dna Manolescu lulia Luminita.

2. Societatea nu a mai desfăsurat activitate începând cu data de 1 iunie 2010.

3. Societatea nu detine un cont distinct pentru înregistrarea operatiunilor de încasări si plăti ale primelor de asigurare, încălcând astfel prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea a transmis cu întârziere raportările trimestriale aferente trimestrelor II, III, IV 2008, trimestrelor I, II, III, IV 2009, raportările privind taxa de functionare aferente perioadei ianuarie-decembrie 2008 si nu a transmis raportările aferente trimestrelor I, II, III si IV 2009 si trimestrului I 2010, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III alin. (4) si pct. IV lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 3 pct. III lit. a), b), c), d) si e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea nu a transmis la CSA numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si în ceea ce priveste procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, societatea încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, aprobarea cererii Societătii Comerciale „Traditional Broker de Asigurare" - S.R.L. de suspendare a activitătii si stabilirea în sarcina acesteia a unor măsuri,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă, la cerere, activitatea Societătii Comerciale „Traditional Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Barbu Lăutaru nr. 2, bl. 21, se. B, ap. 40, et. 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/3995/2010, cod unic de înregistrare 18433317, si înscrisă în registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK- 344/2006, reprezentată legal de către dna Manolescu lulia Luminita în calitate de administrator si director executiv, ca urmare a cererii de suspendare a activitătii, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - În termen de 3 zile de la primirea deciziei, Societatea Comercială „Traditional Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi suspendarea activitătii de asigurare, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - În termen de 15 zile de la primirea deciziei, societatea are obligatia să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor:

a) documentele din care să rezulte încetarea contractelor cu societătile de asigurare si restituirea tuturor documentelor primite în gestiune de la societătile de asigurare;

b) documentele din care să rezulte modalitatea de îndeplinire a deciziei referitor la notificarea asiguratilor;

c) raportările aferente trimestrului II 2010 si semestrului I 2010.

Art. 4. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „Traditional Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Pe perioada cât este suspendată activitatea, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2010.

Nr. 592.


*) Abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicarea Normelor privind formasi continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.