MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 570/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 570         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 august 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 931 din 6 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 1.005 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.006 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

780. - Hotărâre privind modalitatea de colaborare externă neremunerată utilizată de Ministerul Justitiei pentru elaborarea actelor normative si a unor documente de politică publică

 

785. - Hotărâre privind stabilirea datelor de identificare ale unei părti de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

 

812. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.927/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecătoresti

 

4.574. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Iosif" din Adjudeni

 

4.575. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

672. - Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 931

din 6 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

lulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Vera Aurelia Neamtu în Dosarul nr. 19.469/63/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 29 iunie 2010 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 6 iulie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 19.469/63/2008, Curtea de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Vera Aurelia Neamtu cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.325 din 9 aprilie 2009, pronuntată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 19.469/63/2008.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, întrucât conditionează acordarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă de formularea de către asigurat a unei cereri în acest sens.

Curtea de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor din Constitutie invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În acest sens, arată că, în urma modificării art. 52 din Legea nr. 19/2000 prin dispozitiile Legii nr. 273/2009, solutia legislativă criticată a fost îndepărtată, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

În redactarea actuală, art. 52 din Legea nr. 19/2000, asa cum a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 273/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009, are următoarea redactare: „începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată partială devine pensie pentru limită de vârstă si se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) si prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie care consacră dreptul la pensie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei critică redactarea art. 52 din Legea nr. 19/2000 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 273/2009, când legea conditiona trecerea de la pensia anticipată partială la pensia pentru limită de vârstă de formularea unei cereri în acest sens. În prezent, însă, dispozitiile art. 52 din Legea nr. 19/2000 nu mai păstrează solutia legislativă criticată, astfel că exceptia de neconstitutionalitate este lipsită de obiect.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Vera Aurelia Neamtu în Dosarul nr. 19.469/63/2008 al Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a civilă si pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.005

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

lulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sfântul Apostol Andrei" din Galati în Dosarul nr.l .240/121/2009 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 908/R din 12 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.240/121/2009, Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sfântul Apostol Andrei" din Galati cu prilejul solutionării unui litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate, potrivit cărora lipsa mentiunilor din decizia de sanctionare constituie motiv de nulitate absolută a acestui act, sunt neconstitutionale. Astfel, consideră că sanctiunea prevăzută nu poate fi nulitatea absolută, ci, eventual, nulitatea relativă, deoarece contractul individual de muncă este de natură conventională. În consecintă, prin modalitatea de reglementare, legiuitorul a creat un regim discriminatoriu, excesiv si ambiguu împotriva angajatorului.

Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, consideră că sanctiunea expresă a nulitătii absolute pentru nerespectarea tuturor conditiilor de formă în cazul emiterii deciziei de sanctionare se datorează relatiilor specifice de dreptul muncii, angajatorul având o pozitie superioară în raport cu angajatul său prin pârghiile pe care acesta le are la îndemână, respectiv posibilitatea angajatorului de a aplica sanctiuni împotriva salariatului său. Tocmai datorită acestor relatii specifice s-a instituit un regim strict, ce îl responsabilizează pe angajator si protejează, în cele din urmă, ambele părti.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora: „(2) Sub sanctiunea nulitătii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sanctiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată;

f) instanta competentă la care sanctiunea poate fi contestată."

Autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului prin raportare la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în jurisprudenta sa, a mai analizat prevederile de lege criticate prin prisma acelorasi critici si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie ca si cele invocate în prezenta cauză. În acest sens este si Decizia nr. 1.675 din 15 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 19 februarie 2010, prin care Curtea a respins ca neîntemeiate, pentru motivele acolo arătate, criticile de neconstitutionalitate aduse textelor de lege care fac obiectul prezentei cauze.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sfântul Apostol Andrei" din Galati în Dosarul nr. 1.240/121/2009 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.006

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Dumitru Lazăr în Dosarul nr. 1.647/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.647/91/2009, Tribunalul Vrancea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Dumitru Lazăr cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziilor de revizuire I si II cu nr. 120.314 din 31 martie 2009 ale Casei Judetene de Pensii Vrancea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate creează o discriminare între persoanele care au realizat stagiul de cotizare în perioada 1977-1991 si cei care au realizat stagiul de cotizare înainte si după această perioadă. Astfel, arată că, potrivit textului de lege criticat, în cazul primei categorii de persoane se iau în calcul la stabilirea pensiei salariile nete, în timp ce pentru celelalte persoane sunt avute în vedere salariile brute.

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă consideră că prevederile de lege criticate creează, într-adevăr, o discriminare între categoriile de persoane mentionate mai sus.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare. Curtea constată că, în realitate, criticile autorului exceptiei nu vizează decât prevederile alin. (1) al art. 164, dispozitii care prevăd că: „Art. 164. - (1) La determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991."

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii de lege sunt contrare prevederilor art. 16 din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, precum si art. 11 si 20 din aceeasi lege fundamentală, raportate la art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privitor la interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi texte din Constitutie ca si cele invocate în prezenta cauză. Astfel, respingând ca neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate, instanta de contencios constitutional a retinut prin Decizia nr. 301 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 26 august 2004, că „dispozitiile de leqe criticate nu contin în sine nicio reglementare care să creeze o inegalitate pe criterii de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială, toate dispozitiile Legii nr. 19/2000 aplicându-se fără nicio discriminare tuturor persoanelor care se pensionează pe baza acestor reglementări legale.[...] Plafonarea punctajului de pensie, precum si a cuantumului pensiei se aplică tuturor categoriilor de cetăteni înscrisi în sistemul public de pensii, fiind impusă de limitele fondurilor financiare existente pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale".

De asemenea, prin Decizia nr. 506 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 1 iunie 2009, Curtea a statuat că „modul de stabilire a punctajului mediu anual, a valorii punctului de pensie, a conditiilor de includere a unor perioade în stagiul de cotizare, ca si a altor conditii si criterii de calcul al pensiilor tin de competenta si optiunea exclusivă a legiuitorului, fiind norme cu caracter tehnic. Astfel, Parlamentul le poate stabili si modifica în raport cu posibilitătile financiare disponibile, ori cu modificările ce se produc în resursele economico-financiare ale societătii".

Curtea consideră că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, astfel că solutiile si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Dumitru Lazărîn Dosarul nr. 1.647/91/2009 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de colaborare externă neremunerată utilizată de Ministerul Justitiei pentru elaborarea actelor normative si a unor documente de politică publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se abilitează Ministerul Justitiei să realizeze proiecte de acte normative, studii si alte documente de politică publică, cu colaborarea externă neremunerată a unor specialisti din diverse domenii stiintifice, precum cadre didactice din învătământul superior, cercetători stiintifici, magistrati, avocati, consilieri juridici, notari, sociologi, economisti, experti tehnici, prin acordarea de expertiză juridică si de altă specialitate, în considerarea interesului public general.

(2) Specialistii prevăzuti la alin. (1) pot participa la realizarea proiectelor de acte normative, studii si alte documente de politică publică, voluntar si neremunerat, în urma selectiei efectuate de Ministerul Justitiei.

(3) Selectarea specialistilor prevăzuti la alin. (1) se realizează pe baza procedurii de selectie stabilite, în prealabil, pentru fiecare proiect, prin ordin al ministrului justitiei.


Art. 2. - La finalizarea procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative si a unor documente de politică publică, ministrul justitiei este abilitat să confere specialistilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) diplome de certificare a calitătii de participant sau alte distinctii onorifice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 780.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datelor de identificare ale unei părti de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 din Legea nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă datele de identificare ale imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, în conformitate cu dispozitiile art. 14 din Legea nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 785.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României

 

Locul unde este situat imobilul care se

transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care

alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Calea Dumbrăvii nr. 28-32

Statul român,

din administrarea Ministerului Apărării

Nationale

Statul român,

în administrarea Institutului de Drept Public

si Stiinte Administrative al României

- imobil 562 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 153.323

Pavilionul A

- suprafata construită = 848 m2

- suprafata desfăsurată = 2.828 m2

- suprafata terenului aferentă pavilionului A = 848 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Titlul Hotărârii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei gestionării cotelor de lapte de vacă în România"

(2) Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul metodologiei se modifică si va avea următorul cuprins:

„METODOLOGIA

gestionării cotelor de lapte de vacă în România"

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - începând cu data de 1 aprilie 2007, comercializarea laptelui, respectiv livrarea laptelui sau vânzarea directă a laptelui si a produselor lactate, se face numai de către detinătorii de cotă, în limita cantitătilor detinute pe fiecare componentă a cotei individuale de lapte."

3. Articolele 2, 3 si 4 se abrogă.

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Producătorul de lapte, detinător de cotă cu vânzări directe, tine evidenta vânzărilor sale directe pentru fiecare an de cotă într-un document-tip numit Caietul fermierului, elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare autoritate competentă."

5. La articolul 5 alineatul (2) lit. B, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) vândută direct consumatorilor finali."

6. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Producătorul de lapte, detinător de cotă de vânzări directe, are obligatia de a transmite autoritătii competente, după încheierea anului de cotă, înainte de data de 15 mai, declaratia anuală, pentru justificarea cantitătii de lapte si de produse lactate vândute direct."

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Pentru a opera pe teritoriul României cumpărătorul de lapte este aprobat de autoritatea competentă în conditiile în care detine capacitatea informatională compatibilă cu sistemul de administrare a cotei de lapte si se angajează să transmită declaratiile solicitate de autoritatea competentă.

(2) Conditiile de aprobare si formularistica sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Cumpărătorul are obligatia de a înregistra toate cantitătile care îi sunt livrate si de a transmite autoritătii competente înainte de data de 15 mai a fiecărui an declaratia anuală pentru fiecare producător, care justifică cel putin cantitatea si procentul de grăsime al laptelui livrat.

(4) Cumpărătorul are obligatia de a înregistra toate cantitătile care îi sunt livrate si de a transmite autoritătii competente până la data de 25 a fiecărei luni rapoarte lunare privind cantitătile cumpărate si continutul de grăsime."

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Rezerva natională a cotei de lapte, denumită în continuare rezerva natională, reprezintă cantitatea nealocată din cota natională de lapte necesară restructurării sectorului de productie al laptelui de vacă.

(2) Rezerva natională se calculează anual de către autoritatea competentă si se alimentează prin:

a) retinerea unui procent din cantitatea cotei vândută în cadrul tranzactiilor între producători;

b) retinerea cantitătilor de cotă neutilizate, ca urmare a inactivitătii producătorilor;

c) retinerea cotele producătorilor care declară că nu mai îndeplinesc calitatea de producător agricol;

d) retinerea cotele producătorilor care declară că laptele produs în exploatatie este folosit în exclusivitate pentru autoconsum;

e) penalizarea producătorilor care nu depun în termenul legal stabilit declaratiile anuale;

f) suplimentarea cotei nationale a României.

(3) Cantitătile de lapte din rezerva natională se acordă în functie de disponibil, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si comunicate Comisiei Europene."

9. Articolele 9,10 si 12 se abrogă.

10. Articolul 13 se modificasi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În cazul producătorului care în timpul anului de cotă nu realizează cel putin 85% din cota individuală, cota se diminuează cu cantitatea neutilizată, cu exceptia situatiei în care capacitatea de productie a producătorului este afectată temporar, temeinic justificată si cu acceptul autoritătii competente, sau în situatii în care cantitatea în cauză este neutilizată datorită unor cauze de fortă majoră.

(2) Autoritatea competentă retrage cota individuală de lapte de vânzări directe pe baza declaratiei producătorului care în timpul anului de cotă nu a comercializat nicio cantitate de lapte si/sau produse lactate, pentru care a detinut cotă individuală de lapte.

(3) Producătorul căruia i s-a retras cota individuală de lapte ca urmare a inactivitătii beneficiază de restituirea partială sau totală a cotei individuale de lapte acordate initial, dacă până la sfârsitul celui de-al doilea an de la declararea inactivitătii reîncepe activitatea si solicită restituirea acesteia.

(4) Pentru producătorul care detine cotă individuală pentru componenta de livrări si vânzări directe, inactivitatea se calculează cumulat pentru cantitatea de livrări si vânzări directe si distinct pe fiecare componentă.

(5) Retragerea cantitătilor de lapte prevăzute la alin. (1) si (2) se stabileste prin decizia autoritătii competente si se comunică producătorilor, decizie ce poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia."

11. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Cota individuală de lapte poate fi transferată la cerere între producători, partial sau în totalitate, temporar pentru anul de cotă în curs sau permanent.

(2) Cota individuală de lapte poate fi transferată, temporar sau permanent, cu sau fără întreaga suprafată de teren a exploatatiei sau o parte din această suprafată, conform optiunii producătorilor stipulate într-un contract încheiat între părti, pe care îl aduc la cunostinta autoritătii competente.

(3) În cazul transferului permanent al exploatatiei în totalitate sau numai a efectivului de animale, dreptul asupra cotei aferente este transferat cumpărătorului.

(4) În cazul dării în folosintă a exploatatiei în totalitate sau numai a efectivului de animale, cota aferentă revine celui care a primit folosinta, pe toată durata contractului.

(5) Cumpărătorul, posesorul sau un alt titular al exploatatiei, după caz, trimite la autoritatea competentă documentul care atestă tranzactia realizată, în termen de 10 zile de la data semnării acestuia.

(6) Reprezentantul autoritătii competente, pe baza documentului prevăzut la alin. (5), înregistrează în registrul producătorilor transferul cantitătii cotei individuale cumpărătorului sau altui posesor titular al exploatatiei.

(7) Autoritatea competentă emite decizia de aprobare/respingere a transferului cantitătii de cotă, decizie care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data emiterii.

(8) Data finală de solicitare a transferului cotei individuale de lapte este 31 ianuarie a fiecărui an de cotă.

(9) Transferurile pot avea loc numai între producătorii ale căror exploatatii agricole sunt situate pe teritoriul aceleiasi filiale regionale, corespunzătoare regiunilor de dezvoltare rurală, cu exceptia cazurilor în care cota este mostenită."

12. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) În cazul decesului producătorului de lapte detinător de cotă, cota individuală de lapte a acestuia se transmite mostenitorilor în conditiile legii.

(2) Până la data iesirii din indiviziune, persoana căreia potrivit legii sau conventiei îi revine atributia de a administra cota individuală de lapte va depune o cerere de înregistrare provizorie însotită de dovada detinerii acestei calităti la autoritatea competentă care va opera înscrierea temporară a administratorului.

(3) În termen de 14 zile de la data iesirii din indiviziune, mostenitorul sau, după caz, mostenitorii defunctului are/au obligatia de a transmite autoritătii competente o copie de pe actul care atestă calitatea de mostenitor, precum si cota individuală de lapte ce a revenit acestora, în vederea înregistrării definitive.

(4) În cazul în care exploatatia revine, potrivit legii, statului, cota aferentă acelei exploatatii intră la rezerva natională."

13. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În cazul transferului permanent, 5% din cantitatea cotei individuale transferate permanent revin la rezerva natională.

(2) Procentul prevăzut la alin. (1) nu se retine în următoarele situatii:

a) în situatia în care cota individuală de referintă este supusă transferului permanent între rude de gradul I sau între soti;

b) în situatia fuziunii pentru persoanele juridice;

c) în situatia fuziunii unor exploatatii apartinând aceluiasi proprietar.

(3) Transferul permanent al cotei individuale este permis pentru o cantitate minimă de 1.000 kg, cu exceptia cazului în care cota individuală este mai mică de 1.000 kg."

14. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Transferul temporar se aprobă de autoritatea competentă pentru partea din cota individuală de lapte neutilizată de producător si este valabil numai pentru anul de cotă în curs."

15. Articolele 17 si 18 se abrogă.

16. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Cota individuală de lapte poate fi supusă conversiei partiale sau totale, temporar sau permanent, de la livrări la vânzări directe sau de la vânzări directe la livrări, la solicitarea producătorului.

(2) Autoritatea competentă emite decizia de aprobare/respingere a conversiei prevăzute la alin. (1), care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data emiterii.

(3) Conversiile temporare ale cotelor individuale de lapte se realizează în timpul anului de cotă. Conversia se aplică numai pentru cantitatea disponibilă din momentul solicitării până la sfârsitul anului de cotă.

(4) Termenul final de depunere a solicitărilor prevăzute la alin. (1) este ultima zi a lunii februarie a fiecărui an.

(5) Conversiile permanente ale cotelor individuale de lapte se realizează în timpul anului de cotă. Conversia permanentă se aplică numai pentru cantitatea disponibilă din momentul solicitării până la sfârsitul anului de cotă si se aplică si pentru anii următori de cotă. Solicitările se depun până la data de 15 decembrie."

17. Articolul 21 se abrogă.

18. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Realocarea se realizează la nivel national de către autoritatea competentă, pe baza unui coeficient de realocare, calculat separat pentru cota de lapte pentru livrări si pentru cota de lapte pentru vânzări directe. Coeficientul de realocare reprezintă raportul sumei cotelor individuale neutilizate din cota natională si a rezervei nationale la suma depăsirilor cotelor individuale."

19. La articolul 25, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Taxa pe excedent în sectorul laptelui reprezintă suma pe care România o datorează Comunitătii Europene ca urmare a comercializării unei cantităti de lapte de vacă peste cota natională atribuită."

20. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Taxa pe excedent se stabileste de către autoritatea competentă după realocarea la nivel national, separat pentru livrări si vânzări directe."

21. La articolul 25, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Taxa pe excedent datorată, rezultată din depăsirea cotei individuale de livrări, este plătită de cumpărători, care colectează de la producători sumele datorate de acestia în scopul achitării înainte de data de 1 septembrie a fiecărui an a taxei către autoritatea competentă."

22. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Producătorul cu cotă de livrări care livrează lapte unui cumpărător neaprobat trebuie să plătească taxă pentru întreaga cantitate livrată.


(22) Cumpărătorul neautorizat care preia lapte de la producători este obligat să plătească taxa pe întreaga cantitate de lapte achizitionată.

(23) Cumpărătorul plăteste autoritătii competente taxa pe excedent, în cazul în care preia cantităti de lapte de la un producător nedetinător de cotă.

(24) Taxa datorată, rezultată din depăsirea cotei individuale de vânzări directe, este plătită direct de producători autoritătii competente."

23. La articolul 25, alineatul (6) se abrogă.

24. La articolul 25, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Valoarea taxei pentru producătorul care nu detine cotă individuală de lapte pentru vânzări directe se calculează la nivelul productiei medii pe cap de animal, obtinută la nivel national."

25. La articolul 26, alineatele (1), (2) si (4) se abrogă.

26. Articolul 27 se abrogă.

27. În cuprinsul articolului 28, la literele b) si c), sintagma „DACL" se înlocuieste cu sintagma „organismele de control", iar la literele d), e), g), i) si j) cu sintagma „autoritate competentă".

28. La articolul 30, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură."

29. Articolul 32 se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se republică, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 812.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecătoresti

 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul dispozitiilor art. 7 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecătoresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Curtile de apel vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 1.927/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecătoresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecătoresti se face prin concurs sau examen, potrivit dispozitiilor art. 7 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai multi candidati, încadrarea în muncă se face prin examen.

(3) Concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual se organizează de către curtile de apel.

Art. 2. - La concurs poate participa persoana care îndeplineste următoarele conditii:

1. are cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

2. nu are antecedente penale sau cazier fiscal;

3. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

4. Îndeplineste conditiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

5. Îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

SECTIUNEA 1

Comisiile de concurs

 

Art. 3. - (1) Pentru fiecare concurs, presedintele instantei care organizează concursul stabileste numărul de posturi scoase la concurs, data concursului si numeste comisia de examinare, comisia de solutionare a contestatiilor, presedintii acestora, precum si secretariatul concursului.

(2) Comisia de examinare si comisia de solutionare a contestatiilor sunt formate din câte 3 persoane desemnate de presedintele curtii de apel.

(3) În functie de specificul fiecărui post, presedintele curtii de apel poate numi în comisia de examinare si în comisia de solutionare a contestatiilor specialisti în domeniul postului vacant pentru care se organizează concurs, care nu fac parte din sistemul instantelor judecătoresti.

(4) Secretariatul concursului este asigurat de două persoane, desemnate de presedintele curtii de apel.

Art. 4. - Comisia de examinare are următoarele atributii:

a) întocmeste tematica si bibliografia concursului;

b) verifică dosarele candidatilor;

c) stabileste subiectele si baremele de corectare pentru proba scrisă si, după caz, criteriile de evaluare a candidatilor la proba practică;

d) evaluează candidatii care sustin proba practică;

e) corectează lucrările scrise, pe baza baremelor stabilite;

f) predă secretariatului concursului lucrările corectate, pe bază de proces-verbal.

Art. 5. - Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) solutionează contestatiile prin recorectarea lucrărilor pe baza baremelor stabilite de comisia de examinare;

b) solutionează contestatiile formulate la lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs si a celor care nu îndeplinesc aceste conditii;

c) predă secretariatului concursului lucrările recorectate, pe bază de proces-verbal.

Art. 6. - Secretariatul concursului are următoarele atributii:

a) asigură publicitatea organizării concursului;

b) primeste dosarele candidatilor, pe care le pune la dispozitia comisiei de examinare în vederea verificării;

c) întocmeste si afisează lista candidatilor înscrisi la concurs;

d) stabileste locul si ora desfăsurării concursului;

e) pregăteste materialele necesare desfăsurării concursului;

f) întocmeste si afisează tabelele de clasificare a candidatilor;

g) primeste contestatiile si pregăteste lucrările pentru recorectare;

h) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înscrierea candidatilor

 

Art. 7. - (1) Posturile vacante, data, locul sustinerii concursului, tematica si bibliografia se vor afisa, cu cel putin 20 de zile înainte, la sediul curtii de apel care organizează concursul, precum si la sediul celorlalte instante din raza acestei curti de apel.

(2) În acelasi termen, concursul va fi anuntat într-un ziar de largă răspândire si pe pagina de internet a instantei.

Art. 8. - (1) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează conducătorului instantei care organizează concursul si se depun cu cel putin 10 zile înainte de data concursului la secretariatul acestuia.

(2) La cererea de înscriere se vor anexa următoarele acte:

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitate;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Art. 9. - (1) Comisia de examinare verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 2, după care secretariatul concursului afisează, la sediul instantei, lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs si a celor care nu îndeplinesc aceste conditii.

(2) Candidatii respinsi pot face contestatii în termen de 24 de ore de la afisarea listei, care vor fi solutionate de comisia de solutionare a contestatiilor.

(3) Tabelul final al candidatilor admisi va fi afisat, în conditiile prevăzute la alin. (1), cel mai târziu în preziua concursului.


 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de desfăsurare a concursului

 

Art. 10. - (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si/sau unei probe practice, în functie de cerintele generale ale postului pentru care se candidează.

(2) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de comisia de examinare.

(3) Sustinerea unei probe practice constă în realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat.

Art. 11. - (1) Proba practicase notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare. Nota 1 se acordă în situatia în care punctajul obtinut este mai mic sau egal cu această notă.

(2) Criteriile de evaluare si modul de notare a candidatilor la proba practică se stabilesc de comisia de examinare, în functie de natura posturilor vacante scoase la concurs.

(3) Pentru a fi declarati admisi la proba practică, candidatii trebuie să obtină cel putin nota 7.

(4) După sustinerea probei practice, secretariatul concursului va întocmi si va afisa tabelul candidatilor admisi si respinsi.

(5) La proba practică nu se admit contestatii.

Art. 12. - (1) Pentru sustinerea probei scrise candidatii trebuie să fie prezenti în sala de concurs cu cel putin o jumătate de oră înaintea începerii probei, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate. După verificarea identitătii, fiecare candidat va păstra la vedere actul de identitate, până la predarea lucrării scrise.

(2) Candidatii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(3) Înainte de comunicarea subiectelor, candidatii îsi scriu numele si prenumele pe coltul foii, care va fi lipit, după care se aplică stampila institutiei organizatoare a concursului.

(4) Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desfăcute de presedintele comisiei de examinare în fata candidatilor.

(5) Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces membrii comisiei de examinare si ai secretariatului concursului. Accesul altor persoane este interzis.

(6) Redactarea lucrărilor se va face numai cu cerneală sau cu pastă de culoare albastră.

(7) În sala de concurs candidatii nu pot avea asupra lor mijloace de comunicare la distantă sau orice alte aparate electronice. Încălcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.

(8) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. În cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însotitor.

(9) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, comisia de examinare întocmeste un proces-verbal în care se consemnează constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea „fraudă".

(10) După redactarea lucrărilor, candidatii predau, sub semnătură, lucrările comisiei de examinare, care le numerotează si le înscrie în borderoul centralizator.

Art. 13. - (1) Corectarea lucrărilor se face pe baza baremului stabilit de membrii comisiei de examinare, barem care se afisează la sfârsitul probei scrise.

(2) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de membrii comisiei de examinare si apreciată cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare. Nota 1 se acordă în situatia în care punctajul obtinut este mai mic sau egal cu această notă.

(3) După terminarea corectării, fiecare corector trece, sub semnătură, nota în borderoul de notare.

(4) Presedintele comisiei de examinare calculează nota finală, care reprezintă media aritmetică a notelor obtinute, cu două zecimale, pe care o înscrie în borderoul de notare.

(5) Pe timpul corectării, lucrările nu vor fi dezlipite, păstrându-se secret numele candidatului. În prezenta tuturor membrilor comisiei de examinare se înscrie pe fiecare lucrare nota finală trecută în borderou si se aplică semnătura presedintelui comisiei de examinare, după care se procedează ia deschiderea lucrărilor.

(6) Comisia de examinare predă secretariatului concursului, în baza unui proces-verbal, lucrările candidatilor si borderourile de notare.

(7) Pe baza notei obtinute, secretariatul concursului întocmeste si afisează tabelul de clasificare a candidatilor.

Art. 14. - (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisă de verificare a cunostintelor teoretice pot depune contestatii în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor.

(2) Contestatiile se depun la secretariatul concursului.

(3) Imediat după înregistrare, secretariatul concursului resigilează lucrările, le renumerotează, le înscrie într-un borderou separat si le predă comisiei de solutionare a contestatiilor.

(4) Contestatiile se solutionează potrivit procedurii prevăzute la art. 13, în termen de 48 de ore de la data înregistrării lor, de către comisia de solutionare a contestatiilor. Nota obtinută la contestatie nu poate fi mai mică decât nota contestată.

Art. 15. - În urma rezultatelor primite de la comisia de solutionare a contestatiilor, secretariatul concursului întocmeste si afisează tabelul final al candidatilor declarati admisi.

Art. 16. - (1) Nota finală a concursului reprezintă media aritmetică a notelor obtinute la probele de concurs.

(2) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să obtină cel putin media generală 7, dar nu mai putin de nota 5 la proba scrisă pentru verificarea cunostintelor teoretice.

Art. 17. - Repartizarea pe posturi a candidatilor declarati admisi se va face de către comisia de examinare, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obtinute, în limita locurilor scoase la concurs.

Art. 18. - La medii egale, comisia de examinare va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor suplimentare absolvite sau, în subsidiar, în raport cu vechimea în specialitate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Candidatii declarati admisi, repartizati pe post, sunt numiti, în conditiile legii, prin decizie a presedintelui curtii de apel, urmând să fie încheiat contractul de muncă, începând cu data emiterii deciziei.

Art. 20. - (1) Candidatul admis trebuie să se prezinte la post în maximum 15 zile de la data afisării rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul mentionat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, presedintelui curtii de apel, în care prezintă motivele întârzierii si termenul la care se poate prezenta la post.

(2) În cazul neprezentării la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Art. 21. - Rezultatele concursului organizat în conditiile prezentului regulament pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacantează în termen de un an de la data afisării si publicării acestora, potrivit art. 15.

Art. 22. - Lucrările scrise si rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Iosif" din Adjudeni

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării,Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Iosif", cu sediul în satul Adjudeni, comuna Tămăseni, Str. Providentei nr. 192A, judetul Neamt, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Iosif din Adjudeni, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Iosif" din Adjudeni dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Iosif din Adjudeni revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sf. Iosif" din Adjudeni.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Iosif din Adjudeni este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Grădinita Sf. Iosif" din Adjudeni, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sf. Iosif" din Adjudeni, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 4.574.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării,Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino", cu sediul în municipiul Constanta, Str. Grădinitei nr. 4, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Sf. Teodora" - filiala Constanta, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Dr. I. Cantacuzino" din Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 4.575.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGF/880 din 29 iulie 2010 si al Directiei generale management nr. DGM/1.316din 3 august 2010;

- art. 140 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

 

 

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 si 296 bis din 6 mai 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa 3-a, punctul 1.2 „Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe baza grupelor de diagnostice al Spitalului........" va avea următorul cuprins:

„1.2 Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe baza grupelor de diagnostice al Spitalului.....................................

Trimestrul/Trimestrele..............Anul...............

 

Sectia

Nr. cazuri externate si raportate la SNSPMPDMB

Nr. cazuri externate raportate si validate de SNSPMPDMB

ICM realizat

Coeficientul cazurilor extreme - K

Total

Din care nr. cazuri externate

(reinternate si transferate)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

 

 

 

 

Formularele se transmit de la Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Medical Bucuresti (SNSPMPDMB) către spital si casele de asigurări de sănătate.

 Conform art. 70 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 262/2010.

2. În anexa 3-b bis, tabelul „Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă, finantate pe baza grupelor de diagnostice pe trimestrul/trimestrele .... anul......" va avea următorul

cuprins:


„Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă, finantate pe baza grupelor de diagnostice Pe Trimestrul/Trimestrele................Anul

 

Nr. cazuri externate raportate si validate1

ICM realizat2

Nr. cazuri ponderate validate

Tarif pe caz ponderata

Coeficientul cazurilor

extreme - K4

Suma contractată

Suma realizată*)

Total

Din care nr. cazuri externate

(reinternate si transferate)

Total

Din care nr. cazuri

(reinternate si transferate)

1

2

3

4 = 1x3

5 = 2x3

6

7

8

9 = (4x6x7)- (5x6x 50% x 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la prezentul ordin, numărul de cazuri nu poate depăsi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de functionare a spitalului; datele din coloana 2 sunt raportate în conformitate cu art. 70 alin. (3), respectiv alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, iar decontarea acestora se realizează în cotă de 50% din tariful pe caz rezolvat.

2 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la prezentul ordin, dar nu mai mare decât cel stabilit conform anexei nr. 17 a) la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010.

3 Conform anexei 17 a) la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, decontarea cazurilor prevăzute la art. 70 alin. (3), respectiv alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 se realizează în cotă de 50% din tariful pe caz rezolvat.

4 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la prezentul ordin.


*) Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) pct. 2 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate si raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la această dată, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor."

 

3. În anexa 3-e, tabelul „Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe bază de tarif mediu pe caz rezolvat al Spitalului........." va avea următorul cuprins:

„Raport de activitate pentru serviciile spitalicesti furnizate în regim de spitalizare continuă finantate pe bază de tarif mediu pe caz rezolvat al Spitalului.....................................................

Luna/Trimestrul/Trimestrele..............Anul...................

 

Sectia/compartimentul*)

Nr. cazuri externate raportate laSNSPMPDMB

Nr. cazuri externate raportate si validate de SNSPMPDMB

Nr. cazuri externate raportate si nevalidate

 

 

Total

Din care nr. cazuri externate

(reinternate si transferate)**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

 

 


*) Compartiment de acuti, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii ca structuri distincte în structura spitalelor de cronici si de recuperare. Formularele se transmit de la Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Medical Bucuresti (SNSPMPDMB) către spital si casele de asigurări de sănătate.

**) Conform art. 70 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 262/2010. Se completează doar la raportul trimestrial."

 

4. În anexa 3-g, tabelul „Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa 17 a) la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate în sectiile si compartimentele de acuti din spitalele de cronici si de recuperare, pentru trimestrul/trimestrele .... anul ...." va avea următorul cuprins:


„Desfăsurător pentru decontarea serviciilor medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 17 a) la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate în sectiile si compartimentele de acuti din spitalele de cronici si de recuperare, pentru trimestrul/trimestrele...................anul................

 

Sectia/compartiment*)

Nr. cazuri externate contractate

Nr. cazuri externate

raportate si validate

Tarif mediu pe caz rezolvat, contractat2

Suma contractată

Suma realizată**)

Total

Din care nr. cazuri externate

(reinternate si transferate)1

1

2

3

4

5

6 = 2x5

7 = (3x5)-(4x5x50%)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SPITAL:

 

 

 

 

 

 


*) Compartiment de acuti de sine stătător, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii în structura spitalelor de cronici si de recuperare.

**)Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 2 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentruserviciile medicale realizate si raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la această dată, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor.

1 Conform raportului din anexa nr. 3-e la prezentul ordin, datele din coloana 4 sunt raportate în conformitate cu art. 70 alin. (3), respectiv alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, iar decontarea acestora se realizează în cotă de 50% din tariful pe caz rezolvat.

2 Decontarea cazurilor prevăzute la art. 70 alin. (3), respectiv alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 se realizează în cotă de 50% din tariful mediu pe caz rezolvat."

 

Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 3 august 2010.

Nr. 672.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.