MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 573/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 573         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 august 2010

 

SUMAR

 

DECIZII

 

14. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

756. - Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare

 

779. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 noiembrie 2008 si la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

 

786. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Române de Aviatie „Romavia" - R.A. si Companiei Nationale „Romtehnica" - S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

816. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Comicex" - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.086/4.504. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

 

2.289. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligatii fiscale restante sub o anumită limită


 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea formulată de Presedintele României, precum si hotărârea Biroului permanent al Senatului,

în temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 39 alin. (1) lit. a) si ale art. 81 alin. (3) din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare,

Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 16-24 august 2010, după următorul program:

- 16-23 august 2010 - lucrări în comisiile permanente;

- 24 august 2010, ora 9,00 -sedinta Biroului permanent al Senatului;

- 24 august 2010, ora 10,00 - lucrări în plenul Senatului, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedură civilă si a Codului de procedură penală (L706 din 23 decembrie 2009);

2. Proiectul de lege privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative - reexaminare (L270 din 16 august 2010);

3. Proiectul de lege privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor (L475 din 10 august 2010);

4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sănătătii în vederea descentralizării (L423 din 15 iunie 2010);

5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar fiscale (L456 din 29 iunie 2010);

6. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru adoptarea unor măsuri financiare (L 476 din 10 august 2010);

7. Proiectul legii parteneriatului public-privat - reexaminare (L184 din 10 august 2010);

8. Proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (L388 din 1 iunie 2010);

9. Proiectul de lege pentru completarea Legii gazelor nr. 351/2004 (L308 din 11 mai 2010).

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 10 august 2010.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 lit. d) si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat în agricultură, care se acordă producătorilor agricoli pentru primele de asigurare aferente politelor de asigurare încheiate cu societătile de asigurare-reasigurare, după cum urmează:

a) politele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

b) politele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevăzute la lit. a), precum si a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.

(2) În sensul prezentei hotărâri, fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural se definesc ca fenomene meteorologice, precum înghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug 30% din productia anuală medie a unui producător agricol în 3 ani precedenti sau o medie pe 3 ani bazată pe 5 ani precedenti, cu exceptia celei mai mari si a celei mai mici dintre valori.

Art. 2. - Schema de ajutor de stat este exceptată de la obligatia notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei Europene din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 358/2006.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică beneficiarilor prevăzuti la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică beneficiarilor prevăzuti la art. 3 dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt considerati persoane aflate în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, în special pct. 2.1, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv persoane ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum si ale art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

 

CAPITOLUL III

Criterii de eligibilitate si forma ajutorului de stat

 

Art. 5. - Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuti la art. 3 dacă au ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole si/sau cresterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine si îndeplinesc următoarele conditii, în functie de obiectul de activitate:

a) exploatează terenuri agricole în calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune, locatari sau altele asemenea, pentru următoarele categorii: culturi în teren arabil, anuale si perene, plantatii de pomi si arbusti fructiferi, de hamei si de vii, cu exceptia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin, denumite în continuare culturi agricole, si au încheiate polite de asigurare cu societăti de asigurare-reasigurare;

b) detin, cresc sau exploatează animale, păsări si/sau familii de albine înscrise în Registrul national al exploatatiilor si/sau în Registrul agricol, după caz, si au încheiate polite de asigurare cu societăti de asigurare-reasigurare.

Art. 6. -Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor prevăzuti la art. 3 si reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producători agricoli, după cum urmează:

a) 70% pentru politele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. a);

b) 50% pentru politele prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. b).

 

CAPITOLUL IV

Modalităti de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 7. - Ajutoarele de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc conditiile de eligibilitate prevăzute la art. 5, în functie de obiectul de activitate, indiferent de societatea de asigurare-reasigurare, aflată sub autoritatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la care s-au încheiat politele de asigurare.

Art. 8. - (1) Pentru a solicita ajutorul de stat prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii mentionati la art. 3 depun la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, cereri întocmite conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1a pentru culturile agricole, respectiv în anexa nr. 1b pentru sectorul zootehnic, după cum urmează:

a) până la data de 31 mai inclusiv, pentru politele de asigurare încheiate cu societătile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiintate în toamna anului precedent si pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

b) până la data de 31 octombrie inclusiv, pentru politele de asigurare încheiate cu societătile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiintate în primăvara anului în curs, plantatii de pomi, arbusti fructiferi, de hamei si de vii, cu exceptia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 756/2008, si pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

c) până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru animale, păsări si/sau familii de albine, pentru politele de asigurare încheiate cu societătile de asigurare-reasigurare în al doilea semestru al anului precedent si pentru care s-a plătit contravaloarea acestora;

d) până la data de 31 iulie inclusiv, pentru animale, păsări si/sau familii de albine, pentru politele de asigurare încheiate cu societătile de asigurare-reasigurare în primul semestru al anului în curs si pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

(2) Cererile se depun la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA, însotite de următoarele documente:

a) centralizatoarele politelor de asigurare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a si 2b pentru culturile agricole si/sau în anexele nr. 2c si 2d pentru sectorul zootehnic, după caz;

b) dovadă cont activ trezorerie;

c) declaratia pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică ori întreprindere mijlocie;

d) certificatul de înregistrare continând numărul de ordine din registrul comertului si codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice;

e) politele de asigurare încheiate pentru culturile agricole, respectiv pentru animale, păsări, familii de albine si documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora;

f) documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole si/sau cresterea animalelor, păsărilor, familiilor de albine, dacă nu reiese din codul unic de înregistrare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt prezentate în original si copie, în vederea certificării de către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul", după care originalele se restituie beneficiarului.

(4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare depusă de beneficiari pentru culturile agricole este însotită de copia cererii unice de plată pe suprafată pentru anul respectiv, înregistrată la APIA, din care rezultă structura culturilor agricole, iar pentru sectorul zootehnic este însotită de copia documentului care atestă înscrierea animalelor în Registrul national al exploatatiilorsau adeverinta care atestă înscrierea acestora în Registrul agricol, după caz.

Art. 9. - (1) În situatia în care un beneficiar exploatează culturi agricole situate pe raza mai multor judete, acesta formulează si depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al APIA unde a depus cererea unică de plată pe suprafată.

(2) În situatia în care un beneficiar detine/creste/exploatează animale, păsări si/sau familii de albine situate pe raza mai multor judete, acesta formulează si depune cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al APIA pe raza căruia se află înregistrată exploatatia în Registrul national al exploatatiilor sau în Registrul agricol, după caz.

Art. 10. - Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA, după verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate, a documentelor si aprobarea sumelor aferente cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare, întocmesc si transmit APIA situatiile centralizatoare cu beneficiarii si sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3a si 3b pentru culturile agricole si în anexele nr. 3c si 3d pentru sectorul zootehnic, după caz.

Art. 11. - (l)APIAÎntocmestesi transmite Directiei generale buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale situatiile centralizatoare cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a pentru culturi agricole si în anexa nr. 4b pentru sectorul zootehnic, după caz.

(2) Situatiile centralizatoare prevăzute la alin. (1) sunt transmise Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la datele-limită prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d).

Art. 12. - (1) Situatia centralizatoare cu sumele reprezentând ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pe judete, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, se întocmeste de Directia generală buget finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si se transmite Ministerului Finantelor Publice.

(2) Deschiderile de credite se efectuează în transe lunare egale, în semestrul următor depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar.

Art. 13. - După aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subventii al APIA, care, la rândul ei, virează sumele în conturile de subventii ale centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA. Centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale APIA virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Durata de aplicare si bugetul schemei de ajutor de stat

 

Art. 14. - Schema de ajutor de stat se aplică pe perioada 2010-2013.

Art. 15. - Suma alocată acestei scheme de ajutor de stat se aprobă în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 16. - (1)Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri si utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010.

(3) Întreprinderile mici si mijlocii care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite.

Art. 17. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.


(2) Ajutorul de stat se acordă pentru primele de asigurare aferente politelor de asigurare încheiate după data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Art. 18. - Prezenta hotărâre este în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.857/2006.

Art. 19. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 756.

 

ANEXA Nr. 1a

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean.....................................

Nr. si data înregistrării.........................

Numele si prenumele functionarului Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură care primeste cererea..................................

 

CERERE

de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole

 

Denumirea solicitantului*):

- întreprindere mijlocie...........................................................................................................................................................

- întreprindere mică..............................................................................................................................................................

- Microîntreprindere.............................................................................................................................................................

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO

Numărul de înregistrare a cererii de plată unică pe suprafată (SAPS)

Cod unic de identificare (CUI)..............................................................................................................................................

Nr. de înregistrare în registrul comertului..............................................................................................................................

Sediul social: judetul/sectorul...................................................., localitatea..................................str...................................... nr...........

Sediul exploatatiei: judetul/sectorul.................................................., localitatea.....................................................................

Tel./Fax/E-mail........................................................................................................................................................................

Cont IBAN........................................................................................Trezoreria....................................................................

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului......................................................................

...............................................................,CNP......................................................................, BI/CI seria.............nr.....................

În baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, si a Hotărârii Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, solicit să beneficiez de ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole, aferente politelor de asigurare din centralizatoarele anexate.

Valoarea totală a primelor de asigurare plătite este de .................................. lei, iar valoarea ajutorului de stat cuvenit conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2010 este de ...................................lei.

Anexez la prezenta următoarele documente, conform art. 8 alin. (2) si (4)**) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010:

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................


*) Se va completa în functie de încadrarea beneficiarului conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare (întreprindere mijlocie: maximum 249 de salariati, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 50 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 43 milioane euro; întreprindere mică: maximum 49 de salariati, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro; microîntreprindere: maximum 9 salariati, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro).

**) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia.


 

ANGAJAMENTE SI DECLARATII:

 

Subsemnatul,......................................................................................................................................................................,

mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control si să înapoiez la simpla cerere a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - APIA sau a altor institutii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlu de ajutor de stat, dacă în urma controlului ajutorul de stat este declarat necuvenit, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Declar că în exercitiul financiar anterior numărul mediu anual de salariati a fost sub 250, iar cifra de afaceri anuală netă a fost de până la 50 milioane euro, echivalent în lei.

Cunoscând că falsul în declaratii se pedepseste conform art. 292 din Codul penal, datele înscrise în formularul de cerere si în documentele anexate sunt reale, corecte, complete si perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate si verificate în vederea calculării plătii si transmise autoritătilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice si de evaluări economice, precum si să fie făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

Data................/............../..................

Semnătura

Stampila

 

ANEXA Nr. 1b

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean.....................................

Nr. si data înregistrării.........................

Numele si prenumele functionarului Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură care primeste cererea..................................

 

CERERE

de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru sectorul zootehnic

 

Denumirea solicitantului*):

- Întreprindere mijlocie.......................................................................................................................................

- Întreprindere mică...........................................................................................................................................

- Microîntreprindere...........................................................................................................................................

Număr de înregistrare în Registrul fermierilor (ID) RO

 

Cod unic de identificare (CUI)..............................................................................................................................

Nr. de înregistrare în registrul comertului...........................................................................................................

Sediul social: judetul/sectorul......................., localitatea.................................., str......................................... nr. ...................

Sediul exploatatiei: judetul/sectorul........................................................, localitatea................................................................

Cod în Registrul national al exploatatiilor.....................................sau pozitia din Registrul agricol.............................................

Tel./Fax/E-mail......................................................................................................................................................................

Cont IBAN....................................................................................Trezoreria........................................................................

Numele si prenumele administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului.....................................................................,

.........................................................................CNP.................................................................., BI/CI seria..........nr......................

În baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, si a Hotărârii Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, solicit să beneficiez de ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare pentru sectorul zootehnic, aferente politelor de asigurare din centralizatoarele anexate.

Valoarea totală a primelor de asigurare plătite este de..................................lei, iar valoarea ajutorului de stat cuvenit conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2010 este de.................................lei.

Anexez la prezenta următoarele documente, conform art. 8 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010**).

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................


*) Se va completa în functie de încadrarea beneficiarului conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare (întreprindere mijlocie: maximum 249 de salariati, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 50 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 43 milioane euro; întreprindere mică: maximum 49 de salariati, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 10 milioane euro; microîntreprindere: maximum 9 salariati, cifră de afaceri anuală netă - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro sau active totale - echivalentul în lei a maximum 2 milioane euro).

**) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia.


 

ANGAJAMENTE SI DECLARATII:

 

Subsemnatul,..........................................................................................................................................................................,

mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control si să înapoiez la simpla cerere a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau a altor institutii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlu de ajutor de stat, dacă în urma controlului ajutorul de stat este declarat necuvenit, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Declar că în exercitiul financiar anterior numărul mediu anual de salariati a fost sub 250, iar cifra de afaceri anuală netă a fost de până la 50 milioane euro, echivalent în lei.

Cunoscând că falsul în declaratii se pedepseste conform art. 292 din Codul penal, datele înscrise în formularul de cerere si în documentele anexate sunt reale, corecte, complete si perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate si verificate în vederea calculării plătii si transmise autoritătilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice si de evaluări economice, precum si să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

Data................/............../..................

Semnătura

Stampila

 

ANEXA Nr. 2a

 

Denumirea solicitantului.............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI)..........................

 

CENTRALIZATORUL

politelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, pentru culturile agricole, la data de.......

 

Nr. crt.

 

Cultura/Plantatia asigurată

ccc

Cultura

prevăzută

în polita

de asigurare

Suprafata

- ha -

Valoarea primei de asigurare

pe hectar

- lei/ha -

Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform documentelor de plată

- lei -

Dovada plătii primelor de asigurare - document

seria ...........

nr. ................

din data de

.......................

Suma reprezentând ajutorul de stat

pentru plata primelor de asigurare

- lei -

0

1

2

3

4

5

6=(4x5)

7

8=(70%x6)

 

Culturi arabile anuale

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Culturi arabile perene

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Pomi fructiferi

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Arbusti fructiferi

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Hamei

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Vii (exceptie - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 756/2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

TOTAL GENERAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Administrator,

................................................

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

................................................


 

ANEXA Nr. 2b

 

Denumirea solicitantului.............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI)..........................

 

CENTRALIZATORUL

politelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau pierderi cauzate de boli ale plantelor pentru culturile agricole, la data de........

 

Nr. crt.

 

Cultura/Plantatia asigurată

Polita de asigurare

seria ..........

nr. ................

din data de

.......................

Cultura prevăzută

în polita de asigurare

Suprafata

- ha -

Valoarea primei de asigurare pe hectar

- lei/ha -

Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform documentelor de plată

- lei -

Dovada plătii primelor de asigurare - document

seria ...........

nr. ................

din data de

.......................

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare

- lei -

0

1

2

3

4

5

6=(4x5)

7

8=(50%x6)

 

Culturi arabile anuale

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Culturi arabile perene

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Pomi fructiferi

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Arbusti fructiferi

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Hamei

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Vii (exceptie - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 756/2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

TOTAL GENERAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Administrator,

................................................

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

................................................


 

ANEXA Nr. 2c

 

Denumirea solicitantului.............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI)..........................

 

CENTRALIZATORUL

politelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, pentru sectorul zootehnic, la data de................

 

Nr. crt.

Specia asigurată

 

Polita de asigurare

seria ..........

nr. ................

din data de

.......................

Specia prevăzută în polita de asigurare

Număr capete/familii

Valoarea primei de asigurare pe unitatea de măsură

- lei/cap/familie de albine -

Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform

Documentelor de plată

- lei -

Dovada plătii primelor de asigurare - document

seria ...........

nr. ................

din data de

.......................

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare

- lei -

0

1

2

3

4

5

6=(4x5)

7

8=(70%x6)

 

Animale

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Păsări

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Familii de albine

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

TOTAL GENERAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Administrator,

................................................

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

................................................

 

ANEXA Nr. 2d

 

Denumirea solicitantului.............................................................................................

Cod unic de identificare (CUI)..........................

 

CENTRALIZATORUL

politelor de asigurare care acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau pierderi cauzate de boli ale animalelor ori de infestări parazitare, pentru sectorul zootehnic, la data de................

 

Nr. crt.

 

Specia asigurată

Polita de asigurare

seria ..........

nr. ................

din data de

.......................

Specia prevăzută în polita de asigurare

Număr capete/familii

Valoarea primei de asigurare pe unitatea de măsură

- lei/cap/familie de albine -

Suma totală reprezentând plata primelor de asigurare conform

documentelor de plată

- lei -

Dovada plătii primelor de asigurare - document

seria ...........

nr. ................

din data de

.......................

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare

- lei -

0

1

2

3

4

5

6=(4x5)

7

8=(50%x6)

 

Animale

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Păsări

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Familii de albine

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

X

 

X

 

X

 

TOTAL GENERAL

 

 

X

 

X

 

X

 

Administrator,

................................................

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

................................................


 

ANEXA Nr. 3a

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean............................................

Nr............../............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu beneficiarii ale căror polite de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, si sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru culturile agricole

 

Nr. crt.

Producătorul agricol

CUI

Cultura agricolă asigurată

Suma totală reprezentând primele

de asigurare plătite

- lei -

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite

- lei -

0

1

2

3

4

5=(70%x4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

X

 

Directorul centrului judetean,

................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

Sef serviciu,

................................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 3b

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean............................................

Nr............../............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu beneficiarii ale căror polite de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau pierderi cauzate de boli ale plantelor si sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru culturi agricole

 

Nr. crt.

Producătorul agricol

CUI

Cultura agricolă asigurată

Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite

- lei -

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite

- lei -

0

1

2

3

4

5=(50%x4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

X

 

Directorul centrului judetean,

................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

Sef serviciu,

................................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 3c

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean............................................

Nr............../............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu beneficiarii ale căror polite de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, respectiv: înghetul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, si sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Producătorul agricol

CUI

Specia asigurată

Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite

- lei -

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite

- lei -

0

1

2

3

4

5=(70%x4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

X

 

Directorul centrului judetean,

................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

Sef serviciu,

................................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 3d

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul Judetean............................................

Nr............../............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu beneficiarii ale căror polite de asigurare acoperă pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si alte pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau pierderi cauzate de boli ale animalelor ori de infestări parazitare si sumele care reprezintă ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pentru sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Producătorul agricol

CUI

Specia asigurată

Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite

- lei -

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite

- lei -

0

1

2

3

4

5=(50%x4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

X

 

Directorul centrului judetean,

................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

Sef serviciu,

................................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 4a

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Nr............../............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite pentru culturi agricole

 

Nr. crt.

Judetul

Producătorul agricol

Cultura agricolă asigurată

Suprafata

- ha -

Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite

- lei -

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

X

X

 

ccc

Director economic,

................................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 4b

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Nr............../............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu sumele care reprezintă ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite pentru sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Judetul

Producătorul agricol

Specia asigurată

Nr. capete/familii

Suma totală reprezentând primele de asigurare plătite

- lei -

Suma reprezentând ajutorul de stat pentru primele de asigurare plătite

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

X

X

 

Director general,

................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

Director economic,

................................................

(numele si prenumele)

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite

Nr............../...................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu sumele reprezentând ajutoarele pentru primele de asigurare plătite pe judete

 

Nr. crt.

Judetul

Suma reprezentând ajutoarele de stat pentru primele de asigurare plătite

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

Directia generală buget-finante si fonduri europene

Director general,

...................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 noiembrie 2008 si la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 noiembrie 2008 si la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 779.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Cabinet secretar de stat

Bucuresti, 20 noiembrie 2008

 

Dlui Raphael Alomar, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Ref.: Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice Amendament la Acordul-cadru de împrumut

 

Stimate domnule guvernator,

Având în vedere stadiul actual al activitătilor proiectului, pentru asigurarea finalizării cu succes a acestora, la cererea Ministerului Culturii si Cultelor, vă rugăm să fiti de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut, astfel:

a) extinderea datei de finalizare a proiectului; si

b) actualizarea distribuirii costului proiectului conform nevoilor actuale ale proiectului.

Dat fiind numărul mare al activitătilor preliminare si complexitatea lucrărilor de reabilitare si restaurare finantate în cadrul proiectului, în ciuda tuturor eforturilor făcute de MCC, obiectivele proiectului nu pot fi finalizate în mod corespunzător, în graficul de timp actual. Conform documentatiei tehnice, perioada de executare aferentă unora dintre obiective, cum ar fi Opera Română,


Muzeul Tăranului Român, Palatul Regal si Palatul Culturii de la lasi, este de aproximativ 33 luni. În acest context, având în vedere stadiul actual al procesului de licitatie pentru adjudecarea lucrărilor de executie, se estimează că proiectul va fi finalizat în 2011.

Amendamentele solicitate vor conduce la modificări specifice în cadrul anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut, după cum urmează:

1. Rândul 9 din anexă va fi modificat si va avea următorul cuprins:

 

 

 

în euro

Detalierea estimativă a costului

Lucrări, echipamente, bunuri proiectare si supervizare lucrări

Administrare proiect

Autorizatii si permise

Total:

96.800.000

1.400.000

800.000

99.000.000

 

Detalierea actualizată a costului constă în realocarea a 600.000 euro înregistrati ca economii în cadrul categoriei „autorizatii si permise", la categoria „administrare proiect", pentru asigurarea costurilor operationale necesare până la data de finalizare estimată a proiectului.

2. Rândul 11 din anexa 1 va fi modificat si va avea următorul cuprins:

 

Graficul lucrărilor

2006-2011

 

Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul si întelegerea dumneavoastră, asteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

cc. Dl Thierry Poirel, director general pentru împrumuturi

Dnei Sylvie Anagnostopoulos, director de tară

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU ÎMPRUMUTURI

Departamentul proiecte,

 

Paris, 29 martie 2010

 

Dlui Bogdan Drăgoi

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, sectorul 5

România

 

Ref. F/P 1562 - Reabilitarea monumentelor istorice din România

 

Stimate domnule Drăgoi,

Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră din data de 20 noiembrie 2008, pe baza concluziilor misiunii tehnice a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) din 16-20 noiembrie 2009 si conform celor convenite pe parcursul ultimei analize a portofoliului BDCE din 9-10 februarie 2010, avem plăcerea să vă informăm că:

- BDCE nu are nicio obiectie să confirme că perioada de implementare a proiectului la care se face referire în anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut din data de 18 decembrie 2006 va fi extinsă de la 31 decembrie 2009 până la 31 decembrie 2011;

- BDCE a luat la cunostintă si nu are nicio obiectie în ceea ce priveste modificările în cadrul detalierii estimative a costului, astfel cum au fost specificate în scrisoarea dumneavoastră, mentionată mai sus.

 

Cu stimă,

Theodor Ivanov,

director departament


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Române de Aviatie „Romavia" - R.A. si Companiei Nationale „Romtehnica" - S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Române de Aviatie „Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 se aprobă de către Ministerul Apărării Nationale.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale Companiei Române de Aviatie „Romavia" - R.A. si Companiei Nationale „Romtehnica" - S.A. reprezintă limită maximă care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Companiei Române de Aviatie „Romavia" - R.A. si Compania Natională „Romtehnica" - S.A. pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 786.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

al Companiei Române de Aviatie „Romavia" - R.A. pe anul 2010

 

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Rectificare 2010

0

1

2

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

57.095,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

55.595,00

 

 

a)

din productia vândută

3

38.556,00

 

 

b)

dinvenituri din vânzarea mărfurilor

4

-

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:

5

14.039,00

 

 

 

 

-subventii cf. prevederilor legale în vigoare

6

14.039,00

 

 

 

 

-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

-

 

 

d)

productia de imobilizări

S

-

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

3.000,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.500,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

-

 

 

b)

venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

-

 

 

c)

venituri din dobânzi

13

1,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1.499,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE, (rd.l7+48+51)

16

55.847,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

51.247,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

14.815,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

280,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

-

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

13.433,00

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile

22

9.265,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2.963,00

 

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

2.300,00

 

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

25

65,00


 

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

560,00

 

 

 

 

cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

38,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.205,00

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art.21, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

8,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf Legii nr. 193/2006) cu modificările si completările ulterioare

30

-

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

-

 

 

 

 

d3,2) tichete de masă (norma hrana cf HG S3/2004)

32

1.197,00

 

 

 

 

d.3.3) tichete de vacantă

33

-

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

-

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

-

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

3.600,00

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terti)

37

18.940,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

179,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

81,00

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

7,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

-

 

 

 

i3)

cheltuieli de reclamă si publicitate, in care

42

91,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

-

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

-

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

-

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

-

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

-

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.600,00


 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.000,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

2.600,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

-

III.

 

 

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

52

1.248,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

190,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)

54

1.058,00

 

1

 

Rezerve legale

55

62,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

-

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

996,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

-

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

-

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

60

-

 

7

 

Participarea salariatilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

-

 

8

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

-

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

-

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

21.300,00

 

1

 

Surse proprii

65

6.600,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

-

 

3

 

Credite bancare

67

-

 

 

a)

- interne

68

-

 

 

b)

- externe

69

-

 

4

 

Alte surse

70

14.700,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

21.300,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

19.970,00


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

1,330,00

 

 

a)

interne

74

1.330,00

 

 

b)

externe

75

-

VIII.

 

 

REZERVE, din care :

76

62,00

 

1

 

 

Rezerve legale

77

62,00

 

2

 

 

Rezerve statutare

78

-

 

3

 

 

Alte rezerve

19

-

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

-

 

1

 

Venituri totale

81

57.095,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

55.847,00

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

83

230,00

 

4

 

Număr mediu de salariati total

84

205,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

9.265,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

9.145,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf Legii nr.95/2008 si indemnizatii CA)

87

120,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.717,48

 

7

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

89

289.652,48

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale)xl000 = (rdT6/rdl)xlOOO

90

978,14

 

9

 

Plăti restante

91

5.200,00

 

 

a)

preturi curente

92

5.200,00

 

 

b)

preturi comparabile

93

5.387,20

 

10

 

Creante restante

94

1.100,00

 

 

a)

- preturi curente

95

1.100,00

 

 

b)

- preturi comparabile

96

1.139,60

 


ANEXA Nr. 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

al Companiei Nationale „Romtehnica" - S.A. pe anul 2010

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Rectificare 2010

0

1

2

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

72.685

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

8.535

 

 

a)

din productia vândută

3

7.180

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

55

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.300

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

64.150

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

63.650

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

68.844

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

8.344

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

180

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

215

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

344

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.130

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

3.805

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.084

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

780

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

19


 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

198

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

88

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

241

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

76

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

165

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

1.000

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

470

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

800

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

205

 

 

 

i1) contract de mandat

39

104

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

57

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

9

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

35

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

60.500

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

500

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

60.000

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.