MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 577/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 577         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 august 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

850. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Maritimă

 

851. - Decret privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă, clasa a III-a

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

809. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

836. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Harghita, Covasna si Maramures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.627. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind instituirea Diplomei de excelentă institutională

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMÂNIA

 

101. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Virtutea Maritimă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

cu ocazia Zilei Marinei Române, în semn de înaltă apreciere a serviciilor deosebite aduse Marinei Militare, a rezultatelor remarcabile obtinute în procesul de instruire a fortelor navale, precum si a înaltului profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului amiral doctor Marin Gheorghe Gheorghe.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari:

- domnului contraamiral de flotilă doctor Hăulică Vasile Dan;

- domnului comandor Chirilă loan Vasile.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului comandor Uce Petre Gigi-Cristinel;

- domnului comandor Vîjială Gheorghe Dănut-Dumitru;

- domnului căpitan-comandor Tampău Stefan Stefan;

- domnului căpitan-comandor Voinea Ovidiu Marian Adrian.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Vlădutoiu Constantin Iulia.

Art. 5. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului maistru militar, clasa a II-a, Popa Gheorghe lon- Adrian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 12 august 2010.

Nr. 850.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă, clasa a III-a

 

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 8 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia Zilei Marinei Române, în semn de apreciere si recunostintă pentru devotamentul si profesionalismul de care a dat dovadă, timp de mai multe decenii, în calitate de mecanic de far în Portul Constanta,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, domnului llie Brate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 12 august 2010.

Nr. 851.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 96.971, 96.987, 96.989, 97.006, 97.012, 97.013, 97.023, 97.024 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii

Externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 809.

 

ANEXĂ

 

Nr. M.F.P

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în

folosintă

Valoarea de inventar

(în lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

Adresa

96.971

8.29.11

Clădire

 

 

Municipiul Bucuresti

1999

13.578.616,51

96.987

8.29.11

Clădire

 

 

Judetul Călărasi

1998

3.123.337,10

96.989

8.29.11

Clădire

 

 

Judetul Constanta

1966

3.140.747,51

97.006

8.29.11

Clădire

 

 

Municipiul Bucuresti

1972

6.303.541,45

97.012

8.29.11

Clădire

 

 

Municipiul Bucuresti

1980

3.735.287,79

97.013

8.29.11

Clădire

 

 

Municipiul Bucuresti

1848

1.505.495,01

97.023

8.29.11

Clădire

 

 

Judetul Ilfov

1966

7.054.925,19

97.024

8.29.11

Clădire

 

 

Judetul Ilfov

1966

4.829.228,91


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Harghita, Covasna si Maramures

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 127.500 lei, pentru ajutorarea populatiei din judetele Harghita (25.500 lei), Covasna (25.500 lei) si Maramures (76.500), afectate de inundatii, constând în 25 tone de motorină, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat", cantitătile de produs aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Harghita, Covasna si Maramures.

(2) Reîntregirea stocului cu cantitătile acordate se va face în anul 2011, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locurile indicate de institutiile prefectului din judetele Harghita, Covasna si Maramures se va efectua, în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotare si/sau ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produsului acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutiile prefectului din judetele Harghita, Covasna si Maramures vor justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul institutiilor prefectului din judetele Harghita, Covasna si Maramures, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si

Probleme Speciale,

Adrian Gurău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 836.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

cantitătii de 25 tone de motorină care se scoate din rezervele de stat caajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Harghita, Covasna si Maramures

 

Produsul

U.M.

Cantitate

Harghita

Covasna

Maramures

Total

Motorină

tone

5

5

15

25

Valoare

lei

25.500

25.500

76.500

127.500


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind instituirea Diplomei de excelentă institutională

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie Diploma de excelenta institutionala, diplomă onorifică acordată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 2. - Diploma de excelentă institutională se acordă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului unitătilor de învătământ preuniversitar care au o vechime de cel putin 100 de ani de activitate în acelasi nivel de pregătire si/sau acelasi domeniu de calificare profesională, care au obtinut rezultate de exceptie în pregătirea teoretică si practică a elevilor si au adus o contributie elocventă la cresterea calitătii actului educational.

Art. 3. - Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, la solicitarea unitătilor de învătământ care îndeplinesc conditiile mentionate la art. 2, vor analiza, valida si transmite Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului propunerile pentru acordarea distinctiei.

Art. 4. - Macheta Diplomei de Excelentă Institutională este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 5 august 2010.

Nr. 4.627.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

DIPLOMA

 

 


ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMÂNIA

 

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

 

Având în vedere Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 45.278/E.U. din 19 iulie 2010, în temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanteide urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii înRomânia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, precum si ale celorlalte acte normative cu incidentă asupra domeniului,

Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Secretariatul Registrului Urbanistilor din România va întreprinde demersurile necesare publicării.

Art. 6. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea presedintelui Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România nr. 26/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 octombrie 2006.

 

Presedintele Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România,

Alexandru Sandu

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 101.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca scop definirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si stabilirea procedurilor privind dobândirea si exercitarea acestui drept.

(2) Prin instituirea dreptului de semnătură se urmăresc asigurarea calitătii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si respectarea reglementărilor legale în procesul elaborării acestora, prin stabilirea responsabilitătilor ce revin specialistilor care elaborează si/sau verifică astfel de documentatii.

(3) Prezentul regulament are următoarele obiective:

a) definirea dreptului de semnătură;

b) stabilirea exercitării dreptului de semnătură în raport cu tipurile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism;

c) stabilirea procedurilor si conditiilor de dobândire si exercitare a dreptului de semnătură;

d) definirea creatiei intelectuale în elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în vederea protejării dreptului de autor.

Art. 2. - Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 3. - Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, precum si cu prevederile celorlalte acte normative cu incidentă asupra domeniului.

Art. 4. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile următoare semnifică:

a) urbanist - licentiatul cu titlul oficial de calificare în urbanism, recunoscut de statele membre, cu durata studiilor de


4 ani, titlul profesional fiind conferit prin atestat al Registrului Urbanistilor din România;

b) urbanist-peisagist- licentiatul cu titlul oficial de calificare în peisagistică, recunoscut de statele membre, cu durata studiilor de 4 ani, titlul profesional fiind conferit prin atestat al Registrului Urbanistilor din România;

c) urbanist diplomat - absolventul cu titlul oficial de calificare în urbanism, recunoscut de statele membre, cu durata studiilor de minimum 5 ani (până în anul 2009), titlul profesional fiind conferit prin atestat al Registrului Urbanistilor din România;

d) peisagist diplomat - absolventul cu titlul oficial de calificare în peisagistică, recunoscut de statele membre, cu durata studiilor de minimum 5 ani (până în anul 2009), titlul profesional fiind conferit prin atestat al Registrului Urbanistilor din România;

e) master urbanist - licentiatul cu titlul oficial de calificare în urbanism, recunoscut de statele membre, cu durata studiilor de 4 ani, la care se adaugă titlul oficial de calificare de studii de masterat în urbanism si amenajarea teritoriului, recunoscut de statele membre, cu o încărcare de minimum 120 de credite, titlul profesional fiind obtinut prin atestat al Registrului Urbanistilor din România, pe baza cumulului titlului de master cu cel de urbanist obtinut anterior;

f) master urbanist-peisagist - licentiatul cu titlul oficial de calificare în peisagistică, recunoscut de statele membre, cu durata studiilor de 4 ani, la care se adaugă titlul oficial de calificare de studii de masterat în urbanism, amenajarea teritoriului, sau peisagistică, recunoscut de statele membre, cu o încărcare de minimum 120 de credite, titlul profesional fiind obtinut prin atestat al Registrului Urbanistilor din România, pe baza cumulului titlului de master cu cel de urbanist-peisagist obtinut anterior;

g) arhitect-urbanist- absolventul cu titlul oficial de calificare în arhitectură, recunoscut de statele membre, cu durata studiilor de minimum 5 ani si cu experientă în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului de 6 ani, pentru absolventii de studii universitare până în anul 2002 inclusiv, sau care a absolvit cu diplomă un program de studii de specializare postuniversitară/de masterat cu o durată de 2 ani, cu o încărcare de minimum 120 de credite, în domeniul urbanismului si al amenajării teritoriului; în prezentul regulament, adăugarea termenului urbanist la formatia academică de arhitect face referire la experienta în domeniu sau la absolvirea unor programe de specializare postuniversitară, titlul profesional fiind conferit prin atestat al Registrului Urbanistilor din România;

h) arhitect-peisagist - absolventul cu titlul oficial de calificare în arhitectură (licentă sau licentă cu master integrat) cumulat cu titlul oficial de masterat în peisagistică, recunoscute de statele membre, titlul profesional fiind conferit prin atestat al Registrului Urbanistilor din România;

i) economist-urbanist, inginer-urbanist, geograî-urbanist, sociolog-urbanist, peisagist-urbanist, jurist-urbanist, ecolog-urbanist etc. - absolventul cu titlul oficial de calificare, recunoscut de statele membre, din domeniile: economie, inginerie, geografie, sociologie, peisagistică, drept, ecologie etc, care a absolvit cu diplomă si un program de studii de masterat academic sau studii postuniversitare de specializare cu o durată de 2 ani, sau o încărcare de minimum 120 de credite, în domeniul urbanismului si al amenajării teritoriului, acreditate conform legii, ori absolventul cu titlul oficial de calificare din domeniile conexe urbanismului si amenajării teritoriului mentionate mai sus, din promotiile anterioare anului 2002 inclusiv, care s-a specializat prin practică profesională de cel putin 6 ani în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, titlul profesional fiind conferit prin atestare de către Registrul Urbanistilor din România;

j) specialisti calificati în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului - în întelesul art. 38 alin. (4) din Lege, această sintagmă se referă la toate categoriile de profesionisti specificate anterior, conform lit. a)-i);

k) specialist cu drept de semnătură - specialistul calificat în domeniul urbanismului si/sau al amenajării teritoriului care a dobândit dreptul de semnătură conform prevederilor prezentului regulament si care este înscris în Registrul urbanistilor;

l) dreptul de semnătură sau alt drept echivalent - dreptul pe care îl au specialistii din statele membre, în baza actelor normative, în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului de a elabora si/sau de a semna documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului sau părti ale acestora, conform schemelor A, B si C din anexă;

m) dobândirea dreptului de semnătură - procesul în cursul căruia specialistul în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului demonstrează capacitătile sale profesionale, experienta si cunoasterea cadrului juridic al domeniului si la sfârsitul căruia i se atribuie dreptul de semnătură;

n) atestarea dreptului de semnătură - eliberarea certificatului de atestare, înscrierea în Registrul urbanistilor si dovedirea detinerii dreptului de semnătură prin modalităti specifice: stampila si certificatul;

o) exercitarea dreptului de semnătură - ansamblul de proceduri, drepturi si obligatii pe care le îndeplineste specialistul cu drept de semnătură sau alt drept echivalent obtinut în unul dintre statele membre, în procesul de elaborare a documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

p) titlul oficial de calificare - diplomele, certificatele si alte titluri oficiale de calificare de urbanist care atestă formarea specifică în urbanism, eliberate de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat apartinând Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, desemnată în temeiul actelor cu putere de lege si al actelor administrative ale respectivului stat si care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;

q) stat membru - statul membru al Uniunii Europene, statul apartinând Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiană;

r) stat tert - orice stat cu exceptia statelor membre.

Art. 5. - Principiile ce stau la baza prezentului regulament sunt următoarele:

1. Principiul integrării multidisciplinare.

Activitătile de amenajare a teritoriului si de urbanism, asa cum sunt definite în Lege, au caracter interdisciplinar; elaborarea si aplicarea strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabilă în profil spatial, precum si elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism sunt procese de integrare la nivel spatial a unor elemente din diferite domenii: social, economic, protectia mediului, cultural, tehnic, politic si juridic.

2. Principiul planificării participative.

Planificarea urbană si teritorială si proiectarea urbană sunt procese participative, în care sunt implicati deopotrivă profesionisti în domeniu, factori de decizie din administratia publică, cetăteni, organizatii neguvernamentale, operatori economici si alte persoane juridice sau fizice care sunt implicate în dezvoltarea spatială.

3. Principiul lucrului în echipă.

Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se elaborează de către


echipe pluridisciplinare, ce cuprind: urbanisti, arhitecti, ingineri, geografi, economisti, sociologi, juristi, biologi, istorici, demografi, statisticieni, peisagisti, ecologi, experti tehnici judiciari si experti tehnici extrajudiciari în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului, specialisti în mediere si participarea populatiei, în management urban, în administratie publică, în formare academică si continuă, după caz; componenta echipei de elaborare trebuie să acopere integral problematica specifică ce face obiectul documentatiei.

4. Principiul organizării spatiale.

Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului sunt instrumente specializate de planificare teritorială. În consecintă, capacitatea de a organiza teritoriul este o abilitate profesională de bază pentru specialistii care lucrează în echipele ce elaborează aceste documentatii, necesitând o abordare integrată, iar coordonatorul echipei de elaborare a documentatiilor care determină nemijlocit configurarea spatială urbană trebuie să aibă o formatie academică de bază referitoare la organizarea fizică a spatiului.

5. Principiul specializării si interdisciplinaritătii.

Caracterul integrator si complex al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism impune specializarea în domeniu a profesionistilor, atât a celor cu formatie de bază în domeniu, cât si a celor având altă formatie de bază decât cea de urbanist; această specializare se obtine prin absolvirea unor programe de masterat sau a unor programe de studii postuniversitare, precum si prin practică în domeniu, în cadrul unor echipe multidisciplinare.

6. Principiul diferentierii documentatiilor.

Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevăzute de Lege, sunt diferentiate atât în raport cu termenul de referintă - amenajarea teritoriului sau urbanism, mărimea si scara teritoriului care face obiectul documentatiei, cât si în raport cu caracteristicile acestui teritoriu - fizico-functionale, economice, sociale si spatiale ale acestuia - si cu scopul, natura si amploarea obiectivelor sau a interventiilor propuse.

7. Principiul diferentierii dreptului de semnătură.

Dreptul de semnătură se defineste în raport cu tipurile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, tinându-se seama de diferentele în ceea ce priveste continutul si gradul de complexitate ale documentatiilor; în consecintă, la definirea dreptului de semnătură, tipurile de documentatii sunt grupate în raport cu natura continutului si cu competentele similare necesare coordonării elaborării.

8. Principiul diferentierii între coordonarea elaborării întregii documentatii si responsabilitatea privind elaborarea unei părti din documentatie.

Complexitatea si amploarea unor documentatii conduc la structurarea continutului lor, conform reglementărilor, sub forma unor părti componente; dreptul de semnătură se exercită diferentiat, în raport cu coordonarea elaborării întregii documentatii sau cu responsabilitatea privind elaborarea unei părti din documentatie.

Art. 6. - (1) Dreptul de semnătură se acordă de către Registrul Urbanistilor din România, ca urmare a atestării sau promovării examenului organizat, după caz, conform schemelor A, B si C din anexă si conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Dreptul de semnătură poate fi acordat pentru coordonarea elaborării documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism sau pentru elaborarea unor părti ale acestora oricărui cetătean al unui stat membru care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are capacitatea de exercitiu deplină;

b) are calitatea de „specialist calificat în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului", conform prevederilor art. 4 lit. j);

c) a fost atestat sau a promovat examenul pentru dobândirea dreptului de semnătură.

(3) Specialistii calificati în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, mentionati la art. 4 lit. j), trebuie să efectueze, în vederea dobândirii dreptului de semnătură, un stagiu de practică profesională în elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, pe teritoriul unui stat membru, în conformitate cu art. 17 si cu schemele A, B si C din anexă.

(4) În cazul persoanelor cu drept de semnătură sau alt drept echivalent obtinut într-un alt stat membru, acestea pot obtine atestarea dreptului de semnătură din partea Registrului Urbanistilor din România, în calitate de autoritate natională competentă, numai după sustinerea unui examen privind legislatia română în domeniu si se vor înscrie în evidenta acestuia, fără suprapunerea cerintelor si controalelor echivalente si comparabile la care respectivele persoane au fost supuse în unul dintre statele membre. Examenul privind legislatia română în domeniu se desfăsoară în regim de urgentă, rezultatele fiind aduse la cunostinta solicitantului în termen de 30 de zile de la înscrierea pentru atestarea dreptului de semnătură.

(5) Profesionistilor mentionati la art. 4 lit. a) - i), care au obtinut titlurile oficiale de calificare pe teritoriul unui alt stat membru, li se conferă titlul profesional numai după sustinerea unui examen privind legislatia română în domeniu sau după efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani în elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Solicitantul poate alege între examen sau stagiu de adaptare.

(6) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea acordării dreptului de semnătură, Registrul Urbanistilor din România va contacta autoritătile competente din statul membru în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

 

CAPITOLUL II

Dreptul de semnătură si categoriile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

SECTIUNEA 1

Responsabilităti privind dreptul de semnătură

 

Art. 7. - Coordonarea elaborării documentatiei de urbanism sau a celei de amenajare a teritoriului implică asumarea responsabilitătii specialistului cu drept de semnătură privind calitatea întregii documentatii, prin aplicarea si respectarea reglementărilor legale referitoare la procesul de planificare sau, după caz, proiectare, continutul documentatiei si sustinerea acesteia în procesul de avizare si aprobare.

Art. 8. - Elaborarea unei părti din documentatia de amenajare a teritoriului si de urbanism implică asumarea responsabilitătii specialistului cu drept de semnătură privind calitatea acelei părti, prin aplicarea si respectarea reglementărilor legale specifice, precum si calitatea si concluziile eventualelor studii de fundamentare ce au stat la baza elaborării respectivei părti din documentatie.

Art. 9. - (1) Dreptul de semnătură se acordă în concordantă cu competentele asumate prin formatia de bază si prin specializare, diferentiat, pentru fiecare dintre următoarele categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism:

a) planul de amenajare a teritoriului national;

b) planurile de amenajare a teritoriului judetean, planurile de amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a teritoriului interjudetean si planurile de amenajare a teritoriului frontalier;

c) planurile de amenajare a teritoriului interorăsenesc sau intercomunal, planurile de amenajare a teritoriului metropolitan si planurile de amenajare a teritoriului periurban al localitătilor cu statut de municipiu sau oras;

d) planurile urbanistice generale împreună cu regulamentele locale aferente acestora;

e) planurile urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora;

f) planurile urbanistice de detaliu.

(2) Un specialist calificat poate dobândi drept de semnătură pentru mai multe categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, după caz, pentru mai multe părti ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

(3) Specialistii prevăzuti la art. 10-12 pot semna documentatiile numai după dobândirea dreptului de semnătură, potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 10. - (1) Dreptul de semnătură privind coordonarea elaborării planurilor de amenajare a teritoriului se stabileste după cum urmează:

a) planurile de amenajare a teritoriului judetean, planurile de amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a teritoriului interjudetean si planurile de amenajare a teritoriului frontalier se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, arhitecti-urbanisti, geografi-urbanisti, sociologi-urbanisti si economisti-urbanisti;

b) planurile de amenajare a teritoriului interorăsenesc sau intercomunal se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, arhitecti-urbanisti, geografi-urbanisti, sociologi-urbanisti, ingineri-urbanisti si economisti-urbanisti;

c) planurile de amenajare a teritoriului metropolitan si planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor municipii si orase se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, arhitecti-urbanisti, economisti-urbanisti, geografi-urbanisti, ingineri-urbanisti si sociologi-urbanisti;

d) sectiunile planului de amenajare a teritoriului national se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, arhitecti-urbanisti, geografi-urbanisti, ingineri-urbanisti, economisti-urbanisti, sociologi-urbanisti si de alti specialisti calificati în domeniul care constituie subiectul sectiunii respective, conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Dreptul de semnătură privind coordonarea elaborării sectiunilor planului de amenajare a teritoriului national revine specialistilor în domeniul care constituie subiectul sectiunii respective, calificati conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Dreptul de semnătură implică asumarea răspunderii coordonatorului asupra calitătii profesionale a documentatiei de amenajare a teritoriului în integralitate.

Art. 11. - (1) Dreptul de semnătură privind coordonarea elaborării documentatiilor de urbanism se stabileste după cum urmează:

a) planurile urbanistice generale de orase si municipii împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente acestora se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti si arhitecti-urbanisti;

b) planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente acestora se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, urbanisti, peisagisti diplomati, master peisagisti, urbanisti-peisagisti, arhitecti-urbanisti si licentiati în arhitectură specializati în urbanism;

c) planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente, care au drept subiect parcelări de locuinte si alte functii asociate acestora, se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, urbanisti-peisagisti diplomati, master peisagisti, urbanisti-peisagisti, arhitecti-urbanisti si licentiati în arhitectură specializati în urbanism;

d) planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente acestora, care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinte, cu maximum 20 de parcele, nu mai mari de 1.000 m2 fiecare, se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, urbanisti-peisagisti diplomati, master peisagisti, urbanisti-peisagisti, arhitecti-urbanisti, arhitecti diplomati licentiati în arhitectură si conductori arhitecti cu specializarea urbanism;

e) planurile urbanistice generale de comune împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente acestora se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, urbanisti, arhitecti-urbanisti si arhitecti diplomati;

f) planurile urbanistice de detaliu se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, urbanisti, peisagisti diplomati, master peisagisti, urbanisti-peisagisti, arhitecti diplomati si licentiati în arhitectură;

g) planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei constructii de importantă redusă, asa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, se semnează numai de către următorii specialisti atestati de Registrul Urbanistilor din România: urbanisti diplomati, master urbanisti, urbanisti, peisagisti diplomati, master peisagisti, urbanisti-peisagisti, arhitecti-urbanisti, arhitecti diplomati, licentiati în arhitectură si conductori arhitecti cu specializarea urbanism.

(2) Dreptul de semnătură implică asumarea răspunderii coordonatorului asupra calitătii profesionale a documentatiei de urbanism în integralitatea sa, elaboratorii studiilor de fundamentare sau a sectiunilor de specialitate nefiind exonerati de răspundere privind documentatiile întocmite. Coordonatorul documentatiei de urbanism îsi asumă corectitudinea datelor din cadrul documentatiei, în raport cu informatiile colectate si prelucrate.

Art. 12. - (1) Planurile de amenajare a teritoriului pot avea, conform continutului-cadru, părti structurate sub forma unor capitole sau sectiuni, care se semnează numai de specialisti cu


drept de semnătură, apartinând uneia dintre următoarele categorii:

a) cadrul natural si calitatea mediului - urbanisti diplomati, master urbanisti, peisagisti diplomati, master peisagisti, geografi, biologi, ecologi si ingineri de mediu;

b) dezvoltarea economică a teritoriului - urbanisti diplomati, master urbanisti, economisti-urbanisti si economisti;

c) demografia si forta de muncă - urbanisti diplomati, geografi-urbanisti, master urbanisti, peisagisti diplomati, master peisagisti, geografi-urbanisti, geografi, sociologi-urbanisti si sociologi;

d) echiparea tehnică a teritoriului - urbanisti diplomati, master urbanisti, ingineri-urbanisti si ingineri de specialitate;

e) protejarea si dezvoltarea patrimoniului natural - urbanisti diplomati, master urbanisti, peisagisti diplomati, master peisagisti, geografi-urbanisti, ecologi, biologi si ingineri de specialitate;

f) protejarea si dezvoltarea patrimoniului construit - urbanisti diplomati, master urbanisti, arhitecti-urbanisti, arhitecti si istorici;

g) studii de teren - ingineri-urbanisti si ingineri de specialitate;

h) studii de trafic - ingineri-urbanisti si ingineri de specialitate.

(2) Planurile urbanistice generale ale municipiilor de rangurile „0" si „1" stabilite de Lege, si cele ale municipiilor, oraselor si comunelor ce includ statiuni balneoclimaterice ori turistice, precum si planurile urbanistice zonale ale zonelor centrale ale municipiilor de rangurile „0" si „1", cele ale statiunilor balneoclimaterice si cele ale zonelor urbane protejate pot avea, conform continutului-cadru, părti structurate sub forma unor capitole sau sectiuni.

(3) Pentru planurile urbanistice prevăzute la alin. (2), următoarele părti vor fi semnate numai de specialisti cu drept de semnătură, apartinând uneia dintre următoarele categorii:

a) echipare edilitară - ingineri-urbanisti si ingineri de specialitate;

b) sociologie urbană si demografie - sociologi-urbanisti sau sociologi cu experientă în domeniul sociologiei urbane, geografi-urbanisti, geografi;

c) calitatea mediului - urbanisti diplomati, master urbanisti, geografi, urbanisti, ecologi, peisagisti diplomati, master peisagist, ingineri-urbanisti, ingineri de specialitate;

d) economie urbană - urbanisti diplomati, master urbanisti, economisti-urbanisti sau cu experientă în domeniul economiei urbane, geografi-urbanisti;

e) studii de istorie urbană - urbanisti diplomati, master urbanisti, arhitecti-urbanisti, arhitecti diplomati, istorici cu studii postuniversitare de urbanism sau cu experientă în domeniul istoriei urbane;

f) amenajare peisagistică - peisagisti diplomati, master peisagisti, master urbanist-peisagist, urbanisti-peisagisti, arhitecti-urbanisti, arhitecti-peisagisti, ingineri horticoli-peisagisti, ingineri silvici-peisagisti;

g) căi de comunicatii si transporturi - urbanisti diplomati, master urbanisti, ingineri-urbanisti, ingineri de specialitate;

h) studii de teren - ingineri de specialitate.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corelat cu prevederile reglementărilor privind continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Art. 13. - (1) Dreptul de semnătură se acordă pe perioadă nedeterminată si se supune îndeplinirii continue a cerintelor de acordare.

(2) Dacă nu mai sunt îndeplinite cerintele în baza căruia a fost acordat, dreptul de semnătură poate fi retras.

 

SECTIUNEA a 2-a

Specializarea

 

Art. 14. - Specializarea se realizează prin programe de formatie în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si peisagisticii care urmează formatiei de bază în sistem Bologna (ciclul al doilea - masterate academice si doctorat) sau în sistem postuniversitar (studii aprofundate, masterate postuniversitare, studii academice postuniversitare si studii de doctorat).

Art. 15. - (1) Programele de specializare vor fi diversificate, pentru a permite calificarea în: dezvoltare teritorială la nivel national, regional, urban si rural, planificare socială si servicii de prognoză, locuire, renovare urbană si rurală, transporturi, energie, comunicatii, peisagistică, protectia mediului natural si construit, recreere si turism, drept urban, management si marketing urban si regenerare urbană integrată, în raport cu care se obtine si dreptul de semnătură.

(2) În vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru a coordona documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, specialistii formati de facultătile de arhitectură si de cele din domeniile conexe urbanismului si amenajării teritoriului, începând cu promotia 2003, precum si licentiatii în urbanism sau peisagistică, începând cu promotia 2008, trebuie să absolve programele de masterat sau de specializare postuniversitară în domeniu, recunoscute conform Legii si agreate de către Registrul Urbanistilor din România, potrivit prezentului regulament.

(3) Pentru specialistii formati până la promotia 2002 inclusiv, absolvirea unor programe de specializare postuniversitară poate fi înlocuită cu dovedirea unei experiente profesionale în domeniu de minimum 6 ani de pe teritoriul unui stat membru.

(4) În vederea recunoasterii programelor de specializare si de masterate din domeniul amenajării teritoriului, al urbanismului si al peisagisticii, în sensul art. 4, la cererea institutiilor interesate, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România va emite o hotărâre de agreare la propunerea Comisiei profesionale, însărcinată să examineze continutul lor, si pe baza unui set de criterii stabilite si aprobate de Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România, în conformitate cu reglementările Consiliului European al Urbanistilor. Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România va asigura publicarea anuală a listei programelor agreate.

Art. 16. - Registrul Urbanistilor din România tine evidenta si avizează spre acreditare programele de specializare în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului care corespund exigentelor privind formarea specialistilor si practicarea profesiunii în domeniu, în conformitate cu reglementările privind calificarea la nivelul Uniunii Europene si la nivel national.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stagiul de practică profesională

 

Art. 17. - (1) Specialistii calificati mentionati la art. 4 lit. j) trebuie să efectueze, în vederea dobândirii dreptului de semnătură, un stagiu profesional, cu o durată efectivă de 2 ani de pe teritoriul unui stat membru, pe baza unor contracte individuale, sub îndrumarea unui specialist în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, cu drept de semnătură sau alt drept echivalent, acordat ori recunoscut conform regulamentului Registrului Urbanistilor din România, sau autorizat în statul membru de provenientă în cadrul unor structuri institutionale publice ori private. Perioada de stagiu pe teritoriul României începe de la data înscrierii ca stagiar în Registrul urbanistilor.

(2) Registrul Urbanistilor din România va prezenta lista cu programele de specializare de tip postuniversitar care, prin absolvire, vor echivala cu un an din perioada de stagiu profesional. Aceste programe de specializare de tip postuniversitar trebuie să contină module dedicate elaborării documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism în cuantum de minimum 30 de credite, precum si o perioadă de practică profesională în acest domeniu.

(3) Pentru specialistii calificati în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, mentionati la art. 4 lit. i), activitatea de specialitate cu durată de 6 ani înlocuieste stagiul profesional efectuat pe teritoriul României sau pe teritoriul altui stat membru.

(4) Registrul Urbanistilor din România stabileste prin regulament conditiile de desfăsurare a stagiului profesional, conditiile de echivalare a stagiilor profesionale efectuate în statele membre si de monitorizare a respectării acestora.

(5) Stagiul profesional, denumit în continuare stagiu, reprezintă perioada parcursă la începutul exercitării profesiei si are ca scop pregătirea si formarea profesională initială a stagiarului în vederea dobândirii dreptului de semnătură.

(6) Stagiul este obligatoriu si efectiv, cu exceptia situatiilor prevăzute de Lege si de prezentul regulament.

Art. 18. - (1) În perioada stagiului, specialistul îsi desfăsoară activitatea cu titlul profesional de stagiar sub care este înscris în Registrul urbanistilor, la sectiunea „Stagiari".

(2) Înscrierea ca stagiar în Registrul urbanistilor se face la cerere.

(3) În vederea înscrierii, odată cu cererea se depun:

a) copii de pe titlurile oficiale de calificare: diploma de absolvire sau, după caz, de licentă si, dacă este cazul, certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitară;

b) recomandările a 2 specialisti cu drept de semnătură sau alt drept echivalent pe teritoriul cel putin al unui stat membru, care sprijină cererea de înscriere în Registrul urbanistilor ca stagiar, dintre care unul se angajează să asigure îndrumarea profesională efectivă pe întreaga perioadă a stagiului.

Art. 19. - Pregătirea si formarea initială a specialistilor stagiari se realizează prin:

a) îndrumarea si formarea profesională continuă în cadrul formei de exercitare a profesiei cu care stagiarul se află în raporturi contractuale de colaborare, de subordonare ierarhică sau de salarizare de către specialistul în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, cu drept de semnătură ori alt drept echivalent în cadrul unor structuri institutionale publice sau private;

b) conferinte de stagiu, manifestări profesionale de specialitate.

Art. 20. - (1) Stagiarii au, pe întreaga durată a stagiului, următoarele drepturi:

a) pot colabora la întocmirea oricăror documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, semnate de specialisti cu drept de semnătură sau alt drept echivalent;

b) pot semna lucrări teoretice, studii, planuri si proiecte proprii întocmite pentru concursuri, expozitii sau alte manifestări de specialitate.

(2) Stagiarii au următoarele obligatii:

a) să respecte regulamentul privind conditiile de desfăsurare a stagiului profesional;

b) să desfăsoare o activitate efectivă în profesie si să anunte în scris orice motiv de suspendare a stagiului;

c) să îsi perfectioneze pregătirea profesională teoretică si să îsi însusească tehnicile de practică a profesiunii;

d) să participe la manifestările si programul de formare continuă în functiune;

e) stagiarul este supus tuturor dispozitiilor legale, statutare si deontologice.

Art. 21. - (1) La încheierea stagiului, stagiarul primeste de la îndrumătorul de stagiu un raport de evaluare, necesar sustinerii examenului de dobândire a dreptului de semnătură. Acest raport va fi însotit de o fisă-tip, cuprinzând informatii privind respectarea obligatiilor prevăzute la art. 20 alin. (2).

(2) La sustinerea examenului, stagiarul va prezenta în mod obligatoriu Caietul de stagiu în baza căruia se poate constata activitatea sa pe parcursul stagiului.

Art. 22. - (1) Stagiul se suspendă pe durata concentrării, concediului pentru cresterea copilului ori în cazuri de lipsă motivată din activitatea profesională sau în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa stagiarului.

(2) Perioada de stagiu efectuată anterior suspendării stagiului se ia în considerare la calculul duratei stagiului.

(3) Suspendarea stagiului se dispune, la cerere, de către Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România, care analizează împrejurările ce justifică lipsa din activitatea profesională si decide cu privire la durata suspendării si întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării.

(4) Perioada pentru care se suspendă efectuarea stagiului se înscrie în Registrul urbanistilor.

Art. 23. - Calitatea de stagiar se suspendă si în următoarele situatii:

a) în cazul în care stagiarul nu îsi exercită efectiv stagiul timp de un an;

b)în perioada interdictiei de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească.

Art. 24. - Calitatea de stagiar încetează:

a) prin renuntarea în scris la efectuarea stagiului:

b) prin deces;

c) dacă stagiarul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală.

 

CAPITOLUL III

Dobândirea dreptului de semnătură

 

Art. 25. - (1) Procedura de dobândire a dreptului de semnătură cuprinde următoarele etape:

a) înscrierea pentru atestarea dreptului de semnătură sau pentru sustinerea examenului de dobândire a dreptului de semnătură, după caz;

b) desfăsurarea procedurii de atestare a dreptului de semnătură sau, după caz, desfăsurarea examenului pentru dobândirea dreptului de semnătură;

c) acordarea dreptului de semnătură.

(2) Pentru a putea exercita dreptul de semnătură sau alt drept echivalent, specialistii calificati în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului se înscriu în Registrul Urbanistilor din România.


Art. 26. - (1) Înscrierea pentru atestarea dreptului de semnătură constă în:

a) depunerea dosarului pentru atestare la secretariatul comisiei de examinare;

b) verificarea continutului dosarului de către secretariatul comisiei de examinare;

c) transmiterea către comisie a dosarului verificat;

d) Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România poate solicita candidatilor să participe la o analiză asupra lucrărilor elaborate;

e) Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România poate respinge, motivat, înscrierea candidatilor si poate hotărî neacordarea dreptului de semnătură pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism.

(2) Înscrierea la examenul pentru dobândirea dreptului de semnătură constă în:

a) depunerea dosarului de înscriere la secretariatul comisiei de examinare;

b) verificarea continutului dosarului de către secretariatul comisiei de examinare;

c) acceptarea înscrierii la examen si programarea privind sustinerea lui.

Art. 27. - (1) Atestarea dreptului de semnătură prin evaluarea îndeplinirii cerintelor de admitere constă în:

a) recunoasterea titlurilor oficiale de calificare, prezentate în copii;

b) evaluarea, pe baza CV-ului, a experientei profesionale ca exercitiu continuu în realizarea de documentatii de specialitate;

c) evaluarea portofoliului de lucrări si a lucrărilor depuse în copii, în sensul calitătii lor, precum si interviu pentru evidentierea cunoasterii la zi de către solicitant a reglementărilor si politicilor din domeniu;

d) recomandarea a 2 specialisti cu drept de semnătură sau alt drept echivalent pe teritoriul cel putin al unui stat membru.

(2) Examenul pentru dobândirea dreptului de semnătură constă în evaluarea îndeplinirii conditiilor de acordare prin următoarele probe:

a) evaluarea continutului dosarului de înscriere în ceea ce priveste experienta acumulată pe durata stagiului, respectiv a practicii profesionale ca exercitiu continuu în domeniul elaborării de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si a Caietului de stagiu;

b) examinarea cunostintelor privind reglementările în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, în sensul evolutiei în timp a conceptiilor, tehnologiilor si legislatiei în domeniu;

c) interviu privind cunoasterea problemelor recente cu care se confruntă dezvoltarea urbană si teritorială în România, tendintele înregistrate la nivel european si experienta de practică profesională a specialistului.

(3) Probele mentionate la alin. (2) lit. a) si b) sunt eliminatorii, iar nepromovarea uneia dintre acestea atrage nepromovarea examenului, nemaifiind posibilă participarea la următoarele probe.

(4) Conditiile de examinare si de atestare a dreptului de semnătură nu se suprapun cu examinările, cerintele si controalele echivalente si comparabile la care specialistii, cetăteni ai statelor membre, au fost supusi anterior în acelasi stat sau într-un alt stat membru.

(5) Cetătenii statelor membre care solicită obtinerea dreptului de semnătură pe teritoriul României au calitatea de specialisti calificati în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului conform art. 4 lit. j), dar care nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obtinut pe teritoriul unuia dintre statele membre, vor dobândi, la cerere, drept de semnătură pe teritoriul României în aceleasi conditii ca si specialistii români calificati în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, cu respectarea dispozitiilor art. 6 alin. (5).

(6) Cetătenii statelor membre care solicită obtinerea dreptului de semnătură pe teritoriul României, dar nu au calitatea de specialisti calificati în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului conform art. 4 lit. j), vor dobândi, în conditiile legislatiei în vigoare, calitatea de specialisti calificati în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului si vor dobândi, la cerere, drept de semnătură pe teritoriul României în aceleasi conditii ca si cetătenii români.

(7) Cetătenii statelor membre de provenientă, precum si cetătenii statelor terte trebuie să detină cunostintele lingvistice necesare exercitării dreptului de semnătură.

Art. 28. - (1) Atestarea si examenul în vederea dobândirii dreptului de semnătură se desfăsoară, de regulă, trimestrial si se organizează de Registrul Urbanistilor din România, în cooperare cu Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" Bucuresti, cu Asociatia Profesională a Urbanistilor din România si cu autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.

(2) Examenul se desfăsoară la sediul din Bucuresti al Registrului Urbanistilor din România sau în alte orase din tară stabilite de către Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România, în situatia unei ponderi semnificative a candidatilor din zona respectivă, cu cooptarea ca membru în comisia de examinare a unui specialist cu drept de semnătură din zonă, de preferintă din învătământul superior de profil.

Art. 29. ccordarea dreptului de semnătură se face prin hotărâre a Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România, în urma validării rezultatelor.

Art. 30. - Pentru atestare si examinare privind dobândirea dreptului de semnătură, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România stabileste tarife care să acopere cheltuielile ocazionate de functionarea comisiei de examinare, de înregistrarea si de gestionarea evidentei privind dreptul de semnătură.

Art. 31. - (1) Pentru desfăsurarea atestării sau examinării se instituie o comisie de examinare.

(2) Comisia de examinare este condusă de un presedinte.

(3) Comisia de examinare va fi formată din 7 membri titulari si 4 membri supleanti, numiti după cum urmează:

a) Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România numeste presedintele si presedintele delegat ai comisiei de examinare dintre membri săi, precum si alti 2 membri dintre specialistii cu drept de semnătură înscrisi în Registrul urbanistilor;

b) 2 membri titulari vor fi numiti de către autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismul;

c) 2 membri titulari vor fi numiti de către Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" Bucuresti.

(4) Membrii supleanti se numesc în acelasi mod ca membrii titulari de către fiecare dintre institutiile prevăzute la alin. (3).

(5) Membrii comisiei de examinare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie specialisti cu drept de semnătură;

b) să aibă o vechime în profesie de minimum 10 ani.

(6) În componenta comisiei de examinare va fi asigurat un echilibru numeric între specialistii provenind din mediul universitar si cei care desfăsoară în principal activitate de elaborare de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism.

(7) Mandatul comisiei de examinare este de 2 ani si sunt admise maximum 4 mandate consecutive pentru oricare dintre membrii acesteia, în conditiile în care la încheierea fiecărui mandat se înlocuiesc cel putin 2 membri ai comisiei.

(8) Membrii comisiei de examinare primesc indemnizatie de sedintă, al cărei cuantum se stabileste de către Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România.

(9) Secretariatul comisiei de examinare se asigură de către Secretariatul Registrului Urbanistilor din România.

Art. 32. - Data atestării sau desfăsurării examenului se stabileste de către comisia de examinare si este anuntată pe pagina de internet a Registrului Urbanistilor din România, cu cel putin 15 zile înainte, împreună cu:

a) calendarul, modul de desfăsurare si sistemul de punctare;

b) continutul dosarului de înscriere;

c) lista reglementărilor legale în vigoare în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului;

d) tematica si bibliografia.

Art. 33. - Înscrierea la atestare sau la examen se face prin depunerea unui dosar, care cuprinde:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae care să cuprindă descrierea în detaliu a activitătii profesionale;

c) titluri oficiale de calificare, în copie;

d) certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitară si alte certificate de atestare a altor specializări, în copie;

e) alte documente care atestă pregătirea profesională sau recunoasterea activitătii profesionale;

f) raportul de evaluare a desfăsurării stagiului profesional, dacă este cazul;

g) portofoliul de lucrări;

h) lista de cărti, studii si articole de specialitate publicate;

i) fotocopii după plansele de reglementări din planurile urbanistice generale/planurile urbanistice zonale întocmite, la scară redusă;

j) dovada achitării tarifului de examinare.

Art. 34. - (1) În vederea atestării, comisia de examinare evaluează materialele depuse în dosarul solicitantului si propune Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România validarea cererii. În cazul respingerii cererii, comisia de examinare motivează respingerea.

(2) În vederea examinării candidatilor, comisia de examinare stabileste sistemul si baremele de punctare, precum si punctajul minim necesar pentru promovarea examenului, făcându-le publice odată cu anuntarea examenului.

(3) Ponderea rezultatelor obtinute la cele 3 probe ale examenului în cadrul punctajului final este:

a) 40% pentru continutul dosarului de înscriere, inclusiv al portofoliului de lucrări;

b) 30% pentru examinarea cunostintelor privind reglementările în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului;

c) 30% pentru interviu.

(4) Rezultatul examenului se exprimă printr-un punctaj rezultat prin însumarea evaluărilor la cele 3 probe, conform ponderilor prevăzute la alin. (3), si se face public prin afisare pe site-ul Registrului Urbanistilor din România, prin grija comisiei de examinare.

Art. 35. - (1) Contestatiile privind înscrierea candidatilor, rezultatele evaluărilor sau desfăsurarea examenului pot fi depuse în termen de 48 de ore de la anuntarea rezultatelor examenului, la Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România, care va răspunde contestatiilor în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestatiilor.

(2) Hotărârile Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România, rezultatele evaluărilor sau procedura de desfăsurare a examenelor pot fi atacate în justitie în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 36. - (1) Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România validează rezultatele atestării sau examenului si acordă, prin hotărâre, dreptul de semnătură specialistilor, în termen de 30 de zile de la încheierea examenului si nu mai târziu de 100 de zile de la depunerea dosarului complet.

(2) Specialistii care au dobândit dreptul de semnătură primesc certificate de atestare a dreptului de semnătură, în care sunt înscrise categoriile de documentatii pentru care acestea s-au acordat, precum si titlul atestat conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Certificatele de atestare a dreptului de semnătură sunt însotite de o anexă care cuprinde rezultatele examenului sustinut.

(4) Specialistii pot exercita dreptul de semnătură sau alt drept echivalent numai după înscrierea în Registrul urbanistilor, pe baza documentului de atestare a dreptului de semnătură.

Art. 37. - (1) Activitatea profesională în domeniu pe parcursul exercitării dreptului de semnătură se evaluează în baza înregistrării lucrărilor la Registrul Urbanistilor din România prin dovada achitării tarifului privind exercitarea dreptului de semnătură pentru coordonare si prin fisele anuale pentru specialistii elaboratori de părti de documentatie de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

(2) Dreptul de semnătură poate fi suspendat pe o perioadă limitată în situatia nerespectării obligatiilor privind exercitarea lui.

(3) Suspendarea dreptului de semnătură este reglementată prin Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România si este stabilită de către Comisia de disciplină.

Art. 38. - (1) Specialistii cu drept de semnătură sau alt drept echivalent înscrisi în Registrul urbanistilor primesc certificate si stampile în concordantă cu hotărârea de atestare a dreptului de semnătură.

(2) În situatia dobândirii mai multor certificate de atestare a dreptului de semnătură, la date diferite, pentru mai multe categorii de documentatii, stampila se preschimbă, cuprinzând informatiile actualizate, astfel încât fiecare specialist cu drept de semnătură va poseda o singură stampilă.

(3) Stampila cuprinde numele si prenumele titularului si categoriile de documentatii pentru care poate fi exercitat dreptul de semnătură.

 

CAPITOLUL IV

Exercitarea dreptului de semnătură

 

SECTIUNEA 1

Modul de exercitare a dreptului de semnătură

 

Art. 39. - (1) Dreptul de semnătură se exercită prin semnarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, inclusiv a studiilor, si prin aplicarea stampilei.


(2) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se semnează în modul următor:

a) pe pagina de titlu, pentru toate piesele scrise; si

b) pe toate piesele desenate prevăzute ca obligatorii de reglementările privind continutul-cadru al documentatiilor.

(3) Exercitarea dreptului de semnătură se urmăreste de către Registrul Urbanistilor din România prin înregistrarea achitării tarifului. În acest sens, pe dovada de plată se vor consemna toate informatiile de identificare a documentatiei, precum si a coordonatorului acesteia.

Art. 40. - Specialistii cu drept de semnătură au următoarele drepturi, cu respectarea legislatiei în vigoare:

a) să elaboreze si/sau să verifice în calitate de coordonator si să semneze categoriile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru care au obtinut drept de semnătură, conform prezentului regulament;

b) să fie permanent informati, prin grija Registrului Urbanistilor din România, despre schimbările intervenite în cadrul legal si despre initiativele reglementare în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului;

c) să folosească în toate înscrisurile cu caracter profesional, pe lângă titlul academic de bază si titlul profesional, după caz, mentiunea „specialist cu drept de semnătură în urbanism si amenajarea teritoriului", precum si competenta de elaborare a documentatiei înscrisă în Registrul urbanistilor.

Art. 41. - Obligatiile specialistilor cu drept de semnătură sunt următoarele:

a) să respecte prezentul regulament;

b) să cunoască si să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de urbanist;

c) să manifeste constiinciozitate si probitate profesională si să îsi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, întreaga responsabilitate profesională fată de beneficiar si autoritătile administratiei publice centrale si locale;

d) să urmărească, în desfăsurarea activitătii sale, echilibrul între interesul public si cel privat;

e) să facă cunoscute beneficiarului cerintele privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiei;

f) să sustină, alături de beneficiar, avizarea si promovarea documentatiei în procesul de avizare si aprobare;

g) să notifice beneficiarului situatiile care pot conduce la o calitate profesională necorespunzătoare a documentatiei sau la nerespectarea reglementărilor privind procesul de elaborare, avizare si aprobare;

h) să se preocupe de perfectionarea calificării profesionale si de cunoasterea reglementărilor legale în domeniu;

i) să achite tarifele privind exercitarea dreptului de semnătură, în raport cu înregistrarea acestora în vederea recunoasterii activitătii în domeniu a respectivului specialist, potrivit prevederilor prezentului regulament;

j) să nu semneze în calitate de coordonator o documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism, dacă apreciază continutul acesteia ca fiind de o calitate profesională necorespunzătoare sau că nu au fost respectate reglementările privind continutul si procesul de elaborare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dreptul de autor

 

Art. 42. - (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, studiile si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism ori părti din acestea constituie opere de creatie intelectuală (opere stiintifice) ale unor persoane fizice sau, după caz, persoane juridice, fiind recunoscute si protejate - independent de aducerea la cunostinta publică, prin simplul fapt al realizării lor, chiar neterminate.

(2) Studiile si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism sunt opere colective în care contributiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create, cu exceptia structurării proceselor de planificare urbană si teritorială si creatiei spatiale.

Art. 43. - Pot face obiectul dreptului de autor, în conditiile legii:

1. La planurile de amenajare a teritoriului zonal si judetean, dreptul de autor are ca obiect plansa de ilustrare a scenariilor de dezvoltare propuse.

2. La planurile urbanistice generale si zonale, dreptul de autor are ca obiect conformarea spatiilor publice si private, configuratia spatială, cuprinse în plansa de ilustrare urbanistică.

3. La planurile urbanistice de detaliu, dreptul de autor are ca obiect conformarea volumelor construibile cuprinse în plansa de ilustrare urbanistică.

4. Utilizarea în forma originară a documentatiilor care intră sub incidenta Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, conform pct. 1-3, se va face cu mentionarea numelui autorului.

5. Dreptul de autor prevăzut la pct. 1-3 poate fi invocat numai în baza unei clauze speciale prevăzute în contractul dintre părti, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 44. - (1) Încălcarea prevederilor Legii se sanctionează potrivit legii.

(2) Constituie abatere disciplinară supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentatii de urbanism incomplete ori care contine date eronate.

(3) La constatarea abaterilor disciplinare prin sesizarea venită din partea unei persoane fizice sau juridice ori prin autosesizare, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România este obligat să analizeze situatia si să decidă măsurile disciplinare în conformitate cu Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Comisiei de disciplină.

Art. 45. - Dovedirea capacitătii profesionale se face prin anexarea la documentatia de amenajare a teritoriului sau de urbanism depusă spre avizare ori spre aprobare a unei fotocopii a certificatului de atestare eliberat de Registrul Urbanistilor din România, precum si prin aplicarea stampilei pe respectiva documentatie.

Art. 46. - (1) La încredintarea elaborării documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism este obligatorie existenta în cadrul entitătii elaboratoare a unui specialist cu drept de semnătură, în calitate de coordonator, pentru categoria respectivă de documentatii, si trebuie îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) specialistul cu drept de semnătură trebuie să fie angajat cu contract individual de muncă la respectiva entitate elaboratoare;

b) entitatea elaboratoare trebuie să aibă ca obiect principal de activitate „Activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea", conform clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, editia revizuită.


(2) Controlul îndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1) se exercită după cum urmează:

a) pentru lucrările finantate din fonduri publice, la prezentarea documentelor de calificare;

b) pentru lucrările finantate din fonduri private, la avizarea documentatiei.

Art. 47. - În situatia în care documentatia este elaborată în cadrul autoritătii publice centrale care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismul sau în structuri specializate în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului ale primăriilor, respectiv consiliilor judetene, functionarii publici pot exercita dreptul de semnătură dobândit în conditiile prezentului regulament dacă participă la elaborare în cadrul sarcinilor de serviciu, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 48. - Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute de prezentul regulament pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică în 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic.

Art. 49. - (1) Pentru specialistii care ocupă functiile de arhitect-sef al judetului, arhitect-sef al municipiului, arhitect-sef al sectorului sau arhitect-sef al orasului, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România poate decide echivalarea experientei de coordonare a aplicării prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism cu practica profesională prevăzută la art. 15 alin. (3).

(2) Echivalarea mentionată la alin. (1) se poate decide numai dacă:

a) experienta este de minimum 4 ani în functia de arhitect-sef;

b) pregătirea profesională corespunde prevederilor art. 10- 12.

(3) Echivalarea se poate face numai în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru următoarele documentatii:

a) planurile de urbanism si regulamentele aferente, pentru arhitectii-sefi de orase si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) planurile de urbanism si regulamentele aferente, planurile de amenajare a teritoriului metropolitan sau periurban, după caz, pentru arhitectii-sefi ai municipiilor;

c) planurile de urbanism si regulamentele aferente, planurile de amenajare a teritoriului metropolitan, periurban, judetean, interjudetean, regional sau transfrontalier, pentru arhitectii-sefi ai judetelor.

(4) Echivalarea se decide în urma analizării individuale a cazurilor, la cererea celor interesati, după depunerea unui dosar al cărui continut se va stabili de către Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România.

Art. 50. - (1) Absolventii unei institutii de învătământ superior din străinătate, cetăteni români sau străini, pot dobândi drept de semnătură în cazul în care titlul oficial de calificare este recunoscut de statul român, prin intermediul Registrului Urbanistilor din România, în calitate de autoritate competentă corespunzătoare, potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procedura de acordare a dreptului de semnătură pentru absolventii prevăzuti la alin. (1) este prevăzută de prezentul regulament.

(3) Specialistii cetăteni ai statelor terte care au drept de semnătură sau alt drept echivalent în urbanism si amenajarea teritoriului pot dobândi drept de semnătură în România, dacă există conventii de reciprocitate încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare si dacă promovează un examen privind legislatia română în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului.

(4) Cetătenii statelor membre vor putea dobândi drept de semnătură pe baza recunoasterii titlului oficial de calificare în conformitate cu prevederile legale privind recunoasterea titlurilor oficiale de calificare pentru profesiile reglementate din România, cu respectarea prevederilor art. 6.

Art. 51. - (1) Pentru exercitarea dreptului de semnătură se achită un tarif, pentru fiecare documentatie elaborată, în contul Registrului Urbanistilor din România.

(2) Cuantumul tarifului, în sumă fixă, se stabileste prin hotărâre a Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România.

(3) La depunerea documentatiei spre aprobare, conform prevederilor legii, se prezintă dovada plătii tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbanistilor din România.

Art. 52. - (1) În situatia înregistrării unui mare număr de înscrieri, pot fi organizate mai multe examene de dobândire a dreptului de semnătură.

(2) Decizia privind organizarea examenelor apartine Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România.

Art. 53. - (1) Programele academice de formare si cele de specializare din domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, care au functionat sau functionează si au fost acreditate potrivit prevederilor legale, pot fi recunoscute, în vederea obtinerii dreptului de semnătură, de către Registrul Urbanistilor din România din oficiu.

(2) Programele academice de formare si cele de specializare din domeniul amenajării teritoriului si urbanismului care se înfiintează după intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru a avea consecintă conform art. 4, vor fi avizate de către Registrul Urbanistilor din România prin procedura indicată la art. 15 alin. (4); acest aviz poate fi solicitat la acreditarea formatiei respective, potrivit prevederilor legale.

(3) Recunoasterea va avea în vedere modul în care acestea răspund exigentelor si problematicii profesionale în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului.

Art. 54. - (1) Acordarea dreptului de semnătură pentru capitole sau sectiuni ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevăzut la art. 12, se face potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) Modalitătile specifice de acordare a dreptului de semnătură pentru diferitele categorii de specialisti vor fi stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România.

Art. 55. - În situatia modificării structurii programelor de formare a specialistilor sau continutului documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România este abilitat să propună autoritătii publice centrale care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismul adaptarea prezentului regulament la noile cerinte, cu respectarea exigentelor si limitărilor privind exercitarea dreptului de semnătură în functie de pregătirea academică, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 56. - Anexa cuprinzând Schema A privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si înscrierea în Registrul urbanistilor - absolventi de studii universitare până în anul 2002 inclusiv si schemele B si C privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si înscrierea în Registrul urbanistilor - absolventi de studii universitare începând cu anul 2003 face parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXĂ
la regulament

 

SCHEMA A

privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si înscrierea în Registrul urbanistilor - absolventi de studii universitare până în anul 2002 inclusiv


SCHEMA B

privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si înscrierea în Registrul urbanistilor - absolventi de studii universitare după anul 2002, urbanism si peisagistică

 


SCHEMA C

privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si înscrierea în Registrul urbanistilor - absolventi de studii universitare după anul 2002, arhitectură si domenii conexe

 

 


 

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, Registrul Urbanistilor din România este institutie publică, având misiunea de a gestiona, ca autoritate profesională, dreptul de semnătură în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului, de a recunoaste calificările profesionale în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Registrul Urbanistilor din România se înfiintează ca institutie publică, autonomă, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul urbanistilor si de exercitare a dreptului de semnătură, de recunoastere a titlurilor oficiale de calificare, de acordare a titlurilor profesionale, precum si din alte surse legale.

(3) Registrul Urbanistilor din România este autoritatea profesională care atestă calitatea de expert în domeniu, conferă titlurile profesionale si promovează calitatea profesiei.

(4) Registrul Urbanistilor din România este autoritate competentă, utilizator al Sistemului de informare al pietei interne (IMI), în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(5) Registrul Urbanistilor din România are sediul central în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Documentul pentru evidenta specialistilor cu drept de semnătură pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism este Registrul urbanistilor, denumit în continuare registru.

(2) În registru sunt înscrisi specialistii care au dobândit dreptul de semnătură, stagiarii, precum si profesionistii care participă la realizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Registrul Urbanistilor din România îndeplineste, cu respectarea reglementărilor în vigoare, următoarele atributii:

1. organizează examenele privind dobândirea dreptului de semnătură în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, conform Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;

2. asigură si gestionează evidenta specialistilor cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului;

3. stabileste, în detaliu, modalitătile de exercitare a dreptului de semnătură în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului;

4. monitorizează aplicarea si respectarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism;

5. controlează exercitarea dreptului de semnătură în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, ca urmare a sesizării autoritătilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii, a persoanelor juridice si fizice sau din oficiu, si stabileste aplicarea sanctiunilor disciplinare potrivit reglementărilor în vigoare;

6. elaborează Statutul profesiunii de urbanist, care se supune aprobării Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România în conformitate cu legislatia în vigoare;

7. asigură publicitatea privind specialistii înscrisi în registru;

8. propune si participă la elaborarea de reglementări în domeniul planificării teritoriale si de urbanism si în cel al proiectării urbane;

9. avizează din punct de vedere tehnic, la cererea institutiilor interesate, norme metodologice privind elaborarea, avizarea, aprobarea si continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

10. organizează expozitii de specialitate si concursuri de urbanism, nationale si internationale, si alte manifestări profesionale de interes national si international;

11. editează împreună cu Asociatia Profesională a Urbanistilor din România publicatii de specialitate, având rol de informare si promovare a bunelor practici si de critică în domeniu;

12. acordă sponsorizări, premii pentru cele mai bune lucrări realizate si burse pentru formarea specialistilor în învătământul superior de specialitate;

13. organizează si reglementează activitatea de formare continuă a specialistilor cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului;

14. monitorizează procesul de formare continuă a specialistilor cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului si stabileste criteriile de evaluare;

15. desfăsoară activităti cu caracter economic, conform legii, al căror profit va fi utilizat pentru îndeplinirea atributiilor;

16. mentine o permanentă comunicare cu structurile sale si cu specialistii cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului înscrisi în registru;

17. Îndeplineste si alte atributii, conform legislatiei în vigoare;

18. promovează domeniul si profesiunea de urbanist;

19. Îndeplineste toate activitătile legale în calitate de autoritate competentă în domeniul recunoasterii titlurilor oficiale de calificare în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului;

20. reglementează acordarea titlurilor profesionale în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Registrul Urbanistilor din România contribuie la definirea locului si rolului specialistilor si profesionistilor în dezvoltarea teritorială si urbană, promovează valorile profesionale si interesul public în practica de amenajare a teritoriului si urbanism.

Art. 4. - În îndeplinirea atributiilor sale, în conformitate cu reglementările în vigoare, Registrul Urbanistilor din România:

1. cooperează cu ministerele, institutiile centrale, prefecturile, cu autoritătile administratiei publice locale - consilii locale, consilii judetene, primării, precum si cu structurile asociative ale administratiei publice;

2. cooperează cu alte organizatii profesionale în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, precum si cu asociatiile profesionistilor în amenajarea teritoriului si urbanism din administratia publică locală - Asociatia Arhitectilor Sefi de Municipii din România, Asociatia Arhitectilor Sefi de Judete din România - ori cu alte asociatii similare;

3. cooperează cu Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" Bucuresti si cu celelalte institutii de învătământ superior care desfăsoară programe de formare acreditate;

4. se consultă cu Ordinul Arhitectilor din România privind practica profesională în urbanism si în amenajarea teritoriului;


5. urmăreste formatia continuă a specialistilor cu drept de semnătură în conformitate cu cerintele Consiliului European al Urbanistilor si cooperează cu institutiile care desfăsoară programe de formare continuă sau programe de asistentă în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului din tară si din străinătate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

 

Art. 5. - Registrul Urbanistilor din România are următoarea structură organizatorică:

1. presedintele;

2. Consiliul Superior;

3. comisii de specialitate;

4. Secretariatul.

Art. 6. - (1) Consiliul Superior este organul de conducere al Registrului Urbanistilor din România.

(2) Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România (Consiliul Superior) are 13 membri titulari si 6 supleanti, desemnati după cum urmează:

a) 4 membri titulari si un supleant, de către autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismul;

b) 2 membri titulari si un supleant, de către Asociatia Profesională a Urbanistilor din România;

c) 3 membri titulari si un supleant, de către Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu" Bucuresti;

d) 1 membru titular si un supleant, de către Asociatia Arhitectilor Sefi de Judete din România;

e) 1 membru titular si un supleant, de către Asociatia Arhitectilor Sefi de Municipii din România;

f) 2 membri titulari si un supleant, de către Ordinul Arhitectilor din România.

(3) Pot fi desemnati pentru functia de membru al Consiliului Superior specialistii si profesionistii în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, cu cel putin 10 ani de activitate profesională în domeniu si reputatie profesională recunoscută, cu drept de semnătură pentru documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu tarifele plătite la zi si care nu au suferit sanctiuni penale, disciplinare sau administrative în exercitarea profesiunii.

(4) Membrii supleanti ai Consiliului Superior înlocuiesc de drept membrii titulari în situatia în care acestia se află în imposibilitatea exercitării mandatului pentru o durată mai mare de 4 luni sau a nerespectării conditiilor prevăzute la alin. (3).

(5) La lucrările Consiliului Superior participă, cu statut de invitat, un reprezentant al studentilor urbanisti.

(6) Activitatea curentă a Registrului Urbanistilor din România este asigurată de un secretariat subordonat Consiliului Superior, condus de directorul executiv al acestuia.

Art. 7. - (1) Consiliul Superior are următoarele atributii în dobândirea si exercitarea dreptului de semnătură:

1. stabileste data si locul de desfăsurare a atestării sau a examenului de dobândire a dreptului de semnătură;

2. numeste presedintele si presedintele delegat ai Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură;

3. analizează si solutionează contestatiile privind respectarea regulilor de desfăsurare a atestării sau a examenului privind dobândirea dreptului de semnătură;

4. hotărăste acordarea dreptului de semnătură specialistilor care au promovat atestarea sau examenul si emite certificatele de atestare;

5. hotărăste înscrierea în registru;

6. hotărăste aplicarea sanctiunilor disciplinare, constată încetarea calitătii de specialist cu drept de semnătură în orice alte cazuri neimplicând răspunderea disciplinară, în conditiile prezentului regulament si ale celorlalte reglementări aplicabile;

7. coordonează elaborarea si aprobă procedurile privind acordarea dreptului de semnătură pentru capitole sau sectiuni ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

8. arbitrează, la cerere, litigii de natură profesională între specialistii cu drept de semnătură înscrisi în registru;

9. Îndeplineste orice alte atributii, în conditiile prezentului regulament si ale celorlalte reglementări aplicabile.

(2) Consiliul Superior îndeplineste, potrivit legislatiei în vigoare, următoarele atributii în domeniul practicii profesiunii de urbanist;

1. coordonează, împreună cu Asociatia Profesională a Urbanistilor din România, elaborarea Statutului profesiunii de urbanist.

2. avizează sau, după caz, recunoaste programe academice de formare sau de specializare în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului.

(3) Consiliul Superior îndeplineste, potrivit legislatiei în vigoare, următoarele atributii privind cooperarea cu alte organizatii:

1. Încheie conventii de cooperare cu institutii publice sau cu alte persoane juridice române;

2. Încheie conventii de cooperare bilaterală sau multilaterală cu organizatii similare de peste hotare;

3. reprezintă, prin presedinte sau un alt reprezentant, interesele profesionistilor români din domeniu în cadrul Consiliului European al Urbanistilor.

(4) Consiliul Superior îndeplineste, potrivit legislatiei în vigoare, următoarele atributii în activitatea curentă a Registrului Urbanistilor din România:

1. aprobă programe si proiecte ce urmăresc îndeplinirea atributiilor Registrului Urbanistilor din România, în raport cu resursele disponibile;

2. Înfiintează comisii de lucru, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament;

3. validează componenta comisiilor de specialitate si de lucru;

4. aprobă regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor Registrului Urbanistilor din România, precum si regulamentul privind formatia continuă;

5. aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Registrului Urbanistilor din România si executarea acestuia, în conditiile legii, cu evidentierea resurselor si cheltuielilor alocate în functie de obiectivele aprobate, defalcat pe Secretariat, birouri teritoriale si comisii;

6. aprobă numărul si schema de personal angajat în Secretariat, precum si cuantumul salariilor acestuia;

7. hotărăste asupra patrimoniului Registrului Urbanistilor din România;

8. stabileste sediul central al Registrului Urbanistilor din România, înfiintează birourile sale teritoriale si stabileste sediile acestora, după caz;

9. stabileste tariful de exercitare a dreptului de semnătură, pe categorii de documentatii;

10. stabileste tarifele de atestare, examinare si de înscriere în Registrul Urbanistilor din România;

11. aprobă desfăsurarea de activităti cu caracter economic ce au drept scop cresterea resurselor financiare ale Registrului Urbanistilor din România;

12. decide asupra acceptării si folosirii de donatii, sponsorizări în vederea îndeplinirii atributiilor Registrului Urbanistilor din România;

13. aprobă raportul anual al directorului executiv;

14. organizează expozitii de specialitate si concursuri de urbanism nationale si internationale, manifestări profesionale de interes local si national;

15. aprobă editarea publicatiilor de specialitate;


16. hotărăste acordarea de sponsorizări, premii care se acordă celor mai bune lucrări de specialitate si burse pentru formarea specialistilor în învătământul superior de specialitate si stabileste cuantumul acestora;

17. aprobă înfiintarea si acordarea unor distinctii profesionale si propune acordarea de ordine si medalii ale României;

18. aprobă cuantumul indemnizatiei de sedintă pentru membrii Consiliului Superior, comisiilor si colegiului de redactie;

19. aprobă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România, cu avizul autoritătii publice centrale care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismului;

20. asigură continuitatea functionării Registrului Urbanistilor din România prin solicitarea nominalizărilor reprezentantilor institutiilor si asociatiilor care sunt reprezentate în Consiliul Superior.

Art. 8. - (1) Consiliul Superior se întruneste în sedinte la sediul Registrului Urbanistilor din România, ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a cel putin 5 dintre membrii săi.

(2) Convocarea Consiliului Superior se face în scris, de regulă cu o săptămână înainte de data sedintei, cu specificarea datei, a orei si a ordinii de zi a sedintei.

(3) Materialele ce urmează a fi analizate în sedintele ordinare vor fi transmise membrilor Consiliului Superior odată cu convocarea pentru sedintă.

(4) La sedintele Consiliului Superior pot fi invitati specialisti cu drept de semnătură si alti profesionisti din domeniu, în vederea analizării problemelor de pe ordinea de zi.

(5) În activitatea ce o desfăsoară, Consiliul Superior adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.

(6) La număr egal de voturi, votul presedintelui Registrului Urbanistilor din România este decisiv.

(7) Lucrările sedintelor se consemnează într-un registru special, care poate fi consultat numai de către specialistii cu drept de semnătură înscrisi în registru.

(8) La încheierea mandatului, Consiliul Superior întocmeste un raport de activitate ce se transmite organizatiilor care desemnează membrii Consiliului Superior, fiind accesibil specialistilor cu drept de semnătură înscrisi în registru.

(9) Pentru participarea la sedintele Consiliului Superior, membrii acestuia primesc o indemnizatie.

(10) Sedintele Consiliului Superior se desfăsoară pe bază de regulament propriu de functionare.

Art. 9. - (1) Presedintele Registrului Urbanistilor din România este desemnat de către Consiliul Superior dintre membrii acestuia, prin vot direct, cu majoritatea voturilor.

(2) Presedintele reprezintă Registrul Urbanistilor din România în relatiile cu autoritătile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate.

(3) Presedintele conduce lucrările Consiliului Superior si coordonează activitatea directorului executiv, conducător al Secretariatului Registrului Urbanistilor din România, precum si a birourilor teritoriale.

(4) Presedintele poate decide formarea de grupuri de lucru pentru problemele aflate pe agenda Consiliului Superior si se poate implica în medierea litigiilor profesionale, în conformitate cu prevederile regulamentelor aprobate de Consiliul Superior.

(5) În situatia imposibilitătii exercitării mandatului, pe perioade determinate, exercitarea atributiilor se deleagă presedintelui delegat desemnat de către Consiliul Superior dintre membrii acestuia, prin vot direct, cu majoritatea voturilor.

(6) În activitatea pe care o desfăsoară, presedintele emite decizii.

Art. 10. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor Registrului Urbanistilor din România, Consiliul Superior înfiintează comisii de specialitate.

(2) Comisiile Registrului Urbanistilor din România sunt:

1. Comisia profesională;

2. Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură;

3. Comisia de disciplină;

4. Comisia de cenzori.

(3) Comisiile au caracter permanent pe durata mandatului încredintat de către Consiliul Superior.

(4) Consiliul Superior poate decide înfiintarea unor comisii de lucru, altele decât cele prevăzute la alin. (2), cu caracter permanent sau pentru o durată limitată de timp.

(5) Membrii comisiilor trebuie să îndeplinească aceleasi conditii ca membrii Consiliului Superior, potrivit art. 6 alin. (3).

(6) Din Comisia de cenzori va face parte un expert contabil.

(7) Componenta si functionarea comisiilor se stabilesc prin regulament aprobat de către Consiliul Superior.

(8) Secretariatul comisiilor este asigurat de către Secretariatul Registrului Urbanistilor din România (Secretariatul).

(9) În activitatea desfăsurată, comisiile formulează propuneri/întocmesc rapoarte, în conformitate cu prezentul regulament si cu celelalte reglementări aplicabile.

Art. 11. - (1) Comisia profesională are următoarele obiective principale:

a) definirea statutului si monitorizarea stării profesiunii, precum si a locului si rolului profesionistului în urbanism si amenajarea teritoriului, în raport cu evolutia asezărilor umane si a teritoriului;

b) evaluarea modului în care practicarea profesiunii si exercitarea dreptului de semnătură răspund problemelor de dezvoltare urbană si teritorială si respectă reglementările tehnice în domeniu;

c) cresterea gradului de adecvare a programelor de formare de bază si continuă la necesitătile impuse de dezvoltarea urbană si teritorială.

(2) Comisia profesională are următoarele atributii, în conformitate cu reglementările în vigoare:

a) participă la elaborarea statutului profesiunii si a codului deontologic;

b) analizează si evaluează propunerile de reglementări privind activitătile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si pe cele referitoare la continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

c) întocmeste rapoarte privind statutul profesiunii în alte tări;

d) propune sau, după caz, evaluează programe si proiecte de cooperare profesională - conferinte, seminare, ateliere;

e) emite propuneri privind dezvoltarea domeniului (participare activă, sprijinirea autoritătii centrale din domeniu) - modificări ale legislatiei, ale documentatiilor - si propune noi tipuri de documentatii;

f) analizează, la solicitarea Consiliului Superior, precum si pe baza audierii unor experti, după caz, calitatea profesională a unor documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism si, în cazul în care se constată încălcarea prezentului regulament, propune suspendarea dreptului de semnătură ca sanctiune disciplinară;

g) analizează modul în care se exercită dreptul de semnătură, initiind actiuni de monitorizare;

h) structurează si avizează continutul programelor de specializare si formare continuă din domeniu, desfăsurate de Registrul Urbanistilor din România, împreună cu autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismului si/ori în cooperare cu institutii de învătământ superior sau cu alte persoane juridice;


i) analizează si propune avizarea sau, după caz, recunoasterea programelor academice de formare sau de specializare, precum si a programelor de formare continuă în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului în vederea desăvârsirii calificării.

(3) Obiectivele, atributiile, componenta si modul de lucru ale Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură sunt stabilite prin Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism.

(4) Comisia de disciplină are următoarele atributii principale:

a) se autosesizează;

b) cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;

c) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare;

d) propune sanctiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Comisiei de disciplină si le înaintează Consiliului Superior în vederea aplicării acestora;

e) formulează propuneri cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează Consiliului Superior.

(5) Comisia de cenzori are ca principală atributie controlul privind modul în care sunt utilizate resursele Registrului Urbanistilor din România, verificând:

a) modul în care este gestionat patrimoniul Registrului Urbanistilor din România;

b) dacă operatiunile financiare se desfăsoară în conditiile legii, sunt conforme cu hotărârile Consiliului Superior si dacă se înscriu în prevederile bugetului aprobat;

c) legalitatea bilantului contabil al Registrului Urbanistilor din România.

(6) Comisia de cenzori întocmeste si transmite Consiliului Superior rapoarte.

Art. 12. - (1) Secretariatul asigură desfăsurarea activitătii curente în baza hotărârilor Consiliului Superior.

(2) Secretariatul se compune din directorul executiv si din personalul angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(3) Organigrama este aprobată de Consiliul Superior.

(4) Salarizarea personalului Secretariatului si birourilor teritoriale ale Registrului Urbanistilor din România se face potrivit reglementărilor în vigoare, specifice institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

(5) Directorul executiv este numit de către Consiliul Superior, conform legislatiei în vigoare.

(6) Directorul executiv are următoarele atributii principale:

a) conduce activitatea curentă a Registrului Urbanistilor din România;

b) pune în aplicare hotărârile Consiliului Superior si deciziile presedintelui;

c) asigură toate conditiile pentru desfăsurarea lucrărilor Consiliului Superior si ale comisiilor de lucru ale Registrului Urbanistilor din România;

d) asigură gestionarea curentă a patrimoniului Registrului Urbanistilor din România;

e) asigură întocmirea si executia bugetului Registrului Urbanistilor din România;

f) coordonează activitatea birourilor teritoriale ale Registrului Urbanistilor din România;

g) coordonează activitătile cu caracter economic desfăsurate de Registrul Urbanistilor din România, conform prevederilor art. 3 alin. (1).

(7) Directorul executiv prezintă Consiliului Superior, la fiecare reuniune a acestuia, rapoarte privind activitatea curentă, precum si informări detaliate asupra unor subiecte, ca urmare a solicitării presedintelui sau membrilor Consiliului Superior.

(8) In activitatea sa, directorul executiv emite dispozitii.

(9) Regulamentele de organizare si functionare ale Secretariatului si birourilor teritoriale ale Registrului Urbanistilor din România se aprobă de Consiliul Superior.

Art. 13. - (1) Resursele financiare ale Registrului Urbanistilor din România se constituie din tarife, donatii, sponsorizări si venituri din activitătile cu caracter economic, inclusiv dobânzile bancare.

(2) Cuantumul tarifelor se stabileste în raport cu cheltuielile necesare de organizare si functionare ale Registrului Urbanistilor din România.

(3) Tarifele ce se achită Registrului Urbanistilor din România sunt:

a) tariful de atestare sau examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură;

b) tariful de înscriere în registru;

c) tariful privind exercitarea dreptului de semnătură, aplicat pe categorii de documentatii.

(4) Tariful privind exercitarea dreptului de semnătură se stabileste în mod diferentiat, pentru categoriile de documentatii semnate, precum si pentru coordonarea elaborării întregii documentatii sau, după caz, elaborarea unor sectiuni ale acesteia. Achitarea tarifului pe categorii de documentatii se face de către coordonatorul documentatiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, la data înregistrării documentatiei la autoritatea administratiei publice locale care avizează si aprobă documentatia.

(5) Pe documentul de achitare a tarifului privind exercitarea dreptului de semnătură se vor consemna datele complete de recunoastere a documentatiei, precum si numele coordonatorului; această obligatie se referă la toate tipurile de documentatie, indiferent dacă sunt realizate în birouri individuale sau în cadrul unor firme.

(6) Cuantumul tarifelor se stabileste de către Consiliul Superior.

(7) În situatia sustinerii examenului care are drept scop verificarea doar a cunostintelor privind reglementările în domeniu, cuantumul tarifului de examinare se reduce cu 50%.

(8) Înscrierea stagiarilor în registru se face fără încasarea tarifului de înscriere.

(9) Tarifele pot fi achitate în contul deschis de Registrul Urbanistilor din România în acest scop sau direct la sediul acestuia.

Art. 14. - (1) Bugetul Registrului Urbanistilor din România este elaborat de către Secretariat si se supune aprobării Consiliului Superior în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Bugetul Registrului Urbanistilor din România cuprinde următoarele capitole:

1. bugetul Consiliului Superior;

2. bugetul comisiilor;

3. bugetul Secretariatului;

4. bugetul birourilor teritoriale.

(3) Consiliul Superior poate transfera unele cheltuieli sau venituri dintr-un capitol în altul, în functie de realizările/nerealizările respective.

(4) Bilantul anual al Registrului Urbanistilor din România este public, iar datele esentiale se afisează pe pagina proprie de internet, la adresa www.rur.ro.

Art. 15. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, membrii Consiliului Superior, cei ai comisiilor sau, după caz, ai grupurilor de lucru primesc indemnizatii care se acordă pentru prezenta la sedinte, seminare, conferinte, ateliere, întruniri si alte asemenea manifestări, pentru deplasări si pentru alte activităti legate de exercitarea atributiilor Registrului Urbanistilor din România.


(2) Cuantumul indemnizatiilor se stabileste de Consiliul Superior.

 

CAPITOLUL III

Evidenta si înscrierea în registru

 

Art. 16. - (1) Înregistrarea specialistilor cu drept de semnătură în urbanism si amenajarea teritoriului si a specialistilor stagiari, precum si evidenta altor categorii de profesionisti în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului se organizează distinct în cadrul registrului.

(2) Registrul cuprinde două părti:

1. specialisti cu drept de semnătură;

2. stagiari.

(3) Partea referitoare la specialistii cu drept de semnătură cuprinde coordonarea elaborării de tipuri de documentatii, precum si elaborarea unor părti ale acestora, pentru care este acordat dreptul de semnătură.

(4) Coordonarea elaborării documentatiei de amenajarea teritoriului si de urbanism cuprinde:

1. planul de amenajare a teritoriului national, simbol «A»;

2. planurile de amenajare a teritoriului judetean, planurile de amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a teritoriului interjudetean si planurile de amenajare a teritoriului frontalier, simbol «B»;

3. planurile de amenajare a teritoriului interorăsenesc sau intercomunal, simbol «C»;

4. planurile de amenajare a teritoriului metropolitan si planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor municipii si orase, simbol «C-i»;

5. planurile urbanistice generale de municipii împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D»;

6. planurile urbanistice generale de orase si comune împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D3»;

7. planurile urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «Dz0»;

8. planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelări de locuinte si alte functii asociate acestora, simbol «Dz1»;

9. planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinte, cu maximum 20 parcele, nu mai mari de 1.000 m2 fiecare, simbol «Dz2»;

10. planurile urbanistice de detaliu, simbol «E»;

11. planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei constructii de importantă redusă, asa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, simbol «E-i».

(5) Elaborarea unei părti din documentatia de amenajare a teritoriului sau de urbanism cuprinde:

1. cadrul natural si calitatea mediului, simbol «F-|»;

2. dezvoltarea economică a teritoriului, simbol «F2»;

3. demografia si forta de muncă, simbol «F3»;

4. echiparea tehnică a teritoriului, simbol «F4»;

5. protejarea si dezvoltarea patrimoniului natural, simbol «F5»;

6. protejarea si dezvoltarea patrimoniului construit, simbol «F6»;

7. echipare edilitară, simbol «G-i»;

8. sociologie urbană si demografie, simbol «G2»;

9. calitatea mediului, simbol «G3»;

10. economie urbană, simbol «G4»;

11. studii de istorie urbană, simbol «G5»;

12. amenajare peisagistică, simbol «G6»;

13. căi de comunicatii si transporturi, simbol «G7»;

14. studii de teren, simbol «Gs»;

15. alte studii, simbol «Gg».

(6) Prin coordonarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se întelege si elaborarea acelor părti din documentatii de către specialistul a cărui pregătire profesională corespunde prevederilor art. 10-12 din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism.

(7) Evidenta privind alte categorii de profesionisti în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului are caracter informativ si este organizată pe următoarele capitole:

1. cercetători si elaboratori de studii de specialitate;

2. specialisti în administratia publică;

3. specialisti în managementul urban;

4. specialisti în formare academică si continuă;

5. specialisti în dezvoltare economică urbană si rurală;

6. specialisti în dreptul urbanismului;

7. specialisti în mediere si participarea populatiei;

8. experti tehnici judiciari si extrajudiciari în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului;

9. alti specialisti stabiliti de Consiliul Superior.

(8) Evidenta specialistilor în coordonarea elaborării documentatiilor, precum si în elaborarea unor părti ale acestora, prevăzute la alin. (4) si alin. (5), se organizează pe domenii de specialitate.

(9) În registru si în evidenta privind alte categorii de profesionisti, înregistrarea se face în ordine alfabetică.

(10) Consiliul stabileste dreptul de semnătură pentru părti ale documentatiilor, precum si domenii de specialitate ale altor categorii de profesionisti, în raport cu continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Art. 17. - Documentatia necesară la înscrierea în registru este următoarea:

a) pentru specialisti cu drept de semnătură sau alt drept echivalent pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism:

- formular-tip de înscriere;

- certificat de atestare a dreptului de semnătură eliberat de comisia de examinare;

- dovada achitării tarifului de înscriere;

b) pentru stagiari:

- formular-tip de înscriere;

- cerere de admitere la stagiu;

- titlul oficial de calificare - copie;

- recomandarea a 2 specialisti cu drept de semnătură sau alt drept echivalent care sprijină cererea de primire în profesie ca stagiar, dintre care unul garantează îndrumarea profesională efectivă pe întreaga perioadă a stagiului, potrivit îndrumarului de stagiu aprobat de Consiliul Superior;

c) pentru alte categorii de profesionisti din domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului:

- formular-tip de înscriere;

- titlul oficial de calificare - copie;

- diplome postuniversitare, alte titluri oficiale de calificare - copie;

- listă de articole si cărti publicate, după caz;

- curriculum vitae;

- dovada achitării tarifului de înscriere.

Art. 18. - (1) Datele înscrise în registru, pe baza formularelor-tip de înscriere, vor avea următoarea structură:

a) numele, domiciliul si data nasterii;

b) denumirea titlului oficial de calificare, anul eliberării, institutia de învătământ superior emitentă si numărul acestuia; alte diplome sau acte care atestă studii postuniversitare ori specializări;

c) anul atestării dreptului de semnătură sau a altui drept echivalent, după caz;

d) numărul de înregistrare în registru, în ordinea cronologică a înregistrării;


e) forma de exercitare a profesiei;

f) lista lucrărilor efectuate;

g) distinctii acordate de statul român, de alte state, de institutii sau autorităti din tară si din străinătate;

h) diplome si specializări, obtinute ulterior înscrierii în registru;

i) sanctiuni;

j) perioadele si motivele de suspendare a dreptului de semnătură - când este cazul;

k) data si motivele radierii din registru.

(2) Datele înscrise în registru, potrivit alin. (1), se vor adapta de Consiliul Superior în functie de categoria de specialisti cu drept de semnătură sau alt drept echivalent si stagiari stabilită laart. 16.

 

CAPITOLUL IV

Accesul la informatiile din registru

 

Art. 19. - (1) Registrul este public. Secretariatul Registrului Urbanistilor din România are obligatia să furnizeze tertilor interesati informatii privind datele înregistrate în evidenta specialistilor cu drept de semnătură, care au fost publicate si care nu au caracter confidential.

(2) Un exemplar din evidenta specialistilor cu drept de semnătură în domeniul urbanismului si al amenajării teritoriului va fi pus la dispozitie consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru a fi consultat de către cei interesati.

(3) Evidenta specialistilor se afisează în format electronic pe pagina de internet la adresa www.rur.ro si se actualizează în fiecare lună.

Art. 20. - Registrul cuprinzând evidenta specialistilor cu drept de semnătură se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, la începutul fiecărui an.

Art. 21. - (1) Secretariatul Registrului Urbanistilor din România are obligatia de a elibera, pe cheltuiala persoanei solicitante, certificate ce vor contine datele înregistrate, care prin natura lor sunt publice, privitoare la un specialist cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului ori la un profesionist aflat în baza de date.

(2) Certificatele vor fi înseriate, vor fi semnate de presedintele Registrului Urbanistilor din România, vor contine data eliberării, precum si timbrul sec cu sigla Registrului Urbanistilor din România. Eliberarea lor va fi consemnată într-un registru de evidentă.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni disciplinare

 

Art. 22. - În raport cu gravitatea abaterilor săvârsite si cu urmările acestora, Comisia de disciplină poate propune aplicarea următoarelor sanctiuni disciplinare:

a) avertisment scris;

b) mustrare scrisă;

c) suspendarea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, pentru o perioadă de la 6 luni la 36 luni.

Art. 23. - (1) Suspendarea pentru o perioadă de 6-36 luni a dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se aplică în următoarele cazuri:

a) elaborarea documentatiilor fără respectarea prevederilor legale;

b) nerespectarea dreptului de autor si/sau însusirea, fără mentionarea autorului, a proprietătii intelectuale a acestuia;

c) neparticiparea la formele de perfectionare continuă stabilite prin regulamentul specific;

d) alte fapte care prejudiciază grav onoarea si prestigiul profesiei de urbanist;

e) neachitarea tarifelor privind exercitarea dreptului de semnătură;

f) furnizarea de orice fel de informatie care se dovedeste a fi falsă, inclusiv eliberarea unor documente fără suport real pentru stagiari;

g) aplicarea stampilei de complezentă.

(2) Decizia de suspendare are formă scrisă si va contine în mod obligatoriu motivarea sa în fapt si în drept.

(3) Decizia de suspendare îsi produce efectele din momentul comunicării si publicării acesteia pe pagina de internet, la adresa www.rur.ro, termenul curgând din momentul depunerii stampilei la sediul Registrului Urbanistilor din România.

(4) În termen de 15 zile din momentul comunicării si al publicării deciziei de suspendare pe pagina de internet, specialistii al căror drept de semnătură a fost suspendat sunt obligati să depună stampila la sediul Registrului Urbanistilor din România.

(5) Decizia de suspendare se comunică în termen de 15 zile celor interesati, se publică pe site-ul Registrului Urbanistilor din România, se afisează la sediul birourilor teritoriale si se înscrie în registru.

(6) În decizia de suspendare a dreptului de semnătură se precizează termenele si procedura de contestare a acesteia.

Art. 24. - Persoanele care se consideră vătămate pot face contestatie la Consiliul Superior împotriva deciziilor de neacordare sau de suspendare a dreptului de semnătură si se pot adresa instantelor judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea dreptului de semnătură

 

Art. 25. - (1) Dreptul de semnătură poate fi retras numai în următoarele cazuri:

a) prin renuntarea în scris a persoanei în cauză;

b) dacă nu mai sunt îndeplinite cerintele în baza căruia a fost acordat;

c) prin deces;

d) dacă persoana în cauză a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală ca urmare a unei infractiuni în exercitarea dreptului de semnătură.

(2) Retragerea dreptului de semnătură atrage radierea din registru.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 26. - Consiliul Superior se desemnează pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 27. - Comisiile de specialitate se desemnează de către Consiliul Superior pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 28. - Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la propunerea Consiliului Superior, cu avizul autoritătii publice centrale care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.

Art. 29. - Calitatea de expert tehnic judiciar si de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului se dobândeste potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 30. - Hotărârile Consiliului Superior privind tarifele de exercitare a dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, de dobândire a dreptului de semnătură si de înscriere în registru, codul deontologic al urbanistului, componenta Consiliului Superior, a Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, Comisiei profesionale si Comisiei de disciplină, precum si a redactiei publicatiilor Registrului Urbanistilor din România se afisează pe pagina proprie de internet, la adresa www.rur.ro


 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 220/2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege creează cadrul legal necesar extinderii utilizării surselor regenerabile de energie, prin:

a) atragerea în balanta energetică natională a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitătii în alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie;

b) stimularea dezvoltării durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de muncă aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

c) reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de seră;

d) asigurarea cofinantării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie, în limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat si exclusiv în favoarea autoritătilor publice locale;

e) definirea normelor referitoare la garantiile de origine, procedurile administrative aplicabile si racordarea la reteaua electrică în ceea ce priveste energia produsă din surse regenerabile;

f) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanti si biolichide.

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) biomasă - fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultură si industriile conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si municipale, codificate conform prevederilor legale;

c) biolichid- combustibil lichid produs din biomasă utilizat în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate încălzirii si răcirii;

d) biocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;

e) centrală electrică - ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice;

f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineste următoarele conditii:

- are o durată de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii în functiune;

- a fost supusă unui ansamblu de operatiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul cresterii eficientei activitătii de producere;

g) centrală nouă/grup electric nou - centrala/grupul electric pusă/pus în functiune după data de 1 ianuarie 2004, compusă/compus în totalitate din echipamente noi;

h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităti de energie electrică. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piată organizată, în conditiile legii;

i) consum final brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum si pierderile de energie electrică din retelele de transport si distributie, excluzând productia de energie electrică produsă în centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior la care se adaugă diferenta dintre importul si exportul de energie electrică;

j) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea productiei de energie electrică;

k) consumator final de energie electrică - persoana care utilizează energie electrică pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie electrică în procesele tehnologice de producere, transport si distributie a energiei electrice;

l) cotă anuală obligatorie de achizitie de certificate verzi - cota de achizitie de certificate verzi impusă anual furnizorilor de energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sanctiunea aplicării de penalităti;

m) cotă anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare - ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru care se aplică sistemul de cote obligatorii, cu exceptia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;

n) energie aerotermală - energia stocată sub formă de căldură în aerul ambiental;

o) energie geotermală - energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafetei terestre;

p) energie hidrotermală - energia stocată sub formă de căldură în apele de suprafată;

q) Fondul pentru Mediu - instrument economico-financiar gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, destinat sustinerii si realizării proiectelor si programelor pentru protectia mediului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în domeniul protectiei mediului, reglementat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare;

r) furnizor de energie electrică - persoana juridică titulară a unei licente de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

s) garantie de origine - documentul electronic cu functie unică de a furniza unui consumator final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata internă de energie electrică si de abrogare a Directivei 96/92/CE;

s) grup electric - unitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privinta realizării, retehnologizării si punerii în functiune;

t) încălzire sau răcire centralizată - distributia de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de productie, printr-o retea, către mai multe clădiri sau locatii, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spatiilor sau în procese de încălzire sau răcire;

t) minister de resort - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

u) operator de transport si sistem - persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrică de transport si este titulară a unei licente de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si, dacă este necesar, dezvoltarea retelei de transport într-o anumită zonă si, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

v) operator de distributie - orice persoană care detine, sub orice titlu, o retea electrică de distributie si este titulară a unei licente de distributie prin care răspunde de operarea, asigurarea întretinerii si, dacă este necesar, dezvoltarea retelei de distributie într-o anumită zonă si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitătii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;

w) operatori de retea - operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem;

x) Planul national de actiune - planul prin care se stabilesc tintele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire si răcire în anul 2020, tinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienta energetică asupra consumului final de energie si măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale;

y) sistem de cote obligatorii- mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;

z) sistem de promovare - orice instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligatii referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantitătii achizitionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limitează la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investitii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligatia de cumpărare a energiei din surse regenerabile;

aa) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi;

ab) sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic National;

ac) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală si energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gaz de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;

ad) tinte nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie - obiective nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, incluzând pe lângă energia electrică produsă din sursele

regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) si energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

Art. 3. - (1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia electrică livrată în reteaua electrică si/sau la consumatori, produsă din:

a) energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;

b) energie eoliană;

c) energie solară;

d) energie geotermală;

e) biomasă;

f) biolichide;

g) biogaz;

h) gaz rezultat din procesarea deseurilor; i) gaz de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.

(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de:

a) 15 ani, pentru energia electrică produsă conform prevederilor alin. (1), în grupuri/centrale electrice noi;

b) 10 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, retehnologizate;

c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state dacă sunt utilizate în sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse în functiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani si conforme cu normele de protectie a mediului;

d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

(3) Sistemul de promovare se aplică producătorilor, detinători ai capacitătilor de productie mentionate la alin. (2), calificati de ANRE în acest sens, de la data la care încep să producă energie electrică si primesc certificate verzi pentru energia electrică, conform art. 6, dacă punerile în functiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se fac până la sfârsitul anului 2016.

(4) Calificarea în vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat, pe măsura punerii în functiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacităti energetice continând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat, în functie de momentul calificării.

(5) In cazul energiei electrice produse în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile si conventionale, beneficiază de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza continutului energetic aferent surselor regenerabile.

(6) Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a) energia electrică produsă din deseuri industriale si/sau municipale provenite din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;

b) energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior;

c) energia electrică produsă în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile si conventionale în care continutul energetic al combustibilului conventional reprezintă mai mult de 75% din continutul energetic total utilizat;

d) energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic al centralei.

(7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, sistemul de promovare se aplică pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă calificată conform reglementărilor în vigoare, producătorii având dreptul să opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

Art. 4. - (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.

(2) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.

(3) Pentru atingerea tintelor nationale prevăzute la alin. (2), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) se ia în considerare si energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%; 2014 - 15%; 2015 - 16%; 2016 - 17%; 2017 - 18%; 2018 - 19%; 2019 - 19,5%; 2020 - 20%.

(5) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort si se aprobă prin hotărâre a Guvernului si nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

(6) ANRE califică producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în conditiile prevăzute în Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

(7) În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achizitie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor si consumul final de energie estimat pentru anul următor.

(8) ANRE elaborează, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achizitie de certificate verzi, aprobată prin ordin al presedintelui ANRE.

(9) Până la data de 1 martie a anului în curs, ANRE va ajusta cota anuală obligatorie de achizitie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza realizărilor efective din anul precedent si o va publica pe site-ul propriu.

Art. 5. - (1) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.

(2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma următoarelor:

a) consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie;

b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire si răcire; si

c) consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.

(3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabileste de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**).

(4) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), politica energetică a României va urmări cel putin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzute la art. 4.

(5) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 este de cel putin 10% din consumul national final de energie în transporturi.

(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabileste astfel:

a) pentru calculul numitorului, si anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport, se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburantii consumati în transportul rutier si feroviar si energia electrică;

b) pentru calculul numărătorului, si anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport, se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport;

c) pentru calcularea contributiei energiei electrice produse din surse regenerabile si consumate de toate tipurile de vehicule electrice în sensul lit. a) si b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile din România, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantitătii de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori continutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate.

Art. 6. - (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producătorilor, pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie si livrată furnizorilor si/sau consumatorilor finali.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă si livrată conform prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cantitatea de energie electrică produsă în perioada de probă a functionării grupurilor/centralelor electrice, după cum urmează:

a) pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW:

(i) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi;

(ii) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în conditiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, si un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i);

e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

(3) Vor beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenta lege si sistemele electroenergetice izolate.

(4) Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă în centrale care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i), se acordă suplimentar fată de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.

(5) ANRE are următoarele atributii:

a) califică grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare, în temeiul Regulamentului de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

Art. 7. - (1) Operatorii de distributie transmit lunar, fără plată, operatorului de transport si sistem date privind cantitătile de energie electrică produse din surse regenerabile si livrate de producătorii racordati la retelele de distributie din zonele lor de licentă si pentru care au calitatea de concesionari, în temeiul unor contracte de concesiune.

(2) Producătorii care livrează energie electrică în baza contractelor directe transmit lunar operatorului de transport si sistem date privind cantitătile de energie electrică produse din surse regenerabile.

Art. 8. - Furnizorii de energie electrică sunt obligati să achizitioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în conditiile art. 4 alin. (7), si cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.

Art. 9. - (1) Operatorul de transport si sistem si operatorii de distributie sunt obligati să garanteze transportul, respectiv distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurând fiabilitatea si siguranta retelelor de energie electrică.

(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la retelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, emis în baza art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare*).

(3) Investitiile realizate de operatorii de transport si/sau distributie în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE.

(4) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii între energia produsă din surse regenerabile de energie si cea produsă din surse conventionale de energie.

(5) În cazul în care operatorul de transport si sistem sau operatorii de distributie iau măsuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul garantării securitătii sistemului electroenergetic national si a securitătii

aprovizionării cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligati să informeze ANRE cu privire la aceste măsuri si să indice ce măsuri corective intentionează să ia în vederea preîntâmpinării unor limitări neadecvate.


*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

**) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

 

CAPITOLUL III

Tranzactionarea certificatelor verzi

 

Art. 10. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie si furnizorii vortranzactiona certificatele verzi pe piata centralizată a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

(2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comercială „Operatorul Pietei de Energie Electrică - Opcom" - S.A., ca operator al pietei de energie electrică, conform reglementărilor ANRE.

(3) Până la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata internă de certificate verzi.

Art. 11. - (1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 10 alin. (1) se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzactionare de 27 euro/certificat; si

b) o valoare maximă de tranzactionare de 55 euro/certificat.

(2) În toate cazurile, valoarea în iei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Natională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), indexate si aplicabile pentru anul în curs.

(5) După anul 2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi va fi cea stabilită de piata certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzactionare aplicată în anul 2025, indexată anual în conditiile alin. (3).

 

CAPITOLUL IV

Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori

 

Art. 12. - (1) ANRE stabileste, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numărului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi.

(2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie anuală este obligat să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Natională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valoarea prevăzută la alin. (2) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (2) si (3), indexată si aplicabilă pentru anul în curs.

(5) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) este colectată de operatorul de transport si sistem si se face venit la Fondul pentru Mediu în vederea finantării producerii de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care investesc în capacităti energetice cu putere instalată de până la 100 kW.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

Evaluarea regională a potentialului surselor regenerabile de energie

 

Art. 13. - (1) Ministerul de resort are următoarele atributii:

a) elaborează strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evaluează potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c) structurează potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licentă aferente operatorilor de distributie de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrică.

(2) Ministerul de resort elaborează Planul national de actiune în domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeană în concordantă cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE.

 

CAPITOLUL VI

Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

 

Art. 14. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piata de energie electrică la pretul pietei.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW/centrală poate fi vândută la preturi reglementate furnizorilor impliciti în ale căror zone delimitate de licentă sunt situate centralele.

(3) Furnizorii impliciti sunt obligati, la solicitarea producătorilor si a consumatorilor detinători de centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, să achizitioneze energia electrică produsă conform alin. (2), în conditiile stabilite de ANRE.

(4) Preturile reglementate prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii ce va fi aprobată în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), în conformitate cu sistemul de promovare prevăzut de aceasta.

(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor impliciti, de regulă, până la sfârsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel putin un an de zile.

(6) Persoanele fizice ce detin unităti de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 1 MW pe loc de consum, precum si autoritătile publice care detin capacităti de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară si/sau cantitativă, între energia livrată si energia consumată din retea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*).

(7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigură transportul, respectiv distributia, precum si dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toti producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente si nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei stabilite de ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**), astfel încât limitarea sau întreruperea productiei de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri exceptionale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea si securitatea Sistemului Energetic National.

Art. 15. - (1) În scopul realizării obiectivului national privind energia din surse regenerabile de energie:

a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:

(i) prevedea si conveni asupra unor transferuri de cantităti de energie electrică din surse regenerabile cu un alt stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie;

(iii) să-si armonizeze, în întregime sau partial, scheme nationale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terte tări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

(2) Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt încheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare.

(3) Normele privind modul de luare în considerare la stabilirea obiectivului national a rezultatelor acordurilor prevăzute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, în termen de 60 de zile de la transpunerea în legislatia românească a legislatiei europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE.


*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

**) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

 

CAPITOLUL VII

Proiecte comune

 

Art. 16. - (1) Cadrul de reglementare necesar cooperării cu alte state membre în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie se elaborează de ministerul de resort, în colaborare cu autoritătile competente, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi***). Cooperarea respectivă poate implica operatori privati.

(2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autoritătile competente, informează Comisia Europeană cu privire la proportia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie produsă în cadrul oricărui proiect comun de pe teritoriul României, care a devenit operational după data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescută a unei instalatii care a fost retehnologizată după data respectivă, care trebuie privită ca fiind inclusă în obiectivul national global al statului membru cu care s-a încheiat proiectul comun.

(3) Notificarea mentionată la alin. (2):

a) descrie instalatia propusă în cadrul proiectului comun sau identifică instalatia retehnologizată;

b) specifică proportia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau răcire produsă de instalatia respectivă care trebuie să fie luată în considerare în cadrul obiectivelor nationale globale ale unui alt stat membru;

c) identifică statul membru în favoarea căruia se realizează notificarea; si

d) specifică perioada, în ani calendaristici întregi, în care energia electrică, încălzirea sau răcirea produsă de instalatie din surse regenerabile de energie trebuie să fie considerată ca fiind inclusă în obiectivul national global al celuilalt stat membru.

(4) Perioada specificată la alin. (3) lit. d) nu poate depăsi anul 2020. Durata unui proiect comun poate depăsi anul 2020.

(5) O notificare efectuată în temeiul acestui articol nu poate fi modificată sau retrasă fără acordul statului membru identificat în conformitate cu alin. (3) lit. c).

Art. 17. - (1) În cazul realizării de proiecte comune în conformitate cu art. 16, în termen de 3 luni de la sfârsitul fiecărui an din cadrul perioadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, în care precizează:

a) cantitatea totală de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalatia care a făcut obiectul notificării; si

b) cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalatia respectivă si care va fi luată în considerare pentru obiectivul national global al altui stat membru, în conformitate cu conditiile notificării.

(2) Scrisoarea de notificare este transmisă atât statului membru în favoarea căruia a fost făcută notificarea, cât si Comisiei Europene.

(3) Cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie notificată în conformitate cu alin. (1) lit. b):

a) se scade din cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformitătii de către statul membru care transmite scrisoarea de notificare în temeiul alin. (1); si

b) se adaugă la cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformitătii de către statul membru care primeste scrisoarea de notificare în conformitate cu alin. (2).

Art. 18. - Energia electrică din surse regenerabile de energie produsă într-o tară tertă este luată în considerare în ceea ce priveste obiectivele nationale globale numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) energia electrică este consumată în interiorul Comunitătii, cerintă care este considerată ca îndeplinită dacă:

(i) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de către toti operatorii de transport si sistem din tara de origine, din tara de destinatie si, dacă este relevant, din fiecare tară tertă de tranzit;

(ii) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în balanta de energie programată de către operatorul de transport si sistem din partea comunitară a interconexiunii; si

(iii) capacitatea stabilită si productia de energie electrică din surse regenerabile de energie de către instalatia mentionată la lit. b) se referă la aceeasi perioadă de timp;

b) energia electrică este produsă de o instalatie nou construită care a devenit operatională după data de 25 iunie 2009, sau de o instalatie retehnologizată a cărei capacitate a fost crescută după respectiva dată, în cadrul unui proiect comun astfel cum se mentionează la lit. a); si

c) cantitatea de energie electrică produsă si exportată nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o tară tertă decât ajutorul pentru investitie acordat instalatiei.

Art. 19. - În sensul art. 16 alin. (2) si al art. 18 lit. b), unitătile de energie din surse regenerabile rezultate în urma cresterii capacitătii unei instalatii se consideră ca fiind produse de o instalatie separată care a fost dată în exploatare la data la care a avut loc cresterea capacitătii.


***) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

 

CAPITOLUL VIII

Monitorizare si raportare

 

Art. 20. - (1) ANRE monitorizează dezvoltarea si functionarea pietei de certificate verzi, întocmeste anual si face public un raport privind modul de functionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.

(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu exceptia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent.

(3) Trimestrial, ANRE întocmeste un raport privind monitorizarea pietei de energie si a pietei certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului si ministerului de resort.

(4) Ministerul de resort întocmeste o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

(5) Raportul prevăzut la alin. (4) detaliază:

a) implementarea si functionarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul national de actiune;

b) functionarea sistemului de garantii de origine pentru energia electrică si măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea si protectia împotriva fraudării sistemului;

c) progresele înregistrate în evaluarea si îmbunătătirea procedurilor administrative de îndepărtare a obstacolelor legate de reglementare si de altă natură, referitoare la dezvoltarea productiei de energie electrică din surse regenerabile;

d) măsurile luate pentru a asigura transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilitătii si utilizării resurselor de biomasă în scop energetic.

Art. 21. - (1) Ministerul de resort elaborează si notifică Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2010, Planul national de actiune în domeniul energiei regenerabile.

(2) Planul national de actiune în domeniul energiei regenerabile mentionat la alin. (1) stabileste obiectivele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energie electrică, încălzire si răcire în anul 2020, tinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienta energetică asupra consumului final de energie, si măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale, inclusiv cooperarea între autoritătile locale, regionale si nationale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii nationale de dezvoltare a resurselor de biomasă si de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate diferitelor utilizări, precum si măsurile care trebuie luate conform prezentei legi.

Art. 22. - În cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilită de traiectoria orientativă prevăzută la art. 5 într-o perioadă de 2 ani, ministerul de resort elaborează si notifică Comisiei Europene un Plan national de actiune în domeniul energiei regenerabile modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, plan national prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare si proportionale pentru a atinge într-un termen rezonabil valoarea stabilită în traiectoria orientativă.

Art. 23. - Ministerul de resort elaborează si notifică Comisiei Europene înainte de data limită pentru elaborarea Planului national de actiune în domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indică:

a) excesul estimat al productiei sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivul national, care ar putea fi transferat către alte state membre, în conformitate cu art. 16-19, precum si potentialul său estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020; si

b) cererea sa estimată de energie din surse regenerabile care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin productia internă până în anul 2020.

 

CAPITOLUL IX

Garantii de origine pentru energia electrică, încălzirea si răcirea produse din surse regenerabile de energie

 

Art. 24. - (1) În scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile în cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabileste sistemul garantiilor de origine a productiei de energie din surse regenerabile, în conformitate cu criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.

(2) ANRE elaborează Regulamentul de emitere si urmărire a garantiilor de origine, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*).

 

CAPITOLUL X

Accesul la reteaua electrică

 

Art. 25. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranta Sistemului Energetic National.

(2) Operatorii de retea pun la dispozitia oricărui nou producător de energie din surse regenerabile care doreste să se conecteze la sistem informatiile necesare complete, inclusiv:

a) o estimare cuprinzătoare si detaliată a costurilor legate de racordare;

b) un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrică;

c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusă la reteaua electrică.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) ANRE adaptează cadrul de reglementare necesar punerii în aplicare a prezentei legi în termen de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare**).

(2) ANRE elaborează Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi***).

Art. 27. - În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investitiilor, în vederea respectării dispozitiilor prezentei legi.

Art. 28. - (1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizării biocarburantilorsi biolichidelor, precum si modul în care utilizarea acestora este considerată la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaborează de ministerul de resort si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.****)

(2) Cadrul de reglementare privind preluarea certificatelor verzi în exces si transferurile statistice de energie electrică din surse regenerabile, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) se elaborează de ministerul de resort si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi****).

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie:

„Prezenta lege transpune art. 1-4, art. 5 alin. (1), art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (2)-(6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei mentionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente."

*) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

**) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

***) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

****) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.