MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 583/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

818. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 20 mai 2010

 

Acord de cooperare între Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova

 

819. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009

 

Acord privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

964. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti

 

2.142. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurii privind marcarea băuturilor alcoolice si a produselor din tutun comercializate în regim duty-free

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

532. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

5. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 20 mai 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 20 mai 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 818.

 

ACORD

de cooperare între Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova

 

Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, denumite în continuare părti, convinse de rolul important pe care îl au autoritătile din domeniul justitiei la nivel national si international, constiente de importanta cooperării internationale si de necesitatea armonizării legislatiei nationale cu standardele internationale si europene,

dorind să intensifice si să îmbunătătească buna cooperare în domeniul justitiei între cele două tări, tinând cont de angajamentele internationale, legislatia internă si competentele părtilor, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

Părtile vor colabora în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:

1. modernizarea administrării justitiei ca serviciu public;

2. armonizarea legislatiei nationale cu standardele internationale si europene;

3. consolidarea cooperării juridice internationale;

4. formarea profesională în domenii precum: afaceri europene, managementul programelor internationale, prevenirea si combaterea formelor grave de criminalitate;

5. promovarea schimbului de experientă în domeniul administratiei penitenciare;

6. colaborarea în domeniul probatiunii;

7. identificarea altor domenii de interes din activitatea părtilor si institutiilor subordonate acestora.

 

ARTICOLUL 2

Modalităti de colaborare

 

(1) Părtile vor încuraja colaborarea directă a personalului propriu, atât la nivel central, cât si la nivelul institutiilor subordonate.

(2) în realizarea obiectivelor prezentului acord, părtile vor lua măsurile necesare în vederea schimbului de experientă, expertiză si informatii pe domeniile de interes comun.

(3) Părtile vor acorda prioritate formării profesionale a personalului propriu prin organizarea de seminare, conferinte, vizite de studiu, stagii de pregătire.

 

ARTICOLUL 3

Cooperarea în domeniul administratiei penitenciare

 

(1) Administratia Natională a Penitenciarelor subordonată Ministerului Justitiei al României si Departamentul Institutiilor Penitenciare subordonat Ministerului Justitiei al Republicii Moldova acordă o atentie deosebită cooperării în cadrul reformei si modernizării administratiei penitenciare, în conformitate cu standardele internationale si europene.

(2) în aplicarea prezentului articol, cele două autorităti pot încheia protocoale de cooperare.

 

ARTICOLUL 4

Cooperarea în materia probatiunii

 

(1) Directia de probatiune din cadrul Ministerului Justitiei al României si Directia probatiune din cadrul Departamentului de executare de pe lângă Ministerul Justitiei al Republicii Moldova vor coopera si îsi vor acorda reciproc asistentă în vederea implementării si eficientizării institutiei probatiunii, atât la nivel central, cât si la nivelul structurilor teritoriale.

(2) În aplicarea prezentului articol, cele două autorităti pot încheia protocoale de cooperare.

 

ARTICOLUL 5

Alte forme de colaborare

 

Părtile colaborează strâns în scopul facilitării aplicării tratatelor internationale privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, civilă si comercială la care statele lor sunt parte.

 

ARTICOLUL 6

Plan de actiuni comune

 

(1) În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului acord, se instituie o Comisie mixtă formată din reprezentanti ai părtilor.

(2) Comisia mixtă va elabora anual un Plan de actiuni comune, care să cuprindă măsuri concrete de cooperare pe domeniile de referintă.

(3) Părtile îsi vor comunica reciproc reprezentantii în Comisia mixtă.

 

ARTICOLUL 7

Cheltuieli

 

(1) În conformitate cu prezentul acord, vor fi efectuate vizite reciproce de lucru între reprezentantii părtilor la diferite nivele de reprezentare.

(2) Dacă nu convin altfel, în cazul vizitelor întreprinse de delegatiile părtilor, cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului acord vor fi suportate pe bază de reciprocitate, după cum urmează:

a) partea primitoare suportă cheltuielile referitoare la cazare si transport pe teritoriul statului său, precum si alte cheltuieli ocazionate de desfăsurarea activitătilor pe teritoriul statului său;

b) partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport international si diurna legală.

 

ARTICOLUL 8

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare după primirea ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord se poate modifica în orice moment prin acordul scris al părtilor. Orice modificare intră în vigoare în conformitate cu alin. (1).

(3) Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată si continuă să îsi producă efectele până când oricare dintre părti îl denuntă prin notificare scrisă adresată celeilalte părti, cu cel putin 3 luni înainte de a-si înceta valabilitatea.

(4) Denuntarea acordului, conform prezentului articol, nu va afecta implementarea proiectelor si realizarea actiunilor initiate în perioada valabilitătii lui, dacă părtile nu au convenit altfel.

(5) La data intrării în vigoare, prezentul acord urmează să înlocuiască Protocolul de cooperare dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 7 mai 1997.

Semnat la Bucuresti la data de 20 mai 2010, în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Justitiei al României,

Cătălin Marian Predoiu,

ministrul justitiei

Pentru Ministerul Justitiei al Republicii Moldova

Alexandru Tănase,

ministrul justitiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la21 octombrie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 819.

 

ACORD

privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est*)


*) Traducere.

 

Ministerele apărării din statele participante în procesul reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est (MAESE), denumite în continuare părti,

reafirmând atasamentul lor fată de scopurile si principiile continute în Carta Natiunilor Unite,

luând în considerare documentele NATO si Parteneriatului pentru pace,

confirmând angajamentul lor de a contribui la mentinerea păcii si încrederii si de a întări relatiile de bună vecinătate si de strânsă cooperare între statele din Europa de Sud-Est,

luând notă de angajamentul fată de scopurile si principiile stabilite în Acordul privind Forta multinatională de pace din Europa de Sud-Est, (denumit în continuare Acordul FMPSEE), semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 si încheiat în cadrul MAESE,

considerând că parteneriatul si cooperarea dintre statele din regiunea Europei de Sud-Est trebuie în continuare dezvoltate, în beneficiul lor,

recunoscând necesitatea de a găsi modalităti mai eficiente de a promova si coordona numeroasele proiecte, initiative si activităti regionale din sfera extinsă a apărării si securitătii din cadrul procesului MAESE,

hotărâte să continue dezvoltarea si întărirea securitătii regionale si a cooperării în domeniul apărării si dorind să contribuie la integrarea regiunii în structurile euroatlantice,

luând notă că initiativele si activitătile în contextul MAESE s-au multiplicat si pentru acest motiv dorind să stabilească o structură corespunzătoare în cadrul MAESE pentru coordonarea tuturor initiativelor si activitătilor MAESE ca un întreg,

recunoscând realizările Comitetului director politico-militar (denumit în continuare CDPM), stabilit potrivit art. IV din Acordul FMPSEE,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

 

1. Comitetul de coordonare MAESE (MAESE-CC)

1.1. Părtile convin să stabilească un comitet, ca un format extins al CDPM, pentru a coordona, administra, propune, sustine, supraveghea si implementa toate initiativele si activitătile MAESE, dincolo de sfera CDPM, asa cum este prevăzut în Acordul FMPSEE si în protocoalele sale corespunzătoare. Scopurile principale ale acestui comitet sunt de a asigura părtilor:

a) consilierea, gestionarea si coordonarea tuturor activitătilor si initiativelor din cadrul procesului MAESE;

b) o capacitate de sine stătătoare si un forum statutar pentru scopuri consultative si de implementare, care răspunde în fata ministrilor apărării.

1.2. Pentru a îndeplini aceste scopuri, MAESE-CC este constituit ca un organism cu participarea egală a tuturor părtilor.

1.3. MAESE-CC va fi responsabil pentru coordonarea, administrarea, propunerea, sustinerea, supravegherea si implementarea tuturor activitătilor si initiativelor care au loc în contextul MAESE si pentru elaborarea documentelor corespunzătoare ce vor fi supuse pentru aprobare ministrilor MAESE.

1.4. În special, MAESE-CC va avea următoarele atributii principale:

a) coordonarea tuturor întâlnirilor si pregătirea, prin intermediul Secretariatului MAESE-CC, împreună cu natiunea gazdă, a întâlnirilor ministrilor apărării/adjunctilor ministrilor apărării si a altor întâlniri politico-militare la nivel înalt;

b) elaborarea propunerilor, întocmirea recomandărilor si elaborarea evaluărilor privind viitoarele dezvoltări din cadrul procesului MAESE;

c) supravegherea tuturor grupurilor de lucru MAESE si aprobarea planurilor de lucru ale acestora;

d) asigurarea orientării politico-militare a acelor grupuri de lucru, dacă este necesar;

e) promovarea si coordonarea activitătilor MAESE cu activitătile altor organizatii regionale si internationale, potrivit îndrumării ministrilor apărării MAESE.

1.5. Părtile pot conveni de asemenea, prin consens, asupra altor atributii.

1.6. Pentru MAESE-CC, fiecare parte desemnează o delegatie condusă de un reprezentant de rang înalt, care poate fi consiliat de experti.

2. Presedintele MAESE-CC

2.1. MAESE-CC este prezidat de presedintele MAESE-CC, care este de asemenea presedintele CDPM, numit de către natiunea care detine presedintia, în conformitate cu art. IV alin. 8 din Acordul FMPSEE.

2.2. Presedintele MAESE-CC prezidează toate întâlnirile si supune documentele MAESE-CC ministrilor apărării sau adjunctilor ministrilor apărării.

2.3. Presedintele îsi îndeplineste toate îndatoririle asistat de Secretariatul MAESE-CC.

3. Secretariatul MAESE-CC

3.1. Natiunea care detine presedintia are responsabilitatea organizării, functionării si încadrării cu personal a Secretariatului MAESE-CC.

3.2. Secretariatul MAESE-CC îl asistă pe presedinte în pregătirea tuturor documentelor, coordonarea si desfăsurarea tuturor întâlnirilor si activitătilor, la orice nivel.

3.3. Secretariatul MAESE-CC, sub supravegherea presedintelui, este responsabil de coordonarea grupurilor de lucru ale initiativelor MAESE.

3.4. Secretariatul MAESE-CC are în responsabilitate site-ul oficial al MAESE-CC, toate publicatiile promotionale, corespondenta si arhivele.


4. Proiectele MAESE

4.1. Proiectele sunt initiative comune aprobate de către ministrii MAESE, prin intermediul cărora părtile intentionează îndeplinirea obiectivelor mentionate în preambulul prezentului acord.

4.2. Periodicitatea si derularea proiectelor vor fi reglementate prin instructiunile interne ale proiectelor MAESE, aprobate de către MAESE-CC.

 

ARTICOLUL II

 

Rolul MAESE-CC de a coordona si administra activitătile MAESE, la care se face referire în prezentul acord, nu include activităti referitoare la FMPSEE si nu constituie nicio modificare sau revizuire a functiilor, atributiilor si responsabilitătilor existente ale CDPM în legătură cu Acordul MPFSEE, care continuă să fie în vigoare, fără a se aduce atingere acestora.

 

ARTICOLUL III

 

1. MAESE-CC va tine fie sedinte regulate, înainte sau după întâlnirile CDPM, de două ori pe an, fie întâlniri speciale, la cererea expresă a oricărei părti sau la invitatia presedintelui. Sedintele regulate si întâlnirile speciale tinute la invitatia presedintelui vor fi găzduite de către partea care detine presedintia. Întâlnirile speciale vor fi găzduite de către partea care le solicită.

2. Partea care găzduieste întâlnirile MAESE-CC suportă toate cheltuielile referitoare la facilitătile aferente întâlnirii, cheltuielile administrative, transportul intern, cazarea si masa.

 

ARTICOLUL IV

 

1. Participarea în cadrul procesului MAESE este bazată pe principiul voluntariatului si consensului între toate statele membre MAESE.

2. Principiile, criteriile si procedurile participării la procesul MAESE vor fi reglementate printr-un document-cadru aprobat de către ministrii MAESE.

3. Orice stat care solicită calitatea de membru cu drepturi depline în cadrul procesului MAESE va trebui să adere la prezentul acord prin semnarea unei note de aderare. Această notă de aderare va fi semnată de toate părtile.

 

ARTICOLUL V

 

1. Divergentele care apar din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin consultări între părti, fără a se recurge la o jurisdictie externă.

2. Orice parte poate propune amendamente la prezentul acord, în scris, în orice moment. Orice astfel de amendamente vor intra în vigoare când vor fi acceptate de toate părtile, în scris, în conformitate cu procedurile nationale legale corespunzătoare.

 

ARTICOLUL VI

 

1. Prezentul acord va fi supus spre aprobare în conformitate cu procedurile nationale legale corespunzătoare. După îndeplinirea procedurilor nationale legale fiecare parte va notifica statul depozitar. Prezentul acord va intra în vigoare după ce toate părtile au notificat statului depozitar că au îndeplinit procedurile nationale legale. Depozitarul va informa cu promptitudine toate părtile.

2. Părtile convin, dacă procedurile nationale legale le permit, să înceapă implementarea procedurilor continute în prezentul acord după semnare.

3. La intrarea în vigoare a prezentului acord, acordul privind stabilirea unui Comitet de coordonare în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 9 octombrie 2000, îsi va înceta valabilitatea.

 

ARTICOLUL VII

 

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată, dacă părtile nu convin altfel.

 

ARTICOLUL VIII

 

1. Prezentul acord poate fi denuntat de orice parte, în orice moment. Denuntarea va fi efectuată printr-o notificare scrisă, adresată de această parte depozitarului. În acest caz, depozitarul va informa cu promptitudine toate părtile.

2. Denuntarea îsi va produce efectele după 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări. După expirarea acestei perioade, acordul va înceta să fie în vigoare pentru partea care l-a denuntat, dar va continua să fie în vigoare pentru părtile rămase.

3. Dacă la data efectivă de denuntare există încă probleme financiare sau pretentii nerezolvate care afectează partea denuntătoare, prezentul acord va continua să se aplice până la rezolvarea acestor probleme sau pretentii.

Semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, într-un exemplar original în limba engleză, care va fi depozitat de Guvernul Greciei. Acesta va asigura copii certificate tuturor părtilor.

 

Pentru părti:

 

Arben Imami,

Giuseppe Cossiga,

ministrul apărării

subsecretar de stat pentru apărare

Selmo Cikotic,

Viorel Oancea,

ministrul apărării

secretar de stat pentru politica de apărare si planificare

Nikolay Mladenov,

Ljubica Jelusic,

ministrul apărării

ministrul apărării

Pjer Simunovic,

Mehmet Vecdi Gonul,

ministrul apărării

ministrul apărării

Zoran Konjanovski,

Valerii Ivashchenko,

ministrul apărării

ministru interimar al apărării

Evangelos Venizelos,

Alexander Vershbow,

ministrul apărării

asistent al secretarului apărării


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. Cs.A. 6.891 din 25 iunie 2010, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti pe anul 2010, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Institutul National de Cercetare- Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 25 iunie 2010.

Nr. 964.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI

SI STIINTELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABES" BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2010

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

14.200

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

12.500

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

9.500

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

2.500

c) Alte venituri din exploatare

05

1.700

2. VENITURI FINANCIARE

06

500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

12.500

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

12.465

a) Bunuri si servicii

10

3.260

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7.685

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6.000

-indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

150

-drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

- contributii de asigurări sociale de stat

15

1.248

- contributii de asigurări de somaj

16

30

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

312

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

16

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

64

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

15

- contributii la fondul de pensii facultative

21

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

-

- tichete de masă

23

200

-deplasări, detasări

24

150

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.500

d) Cheltuieli de protocol

26

-

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

20

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

35

- cheltuieli privind dobânzile

32

-

- alte cheltuieli financiare

33

35


3. Cheltuieli extraordinare

34

-

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

1.700

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

272

V. REZULTATUL NET

37

1.428

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

39

1.428

a) pentru cointeresarea personalului

40

285

b)pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

858

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

285

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:

43

-

1. Surse proprii

44

858

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

-

3. Credite bancare pentru investitii

46

-

- interne

47

-

- externe

48

-

4. Alte surse

49

-

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

858

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

51

858

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

-

- interne

53

-

- externe

54

-

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

-

1. Venituri totale (rd. 01)

55

14.200

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

12.500

3. Rezultate {+/-) (rd.55 - rd.56)

57

1.700

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

160

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

120

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună

60

2.961

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cerceta re-dezvolta re - lei/persoană/lună

61

3.998

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

13,60

8. Rata rentabilitătii financiare rd.37*100 capital propriu

63

1.107

9. Plati restante

64

-

10. Creante de încasat

65

-


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii privind marcarea băuturilor alcoolice si a produselor din tutun comercializate în regim duty-free

 

Având în vedere prevederile art. 93 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Comercializarea în regim duty-free a băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si a altor băuturi spirtoase, precum si a produselor din tutun se va face numai după marcarea specifică.

(2) Operatorul economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free are obligatia să asigure ca timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticlă.

(3) Produsele accizabile marcate cu timbre deteriorate ori altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) vor fi considerate ca nemarcate, fapta urmând a fi sanctionată conform prevederilor legale.

Art. 2. - Timbrele sunt inscriptionate cu următoarele elemente:

a) inscriptia „EXPORT";

b) denumirea operatorului economic cu drept de timbrare si codul unic de înregistrare;

c) seria si numărul care identifică în mod unic timbrul.

Art. 3. - (1) Nota de comandă, întocmită în 3 exemplare, aferentă timbrelor necesare pentru marcarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si altor băuturi spirtoase, precum si a produselor din tutun, destinate comercializării în regim duty-free, întocmită pentru eliberarea timbrelor, se depune la Directia de autorizări din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) În cazul operatorilor economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free, fiecare notă de comandă se aprobă - total sau partial - de către autoritatea mentionată la alin. (1), în functie de:

a) datele din situatia lunară privind evidenta achizitionării, utilizării si returnării timbrelor, prezentată de solicitant la autoritatea vamală competentă cu aprobarea notelor de comandă de timbre, potrivit alin. (8);

b) vânzările de produse accizabile timbrate, efectuate în ultimele 6 luni fată de data solicitării unei noi note de comandă.

(4) În situatia în care în decursul unei luni se solicită o cantitate de timbre mai mare decât media lunară a vânzărilor din ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ în care vor fi explicate motivele care au generat necesitătile suplimentare.

(5) Notele de comandă se aprobă în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării la Directia de autorizări din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor. După aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comandă au următoarele destinatii: primul exemplar se păstrează de către solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Nationale „Imprimeria Natională" - S.A. si al treilea exemplar se păstrează de către autoritatea vamală care aprobă notele de comandă.

(6) Operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free au obligatia utilizării timbrelor aprobate prin notele de comandă în termen de 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de către Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. După expirarea acestui termen timbrele neutilizate vor fi restituite Companiei Nationale „Imprimeria Natională" - S.A., în vederea distrugerii, operatiune care se va desfăsura pe cheltuiala operatorului economic cu drept de timbrare.

(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin utilizarea timbrelor se întelege aplicarea efectivă a acestora pe ambalajul produsului accizabil, în conditiile art. 1 alin. (2).

(8) Operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free sunt obligati să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autoritătii vamale evidenta privind timbrele utilizate în luna anterioară celei pentru care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(9) Operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free vor tine o evidentă distinctă a timbrelor distruse, precum si a celor deteriorate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(10) În cazul timbrelor pierdute sau sustrase, operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free au obligatia ca, în termen de 15 zile de la înregistrarea declaratiei, procesului-verbal de constatare sau a sesizării scrise a persoanei care a constatat disparitia timbrelor, să anunte autoritatea vamală.

Art. 4. - (1) După aprobarea notelor de comandă de timbre de către Directia de autorizări din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, exemplarul 2 al notei de comandă se va transmite de către operatorul economic cu drept de marcare către Compania Natională „Imprimeria Natională"- S.A. si va fi însotit de dovada achitării contravalorii timbrelor comandate în contul acestei companii.

(2) Eliberarea timbrelor se face de către Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A.

(3) Timbrele se realizează de către Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune aprobate de către directia specializată cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) Termenul de executare a comenzilor de către Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. este de 15 zile lucrătoare de la data primirii si înregistrării notelor de comandă aprobate de autoritatea vamală.

(5) Până la eliberarea timbrelor către beneficiari, acestea se depozitează la Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A., în conditii de deplină securitate.


Art. 5. - (1) Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. va asigura periodic instruiri ale personalului desemnat din cadrul Directiei de autorizări din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, precum si dotarea acestora cu instrumentele si materialele necesare în vederea verificării autenticitătii si controlului timbrelor.

(2) Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. va asigura, la cererea autoritătii vamale, expertizarea timbrelor, în vederea verificării autenticitătii acestora.

Art. 6. - Pentru produsele supuse marcării destinate comercializării în magazinele duty-free, provenite din productia internă si din achizitii intracomunitare, aplicarea timbrelor se face de către operatorii autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free, înainte de punerea mărfurilor la raft în magazinele autorizate în vederea comercializării.

Art. 7. - Pentru produsele supuse marcării destinate comercializării în magazinele duty-free, provenite din tări terte, aplicarea timbrelor se face de către furnizor. În cazul în care furnizorul nu aplică timbrele, acestea se aplică de către operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free, înainte de momentul în care produsele sunt puse în liberă circulatie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 8. - În situatia prevăzută la art. 7 expedierea timbrelor se face în maximum 15 zile de la executarea comenzii de către unitatea autorizată cu tipărirea.

Art. 9. - După expirarea termenului de 15 zile, operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free sunt obligati să returneze unitătii specializate autorizate cu tipărirea, în vederea distrugerii, timbrele neexpediate si/sau neutilizate în termen.

Art. 10. - în cazul produselor provenite din tări terte, expedierea timbrelor către furnizori se face numai ca bagaj neînsotit, cu depunerea în vamă a documentului vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie să fie însotit de:

a) documentul de transport international, din care să rezulte că destinatarul este furnizorul mărfurilor ce urmează a fi importate;

b) o copie a contractului încheiat între operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free si furnizor;

c) o copie a autorizatiei de duty-free.

Art. 11. - Cu ocazia importului, odată cu documentul vamal de import se depune un document vamal de reimport, pentru timbrele aplicate, în vederea încheierii regimului acordat la scoaterea temporară din tară a acestora.

Art. 12. - În măsura în care prevederile prezentului ordin vor impune instructiuni de aplicare, acestea vor fi emise de Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de sta

 

Bucuresti, 10 august 2010.

Nr. 2.142.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOTA DE COMANDA

nr.....................pentru timbre din...................................

(ziua) (luna) (anul)

Denumirea operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free .

Codul de identificare fiscală.................................................

Sediul:..................................................................................

Judetul...................sectorul.............localitatea..................

Str. .....................................................nr..............................

Bl...............se..................et...................ap.....................

Cod postal............................................................................

Telefon/fax............................................................................

 

Tipul de produs

Cantitatea de timbre

- buc. -

Pretul unitar (fără TVA.)

- lei -

Valoarea

- lei -

Valoarea TVA.

- lei -

Valoarea totală

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele......................

Semnătura si stampila solicitantului

 

Data aprobării comenzii............

Numărul timbrelor aprobate......

Modalitatea de plată..................

Conducătorul autoritătii vamale

Numele si prenumele................

Semnătura si stampila..............


 

ANEXA Nr. 2

 

EVIDENTA

achizitionării, utilizării si returnării timbrelor în luna.......anul.......

 

Denumirea operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim

duty-free....................................................................................

Codul de identificare fiscală..................................................

Sediul:...................................................................................

Judetul......................sectorul.........localitatea..................

Str...................nr............bl..........se......et.......ap.........

Cod postal............................

Telefon/fax..........................

 

Nr. crt.

 

Numărul de timbre

1

Stoc la începutul lunii

 

2

Cumpărări în cursul lunii

 

3

TOTAL (rd. 1 + rd. 2)

 

4

Timbre utilizate

 

5

Timbre deteriorate

 

6

TOTAL timbre utilizate (rd. 4 + rd. 5)

 

7

Stoc la sfârsitul lunii (rd. 3 - rd. 6)

 

 

Certificată de conducerea operatorului economic

Data ...........................

Numele si prenumele

Semnătura si stampila

 

Verificat de autoritatea vamală

Data.....................

 

ANEXA Nr. 3

 

EVIDENTA

timbrelor distruse si a celor deteriorate în luna..........anul........

 

Denumirea operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim

duty-free:...................................................................................

Codul de identificare fiscală.................................................

Sediul:..................................................................................

Judetul....................sectorul.............localitatea................

Str. .......................................................nr............................

Bl............se..............et.........ap.......................................

Cod postal...............

Telefon/fax............................................

 

Nr. crt.

Cauzele deteriorării

Numărul de timbre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

 

 

Certificată de conducerea operatorului economic

Data....................................

Numele si prenumele.....................

Semnătura si stampila...................

Autoritatea vamală

Verificat de............

 

Semnătura............

Data......................

 


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul art. 19 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) si (4), ale art. 621 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (2) pct. 12, ale art. 11 alin. (1)si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) licente - licentele de utilizare a frecventelor radio, acordate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2002 si ale Legii nr. 504/2002, precum si licentele de emisie acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002;".

2. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) documente de alocare/asignare - licentele de utilizare a frecventelor radio care contin alocări de frecvente radio si conditiile tehnice si operationale asociate acestora, licentele de emisie, precum si autorizatiile de asignare a frecventelor radio, care contin asignări de frecvente radio si parametrii tehnici si operationali asociati acestora, în baza cărora se calculează sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru;".

3. La articolul 2 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

,,l) GMDSS - radiocomunicatii în cadrul Sistemului mondial pentru caz de sinistru si siguranta navigatiei pe mare (Global Maritime Distress and Safety System)."

4. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) tarifele prevăzute la cap. I pct. 3, 4 si 5.2, la cap. II pct. 1, 2, 3.1, 3.2 si 3.3, la cap. III pct. 1,2, 3 si 4, la cap. IV, la cap. V, la cap. VI pct. 1, la cap. VII si la cap. VIII pct. 1 si 2 din anexă, care se încasează trimestrial, cu exceptia cazurilor în care sunt aplicabile prevederile alin. (11)-(13), (15) si (16);".

5. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) tarifele prevăzute la cap. I pct. 1 si 2, la cap. II pct. 3.4, 3.5 si 3.6, la cap. III pct. 5, precum si la cap. VI pct. 3 din anexă, care se încasează semestrial;".

6. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) tarifele prevăzute la cap. IX, care se încasează strict pe perioadele mentionate în cuprinsul acestuia."

7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia prevăzută la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 5, deciziile vor fi emise în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării licentei."

8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul emiterii documentului de alocare/asignare, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului, luna emiterii documentului de alocare/asignare fiind inclusă în acest număr.

(2) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licentei, valoarea tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului si până la data expirării licentei, luna expirării fiind inclusă în acest număr.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), în cazul în care titularul licentei transmite, în original, în conditiile prevăzute în Decizia presedintelui IGCTI nr. 658/2005, o solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a licentei, valoarea tarifului suplimentar datorat de titular, dacă este cazul, în baza documentelor de alocare/asignare valabile pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licentei, este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului."

9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Modificarea documentelor de alocare/asignare, în sensul modificării alocărilor de frecvente radio si/sau a conditiilor tehnice si operationale asociate acestora, respectiv a asignărilor de frecvente radio si/sau a parametrilor tehnici si operationali asociati acestora, conduce la recalcularea tarifului conform prevederilor acestor documente modificate, cu exceptia situatiilor în care modificările efectuate nu sunt de natură a afecta cuantumul tarifului de utilizare spectru datorat în baza documentelor de alocare/asignare respective. Recalcularea tarifului debutează cu luna imediat următoare emiterii documentelor referitoare la modificările respective, în cazul tarifelor care se încasează anual sau semestrial, si începând cu prima lună a trimestrului imediat următor, în cazul tarifelor care se încasează trimestrial."

10. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Tarifele se reduc cu 100% pentru retelele de radiocomunicatii folosite de serviciile publice de salvamont, în cazul frecventelor din serviciul mobil terestru utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti.

(2) Tarifele se reduc cu 75% pentru retelele de radiocomunicatii folosite de serviciile de ambulantă si salvamar, în cazul frecventelor din serviciul mobil terestru utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti.

(3) Tarifele se reduc cu 75% în cazul frecventelor din serviciul mobil maritim (cu exceptia radiocomunicatiilor pe căile de navigatie interioară) ce sunt utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti prin intermediul statiilor de radiocomunicatii amplasate pe tărm.

(4) Tarifele se reduc cu 75% în cazul frecventelor din serviciul mobil aeronautic ce sunt utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti prin intermediul statiilor de radiocomunicatii amplasate la sol."

11. La articolul 122, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În situatia prevăzută la alin. (3), valoarea în lei a sumei ce urmează a fi restituită către titularul cedent este egală cu diferenta dintre valoarea în lei a tarifului de utilizare spectru perceput la începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care a intervenit cesionarea licentei si valoarea în lei a tarifului de utilizare spectru datorat de către titularul cedent, în baza licentei, ca urmare a cesionării acesteia."

12. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În situatia în care titularul renuntă la documente de alocare/asignare, în conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui IGCTI nr. 658/2005, înainte de data expirării perioadei de valabilitatea a acestora, tarifele plătite, aferente perioadei cuprinse între luna următoare celei în care a fost solicitată retragerea licentei sau autorizatiei si sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului vor fi restituite, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada cuprinsă între începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului si luna în care a fost solicitată retragerea licentei sau autorizatiei."

13. La articolul 13, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia prevăzută la alin. (1), valoarea în lei a sumei ce urmează a fi restituită este egală cu diferenta dintre valoarea în lei a tarifului de utilizare a spectrului perceput la începutul perioadei de tarifare (an, semestru, respectiv trimestru) în care a intervenit solicitarea de retragere a licentei sau autorizatiei si valoarea în lei a tarifului de utilizare spectru datorat, în baza documentului de alocare/asignare respectiv, ca urmare a solicitării de retragere a licentei sau autorizatiei pe parcursul perioadei de tarifare în discutie, calculată în conformitate cu alin. (3)."

14. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea tarifului datorat în situatia prevăzută la alin. (1) este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care a fost solicitată retragerea documentului de alocare/asignare si luna în care a fost solicitată retragerea licentei sau autorizatiei."

15. La articolul 15 alineatul (5), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) tariful se multiplică cu 5 pentru retele functionând în benzile de frecvente VHF si UHF care nu respectă prevederile în vigoare referitoare la ecartul dintre canalele adiacente, cu exceptia titularilor de licente prevăzuti la art. 10 si a retelelor prevăzute la lit. d);".

16. La articolul 17, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Tarifele prevăzute la cap. III pct. 5 din anexă se reduc cu 50% până la data de 31 decembrie 2011."

17. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru operatorul de multiplex alocat la nivel national care difuzează programele publice de televiziune, titular al licentei de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru, tariful prevăzut la pct. 5.1 din anexă va fi redus în conformitate cu dispozitiile art. 621 din Legea nr. 504/2002.

(6) Tarifele prevăzute la cap. III pct. 5 din anexă se aplică pentru fiecare multiplex, definit în conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002."

18. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Tarifele prevăzute la cap. IV pct. 4 si cap. V pct. 4 din anexă se datorează numai pentru statiile portabile ce functionează în banda VHF si care sunt autorizate, în mod exceptional, a fi utilizate exclusiv pe tărm, respectiv exclusiv la sol."

19. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Tarifele prevăzute la cap. VI pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare bandă pereche de 1 MHz, respectiv fiecare bandă nepereche de 1 MHz. Pentru lărgimi de bandă pereche mai mari sau mai mici de 1 MHz pereche, tarifele prevăzute la cap. VI pct. 3.1 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz pereche a lărgimii de bandă pereche alocată. Pentru lărgimi de bandă nepereche mai mari sau mai mici de 1 MHz, tarifele prevăzute la cap. VI pct. 3.2 din anexă se multiplică cu numărul rezultat din divizarea cu 1 MHz a lărgimii de bandă alocată."

20. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Tarifele prevăzute la cap. VIII pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz, alocat prin licentă, pentru retelele GSM 1800 (DCS 1800) la bordul navelor."

Art. II. - Anexa la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul III, titlul punctului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Tarife pentru statii de radiodifuziune sonoră analogică cu frecvente de emisie f < 3 MHz".

2. La capitolul III, titlul punctului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Tarife pentru statii de radiodifuziune sonoră analogică în banda de frecvente 3 MHz < f < 30 MHz".

3. La capitolul III, titlul punctului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Tarife pentru statii din serviciul de radiodifuziune sonoră analogică în banda 87,5-108 MHz".

4. La capitolul III, titlul punctului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Tarife pentru statii de televiziune analogică".


5. La capitolul III, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Tarife pentru statii din serviciul de televiziune digitală terestră

 

5.1.

Tarif pentru un multiplex alocat la nivel national

150.000 euro

5.2.

Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonei ROU003 - Bucuresti

6.000 euro/alocare

5.3.

Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU001 - Constanta, ROU005 - Bucuresti - capitala, ROU006 - Craiova, ROU012 - Ploiesti, ROU014 - Galati, ROU017- Brasov, ROU021 - Timisoara, ROU022 - Aradi ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca si ROU030 - lasi

5.000 euro/alocare

5.4.

Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU007 - Calafat, ROU008 - Resita, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin, ROU010 - Petrosani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mures, ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra-Neamt, ROU029 - Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistrita, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare si ROU039 - Focsani

4.000 euro/alocare

5.5.

Tarif pentru un multiplex regional alocat la nivelul zonelor ROU002 - Călărasi, ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botosani, ROU035 - Zalău si ROU040 - Comănesti

2.100 euro/alocare

5.6.

Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităti resedintă de judet din zonele ROU001 - Constanta, ROU006 - Craiova, ROU012- Ploiesti, ROU014 - Galati, ROU017- Brasov, ROU021 - Timisoara, ROU022 - Arad, ROU023 - Oradea, ROU025 - Cluj-Napoca si ROU030 - lasi

4.000 euro

5.7.

Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităti resedintă de judet din zonele ROU007 - Calafat, ROU008 - Resita, ROU009 - Drobeta-Turnu Severin,ROU010 - Petrosani, ROU011 - Râmnicu Vâlcea, ROU013 - Buzău, ROU018 - Sibiu, ROU019 - Deva, ROU026 - Târgu Mures, ROU027 - Gheorgheni, ROU028 - Piatra-Neamt, ROU029- Bacău, ROU032 - Suceava, ROU033 - Bistrita, ROU034 - Sighet, ROU036 - Satu Mare si ROU039 - Focsani

3.000 euro

5.8.

 

 

Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităti resedintă de judet din zonele ROU002 - Călărasi, ROU003 - Bucuresti*, ROU004 - Alexandria, ROU015 - Tulcea, ROU020 - Făget, ROU024 - Bihor, ROU031 - Botosani, ROU035 - Zalău si ROU040 - Comănesti

1.000 euro

 

 

*) Cu exceptia municipiului Bucuresti (a se vedea tariful de la punctul 5.3 pentru ROU005).

5.9.

Tarif pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităti care nu este resedintă de judet

500 euro"

 

6. La capitolul VI, punctul 1.6 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„1.6.

Tarif pentru statii transportabile pentru transmisii temporare de radiodifuziune sonoră ori televiziune sau pentru transmisii temporare de date

720 euro/statie"

 

7. La capitolul VI, după punctul 1.6 se introduc două noi puncte, punctele 1.7 si 1.8, cu următorul cuprins:

 

„1.7.

Tarif pentru statii mobile (ESV - Earth Station on board Vessels) operând în serviciul fix prin satelit în benzile 5925-6425 MHz (Pământ-spatiu) si/sau 14-14,5 GHz (Pământ-spatiu), amplasate la bordul navelor si destinate transmisiilor de date (altele decât cele incluse în cadrul sistemului GMDSS)

120 euro/statie

1.8.

Tarif pentru statii mobile (AES - Aircraft Earth Station) operând în serviciul mobil prin satelit în banda 14-14,5 GHz (Pământ-spatiu), amplasate la bordul aeronavelor si destinate transmisiilor de date (altele decât cele privind siguranta si controlul navigatiei aeronautice)

120 euro/statie"

 

8. La capitolul VI, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

 

„3.

Tarife pentru sistemele CGC (componente terestre complementare) asociate sistemelor ce furnizează servicii de comunicatii electronice în serviciul mobil prin satelit (MSS) în benzile 1980-2010 MHz/2170-2200 MHz

3.1.

Tarif pentru o bandă pereche de 1 MHz alocată la nivel national

240.000 euro/bandă pereche de 1 MHz

3.2.

Tarif pentru o bandă nepereche de 1 MHz alocată la nivel national

60.000 euro/bandă nepereche de 1 MHz"


9. La capitolul VIII, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„3.

Tarif pentru un canal GSM 1800 alocat la nivel national la bordul aeronavelor

9 euro/canal"

 

10. La capitolul VIII, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

 

„4.

Tarif pentru un canal GSM 1800 alocat la nivel national la bordul navelor

9 euro/canal"

 

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Bogdan-Cristian Iana

 

Bucuresti, 5 august 2010.

Nr. 532.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

 

În aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 44/2010,

în temeiul art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea tinerii evidentei/transmiterii datelor aferente deponentilor garantati către Fond de către institutiile de credit participante la acesta."

2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În vederea tinerii evidentei în forma si continutul prevăzute de prezentul regulament, respectiv a întocmirii raportărilor, institutiile de credit participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme informatice adecvate, care să asigure existenta în permanentă a unei evidente complete si exacte cuprinzând toate datele referitoare la deponentii garantati, depozitele garantate ale acestora, creantele exigibile ale institutiilor de credit fată de acestia, precum si orice alte informatii necesare determinării valorii compensatiei datorate fiecărui deponent garantat si întocmirii Listei compensatiilor de plătit.

(2) In termen de 3 zile lucrătoare de la sfârsitul fiecărui semestru, institutiile de credit participante la Fond întocmesc electronic Lista compensatiilor de plătit, în forma si continutul prezentate în anexă. Pentru anul 2010, termenul întocmirii raportărilor este de 20 de zile de la sfârsitul semestrului."

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În aplicarea art. 40 alin. (4) din ordonantă, pentru efectuarea testelor cu privire la capacitatea Fondului de a asigura colectarea informatiilor necesare determinării compensatiilor de plată, verificarea si transmiterea lor în termen către institutiile de credit mandatate cu efectuarea plătilor de compensatii, institutiile de credit transmit, în termen de 3 zile lucrătoare de la cererea formulată de către Fond în acest sens, Lista compensatiilor de plătit, în forma si continutul prezentate în anexă."

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Lista compensatiilor de plătit va fi transmisă Fondului prin sistemul informatic de raportare al Băncii Nationale a României (SIRBNR)."

5. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Fondul verifică informatic la sediul institutiilor de credit modul întocmirii Listei compensatiilor de plătit. Verificările vor urmări respectarea prevederilor privind cerintele de întocmire a listei, precum si eventualele corelatii între datele din listă. Eventualele erori continute în listă vor fi comunicate în scris institutiilor de credit respective pentru analiză si luarea măsurilor necesare pentru evitarea si corectarea, în termen de 3 zile, a unor asemenea erori."

6. În anexa la regulament „Lista compensatiilor de plătit la data de ...", în tabelul LIST_DEP_PF, câmpul „Nerezident" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicatii

Nerezident

Nerezident

C

1

Se completează «N» pentru cetătenii străini nerezidenti în România"

 

7. În anexa la regulament „Lista compensatiilor de plătit „Adresă" se introduce câmpul „Nerezident", cu următorul la data de ...", în tabelul LISTDEPPJ, după câmpul cuprins:

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicatii

.Nerezident

Nerezident

C

1

Se completează «N» pentru persoanele juridice nerezidente"

 

Art. II. - Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Adrian Cosmescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 5.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.