MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 584/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 584         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 august 2010

 

SUMAR

 

DECIZII

 

15. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 august 2010

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

630. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

825. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.972. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot" realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

599. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Power Insurance Broker" - S.R.L.

 

600. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

601. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

 

602. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

603. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

604. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

 

605. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

606. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

607. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.


 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 august 2010

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 17-19 august 2010, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Teodor Viorel Melescanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 august 2010.

Nr. 15.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 903

din 6 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Mircea Stefan Minea -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, exceptie ridicată de Aurina Bodea în Dosarul nr. 1.598/187/2008 ai Tribunalului Bihor -Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta observă că se critică, în realitate, doar alin. (2) al art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002. Cu privire la acesta, pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că norma este lipsită de precizie atât în ceea ce priveste dispozitia, cât si în ceea ce priveste sanctiunea. Arată că lipsa de previzibilitate conduce la afectarea caracterului de lex certa al normei aplicabile si, implicit, în conditiile unei legi imprecise, la relativizarea garantiilor care însotesc dreptul la un proces echitabil, prevăzute de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În opinia sa, caracterul neprevizibil al normei prejudiciază si dreptul de a fi informat cu privire la natura si cauza acuzatiei, drept prevăzut de art. 6 paragraful 3 din conventia mentionată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.598/187/2008, Tribunalul Bihor - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Aurina Bodea într-o cauză penală privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia precizează că art. 181 din Codul penal consacră infractiunea de vătămare corporală simplă, iar art. 182 din acelasi cod, infractiunea de vătămare corporală gravă. Arată că art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 cuprinde o adăugire, prin care se completează o circumstantă de agravare, neprevăzută în art. 181 din Codul penal. Mai arată că vătămarea corporală este gravă doar în încadrarea art. 182 din Codul penal, nu si în cuprinsul art. 181 din acelasi cod. Sustine că „această eroare de redactare a textului [...] duce la încălcarea dreptului la un proces echitabil prin denaturarea încadrării juridice într-o faptă mai gravă decât cea comisă".

Tribunalul Bihor - Sectia penală nu si-a exprimat opinia cu privire la constitutionalitatea textului de lege criticat. Această instantă a respins, initial, exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, considerând că prevederile de lege criticate nu au legătură cu solutionarea cauzei. Împotriva încheierii de respingere autorul exceptiei a declarat recurs, în solutionarea căruia Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori a apreciat că exceptia întruneste conditiile de admisibilitate prevăzute de Legea nr. 47/1992 si a dispus sesizarea Curtii Constitutionale, fără să facă vreo apreciere referitoare la conformitatea textului de lege criticat cu dispozitiile Legii fundamentale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu si-au exprimat punctul de vedere asupra exceptiei, până la data întocmirii raportului.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2003. Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 11: „(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de detinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală gravă, pedeapsa este cea prevăzută la art. 181-184 Cod penal.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Actiunea penală prevăzută la alin. (1) si (2) se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală."

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că este întemeiată, urmând să o admită pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

Analiza textelor de incriminare cuprinse în art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 conduce la concluzia încălcării prevederilor constitutionale si conventionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate si previzibilitate a normei. În jurisprudenta sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că legea trebuie să îndeplinească anumite conditii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea (Cauza S.W. Împotriva Marii Britanii, 1995 sau Cauza Cantoni împotriva Frantei, 1996). În acest sens, Curtea a remarcat că nu poate fi considerată „lege" decât o normă enuntată cu suficientă precizie, pentru a permite cetăteanului să îsi controleze conduita. Apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el trebuie să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, fată de circumstantele spetei, consecintele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă (Cauza Sissanis împotriva României, 2007). Or, prevederile de lege ce formează obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate nu întrunesc aceste exigente.

Astfel, în primul rând, din cuprinsul art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 nu rezultă dacă este vorba despre o infractiune de pericol sau de rezultat. Cu alte cuvinte, textul este imprecis, întrucât poate include varianta unei infractiuni de rezultat, dar si a uneia de pericol, fără să facă vreo distinctie. Acest lucru rezultă din faptul că alin. (1) incriminează ca infractiune si ipoteza în care neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de detinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane nu se soldează cu niciun fel de vătămare a vreunei persoane, limitele pedepsei fiind aceleasi atât pentru varianta infractiunii de pericol descrise, care, deci, nu produce vreo vătămare, cât si pentru varianta infractiunii de rezultat, care poate avea consecinte de gravitate diferită, culminând cu decesul victimei. De fapt, prin aplicarea dispozitiilor alin. (2) ale art. 11 din ordonanta de urgentă se poate ajunge chiar la situatia ca, din lipsa reperelor clare privitoare la individualizarea pedepselor, pedeapsa aplicată să fie mai mare atunci când neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin nu a avut nicio urmare vătămătoare decât în cazul în care o astfel de vătămare s-a produs. Astfel, în ipoteza unei infractiuni de pericol, deci neurmată de un rezultat, sanctiunea, constând în închisoare de la 6 luni la 5 ani, este mai severă decât la acea infractiune de rezultat la care fapta prevăzută în alin. (1) are ca urmare o vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 alin. (1) din Codul penal, pentru care sanctiunea constă în închisoare de la o lună la 3 luni sau amendă. În plus, în ipoteza unei infractiuni de rezultat, fapta incriminată de art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgentă absoarbe infractiunea de loviri sau alte violente prevăzută de art. 180 din Codul penal.

Curtea observă că textul de lege criticat este deficitar din perspectiva lipsei de corelare cu prevederile din Codul penal la care art. 11 din ordonanta de urgentă face trimitere, ceea ce este de natură să genereze confuzii si incertitudine cu privire la consecintele inactiunii descrise în norma de incriminare, dar si dificultăti în ceea ce priveste interpretarea si aplicarea textelor de lege criticate. Astfel, prin compararea limitelor pedepsei prevăzute la art. 11 alin. (1), si anume de la 6 luni la 5 ani, cu cele prevăzute pentru infractiunile incriminate de art. 181-184 din Codul penal, la care face trimitere art. 11 alin. (2), se observă o discrepantă în ceea ce priveste consecintele faptei, astfel cum s-a exemplificat mai sus.

În plus, Curtea observă că alineatul al doilea al art. 11 din ordonanta de urgentă consacră o formă agravată a faptei prevăzute la alin. (1), atunci când aceasta are ca urmare o vătămare corporală gravă, însă face trimitere la regimul sanctionator consacrat pentru vătămarea corporală - art. 181 din Codul penal, vătămarea corporală gravă - art. 182 din Codul penal, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte - art. 183 din Codul penal, respectiv vătămarea corporală din culpă - art. 184 din Codul penal. Agravanta ia în considerare pericolul social sporit, rezultat din urmările alternative specifice vătămării corporale grave, dar face trimitere fie la regimul sanctionator mai putin sever consacrat pentru infractiunea de la art. 184 din Codul penal, fie la regimul sanctionator mai aspru instituit pentru lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte - art. 183 din Codul penal.

Fapta având ca urmare moartea victimei este incriminată de două ori, însă este sanctionată cu pedepse diferite. Astfel, pe de o parte, în enumerarea limitativă de la alin. (2) se regăsesc si lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte - art. 183 din Codul penal, pentru care sanctiunea constă în închisoare de la 5 la 15 ani, iar, pe de altă parte, potrivit alin (3), dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Prin urmare, există o gravă necorelare si în ceea ce priveste relatia dintre alin. (3) al art. 11 din ordonanta de urgentă si art. 183 din Codul penal. Ambele incriminează vătămarea care a avut ca urmare moartea victimei. În ceea ce priveste elementul subiectiv, infractiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 183 din Codul penal, pedepsită cu închisoarea de la 5 la 15 ani, nu poate fi săvârsită decât cu intentie depăsită (praeterintentie).

Viciul de redactare constând în lipsa de corelare a limitelor de pedeapsă afectează garantiile constitutionale referitoare la dreptul la un proces echitabil. În acest sens, Curtea retine că acest drept este un drept complex, care are mai multe componente. Printre acestea se regăseste, astfel cum rezultă din jurisprudenta mai sus amintită a Curtii Europene a Drepturilor Omului, si dreptul destinatarului normei de a fi informat într-o manieră lipsită de ambiguităti asupra comportamentelor interzise, pe care este obligat să le evite. Pentru ca acest drept să fie asigurat în mod efectiv, enunturile juridice trebuie să fie clare, precise si explicite, astfel încât să îl poată avertiza în mod inechivoc asupra gravitătii consecintelor nerespectării prescriptiilor legale cuprinse în acestea. Or, dispozitiile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 nu respectă aceste cerinte esentiale de redactare.

De asemenea, în conceptul de proces echitabil este inclus si dreptul la o apărare eficientă. Aceasta nu poate fi realizată în conditiile în care există o incertitudine cu privire la cuantumul pedepsei pe care instanta o poate aplica pentru fapta prevăzută la art. 11 alin. (1). Judecătorul însusi se află în dificultate, fiind pus în situatia de a opta între mai multe variante posibile, în lipsa unei reprezentări clare a regimului sanctionator aplicabil. Din cauza manierei defectuoase de redactare a textului de lege criticat, individualizarea judiciară a pedepsei nu poate fi făcută de instantă decât în mod arbitrar, aproximativ, în functie de aprecieri lipsite de obiectivitate.

În fine, Curtea constată că alin. (4) al art. 11 din ordonanta de urgentă cuprinde, de asemenea, vicii de redactare, întrucât foloseste o formulare improprie. Potrivit acesteia, actiunea penală prevăzută la alin. (1) si (2) se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Legiuitorul a incriminat în alineatele mentionate fapte socialmente periculoase, consacrând infractiuni, de pericol sau rezultat, nicidecum o actiune penală. Se observă însă că atât în cazul vătămării corporale grave - art. 182 din Codul penal, cât si în cazul lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte - art. 183 din Codul penal, la care textele de incriminare fac trimitere, actiunea penală se pune în miscare din oficiu. În ultima ipoteză nici nu este posibilă incidenta principiului disponibilitătii, în conditiile în care fapta are ca urmare moartea victimei. Cu toate acestea, art. 11 alin. (4), care stabileste că actiunea penală „prevăzută la alin. (1) si (2)" se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, se referă inclusiv la infractiunea de neluare a măsurilor de prevenire a atacului canin care a avut ca urmare vătămarea corporală cauzatoare de moarte. Într-o asemenea ipoteză, este, desigur, evidentă lipsa de logică internă a reglementării, care o privează de eficientă si lasă neacoperită modalitatea de declansare a actiunii penale. Se poate presupune că aceasta va fi pornită din oficiu, dar, la fel de bine, se poate presupune că va fi pornită doar la plângerea prealabilă a rudelor apropiate. Dar norma juridică, în special cea de natură penală, trebuie să contină reglementări riguroase, cea supusă, în cazul de fată, controlului de constitutionalitate fiind însă ambiguă si lipsită de precizie. Aceeasi este situatia si în ceea ce priveste fraza a doua a alin. (4), care prevede că împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală, întrucât, de vreme ce victima a decedat, nu este posibilă ipoteza împăcării părtilor.

Asadar, art. 11 contine o multitudine de inadvertente, prezentând deficiente grave de redactare care îi conferă un caracter neconstitutional. Curtea observă că, în ceea ce priveste tehnica legislativă, textul ar fi trebuit elaborat fie ca o normă specială, cu reglementări distincte, care să creeze un regim sanctionator specific, fie ar fi trebuit să impună un sistem de sanctionare corelat cu cel prevăzut de Codul penal pentru infractiunile de vătămare corporală. Or, art. 11 instituie un regim mixt si confuz, derutant atât pentru persoana care se poate afla în ipoteza normei, cât si pentru instanta chemată să aprecieze cu privire la vinovătia acesteia si să individualizeze în mod judicios pedeapsa corespunzătoare faptei, în functie de gravitatea urmărilor acesteia.

Este necesar ca textul să fie regândit în ansamblul său. Deficientele art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002, astfel cum au fost revelate în cele de mai sus, trebuie corectate de Guvern, în concordantă cu dispozitiile art. 147 alin. (1) din Constitutie. Incriminarea comportamentului periculos al proprietarilor sau posesorilor de câini periculosi sau agresivi este fără îndoială necesară, acesta reprezentând o amenintare gravă la adresa vietii si sigurantei personale a cetătenilor. Norma penală sanctionatoare trebuie să întrunească însă, asa cum s-a arătat, exigentele de precizie, claritate si, implicit, previzibilitate, impuse, cu valoare de principiu, de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la un proces echitabil.

Curtea observă totodată că prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, fiind analizate însă prin prisma unor critici diferite. Prin Decizia nr. 234 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 11 aprilie 2006, raportându-se la dispozitiile art. 16 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Constitutie, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate. În cauza de fată, criticile formulate au relevat aspecte cu examinarea cărora Curtea nu fusese învestită în cadrul solutionării exceptiei asupra căreia s-a pronuntat prin decizia amintită. Prin urmare, reconsiderarea solutiei pronuntate cu acel prilej se justifică prin noutatea argumentelor invocate în prezenta motivare a criticii de neconstitutionalitate.

Curtea constată că, în acord cu jurisprudenta sa, spre exemplu, Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1995 sau Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, puterea de lucru judecat ce însoteste actele jurisdictionale, deci si deciziile Curtii Constitutionale, se atasează nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijină acesta. În consecintă, atât Parlamentul, cât si Guvernul, respectiv autoritătile si institutiile publice urmează să respecte întru totul atât considerentele, cât si dispozitivul prezentei decizii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (1) si (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 29 si al art. 31 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Aurina Bodea în Dosarul nr. 1.598/187/2008 al Tribunalului Bihor - Sectia penală si constată că prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vrancea" la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 630.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Ministrul este ajutat în activitatea de conducere si reprezentare a Ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum si de secretarul general al Ministerului."

2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, si compus din 295 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din împrumuturi externe (DIPFIE)."

Art. II. - Se elimină referirile la functiile de director general din cuprinsul Hotărârii Guvernului hr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Organigrama Ministerului Justitiei se va modifica în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. IV. - Încadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. I se va face în termenele si cu procedura prevăzute de lege, pentru fiecare categorie de personal.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 825.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot" realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. I. -Articolul 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot" realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 11 aprilie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Finantarea Programului se asigură din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, din cofinantarea de la bugetul local si din alte surse de finantare legal constituite."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 17 august 2010.

Nr. 1.972.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Power Insurance Broker" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „Power Insurance Broker" - S.R.L., cu sediul în str. I. G. Duca nr. 75A, bl. L50, se. A, ap. 22, localitatea Constanta, judetul Constanta, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J13/2731/11.12.2002, cod unic de înregistrare 15084050, număr de înmatriculare în Registrul brokerilorRBK-199, reprezentată legal de doamna Miron Mihaela, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

1. Raportul de verificare a situatiilor financiare aferente anului 2009 a fost întocmit si semnat de către acelasi expert contabil care a întocmit situatiile financiare. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 11 din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

2. Din analiza balantei de verificare întocmită si transmisă la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru data de 31 decembrie 2009 reiese că societatea utilizează conturi care nu figurează în planul de conturi specific domeniului asigurărilor, respectiv contul 409 „Furnizori debitori", contul 604 „Cheltuieli cu materialele nestocate" si contul 704 „Venituri din lucrări executate si servicii prestate". Astfel au fost încălcate prevederile cap. III pct. 2 „Planul de conturi pentru brokerii de asigurare", precum si ale cap. VIII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

3. Anexele aferente trimestrului IV/2009 contin date care nu sunt în concordantă cu cele raportate în formularele de bilant (O1_2010_BKBIL), contul de profit si pierdere (01_2010_CPP) si în balanta de verificare întocmită pentru data de 31 decembrie 2009. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (2) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

4. Raportările aferente trimestrului 1/2010 au fost transmise incomplet în format electronic. Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI. 17.866 din 2 iunie 2010, Societatea Comercială „Power Insurance Broker" - S.R.L., reprezentată legal de doamna Miron Mihaela, în calitate de administrator, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale „Power Insurance Broker" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii pe o perioadă de 30 de zile, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „Power Insurance Broker" - S.R.L., cu sediul în str. I. G. Duca nr. 75A, bl. L50, se. A, ap. 22, localitatea Constanta, judetul Constanta, J13/2731/11.12.2002, CUI 15084050, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.832/2004, RBK-199, reprezentată legal de doamna Miron Mihaela, în calitate de administrator/reprezentant legal, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială „Power Insurance Broker" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „Power Insurance Broker" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Power Insurance Broker" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de ia comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 599.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în bd. Decebal nr. 14, bl. S6, tronson III, mezanin, biroul nr. 6, Bucuresti, sectorul 3, reprezentată legal de domnul Stanică Traian, în calitate de administrator - persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

Au fost transmise cu întârziere situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI. 17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Stanică Traian, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii, pe o perioadă de 30 de zile, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în bd. Decebal nr. 14, bl. S6, tronson III, mezanin, biroul nr. 6, Bucuresti, sectorul 3, J40/20850/06.11.2007, CUI 22694914/06.11.2007, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.052/2007, RBK-452/11.12.2007, reprezentată legal de domnul Stanică Traian, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 600.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Regimentul 5 Vânători nr. 32, Alba lulia, judetul Alba, reprezentată legal de domnul Serdean Pavel Dorin, în calitate de administrator - persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Au fost transmise cu întârziere situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009 nu au fost transmise asa cum sunt prevăzute în Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010 si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

2. Nu au fost transmise următoarele documente: raportul administratorului si notele explicative la situatiile financiare. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 3 lit. e) si pct. 12 alin. (1) lit. (b) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI. 17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Serdean Pavel Dorin, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale si să depună documentele restante.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la depunerea documentelor restante, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Regimentul 5 Vânători nr. 32, Alba lulia, judetul Alba, J01/276/30.03.2009, CUI 25370840/30.03.2009, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 602/2009, RBK-578/06.08.2009, reprezentată legal de domnul Serdean Pavel Dorin, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la depunerea raportărilor restante.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să depună situatiile financiare aferente anului 2009 si documentele restante, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia,

În conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 601.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „AMG Broker de Asigurare" - S.FLL.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Călugăreni nr. 106, Vaslui, judetul Vaslui, reprezentată legal de domnul Mihalache Andrei loan, în calitate de administrator- persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Au fost transmise cu întârziere situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

2. Nu au fost transmise următoarele documente: copia balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice si situatiile rectificate aferente trimestrului 4/2009. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) lit. h) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010 si Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Mihalache Andrei loan, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale si să depună documentele restante.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Călugăreni nr. 106, Vaslui, judetul Vaslui, J37/612/12.08.2008, CUI 24321652/13.08.2008, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 96/2009, RBK-548/02.02.2009, reprezentată legal de domnul Mihalache Andrei loan, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la depunerea raportărilor restante.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să depună situatiile rectificate aferente trimestrului 4/2009 si documentele restante, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „AMG Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 602.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L, cu sediul în bd. Tomis, Incinta Proiect - S.A., camera P01, nr. 143A, Constanta, judetul Constanta, reprezentată legal de domnul Vriscu Mihai, în calitate de administrator - persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost transmise în format letric si electronic situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1)si (2) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

2. Raportările anuale nu au fost transmise în format letric si electronic, asa cum este prevăzut la art. 3 pct. I lit. b) si d) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

3. Societatea utilizează conturi cu alte denumiri decât cele prevăzute în Planul de conturi specific domeniului asigurărilor, respectiv contul 411 „Clienti" si contul 401 „Furnizori". Astfel au fost încălcate prevederile cap. III pct. 2, precum si prevederile cap. VIII din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Vriscu Mihai, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale si să depună documentele restante.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la depunerea documentelor restante, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. bd. Tomis, Incinta Proiect - S.A., camera P01, nr. 143A, Constanta, judetul Constanta, J13/1384/25.04.2005, CUI 17525358/26.04.2005, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.879/2005, RBK-287/18.05.2005, reprezentată legal de domnul Vriscu Mihai, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la depunerea raportărilor restante.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să depună situatiile financiare aferente anului 2009, raportările aferente trimestrului 1/2010 si balanta de verificare rectificată, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilorde asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „LION - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 603.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI 3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în Bd. Cetătii nr. 75, Timisoara, judetul Timis, reprezentată legal de domnul Ene Ciprian Marinei, în calitate de administrator- persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost transmise în format letric si electronic situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, si art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

2. Nu au fost transmise în format letric si electronic raportările aferente trimestrului 1/2010, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 30 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 pct. III din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Ene Ciprian Marinei, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale si să depună documentele restante.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în Bd. Cetătii nr. 75, Timisoara, judetul Timis, J35/2625/10.07.2007, CUI 22087319/10.07.2007, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.023/2007, RBK-448/04.12.2007, reprezentată legal de domnul Ene Ciprian Marinei, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la data depunerii situatiilor financiare, raportărilor anuale si a raportărilor aferente trimestrului 1/2010.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Societatea Comercială „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să depună situatiile financiare aferente anului 2009 si raportările aferente trimestrului 1/2010, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 604.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „LOGOS Brokerde Asigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI 3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Pipos Petru nr. 5, Arad, judetul Arad, reprezentată legal de domnul Crisan Dănut Milentie, în calitate de administrator- persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost transmise în format letric si electronic situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

2. Nu au fost transmise următoarele documente: balanta de verificare, raportul administratorului, notele explicative la situatiile financiare, copia de pe procesul-verbal al adunării generale a actionarilor sau asociatilor, propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, declaratia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea si conducerea contabilitătii, situatia fluxurilor de trezorerie si raportul de verificare al situatiilor financiare. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 3 lit. d) si e), pct. 8 si pct. 12 alin. (1) lit. b), c) si e)-h) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010.

3. Anexa aferentă trimestrului 1/2010 - 03A7 este incompletă. Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 alin. (2) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Crisan Dănut Milentie, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale si să depună documentele restante.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L. de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la depunerea documentelor restante, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Pipos Petru nr. 5, Arad, judetul Arad, J02/611/27.05.2009, CUI 25608284/28.05.2009, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 861/2009, RBK-594/13.11.2009, reprezentată legal de domnul Crisan Dănut Milentie, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la depunerea raportărilor restante.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să depună situatiile financiare aferente anului 2009 si documentele restante, în forma prevăzută de actele normative în vigoare.

Art. 3. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea Comercială „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de ia comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 605.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Prelungirea Ghencea nr. 8, bl. A2, se. C, et. 3, ap. 72, Bucuresti, sectorul 6, reprezentată legal de domnul Clinceanu Stefan Giuseppe, în calitate de administrator - persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Au fost transmise cu întârziere situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

2. Au fost transmise cu întârziere raportările aferente trimestrului 1/2010, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 30 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 pct. III din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.17.592 din 31 mai 2010, Societatea Comercială „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Clinceanu Stefan Giuseppe, în calitate de administrator - persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale.


Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii, pe o perioadă de 30 de zile, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Prelungirea Ghencea nr. 8, bl. A2, se. C, et. 3, ap. 72, Bucuresti, sectorul 6, J40/2619/17.03.1998, cod fiscal R-10347199, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 20/2001, RBK-024/10.04.2003, reprezentată legal de domnul Clinceanu Stefan Giuseppe, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 606.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a activitătii a Societătii Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 29 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. XI.3.463 din 28 iunie 2010 privind controlul permanent efectuat la Societatea Comercială VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în sos. Stefan cel Mare nr. 15, bl. 15, se. A, et. 7, ap. 26, camera 1, Bucuresti, sectorul 2, reprezentată legal de doamna Petrescu Gabriela, în calitate de administrator - persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

Au fost transmise cu întârziere situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2009, care aveau ca termen legal de transmitere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor data de 15 aprilie 2010. Astfel au fost încălcate prevederile pct. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Prin Adresa nr. XI.18.255 din 8 iunie 2010, Societatea Comercială VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., reprezentată legal de doamna Petrescu Gabriela, în calitate de administrator- persoană semnificativă, a fost notificată potrivit art. 381 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca în termen de 7 zile calendaristice să prezinte motivul încălcării dispozitiilor legale.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 29 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii, pe o perioadă de 30 de zile, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, drept care decide:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii Societătii Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în sos. Stefan cel Mare nr. 15, bl. 15, se. A, et. 7, ap. 26, camera 1, Bucuresti, sectorul 2, J40/7032/18.06.2009, CUI 25683235/18.06.2009, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 559/2009, RBK-575/21.07.2009, reprezentată legal de doamna Petrescu Gabriela, în calitate de administrator - persoană semnificativă, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de brokerde asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 2 august 2010.

Nr. 607.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.