MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 588/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 588         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 august 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 930 din 6 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 980 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

599. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

662. - Decizie privind sanctionarea domnului Bartok Janos - presedintele Consiliului de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A. cu retragerea aprobării acordate

 

663. - Decizie privind sanctionarea domnului Rouf Shah Jahan - membru al Consiliului de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A. cu retragerea aprobării acordate


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 930

din 6 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Remia Corn Impex" - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 816/54/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 29 iunie 2010, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu dispozitiile art. 14 si ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amânat pronuntarea pentru data de 6 iulie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 816/54/2009, Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Remia Corn Impex" - S.R.L. din Craiova într-o cauză având ca obiect solutionarea contestatiei împotriva unui act administrativ fiscal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate derogă de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ceea ce are drept efect extinderea, în mod nejustificat, a ciclului procesual si amânarea, în mod nepermis, a momentului la care actul administrativ fiscal poate fi atacat în justitie. Astfel, în timp ce se parcurge procedura administrativă prealabilă, actul administrativ vătămător continuă să existe si să producă efecte juridice, contribuabilul fiind executat silit de organele fiscale.

Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 213 alin. (5): „Organul de solutionare competent se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedură si asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.";

- Art. 214: „(1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, solutionarea cauzei atunci când:

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenta indiciilor săvârsirii unei infractiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra solutiei ce urmează să fie dată în procedura administrativă;

b) solutionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti.

(2) Organul de solutionare competent poate suspenda procedura, la cerere, dacă sunt motive întemeiate. La aprobarea suspendării, organul de solutionare competent va stabili si termenul până la care se suspendă procedura. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată.


(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.

(4) Hotărârea definitivă a instantei penale prin care se solutionează actiunea civilă este opozabilă organelor fiscale competente pentru solutionarea contestatiei, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă.";

- Art. 216: „(1) Prin decizie contestatia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) în cazul admiterii contestatiei se decide, după caz, anularea totală sau partială a actului atacat.

(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare.

(4) Prin decizie se poate suspenda solutionarea cauzei, în conditiile prevăzute de art. 214.";

- Art. 217: „(1) Dacă organul de solutionare competent constată neîndeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(2) Contestatia nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire gresită.";

- Art. 218 alin. (2): „(2) Deciziile emise în solutionarea contestatiilor pot fi atacate de către contestatar sau de către persoanele introduse în procedura de solutionare a contestatiei potrivit art. 212, la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă, în conditiile legii".

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 126 alin. (6) privind controlul judecătoresc al actelor administrative. Totodată, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Demersul autorului exceptiei de neconstitutionalitate pleacă de la o premisă particulară, si anume parcursul procesual pe care îl are judecarea cauzei sale. Astfel, se observă că acesta a atacat procesul-verbal al inspectiei fiscale, si nu decizia de impunere. Prin acest proces-verbal, printre altele, s-a dispus sesizarea parchetului, întrucât existau indicii în sensul săvârsirii unor infractiuni de natură economică.

Curtea observă că procesul-verbal mentionat a fost atacat în căile administrative de atac, iar organul de solutionare a contestatiei l-a anulat si a stabilit că organele de inspectie fiscală urmează „să valorifice constatările efectuate prin procesul-verbal si să emită decizia de impunere, conform legii". Ulterior, pe cale judecătorească, a fost anulată decizia organului de solutionare a contestatiei, iar instanta a obligat organul în cauză să pronunte o solutie pe fond. Acesta din urmă, văzând că prin procesul-verbal initial a fost sesizat parchetul, în temeiul art. 214 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală a suspendat judecarea contestatiei administrative, nemaiputând, deci, solutiona pe fond contestatia introdusă. Ulterior, a fost atacată în instantă si această ultimă decizie a organului de solutionare a contestatiilor, fază procedurală în care s-a ridicat prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Toate aceste aspecte tin de interpretarea si aplicarea legii, sunt aspecte de fapt, care pot/vor fi corectate de instantele judecătoresti în căile de atac. În această situatie, încălcarea eventuală a „termenului rezonabil" în care trebuie solutionată cauza nu se datorează textului legii, ci comportamentului părtilor si institutiilor administrative sau judecătoresti în această cauză concretă. Însă Curtea Constitutională judecă numai în drept, astfel încât conduita procesuală a contribuabilului contestator sau unele decizii administrative sau judecătoresti discutabile nu pot constitui temei pentru constatarea neconstitutionalitătii unor texte legale. În consecintă, tinând cont de prevederile art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate apare ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Remia Corn Impex" - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 816/54/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 980

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Solomon Tara Development" - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 12.380/245/2007 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia. În acest sens, depune concluzii scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 12.380/245/2007, Judecătoria Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, precum si celor ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Solomon Tara Development" - S.R.L. din Iasi într-o cauză având ca obiect o plângere împotriva încheierii de carte funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că reglementarea criticată este neconstitutională, întrucât normele constitutionale garantează controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice pe calea contenciosului administrativ. Or, încheierea de carte funciară fiind un act administrativ, iar Legea nr. 7/1996 neconferind calitate procesuală pasivă institutiei care a emis acest act, în spetă Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară, este evident că dispozitiile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare contravin Legii fundamentale.

Judecătoria Iasi - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, astfel cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, precum si prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 50 din Legea nr. 7/1996:

„(1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronuntarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se solutionează prin încheiere de către registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul.

(21) Împotriva încheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial si se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, însotită de dosarul încheierii si copia cărtii funciare.

(22) Plângerea împotriva încheierii se poate depune si direct la judecătoria în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, situatie în care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii si copia cărtii funciare, precum si notarea plângerii în cartea funciară.

(3) Hotărârea pronuntată de judecătorie poate fi atacată cu apel.

(4) Hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.

(5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoresti îsi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.

(6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.";

- Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004:

„(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară."

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 52 alin. (1) referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si celor ale art. 126 privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate în spete având motivări similare, prilej cu care a statuat că acestea nu contravin Legii fundamentale.

Astfel, referitor la critica privind neconstitutionalitatea art. 50 din Legea nr. 7/1996, prin Decizia nr. 18 din 12 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 5 februarie 2010, Curtea a statuat că „încheierile prin care sunt solutionate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară sunt acte administrative provizorii supuse controlului contenciosului administrativ special, reglementat prin dispozitiile Legii nr. 7/1996. Stabilirea sferei persoanelor cărora li se comunică încheierea de înscriere sau de respingere a cererii de înscriere ori radiere a unui act sau fapt juridic în cartea funciară, doar la cel care a cerut înscrierea ori radierea unui act sau fapt juridic, precum si la celelalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară, al căror interes este prezumat legal, este justificată obiectiv si rational de necesitatea evitării nesigurantei cu privire la mentiunile din cartea funciară si de apărarea principiului securitătii drepturilor subiective civile.

Totodată, Constitutia nu cuprinde dispozitii care să stabilească căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, stabilind în art. 129 că acestea se exercită «în conditiile legii». De altfel, persoanele interesate, ale căror drepturi au fost încălcate prin înscrierile din cartea funciară, au deschisă calea altor actiuni de carte funciară, cu caracter contencios, reglementate de Legea nr. 7/1996. Astfel, art. 34 din lege prevede că orice persoană care justifică un interes poate formula o cerere de rectificare a înscrierilor din cartea funciară, în măsura în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil, dreptul înscris a fost gresit calificat, nu mai sunt întrunite conditiile de existentă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea ori înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordantă cu situatia reală actuală a imobilului. Asadar, posibilitatea rectificării înscrierilor făcute în cartea funciară reprezintă o măsură de protectie a dreptului de proprietate si de asigurare a securitătii circuitului civil."

În ceea ce priveste critica privind pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, prin Decizia nr. 946 din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 19 noiembrie 2007, Curtea a statuat că nu sunt nesocotite dispozitiile art. 126 alin. (6) din Constitutie, „deoarece acesta se limitează numai la reglementarea constitutională a garantării controlului judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice pe calea contenciosului administrativ, de la care fac exceptie în mod absolut numai două categorii de acte, cele de comandament cu caracter militar si cele care privesc raporturile cu Parlamentul, care prin natura lor nu sunt supuse sub nicio formă controlului judecătoresc".

De asemenea, prin Decizia nr. 182 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 26 aprilie 2006, Curtea a constatat, printre altele, că „textul de lege criticat nu sustrage în mod absolut controlului judecătoresc actele administrative la care se referă, întrucât în mod evident actele administrative respective sunt supuse prin prevederile de lege criticate unei alte proceduri judiciare, deci controlul lor judecătoresc se realizează potrivit altei proceduri stabilite prin lege organică".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Solomon Tara Development" - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 12.380/245/2007 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, republicată,

în conformitate cu dispozitiile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul declaratiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă,

Silviu Bian

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 599.

 

ANEXĂ

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/Municipiului Bucuresti

 

DECLARATIE

privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale

 

Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| *)

 

1. Numele si prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Codul numeric personal (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Adresa de domiciliu sau de resedintă:

Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_| Bloc IJJ Scară |_|_| Etaj |_|_| Apartament |_|_|_|_|

Oficiul postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/Sector: |_|_|

Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Actul de identitate: Seria: |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|

5. Declaratie cu privire la realizarea veniturilor de natură profesională, altele decât cele salariale, denumite în continuare venituri de natură profesională, pentru care se datorează contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale:

Prin prezenta declar că realizez veniturile de natură profesională prevăzute mai jos, începând cu data de: zi IJJ lună IJJ an IJJJJ


6. Venituri de natură profesională realizate:

- venit net realizat**):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

- calitatea în care asiguratul a realizat venitul:....................

- sursa de venit:................

7. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, denumit în continuare salariu mediu brut:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

8. Baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj***):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

9. Cota contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform prevederilor legale în vigoare:

|_|_| , |_|_| %

10. Cuantumul sumei reprezentând contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată în baza prezentei declaratii: ****)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

11. Termenul de plată pentru contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată în baza prezentei declaratii este până la data de 25 a lunii, pentru luna anterioară celei în care se realizează venituri de natură profesională.

12. Contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată în baza prezentei declaratii se plăteste în contul nr.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deschis la trezorerie pe seama Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| / Municipiului Bucuresti.

13. Achitarea contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată în baza prezentei declaratii se poate face în numerar la casieria agentiei pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială asiguratul are stabilit domiciliul sau resedinta, prin mandat postal sau prin alte mijloace de plată, în conditiile legii.

14. Drepturile asiguratului:

a) să beneficieze de indemnizatie de somaj în conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

b) perioadele pentru care s-a plătit contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj.

15. Obligatiile asiguratului:

a) să depună prezenta declaratie o singură dată, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care a realizat venituri de natură profesională, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială are stabilit domiciliul sau resedinta;

b)să actualizeze prezenta declaratie în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării cuantumului veniturilor de natură profesională, prin depunerea unei noi declaratii, care să ateste cuantumul veniturilor de natură profesională realizate pe fiecare sursă de venit;

c) în situatia în care nu mai realizează venituri de natură profesională, să notifice acest fapt agentiei pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială are stabilit domiciliul sau resedinta, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei situatii;

d) să plătească contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj în termenul prevăzut la pct. 11 din prezenta declaratie.

16. Pentru neachitarea contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj în termenul prevăzut la pct. 11 din prezenta declaratie, se datorează dobânzi si penalităti de întârziere, în conditiile legii.

17. Prezenta declaratie constituie titlu de creantă si devine titlu executoriu la data la care creantele bugetare înscrise în aceasta sunt scadente conform legii.

Asiguratul declară pe propria răspundere, sub sanctiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaratii, că datele cuprinse în prezenta declaratie corespund realitătii.

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă

..................................................................................

Semnătura reprezentantului legal

..................................................................................

Stampila

..................................................................................

Asigurat,

..................................................................................

Semnătura

..................................................................................


*) Se completează de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială asiguratul are stabilit domiciliul sau resedinta.

**) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare venit de natură profesională realizat.

***) Se determină prin însumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de echivalentul a de 5 ori valoarea salariului mediu brut pe economie prevăzut la pct. 7 din prezenta declaratie.

****) Se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 9 din prezenta declaratie asupra bazei de calcul prevăzute la pct. 8 din prezenta declaratie. În situatia modificării salariului mediu brut, prevăzut la pct. 7 din prezenta declaratie, sau a cotei contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută la pct. 9 din prezenta declaratie, determinarea cuantumului sumei reprezentând contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată în baza prezentei declaratii se va face tinând seama de noul cuantum al salariului mediu brut si/sau de noua cotă a contributiei individuale la bugetul asigurărilor pentru somaj.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea domnului Bartok Janos - presedintele Consiliului de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A. cu retragerea aprobării acordate

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 3 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 1.150 din 2 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A., cu sediul în str. Buzesti nr. 76-80, et. 1-3, Bucuresti, sectorul 1, J40/9186/18.10.1999, CUI 12295479, RA-001/10.04.2003,

a constatat următoarele:

1. Nu a fost elaborat un plan alternativ de continuitate a activitătii, care să permită reluarea activitătii în cazul aparitiei unor situatii neprevăzute.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) din Normele privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern si management al riscului la asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006*), si ale art. 6 lit. e) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. A fost raportat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numărul de persoane asigurate prin politele de asigurare de grup în loc de numărul de contracte de asigurare încheiate.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) pct. III lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006**), cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) pct. 111.1 lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Organigrama societătii nu a fost aprobată de către Consiliul de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată -S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) lit. d) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 35 alin. (2) lit. a) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Functia de management al riscurilor este subordonată conducerii operative a Departamentului financiar.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 33 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. În subordinea directorului financiar al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A. se află atât directii operationale, cât si de control, subordonări care facilitează concentrarea excesivă a puterilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 35 alin. (2) lit. b) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea nu are un profil de risc aprobat de către consiliul de administratie, iar activitatea de investitii nu este potrivită profilului de risc elaborat de Societatea Comercială AVIVAAsigurări de Viată - S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 27 lit. a) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, art. 21 si ale art. 37 lit. a) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. În perioada supusă verificării, Comitetul de management al riscului al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu s-a întrunit si nu există raportări specifice transmise consiliului de administratie.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 29 si art. 42 alin. (1) si (2) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 28 alin. (1) si (2), art. 29 si 31 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Pentru riscurile identificate, conducerea administrativă nu a luat măsurile necesare pentru monitorizarea si controlul riscurilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 27 lit. c) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 37 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Normele interne privind activitatea de audit intern nu au fost avizate de către Comitetul de audit al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 45 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

10. Până la data de 31 decembrie 2009 Comitetul de audit al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu s-a întrunit niciodată si nu au fost făcute analize si raportări specifice către consiliul de administratie.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 38 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 26, 43 si 51 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, art. 14 si 17 din Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

11. Societatea Comercială AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu dispune de reglementări interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice, aprobate de conducerea societătii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

12. Nu a fost constituită rezerva pentru riscuri neexpirate pentru produsele de asigurare încadrate în clasa A.I. -Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, art. 1 alin. (1) lit. A pct. (xiii) din Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

13. Nu a fost constituită rezerva matematică pentru produsele de asigurare de viată legate de fonduri de investitii la nivelul unitătilor din cont.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

14. Nu au fost constituite rezerve suplimentare pentru produsele de asigurare de viată legate de fonduri de investitii care garantează anumite beneficii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

15. Modul de constituire a rezervei de daune neavizate nu este fundamentat. În metodologia de calcul al rezervei de daune nu se detaliază modul de constituire a rezervei de daune în cazul activării clauzelor de scutire de la plata primelor si nici modul de eliberare a acestei rezerve.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 alin. (1) lit. A pct. (xii) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


16. Nu a fost constituită rezerva pentru prime nealocate pentru primele brute subscrise, aferente contractelor de asigurări de viată care sunt legate de fonduri de investitii si care, la momentul evaluării, nu sunt alocate contului contractantului.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (5) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

17. Nu a fost constituită corect rezerva de prime.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (ii) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

18. Nu a fost constituită corect rezerva de daune.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (iii) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

19. Sistemul IT nu este adecvat si nu există planuri alternative testate care să permită reluarea activitătii în cazul aparitiei unor situatii neprevăzute.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (4) pct. 7 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 si 20 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 6 lit. e) si f) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

20. Societatea Comercială AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu dispune de politici privind externalizarea activitătilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 30 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de

Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 53 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

21. Nu au fost elaborate proceduri interne privind sistemul de control intern aplicabil societătii si nici proceduri de lucru care să reflecte responsabilitătile fiecărui angajat fată de activitatea desfăsurată.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) si art. 3 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 35 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

22. Nu a fost făcută dovada pregătirii specializate a persoanei responsabile cu prevenirea si combaterea spălării banilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (2) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

23. Nu a fost realizată încadrarea tuturor clientilor în categorii de risc.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

24. O parte din politele încheiate pentru clientii noi nu au atasate documente de identificare a clientilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5, art. 14 alin. (2) si art. 15 alin. (2) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

25. Nu a făcut dovada verificării clientilor în lista persoanelor suspecte, înainte de încheierea politelor, prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2004 pentru aprobarea Listei persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de săvârsirea sau de finantarea actelor de terorism si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

26. Nu a fost transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportul din data de 2 octombrie 2008 (transmis la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor) privind operatiunile cu numerar, iar operatiunea raportată ca fiind tranzactie cu numerar prezintă caracteristicile unei operatiuni suspecte.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 25 alin. (2) si ale art. 26 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.


Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

27. Până la data de 6 mai 2010 Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A. nu avea elaborată o procedură de solutionare a reclamatiilor si niciun registru de reclamatii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. f2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

28. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A. nu a elaborat politici contabile aprobate de conducerea societătii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale cap. II sectiunea 8 pct. 270 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

29. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A. nu a deschis registrele obligatorii, respectiv Registrul-jurnal, Cartea mare, Fisa de cont pentru operatiuni diverse, prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si de Ordinul ministrului finantelor nr. 351/2008.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. I pct. 1 alin. (3) din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

30. Conturile contabile au fost utilizate în mod eronat, iar unele dintre acestea prezintă denumiri si rulaje neconforme cu functionalitatea acestora.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale cap. III pct. 1 si cap. VII din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

31. Prin operatiunile contabile realizate au fost denaturate situatiile financiare anuale ale societătii, încheiate pentru anii 2008 si 2009.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale cap. II sectiunea 1 pct. 4 si pct. 5 alin. (1) din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.3.129/2005.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

32. Au fost identificate neconcordante între datele înscrise în evidenta tehnică si datele înregistrate în evidenta contabilă, precum si cele raportate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la valoarea primelor brute subscrise, primelor brute încasate, primelor cedate în reasigurare, sumele asigurate si la activele care acoperă rezervele.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006 si ale art. 2 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a), d) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

33. Nu au fost inventariate corespunzător toate elementele de activ si pasiv.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. II sectiunea 7 „Reguli de reevaluare" pct. 7.1 subpct. 7.1.2, 7.1.3 si pct. 7.4 din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

34. Nu au fost prezentate toate documentele solicitate de echipa de control (facturi, contracte de depozit, contracte de împrumut, raportări etc).

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 3 august 2010, sanctionarea domnului Bartok Janos - presedintele Consiliului de administratie al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - S.A. cu retragerea aprobării acordate, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si domnul Bartok Janos - presedintele Consiliului de administratie supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - SA, cetătean maghiar, născut la data de 6 aprilie 1968 în Hatvan, Ungaria, cu domiciliul în Ungaria, Attila Utca 14, 3000 Hatvan, pasaport HUN nr. ZJ958234, eliberat la data de 29 decembrie 2005.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 662.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009.

**) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare/reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea domnului Rouf Shah Jahan - membru al Consiliului de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A. cu retragerea aprobării acordate

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 3 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.150 din 2 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A., cu sediul în str. Buzesti nr. 76-80, et. 1-3, Bucuresti, sectorul 1, J40/9186/18.10.1999, CUI 12295479, RA-001/10.04.2003,

a constatat următoarele:

1. Nu a fost elaborat un plan alternativ de continuitate a activitătii, care să permită reluarea activitătii în cazul aparitiei unor situatii neprevăzute.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) din Normele privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern si management al riscului la asigurători, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006*), si ale art. 6 lit. e) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. A fost raportat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numărul de persoane asigurate prin politele de asigurare de grup în loc de numărul de contracte de asigurare încheiate.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) pct. III lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006**), cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) pct. 111.1 lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m3) din Legea nr. 32/2000 cu modificările si completările ulterioare.

3. Organigrama societătii nu a fost aprobată de către Consiliul de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată -S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) lit. d) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 35 alin. (2) lit. a) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Functia de management al riscurilor este subordonată conducerii operative a Departamentului financiar.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 33 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

5. În subordinea directorului financiar al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A. se află atât directii operationale, cât si de control, subordonări care facilitează concentrarea excesivă a puterilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 35 alin. (2) lit. b) si art. 36 alin. (2) lit. a) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea nu are un profil de risc aprobat de către consiliul de administratie, iar activitatea de investitii nu este potrivită profilului de risc elaborat de Societatea Comercială AVIVAAsigurări de Viată - S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 27 lit. a) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 21 si art. 37 lit. a) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. În perioada supusă verificării, Comitetul de management al riscului al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu s-a întrunit si nu există raportări specifice transmise consiliului de administratie.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 29 si art. 42 alin. (1) si (2) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 28 alin. (1) si (2), art. 29 si 31 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Pentru riscurile identificate, conducerea administrativă si executivă nu a luat măsurile necesare pentru monitorizarea si controlul riscurilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 27 lit. c) si art. 28 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 37 si 38 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Normele interne privind activitatea de audit intern nu au fost avizate de către Comitetul de audit al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 45 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

10. Până la data de 31 decembrie 2009 Comitetul de audit al Societătii Comerciale AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu s-a întrunit niciodată si nu au fost făcute analize si raportări specifice către consiliul de administratie.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 38 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 26, 43 si 51 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, ale art. 14 si 17 din Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

11. Societatea Comercială AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu dispune de reglementări interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice, aprobate de conducerea societătii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

12. Nu a fost constituită rezerva pentru riscuri neexpirate pentru produsele de asigurare încadrate în clasa A.l -Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (xiii) din Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

13. Nu a fost constituită rezerva matematică pentru produsele de asigurare de viată legate de fonduri de investitii la nivelul unitătilor din cont.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

14. Nu au fost constituite rezerve suplimentare pentru produsele de asigurare de viată legate de fonduri de investitii care garantează anumite beneficii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.


Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

15. Modul de constituire a rezervei de daune neavizate nu este fundamentat. În metodologia de calcul al rezervei de daune nu se detaliază modul de constituire a rezervei de daune în cazul activării clauzelor de scutire de la plata primelor si nici modul de eliberare a acestei rezerve.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 alin. (1) lit. A pct. (xii) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

16. Nu a fost constituită rezerva pentru prime nealocate pentru primele brute subscrise, aferente contractelor de asigurări de viată care sunt legate de fonduri de investitii si care, la momentul evaluării, nu sunt alocate contului contractantului.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (5) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

17. Nu a fost constituită corect rezerva de prime.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (ii) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

18. Nu a fost constituită corect rezerva de daune.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (iii) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

19. Sistemul IT nu este adecvat si nu există planuri alternative testate care să permită reluarea activitătii în cazul aparitiei unor situatii neprevăzute.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (4) pct. 7 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 si 20 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 6 lit. e) si f) din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

20. Societatea Comercială AVIVAAsigurări de Viată - S.A. nu dispune de politici privind externalizarea activitătilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 30 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de

Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 53 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

21. Nu au fost elaborate proceduri interne privind sistemul de control intern aplicabil societătii si nici proceduri de lucru care să reflecte responsabilitătile fiecărui angajat fată de activitatea desfăsurată.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) si art. 3 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 si ale art. 35 si 36 din normele aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

22. Nu a fost făcută dovada pregătirii specializate a persoanei responsabile cu prevenirea si combaterea spălării banilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (2) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

23. Nu a fost realizată încadrarea tuturor clientilor în categorii de risc.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

24. O parte din politele încheiate pentru clientii noi nu au atasate documente de identificare a clientilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5, art. 14 alin. (2) si art. 15 alin. (2) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

25. Nu a făcut dovada verificării clientilor în lista persoanelor suspecte, înainte de încheierea politelor, prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2004 pentru aprobarea Listei persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de săvârsirea sau de finantarea actelor de terorism si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice si juridice suspecte de săvârsirea sau finantarea actelor de terorism.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

26. Nu a fost transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportul din data de 2 octombrie 2008 (transmis la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor) privind operatiunile cu numerar, iar operatiunea raportată ca fiind tranzactie cu numerar prezintă caracteristicile unei operatiuni suspecte.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 25 alin. (2) si art. 26 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

27. Până la data de 6 mai 2010 Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A. nu avea elaborată o procedură de solutionare a reclamatiilor si nici un registru de reclamatii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. f2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

28. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A. nu a elaborat politici contabile aprobate de conducerea societătii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, cap. II sectiunea 8 pct. 270 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

29. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viată - S.A. nu a deschis registrele obligatorii, respectiv Registrul-jurnal, Cartea mare, Fisa de cont pentru operatiuni diverse, prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si de Ordinul ministrului finantelor nr. 351/2008.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. I pct. 1 alin. (3) din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

30. Conturile contabile au fost utilizate în mod eronat, iar unele dintre acestea prezintă denumiri si rulaje neconforme cu functionalitatea acestora.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, cap. III pct. 1 si cap. VII din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

31. Prin operatiunile contabile realizate au fost denaturate situatiile financiare anuale ale societătii, încheiate pentru anii 2008 si 2009.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, cap. II sectiunea 1 pct. 4 si pct. 5 alin. (1) din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

32. Au fost identificate neconcordante între datele înscrise în evidenta tehnică si datele înregistrate în evidenta contabilă, precum si cele raportate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la valoarea primelor brute subscrise, primelor brute încasate, primelor cedate în reasigurare, sumele asigurate si la activele care acoperă rezervele.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006, ale art. 2 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a), d) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

33. Nu au fost inventariate corespunzător toate elementele de activ si pasiv.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. II sectiunea 7 „Reguli de evaluare" pct. 7.1 subpct. 7.1.2, 7.1.3 si pct. 7.4 din reglementările aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

34. Nu au fost prezentate toate documentele solicitate de echipa de control (facturi, contracte de depozit, contracte de împrumut, raportări etc).

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Domnul Rouf Shah Jahan a avut calitatea de director general în perioada 2 aprilie 2007-1 martie 2010 si de membru al consiliului de administratie începând cu data de 15 ianuarie 2007.


Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 3 august 2010, sanctionarea domnului Rouf Shah Jahan - membru al consiliului de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A. cu retragerea aprobării acordate, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Rouf Shah Jahan - membru al Consiliului de administratie al Societătii Comerciale AVIVA Asigurări de Viată - S.A., cetătean britanic, născut la data de 20 ianuarie 1970 în Syihet, India, cu domiciliul în Regatul Unit al Marii Britanii, Hampshire S053 4TP - Londra, Bramble Hill Chandler S Ford.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 august 2010.

Nr. 663.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009.

**) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească societătile de asigurare si/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009.


Fapta constituie contraventie în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.