MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 592/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 592         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 20  august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

763. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia si aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.667. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia si aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (6) din anexa nr. I si al art. 12 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 763.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si desfăsurare a concursurilor sau examenelor, după caz, pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National sau în coordonarea ministrului culturii si patrimoniului national, cu exceptia posturilor de director general/director la care se aplică prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, denumit în continuare ministerul, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ministerului ori în coordonarea ministrului culturii si patrimoniului national, denumite în continuare institutii, pe posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale se face prin concurs sau examen, după caz, în urma cărora candidatii declarati „admisi" încheie, în conditiile legii, contracte individuale de muncă.


Art. 3. - Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin examen în una dintre situatiile:

a) s-a înscris un singur candidat;

b) numai un singur candidat se prezintă la sustinerea probelor.

Art. 4. - Concursul de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante este organizat, în conditiile legii, după cum urmează:

a) de către minister- pentru personalul din aparatul propriu si pentru functiile de conducere de director general/director al institutiilor publice aflate în subordinea ministerului, altele decât cele la care se aplică prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;

b) de către institutiile în al cărui stat de functii se află posturile - pentru posturile vacante sau temporar vacante, altele decât cele prevăzute la lit. a).

Art. 5. - Ocuparea prin concurs sau examen a unui post de conducere temporar vacant se poate face numai în conditiile în care nu există posibilitatea ocupării acestuia prin numirea temporară a unui salariat din cadrul institutiei.

Art. 6. - Exercitarea cu caracter temporar a unui post de conducere temporar vacant se realizează prin promovarea unui salariat din cadrul autoritătii sau institutiei care îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului respectiv, prin act administrativ al conducătorului unitătii.

 

CAPITOLUL II

Publicitatea concursului sau examenului

 

Art. 7. - Anunturile privind posturile pentru care se organizează concurs se aduc la cunostinta publicului cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării concursului, prin grija compartimentelor de resurse umane sau a persoanelor cu atributii în domeniul resurselor umane, într-un cotidian de largă circulatie si la sediul institutiei sau pe pagina de internet a institutiei, după caz.

Art. 8. - (1) Anuntul prevăzut la art. 7 contine următoarele elemente:

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul, cu specificarea gradului sau a treptei profesionale;

b) conditiile de participare la concurs, stabilite potrivit prevederilor din fisa postului;

c) documentele solicitate candidatilor pentru constituirea dosarului propriu de înscriere la concurs;

d) locul si data până la care se pot depune dosarele de înscriere, cu precizarea datelor de contact;

e) bibliografia si tematica concursului;

f) locul, data si ora desfăsurării concursului,

g) tipul probelor de concurs/examen.

(2) Anuntul publicat în presa scrisă poate contine numai elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) si d).

(3) Sumele necesare publicării anunturilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare ale unitătilor organizatoare.

Art. 9. - În conditiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăsurarea concursului sau examenului se face publicitatea modificării respective prin aceleasi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.

 

CAPITOLUL III

Criterii generale si specifice pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante

 

Art. 10. - (1) În vederea participării la concurs sau examen pentru ocuparea unui post vacant ori temporar vacant, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale:

a) să aibă cetătenia română sau cetătenia unui stat membru al Uniunii Europene, potrivit legii;

b) să nu aibă antecedente penale, cu exceptia cazului în care a intervenit reabilitarea;

c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării functiei, certificată conform legii;

d) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

e) să cunoască limba română, scris si vorbit;

f) să nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anumite domenii de activitate, conducerea unitătii organizatoare poate decide, de la caz la caz, angajarea unor specialisti, cetăteni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene, în conditiile legii.

Art. 11. - Criteriile specifice, elaborate de seful ierarhic sau de coordonatorul compartimentului în care există postul vacant ori temporar vacant pe baza cerintelor cuprinse în fisa postului si aprobate de conducătorul autoritătii sau institutiei, vizează următoarele:

a) studii de specialitate;

b) perfectionări/specializări;

c) vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor;

d) cunostinte de limbi străine;

e) cunostinte de operare pe calculator;

f) abilităti si aptitudini corespunzătoare specificului postului.

Art. 12. - Nivelul studiilor pentru posturile vacante sau temporar vacante se stabileste de către angajator, în concordantă cu prevederile legii, dintre cele prezentate mai jos:

a) studii universitare de licentă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

b) studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c) studii postliceale, absolvite cu diplomă de absolvire/certificat de competente profesionale;

d) studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

e) studii gimnaziale;

f) alte studii.

Art. 13. - (1) Conditiile minime de vechime pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării functiilor contractuale pentru care sunt necesare studii superioare se stabilesc după cum urmează:

a) minimum 6 luni, pentru ocuparea functiilor contractuale de gradul imediat superior celui de debutant;

b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut la lit. a).

(2) Conditiile minime de vechime în muncă pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării functiilor contractuale pentru care sunt necesare studii medii se stabilesc după cum urmează:

a) minimum 6 luni, pentru ocuparea functiilor contractuale de gradul imediat superior celui de debutant;

b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevăzut la lit. a).

(3) Conditiile minime de vechime în muncă, respectiv în specialitatea studiilor, necesare pentru ocuparea functiilor contractuale de conducere, sunt următoarele:

a) director, director general adjunct, director general - minimum 5 ani vechime în specialitate;

b) director adjunct, contabil-sef, inginer-sef- minimum 5 ani vechime în specialitate;

c) sef serviciu, sef serviciu contencios, sef sectie - minimum 2 ani vechime în specialitate;

d) sef birou, sef laborator, sef oficiu - minimum 2 ani vechime în specialitate;

e) sef formatie muncitori, sef atelier - minimum 2 ani vechime în muncă.


 

CAPITOLUL IV

Organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului

 

SECTIUNEA 1

Comisiile de concurs sau examen

 

Art. 14. - (1) În vederea organizării si desfăsurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, cu minimum 5 zile înainte de publicarea anuntului, prin act administrativ al conducătorului autoritătii ori institutiei organizatoare a concursului, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisiile de concurs se alcătuiesc dintr-un număr impar de persoane, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) cel putin 2/3 dintre membrii comisiei au functia cel putin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs;

b) au probitate morală si profesională;

c) nu se află sub efectul unei sanctiuni disciplinare, conform legii;

d) nu au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidati;

e) membrul în comisie, sotul sau sotia, după caz, nu are relatii ori interese cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati.

(3) Cel putin unul dintre membrii fiecărei comisii trebuie să aibă pregătire sau experientă în domeniul functiei aferentă postului pentru care se organizează concurs sau examen.

(4) În cazul în care în unitatea organizatoare nu există specialisti în domeniul de activitate al postului vacant, din comisii pot face parte persoane încadrate în unităti similare.

(5) Din comisia de concurs face parte în mod obligatoriu seful compartimentului în care se află postul vacant pentru care se organizează concurs sau o persoană desemnată de acesta.

(6) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu aceea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

(7) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor, are un secretar, numit prin actul administrativ de numire a comisiei.

(8) Secretariatul comisiei de concurs si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigură, de regulă, de către persoane din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către persoane cu atributii în acest domeniu, prevăzute în fisa postului, din cadrul autoritătii ori institutiei publice organizatoare a concursului.

Art. 15. - (1) Comisia de concurs are următoarele atributii:

a) aprobă bibliografia si, după caz, tematica de concurs;

b) cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data publicării anuntului de concurs, stabileste graficul de desfăsurare a concursului/examenului;

c) stabileste tipul probelor si durata acestora;

d) stabileste criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, în raport cu cerintele postului, având în vedere principalele criterii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

e) stabileste criteriul de departajare a concurentilor, în cazul în care se obtine aceeasi notă finală;

f) având în vedere cerintele înscrise în fisa postului scos la concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de sustinerea fiecărei probe elaborează subiectele/temele si baremele de notare pentru fiecare probă de concurs sau examen:

g) acordă note pentru fiecare probă;

h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum si procesul-verbal final al concursului.

(2) În functie de gradul de dificultate si de complexitate al subiectelor, comisia de concurs stabileste durata fiecărei probe, fără a depăsi limita maximă de 3 ore.

Art. 16. - (1) Comisiile de solutionare a contestatiilor sunt formate dintr-un număr impar de membri, dintre care cel putin un specialist în domeniul de activitate aferent postului scos la concurs.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) solutionează contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere formulate de candidati;

b) solutionează contestatiile cu privire la rezultatele probelor scrise.

(3) Hotărârile comisiilor de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

Art. 17. - Secretarul comisiei de concurs are următoarele atributii:

a) constituie si gestionează dosarul de concurs;

b) realizează publicitatea concursului, în conformitate cu art. 7 si 8;

c) primeste dosarele de înscriere la concurs sau examen ale candidatilor, precum si eventualele contestatii si asigură înregistrarea la registratura generală a autoritătii ori institutiei, după caz;

d) verifică conformitatea fotocopiilor prezentate cu documentele originale, mentionând pe acestea, sub semnătură, expresia „conform cu originalul";

e) redactează si semnează, alături de comisia de examinare, întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia;

f) asigură îndeplinirea conditiilor pentru desfăsurarea optimă a concursului/examenului - spatii corespunzătoare, papetărie, birotică si alte elemente de logistică necesare, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidatilor;

g) afisează graficul de desfăsurare a concursului si orice alte informatii în legătură cu acesta;

h) informează eventualii candidati în legătură cu desfăsurarea concursului/examenului;

i) redactează si semnează, alături de comisia de examinare, întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia;

j) transmite documentatia pentru a fi întocmite actele necesare încadrării candidatului admis.

Art. 18. - Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) primeste contestatiile depuse în termenul legal, pe care le prezintă comisiei de solutionare;

b) informează secretarul comisiei de concurs în legătură cu depunerea contestatiilor si îi solicită documentatia aferentă;

c) întocmeste procesul-verbal care contine hotărârea comisiei de solutionare a contestatiilor, pe care o transmite secretarului comisiei de concurs;

d) afisează rezultatul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Art. 19. - (1) Membrii comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor si secretarii acestor comisii, înainte de exercitarea acestei calităti, vor da o declaratie despre luarea la cunostintă a situatiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c), d) si e).

(2) În cazul în care se constată că unul dintre membri/secretari nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c), d) si e), angajatorul va dispune măsuri de înlocuire a acestuia.

Art. 20. - Membrii comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, precum si secretarii acestora au obligatia de a păstra în deplină securitate documentele si de a asigura confidentialitatea subiectelor stabilite pentru probele de concurs sau examen.

Art. 21. - Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu, în întregime sau în părti componente ale acestora, atrage pentru cei vinovati măsuri disciplinare ori penale, după caz, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentatia pentru concurs sau examen

 

Art. 22. - Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante unitatea organizatoare întocmeste un dosar de concurs, compus din următoarele documente:

a) documentele prin care au fost constituite comisiile;

b) copia anuntului publicat si a celui afisat la sediul institutiei, precum si, eventual, a celui postat pe pagina de internet a autoritătii sau institutiei;

c) graficul desfăsurării concursului/examenului;

d) lucrările scrise ale candidatilor;

e) procesele-verbale ale comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor;

f) fisele de notare ale comisiei de concurs si, după caz, ale comisiei de solutionare a contestatiilor;

g) contestatiile, acolo unde este cazul.

Art. 23. - (1) În vederea participării la concurs, fiecare candidat are obligatia de a depune, în termenul comunicat prin anuntul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, după cum urmează:

a) cererea de înscriere;

b) actul de identitate, în copie si original pentru confirmare;

c) documentele care atestă nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postului, în copie si original pentru confirmare;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinta care să ateste activitatea desfăsurată, vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitate, însotite de originale pentru confirmare;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată în conditiile legii.

(2) Candidatii care au altă cetătenie decât cea română fac dovada îndeplinirii conditiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însotite de traducerile autorizate în limba română; în cazul documentelor de studii obtinute în alte state, se va prezenta documentul care atestă echivalarea studiilor eliberat de autoritătile abilitate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Selectia dosarelor de înscriere la concurs sau examen

 

Art. 24. - (1) Dosarele de înscriere la concurs sau examen se depun în maximum 10 zile lucrătoare de la data afisării/publicării postului.

(2) Dosarele de înscriere la concurs sau examen sunt verificate de membrii comisiei de examinare în maximum 24 de ore de la data-limită de depunere a acestora, termen în care rezultatul selectiei se comunică si candidatilor, prin afisare la sediul autoritătii sau institutiei organizatoare a concursului ori examenului.

(3) Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afisează în termenul mentionat la alin. (2), cu mentiunea „admis" sau, după caz, „respins", cu precizarea motivelor de respingere.

(4) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, în maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de către comisia de examinare; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.

(5) Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutionează si se afisează la sediul institutiei organizatoare a concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Elaborarea subiectelor pentru concurs sau examen

 

Art. 25. - (1) În cazul în care concursul/examenul prevede probă scrisă, comisia de concurs elaborează subiectele si baremurile de notare tinând cont de următoarele cerinte:

a) să fie formulate clar, precis si în strictă concordantă cu bibliografia si, eventual, tematica afisate;

b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;

c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea si solutionarea acestora.

(2) Proba scrisă poate consta în redactarea unei lucrări si/sau rezolvarea unorteste-grilă.

Art. 26. - (1) În cazul în care concursul/examenul prevede interviu, comisia va stabili planul de interviu si criteriile de evaluare.

(2) În afara subiectelor pe teme profesionale, interviul poate aborda si alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obtinute în muncă, comportamentul în situatii-limită ale candidatului si proiecte profesionale de viitor, în situatia în care va ocupa postul pentru care candidează.

Art. 27. - (1) În situatia în care concursul/examenul prevede o probă practică, aceasta se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potentialul de utilizare în context profesional al acelor abilităti personale care sunt indispensabile realizării atributiilor postului.

(2) În functie de atributiile postului scos la concurs, proba practică poate consta, între altele, în demonstrarea abilitătilor de lucru la calculator sau de utilizare a unor programe informatice, a cunoasterii unei limbi străine ori altele similare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Desfăsurarea concursului sau examenului

 

Art. 28. - (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pot parcurge mai multe etape, după cum urmează:

a) etapa I - selectia dosarelor de înscriere;

b) etapa a ll-a - verificarea cunostintelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atributiilor postului.

(2) Se pot prezenta la etapa a ll-a numai candidatii declarati admisi la etapa I.

(3) În cazul în care etapa a ll-a este constituită din mai multe probe, candidatul poate participa la proba următoare numai în conditiile promovării probei anterioare.

(4) Desfăsurarea etapelor de concurs se planifică în zilele lucrătoare, la un interval de minimum 48 de ore între ele, dar nu mai mult de 72 de ore.

Art. 29. - (1) În cadrul probei scrise, lucrările se sigilează, înainte de comunicarea subiectelor, de către candidati în prezenta presedintelui comisiei, după care se aplică stampila unitătii organizatoare.

(2) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală si niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea si semnează de predarea acesteia.

Art. 30. - (1) Membrii comisiei de examinare notează fiecare probă obligatorie cu note de la 1 la 10.

(2) Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obtinute la probele obligatorii.

(3) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obtină minimum nota 5 la fiecare probă de examinare si minimum 7 nota finală.

(4) Nota finală se afisează la sediul autoritătii sau institutiei în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la finalizarea ultimei probe sau a contestatiilor, după caz.

(5) Este declarat admis candidatul care a obtinut cea mai mare notă finală.


Art. 31. - Fisele de notare, semnate de membrii comisiei, precum si lucrările sunt predate secretarului comisiei de concurs, care întocmeste un tabel centralizator cuprinzând numele candidatilor si notele obtinute de acestia, în ordine descrescătoare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Solutionarea contestatiilor

 

Art. 32. - (1) Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele scrise pot depune contestatie la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor; la stabilirea termenului de depunere a contestatiei se iau în considerare numai zilele lucrătoare.

(2) La expirarea termenului de depunere a contestatiilor, secretarul comisiei de concurs predă secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor, în vederea solutionării, contestatiile depuse.

(3) Candidatii pot contesta numai notele obtinute la propriile lucrări.

(4) Nu pot fi contestate rezultatele obtinute la probele practice sau la interviuri.

(5) Contestatiile se solutionează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora; la stabilirea termenului de solutionare a contestatiei se iau în considerare numai zilele lucrătoare.

Art. 33. - (1) Nota acordată initial se modifică, prin crestere sau prin descrestere, dacă între aceasta si nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor se constată o diferentă de cel putin un punct. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de un punct, nota initială rămâne neschimbată.

(2) Nota acordată după contestatii rămâne definitivă.

Art. 34. - (1) Hotărârile comisiei de solutionare a contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei si semnat de presedintele si membrii acesteia.

(2) Rezultatele la contestatii se comunică candidatilor, prin afisare la sediul unitătii organizatoare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Finalizarea concursului sau examenului

 

Art. 35. - După expirarea termenului de depunere a contestatiilor sau, după caz, după rezolvarea contestatiilor, se întocmeste tabelul cu clasificarea finală a candidatilor în ordinea descrescătoare a notelor finale. În dreptul fiecărui candidat se scrie nota finală obtinută si mentiunea: „admis", „respins", „neprezentat", „eliminat din concurs/examen", după caz.

Art. 36. - (1) Candidatul declarat „admis" la concurs se prezintă la post în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data afisării rezultatului concursului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data afisării rezultatului concursului.

(3) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit a candidatului declarat admis, conducătorul autoritătii sau institutiei organizatoare poate comunica în scris candidatului care a obtinut nota finală imediat inferioară si care îndeplineste conditiile pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; în această situatie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării.

(4) Candidatii declarati respinsi la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obtinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în cadrul autoritătii sau institutiei organizatoare.

 

ANEXĂ

la regulament

 

PRINCIPALELE CRITERII DE EVALUARE

a performantelor individuale în cazul ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante

 

I. Pentru functiile contractuale de conducere

1. Cunostinte teoretice necesare

2. Capacitatea de organizare, planificare, coordonare

3. Responsabilitate în luarea deciziilor

4. Capacitate de analiză si sinteză

II. Pentru functiile contractuale de executie

1. Cunostinte teoretice necesare si/sau abilităti practice necesare

2. Aptitudini si calităti necesare exercitării functiei, care vor fi stabilite de către comisia de concurs în functie de specificul postului

3. Experienta profesională necesară exercitării functiei în functie de specificul postului, comisia de concurs poate stabili si alte criterii.

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia.

Art. 2. - (1) Regulamentul stabileste cadrul general pentru realizarea următoarelor obiective:

a) asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului, descrise în fisa postului, si calitătile angajatului: profesionale, aptitudinale si atitudinale;

b) asigurarea unui sistem motivational, care să determine cresterea performantelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea în grade ori trepte profesionale imediat superioare.

(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:

a) evaluarea posturilor în functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;

b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor în raport cu cerintele posturilor.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual

 

Art. 3. - Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activitătii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obtinute în mod efectiv.

Art. 4. - Evaluarea performantelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate, deontologie profesională, realism si obiectivitate.

Art. 5. - Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

a) completarea fisei de evaluare de către evaluator;

b) interviul;

c) contrasemnarea fisei de evaluare.

Art. 6. - În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:

a) persoana aflată în functia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea salariatul aflat într-o functie de executie sau care coordonează activitatea acestuia;

b) persoana aflată în functia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autoritătii sau institutiei publice, pentru salariatul aflat într-o functie de conducere;

c) persoana aflată într-o functie de conducere în cadrul ministerului, care coordonează domeniul de activitate pentru directorul general/directorul, după caz, al institutiilor publice din subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, căreia nu i se aplică prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - (1) Sunt supusi evaluării anuale salariatii care au desfăsurat activitate cel putin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

(2) Sunt exceptati de la evaluarea anuală salariatii care ocupă functia de debutant si care sunt evaluati la sfârsitul perioadei de debut.

Art. 8. - (1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.

(2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu mai putin de 6 luni de activitate pe functia respectivă.

(3) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 si 28 februarie din anul următor perioadei evaluate.

Art. 9. - În mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat încetează sau se modifică, în conditiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în conditiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligatia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeste o diplomă de studii de nivel superior si urmează să fie promovat, în conditiile legii, într-o functie corespunzătoare studiilor absolvite.

Art. 10. - (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În functie de specificul activitătii autoritătii sau institutiei publice si de activitătile efectiv desfăsurate de către salariat, evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunostinta salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

(3) Salariatii care exercită, cu caracter temporar, o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectivă.

Art. 11. - Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completează fisele de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv nr. 2b, după cum urmează:

a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;

c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultătile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată si orice alte observatii pe care le consideră relevante;

d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;

e) stabilesc eventualele necesităti de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

Art. 12. - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informatii care are loc între evaluator si persoana evaluată, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notările si consemnările făcute de evaluator în fisa de evaluare;

b) se semnează si se datează fisa de evaluare de către evaluator si de către persoana evaluată.

(2) În cazul în care între persoana evaluată si evaluator există diferente de opinie asupra notărilor si consemnărilor făcute, în fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fisa de evaluare.

Art. 13. - (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.

(2) Pentru a obtine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, după caz.

(3) Semnificatia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

Art. 14. - Calificativul final al evaluării se stabileste pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;

b) între 2,01-3,00 - satisfăcător;

c) între 3,01-4,00 - bun;

d) între 4,01- 5,00 - foarte bun.

Art. 15. - (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 5 lit. a) si b), fisa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.


(2) În sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în functia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritătii sau institutiei publice.

(3) În situatia în care calitatea de evaluator o are seful autoritătii sau institutiei, fisa de evaluare nu se contrasemnează.

Art. 16. - (1) Fisa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realitătii;

b) între evaluator si persoana evaluată există diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.

(2) Fisa de evaluare modificată în conditiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat.

Art. 17. - (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autoritătii sau institutiei publice.

(2) Contestatia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostintă de către salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestatiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al conducătorului autoritătii.

(3) Rezultatul contestatiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.

(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei competente, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Promovarea personalului contractual

 

Art. 18. - Prin promovare se asigură evolutia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad sau treaptă de încadrare superioară ori într-o functie superioară.

Art. 19. - Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în functii, grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant existent în statul de functii.

Art. 20. - Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativele „foarte bun", cel putin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentantii salariatilor.

Art. 21. - (1) Promovarea în functie prin transformarea propriului post se face în cazul absolventilor învătământului superior de lungă sau scurtă durată, dacă studiile absolvite sunt corespunzătoare domeniului în care îsi desfăsoară activitatea; încadrarea se face în conditiile legii.

(2) În mod exceptional, în situatia în care nu există post vacant corespunzător, promovarea în grade sau trepte profesionale se poate face si prin transformarea propriului post.

Art. 22. - (1) În vederea analizării posibilitătii si oportunitătii promovării personalului în grade sau trepte profesionale se constituie, prin dispozitie a ordonatorului de credite, comisii de promovare a personalului.

(2) Comisiile de promovare a personalului sunt constituite dintr-un număr impar de membri, prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice.

(3) Din comisiile de promovare a personalului fac parte:

a) conducătorul institutiei sau o persoană desemnată de acesta;

b) evaluatorii persoanelor care îndeplinesc conditiile de promovare în grade sau trepte profesionale;

c) contrasemnatarii rapoartelor de evaluare ale persoanelor care îndeplinesc conditiile de promovare în grade sau trepte profesionale;

d) un reprezentant al compartimentului resurse umane;

e) un reprezentant al compartimentului financiar-contabil;

f) un reprezentant al sindicatelor sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor.

Art. 23. - Comisia de promovare a personalului are următoarele atributii:

a) analizează posibilitatea promovării personalului în functie de creditele bugetare alocate autoritătii sau institutiei publice pentru anul bugetar respectiv;

b) analizează propunerile de promovare;

c) stabileste lista nominală a personalului ce urmează a fi promovat.

Art. 24. - Avansarea în gradatia imediat superioară se face, potrivit legii, la îndeplinirea conditiei de vechime prevăzute de transele de vechime în muncă.

 

CAPITOLUL IV

Avansarea personalului debutant

 

Art. 25. - Persoanele încadrate în functii contractuale de debutant pot fi avansate, la sfârsitul perioadei de debut, stabilită în conditiile legii, în functia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 26. - Persoanele încadrate în functii de personal contractual de debutant vor fi salarizate cu salariul de debutant, pe o perioadă de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de un an, si vor fi definitivate, pe bază de examen de evaluare în gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 27. - (1) Examenul de evaluare se organizează, de regulă, în termen de 5 zile calendaristice de la terminarea perioadei de debut, pe baza următoarelor criterii:

a) gradul de adaptabilitate si flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor;

b) gradul de însusire a cunostintelor specifice exercitării functiei.

(2) Examenul de evaluare constă într-o probă scrisă, sub formă de test-grilă, sau practică, notată cu note de la 1 la 10 de seful ierarhic al persoanei încadrate în functia contractuală de debutant ori de persoana desemnată de acesta, în cazul în care seful ierarhic este conducătorul autoritătii sau institutiei.

(3) Pentru a fi declarată „admisă", persoana în cauză trebuie să obtină minimum nota 7.

(4) Nota la examenul de evaluare poate fi contestată în termen de 3 zile calendaristice de la comunicarea notei la conducătorul autoritătii sau institutiei.

(5) Contestatia se rezolvă si se comunică persoanei în cauză în termen de 3 zile calendaristice de la data-limită de depunere a contestatiei.

(6) În situatia în care persoana în cauză nu a obtinut nota minimă prevăzută la alin. (3), aceasta poate sustine un nou examen de evaluare până la expirarea termenului de un an de la încadrare, în conditiile prevederilor alin. (1)-(5).

(7) Dacă nici în aceste conditii persoana în cauză nu obtine la examenul de evaluare minimum nota 7 la expirarea termenului de un an de la încadrare, contractul individual de muncă încetează în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Ca urmare a promovării sau avansării, fisa postului salariatului va fi completată cu noi atributii, în raport cu nivelul postului, prin grija superiorului ierarhic.

Art. 29. - Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (3), evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2009 se face în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 30. - Anexele nr. 1, 2a, 2b si 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CRITERII GENERALE DE EVALUAR

a personalului contractual

 

I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupă functii de executie

 

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Definirea criteriului pentru personalul cu studii superioare de lungă durată

(S)

Definirea criteriului pentru personalul cu studii superioare de scurtă durată

(SSG)

Definirea criteriului pentru personalul cu studii postliceale (PL), liceale (M) si

gimnaziale/alte studii

0

1

2

3

4

1.

Capacitatea de implementare

Capacitatea de a pune eficient în practică solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfăsurarea în mod corespunzător a activitătilor, în scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de a pune eficient în practică solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfăsurarea în mod corespunzător a activitătilor, în scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de a pune eficient în practică solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfăsurarea în mod corespunzător a activitătilor, în scopul realizării obiectivelor

2.

Capacitatea de a rezolva eficient problemele

Capacitatea de a depăsi obstacolele sau dificultătile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor identificate

Capacitatea de a depăsi obstacolele sau dificultătile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscurilor identificate

Capacitatea de a depăsi obstacolele sau dificultătile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare

3.

Capacitatea de asumare a responsabilitătilor

Capacitatea de a desfăsura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activităti care depăsesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficientele propriei activităti si de a răspunde pentru acestea

Capacitatea de a desfăsura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activităti care depăsesc cadrul de responsabilitate definit conform fisei postului Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficientele propriei activităti si de a răspunde pentru acestea

Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficientele propriei activităti si de a răspunde pentru acestea

4.

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite

Capacitatea de crestere permanentă a performantelor profesionale, de îmbunătătire a rezultatelor activitătii curente prin punerea în practică a cunostintelor si abilitătilor dobândite

Capacitatea de crestere permanentă a performantelor profesionale, de îmbunătătire a rezultatelor activitătii curente prin punerea în practică a cunostintelor si abilitătilor dobândite

Capacitatea de îmbunătătire a rezultatelor activitătii curente prin punerea în practică a cunostintelor si abilitătilor dobândite

5.

Creativitate si spirit de initiativă

Atitudine activă în solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitivă fată de idei noi

Atitudine activă în solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitivă fată de idei noi

Atitudine activă în solutionarea problemelor si realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme

6.

Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitătile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalti (în functie de nivelul de competentă), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor

Capacitatea de a previziona cerintele, oportunitătile si posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a-si organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor

Capacitatea de a-si organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor

7.

Capacitatea de a lucra independent

Capacitatea de a desfăsura activităti pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor în care activitătile implică luarea unor decizii care depăsesc limitele de competentă

 

 

8.

Capacitatea de a lucra în echipă

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-si aduce contributia prin participare efectivă, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-si aduce contributia prin participare efectivă, de a transmite eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-si aduce contributia prin participare efectivă, de a transmite eficient idei, pentru realizarea obiectivelor echipei

9.

Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate

Capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale financiare si informationale alocate

Capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale, financiare si informationale alocate

Capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale, financiare si informationale alocate

10.

Integritatea morală si etică profesională

întelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etică socio-profesională

întelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etică socio-profesională

întelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etică socio-profesională

 

II. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupă functii de conducere

 

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Definirea criteriului

0

1

2

1.

Capacitatea de a organiza

Capacitatea de a identifica activitătile care trebuie desfăsurate de structura condusă, delimitarea lor în atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată si echitabilă a atributiilor si a obiectivelor în functie de nivelul, categoria, clasa si gradul profesional ale personalului din subordine

2.

Capacitatea de a conduce

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică si de a o sustine; abilitatea de a planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalităti diferite, cu nivel diferit al capacitătii de a colabora la îndeplinirea unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor

3.

Capacitatea de coordonare

Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a activitătilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia

4.

Capacitatea de control

Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în solutii realiste, depistarea deficientelor si luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora

5.

Competenta decizională

Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simt de răspundere si conform competentei legale, cu privire la desfăsurarea activitătii structurii conduse

6.

Capacitatea de a delega

Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, în scopul realizării la timp si în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse

7.

Capacitatea de a dezvolta abilitătile personalului

Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa si de a mentine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si de a forma propuneri privind tematica si formele concrete de realizare a instruirii

8.

Abilităti de mediere si negociere

Capacitatea de a organiza si de a conduce o întâlnire sau un interviu, precum si de a o orienta către o solutie comun acceptată, tinând seama de pozitiile diferite ale părtilor

9.

Alte criterii

Se vor utiliza criteriile stabilite pentru evaluarea performantelor profesionale ale persoanelor care ocupă functii contractuale de executie, prevăzute la pct. 1-6, 9 si 10

 

ANEXA Nr. 2a

la regulament

 

FISĂ DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă functii contractuale de conducere

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Functia:.....................................................

Gradul:......................................................

Data ultimei promovări:...............................

Numele si prenumele evaluatorului:

Functia:

Perioada evaluată: de la.....................la...............................

 

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat

(%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Realizat

(%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor

 

Criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de a organiza

 

 

2. Capacitatea de a conduce

 

 

3. Capacitatea de coordonare

 

 

4. Capacitatea de control

 

 

5. Competenta decizională

 

 

6. Capacitatea de a delega

 

 

7. Capacitatea de a dezvolta abilitătile personalului

 

 

8. Abilităti de mediere si negociere

 

 

9. Capacitatea de implementare

 

 

10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele

 

 

11. Capacitatea de asumare a responsabilitătilor

 

 

12. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite

 

 


Criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale

Nota

Comentarii

13. Creativitate si spirit de initiativă

 

 

14. Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru

 

 

15. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate

 

 

16. Integritatea morală si etică profesională

 

 

17. Alte criterii specifice

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 

Nota finală a evaluării:

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2

Calificativul evaluării:

Rezultate deosebite:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

Dificultăti obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

Alte observatii:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

…..

 

 

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Criteriul

1.

2.

Comentariile persoanei evaluate:

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Functia:

Semnătura:

Data:

 


Numele si prenumele evaluatorului:

Functia:

Semnătura:

Data:

Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:

Numele si prenumele persoanei care contrasemnează:

Functia:

Semnătura persoanei care contrasemnează:

Data:

Luarea la cunostintă a fisei de evaluare după contrasemnare:

Semnătura persoanei evaluate:

Data:

 

Anexa Nr. 2b

la regulament

 

FISĂ DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă functii contractuale de executie

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Functia:.....................................................

Gradul:......................................................

Data ultimei promovări:..............................

Numele si prenumele evaluatorului:

Functia:

Perioada evaluată: de la.....................la...............................

 

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat

(%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Realizat (%)

Nota

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor

 

Criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de implementare

 

 

2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele

 

 

3. Capacitatea de asumare a responsabilitătilor

 

 

4. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite

 

 

5. Creativitate si spirit de initiativă

 

 

6. Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru

 

 

7. Capacitatea de a lucra independent

 

 

8. Capacitatea de a lucra în echipă

 

 

9. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate

 

 

10. Integritatea morală si etică profesională

 

 

11. Alte criterii specifice

 

 

 

 

 

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

 

 

 

Nota finală a evaluării:

(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/2 Calificativul evaluării: Rezultate deosebite:

1....................................................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................................................

Dificultăti obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1....................................................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................................................

Alte observatii:

1....................................................................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................................................................

Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:

 


Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Obiectivul

% din timp

1.

 

2.

 

 

 

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

 

Criteriul

1.

2.

Comentariile persoanei evaluate:

Numele si prenumele persoanei evaluate:

Functia:

Semnătura:

Data:

 

Numele si prenumele evaluatorului:

Functia:

Semnătura:

Data:

Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:

Numele si prenumele persoanei care contrasemnează:

Functia:

Semnătura persoanei care contrasemnează:

Data:

Luarea la cunostintă a fisei de evaluare după contrasemnare:

Semnătura persoanei evaluate:

Data:


ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Denumirea autoritătii/institutiei publice:

Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul:

 

Aprobat 1)

 

FISA POSTULUI

Nr. ...................

 

Informatii generale privind postul

1. Denumirea postului:

2. Nivelul postului (de conducere/de executie):

3. Obiectivul/Obiectivele postului:

Conditii specifice pentru ocuparea postului 2

1. Studii de specialitate:

2. Perfectionări (specializări) 3:

3. Vechimea în muncă/specialitate necesară:

4. Cunostinte de operare/programare pe calculator:

5. Limbi străine 4:

6. Abilităti, calităti si aptitudini necesare:

7. Cerinte specifice 5:

8. Competenta managerială (cunostinte de management, calităti si aptitudini manageriale):

Descrierea sarcinilor ce revin postului

1. .........................................................................................

2. .........................................................................................

Responsabilitatea implicată de post

1. De pregătire/luare a deciziilor 6:

2. Delegarea de atributii si competentă:

3. De păstrare a confidentialitătii:

Sfera relatională a titularului postului

1. Sfera relatională internă:

a) Relatii ierarhice

- subordonat fată de:

- superior pentru:

b) Relatii functionale:

c) Relatii de control:

d) Relatii de reprezentare:

2. Sfera relatională externă:

a) cu autorităti si institutii publice:

b) cu organizatii internationale:

c) cu persoane juridice private:

întocmit de 7:

1. Numele si prenumele:

2. Functia:

3. Semnătura:

4. Data întocmirii:

Luat la cunostintă de către ocupantul postului

1. Numele si prenumele:

2. Functia si gradatia corespunzătoare transei de vechime (dacă este cazul):

3. Semnătura

4. Data:

Avizat de 8:

1. Numele si prenumele:

2. Functia:

3. Semnătura:

4. Data:


1 Se va semna de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice si se va stampila în mod obligatoriu.

2 Se va completa cu informatiile privind conditiile prevăzute de lege si stabilite la nivelul autoritătii sau institutiei publice pentru ocuparea functiei corespunzătoare.

3 Dacă este cazul.

4 Pentru fiecare dintre criteriile „citit", „scris" si „vorbit" se va stabili nivelul de cunoastere cerut, după cum urmează: „cunostinte de bază", „nivel mediu", „nivel avansat".

5 De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detasări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite conditii.

6 Limitele libertătii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

7 Se întocmeste de conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea titularul postului.

8 Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct. 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 8 iunie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iulie 2009-iunie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării,Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana", cu sediul în localitatea Săbăoani, Str. Orizontului nr. 62, judetul Neamt, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Congregatia „Notre Dame de Sion" din lasi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sf. Ana" din Săbăoani, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 august 2010.

Nr. 4.667.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.