MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 602/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 602         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 25 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

829. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport

 

830. - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative de înfiintare, organizare si functionare a unor entităti din subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

841. - Hotărâre privind realocarea sumei de 14.534 mii lei rămase necheltuită până la sfârsitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de constructie a Autostrăzii Bucuresti-Constanta, Tronsonul 4 - Drajna-Fetesti si tronsonul 5 - Fetesti-Cernavodă

 

843. - Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

 

872. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011

 

873. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.163. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare" nr. 99-106 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

1.164. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale pentru proiectele de grant si proiectele strategice pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) biomasă - fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substante vegetale si animale, silvicultură si industriile conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si urbane".

2. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) introducere pe piată - actiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii si/sau a utilizării."

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) minimum 10%, calculată pe baza continutului energetic al tuturor tipurilor de benzină si motorină utilizate în transport, introduse pe piată până la data de 31 decembrie 2020."

4. La articolul 41, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) si c), operatorii economici introduc pe piată numai amestec de biocarburanti si carburanti conventionali - derivate ale uleiurilor minerale, după cum urmează:

a) de la data de 1 iulie 2007, motorina cu un continut de biocarburant de minimum 2% în volum;

b) de la data de 1 ianuarie 2008, motorina cu un continut de biocarburant de minimum 3% în volum;

c) de la data de 1 iulie 2008, motorina cu un continut de biocarburant de minimum 4% în volum;

d) de la data de 1 iulie 2009, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 4% în volum;

e) de la data de 1 ianuarie 2011, motorina cu un continut de biocarburant de minimum 5% în volum;

f) de la data de 1 ianuarie 2013, motorina cu un continut de biocarburant de minimum 7% în volum;

g) de la data de 1 ianuarie 2011, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 5% în volum;

h) de la data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 7% în volum;

i) de la data de 1 ianuarie 2017, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 9% în volum;

j) de la data de 1 ianuarie 2018, benzina cu un continut de biocarburant de minimum 10% în volum;".

5. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Biocarburantii pot fi introdusi pe piată numai dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt produsi din materii prime provenite dintr-o zonă agricolă a Uniunii Europene, obtinute prin tehnologii care respectă bunele conditii agricole si de mediu potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în România;

b) conduc la o reducere de minimum 35% a emisiei de CO2 pe durata ciclului de viată, fată de carburantii conventionali;

c) satisfac specificatiile tehnice impuse de Uniunea Europeană, tinând cont de prevederile reglementărilor sociale si de mediu.

(2) Informatiile privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de operatorii economici care introduc pe piată biocarburanti si sunt raportate Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri o dată pe an, până la data de 25 ianuarie a anului următor.

(3) Forma si continutul de raportare se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(4) Operatorii economici care introduc pe piată amestec de biocarburanti si carburanti conventionali sunt obligati să se asigure că biocarburantii utilizati îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1)."

6. La articolul 12 alineatul (1), după litera b se introduc două noi litere, literele c) si d), cu următorul cuprins:

,,c) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (4), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei."

7. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională prevederile Directivei 2003/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor si a altor combustibili regenerabili pentru transport, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 123 din 17 mai 2003, respectiv ale Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 2009."

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburantilorsi a altor carburanti regenerabili pentru transport, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei si Finantelor" se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul mediului si pădurilor,

Borbely Lâszlo

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 829.

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative de înfiintare, organizare si functionare a unor entităti din subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic este de 120".

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înfiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Agentia functionează cu un număr maxim de 20 de posturi, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat."

Art. III. - Alineatul (3) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National de Evaluare si Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului National de Evaluare si Examinare este de 42".

Art. IV.- Articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Agentia de Credite si Burse de Studii are un număr maxim de 27 de posturi."

Art. V. - Alineatul (2) al articolului 3 din anexa nr. 1 „Regulament de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 20, fără a depăsi numărul de posturi alocate unitătilor din subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat."

Art. VI. - Alineatul (3) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 3 decembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 85."

Art. VII. - Alineatul (1) al articolului 31 din Statutul Academiei de Stiinte Tehnice din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru propriu la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale este de două posturi."

Art. VIII. - Alineatul (3) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995, cu completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobate este de 8".

Art. IX. - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Federatiei Sportului Scolar si Universitar este de 4 si se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitătile si activitătile Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului finantate integral de la bugetul de stat."

Art. X. - Alineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 196/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului National Român al Retelei Universitătilor de la Marea Neagră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile de personal si numărul de posturi aferente S.N.R.-R.U.M.N. se încadrează în fondurile si în numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Numărul maxim de posturi aferent S.N.R.-R.U.M.N. este de 3."

Art. XI. - 1. Hotărârea Guvernului nr. 1.606/2008 privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, se abrogă.

2. Personalul Institutului National de Informare si Documentare (INID) se preia de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, în limita numărului de posturi aprobat pentru aceasta. Patrimoniul aferent, precum si atributiile si celelalte drepturi si obligatii ale INID se preiau pe bază de protocol de predare - preluare de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică. Disponibilitătile existente în contul INID se fac venit la bugetul de stat.

Art. XII. - Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe functiile aferente, de la institutiile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, se realizează în termenele legale, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de functii.


 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 830.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind realocarea sumei de 14.534 mii lei rămase necheltuită până la sfârsitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de constructie a Autostrăzii Bucuresti-Constanta, Tronsonul 4 - Drajna-Fetesti si Tronsonul 5 - Fetesti-Cernavodă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Suma de 14.534 mii lei rămasă necheltuită până la sfârsitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de constructie a Autostrăzii Bucuresti-Constanta, Tronsonul 4 - Drajna- Fetesti si Tronsonul 5 - Fetesti-Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, alocată pentru exercitiile bugetare ale anilor 2006-2009, se realocă pentru exercitiile bugetare ale anilor 2010-2011, după cum urmează:

a) suma de 5.857 mii lei se alocă pentru exercitiul bugetar al anului 2010;

b) suma de 8.677 mii lei se alocă pentru exercitiul bugetar al anului 2011.

Art. 2. - Pentru anul 2010 suma totală de 5.857 mii lei se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul „Alte transferuri", alineatul „Cheltuieli neeligibile ISPA".

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor realocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 841.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinte pentru tineri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate.

(2) Se aprobă trecerea blocurilor de locuinte pentru tineri prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului.

Art. 2. - (1) Consiliile locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate locuintele din blocurile de locuinte pentru tineri prevăzute la art. 1 stabilesc valorile de vânzare si efectuează operatiunile de publicitate imobiliară.

(2) Stabilirea valorilor de vânzare ale locuintelor prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor art. 192 alin. (21) si (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Terenurile aferente blocurilor de locuinte pentru tineri care fac obiectul prezentei hotărâri rămân sau trec, după caz, în conditiile legii, în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate si în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îsi exercită autoritatea, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Locuintele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se pot vinde în conditiile prevăzute de această lege si numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 843.

 

ANEXA

 

LISTĂ

cuprinzând blocurile de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, care trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului si care rămân în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate

 

Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiei/imobilului

1.

JUDETUL BACĂU

1.1.

 

 

Bloc de locuinte 2, Str. Luminii, municipiul Moinesti

Aria desfăsurată construită = 1.727,20 m2

Total locuinte: 23

Valoarea de inventar = 1.622.030,00 lei

Bloc de locuinte 114, str. T. Vladimirescu, municipiul Moinesti

Aria desfăsurată construită = 1.727,20 m2

Total locuinte: 23

Valoarea de inventar = 1.658.266,96 lei

 

 

Bloc de locuinte 16 (fost bl. B1), Str. Plopilor, municipiul Moinesti

Aria desfăsurată construită = 1.727,20 m2

Total locuinte: 23

Valoarea de inventar = 1.817.425,37 lei

Bloc de locuinte 17 (fost bl. B2), Str. Plopilor, municipiul Moinesti

Aria desfăsurată construită = 1.727,20 m2

Total locuinte: 23

Valoarea deI inventar = 1.837.623,16 lei

 

Total locuinte judetul Bacău: 92

2.

JUDETUL BIHOR

2.1.

 

 

 

Bloc de locuinte ANL 1, str. Ion Minulescu nr. 4, comuna Sânmartin

Aria desfăsurată construită = 2.945,30 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 3.188.259,93 lei

Bloc de locuinte ANL 2, str. Ion Minulescu nr. 4, comuna Sânmartin

Aria desfăsurată construită = 2.945,30 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 3.188.259,93 lei

Bloc de locuinte ANL 3, str. Ion Minulescu nr. 4, comuna Sânmartin

Aria desfăsurată construită = 2.945,30 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 3.188.259,93 lei

2.2.

Bloc de locuinte pentru tineri, str. Andrei Muresan nr. 4, orasul Stei

Aria desfăsurată construită = 1.677,90 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar = 1.909.632,73 lei

 

Total locuinte judetul Bihor: 138

3.

JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD

3.1.

 

 

 

 

 

 

Bloc de locuinte 4 (fost bl. 1), str. Subcetate, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 3.014,00 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 3.236.434,46 lei

Bloc de locuinte 5 (fost bl. 2), str. Subcetate, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 3.263,94 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 3.502.172,24 lei

Bloc de locuinte 6 (fost bl. 3), str. Subcetate, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 4.645,94 m2

Total locuinte: 58

Valoarea de inventar = 5.334.350,81 lei

Bloc de locuinte 7 (fost bl. 4), str. Subcetate, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 3.263,94 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 3.225.343,97 lei

Bloc de locuinte 8 (fost bl. 5), str. Subcetate, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 3.263,94 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 3.217.765,85 lei

Bloc de locuinte 9 (fost bl. 6), str. Subcetate, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 4.645,94 m2

Total locuinte: 58

Valoarea de inventar = 4.686.569,91 lei

 

Total locuinte judetul Bistrita-Năsăud: 276

4.

JUDETUL BUZĂU

4.1.

Bloc de locuinte ANL, Str. Industriei nr. 4, municipiul Râmnicu Sărat

Aria desfăsurată construită = 3.540 m2

Total locuinte: 49

Valoarea de inventar = 2.554.051,67 lei

 

Total locuinte judetul Buzău: 49

5.

JUDETUL CĂLĂRASI

5.1.

 

 

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A1, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A2, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

 

Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiei/imobilului

 

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A3, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A4, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie - 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A5, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A6, municipiul Călărasi

 

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A7, municipiul Călărasi

 

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A8, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A9, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A10, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A11, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A12, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A13, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A14, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A15, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A16, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A17, municipiulCălărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A18, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A19, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A20, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A21, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiei/imobilului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A22, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A23, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A24, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,21 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A25, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,20 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A26, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,20 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. A27, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 153,52 m2

Total locuinte: 2

Valoarea de investitie = 180.483,2 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. B1, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 367,04 m2

Total locuinte: 8

Valoarea de investitie = 504.651,00 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. B2, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 367,04 m2

Total locuinte: 8

Valoarea de investitie = 504.651,00 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. B3, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 367,04 m2

Total locuinte: 8

Valoarea de investitie = 504.651,00 lei

Str. Prelungirea Bucuresti bl. B4, municipiul Călărasi

Aria desfăsurată construită = 367,04 m2

Total locuinte: 8

Valoarea de investitie = 504.651,00 lei

 

Total locuinte judetul Călărasi: 86

 

6.

JUDETUL DÂMBOVITA

 

6.1.

 

 

 

 

Bloc A, Zona Stadion, Str. Stadionului, orasul Pucioasa

Aria desfăsurată construită = 1.003,60 m2

Total locuinte: 13

Valoarea deI inventar = 1.033.120,05 lei

Bloc B, Zona Stadion, Str. Stadionului, orasul Pucioasa

Aria desfăsurată construită = 1.003,60 m2

Total locuinte: 13

Valoarea de inventar = 1.079.496,94 lei

Bloc C, Zona Stadion, Str. Stadionului, orasul Pucioasa

Aria desfăsurată construită = 1.003,60 m2

Total locuinte: 13

Valoarea de inventar = 1.082.644,87 lei

Bloc D, Zona Stadion, Str. Stadionului, orasul Pucioasa

Aria desfăsurată construită = 1.003,60 m2

Total locuinte: 13

Valoarea de inventar = 1.082.670,58 lei

 

Total locuinte judetul Dâmbovita: 52

 

7.

JUDETUL GALATI

 

7.1.

 

 

 

Bloc de locuinte L1 Micro 13B, Str. Feroviarilor nr. 18, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.052,10 m2

Total locuinte: 28

Valoarea de investitie = 2.828.061,78 lei

Bloc de locuinte L2 Micro 13B, Str. Feroviarilor nr. 20, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.052,10 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de investitie = 2.858.319,23 lei

Bloc de locuinte L3 Micro 13B, Str. Feroviarilor nr. 22, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.052,10 m2

Total locuinte: 24

Valoarea de investitie = 2.907.783,91 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiei/imobilului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc de locuinte G Micro 13B, Str. Feroviarilor nr. 24, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.638,80 m2

Total locuinte: 44

Valoarea de investitie: 3.122.140,51 lei

Bloc de locuinte CF1, Zona Gării CFR, str. Maramures nr. 1, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 3.462,60 m2

Total locuinte: 44

Valoarea de investitie: 3.663.746,21 lei

Bloc de locuinte CF2, Zona Gării CFR, str. Maramures nr. 3, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 3.298,30 m2

Total locuinte: 57

Valoarea de investitie: 3.747.900,11 lei

Bloc de locuinte CF3, Zona Gării CFR, str. Maramures nr. 5, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 3.298,30 m2

Total locuinte: 58

Valoarea de investitie: 3.734.521,21 lei

Bloc de locuinte CF4, Zona Gării CFR, str. Maramures nr. 7, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 3.462,60 m2

Total locuinte: 44

Valoarea de investitie: 3.818.402,67 lei

Bloc de locuinte Lotus 1, Micro 17, str. L. Zamfirescu E. nr. 41, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 3.298,30 m2

Total locuinte: 57

Valoarea de investitie: 4.625.673,35 lei

Bloc de locuinte Lotus 2, Micro 17, str. L. Zamfirescu E. nr. 43, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 3.298,30 m2

Total locuinte: 58

Valoarea de investitie: 4.625.673,35 lei

Bloc de locuinte Iris Micro 17, str. Dr. Petru Groza nr. 29, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.613,60 m2

Total locuinte: 34

Valoarea de investitie: 4.161.259,61 lei

Bloc de locuinte S1, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 27, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.301,96 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de investitie: 2.945.003,22 lei

Bloc de locuinte S2, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 25, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.301,96 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de investitie: 2.741.087,02 lei

Bloc de locuinte S3, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 23, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.301,96 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de investitie: 2.280.725,15 lei

Bloc de locuinte S4, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 21, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.301,96 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de investitie: 2.316.002,19 lei

Bloc de locuinte S5, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 19, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.301,96 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 2.886.305,63 lei

Bloc de locuinte S6, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 17, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.229,72 m2

Total locuinte: 23

Valoarea de investitie: 2.564.889,73 lei

Bloc de locuinte S7, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 15, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.229,72 m2

Total locuinte: 23

Valoarea de investitie: 2.634.083,73 lei

Bloc de locuinte S8, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 13, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.229,72 m2

Total locuinte: 24

Valoarea de investitie: 2.674.657,33 lei

Bloc de locuinte S9, Cartierul Dimitrie Cantemir, str. Berlin nr. 11, municipiul Galati

Aria desfăsurată construită = 2.229,72 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 2.831.632,98 lei

 

Total locuinte judetul Galati: 698

 


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiei/imobilului

8.

JUDETUL GORJ

8.1.

Bloc de locuinte, Aleea Plopilor bl. 18A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăsurată construită = 1.767,00 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 1.057.439,91 lei

Bloc de locuinte, Aleea Plopilor bl. 20A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăsurată construită = 1.767,00 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 1.057.439,91 lei

Bloc de locuinte, Aleea Plopilor bl. 22A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăsurată construită = 1.767,00 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 1.057.439,91 lei

Bloc de locuinte, Zona Lotrului, Str. Hidrocentralei bl. 9A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăsurată construită = 1.574,04 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 1.235.716,04 lei

Bloc de locuinte, Zona Lotrului, Str. Hidrocentralei bl. 9B, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăsurată construită = 1.574,04 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 1.235.716,04 lei

Bloc de locuinte, Cartier 9 Mai, str. Săvinesti bl. 1, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăsurată construită = 1.767,00 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de investitie: 1.415.405,57 lei

Bloc de locuinte, Zona Dacia, bd. Ecaterina Teodoroiu, bl. 3 A, municipiul Târgu Jiu

Aria desfăsurată construită = 1.525,65 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de inventar: 1.988.209,19 lei

 

Total locuinte judetul Gorj: 175

9.

JUDETUL IASI

9.1.

Bloc de locuinte 74, str. Măicuta nr. 5A, orasul Târgu Frumos

Aria desfăsurată construită = 2.198,46 m2

Total locuinte: 24

Valoarea de inventar: 2.493.771,58 lei

 

Total locuinte judetul lasi: 24

10.

JUDETUL ILFOV

10.1.

Bloc de locuinte, Str. Oltului nr. 7A, bl. B1, orasul Buftea

Aria desfăsurată construită = 1.293,40 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 1.265.133,85 lei

Bloc de locuinte, Str. Oltului nr. 7B, bl. B2, orasul Buftea

Aria desfăsurată construită = 1.293,40 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 1.265.133,85 lei

Bloc de locuinte, Str. Oltului nr. 7C, bl. B3, orasul Buftea

Aria desfăsurată construită = 1.293,40 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 1.265.133,85 lei

Bloc de locuinte, Str. Oltului nr. 7D, bl. B4, orasul Buftea

Aria desfăsurată construită = 1.293,40 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 1.265.133,85 lei

Bloc de locuinte, Str. Vlăsiei nr. 26A, bl. B1, orasul Buftea

Aria desfăsurată construită = 1.293,40 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 1.266.788,51 lei

Bloc de locuinte, Str. Vlăsiei nr. 26B, bl. B2, orasul Buftea

Aria desfăsurată construită = 1.293,40 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 1.266.788,51 lei

 

Total locuinte judetul Ilfov: 96


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiei/imobilului

11.

JUDETUL MEHEDINTI

 

11.1.

Bloc de locuinte pentru tineret, destinat închirierii, Zona Măgrini, str. Jupalnic nr. 4, municipiul Orsova

Aria desfăsurată construită = 2.440,67 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar: 1.345.300,00 lei

 

Total locuinte judetul Mehedinti: 20

 

12.

JUDETUL OLT

 

12.1.

Bloc de locuinte ANL, str. N. Bălcescu nr. 152 A, se. B si se. C, orasul Bals

Aria desfăsurată construită = 2.904,72 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar: 3.122.445,31 lei

 

Total locuinte judetul Olt: 40

 

13.

JUDETUL SATU MARE

 

13.1.

Bloc de locuinte A.N.L., Cartierul Victoriei, Aleea Salcâmilor nr. 2, orasul Tăsnad

Aria desfăsurată construită = 1.383,20 m2

Total locuinte: 30

Valoarea de inventar: 869.146,50 lei

 

Total locuinte judetul Satu Mare: 30

 

14.

JUDETUL SUCEAVA

 

14.1.

Bloc de locuinte bl. 4, tronson A+B, Str. Sucevei nr. 1, orasul Siret

Aria desfăsurată construită = 1.163,11 m2

Total locuinte: 12

Valoarea de inventar: 2.031.425,96 lei

14.2.

Bloc de locuinte A1, Str. Putna nr. 26, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 746,88 m2

Total locuinte: 10

Valoarea de inventar: 664.941,86 lei

Bloc de locuinte A2, str. Putna nr. 28, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 746,88 m2

Total locuinte: 10

Valoarea de inventar: 664.989,02 lei

Bloc de locuinte A3, str. Putna nr. 30, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 746,88 m2

Total locuinte: 10

Valoarea de inventar: 664.983,32 lei

Bloc de locuinte B2, str. Putna nr. 11, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 866,11 m2

Total locuinte: 11

Valoarea de inventar: 743.647,55 lei

Bloc de locuinte B4, str. Putna nr. 9, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 866,11 m2

Total locuinte: 11

Valoarea de inventar: 743.647,55 lei

Bloc de locuinte B6, str. Putna nr. 7, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 866,11 m2

Total locuinte: 11

Valoarea de inventar: 756.056,72 lei

Bloc de locuinte B1, Str. Privighetorii nr. 3, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 866,11 m2

Total locuinte: 11

Valoarea de inventar: 743.647,55 lei

Bloc de locuinte B3, Str. Privighetorii nr. 3A, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 866,11 m2

Total locuinte: 11

Valoarea de inventar: 743.641,60 lei

Bloc de locuinte B5, Str. Privighetorii nr. 3B, Ansamblul Privighetorii, Cartierul Burdujeni, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 866,11 m2

Total locuinte: 11

Valoarea de inventar: 743.603,75 lei


Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiei/imobilului

 

Bloc 30, Cartierul Obcine, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16, municipiul Suceava

Aria desfăsurată construită = 3.309,57 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de inventar: 2.976.863,24 lei

 

Total locuinte judetul Suceava: 134

15.

JUDETUL VÂLCEA

15.1.

Bloc de locuinte ANL 1, str. Nicolae lorga nr. 17, municipiul Râmnicu Vâlcea

Aria desfăsurată construită = 1.504,00 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.379.760,00 lei

Bloc de locuinte ANL 3, Str. Nicolae lorga nr. 21, municipiul Râmnicu Vâlcea

Aria desfăsurată construită = 1.504,00 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.421.390,00 lei

 

Total locuinte judetul Vâlcea: 36

 

TOTAL GENERAL LOCUINTE: 1.946

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, la punctul VI „învătământ superior", subpunctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. universitare de licentă (anul I) 62.6145.6)".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 872.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 25 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

 

Competitia

Locul I

Locul II

Locul III

Locul IV

Locul V

Locul VI

Cine acordă premiile

„a 1) Jocurile Olimpice de Tineret

8.000

5.500

4.000

3.000

2.000

1.000

Comitetul Olimpic si Sportiv Român"

 

2. La articolul 25, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, respectiv presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român poate aproba, pentru câstigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a locurilor I, II si III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret si la jocurile paralimpice, suplimentarea cu 100% a premiului prevăzut la alin. (1)."

3. La articolul 30 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

 

 

- lei -

„a 1) Olimpic de tineret

14.000"

 

4. La articolul 32, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performantelor de către sportivi la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, campionatele mondiale si europene si la alte competitii prevăzute la art. 25, precum si la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiati, la propunerea federatiilor sportive nationale, în functie de:

a) valoarea performantei obtinute de sportivi;

b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;

c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiati, după caz.

(3) Presedintele Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, respectiv presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român poate aproba antrenorilor care au contribuit la câstigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II si III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret si la jocurile paralimpice suplimentarea cu până la 100% a premiului acordat potrivit prevederilor art. 25 coroborate cu ale alin. (1) al prezentului articol."

5. La articolul 34, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Personalul din cadrul federatiilor sportive nationale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale si europene, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competitii, astfel:

a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat si se acordă de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic si Sportiv Român, după caz;

b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat si se acordă de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic si Sportiv Român, după caz."

6. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obtinerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale si europene sau a unor medalii la celelalte competitii prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează:

a) pentru competitiile premiate de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic si Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, respectiv de Comitetul Olimpic si Sportiv Român. Finantarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate;

b) pentru competitiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele nationale si Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalti salariati, nivelul premiului se stabileste de conducătorul clubului. Finantarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate."

7. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Cu ocazia jocurilor olimpice si a jocurilor olimpice de tineret, membrii comisiilor si cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic si Sportiv Român si ale Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, care au contribuit la obtinerea performantelor, precum si salariatii acestora pot fi premiati cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăsi 25% din valoarea totală a premiilor acordate."


8. La articolul 39, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selectionat si/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialisti, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret si la jocurile paralimpice, respectiv pe locurile I-III la campionatele mondiale ori europene pot fi premiati de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic si Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performante, cu un premiu de până la 20% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistati, selectionati si/sau pregătiti."

9. În cuprinsul actului normativ, sintagma „Agentia Natională pentru Sport" se înlocuieste cu sintagma „Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 873.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare" nr. 99-106 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă" în România;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare" nr. 99-106 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 23 august 2010.

Nr. 1.163.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale pentru proiectele de grant si proiectele strategice pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă" în România;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Conditii generale pentru proiectele de grant si proiectele strategice pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 23 august 2010.

Nr. 1.164.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.