MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 606/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 606         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 26 august 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor

 

21. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

22. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

 

23. - Ordonantă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

891. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse pe infrastructura feroviară în ultima decadă a lunii iunie si în prima decadă a lunii iulie 2010, pe linia de cale ferată Suceava Nord-Dornesti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.101.- Ordin al ministrului apărării nationale privind aplicarea în Ministerul Apărării Nationale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

634. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la 10 octombrie 2008

 

1.294. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

166. - Hotărâre privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste unele măsuri pentru aplicarea unitară a legislatiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor, în legătură cu evaluarea conformitătii produselor si supravegherea pietei.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate competentă - organ al administratiei publice centrale, responsabil pentru asigurarea măsurilor necesare aplicării legislatiei Uniunii Europene de armonizare din domeniul său de competentă;

b) cod de bună practică - documentul care recomandă practici sau proceduri pentru proiectarea, fabricarea, instalarea, întretinerea sau utilizarea echipamentelor, structurilor sau produselor;

c) infrastructura calitătii - infrastructura ce priveste domeniile metrologiei, standardizării si testării, managementului calitătii si evaluării conformitătii, inclusiv certificarea si acreditarea;

d) legislatia Uniunii Europene de armonizare - orice legislatie a Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor;

e) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la organismul de evaluare a conformitătii aflat sub jurisdictia română, desemnat pentru a îndeplini, ca parte tertă, sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii, în aplicarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene de armonizare.

(2) Termenii „acreditare" si „standard armonizat", precum si expresiile „autoritate de supraveghere a pietei", „evaluare a conformitătii", „organism national de acreditare", „organism de evaluare a conformitătii" si „supraveghere a pietei" au semnificatiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218/30 din 13 august 2008.

(3) Termenii „standard" si „specificatie tehnică" se definesc conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002, cu completările ulterioare, si, respectiv, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea conformitătii

 

Art. 3. - (1) În situatia în care în legislatia Uniunii Europene de armonizare se face referire la standarde armonizate sau la alte specificatii tehnice, ghiduri sau coduri de bună practică, de referintă la nivel european, acestea se adoptă ca documente de referintă române.

(2) Autoritătile competente asigură, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, finantarea adoptării, în limba română, a standardelor armonizate si a celorlalte documente de referintă prevăzute la alin. (1).

(3) În situatia în care în aplicarea legislatiei Uniunii Europene de armonizare datele de identificare ale documentelor de referintă europene se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista documentelor de referintă române prin care se adoptă aceste documente se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii competente; ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 4. - (1) În situatia în care legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformitătii produselor să se realizeze de către organisme de evaluare a conformitătii notificate, autoritătile competente dobândesc calitatea de autorităti de notificare si sunt responsabile de instituirea si îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitătii, precum si de monitorizarea organismelor notificate.

(2) Autoritătile competente nominalizează în cuprinsul actelor normative de punere în aplicare a legislatiei Uniunii Europene de armonizare entitătile prin care asigură evaluarea si monitorizarea prevăzute la alin. (1).

(3) În aplicarea cerintei prevăzute la alin. (2), autoritătile competente pot stabili ca evaluarea si monitorizarea prevăzute la alin. (1) să se efectueze de către:

a) autoritatea competentă însăsi;

b) un organism national de acreditare, în sensul si în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 765/2008; sau

c) un organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, persoană juridică română, ce face dovada respectării următoarelor cerinte:

(i) este instituit astfel încât să nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformitătii;

(ii) este organizat si functionează în asa fel încât să garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitătilor sale;

(iii) decizia cu privire la rezultatul evaluării organismului de evaluare a conformitătii este luată de o persoană competentă/de persoane competente, alta/altele decât cele care au efectuat evaluarea;

(iv) nu realizează activităti pe care le prestează organismele de evaluare a conformitătii si nici servicii de consultantă în conditii comerciale sau concurentiale;


(v) garantează confidentialitatea informatiilor obtinute; (vi) dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale;

(vii) are încheiate acorduri/întelegeri prin care asigură acoperirea responsabilitătilor ce decurg din activitătile sale.

(4) Autoritatea competentă îsi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul prevăzut la alin. (3) lit. c). ^

(5) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritătile competente stabilesc, după caz, următoarele proceduri, ce se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii competente:

a) procedura privind evaluarea organismelor de evaluare a conformitătii si monitorizarea organismelor notificate, pentru entitătile prevăzute la alin. (3) lit. a) si c);

b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică si notificarea la Comisia Europeană si celorlalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.

(6) Procedura prevăzută la alin. (5) lit. b) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Autoritătile competente desemnează, prin ordin al conducătorului lor, organismele de evaluare a conformitătii ce se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.

(2) Autoritătile competente desemnează în scopul notificării numai organisme de evaluare a conformitătii care respectă cerintele/criteriile aplicabile organismelor notificate stabilite în legislatia Uniunii Europene de armonizare si, atunci când este cazul, în actele normative de punere în aplicare a acestei legislatii.

(3) Ordinele de desemnare a organismelor de evaluare a conformitătii ce se notifică, prevăzute la alin. (2), se emit distinct în aplicarea fiecărui act al Uniunii Europene de armonizare ce prevede notificarea organismelor care evaluează conformitatea în temeiul actelor normative de punere în aplicare a acestei legislatii. Aceste ordine trebuie să contină, lipsit de orice echivoc, în principal:

a) datele de referintă ale legislatiei Uniunii Europene de armonizare si, după caz, ale actului normativ de punere în aplicare a acestei legislatii, în baza căreia organismele de evaluare a conformitătii ce fac obiectul desemnării urmează să efectueze activităti de evaluare a conformitătii, ca organisme notificate;

b) informatii privind denumirea completă, adresa sediului social si datele de contact pentru fiecare organism ce se desemnează pentru a fi notificat;

c) sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitătii pe care fiecare organism desemnat are dreptul să le efectueze în aplicarea legislatiei Uniunii Europene de armonizare, inclusiv produsele ori grupele de produse, a căror evaluare poate fi realizată de către acestea, în calitate de organism notificat.

Art. 6. - (1) Autoritătile competente notifică organismele desemnate prevăzute la art. 5 alin. (2), folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat si gestionat de către Comisia Europeană.

(2) Autoritătile competente, la solicitarea Comisiei Europene, trebuie să prezinte acesteia toate informatiile referitoare la procesul ce a stat la baza deciziei de notificare sau la mentinerea competentei organismului de evaluare a conformitătii în cauză.

(3) În situatia în care autoritătile competente stabilesc să nu se folosească de acreditare pentru evaluarea si monitorizarea organismelor de evaluare a conformitătii notificate, acestea trebuie să furnizeze Comisiei Europene si celorlalte state membre toate dovezile documentare necesare pentru verificarea competentei organismelor în cauză, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Art. 7. - (1) În situatia în care un organism de evaluare a conformitătii notificat nu mai respectă cumulativ cerintele care au stat la baza deciziei privind notificarea lui ori în cazul în care acesta nu îsi îndeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de organism notificat, autoritatea competentă restrictionează, suspendă sau retrage desemnarea acestuia, în functie de gravitatea faptelor săvârsite. Autoritatea competentă informează imediat Comisia Europeană si statele membre cu privire la respectiva măsură întreprinsă.

(2) În caz de restrictionare, suspendare sau retragere a desemnării unui organism notificat sau în situatia în care organismul notificat îsi încetează activitatea, autoritatea competentă trebuie să se asigure că dosarele organismului respectiv sunt fie procesate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispozitia sa si a autoritătilor de supraveghere a pietei responsabile, la cerere.

(3) Restrictionarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism notificat nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îsi pierd valabilitatea si se retrag numai dacă se dovedeste că această măsură trebuie întreprinsă.

Art. 8. - În situatia în care legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformitătii produselor să se realizeze de către autorităti publice, autoritătile competente sunt responsabile pentru instituirea si îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si monitorizarea organismelor de evaluare a conformitătii utilizate pentru realizarea evaluărilor tehnice din cadrul activitătii de evaluare a produselor. Procedurile pentru evaluarea si monitorizarea organismelor de evaluare a conformitătii se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii competente si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Supravegherea pietei

 

Art. 9. - (1) Activitatea de supraveghere a pietei este în responsabilitatea autoritătilor competente.

(2) Autoritătile competente trebuie să asigure un sistem eficient si efectiv de supraveghere a pietei pentru produsele reglementate în temeiul legislatiei Uniunii Europene de armonizare.

(3) Autoritătile competente nominalizează autoritătile de supraveghere a pietei în actele normative de punere în aplicare a legislatiei Uniunii Europene de armonizare.

Art. 10. - (1) Autoritătile de supraveghere a pietei prevăzute la art. 9 alin. (3) trebuie să detină resursele si autoritatea necesare pentru exercitarea activitătilor de supraveghere a pietei, să asigure competenta si integritatea profesională a personalului lor si să actioneze independent si nediscriminatoriu.

(2) Resursele necesare pentru exercitarea activitătii de supraveghere a pietei se asigură, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, de către autoritătile competente prevăzute la art. 9 alin. (3), în calitate de ordonatori principali de credite.

Art. 11. - (1) Încălcarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene de armonizare atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati.

(2) Autoritătile competente prevăd, în actul normativ de punere în aplicare a legislatiei Uniunii Europene de armonizare, faptele care trebuie considerate contraventii si sanctiunile aferente aplicabile, cu respectarea principiului proportionalitătii.


(3) Autoritătile de supraveghere a pietei constată contraventiile si aplică sanctiunile stabilite în actele normative prevăzute la alin. (2).

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii, precum si activitătile de supraveghere a pietei, potrivit cerintelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În acest scop, în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri trebuie să functioneze o structură corespunzătoare.

Art. 13. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba prin hotărâre unele măsuri privind supravegherea pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a acestora.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 4 iunie 2008, cu completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006;

c) Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006;

d) Hotărârea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pietei din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.14 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Finantarea stocurilor minime pentru perioada 2010-2011 se realizează din activitatea de «interventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate», activitate finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si în completare de la bugetul de stat, pentru constituirea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a 30% din nivelul anual aprobat al stocurilor si în proportie de 70% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexă, pentru constituirea diferentei din nivelul anual aprobat al stocurilor.

(2) Finantarea stocurilor minime constituite în anul 2010 de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, aferente anului 2009, se realizează din activitatea de «interventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate», activitate finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

(3) Finantarea preschimbării sortimentale a stocurilor minime de sigurantă constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale se poate realiza si din activitatea de «interventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate», activitate finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

(4) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, aflate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexă, revin în sarcina acestora."

2. La articolul 10 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) transmite lunar Comisiei Europene raportul statistic prevăzut de art. 4 alin. (1) din Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligatia statelor membre de a mentine stocuri minime de titei si/sau produse petroliere, versiunea codificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 217 din 8 august 2006."

3. După articolul 10 se introduc patru noi articole, articolele 101 - 104, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Stocurile minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere se pot constitui si pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, în baza acordurilor interguvernamentale încheiate de România cu respectivele state membre.

(2) Stocurile prevăzute la alin. (1) pot fi constituite de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si/sau persoanele juridice prevăzute în anexă, denumite în continuare beneficiari.

(3) Acordurile interguvernamentale prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să vizeze categoriile de titei si produse petroliere pe care România trebuie să le constituie în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

b) să stabilească conditiile si modalitătile de stocare în scopul mentinerii controlului si disponibilitătii pentru beneficiari asupra stocurilor constituite;

c) să specifice procedurile de verificare si identificare a stocurilor prevăzute, inter alia, metodele de efectuare a inspectiilor si de cooperare în cadrul acestora;

d) să precizeze perioada de valabilitate;

e) să precizeze, atunci când este prevăzută o posibilitate de reziliere unilaterală, că aceasta nu este valabilă în cazul unei crize de aprovizionare si că, în orice situatie, Comisia Europeană trebuie informată în prealabil despre orice reziliere;

f) să stipuleze că stocurile constituite în statul membru al Uniunii Europene sunt incluse în raportul statistic pe care Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri îl transmite lunar Comisiei Europene;

g) să mentioneze că statul membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia sunt păstrate stocurile nu se opune transferării acestora în România.

Art. 102. - Dacă stocurile constituite în temeiul acordului interguvernamental nu sunt detinute de beneficiari, dar sunt păstrate la dispozitia acestora de către o structură desemnată de guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau de către un operator economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv, acordul interguvernamental trebuie să prevadă următoarele elemente suplimentare fată de cele prevăzute la art. 101 alin. (3):

a) dreptul contractual al beneficiarilor de a achizitiona stocurile de titei si produse petroliere pe întreaga perioadă a contractului, precum si metodologia de stabilire a pretului pentru respectivele achizitii;

b) durata contractului de achizitie, care trebuie să fie de minimum 90 de zile;

c) locul depozitării, operatorii economici cu sediul pe teritoriul statului membru care păstrează stocurile la dispozitia beneficiarilor, precum si cantitatea si categoria de titei sau produse petroliere depozitate în acel loc;

d) garantarea disponibilitătii reale a stocurilor pentru beneficiari, în orice moment pe durata contractului, de către structura desemnată de guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau de către operatorul economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv care păstrează stocurile la dispozitia acestora;

e) faptul că structura desemnată de către guvernul statului membru cu care se încheie acordul interguvernamental sau operatorul economic cu sediul pe teritoriul statului membru respectiv care păstrează stocurile la dispozitia beneficiarilor se află sub jurisdictia statului membru pe al cărui teritoriu sunt constituite stocurile, în măsura în care acordul prevede competenta juridică a respectivului stat membru de a controla si verifica existenta stocurilor.

Art. 103. - (1) Acordurile interguvernamentale se comunică de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Comisiei Europene în stadiul de proiect si sunt încheiate numai după primirea avizului favorabil din partea acesteia.

(2) Acordurile interguvernamentale încheiate se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 104. - (1) Cu exceptia cazurilor de o deosebită urgentă, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nu autorizează retragerea din stocurile minime decât după consultarea Comisiei Europene dacă această actiune reduce stocurile respective la un nivel inferior nivelului minim obligatoriu.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri informează Comisia Europeană cu privire la orice retragere din stocurile minime datorată cazurilor prevăzute la alin. (1) si comunică în cel mai scurt timp posibil:

a) data la care stocurile au scăzut sub nivelul minim obligatoriu;

b) motivele acestor retrageri;

c) eventualele măsuri luate pentru refacerea stocurilor;

d) în cazul în care este posibil, o evaluare a evolutiei previzionate cu privire la stocuri, atât timp cât acestea rămân sub nivelul minim obligatoriu."

4. După articolul 12 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

*

Prezenta Ordonantă de urgentă transpune Directiva 2006/67/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind obligatia statelor membre de a mentine stocuri minime de titei si/sau produse petroliere, versiunea codificată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 217 din 8 august 2006."

5. În cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagmele „Ministerul Industriei si Resurselor" si „Administratia Natională a Rezervelor de Stat" se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri" si „Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale".


Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea acestei ordonante prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si

Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 21.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.10 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) autorizare a functionării- acordul emis de ISCIR pentru detinătorii/utilizatorii de instalatii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestării faptului că o/un instalatie/echipament îndeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi pusă/pus în functiune în conditii de sigurantă;".

2. La articolul 5, literele h) si t) se abrogă.

3. La articolul 5, după litera v) se introduc două noi litere, literele w) si x), cu următorul cuprins:

,,w) verificare tehnică - ansamblul examinărilor si încercărilor efectuate în vederea autorizării functionării instalatiilor/echipamentelor ori realizate în timpul activitătilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalatiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerintele din documentatiile tehnice si/sau prevederile prescriptiilor tehnice;

x) verificare tehnică în utilizare - totalitatea examinărilor si încercărilor efectuate la o/un instalatie/echipament periodic si ori de câte ori se modifică configuratia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea functionării, în scopul asigurării conditiilor de functionare în sigurantă."

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a instalatiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele conditii, după caz:

a) sunt respectate conditiile si cerintele de functionare în conditii de sigurantă;

b) sunt omologate;

c) sunt puse la dispozitia utilizatorilor, de către producători, instructiuni tehnice pentru utilizarea instalatiilor/echipamentelor în conditii normale, pentru întretinerea, realizarea reviziilor si a reparatiilor instalatiilor/echipamentelor, precum si, după caz, pentru pregătirea personalului de deservire;

d) au autorizarea functionării emisă conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;

e) există, pentru utilizare, la fiecare loc de muncă, instructiuni tehnice pentru utilizare în conditii normale, precum si documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi si dereglări ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

f) există, pentru utilizare, personal de deservire autorizat."

5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Se admite mentinerea în utilizare numai a acelor instalatii/echipamente care respectă conditiile prevăzute la art. 6 lit. a), d), e) si f), care sunt supuse verificărilor tehnice în utilizare si care sunt reparate, întretinute si supuse la revizii potrivit prevederilor prescriptiilor tehnice si prezentei legi."

6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Activitătile de construire, montare, instalare, punere în functiune si control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică si, după caz, verificările tehnice în vederea autorizării functionării si verificările tehnice în utilizare, precum si reviziile, reparatiile, lucrările de întretinere, operatiunile de sudare si deservire a instalatiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în conditiile stabilite de prescriptiile tehnice si prezenta lege."


7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Verificările tehnice în vederea autorizării functionării si verificările tehnice în utilizare pentru instalatiile si echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 se efectuează de către ISCIR.

(2) Verificările tehnice în vederea autorizării functionării si verificările tehnice în utilizare pentru instalatiile si echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către persoane fizice si juridice autorizate în acest scop.

(3) Responsabilitătile privind realizarea verificărilor tehnice în vederea autorizării functionării si a verificărilor tehnice în utilizare, precum si corectitudinea rezultatelor aferente obtinute revin ISCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după caz."

8. La articolul 12, litera b) se abrogă.

9. La articolul 12, literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) să informeze producătorul sau detinătorul/utilizatorul despre neconformitătile constatate;

f) să asigure realizarea activitătilor pentru care au fost autorizate, conform prescriptiilor si documentatiei tehnice;".

10. La articolul 12, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) să informeze de îndată ISCIR despre situatiile în care instalatiile nu mai respectă conditiile de autorizare, precum si despre existenta unui pericol iminent la acestea."

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Prevederile art. 12 lit. c)-h) se aplică si producătorilor prevăzuti la art. 8 alin. (2)."

12. La articolul 14, literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să solicite si să obtină avizul obligatoriu de instalare, după caz;

b) să solicite si să obtină autorizarea functionării;

c) să ia măsurile necesare si să se asigure că instalatia/echipamentul este utilizată/utilizat în conditii de sigurantă, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, întretinerii de către persoane autorizate, conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice;".

13. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Persoana fizică sau juridică ce detine/utilizează instalatiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 si 9 si în anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8 are obligatia să le înregistreze ia ISCIR, să tină evidenta centralizată a acestora si să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situatia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.

(2) Persoana fizică sau juridică ce detine/utilizează instalatiile/echipamentele prevăzute la alin. (1) are obligatia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice."

14. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - în situatia în care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie să participe si reprezentanti ai altor autorităti, acestia au obligatia să nu modifice starea de fapt a instalatiei/echipamentului avariate/avariat si să conserve locul până la sosirea reprezentantilor ISCIR, când este cazul."

Art. II. - (1) Până la autorizarea persoanelor fizice si juridice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, verificările tehnice în vederea autorizării functionării si verificările tehnice în utilizare la instalatiile si echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la această lege se efectuează de către Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, societate comercială pe actiuni, de interes strategic national, cu actionar unic statul român, care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, înfiintată ca urmare a reorganizării prin divizare a Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba prin hotărâre înfiintarea, organizarea si functionarea CNCIR, precum si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Până la data înfiintării CNCIR verificările tehnice în vederea autorizării functionării si verificările tehnice în utilizare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, se realizează de către ISCIR.

(4) Prescriptia tehnică pentru stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice si juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării functionării si verificări tehnice în utilizare la instalatiile si echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, în termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(5) În termen de 60 de zile de la data publicării ordinului prevăzut la alin. (4), CNCIR trebuie să îndeplinească conditiile si cerintele tehnice prevăzute în prescriptia tehnică si să obtină autorizarea conform prevederilor prezentei ordonante.

Art. III. - Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 22.


GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - După articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - România participă la «Programul european de cercetare si dezvoltare în metrologie derulat de mai multe state membre -EMRP».

Cofinantarea natională a programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în limita sumelor alocate cu această destinatie, si se constituie din:

a) o sumă fixă reprezentând costurile de administrare ale programului, care trebuie asigurată indiferent dacă institutele de cercetare din România au fost sau nu selectate în proiectele EMRP;

b) o sumă variabilă reprezentând participarea efectivă a institutelor de cercetare din România, în functie de măsura în care acestea au fost selectate si participă în proiectele EMRP."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 23.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse pe infrastructura feroviară în ultima decadă a lunii iunie si în prima decadă a lunii iulie 2010, pe linia de cale ferată Suceava Nord-Dornesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 11.000 mii lei (cu TVA), la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul VII „Alte transferuri", pozitia „Reparatii curente la infrastructura feroviară publică".

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru serviciile de expertizare, proiectare si executie a lucrărilor necesare redeschiderii circulatiei trenurilor si aducerii în parametrii de functionare, în conditii de sigurantă a circulatiei trenurilor, pe linia de cale ferată Suceava Nord-Dornesti afectată de calamitătile naturale produse în ultima decadă a lunii iunie si în prima decadă a lunii iulie 2010.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 891.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind aplicarea în Ministerul Apărării Nationale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Recalcularea pensiilor militare de stat, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, se efectuează de către Directia financiar-contabilă prin structura de specialitate.

(2) Pensiile prevăzute la alin. (1), cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea stagiilor de cotizare si punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiarii de pensie si prin stabilirea cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 119/2010.

Art. 2. - (1) În vederea obtinerii documentelor doveditoare necesare recalculării pensiilor militare de stat, beneficiarii se adresează centrului militar zonal/judetean/de sector pe a cărui rază domiciliază sau unde au fost luati în evidentă la data trecerii în rezervă, completând cererea prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Beneficiarii care au trecut în rezervă din celelalte institutii din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională vor solicita eliberarea adeverintelor de venit centrului militar zonal/judetean/de sector, pe baza comunicărilor cu perioadele lucrate în Ministerul Apărării Nationale, emise de institutiile în care si-au desfăsurat activitatea.

(3) Pentru perioadele în care beneficiarii au fost detasati în afara Ministerului Apărării Nationale, veniturile realizate lunar se dovedesc cu adeverintele emise de institutiile la care acestia au fost detasati.

(4) Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiază de pensiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se face prin asimilare, în conditiile stabilite prin reglementările legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Unitătile militare detinătoare de arhivă si depozitul central/depozitele intermediare de arhivă vor asigura culegerea si transmiterea, în format electronic, a datelor necesare recalculării pensiilor militare.

(2) Procedura de fotografiere, stocare, transmitere a datelor în format electronic si creare a bazei de date se stabileste prin dispozitie a sefului Statului Major General.

(3) Unitătile militare care detin date necesare recalculării pensiilor militare păstrează si utilizează copiile după documentele de arhivă în conformitate cu prevederile Instructiunilor arhivistice I.A.-98, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării nationale, nr. M.S. 63/1998*), cu modificările si completările ulterioare.

(4) Cererile pentru obtinerea adeverintelor de venit, adresate în nume propriu de către beneficiari unitătilor militare detinătoare de arhivă si depozitului central/depozitelor intermediare de arhivă, vor fi solutionate până la sfârsitul perioadei de recalculare.

Art. 4. - Pentru perioadele în care beneficiarii si-au desfăsurat activitatea în Ministerul Apărării Nationale, centrele militare zonale/judetene/de sector vor proceda astfel:

a) înregistrează si analizează cererile privind eliberarea de adeverinte, în functie de datele înscrise în memoriile originale ale beneficiarilor;

b) în cazul în care nu detin memoriile originale, se adresează depozitului central/depozitelor intermediare de arhivă sau, după caz, centrelor militare pe raza cărora cadrele militare au fost luate în evidentă la data trecerii în rezervă, în vederea eliberării unei fotocopii certificate a fisei matricole, conform anexei nr. 2a;

c) identifică unitătile militare în care si-au desfăsurat activitatea beneficiarii si eliberează adeverintele cu veniturile realizate lunar pentru perioadele în care acestea detin sursele de documentare, conform art. 3 alin. (2). Adeverintele vor fi întocmite conform anexei nr. 2b si vor fi semnate de către comandantii centrelor militare;


d) în situatia în care, pentru o anumită perioadă de activitate, nu există documente doveditoare privind veniturile realizate lunar, la întocmirea adeverintelor se înscrie faptul că nu există date/documente pentru perioada respectivă;

e) în măsura în care beneficiarii sunt de acord cu datele înscrise în adeverinte, acestia vor completa cererea prevăzută la anexa nr. 1a sau nr. 1b, după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;

f) cererea împreună cu adeverintele cuprinzând veniturile lunare individuale realizate de beneficiari, în original, vor fi înaintate Directiei financiar-contabile - Serviciul pensii militare si drepturi sociale de către centrele militare zonale/ judetene/de sector;

g) în cazul beneficiarilor care din motive medicale nu se pot deplasa, cererea poate fi depusă de către persoane delegate/împuternicite;

h) în situatia în care beneficiarii nu sunt de acord cu datele din adeverinte, acestia pot depune o nouă cerere pentru reanalizarea datelor asupra cărora au obiectii.

Art. 5. - (1) Unitătile militare detinătoare de arhivă, depozitul central/depozitele intermediare de arhivă, care eliberează copiile după documentele arhivate, si centrele militare care eliberează adeverintele în vederea recalculării pensiilor poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.

(2) Completarea/Întocmirea documentelor doveditoare/ adeverintelor cu date nereale care conduc la efectuarea de plăti nejustificate se sanctionează civil, administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, după caz, în conditiile legii.

Art. 6. - în situatia în care la stabilirea/recalcularea/ revizuirea drepturilor de pensie aflate în plată au fost valorificate si perioade de vechime în muncă din sistemul public, beneficiarii pot prezenta carnetul de muncă, în original si copie, si/sau alte acte doveditoare din care să rezulte veniturile realizate lunar în aceste perioade.

Art. 7. - (1) În întelesul prezentului ordin, prin venituri realizate lunar se întelege suma brută/netă reprezentând salariul brut/net, respectiv solda brută/netă, care cuprinde:

a) retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensatii, indemnizatii de conducere/comandă, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevăzute de legislatia în vigoare la acea dată;

b) venitul corespunzător functiei pe care a fost încadrat în tară personalul trimis în misiune permanentă în străinătate;

c) solda lunară a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate pe perioada efectuării concediului de odihnă/misiune în tară;

d) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar sau din salariul functiei de bază/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de bază, potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

e) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

f) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii;

g) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunările generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitătii asimilate acestuia;

h) contributiile individuale obligatorii, potrivit legii, sau contributiile individuale pentru pensia suplimentară si contributiile individuale la bugetul de stat, după caz;

i) deducerile lunare individuale, potrivit legii;

j) impozitul calculat si retinut, potrivit legii, după caz;

k) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată.

(2) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), venitul realizat lunar este cel definit de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru beneficiarii care au fost detasati în afara Ministerului Apărării Nationale, se vor cumula si veniturile realizate lunar la institutiile în care si-au desfăsurat activitatea.

Art. 8. - Nu reprezintă venit realizat lunar următoarele drepturi:

a) salariul lunar în valută si alte indemnizatii lunare în valută si lei, realizate de personalul trimis în misiune permanentă în străinătate;

b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;

c) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

d) compensatiile lunare pentru chirie;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

f) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

g) indemnizatiile de instalare;

h) plătile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

i) valoarea financiară a normelor de hrană;

j) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum si a transportului la si de la locul de muncă;

k) alocatia de stat pentru copii.


Art. 9. - La determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează veniturile realizate lunar, brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în documentele doveditoare (dosarele cu statele de plată, carnetul de muncă, adeverinte eto), astfel:

a) veniturile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) veniturile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) veniturile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

Art. 10. - La stabilirea punctajului pentru persoanele care au contribuit în mai multe sisteme de asigurări sociale, se ia în calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.

Art. 11. - Pentru perioadele în care persoanele care beneficiază de pensie militară au avut calitatea de elev sau student al unei institutii militare de învătământ pentru formarea cadrelor militare, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează ca venituri realizate lunar salariul mediu brut sau, după caz, net pe economie din perioadele respective, potrivit legii.

Art. 12. - La stabilirea stagiului de cotizare se are în vedere vechimea în serviciu si, după caz, vechimea în muncă valorificată în ultima decizie de pensie până la data încheierii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea nr. 119/2010, respectiv:

a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;

b) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de învătământ pentru formarea cadrelor militare;

c) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;

d) a fost în captivitate;

e) perioadele de vechime în muncă recunoscute în conditiile legii, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) perioada în care, anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-au urmat cursurile de zi ale învătământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.

Art. 13. - (1) În vederea identificării surselor de documentare necesare eliberării adeverintelor, Serviciul Istoric al Armatei va transmite centrelor militare zonale aplicatia informatică cu situatia fondului arhivistic existent la structurile cu responsabilităti în acest domeniu.

(2) Centrele militare zonale vor transmite aplicatia informatică mentionată mai sus centrelor militare judete/de sector subordonate, până la data de 30 august 2010.

(3) Aplicatia informatică va fi însotită de un nomenclator cu toate unitătile militare existente sau desfiintate, denumirea în clar, indicativul numeric al acestora si localitatea de dislocare, precum si depozitul la care s-a predat arhiva.

Art. 14. - Directia financiar-contabilă va informa beneficiarii, prin cuponul mandat (talonul) de plată a pensiei din lunile august si septembrie 2010, să se prezinte la centrul militar zonal/judetean/de sector pe a cărui rază domiciliază sau unde au fost luati în evidentă la data trecerii în rezervă, în vederea aplicării prevederilor art. 3 din Legea nr. 119/2010.

Art. 15. - În vederea aplicării prevederilor prezentului ordin, Directia financiar-contabilă - Serviciul pensii militare si drepturi sociale va proceda astfel:

a) înregistrează documentele transmise de centrele militare;

b) procesează, pe baza aplicatiilor informatice specifice, datele înscrise în adeverintele de venit, dosarele de pensionare, carnetele de muncă etc. si emite deciziile de recalculare conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

Art. 16. - Pentru persoanele care au trecut în rezervă sau direct în retragere după data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie înaintat Directiei financiar-contabile va contine, pe lângă documentele prevăzute de legislatia în vigoare, si adeverintele necesare stabilirii punctajelor medii anuale pentru recalcularea pensiei, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 17. - (1) Se autorizează unitătile Ministerului Apărării Nationale implicate în procesul de recalculare a pensiilor să încheie conventii civile cu personal specializat, pe o perioadă determinată, conform legii.

(2) În acest sens, vor fi angajati cu prioritate pensionarii militari care si-au desfăsurat activitatea în domeniile financiar-contabil si resurse umane, care au cunostinte de operare pe PC (Word, Excel), apti să lucreze în conditii de stres si cu un volum mare de date.

(3) Structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Nationale vor efectua demersurile care se impun pentru asigurarea/achizitionarea bunurilor materiale si a echipamentelor, precum si pentru asigurarea spatiilor necesare procesului de recalculare a pensiilor.

(4) Încheierea actelor prevăzute la alin. (1) se face cu avizul Directiei financiar-contabile, în limita fondurilor bugetare alocate pentru această natură de cheltuieli.

Art. 18. - Formularele prezentate în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 si la prezentul ordin se asigură prin grija centrelor militare zonale/judetene/de sector.

Art. 19. - Anexele nr. 1, 2a si 2b fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 20. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 23 august 2010.

Nr. M.101.


*) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării nationale, nr. M.S. 63/1998 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA Nr. 1

 

Comandantului Centrului Militar

Zonal/Judetean/de Sector..........

 

Subsemnatul/Subsemnata,....................................................................................................................................................... (gradul avut la data trecerii în rezervă, numele, initiala tatălui si prenumele), născut(ă) la data de....................................................., domiciliat(ă) în........................................................................................... (adresa completă), telefon de contact.............................., pensionar militar titular/urmas, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, mentionez următoarele:

- numărul deciziei de pensie:..............................................................................................................................................;

(Se vor trece numărul deciziei/data emiterii si numărul dosarului de pensie înscris pe talonul de pensie.)

- cod numeric personal..............................................................................................;

- am fost trecut(ă) în rezervă/am încetat activitatea la data de................................., din unitatea militară nr................, localitatea..............................................................

Anexez în original/fotocopie următoarele documente:

1..................................................................................................................................;

2...................................................................................................................................;

3....................................................................................................................................

 

Data

....................................

Semnătura

....................................

 

NOTĂ:

Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei si o copie a cărtii/buletinului de identitate. Se completează obligatoriu toate datele. Pentru persoanele care si-au schimbat numele după data pensionării/încetării activitătii se va înscrie si numele avut la data pensionării.

 

ANEXA Nr. 2a

 

Către

Comandantul/Seful Unitătii Militare nr.............*)

 

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si ale Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, vă adresăm rugămintea de a ne transmite fotocopia certificată a fisei matricole din memoriul original al domnului/doamnei .................................... (gradul, numele, initiala tatălui si prenumele), identificat/identificată cu ........................................................., CNP ............................................................., transmis unitătii dumneavoastră cu Adresa nr. ........................ ......................., având nr. de inventar .............................., din data de ...................

 

Comandantul/Seful unitătii,

....................................

 

*) Se va adresa depozitului central/intermediar de arhivă. Se va anexa o copie a cărtii/buletinului de identitate.


 

ANEXA Nr. 2b

 

ROMÂNIA Ministerul Apărării Nationale

Unitatea...............................

Nr...................din..............

ADEVERINTA

Prin prezenta adeverim veniturile brute/nete lunare individuale realizate de ...................................................................... (numele, initiala tatălui, prenumele) născut(ă) în ................... la data de ............................., CNP ......................................., în perioada ................................

 

Perioada*)

Venit lunar individual

Observatii

ZZ.LL.AA.

ZZ.LL.AA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total venituri lunare**)

 

 

 

 

Prezenta adeverintă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

 

Comandantul/Seful unitătii,

....................................


*) Se completează lunar; în situatia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.

**) Reprezintă totalul aritmetic al coloanei „Venit lunar individual".

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 176(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la 10 octombrie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la 10 octombrie 2008, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin, Autoritatea Navală Română va elabora normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI revizuite la MARPOL „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave", care vor fi supuse aprobării Guvernului, pentru a înlocui Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în amendamentele prevăzute în anexă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălii,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2010.

Nr. 634.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie

 

În temeiul art. 21 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cuantumul tarifelor percepute de Agentia Natională pentru Protectia Mediului pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie, întocmite de operatorii de aeronave care desfăsoară activitatea prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin si care se actualizează periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 2. - (1) Cuantumul tarifelor pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie se stabileste în euro si se achită în avans si integral de către operatorii de aeronave care intră sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare, în contul deschis la Trezoreria Statului - Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Sectorului 6 Bucuresti, care se afisează pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) Cuantumul tarifelor pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie se achită în echivalentul în lei la cursul de schimb leu-euro al Băncii Nationale a României, în vigoare la data efectuării platii.

(3) Destinatia sumelor încasate din tarifele prevăzute la art. 1 este cea prevăzută la art. 23 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 19 august 2010.

Nr. 1.294.

 

ANEXA

CUANTUMUL

tarifelor pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie

 

Autoritatea competentă

Evaluarea si aprobarea planului de monitorizare a  emisiilor revizuit Emisii anuale totale <50/>50 ktone

[euro]

Evaluarea si aprobarea planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru revizuit Emisii anuale totale <50/>50 ktone

[euro]

Evaluarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor Emisii anuale totale <50/>50 ktone

[euro]

Evaluarea si aprobarea planului de monitorizare a

datelor tonă-kilometru Emisii anuale totale <50/>50 ktone

[euro]

Agentia Natională pentru Protectia Mediului

500

500

1.500/2.000

2.000/2.500

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Normelor privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 42/2005, precum si procesul-verbal întocmit de Comisia de examinare stabilită prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat în data de 10 iunie 2010,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în data de 10 iunie 2010, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar pentru aprobarea listei persoanelor care au participat la interviul-test în vederea atribuirii calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 166.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în data de 10 iunie 2010

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

CHISCĂREANU ANA CORINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

DOROBANTU ELENA DIANA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

ENE ANDREEA GEORGIANA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

IUTE ALINA GEORGETA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

IVAN AURA FLORINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

KASHERIS CHRISTODOULOS

CIPRU

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

MEGAN ANCA ELENA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

PETRUTU IONUT BOGDAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

ROTARU ELENAANDREEA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

SIMA ALINA ELENA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

SIMESCU DRAGOS EMILIAN

ROMÂNIA

Association of Accounting Technicians

12.

TANASE ROCSANA DOLORES

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

VASILE RÂUL IULIAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

WALEGAMACIEJJAN

POLONIA

The Association of Chartered Certified Accountants

15.

ALI BAYAR ORHAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

16.

ANDREI ADINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

17.

BIRTA IOANA

ROMÂNIA

Association of Accounting Technicians

18.

BUDUREAANISOARA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

19.

CHIRITĂ GEORGIAN BOGDAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

20.

COZACIUC MARIANA NICOLETA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

21.

GUMINSKI IOANA MONICA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

22.

IOVU ADINA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

23.

MATEESCU IULIARODICA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

24.

MUDURA IOANA MONICA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

25.

STOICEAOCTAVIAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

26.

STOICESCU DUMITRU LUCIAN

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

27.

TRANCOTĂ ALINA MELINDA

ROMÂNIA

The Association of Chartered Certified Accountants

28.

CHANE GROBLER

AFRICA DE SUD

The South African Institute of Chartered Accountants

29.

DEPOIRE ALEXANDRA

FRANTA

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

30.

PARDO JIMENEZ SANTIAGO

SPANIA

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espaha

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.