MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 608/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 608         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 27 august 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 771 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 777 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. (1) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 784 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 11 si 7 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniulsănătătii

 

Decizia nr. 811 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

832. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Societatea Comercială „OMV Petrom" - S.A. Bucuresti prin metode specifice pietei de capital

 

853. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării tn Industrie

 

865. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului

 

866. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Justitiei

 

867. - Hotărâre privind transmiterea unor părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Intemelorîn domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

868. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

869. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

870. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către fostii proprietari

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

191. - Instructiuni ale ministrului administratiei si internelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

629. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007

 

633. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 177(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 10 octombrie 2008

 

1.221. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 771

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Ecaterina Opris în Dosarul nr. 2.000/339/2009 al Judecătoriei Zimnicea - Sectia mixtă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.000/339/2009, Judecătoria Zimnicea - Sectia mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de partaj succesoral.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile „art. 31 pct. 2 lit. c) din Legea nr. 146/1997" impun o taxă judiciară de timbru mult prea mare „fată de posibilitătile financiare ale reclamantei".

Judecătoria Zimnicea - Sectia mixtă apreciază că dispozitiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 impun o majorare excesivă a taxelor judiciare de timbru, ceea ce încalcă art. 21 din Constitutie. Totodată, se arată că stabilirea de către camera notarilor publici a cuantumului acestor taxe încalcă art. 139 alin. (1) din Constitutie, iar raportarea pe care o face legea la expertiza efectuată de către această institutie este discriminatorie, contrarăti. 124 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul legal criticat este neconstitutional. În acest sens, se arată că orice conditionare de ordin financiar care vizează accesul liber la justitie trebuie să îsi găsească o justificare rezonabilă si proportională cu obiectivul propus si să nu ducă la imposibilitatea efectivă de exercitare a acestui drept. Or, prevederile legale criticate „nu păstrează un echilibru just între interesul [statului] de a percepe cheltuieli de judecată, pe de o parte, si interesul reclamantilor de a-si expune pretentiile în fata unei instante, pe de altă parte". Se arată că aceste dispozitii legale nu asigură o asezare justă a sarcinilor fiscale.

În fine, în sprijinul sustinerilor sale, Avocatul Poporului invocă hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate în cauzele Weissman si altii împotriva României si losif si altii împotriva României.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 276/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009. Totusi, Curtea observă că, în mod gresit, instanta de judecată a retinut ca obiect al exceptiei textul legal sus-mentionat. Chiar si autorul exceptiei mentionează în mod gresit textul de lege criticat, însă, din referirea pe care o face la „art. 31 pct. 2 lit. c) din Legea nr. 146/1997" si obiectul litigiului, si anume partaj succesoral, Curtea constată că, de fapt, critica de neconstitutionalitate vizează art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997, care are următorul cuprins:

„Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

c) cereri pentru:

- stabilirea calitătii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

- cereri de reductiune a liberalitătilor - 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reductiunea liberalitătilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile. Separat de această taxă, dacă părtile contestă bunurile de

împărtit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în conditiile art. 2 alin. (1)."

Autorul exceptiei nu invocă în sustinerea acesteia niciun text constitutional.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Exceptia ridicată nu este motivată în sensul exigentelor stabilite prin art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Autorul exceptiei nu a arătat textul constitutional pretins încălcat si nici nu a formulat vreo critică de neconstitutionalitate. Curtea nu are competenta ca din oficiu să invoce motive de neconstitutionalitate sau să se substituie părtii în invocarea acestor motive. În aceste conditii, în mod evident, exceptia de neconstitutionalitate ridicată apare ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Ecaterina Opris în Dosarul nr. 2.000/339/2009 al Judecătoriei Zimnicea - Sectia mixtă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTJN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 777

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. (1) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. (1)si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Farmec" - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 1.325/1.285/2009 al Tribunalului Comercial Cluj.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.325/1.285/2009, Tribunalul Comercial Cluj a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. (1) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Farmec" - S.A. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect autorizarea convocării adunării generale a actionarilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate, dând posibilitatea unui actionar minoritar de a solicita instantei să autorizeze convocarea adunării generale cu o anume ordine de zi, stabilită chiar de către actionarul respectiv, înseamnă a da putere de lucru judecat vointei minoritătii, în mod nejustificat, în detrimentul vointei majoritătii. Se mai arată că posibilitatea actionarului minoritar de a cere conducerii societătii convocarea adunării generale, ordinare sau extraordinare, este premisa subrogării acestuia în atributiile organului de conducere al societătii comerciale, iar interventia instantei de judecată echivalează cu o imixtiune nepermisă în activitatea internă a societătii, contrar art. 44 alin. (2) din Constitutie. Se arată că aceste prevederi legale dau posibilitatea actionarului minoritar să stabilească, prin vointa sa exclusivă, o ordine de zi care să nu aibă nicio legătură cu deblocarea si reluarea activitătii societătii; de altfel, se arată că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, cererea de convocare a adunării generale de către un actionar aflat în ipoteza art. 119 alin. (1) din lege ar fi admisibilă numai dacă ar contribui la deblocarea si reluarea activitătii societătii.

Tribunalul Comercial Cluj apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.


Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 119 alin. (1) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

„(1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel si dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării. [...]

(3) În cazul în care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanta de la sediul societătii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi încheiere instanta aprobă ordinea de zi, stabileste data de referintă prevăzută la art. 123 alin. (2), data tinerii adunării generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida."

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 alin. (2) lit. a) privind economia.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

I. Solutia legislativă continută de textul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 este o expresie a „consolidării protectiei acordate actionarilor", astfel cum reiese din expunerea de motive a Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006, lege care a prevăzut această formă redactională a textului. Este de observat că posibilitatea oferită actionarului aflat în ipoteza textului legal criticat nu este de natură să înfrângă vointa majoritătii actionarilor, în sensul că decizia finală cu privire la aprobarea măsurilor aflate pe ordinea de zi se ia de către majoritatea actionarilor. Această procedură contestată vizează mai degrabă dreptul actionarului minoritar de a se exprima, de a solicita actionarilor majoritari imprimarea unei anumite directii/politici în cadrul societătii comerciale, de a se proteja fată de unele decizii ce au fost/pot fi luate de către actionarii majoritari, însă, în final, cei care vor decide vor fi actionarii care detin majoritatea.

Rezultă că, prin existenta acestei proceduri, actionarii minoritari nu se subrogă în drepturile actionarilor majoritari si nu exercită nicio imixtiune în activitatea societătii comerciale. În aceste conditii, critica de neconstitutionalitate cu privire la acest text de lege nu poate fi retinută.

II. În raport cu dispozitiile art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, Curtea s-a mai pronuntat prin mai multe decizii. Exemplificativ, mentionăm Decizia nr. 295 din 11 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 3 aprilie 2008, prin care Curtea, în raport cu o critică de neconstitutionalitate ce viza pretinsa încălcare a art. 44 si 135 din Constitutie, a statuat că „textul de lege criticat nu contine nicio normă contrară [acestora]. Acest text de lege acordă instantei de judecată posibilitatea de a autoriza convocarea adunării generale numai în măsura în care consiliul de administratie, respectiv directoratul nu fac acest lucru în urma solicitării actionarilor ce reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel.

Potrivit aceluiasi text de lege, instanta judecătorească poate hotărî prin încheiere doar în ceea ce priveste convocarea adunării generale, stabilirea datei de referintă pentru actionarii îndreptătiti să fie înstiintati si să voteze în cadrul adunării generale, a datei tinerii adunării generale, precum si referitor la desemnarea dintre actionari a persoanei care o va prezida. Prin urmare, interventia instantei, dincolo de deblocarea activitătii societătii comerciale, la cererea unora dintre actionari, nu permite nicio imixtiune în activitatea internă a societătii, aceasta urmând a se realiza în deplină concordantă cu principiul autonomiei de decizie a organelor de conducere, care rămân libere a hotărî cu privire la operatiunile comerciale întreprinse de agentul economic, în conditiile legii".

Considerentele retinute de Curte în decizia mentionată sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia.

Obiter dictum, se observă, de asemenea, că notiunea de „deblocare a activitătii societătii comerciale" nu este folosită în sensul că cererea de convocare ar trebui să vizeze stricto sensu acest aspect, ci în sensul că interventia instantei este cea care deblochează activitatea societătii din imobilismul în care aceasta se afla ca urmare a faptului că nu s-a dat curs cererii de convocare formulate de actionarul minoritar aflat în ipoteza art. 119 alin. (1) din lege.

Cele de mai sus demonstrează constitutionalitatea textului criticat si în raport cu art. 45 din Constitutie, astfel încât, în lipsa constatării încălcării vreunei drept sau vreunei libertăti fundamentale, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, art. 53 din Constitutie, invocat în sustinerea exceptiei, nu are incidentă în cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. (1) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Farmec" - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 1.325/1.285/2009 al Tribunalului Comercial Cluj.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Benke Károly

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 784

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 11 si 7 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Simona Ricu – procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 7 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Ana Mateas în Dosarul nr. 1.133/35/CA/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 16 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.133/35/CA/2009, Curtea Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 7 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Ana Mateas.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că ordonanta de urgentă criticată încalcă prevederile art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece modifică o lege organică, respectiv legea privind reforma în domeniul sănătătii. Acest lucru nu este permis de textul constitutional amintit, legile organice putând fi modificate numai de un act normativ de acelasi nivel, respectiv tot o lege organică, în continuare, arată că prin restrângerea ariei calificărilor necesare persoanelor care îndeplinesc functia de manager de spital se încalcă dispozitiile art. 53 din Legea fundamentală. De asemenea, se sustine de către autoarea exceptiei că prin aplicarea imediată a textului criticat se încalcă principiul neretroactivitătii legii, prevăzut de art. 15 din Constitutie.

Curtea de Apel Oradea consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveste numai ordonantele adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, respectiv cele adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutie, iar nu si la ordonantele de urgentă adoptate în baza art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 15 din Constitutie, se arată că textele de lege criticate nu contin prevederi prin care să se indice aplicarea retroactivă a legii, astfel că acestea încep să producă efecte juridice după intrarea în vigoare a actului normativ criticat.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie se referă la ordonantele Guvernului care pot fi emise în baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament. Or, în spetă este vorba de o ordonantă de urgentă a Guvernului adoptată în temeiul art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. În continuare, apreciază că textele criticate nu contin dispozitii


retroactive, ci, din contră, art. II alin. (1) din ordonantă prevede că efectele ei se produc începând cu data intrării în vigoare. Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheierea de sesizare, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 7 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009. Ulterior sesizării, textul art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 a fost modificat prin Legea nr. 91/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010. De asemenea, potrivit Legii nr. 91/2010, art. I pct. 1 a devenit art. I pct. 11. Astfel, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. V si 7 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii.

Înainte de modificare, textul art. I pct. 1 (devenit pct. 11) avea următorul continut: „1. La articolul 178, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior în domeniul medical, economic, juridic sau administrativ si al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.»"

După modificarea survenită, textul are următorul continut: „La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 178 se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior si să îndeplinească una dintre următoarele conditii:

a) să fie absolvent al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o institutie de învătământ superior acreditată, potrivit legii.»

Celelalte texte criticate au următorul continut:

- Art. I pct. 7: „La articolul 1833, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) si o), cu următorul cuprins:

«n) dacă se constată că managerul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru exercitarea functiei de manager;

o) în cazul existentei plătilor restante, a căror vechime este mai mare de 2 ani, în conditiile în care se constată nerespectarea achitării obligatiilor către furnizori prin încălcarea legislatiei în vigoare privind înregistrarea cronologică si sistematică în contabilitatea institutiei a acestor datorii corelată cu respectarea termenelor contractuale.»";

- Art. II: „(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, functia de manager sau manager interimar al spitalului, ocupată în prezent conform legii, poate fi exercitată numai de persoana fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică, care îndeplineste dispozitiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) In termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministrul sănătătii numeste prin ordin comisii în vederea analizării si verificării îndeplinirii de către manageri si manageri interimari a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) vor întocmi în termen de 30 de zile de la numire un raport privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către manageri si manageri interimari de spital a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă."

în sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 115 alin. (1) referitoare la delegarea legislativă.

I. La data sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate, textul art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 prevedea că managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior în domeniul medical, economic, juridic sau administrativ si al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

În critica autoarei exceptiei cu privire la acest text se arăta că prin restrângerea ariei calificărilor necesare persoanelor care îndeplinesc functia de manager de spital se încalcă dispozitiile art. 53 din Legea fundamentală.

Ulterior sesizării, textul art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 a fost modificat prin Legea nr. 91/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010.

Noul text prevede că managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior si fie al unor cursuri de perfectionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătătii si stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, fie al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o institutie de învătământ superior acreditată, potrivit legii.

Astfel, în ceea ce priveste dispozitiile art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009, se observă că, în urma modificărilor introduse prin Legea nr. 91/2010, solutia legislativă initial criticată a suferit modificări substantiale. În actuala redactare textul de lege stabileste că managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior, fără a specifica domeniul în care acesta trebuie să fi absolvit.

Întrucât textul de lege initial criticat a căpătat, prin modificările aduse, o altă configuratie juridică, critica de neconstitutionalitate a rămas ca atare fără obiect, astfel încât, în temeiul art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 din perspectiva criticilor aduse, Curtea constată că alin. (1) si (4) ale art. 115 din Constitutie reglementează două institutii distincte, interdictia reglementării în domenii care fac obiectul legilor organice fiind prevăzută de art. 115 alin. (1) din Constitutie pentru ordonantele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament. Astfel, interdictia prevăzută de art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală nu operează si în cazul ordonantelor de urgentă, care se adoptă de către Guvern în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, categorie în care se înscrie si ordonanta criticată. Emiterea unor asemenea ordonante este conditionată de existenta unor situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul fiind obligat să motiveze urgenta în cuprinsul ordonantei.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate formulată prin raportare la art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată

că textele de lege criticate nu cuprind în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv. Instanta de contencios constitutional a statuat de nenumărate ori, de exemplu prin Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, si Decizia nr. 458 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2004, că un act normativ nu este retroactiv atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze pentru perioada ulterioară intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Ana Mateas în Dosarul nr. 1.133/35/CA/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 7 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de aceeasi parte în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 811

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 1,2,5,9, 11 si 12 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Medical Trust" - S.A. În Dosarul nr. 22.328/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 22.328/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9,11 si 12 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Medical Trust" - S.A. Într-un dosar având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că art. 136 alin. (3) din Constitutie stabileste că fac obiectul exclusiv al proprietătii publice, alături de numărul obiectelor exemplificativ enumerate, si alte bunuri stabilite prin lege organică. Domeniul public cuprinde dreptul de proprietate al statului sau unitătilor teritoriale asupra bunurilor care prin natura lor sunt de uz sau de interes public ori sunt declarate ca atare prin lege. Dispozitiile art. II din Legea nr. 303/2008 nu au declarat bunurile imobile si mobile în cauză ca fiind de uz sau interes public local înainte de a le trece din proprietatea privată a statului în proprietatea publică privată a autoritătii administrativ-teritoriale. În ceea ce priveste modalitătile de dobândire a dreptului de proprietate publică, acestea sunt reglementate în art. 7 din Legea nr. 213/1998, legea permitând ca anumite bunuri proprietate publică să fie dobândite prin trecerea lor din proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale pentru cauze de utilitate publică. Or, bunurile ce fac obiectul Legii nr. 303/2008 nu au fost declarate de utilitate sau de interes public, iar prin prevederile legale criticate se instituie o modalitate sui generis de trecere a unor categorii de bunuri din domeniul privat al statului în domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. Nu poate exista, potrivit Constitutiei si Legii nr. 213/1998, un domeniu public sau privat al unitătii administrativ-teritoriale, astfel cum se prevede în art. II pct. 9 din Legea nr. 303/2008. Mai mult, prin dispozitiile art. II din acest act normativ se adaugă noi subiecte de drept public - „sectoarele municipiului Bucuresti" -, încălcându-se astfel prevederile legale mai sus enumerate. Prin dispozitiile art. II din aceeasi lege se încalcă si principiul autonomiei locale prevăzut de art. 120 alin. (1) din Constitutie. Pct. 1 al art. II din aceeasi lege, în opinia autorului, nationalizează bunurile mobile ale chiriasilor din respectivele imobile prin trecerea lor din proprietatea privată a statului în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale, fapt ce contravine art. 136 alin. (5). În fine, autorul apreciază că legea a fost adoptată cu încălcarea art. 73 alin. (3) din Constitutie, potrivit căruia prin lege organică se reglementează regimul juridic general al proprietătii.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială apreciază că este posibil ca art. II din Legea nr. 303/2008 să aibă unele inadvertente raportat la art. 136 alin. (3) din Constitutie, dar nu au rezultat cu claritate indicii de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al părtilor prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Examinând obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie, din examinarea succesiunii actelor normative în materie, dispozitiile art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006. Aceste texte au fost modificate si completate prin art. II pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, astfel cum dispozitiile art. II pct. 1 din această ordonantă au fost, la rândul lor, modificate si completate prin pct. 8 ai articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008. Textele legale criticate au următorul continut:

- „Art. II. - 1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile si grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile si bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăsenesti, municipale si al sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, si în administrarea consiliilor locale respective.

2. Bunurile mobile aflate în inventarul sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic trec în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale locale si în administrarea consiliilor locale ale acestora.


[...]

5. Punerea în aplicare a dispozitiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unitătii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film», în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de către consiliile locale respective prin hotărâre.

[...]

9. Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, se interzice autoritătilor administratiei publice locale trecerea imobilelor preluate în baza prezentei legi din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autorităti administrativ-teritoriale.

11. În cazul sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic care la data preluării fac obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea difuzării de film cinematografic, autoritătile administratiei publice locale pot initia procedura de privatizare în favoarea contractantului, în baza dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, dacă difuzarea de film cinematografic s-a făcut constant si au fost respectate toate clauzele contractuale.

12. În termen de maximum 30 de zile de la preluarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, în baza prezentei legi, beneficiarii contractelor de închiriere pot să notifice intentia de cumpărare consiliului local al autoritătii administrativ-teritoriale respective, cu respectarea prevederilor în vigoare."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (5) care consacră suprematia Constitutiei, art. 44 alin. (1) referitor la principiul garantării dreptului de proprietate privată, art. 76 alin. (1) care prevăd că „Legile organice (...) se adoptă cu votul majoritătii membrilor fiecărei Camere", art. 120 referitor la principiul autonomiei locale si art. 136 alin. (3) si (5) referitor la proprietate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că asupra dispozitiilor legale criticate s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 269 din 16 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010. Cu acel prilej, instanta de contencios constitutional a constatat că prevederile art. II pct. 2 (în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor si al grădinilor de spectacol cinematografic), pct. 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 sunt neconstitutionale si a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 5 si 9 din aceeasi lege.

Întrucât prevederile art. II pct. 2, 11 si 12 au fost declarate neconstitutionale (în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor si al grădinilor de spectacol cinematografic) prin decizia mentionată si având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea urmează să respingă ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 2, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006.

Referitor la dispozitiile art. II pct. 1, 5 si 9 din Legea nr. 328/2006, avându-se în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în Decizia nr. 269 din 16 martie 2010 îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză. Astfel, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 1, 5 si 9 din Legea nr. 328/2006 urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 2, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Medical Trust" - S.A. În Dosarul nr. 22.328/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

2. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II pct. 1, 5 si 9 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante de judecată.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTJN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Societatea Comercială „OMV Petrom" - S.A. Bucuresti prin metode specifice pietei de capital

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă vânzarea, prin metode specifice pietei de capital, respectiv ofertă publică de vânzare sau vânzarea în cadrul unei oferte publice de cumpărare, a unui pachet de 5.573.780.260 actiuni, administrat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, reprezentând 9,84% din capitalul social al Societătii Comerciale „OMV Petrom" - S.A. Înregistrat la data de 31 mai 2010.

Art. 2. - (1) Oferta publică de vânzare, respectiv vânzarea în cadrul unei oferte publice de cumpărare se derulează prin intermediar autorizat, selectat potrivit prevederilor legale. Intermediarul selectat va trebui să detină, inclusiv prin participare în cadrul unui consortiu, capacitatea tehnică pentru a realiza evaluarea necesară determinării pretului mentionat la art. 3.

(2) Selectarea intermediarului autorizat care va intermedia oferta publică de vânzare, respectiv vânzarea în cadrul unei oferte publice de cumpărare se face prin licitatie, în conditiile stabilite de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, tinându-se seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor.

(3) Onorariul intermediarului autorizat va fi achitat de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

Art. 3. - Pretul actiunilor care se vând conform art. 1, determinat si recomandat de către intermediarul autorizat, este avizat de către comisia mentionată la art. 4 alin. (2) si aprobat, conform prevederilor legale, de către institutia publică implicată.

Art. 4. - (1) În vederea realizării si monitorizării procesului de vânzare de actiuni realizat potrivit art. 1 se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor, precum si o comisie de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor si de selectare a intermediarului, formate din membri titulari si supleanti, si secretariate tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor are următoarea componentă:

a) ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, care va detine functia de presedinte;

b) ministrul finantelor publice;

c) un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru;

d) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

e) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) Fiecare institutie prevăzută la alin. (2), reprezentată în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor, îsi va desemna câte un membru supleant.

(4) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a actiunilor are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor si de selectare a intermediarului. Din comisia de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor si de selectare a intermediarului vor face parte reprezentanti ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

b) analizează informările primite din partea comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor si de selectare a intermediarului cu privire la stadiul procesului;

c) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a actiunilor.

(5) Numărul membrilor, membrilor supleanti si componenta comisiei de pregătire si urmărire a procesului de vânzare a actiunilor si de selectare a intermediarului si ale secretariatelor tehnice ale comisiilor mentionate la alin. (1), precum si drepturile si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, la propunerea sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

(6) Activitatea comisiilor mentionate la alin. (1) si a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea procesului de vânzare de actiuni prevăzut la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând pretul actiunilor, potrivit contractului încheiat cu intermediarul.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 832.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, incluzând conducerea acestuia, este de 58. Numărul de posturi necesare pentru fiecare directie si compartiment din structura organizatorică a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie se stabileste prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri."

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Măsurile de restructurare si reorganizare referitoare la concedierea unui număr de salariati ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie se declansează în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Încetarea raporturilor de muncă ale salariatilor, ca urmare a reorganizării si restructurării, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care acestia fac parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea institutiei si reprezentantii salariatilor.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, la litera A punctul I, pozitia nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - 58 de posturi."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 853.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 869/2001)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

Numărul maxim de posturi = 58, inclusiv conducerea

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea pozitiei M.F.P. nr. 105.022 (partial) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, prin operarea modificărilor intervenite în urma efectuării actualizării valorii imobilului, respectiv 1.046.494,51 lei, conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în localitatea Zlatita, comuna Socol, judetul Caras-Severin, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 865.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Localitatea Zlatita,

comuna Socol,

judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Pavilion „grajd" Suprafată construită = 213,70 m2 Valoare contabilă = 34.744,55 lei

105.022

(partial)

 

 

Pavilion „magazie"

Suprafată construită = 212,70 m2

Valoare contabilă = 34.744,55 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului si având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Institutia Prefectului Judetului Alba, în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Curtea de Apel Alba lulia.

Art. 2. - Institutia Prefectului Judetului Alba si Consiliul Judetean Alba îsi vor desfăsura activitatea în imobilele prevăzute la art. 1, ocupând suprafetele prevăzute în anexa nr. 2, care vor rămâne în folosinta exclusivă a acestora.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 866.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Justitiei

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de inventar si codul de clasificare conform

Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Palat administrativ,

piata Ion C. Brătianu nr. 1,

municipiul Alba lulia

Statul român si din administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului Judetului Alba

Statul român si în administrarea Ministerului Justitiei -

Curtea de Apel Alba lulia

Subsol = 1.445 m2 Parter = 1.500 m2 Etaj I = 1.445 m2 Etaj II = 1.445 m2 Pod = 1.685 m2 Teren aferent = 1.790 m2

105.160

cod de clasificare - 8.29.15

Garaj

Suprafată = 683 m2

107.924

cod de clasificare - 8.29.15


ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

suprafetelor din imobilul „Palat administrativ", respectiv din imobilul „Garaj" ocupate de Institutia Prefectului Judetului Alba si de Consiliul Judetean Alba

 

I. Structura suprafetelor din imobilul „Palat administrativ"

 

Nr. crt.

Specificatie

Suprafata ocupată

1.

Institutia Prefectului Judetului Alba

Subsol = 724 rri2 Parter = 15 m2 Etaj I = 1.445 rri2

2.

Consiliul Judetean Alba

Subsol = 505 rri2 Parter = 1.400 m2

 

II. Structura suprafetelor din imobilul „Garaj"

 

Nr. crt.

Specificatie

Suprafata ocupată

1.

Institutia Prefectului Judetului Alba

172 m2

2.

Consiliul Judetean Alba

229,4 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie Judetean Dâmbovita, în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

(2) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dâmbovita, în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

Art. 2. - (1) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Judetean Dâmbovita va asigura si va amenaja în incinta părtilor din imobil transmise potrivit art. 1 sediul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dâmbovita.

(2) Pentru imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2) Consiliul Judetean Dâmbovita va transmite în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dâmbovita, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuinte de serviciu situate în municipiul Târgoviste.

Art. 3. - La finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dâmbovita, clădirea si terenul pe care aceasta este amplasată vor intra de drept în domeniul public al statului potrivit pct. I.29. din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Basarab I Dâmbovita.

Art. 4. - Părtile din imobil transmise potrivit art. 1 vor fi utilizate de către Consiliul Judetean Dâmbovita si institutiile publice din subordinea acestuia, precum si pentru realizarea unor obiective de interes local si judetean.

Art. 5. - Predarea-preluarea părtilor din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă destinatia prevăzută la art. 4, precum si obligatiile Consiliului Judetean Dâmbovita prevăzute la art. 2, părtile din imobil revin în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la imobilul prevăzut la art. 1.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 867.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovitaîn domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

Imobil 15-119 Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

Statul român - din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovita

Judetul Dâmbovita - în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

Suprafată construită = 8.513 m2 Suprafată desfăsurată = 9.937 m2 Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 43.194 m2

Nr. MFP-150.088 cod de clasificare - 8.29.10

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dâmbovitaîn domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

Imobil 45-340 Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

Statul român - din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dâmbovita

Judetul Dâmbovita - în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

Suprafată construită = 3.864 m2 Suprafată desfăsurată = 3.864 m2 Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 221.873 m2

Nr. MFP - 150.089 -(partial) cod de clasificare - 8.29.10

Imobil 45-341 Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

Nr. MFP-150.090 cod de clasificare - 8.29.10


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii situate în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr. 31-33, judetul Covasna, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 868.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr inventar M.F.P.

Municipiul Sfântu Gheorghe,

Str. Oltului nr. 31-33,

judetul Covasna

CF 27152

Ministerul Administratiei

si Internelor- Inspectoratul

pentru Situatii de Urgentă

„Mihai Viteazu"

al Judetului Covasna

„Depozit" 48-57-06

Suprafata construită = 44 m2

Suprafata desfăsurată = 71 m2

Valoarea contabilă = 10.016,70 lei

34.169 - partial -


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii situate în municipiul Craiova, str. Păltinis, judetul Dolj, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 869.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr inventar M.F.P.

Municipiul Craiova,

str. Păltinis nr. 10, judetul Dolj

CF 57128

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj

„Corp administrativ" 16-05-03

Suprafata construită = 62 m2

Suprafata desfăsurată = 62 m2

Valoarea contabilă = 20.040,40 lei

114.604 - partial -


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către fostii proprietari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 101.064, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestuia către fostii proprietari, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 august 2010.

Nr. 870.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către fostii proprietari

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de identificare atribuit de către M.F.P.

Municipiul Roman,

str. Bogdan Dragos nr. 16,

judetul Neamt

CF 13598012

Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Militară 0944 Piatra-Neamt

Imobil 45-153

Suprafata terenului = 1.167,00 m2

Pavilion C 1

Suprafată constructie = 446,00 m2

PavilionC2

Suprafata construită = 40,00 m2

101.064


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Având în vedere prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următoarele instructiuni:

Art. 1. - (1) Fac obiectul prezentelor instructiuni pensiile stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, cuvenite sau aflate în plată la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, denumite în continuare pensii.

(2) Pensiile se recalculează prin determinarea stagiilor de cotizare si a punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor lunare individuale realizate, si prin stabilirea cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Art. 2. - (1) Recalcularea pensiilor se face în baza adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, înaintate de beneficiarii pensiilor, denumiti în continuare beneficiari, împreună cu o solicitare scrisă, la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Solicitarea scrisă va fi formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a sau, după caz, în anexa nr. 1b la Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

(3) În cazul în care beneficiarii nu înaintează adeverintele în vederea recalculării pensiilor însotite de solicitări scrise adresate Casei de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, pentru perioada ce reprezintă vechime în serviciu sau în muncă/stagiu de cotizare, recalcularea se efectuează din oficiu, la determinarea punctajului mediu anual procedându-se astfel:

a) pentru perioada în care persoanele nu au avut vechime în serviciu se utilizează documentele existente în dosarul de pensie sau, în lipsa acestora, salariul minim brut/net pe economie din perioada respectivă;

b) pentru perioada în care persoanele au avut vechime în serviciu se utilizează salariul mediu brut/net pe economie din perioada respectivă.

Art. 3. - (1) În întelesul prezentelor instructiuni, pentru perioada în care s-a desfăsurat activitate în calitate de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, prin venituri lunare individuale realizate se întelege suma brută/netă reprezentând salariul brut/net, respectiv solda brută/netă, care cuprinde:

a) retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensatii, indemnizatii de conducere/comandă, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevăzute de legislatia în vigoare la acea dată;

b) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar sau din salariul functiei de bază/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de bază, potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii;

e) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunările generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entitătii asimilate acestuia;

f) orice alte elemente salariale similare celor prevăzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată.

(2) Veniturile lunare individuale realizate se înscriu în adeverinte astfel:

a) venituri lunare individuale brute până la data de 1 iulie 1977;

b) venituri lunare individuale nete de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) venituri lunare individuale brute de la data de 1 ianuarie 1991.

(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), venitul lunar individual realizat se determină conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru perioadele în care beneficiarii au îndeplinit functii si în alte institutii/entităti din afara sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională sau la regii autonome si societăti comerciale ce participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, având calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, se iau în calcul si veniturile lunare individuale realizate în institutiile/entitătile respective.

(5) Pentru perioadele în care beneficiarii s-au aflat în concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, si au primit drepturi calculate potrivit legislatiei aplicabile pe plan national, având calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, se utilizează salariul mediu brut sau, după caz, net pe economie din perioadele respective ca venituri lunare individuale realizate.

(6) Pentru perioadele în care beneficiarii au avut calitatea de elev sau student al unei institutii de învătământ pentru formarea cadrelor militare/politistilor sau functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen ori militari cu termen redus, au fost concentrati sau mobilizati ca rezervisti ori au fost în captivitate, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează ca venituri lunare individuale salariul mediu brut sau, după caz, net pe economie din perioadele respective.

(7) Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiază de pensii se face prin asimilare, în conditiile stabilite prin reglementările legale în vigoare.

Art. 4. - în întelesul prezentelor instructiuni, nu sunt cuprinse în veniturile lunare individuale realizate următoarele sume:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer, potrivit legii;

b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) compensatiile lunare pentru chirie, potrivit legii;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si drepturilor de echipament, potrivit legii;

e) pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului, potrivit legii;

f) indemnizatiile de instalare, potrivit legii;

g) plătile compensatorii si ajutoarele primite la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie, potrivit legii;

h) valoarea financiară a normelor de hrană, potrivit legii;

i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum si a transportului la si de la locul de muncă, potrivit legii;

j) alocatia de stat pentru copii, potrivit legii;

k) orice alte drepturi bănesti similare celor prevăzute la lit. a)-j), potrivit legii.

Art. 5. - (1) În vederea eliberării adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, beneficiarii formulează o cerere scrisă care cuprinde datele de identificare si datele de contact ale acestora, inclusiv cele privind adresa de domiciliu la care vor fi transmise adeverintele.

(2) Cererea scrisă se înaintează/depune la:

a) structura de resurse umane din cadrul unitătii de la care pensionarul a fost trecut în rezervă sau direct în retragere, respectiv a încetat raporturile de serviciu sau, dacă unitatea/structura în cauză a fost desfiintată, la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare;

b) Directia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în situatia în care pensionarul a fost trecut în rezervă sau direct în retragere, respectiv a încetat raporturile de serviciu, din cadrul unitătilor/structurilor care au făcut sau fac parte din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, ce nu au în componentă structuri de resurse umane.

(3) Pentru perioada în care beneficiarii au activat în unităti/structuri ale institutiilor din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, altele decât cele ale Ministerului Administratiei si Internelor, cererea scrisă se înaintează/depune potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010, urmând ca adeverintele să fie emise si comunicate în conformitate cu normele proprii ale acestor institutii.

(4) Pentru perioada în care beneficiarii au desfăsurat activitate în institutii/organe/organizatii din afara sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, cererea scrisă se înaintează/depune la structurile respective.

(5) Pentru perioada în care beneficiarii au îndeplinit functii si în alte institutii/entităti din afara sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională sau la regii autonome si societăti comerciale ce participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, având calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, cererea scrisă se înaintează/depune potrivit alin. (2), pentru veniturile lunare individuale realizate în calitate de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, si potrivit alin. (3) sau (4), pentru veniturile lunare individuale realizate la institutiile/entitătile/regiile/societătile respective.

Art. 6. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (3), în vederea eliberării adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, beneficiarii trecuti în rezervă sau direct în retragere din unităti/structuri ale Serviciului Român de Informatii vor înainta/depune o cerere scrisă, formulată potrivit art. 5 alin. (1), la structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale/inspectoratelor judetene/similare ale Ministerului Administratiei si Internelor din zonele unde era situată unitatea de la care au fost trecuti în rezervă sau direct în retragere, iar pentru personalul unitătilor din municipiul Bucuresti, cererea scrisă se înaintează/depune la Directia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) În cazul în care inspectoratele generale/similare, prin structurile de resurse umane/financiare, nu detin în parte sau în totalitate datele ori informatiile necesare întocmirii si completării adeverintelor solicitate, acestea transmit cererile scrise, în termen de 5 zile de la data înregistrării lor, la Directia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) În cazul în care inspectoratele judetene/similare, prin structurile de resurse umane/financiare, nu detin în parte sau în totalitate datele ori informatiile necesare întocmirii si completării adeverintelor solicitate, acestea transmit cererile scrise, în termen de 5 zile de la data înregistrării lor, la sectiile de informatii judetene din cadrul Serviciului Român de Informatii, în vederea efectuării acestei activităti.

(4) În cazul în care, pentru cererile scrise primite/depuse la Directia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, nu sunt detinute în parte sau în totalitate datele ori informatiile necesare întocmirii si completării adeverintelor solicitate, directia respectivă transmite cererile scrise, în termen de 5 zile de la data înregistrării lor, la


Serviciul Român de Informatii, în vederea efectuării acestei activităti.

(5) După întocmirea si completarea de către Serviciul Român de Informatii a adeverintelor solicitate, acestea se transmit Directiei generale management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precizându-se, după caz, motivul necompletării acestora, integral sau pe perioade, împreună cu adeverintele transmise vor fi restituite si cererile scrise.

(6) În urma primirii adeverintelor, pentru comunicarea acestora persoanelor solicitante, structurile de resurse umane vor proceda, după caz, potrivit art. 7 alin. (1) si (3).

Art. 7. - (1) În cazul unitătilor/structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, după înregistrarea cererii scrise în vederea eliberării adeverintelor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 735/2010, structura de resurse umane va verifica si va extrage situatia activitătii profesionale desfăsurate de către persoana în cauză, procedând astfel:

a) în situatia în care activitatea a fost desfăsurată doar în cadrul unitătii respective, cererea scrisă împreună cu datele de personal vor fi transmise structurii financiar-contabile care a asigurat plata drepturilor salariale si care, cu sprijinul compartimentului sau unitătii ce detine arhiva documentelor justificative privind veniturile lunare individuale realizate (statul de plată al salariilor, premiilor etc), după caz, întocmeste si completează adeverintele ce vor fi comunicate persoanei solicitante, prin grija structurii de resurse umane, sub semnătura comandantului/sefului unitătii respective, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii;

b) în situatia în care activitatea a fost desfăsurată în mai multe unităti/structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru perioada corespunzătoare, cererea scrisă (în copie) va fi comunicată, în termen de 5 zile de la data înregistrării ei, si unitătilor/structurilor în cauză, urmând să fie efectuată procedura prevăzută la lit. a), iar adeverintele întocmite si completate să fie transmise unitătii la care a fost înregistrată initial cererea, sub semnătura comandantului/sefului unitătii emitente, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;

c) în situatia în care se constată că cererea scrisă nu a fost înaintată/depusă la structurile competente, potrivit art. 5, structura de resurse umane va comunica acest fapt persoanei solicitante, în termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia.

(2) în situatiile în care, pentru o anumită perioadă de activitate, nu există documente justificative privind veniturile lunare individuale realizate, la întocmirea si completarea adeverintelor se înscrie faptul că nu există date/documente pentru perioada respectivă.

(3) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. b), adeverintele întocmite si completate, prin structurile financiar-contabile, de către fiecare unitate/structură se conexează de structura de resurse umane la care a fost depusă cererea scrisă si vor fi comunicate persoanei solicitante, prin postă, în termen de 5 zile de la data primirii ultimei dintre acestea, sub semnătura comandantului/sefului unitătii respective.

(4) Unitătile/Structurile care eliberează adeverinte în vederea recalculării pensiilor poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.

Art. 8. - (1) În cazul în care beneficiarii nu pot depune adeverinte necesare recalculării pensiilor, pentru perioada în care nu au avut vechime în serviciu, din motive neimputabile lor, acestia pot prezenta sau comunica la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, împreună cu solicitarea scrisă de recalculare, carnetul de muncă din care să reiasă veniturile lunare individuale realizate.

(2) Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va efectua recalcularea pensiilor, în ordinea înregistrării solicitărilor scrise si a adeverintelor/carnetelor de muncă înaintate în acest sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

(3) După recalculare, Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor emite decizie prin care se stabileste punctajul mediu anual determinat si cuantumul pensiei recalculate, cu respectarea prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

(4) Împreună cu decizia de pensie recalculată, Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va înainta, în scris, s[ buletinul de calcul al pensiei recalculate.

(5) În situatia în care se constată erori de calcul, decizia privind pensia recalculată poate fi revizuită din oficiu, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. - (1) Adeverintele/Carnetele de muncă necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor se înaintează la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor doar pentru perioadele în care beneficiarii pensiilor au desfăsurat activitate până la data trecerii în rezervă sau direct în retragere, respectiv data încetării raporturilor de serviciu.

(2) Adeverintele/Carnetele de muncă înaintate la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor neînsotite de solicitarea scrisă prevăzută la art. 2 alin. (1) nu se iau în considerare, recalcularea fiind efectuată din oficiu, conform prevederilor art. 2 alin. (3).

Art. 10. - Pentru persoanele care au trecut în rezervă sau direct în retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu după data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie ce va fi înaintat la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va contine pe lângă documentele stabilite conform Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, cu modificările si completările ulterioare, si adeverintele necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiei, întocmite si completate, în mod corespunzător, conform prevederilor prezentelor instructiuni.

Art. 11. - (1) În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010, se autorizează unitătile Ministerului Administratiei si Internelor implicate în procesul de recalculare a pensiilor si în activitatea de întocmire, completare sau eliberare a adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale să încheie conventii civile cu personal specializat, pe o perioadă determinată, conform legii.

(2) Încheierea conventiilor prevăzute la alin. (1) se face cu acordul Directiei generale financiare din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în limita fondurilor bugetare alocate pentru această natură de cheltuieli.

(3) Pentru unitătile aparatului central din structura Ministerului Administratiei si Internelor, încheierea conventiilor prevăzute la alin. (1) se face cu aprobarea secretarului general al ministerului, în limita fondurilor bugetare alocate pentru această natură de cheltuieli.

Art. 12. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 august 2010.

Nr. 191.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. b), ale art. 22 lit. a) si ale art. 24 alin. (4) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, ale art. 5 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pregătirea si perfectionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere se pot efectua numai în cadrul centrelor de pregătire si perfectionare.

(2) În sensul prezentelor norme, prin centru de pregătire si perfectionare se întelege orice persoană juridică sau orice filială, sucursală sau punct de lucru al acesteia care îsi desfăsoară activitatea într-o locatie de pe teritoriul României si care este autorizat să desfăsoare unul sau mai multe tipuri de cursuri dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia transport rutier.

(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii publică pe pagina sa electronică www.mt.ro lista centrelor de pregătire si perfectionare."

2. Articolul 3 se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) În cadrul centrelor de pregătire si perfectionare, procesul de pregătire se va desfăsura conform programelor de pregătire corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate."

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pentru autorizarea ca centru de pregătire si perfectionare, din documentele de înregistrare în România ale solicitantului trebuie să rezulte că acesta desfăsoară activitătile având codul CAEN 8559 - alte forme de învătământ n.c.a. sau codul CAEN 8532 - învătământ secundar, tehnic sau profesional."

5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. b) dacă solicitantul face dovada îndeplinirii conditiilor minime pentru desfăsurarea cursurilor de pregătire si perfectionare, după cum urmează:

- detine la sediu spatii adecvate desfăsurării acestei activităti, respectiv: săli de curs cu minimum 20 de locuri, spatiu

destinat activitătii de secretariat, arhivă si evidente, grup sanitar si, după caz, spatii destinate pregătirii practice;

- detine la sediu dotările tehnico-didactice minime prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c);

- detine autovehiculele necesare pentru efectuarea pregătirii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. i)."

6. Articolul 10 se abrogă.

7. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) În vederea autorizării, solicitantul va depune la Directia transport rutier un dosar care trebuie să contină următoarele documente:

a) cerere;

b) documentul din care rezultă îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 6, în copie;

c) lista cuprinzând dotările tehnico-didactice minime, respectiv:

- aparat de retroproiectie/videoproiector si ecran;

- telefon si fax;

- copiator;

- o retea informatică functională formată din minimum 20 de ansambluri de echipamente de calcul (PC) alcătuite din unitate centrală si monitor; reteaua trebuie să asigure rularea programelor software corespunzătoare cursurilor prevăzute în anexa nr. 1, precum si rularea programelor software de verificare a cunostintelor, inclusiv accesul permanent la internet;

d) programa de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs pentru care se solicită autorizarea, în care se vor evidentia tematicile, durata cursului structurată pe zile si ore, precum si lectorii/formatorii care urmează să sustină respectivele cursuri; în cazul în care legislatia în domeniu nu prevede altfel, programele de pregătire vor fi elaborate astfel încât fiecare zi de pregătire să cuprindă cel mult 8 unităti didactice a câte 45 de minute;

e) pentru persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare se va depune:

- decizia de numire din care să reiasă că aceasta conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare si că este mandatată să reprezinte centrul de pregătire în relatia cu autoritătile, în copie;

- diploma de licentă în unul dintre domeniile tehnic/juridic/economic, în copie;

- dovada de atestare a calitătii de lector în domeniul transporturilor rutiere, în copie;


- documente din care să rezulte că are o vechime de cel putin 5 ani în domeniul transporturilor rutiere, în copie;

- contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în copie;

- cazierul judiciar, în copie, sau, în cazul cetătenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, declaratia notarială pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), în original;

f) lista continând lectorii care vor preda cursurile prevăzute în anexa nr. 1, cu indicarea tipului de curs pentru fiecare lector;

g) pentru lectorii care vor preda cursurile prevăzute în anexa nr. 1 se vor depune:

- diploma de licentă în unul dintre domeniile tehnic/juridic/ economic, în copie;

- dovada de atestare a calitătii de lector în specialitatea tipului de curs pe care îl va preda, în copie;

- contractul individual de muncă sau contractul civil, în copie;

- declaratia pe propria răspundere a lectorului că predă cursuri la centrul de pregătire si perfectionare care solicită autorizarea, în original;

h) suportul de curs pentru fiecare tip de curs prevăzut în anexa nr. 1 pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât continutul acestuia să tină seama de cerintele si reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitării autorizării centrului de pregătire si perfectionare;

i) lista continând autovehiculele detinute, însotită de documentele aferente fiecărui autovehicul detinut, în cazul solicitării autorizării pentru desfăsurarea tipurilor de cursuri prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 2, 6 si/sau 7, respectiv:

- certificatul de înmatriculare si cartea de identitate;

- actul din care rezultă că solicitantul detine cu orice titlu autovehiculul respectiv;

j) în plus fată de cele prevăzute la lit. c), în vederea autorizării pentru cursuri de pregătire si perfectionare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, se vor prezenta suplimentar modul si locul de efectuare a exercitiilor practice conform prevederilor anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare A.D.R., precum si cel putin următoarele dotări:

- echipament de protectie: sticlă cu apă pentru clătit ochii, ochelari, mască pentru gaze, sort, mănusi, cizme;

- echipament de semnalizare: vestă reflectorizantă, bandă pentru izolat zona accidentului, dispozitive de semnalizare luminoasă cu sursă proprie de energie, functionale;

- echipamente de interventie: lanternă anti-ex, lopată, capace pentru acoperirea gurilor de canalizare, dispozitive de imobilizare a vehiculului (cale);

- stingător pentru incendii cu capacitatea de minimum 6 kg pentru focare de tip A, B, C;

- cuvă metalică cu suprafata bazei de minimum 1 m2, pentru pregătirea în vederea abordării unui început de incendiu;

k) în vederea autorizării pentru cursuri de pregătire si perfectionare a consilierilor de sigurantă si a conducătorilor auto pentru transportul de materiale radioactive apartinând clasei 7 a

A.D.R. se vor prezenta avizele de curs eliberate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în copie.

(2) În conditiile stabilite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, sunt recunoscute ca valabile documentele emise în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, depuse la dosarul de autorizare conform alin. (1) lit. e) si g). Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însotite de o traducere în limba română.

(3) Verificarea la sediul solicitantului a îndeplinirii conditiilor necesare autorizării se va efectua conform prevederilor art. 17.

(4) Solutionarea solicitărilor de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare se realizează conform prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010."

8. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autorizatia centrului de pregătire si perfectionare se acordă pe perioadă nedeterminată, cu conditia respectării în permanentă a prevederilor legale privind autorizarea centrelor de pregătire si perfectionare.

(2) Modelul autorizatiei este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme."

9. La articolul 14, literele d) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) să detină la sediu următoarele documente:

- autorizatia de functionare, în original;

- documentele privind detinerea spatiilor, autovehiculelor si a materialelor didactice;

- documentele contabile de plată privitoare la contractele civile de prestări de servicii, de muncă si de închiriere;

- situatiile/programatoarele întocmite în urma fiecărui examen, lucrările scrise de examen ale fiecărui candidat, precum si documentele aferente fiecărei persoane care a urmat unul sau mai multe cursuri în cadrul centrului de pregătire si perfectionare, din ultimii 5 ani; sunt acceptate si documentele arhivate electronic";

i) să informeze în prealabil Directia transport rutier, prin transmiterea unui formular stabilit de aceasta, cu privire la:

- datele si perioada orară când au loc cursurile prevăzute în anexa nr. 1;

- numărul persoanelor care urmează fiecare tip de curs;

- lectorii care vor preda cursul;".

10. La articolul 14, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) să informeze Directia transport rutier despre orice modificare a informatiilor prezentate în dosarul de autorizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitia modificării."

11. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea nerespectării prevederilor prezentelor norme se face de către Directia transport rutier.

(3) Suspendarea autorizatiei centrului de pregătire si perfectionare pentru o perioadă de 30 de zile se dispune de către Directia transport rutier în următoarele situatii:

a) când reclamatiile adresate în scris Directiei transport rutier în legătură cu activitatea centrului de pregătire si perfectionare se confirmă;


b) când s-a constatat nerespectarea programei de pregătire a unui tip de curs;

c) când se constată că centrul de pregătire si perfectionare nu a respectat cel putin una dintre obligatiile prevăzute la art. 14;

d) când se constată că centrul de pregătire si perfectionare nu a respectat cel putin una dintre obligatiile prevăzute la art. 111 sau 112 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregătire profesională initială si continuă a anumitor categorii de conducători auto, cu modificările si completările ulterioare."

12. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) când nu mai sunt îndeplinite conditiile de autorizare;".

13. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

14. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. -Verificarea respectării conditiilor prevăzute de prezentele norme de către centrele de pregătire si perfectionare si verificarea modului în care se desfăsoară cursurile de pregătire prevăzute în anexa nr. 1 se efectuează de către Directia transport rutier cel putin o dată la 3 ani."

15. În tot cuprinsul normelor, referirile la „sediul central" si/sau la „filialele/sucursalele/punctele de lucru ale centrului de pregătire si perfectionare" se consideră referiri la „centrul de pregătire si perfectionare".

16. În tot cuprinsul normelor, sintagma „Directia generală infrastructură si transport rutier" se înlocuieste cu sintagma „Directia transport rutier".

Art. II. - (1) Sediile centrale si filialele, sucursalele si punctele de lucru ale centrelor de pregătire si perfectionare autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să se conformeze noilor cerinte ale acestuia în termen de 60 de zile de la data intrării sale în vigoare.

(2) Autorizatiile sediilor centrale si ale filialelor, sucursalelor si punctelor de lucru ale centrelor de pregătire si perfectionare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile în conditiile respectării prevederilor alin. (1); în caz contrar vor fi anulate.

Art. III. - Directia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 12 august 2010.

Nr. 629.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 177(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 10 octombrie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.177(58) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 10 octombrie 2008, prevăzute în anexă*).

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexă.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2010.

Nr. 633.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.073 din 1 iunie 2010 al Directiei generale de regim silvic si cinegetic si dezvoltare forestieră,

tinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 8 si ale art. 12 alin. (1)si (8) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Avizul Consiliului National de Vânătoare nr. 2 din 27 iulie 2010,

în temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 218/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 11 august 2010.

Nr. 1.221.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

 

CAPITOLUL I

Modalităti de atribuire. Atribuirea directă

 

Art. 1. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare administrator, prin atribuire directă pentru:

a) gestionarul propus de proprietarii de terenuri, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. a) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) administratorul pădurilor proprietate publică a statului, institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifică în domeniul cinegetic si institutiile de învătământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul si vânătoarea, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) gestionarul consacrat, astfel cum este definit de Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, la cererea acestuia, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) din aceeasi lege.

(2) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizează de către administrator prin licitatie publică pentru fondurile cinegetice neatribuite în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Atribuirea directă prevăzută la art. 1 alin. (1) nu se realizează în următoarele cazuri:

a) categoriile de gestionari care au dreptul la acest tip de atribuire, potrivit legii, nu solicită acest drept;

b) contractul de gestionare încheiat pentru fondul cinegetic respectiv a fost reziliat la initiativa administratorului, din motive imputabile gestionarului care solicită atribuirea;

c) raporturile contractuale dintre administrator si gestionarul care solicită atribuirea faunei cinegetice din cuprinsul aceluiasi fond cinegetic au încetat ca urmare a solicitării acestuia din urmă.

Art. 3. - (1) Atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizează numai dacă solicitantul dovedeste îndeplinirea uneia dintre următoarele conditii:

a) este propus, prin înscrisuri originale, pentru atribuirea directă de către persoana fizică sau juridică ce dovedeste proprietatea asupra a minimum 51% din suprafata fondului cinegetic în cauză, pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a);

b) detine calitatea de gestionar prevăzută la art. 7 lit. d), e) si f) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si face dovada prin înscrisuri, în copie, a detinerii în proprietatea statului a fondului forestier pe minimum 51% din suprafata fondului cinegetic, pentru atribuirea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b). Copiile documentelor de proprietate sunt însotite de declaratia pe propria răspundere, în original, a conducerii gestionarului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) detine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, dovedită prin înscrisuri în copie, pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c).

(2) În situatia în care două sau mai multe asociatii de proprietari fac dovada că detin minimum 51% din suprafata fondului cinegetic, atribuirea se realizează în favoarea gestionarului propus de cea care detine suprafata cea mai mare.

Art. 4. - (1) Pentru recunoasterea detinerii în proprietate a minimum 51% din suprafata fiecărui fond cinegetic, pentru situatia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), în cazul asociatiilor de proprietari, acestea trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a) sunt constituite conform legii;

b) au ca scop alegerea si propunerea gestionarului fondului cinegetic în cuprinsul căruia persoanele asociate detin în proprietate mai mult de 51% din suprafata acestuia, cu care administratorul fondului cinegetic poate încheia contract de gestionare;

c) fac dovada proprietătii suprafetelor de teren incluse în asociatiile de proprietari cu copii de pe documente de proprietate sau înscrisuri eliberate de unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află suprafetele de teren respective. Copiile documentelor de proprietate sunt însotite de declaratia pe propria răspundere, în original, a conducerii asociatiei de proprietari, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

d) fac dovada includerii proprietătii prevăzute la lit. c) si art. 3 alin. (1) lit. a) si b) în fondul cinegetic pentru care solicită atribuirea printr-un document original eliberat de către inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic în a cărui rază de competentă se află fondul cinegetic în cauză.

(2) Dovedirea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se face prin depunerea următoarelor documente, în copie legalizată:

a) act constitutiv si statut, care trebuie să cuprindă suprafata detinută prin asocierea proprietarilor si scopul prevăzut la alin. (1) lit. b);

b) act judecătoresc de înfiintare;

c) certificat de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 5. - Fondurile cinegetice destinate institutiilor de învătământ de stat si celor de cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România se atribuie în gestiune prin ordin al conducătorului administratorului, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Pentru a beneficia de atribuirea directă în conditiile art. 3, solicitantii sau împuternicitii acestora trebuie să depună o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, si să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a) detin licentă, conform prevederilor legale în vigoare;

b) consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice pentru care au obtinut dreptul de gestionare, să aibă angajată cu contract individual de muncă cel putin o persoană pentru exercitarea în principal a atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond cinegetic atribuit;

c) nu înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare exprimate prin solicitări în conditiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au în gestiune, după caz;

d) consimt că, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice pentru care au obtinut dreptul de gestionare, să depună o scrisoare de garantie bancară de bună executie cu o valoare egală cu cea a tarifului de atribuire, la dispozitia administratorului, pe toată perioada de derulare a contractului de gestionare a fondului cinegetic în cauză;

e) nu au membri fondatori care au fost ori sunt, după caz, membri fondatori ai altor organizatii vânătoresti care înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare, în conditiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au în gestiune, după caz.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), în situatia în care valoarea de atribuire a faunei cinegetice din cuprinsul unuia sau a mai multor fonduri cinegetice atribuite aceluiasi gestionar este mai mică de 10.000 de euro, gestionarul respectiv consimte să depună o scrisoare de garantie bancară de bună executie a cărei valoare este de 10.000 de euro.

Art. 7. - (1) Dovedirea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 6 se face prin depunerea următoarelor documente:

a) copie de pe licenta emisă în conditiile legii;

b) consimtământul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;

c) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare pe a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, pentru dovedirea conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;

d) consimtământul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. d) sau alin. (2), după caz, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1), precum si cele prevăzute la art. 3 si art. 4 alin. (2) se depun odată cu solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare si constituie dosarul de atribuire directă.

(3) Întocmirea necorespunzătoare a documentelor care constituie dosarul de atribuire directă, precum si nedepunerea în termenul stabilit de către administrator a documentelor prevăzute la alin. (2) atrag respingerea solicitării de atribuire directă.

Art. 8. - (1) Demararea procedurilor de atribuire se face de către administrator cu minimum 20 de zile calendaristice anterior termenului-limită de depunere a dosarelor de atribuire directă, prin afisarea anuntului pe site-ul propriu, prin publicarea acestuia în două cotidiene de circulatie natională si prin afisarea la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe raza cărora se află fondul cinegetic.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) cuprinde:

a) fondurile cinegetice care fac obiectul atribuirii;

b) valoarea tarifelor de atribuire, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare în a căror rază de activitate se află fondurile cinegetice în cauză;

c) locul de depunere a solicitărilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a actiunii de atribuire.

(3) Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită prevăzut la alin. (1) de către o comisie de atribuire alcătuită din 7 membri, a cărei componentă nominală este prevăzută în anexa nr. 6.

(4) Secretariatul tehnic al comisiei de atribuire este asigurat de 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Hotărârile comisiei de atribuire se pot lua de către minimum 5 membri ai acesteia, dar este obligatorie prezenta presedintelui.

(6) În termenul prevăzut la alin. (3), comisia de atribuire afisează la sediul administratorului o listă care cuprinde fondurile cinegetice a căror atribuire urmează a se face în mod direct si gestionarii admisi.

Art. 9. - (1) Hotărârile comisiei de atribuire pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afisarea listei prevăzute la art. 8 alin. (6).

(2) Contestatiile se solutionează de o comisie de analiză a contestatiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(3) Componenta nominală a comisiei de analiză a contestatiilor este prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 10. - Rezultatele atribuirii directe realizate conform art. 8 si 9 se afisează pe site-ul administratorului si la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe raza cărora se află fondul cinegetic.

 

CAPITOLUL II

Atribuirea prin licitatie

 

Art. 11. - (1) Demararea actiunii de atribuire în gestiune prin licitatie publică se anuntă de către administrator în termen de 5 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor atribuirii directe prevăzute la art. 10, prin afisarea anuntului pe site-ul propriu, prin publicarea acestuia în două cotidiene de circulatie natională si prin afisarea la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe raza cărora se află fondul cinegetic.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) cuprinde:

a) fondurile cinegetice care fac obiectul atribuirii prin licitatie publică;

b) valoarea tarifelor de pornire la licitatie a acestora, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare în a căror rază de activitate se află fondurile cinegetice în cauză;

c) termenul si locul de depunere a solicitărilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a licitatiei.

(3) Atribuirea prevăzută la alin. (1) se realizează de către comisia de atribuire prevăzută în anexa nr. 6.

(4) Solicitările de participare la licitatie se depun în termen de 10 zile lucrătoare începând cu data afisării anuntului privind organizarea licitatiei, la sediul administratorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(5) Pentru participarea la licitatie, solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 6.

(6) Dosarul de licitatie va cuprinde solicitarea de participare la licitatie, precum si documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) si o scrisoare de garantie de participare la licitatie al cărei cuantum reprezintă de 5 ori valoarea tarifelor de pornire la licitatie, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9.

(7) Întocmirea necorespunzătoare a documentelor care constituie dosarul de licitatie, precum si nedepunerea în termenul stabilit de către administrator a documentelor prevăzute la alin. (6) atrag respingerea solicitării de participare la licitatie.

Art. 12. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (4), comisia de atribuire va afisa la sediul si pe site-ul administratorului un anunt privind data licitatiei, precum si rezultatele verificării dosarelor de licitatie, respectiv solicitantii admisi să participe la licitatie.

(2) Rezultatele prevăzute la alin. (1) pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afisare.

(3) Licitatia publică se organizează numai dacă sunt admisi să participe minimum 2 ofertanti, iar atribuirea prin licitatie publică se realizează numai dacă există cel putin o ofertă peste valoarea de pornire la licitatie.

(4) În caz contrar prevederilor alin. (3), fondul cinegetic în discutie se va scoate la o nouă licitatie, conform legilor în vigoare.

(5) În cazul în care un fond cinegetic nu a putut fi atribuit conform prevederilor alin. (3) si (4), fauna cinegetică de pe acesta se încredintează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în conditiile legii, continuându-se procedura de scoatere la licitatie până se asigură atribuirea conform prezentului regulament.

Art. 13. - (1) Procedura de desfăsurare a licitatiilor începe prin anuntarea de către presedintele comisiei de atribuire a fondului cinegetic scos la licitatie a tarifului de pornire la licitatie, a pasului de licitatie, a timpului maxim de exprimare a fiecărei oferte, a solicitantilor admisi la licitatie, precum si a ordinii de strigare a ofertelor.

(2) Pasul de licitatie se stabileste prin aplicarea cotei de 10% din tariful de pornire la licitatie, iar exprimarea în continuare a ofertelor se va face prin pasi întregi sau multipli întregi ai acestuia.

(3) Participantii la licitatie vor putea face oferta prin strigare, care nu poate fi mai mică decât un pas de licitatie peste tariful de pornire la licitatie, respectiv un pas peste oferta anterioară.

(4) Procedura stabilită la alin. (3) se repetă până în momentul în care nu se mai fac oferte într-un interval de timp egal cu cel prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat câstigător al licitatiei.

(5) Tariful de atribuire în gestiune prin licitatie publică a unui fond cinegetic este constituit din tariful de pornire la licitatie a fondului cinegetic respectiv, la care se adaugă valoarea cumulată a pasilor oferiti de licitatori, rotunjindu-se în plus la nivelul unitătilor.

(6) Procesul-verbal de desfăsurare a licitatiilor se întocmeste de către secretariatul tehnic al comisiei de atribuire si se însuseste de către membrii comisiei de atribuire, secretariat si ofertanti. Hotărârile comisiei de atribuire se afisează pe site-ul administratorului.

(7) Tariful de atribuire prevăzut la alin. (5) este exprimat în euro si se consemnează în procesul-verbal de desfăsurare a licitatiei.

(8) Hotărârile de adjudecare ale comisiei de atribuire pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăsurării licitatiei.

(9) Analiza contestatiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) si la alin. (8) din prezentul articol se realizează de către comisia prevăzută în anexa nr. 7, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, comunicându-se contestatarilor rezultatele.

Art. 14. - (1) Rezultatele atribuirii se comunică, după solutionarea contestatiilor, inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, în vederea încheierii contractelor de gestionare.

(2) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la comunicarea prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare încheie contractele de gestionare conform modelului-cadru aprobat de administrator.

(3) Neprezentarea la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a contractelor individuale de muncă încheiate cu persoanele cu atributii de pază si ocrotire a vânatului pentru fondurile cinegetice pentru care a fost obtinut dreptul de gestionare atrage revocarea actului de atribuire si, implicit, a dreptului de a încheia contracte de gestionare.

(4) Neprezentarea scrisorii de garantie bancară de bună executie, în original, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare, întocmită în conformitate cu conditiile prevăzute în anexa nr. 10, atrage revocarea actului de atribuire si, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare în cauză.

Art. 15. - (1) În cazul revocării solicitării initiale de atribuire a dreptului de gestionare, al neprezentării la licitatia publică pentru fondul cinegetic în cauză, al refuzului încheierii contractului de gestionare, al neprezentării scrisorii de garantie bancară de bună executie, întocmită în conformitate cu conditiile prevăzute în anexa nr. 10, în original, precum si al nerespectării prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) de către cel căruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare, sumele prevăzute în scrisoarea de garantie bancară de participare se fac venit la bugetul de stat.

(2) În situatia în care gestionarul căruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare a unuia sau mai multor fonduri cinegetice refuză încheierea contractelor de gestionare, acesta este decăzut din dreptul de a mai participa la vreuna dintre actiunile de atribuire pentru fondul cinegetic/fondurile cinegetice în cauză.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Gestionarii ale căror contracte de gestionare a faunei cinegetice încetează ca urmare a solicitării acestora sau ca urmare a rezilierii de către administrator nu mai au dreptul la atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din acelasi fond cinegetic pentru care contractele au încetat în astfel de conditii.

Art. 17. - (1) Predarea-primirea gestiunii faunei cinegetice din fondurile cinegetice care au făcut obiectul atribuirii se face în termen de maximum 30 de zile după încheierea contractului de gestionare, prin proces-verbal de predare-primire, încheiat între delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, în calitate de reprezentant al administratorului, si noul gestionar, în prezenta vechiului gestionar.

(2) În situatia în care gestionarul care predă gestiunea faunei cinegetice nu se prezintă la data si locul stabilite de către inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, predarea-primirea gestiunii în cauză se realizează de către delegatul administratorului si delegatul noului gestionar în prezenta a 2 martori din cadrul unei autorităti publice locale de pe raza fondului cinegetic în cauză.

Art. 18. - (1) Persoana care are calitatea de membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestatii se află în incompatibilitate dacă se găseste în una dintre următoarele situatii:

a) este membru în organul de conducere al gestionarului care solicită atribuirea gestiunii faunei cinegetice;

b) este sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea cu persoane care fac parte din organul de conducere al gestionarului care solicită atribuirea gestiunii faunei cinegetice.

(2) În situatia în care un membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestatii se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acesta are obligatia să nu participe la atribuirea faunei cinegetice solicitate.

Art. 19. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul(a),....................................., domiciliat(ă) în................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria.......... nr.........., CNP....................................., detinând functia de .................................................. în cadrul asociatiei de proprietari/unitătii ce detine calitatea de gestionar prevăzută la art. 7 lit. d), e) si f) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, declar pe propria răspundere, cunoscând sanctiunile prevăzute de art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, că înscrisurile prezentate în copie, ce fac dovada proprietătii suprafetelor de teren incluse în asociatia de proprietari/unitatea ce detine calitatea de gestionar prevăzută la art. 7 lit. d), e) si f) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, ................................................................................................................................................ (denumirea si adresa),

sunt conforme cu originalul.

În situatia în care se dovedeste ulterior că înscrisurile prezentate ce fac obiectul prezentei declaratii nu sunt conforme cu originalul, sunt de acord cu pierderea tuturor drepturilor câstigate prin prezentarea acestor înscrisuri si să răspund penal pentru declaratii neadevărate în cazul în care declaratia expusă mai sus nu corespunde adevărului.

 

Data

.........................................

Semnătura

.........................................


ANEXA Nr. 2

la regulament

 

..............................................

(gestionar)

Nr..................din...................

 

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură Comisia de atribuire directă

 

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al ........................................., cu sediul în............................................, înfiintată prin.......................................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, solicit atribuirea directă a dreptului de gestionare pentru următoarele fonduri cinegetice:

 

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de atribuire

(euro)

Nr.

Denumirea

Judetul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

…..

…..

…..

…..

Total:

 

 

 

 

 

Depun anexat următoarele documente:

a) copie de pe licenta de gestionare;

b) consimtământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond/fonduri cinegetice pentru care se obtine dreptul de gestionare;

c) consimtământul ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care am obtinut dreptul de gestionare, să prezentăm o scrisoare de garantie bancară de bună executie;

d) avizul inspectoratului de regim silvic si de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din regulament, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 din regulament;

e) documentul eliberat de către inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din regulament.

 

Reprezentant legal,

.........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

..............................................

(gestionar)

Nr..................din...................

 

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

 

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al ........................................., cu sediul în............................................, înfiintată prin.......................................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, consimtea, la data încheierii contractului/contractelor de gestionare a fondului/fondurilor cinegetice pentru care se obtine dreptul de  gestionare, ............................................................ (denumirea gestionarului),  să avem angajată minimum o persoană pentru exercitarea în principal a atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fiecare dintre aceste fonduri cinegetice.

În cazul nerespectării acestui angajament, accept neconditionat revocarea actiunii de atribuire si implicit anularea contractului de gestionare.

 

Reprezentant legal,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare...............

Nr..................din.........................

 

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

 

Subsemnatul,................................................, în calitate de reprezentant legal al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare ..........................., certific prin prezenta că, la această dată,........................................................................................ (denumirea gestionarului), cu sediul în ................................................................................................................................................. (adresa completă), nu înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare, exprimate prin solicitări în conditiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-a avut sau le are în gestiune, după caz.

 

Reprezentant legal,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

..............................................

(gestionar)

Nr..................din...................

 

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

 

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al.........................................., cu sediul în............................................, înfiintată prin.......................................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care am obtinut dreptul de gestionare, să depunem o scrisoare de garantie bancară de bună executie întocmită în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. d) sau, după caz, art. 6 alin. (2) din regulament.

În cazul nerespectării acestui angajament, accept neconditionat revocarea actului de atribuire si, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare.

 

Reprezentant legal,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Componenta nominală a comisiei de atribuire

1. Daniel Dicu - presedinte

2. Marton Kelemen - membru

3. Constantin Badea - membru

4. Sorin Decă - membru

5. Cristina Mihăescu - membru

6. Cosmin Vîlnoiu - membru

7. Violeta Musat - membru

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Componenta comisiei de analiză a contestatiilor

1. Dan Achim - presedinte

2. Virgil Pitu - membru

3. Costin Oprescu - membru


 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

..............................................

(gestionar)

Nr..................din...................

 

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură Comisia de licitatie

 

Subsemnatul, ..............................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al......................................, cu sediul în...........................................înfiintată prin..............................................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, solicit participarea la licitatia publică pentru atribuirea dreptului de gestionare a următoarelor fonduri cinegetice:

 

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de pornire la licitatie

(euro)

Nr.

Denumirea

Judetul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

Depun anexat următoarele documente:

a) copie de pe licentă;

b) scrisoare de garantie bancară de participare la licitatie, în original;

c) consimtământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond/fonduri de vânătoare pentru care se obtine dreptul de gestionare;

d) avizul inspectoratului de regim silvic si de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din regulament, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

e) consimtământul de depunere a unei scrisori de garantie bancară de bună executie în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) sau alin. (2) din regulament, după caz.

 

Reprezentant legal,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Nr............../................

pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

 

Banca ....................................................

Filiala/Sucursala....................................

Adresa .................................................

Termen de valabilitate*)

..............................................

(ziua, luna, anul)

 

La cererea clientului nostru, denumit......................................................, care a înaintat la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură solicitarea sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului cinegetic**)...................................., confirmăm prin prezenta că garantăm în favoarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru suma de.................................lei la cursul euro/leu stabilit de Banca Natională a României din ziua constituirii garantiei, reprezentând de 5 ori valoarea tarifului de pornire la licitatie, a fondului cinegetic ..................., sumă pe care ne angajăm să o achităm corespunzător, la cererea scrisă a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care clientul nostru se află în una dintre următoarele situatii:

a) revocă solicitarea initială de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic solicitat;

b) refuză încheierea contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care i-a fost atribuit dreptul de gestionare;

c) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obtinut dreptul de gestionare nu are angajată minimum o persoană pentru exercitarea atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fondul cinegetic atribuit;

d) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obtinut dreptul de gestionare nu prezintă scrisoarea de garantie bancară de bună executie;

e) nu se prezintă la licitatia organizată pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului cinegetic solicitat. Scrisoarea de garantie bancară devine nulă în cazul în care solicitarea de atribuire în gestiune a fondului cinegetic nu a fost admisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia. Valabilitatea prezentei scrisori de garantie bancară se poate prelungi în situatii de exceptie, la solicitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si cu acordul clientului.

 

Director,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

Contabil-sef,

..............................................


*) Valabilitatea scrisorii de garantie bancară trebuie să fie de minimum 120 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de atribuire directă, respectiv a dosarului de atribuire prin licitatie publică.

**) Scrisoarea de garantie bancară de participare la licitatie se întocmeste pentru fiecare fond cinegetic solicitat.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

CONDITII MINIME

pentru acceptarea scrisorii de garantie bancară de bună executie*)

 

1. Banca emitentă

2. Denumirea fondului cinegetic atribuit

3. Denumirea clientului pentru care se acordă scrisoarea de garantie bancară

4. Beneficiarul (Ministerul Mediului si Pădurilor)

5. Valoarea stabilită conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) sau, după caz, art. 6 alin. (2) din regulament

6. Termenul de valabilitate (minimum 10 ani de la data încheierii contractului de gestionare)

7. Conditiile de plată a garantiei bancare către beneficiar, în termenul de valabilitate a scrisorii de garantie bancară de bună executie, când clientul se găseste în una dintre următoarele situatii:

- refuză să facă plata integrală a tarifului de gestionare exprimat prin solicitare scrisă, în conditiile legii;

- contractul se reziliază din vina acestuia;

- contractul de gestionare a încetat înainte de termen la solicitarea acestuia.

8. Termenul de plată - la prima cerere a beneficiarului, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea clientului sau a beneficiarului


*) Se întocmeste pentru fiecare fond cinegetic atribuit.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.