MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 805/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 805         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.080. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

 

1.148. - Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investitii si pentru scoaterea din functiune si casarea unei constructii

 

1.170. - Hotărâre pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Nationale a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

134. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

 

135. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind monitorizarea sistemelor de crestere a găinilor ouătoare pentru productia de oua de consum, în conformitate cu legislatia europeană specifică

 

136. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind miscarea suinelor vii pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor norme sanitare veterinare

 

230/949. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010

 

2.664. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de constructie avizate

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 8 martie 2007, definitivă la 8 iunie 2007, în Cauza Florescu împotriva României

 

- Rectificări la:

- Decretul nr. 652/1997

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier, ce intră în componenta obiectivului “Ecluza Română Portile de Fier I”, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A. Îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta contabilă.

Art. 3. - Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 2. Contractul de concesiune nr. 171/2004 încheiat între Ministerul Economiei si Comertului, în calitate de autoritate concedentă competentă, si Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.

Art. 4. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 1.080.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în concesiunea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

 

Nr. de identificare MFP

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. inventar

(Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul public

(lei)

Valoarea de inventar rămasă de amortizat trecută în domeniul privat

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

0

1

2

3

4

5

6

7

62082/partial

Ecluza Română Portile de Fier I

8.13.01

Constructie si instalatii aferente

120098

123.846.981

86.692.887

37.154.094

1971

8.13.01

Gospodărie cablu

120100

994.728

0

994.728

1972

TOTAL:

 

124.841.709

86.692.887

38.148.822

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investitii si pentru scoaterea din functiune si casarea unei constructii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru derularea Programului “Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării obiectivelor de investitii “Bazin olimpic de înot” si “Sală multifunctională de sport”, derulate de Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 2. - Imobilele prevăzute la art. 1 se preiau în folosintă gratuită, potrivit legii, de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., pe toată durata realizării investitiilor “Bazin olimpic de înot” si “Sală multifunctională de sport”, în conditiile stabilite prin Normele metodologice pentru derularea Programului “Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum si prin Normele metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor, prin Clubul Sportiv “Dinamo” Bucuresti si Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, în conditiile prevăzute la art. 5 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum si la art. 4 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.

Art. 4. - După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, terenurile prevăzute la art. 1 si obiectivele de investitii trec în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, fiind predate pe bază de protocol, în conditiile prevăzute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum si la art. 12 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.

Art. 5. - Se aprobă trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 6. -Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a constructiei prevăzute la art. 5 se face în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii.

Art. 7. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.148.


 

ANEXA Nr.1

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării obiectivelor de investitii “Bazin olimpic de înot” si “Sală multifunctională de sport”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului (suprafată)

Nr. M.F.P.

1.

Municipiul Bucuresti,

sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2

Ministerul Administratiei si Internelor - Clubul Sportiv “Dinamo” Bucuresti

Suprafata terenului = 7.785 m2

Valoarea terenului = 765.914,90 lei

35.328 (partial)

2.

Municipiul Bucuresti,

sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2

Ministerul Administratiei si Internelor - Clubul Sportiv “Dinamo” Bucuresti

Suprafata terenului = 6.865 m2

Valoarea terenului = 609.975,5 lei

35.328 (partial)

 

ANEXA Nr.2

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului (suprafată)

Nr. M.F.P.

Municipiul Bucuresti,

sos. Stefan cel Mare nr. 7-9,

sectorul 2

Ministerul Administratiei si Internelor - Clubul Sportiv “Dinamo” Bucuresti

Suprafata construită = 50,8 m2

Valoarea constructiei = 1.614,4 lei

35.328 (partial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Nationale a României

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (13) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de cererea de încetare a mandatului de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, formulată de doamna Adriana Luminita Popa, reprezentant al Băncii Nationale a României, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/23425/D.N.A. din data de 4 noiembrie 2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (5) din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată încetarea, la cerere, a mandatului de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, exercitat de doamna Adriana Luminita Popa, reprezentant al Băncii Nationale a României.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.170.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.224 din 2 septembrie 2010, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile art. 2 si 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 63 si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Directivei Consiliului nr. 89/108 din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman si ale Directivei Comisiei 92/2/CEE din 13 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de prelevare a esantioanelorsi a metodei de analiză comunitare utilizate la controlul temperaturilor alimentelor congelate rapid destinate consumului uman,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

*

Normele prevăzute în anexă transpun Directiva Consiliului nr. 89/108 din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989, si Directiva Comisiei 92/2/CEE din 13 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de prelevare a esantioanelor si a metodei de analiză comunitare utilizate la controlul temperaturilor alimentelor congelate rapid destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 34 din 11 februarie 1992.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 134.

 

ANEXA

 

NORME

privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea si controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman, denumite în continuare alimente congelate rapid.

Art. 2. - (1) în sensul prezentelor norme, alimentele congelate rapid sunt alimentele care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinte:

a) au trecut printr-un proces corespunzător cunoscut sub numele de “congelare rapidă”, în care zona de cristalizare maximă este traversată cât mai repede posibil, în functie de tipul de produs, iar temperatura finală a produsului, după stabilizarea termică, este mentinută continuu la valoarea de -18°C sau la o valoare mai mică în toate punctele;

b) sunt comercializate într-o formă care indică faptul că respectă cerintele prevăzute la lit. a).

(2) în sensul prezentelor norme, înghetata si alte tipuri de gheată comestibilă de fabricatie internă nu sunt considerate alimente congelate rapid.

(3) Prezentele norme se aplică fără a aduce atingere altor reglementări în vigoare privind:

a) organizarea comună de piată în sectoarele agricole si de pescuit;

b) igiena veterinară.

(4) Doar produsele definite la alin. (1) pot purta denumirile prevăzute la art. 8 si 9.


 

CAPITOLUL II

Cerinte privind fabricarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor congelate rapid

 

Art. 3. - (1) Materiile prime utilizate la fabricarea alimentelor congelate rapid trebuie să fie sigure, necontrafăcute, de o calitate adecvată celei permise la comercializarea pe piată si să prezinte gradul necesar de prospetime.

(2) Prepararea si congelarea rapidă a produselor trebuie să fie efectuate într-un interval foarte scurt de timp, cu ajutorul unui echipament tehnic corespunzător, astfel încât să se reducă la minimum modificările chimice, biochimice si microbiologice.

Art. 4. - (1) Agentii criogenici autorizati pentru utilizarea în contact direct cu alimentele congelate rapid sunt următorii:

a) aerul;

b) azotul;

c) dioxidul de carbon.

(2) Criteriile de puritate pe care trebuie să le îndeplinească agentii criogenici sunt stabilite de către Comisia Europeană.

Art. 5. - (1) Temperatura alimentelor congelate rapid trebuie să fie stabilă si mentinută în toate punctele produsului la valoarea de -18°C sau la o valoare mai mică, cu posibile scurte fluctuatii ascendente, dar nu mai mult de 3°C, în timpul transportului.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), în conformitate cu bunele practici de depozitare si de distributie, sunt admise tolerante în temperatura produsului pe durata distributiei locale si în vitrinele de prezentare a produselor vândute cu amănuntul, cu conditia ca aceste tolerante să nu depăsească 3°C.

Art. 6. - Echipamentele utilizate pentru congelarea rapidă, depozitarea, transportul si distributia locală a alimentelor congelate rapid si vitrinele de prezentare ale produselor vândute cu amănuntul trebuie să fie astfel construite încât să se asigure respectarea cerintelor prezentelor norme.

Art. 7. - Alimentele congelate rapid destinate livrării către consumatorul final trebuie să fie ambalate de producător sau de ambalator, utilizând materiale de preambalare corespunzătoare, care să permită protejarea produselor împotriva contaminării externe microbiene ori de altă natură, precum si împotriva uscării.

Art. 8. - Etichetarea alimentelor congelate rapid destinate să fie livrate ca atare consumatorului final, precum si restaurantelor, spitalelor, cantinelor si altor unităti de preparare a hranei trebuie să îndeplinească următoarele conditii, fără a aduce atingere altor dispozitii legale privind etichetarea produselor alimentare:

a) adăugarea la denumirea comercială a expresiei “congelare rapidă”, în limba română;

b) în plus fată de data durabilitătii minimale, trebuie indicate si perioada în care alimentele congelate rapid pot fi depozitate

de cumpărător si temperatura de depozitare si/sau tipul de echipament de depozitare necesar;

c) etichetarea oricărui aliment congelat rapid trebuie să includă o mentiune care să permită identificarea lotului;

d) eticheta oricărui aliment congelat rapid trebuie să contină un mesaj clar de tipul: “nu recongelati după decongelare”.

Art. 9. - (1) Etichetarea alimentelor congelate rapid care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final sau către restaurante, spitale, cantine si alte unităti de preparare a hranei trebuie să includă următoarele mentiuni:

a) denumirea comercială, completată în conformitate cu prevederile art. 8 lit. a);

b) cantitatea netă, exprimată în unităti de masă;

c) o mentiune care să permită identificarea lotului;

d) numele ori denumirea si adresa producătorului, ale ambalatorului sau ale vânzătorului stabilit pe teritoriul Uniunii Europene.

(2) Mentiunile prevăzute la alin. (1) trebuie să apară pe ambalaj, pe recipient sau pe o etichetă aplicată acestora.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere prevederilor comunitare referitoare la metrologie care sunt mai detaliate sau mai cuprinzătoare.

 

CAPITOLUL III

Cerinte privind controlul oficial al alimentelor congelate rapid

 

Art. 10. - (1) Inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor verifică prin sondaj, în cadrul actiunilor de control oficial, temperatura alimentelor congelate rapid.

(2) Procedura de prelevare a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman si metoda de măsurare a temperaturii alimentelor congelate rapid sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentele norme.

(3) Procedura de prelevare si metoda de măsurare necesare în controlul oficial al temperaturilor alimentelor congelate rapid se realizează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 2.

(4) Metoda de măsurare descrisă în anexa nr. 2 poate fi utilizată doar în cazul în care, ca urmare a inspectiei, există îndoieli cu privire la respectarea pragurilor de temperatură specificate în prezentele norme.

(5) Aplicarea prevederilor alin. (3) si (4) nu împiedică aplicarea altor metode validate stiintific, cu conditia ca acestea să nu împiedice libera circulatie a alimentelor congelate rapid care respectă reglementările în vigoare, fapt dovedit de metoda descrisă în anexa nr. 2; cu toate acestea, în cazul unor rezultate diferite, prevalează cele obtinute prin utilizarea metodelor comunitare.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

PROCEDURA DE PRELEVARE

a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman

 

1. Alegerea ambalajelor pentru inspectie

Tipul si cantitatea ambalajelor alese trebuie să fie astfel încât temperatura lor să fie reprezentativă pentru cele mai calde puncte ale transportului de marfă inspectat.

1.1. Păstrarea la rece

Probele trebuie alese din mai multe puncte critice ale spatiului de depozitare la rece, ca de exemplu: locul de lângă usi, nivelurile superioare si inferioare, de lângă centrul spatiului de depozitare la rece, nivelurile superioare si inferioare si de lângă locul de recirculare a aerului al sistemului de răcire; în acest caz, trebuie luată în considerare durata de păstrare a fiecărui produs (pentru stabilizarea temperaturii).

1.2. Transportul

1.2.1. În cazul în care se prelevă probe în timpul transportului, acestea trebuie alese de la vârful si de la baza lotului de marfă aflat lângă marginea de deschidere a fiecărei usi sau perechi de usi.

1.2.2. În cazul în care se prelevă probe în timpul descărcării, se aleg 4 probe din următoarele puncte critice:

a) partea superioară si baza lotului de marfă situat lângă marginea de deschidere a usilor;

b) colturile din marginile superioare ale lotului de marfă (într-un punct cât mai îndepărtat posibil de sistemul de refrigerare);

c) centrul lotului de marfă;

d) centrul suprafetei frontale a lotului de marfă, într-un punct cât mai apropiat posibil de sistemul de refrigerare;

e) colturile de la partea superioară si de la baza suprafetei frontale a lotului de marfă, într-un punct cât mai apropiat posibil de aerul de recirculare la sistemul de refrigerare.

1.3. Vitrinele de prezentare a produselor vândute cu amănuntul

Pentru efectuarea testului se alege câte o probă din fiecare dintre cele 3 locuri care reprezintă cele mai calde puncte din vitrina de prezentare a produselor vândute cu amănuntul.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

METODA DE MĂSURARE

a temperaturii alimentelor congelate rapid destinate consumului uman

 

1. Domeniul de aplicare

Temperatura produsului trebuie mentinută în permanentă, după stabilitatea termică, la valorile prevăzute la art. 5 din norme.

2. Principiu

Măsurarea temperaturii alimentelor congelate rapid constă în înregistrarea exactă a temperaturii unei probe selectate în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1 la norme, cu ajutorul unui echipament adecvat.

3. Definitia temperaturii

În sensul prezentei metode de măsurare, temperatura reprezintă temperatura măsurată în locul specificat de partea termosensibilă a instrumentului sau a dispozitivului de măsurat.

4. Aparatura

Pentru măsurarea temperaturii alimentelor congelate se folosesc:

a) instrumente de măsură termometrice;

b) instrumente care penetrează produsul.

Se utilizează un instrument metalic ascutit, cum ar fi perforatorul de gheată, foreza sau burghiul, care se curătă usor.

5. Specificatii generale pentru aparatele de măsură a temperaturii

Instrumentele de măsurat trebuie să respecte următoarele specificatii:

a) timpul de răspuns trebuie să acopere 90% din diferenta dintre indicatiile initiale si finale obtinute în decurs de 3 minute;

b) instrumentul trebuie să aibă o precizie de ±0,5°C în intervalul de măsurare de la - 20°C la +30°C;

c) precizia măsurătorilor nu trebuie să se modifice cu mai mult de 0,3° C în timpul operatiunii desfăsurate la un interval de temperatură ambiantă de la -20°C la +30°C;

d) diviziunile scării instrumentelor de măsură trebuie să fie de cel putin 0,1°C;

e) precizia instrumentelor de măsură trebuie să fie verificată la intervale regulate;

f) instrumentul trebuie să aibă un certificat de calibrare valabil;

g) partea termosensibilă trebuie să fie usor de curătat;

h) partea termosensibilă a instrumentului de măsurat trebuie să fie proiectată în asa fel încât să asigure un contact termic bun cu produsul;

i) echipamentul electric trebuie să fie protejat împotriva efectelor nedorite cauzate de condens.

6. Metoda de măsurare

6.1. Prerăcirea instrumentelor de măsurat

Orice măsurare a temperaturii unui produs implică operatiunea premergătoare de răcire a instrumentelor de măsurat. Metoda de prerăcire utilizată trebuie să asigure echilibrarea ambelor aparate de măsurat la o valoare cât mai apropiată de temperatura produsului.

6.2. Pregătirea esantioanelor pentru măsurarea temperaturii constă în practicarea în produsul respectiv a unui orificiu în care să se poată introduce partea termosensibilă a instrumentului de măsurat, cu ajutorul unui aparat de penetrare a produsului prerăcit.

Diametrul orificiului trebuie să fie apropiat de cel al părtii termosensibile a sondei de măsurare, iar adâncimea sa depinde de tipul produsului.

6.3. Măsurarea temperaturii produsului

Pregătirea esantionului si măsurarea temperaturii sale trebuie să fie efectuate atât timp cât esantionul rămâne în mediul de înghetare.

Tehnica măsurării trebuie să fie următoarea:

a) dacă dimensiunile produsului o permit, se introduce sonda, prerăcită, la adâncimea de 2,5 mm de la suprafata produsului;

b) dacă nu se poate realiza operatiunea mentionată la lit. a), se introduce sonda la o adâncime minimă fată de suprafată egală cu de 3-4 ori diametrul sondei;

c) în cazul anumitor alimente congelate rapid, care nu pot fi penetrate pentru a li se determina temperatura internă din cauza dimensiunilor sau compozitiei lor, de exemplu, mazăre verde, se determină temperatura interioară a ambalajului care contine aceste produse, prin introducerea părtii termosensibile prerăcite a instrumentului de măsurat în centrul pachetului, măsurarea temperaturii făcându-se în contact cu produsul;

d) temperatura indicată de instrumentul de măsurat se citeste numai după ce a atins o valoare stabilă.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind monitorizarea sistemelor de crestere a găinilor ouătoare pentru productia de ouă de consum, în conformitate cu legislatia europeană specifică

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.127 din 17 septembrie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

tinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 3 alin. (1) lit. A pct. 3 si a art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

Dresedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si nentru Siauranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu data de 31 decembrie 2011, se interzice cresterea găinilor ouătoare pentru productia de ouă de consum în custi de tip BP3.

(2) începând cu data de 31 decembrie 2011, sistemele de crestere admise pentru cresterea intensivă a găinilor ouătoare pentru productia de ouă de consum sunt sistemele alternative definite în art. 4 din Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, si sistemul de custi îmbunătătite definit în art. 6 din acest ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică tuturor exploatatiilor comerciale de găini ouătoare pentru productia de ouă de consum care folosesc sisteme de crestere în custi de tip BP3.

Art. 3. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a informa operatorii economici care desfăsoară activităti în domeniul cresterii găinilor ouătoare cu privire la responsabilitătile care le revin potrivit legii si de a se asigura cu privire la îndeplinirea acestor responsabilităti.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 135.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind miscarea suinelor vii pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor norme sanitare veterinare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.685 din 21 iulie 2010, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Miscarea suinelor vii pe teritoriul României se efectuează doar dacă acestea sunt identificate si însotite de un certificat de sănătate, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2, si de:

a) Formularul de miscare - formularul 2 -, prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, în cazul suinelor vii ce pleacă din exploatatiile nonprofesionale;

b) Formularul de miscare pentru suine vii, prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările ulterioare, după caz, în cazul suinelor vii ce pleacă din exploatatiile comerciale de tip industrial;

c) Documentul de miscare a animalelor vii, prevăzut în anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, în cazul suinelor vii ce pleacă din exploatatiile comerciale de tip A sau din târgul de animale vii, respectiv al suinelor vii comercializate de mijlocitorii de afaceri cu animale vii înregistrati conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Miscarea suinelor vii este permisă astfel:

a) din exploatatiile nonprofesionale numai către:

1. alte exploatatii nonprofesionale;

2. târguri de animale vii, autorizate sanitar-veterinar în vederea vânzării, în perioada calendaristică 1 noiembrie- 15 mai;

b) din exploatatiile comerciale de tip A numai către:

1. exploatatiile nonprofesionale, direct de la fermă;

2. alte exploatatii comerciale de tip A;

3. târguri de animale vii, autorizate sanitar-veterinar în vederea vânzării, în perioada calendaristică 1 noiembrie- 15 mai;

4. abator;

5. mijlocitori de afaceri cu animale vii înregistrati conform prevederilor legale în vigoare, direct de la fermă;

c) din exploatatiile comerciale de tip industrial numai către:

1. exploatatiile nonprofesionale, direct de la fermă;

2. alte exploatatii comerciale;

3. abator;

4. mijlocitori de afaceri cu animale vii înregistrati conform prevederilor legale în vigoare, direct de la fermă;

d) din târguri de animale vii numai către exploatatii nonprofesionale;

e) prin mijlocitori de afaceri cu animale vii înregistrati conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

1. din exploatatii comerciale direct către abator;

2. din exploatatii comerciale către exploatatii nonprofesionale direct sau prin târguri de animale vii autorizate sanitar-veterinar;

3. din târguri de animale vii direct către exploatatii nonprofesionale.

(2) Este interzisă reintroducerea în fermele comerciale de tip industrial a suinelor iesite din exploatatie în scopul comercializării.

(3) Cu maximum 10 zile înaintea livrării de animale vii din exploatatiile comerciale de tip A către abator se recoltează cel putin 5% probe de sânge, dar nu mai putin de 5 probe din lotul care urmează a fi expediat, pentru efectuarea testelor serologice prin teste ELISA pentru detectarea anticorpilor pentru pestă porcină clasică. În cazul în care lotul este mai mic de 5 animale, se recoltează probe de la toate animalele ce urmează a fi sacrificate. Miscarea este permisă numai după obtinerea buletinului de analiză cu rezultat negativ pentru pesta porcină clasică.

(4) înaintea miscării suinelor vii având destinatii conform celor mentionate la alin. (1) lit. a) si lit. b) pct. 1, 2, 3 si 5, exploatatia va fi inspectată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru exploatatia respectivă, care va completa fisa de inspectie pentru exploatatiile nonprofesionale si comerciale de tip A utilizată în cadrul programului de monitorizare, control si eradicare a pestei porcine clasice, prevăzută în anexa nr. 7.

(5) Este interzisă miscarea suinelor vii cumpărate din târguri de animale vii către abator.

Art. 3. - Transportul suinelor vii este permis numai cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor/centrelor de colectare/exploatatiilorde origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, a unitătilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Se aprobă modelele de certificate de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, modelul registrului de miscare a animalelor vii în târg, prevăzut în anexa nr. 3, si modelul raportului zilnic de activitate, prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Se aprobă modelul registrului miscărilor interjudetene de suine, prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Se aprobă modelul fisei de inspectie pentru exploatatiile nonprofesionale si comerciale de tip A, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 5. - (1) Certificarea sanitar-veterinară a miscărilor de suine reprezintă o măsură de biosecuritate aplicabilă în contextul încetării vaccinării contra pestei porcine clasice a suinelor domestice si a liberalizării comertului cu suine vii pe teritoriul national.

(2) Certificatele de sănătate sunt emise de medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii si împuternicit de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Certificatele de sănătate se emit pentru una sau mai multe suine care alcătuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în acelasi mijloc de transport si părăsesc exploatatia de origine, cu aceeasi destinatie finală.

(4) Costurile aferente certificării la origine sunt suportate de către proprietarii/detinătorii animalelor, persoane fizice sau juridice.

(5) Costurile certificării în târgul de animale sunt suportate de către administratorul târgului în baza contractului de servicii încheiat între acesta si medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii si împuternicit de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru târgul de animale vii respectiv.

(6) în cazul miscării animalelor către un târg de animale vii, în conditiile în care toate animalele au fost vândute aceluiasi cumpărător si au aceeasi destinatie finală, certificatul de sănătate de la origine, prevăzut în anexa nr. 1, trebuie să însotească transportul până la noua destinatie.

(7) în cazul miscării animalelor către un târg de animale vii, în conditiile în care animalele au fost vândute unor cumpărători diferiti, având astfel destinatii finale diferite, medicul veterinar de liberă practică care are contract cu administratorul târgului de animale vii, precizat la alin. (5), completează si eliberează certificatul de sănătate prevăzut în anexa nr. 2, separat pentru fiecare transport care are o altă destinatie finală si, după caz, pentru animalele care nu au fost vândute si care se reîntorc în exploatatia de origine; în aceste conditii, certificatul de sănătate de la origine este păstrat de medicul veterinar de liberă practică prevăzut la alin. (5).

(8) în cazul miscării animalelor către un târg de animale vii, în conditiile în care lotul reprezentat de animalul/animalele înscris/înscrise în certificatul de sănătate nu a fost vândut si se reîntoarce în totalitate în exploatatia de origine, certificatul de sănătate de la origine prevăzut în anexa nr. 1 însoteste transportul până la destinatie; proprietarii care se întorc cu animale nevândute de la târg au obligatia să anunte în termen de 48 de ore despre această situatie medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a eliberat certificatul de sănătate.

Art. 6. - (1) Suinele vii provenite dintr-o exploatatie comercială de tip industrial, destinate sacrificării într-o unitate specializată, trebuie să fie însotite de documentul privind informatiile pentru lantul alimentar, prevăzut în anexa nr. 5.

(2) în cazul exploatatiilor comerciale de tip A, la miscarea suinelor vii către unităti de sacrificare, se va completa partea a II-a din certificatul de sănătate prevăzut în anexa nr. 1.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), medicul veterinar de liberă practică împuternicit care emite certificatul de sănătate îndrumă proprietarul de animale pentru completarea părtii a II-a din certificatul de sănătate prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Proprietarul de animale completează, sub îndrumarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, partea a II-a din certificatul de sănătate prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Reprezentantul legal al abatorului care sacrifică suinele are obligatia transmiterii:

a) documentului privind informatiile pentru lantul alimentar, prevăzut în anexa nr. 5, completat de medicul veterinar oficial din abator, la exploatatia comercială de tip industrial de origine, în termen de 48 de ore de la sacrificarea animalelor sau după primirea rezultatelor buletinelor de analiză relevante în cazul în care au fost efectuate determinări de laborator;

b) documentului privind informatiile pentru lantul alimentar prevăzut în partea a II-a din certificatul de sănătate prezentat în anexa nr. 1, completat de medicul veterinar oficial din abator, la medicul veterinar de liberă practică împuternicit pentru exploatatia comercială de tip A de origine, în termen de 48 de ore de la sacrificarea animalelor sau după primirea rezultatelor buletinelor de analiză relevante în cazul în care au fost efectuate determinări de laborator, care îl predă proprietarului exploatatiei comerciale de tip A de origine; datele de contact ale medicului de liberă practică împuternicit sunt înscrise în partea a II-a sectiunea I pct. 1.2 din certificatul de sănătate prevăzut în anexa nr. 1, la documentul privind informatiile pentru lantul alimentar pentru suine tip A.

Art. 7. - (1) Registrul de miscare a animalelor vii al târgului se acordă administratorului târgului, odată cu eliberarea autorizatiei de functionare, de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si rămâne în gestiunea acestuia pe toată perioada valabilitătii autorizatiei de functionare.

(2) La eliberare, registrul de miscare a animalelor vii al târgului va fi stampilat, numerotat si legat în cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene emitente.

(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii din târg este singurul care are dreptul să completeze datele specificate în registru.

(4) La sfârsitul zilei, după închiderea târgului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii din târg semnează, parafează, stampilează si barează registrul oficial după ultimele înscrisuri referitoare la ziua respectivă, completează, semnează si transmite la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană raportul zilnic de activitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 8. - (1) Pentru asigurarea trasabilitătii si a controalelor oficiale cu privire la animalele care se întorc în exploatatia de origine sau ajung la o altă destinatie finală ca urmare a vânzării în târg, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene trebuie să elaboreze proceduri pentru notificarea imediată a medicilor veterinari oficiali responsabili de zonele în care au ajuns animalele, conform raportului zilnic de activitate, primit de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii din târg.

(2) Ca urmare a primirii notificării din partea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, medicii veterinarii oficiali trebuie să înstiinteze la rândul lor imediat medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, responsabili de exploatatia unde au ajuns suinele/unitatea de destinatie finală a suinelor.

(3) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciti verifică informatiile primite si efectuează modificările cuvenite în baza natională de date pentru identificarea suinelor si înregistrarea exploatatiilor.

(4) Detinătorul de animale, vânzător sau cumpărător al suinelor vii, este obligat să declare medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice, evenimentele, în vederea operării în baza natională de date.

(5) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciti trebuie să ia măsurile necesare pentru aplicarea regulilor privind perioada de asteptare/interzicere a miscării definită la pct. 1 lit. b) din nota prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare; perioada de asteptare/interzicere a miscării pentru suinele nou-introduse în exploatatii, altele decât târguri de animale vii, este de 30 de zile, în conditiile izolării într-un spatiu separat de celelalte suine existente în exploatatie; în cazul exploatatiilor în care izolarea mentionată nu este posibilă, perioada de 30 de zile se aplică tuturor suinelor din exploatatie; procedura este aplicabilă si în situatia în care animalul a fost dus la târg si, nefiind vândut, a fost reintrodus în exploatatia de origine.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), în conditiile de certificare prevăzute în prezentul ordin, suinele din exploatatiile comerciale pot părăsi exploatatia direct către un abator, iar cele din exploatatiile nonprofesionale pot fi sacrificate pentru consum propriu.

(7) Miscarea suinelor vii din exploatatiile supuse restrictiilor din motive de sănătate animală este interzisă, cu exceptia cazului în care, cu garantia faptului că o anumită boală transmisibilă nu este răspândită, miscarea poate fi aprobată, în scris, de autoritatea competentă direct către abator.

Art. 9. - Suinele provenite din exploatatii comerciale de tip A se sacrifică în scop comercial numai în abatoare autorizate sanitar-veterinar, care beneficiază de supraveghere sanitar-veterinară din partea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - Suinele provenite din exploatatii comerciale de tip A se sacrifică în abatoare numai în partidă separată, separat în timp, urmată de curătare si dezinfectie.


Art. 11. - Animalele sosite la sacrificare în conformitate cu art. 10 sunt supuse examinărilor ante- si post-mortem, iar rezultatul examinărilor se înscrie obligatoriu, separat, în registrele de control.

Art. 12. - În cazul în care la un animal sosit la abator în urma examenului ante-mortem medicul veterinar oficial suspicionează o boală infectocontagioasă, inclusiv pesta porcină, izolează animalul, notifică acest fapt la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si dispune toate măsurile stabilite de legislatia sanitară veterinară în vigoare.

Art. 13. - Carnea provenită de la suinele crescute în exploatatii comerciale de tip Ase acceptă pentru consum numai dacă la examenul post-mortem nu a fost declarată suspectă sau improprie pentru consum uman, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare.

Art. 14. - (1) Carnea provenită de la suinele crescute în exploatatii comerciale de tip Ase marchează cu o stampilă de formă pătrată cu latura de 5 cm, care contine următoarele înscrisuri:

a) în partea superioară, ROMÂNIA, cu majuscule;

b) în centru, numărul de autorizare sanitar-veterinară al abatorului;

c) în partea inferioară, CONTROLAT SANITAR-VETERINAR, cu majuscule.

(2) Dimensiunea cifrelor care formează numărul de autorizare sanitar-veterinară al abatorului, prevăzut la alin. (1) lit. b), este de 1 cm, iar cea a literelor prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) este de 0,8 cm.

Art. 15. - Carnea provenită de la suinele crescute în exploatatii comerciale de tip A se depozitează astfel încât să nu vină în contact cu celelalte cărnuri provenite de la animale din exploatatiile comerciale de tip industrial, iar în înregistrările de productie întocmite de fiecare abator trebuie să se evidentieze separat cantitatea si traseul cărnii provenite de la suinele crescute în exploatatiile comerciale de tip A.

Art. 16. - (1) Carnea provenită de la suinele crescute în exploatatii comerciale de tip A este comercializată numai prin unităti înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea conditiilor generale de igienă, exclusiv pentru piata natională.

(2) Carnea provenită de la suinele crescute în exploatatii comerciale de tip A este interzis a fi procesată în unitătile autorizate sanitar-veterinar care derulează schimburi intracomunitare cu produse de origine animală.

Art. 17. - Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitar-veterinară a unitătii înscrie în certificatul de sănătate publică mentiunea “EXPLOATATII COMERCIALE DE TIPA”, numele si numărul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară al unitătii de destinatie.

Art. 18. - Numărul de suine din exploatatii comerciale de tip Acare au fost tăiate, precum si cantitatea de carne provenită de la acestea trebuie să fie notificate lunar de abator la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 19. - În cazul în care, în urma unui control din partea unei autorităti sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, unitatea beneficiară nu realizează trasabilitatea separat pentru carnea provenită de la suinele crescute în exploatatii comerciale de tip A sau se constată că în mod intentionat a schimbat destinatia cărnii fată de cea precizată la art. 16, se dispun retragerea de pe piată a cărnii, sanctionarea contraventională a persoanei responsabile si intensificarea frecventei controalelor oficiale sanitar-veterinare.

Art. 20. - Comertul cu suine vii originare din România, cu carne proaspătă, carne tocată, carne preparată si produse din carne, dinspre România către statele membre ale Uniunii Europene, este interzis conform Deciziei Comisiei 855/2008/CE din 3 noiembrie 2008 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre, până la data ridicării acestor restrictii.

Art. 21. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a pune în aplicare prevederile prezentului ordin si responsabilitatea, împreună cu celelalte institutii abilitate, de a supraveghea si a controla miscarea suinelor vii.

Art. 22. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 23. - Alineatul (3) al articolului 2 din Norma sanitar-veterinară privind conditiile sanitar-veterinare de functionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2010, se abrogă.

Art. 24. - Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 si 286 bis din 30 aprilie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) notifică directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a muncipiului Bucuresti competentă teritorial pentru exploatatia de destinatie despre vânzarea tuturor suinelor si despre destinatia lor; notificarea se face prin transmiterea prin fax a documentelor de miscare a animalelor vii, completate cu toate datele prevăzute de sectiunile A, B si C.”

2. La articolul 44, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Prezenta normă sanitară veterinară, cu exceptia prevederilor art. 19, nu se aplică în cazul identificării si înregistrării suinelor din exploatatiile comerciale.”

3. Anexa nr. 8 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8.

Art. 25. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2010.

Nr. 136.


 

ANEXA Nr. 1

 

- Model 1 (Certificat mamă) -

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru animale din specia suine pentru sacrificare1), crestere/reproductie1), productie/îngrăsare1)

 

PARTEA I

 

Judetul de origine...........................................................

Localitatea de origine2)...................................................

Certificatul numărul4)

 

Localitatea de tranzit3),6)

Judetul...........................

Numărul de referintă la certificatul original5)

 

Localitatea de destinatie finală6), 8) .....................

Nume/adresă destinatar final6), 8) .......................

Codul exploatatiei/abatorului de destinatie6), 8)

 

SECTIUNEA A

 

Numele/CNP/adresa exploatatiei de origine...............................

Codul exploatatiei de origine......................................................

Nume transportator/CNP/adresa transportator........................................................................................................................

Tipul mijlocului de transport..........................................................................................................înregistrarea mijlocului de transport......................................................

Numărul de aprobare al transportatorului (dacă distanta este de peste 50 km)1)..............................................................

 

Informatii de sănătate

Subsemnatul certific faptul că fiecare animal din acest transport descris mai sus:

1. Provine dintr-o exploatatie de origine si dintr-o zonă care, în conformitate cu legislatia natională, nu face obiectul unor interdictii sau restrictii datorate bolilor animalelor care afectează specia suină.

2. 6) Este (sunt) animal (animale) pentru crestere/reproductie1) sau productie/îngrăsare1) care a (au) stat în exploatatia de origine pe parcursul ultimelor 30 de zile sau de la momentul nasterii dacă au vârsta sub 30 de zile si niciun animal din specia suine nu a fost introdus în această exploatatie din afara acesteia pe parcursul acestor 30 de zile.

3. 9) Animalul sau lotul de animale a fost testat serologic, cu rezultat negativ, prin teste ELISA pentru detectarea anticorpilor

pentru pesta porcină clasică, conform B.A. nr. .................................. din data ................................................................., eliberat de laboratorul ............................................................. ........................................................................................................................

4.10) Exploatatia a fost inspectată, cu rezultate conforme, asa cum se evidentiază în Fisa de inspectie nr. ............................. din data de ......................, completată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit .............................................................

 

SECTIUNEA B

Descrierea transportului

 

Data îmbarcării.................................

Numărul total de animale îmbarcate ..

Identificarea animalului (animalelor)

 

Rasa

Data nasterii

Identificarea oficială7)

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul poate fi continuat, dacă este necesar, pe un tabel anexat, semnat si stampilat de către medicul veterinar emitent al certificatului.


 

Certificarea sectiunilor A si B

 

Stampila oficială

Locul

Data

Semnătura/Parafa*)

 

 

 

 

 

*) Sectiunile Asi B trebuie stampilate si semnate de medicul veterinar împuternicit responsabil de exploatatia de origine si de cel responsabil de târgul autorizat (după caz).

 

Numele si calitatea medicului veterinar care certifică (cu majuscule)..................................................................................

Adresa medicului veterinar semnatar.......................................................................................................................................

 

1) Barati ceea ce nu corespunde.

2) Ultima localitate administrativă cu cod SIRUTA.

3) Ultima localitate administrativă cu cod SIRUTA în care se află târgul de animale vii.

4) A se completa de medicul veterinar împuternicit de la origine.

5) A se completa de medicul veterinar responsabil de târgul de animale la plecarea din târg, atunci când toate animalele înscrise în certificat au fost vândute aceluiasi cumpărător. Numărul va fi alocat din registrul de evidente a miscărilor din târgul de animale.

6) Barati dacă nu este cazul.

7) Identificarea suinelor este obligatorie la momentul miscării.

8) Se completează în situatia în care transportul se efectuează direct de la exploatatia de origine la o destinatie finală (abator sau o altă exploatatie).

9) Se completează în situatia miscării suinelor vii din exploatatii comerciale de tip A către abator, direct sau prin mijlocitori de afaceri cu animale vii.

10) Se completează în situatia miscării suinelor vii din exploatatii nonprofesionale sau exploatatii comerciale de tip A către alte exploatatii de crestere, târguri de animale vii sau mijlocitori de afaceri cu animale vii.

 

Informatii privitoare la completarea certificatului (model 1)

 

1. Certificatul se completează de către medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii si împuternicit de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor de la locul de origine.

2. Certificatul se emite pentru una sau mai multe suine care alcătuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în acelasi mijloc de transport si care părăsesc exploatatia de origine, cu aceeasi destinatie finală.

3. În cazul miscării către un târg de animale vii, medicul veterinar va completa adresa localitătii de tranzit.

 

PARTEA aII-a*)

 

DOCUMENTUL PRIVIND INFORMATIILE PENTRU LANTUL ALIMENTAR

SUINE TIP A

NUMĂR DE REFERINTĂ DOCUMENT

.................................................................

SECTIUNEA I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Exploatatie de origine

 

 

Denumire

Codul fermei

Adresa completă

Număr de telefon

Fax

Adresa de email

 

 

 

 

 

 

1.2. Medic veterinar delibera practică împuternicit

 

 

Nume

Adresa

Număr de telefon

Fax

Adresa de email

 

 

 

 

 

SECTIUNEA II

 

 

 

 

 

 

2. 1. Identificarea efectivului

 

 

Număr de animale

Numere de

identificare/ tatuaj

Data la care a început ciclul de îngrăsate

Data la care vor pleca suinele

Număr de referintă al certificatului de sănătate

animală

 

 

 

 

 

2.2. Statusul de sănătate al unitătii de origine sau statusul regional de sănătate al animalelor

 

 

23. Statusul de sănătate al animalelor

 

 

2.4. Medicamente si aditivi administrate

2.4.1. În perioada de la începutul ciclului de îngrăsate până la 2 luni înainte de data plecării, au fost administrate următoarele medicamente/aditivi * :

ANTIPARAZITARE

ANTIBIOTICE

ANTHNFLAMATOARE

DA

NU

DA

NU

DA

NU

2.4.2. Cu două luni înainte de data plecării

Denumire medicament/aditiv

Data sau perioada de administrare

Perioada de asteptare (zile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalitate **

DA

NU

Dacă DA constatări/cauze

(dacă sunt cunoscute)

 

 

Boli ***

DA

NU

Dacă DA constatări/cauze

(dacă sunt cunoscute)

 

 

 

 

 

 

 

Analizele efectuate sunt importante din punct de vedere al sigurantei alimentelor

DA

NU

Dacă DA se va mentiona :

Tipul de analiză

Rezultatul analizei

 

 

 

 

 

 

 

Eu, subsemnatul certific că acea stă declaratie este completă si că perioadele de asteptare au fost respectate

 

Numele, prenumele producătorului

.....................................................

Semnătura,

................................

Data,

................................

Loc,

................................

SECTIUNEA III

6. ABATOR : VERIFICARE SI AUTORIZARE

6.1, Accept animalele pentru sacrificare

DA

DA cu conditii

NU

6.2. Observatii

 

 

Numele, prenumele responsabilului din abator,

Semnătura,

................................

Data,

................................

Loc,

................................

SECTIUNEA IV

7. MEDIC VETERINAR OFICIAL DIN ABATOR

Numele si prenumele medicului veterinar

de liberă practică împuternicit,

 

Semnătura,

................................

Data,

................................

Loc,

................................

 

Nota

* pentru scroafe si vieri : perioada de la 2 ta 4 luni înainte de dusa plecării

** da - un procent mai mare sau egal de 5%: nn - un procent mai mic de S % (procent determinai pe ansamblul animalelor din exploaiatic. În cazul exploatai iilor incluse, sau pe lot penim celelalte tipuri de cxploniatic) *** da - este solicitai un tratament la nivel de lot sau un tratament individual la un proccnl mai marc de 2% din animalele din lot.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model 2 (Certificat fiică)5) -

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru animale din specia suine pentru sacrificare1), crestere/reproductie1), productie/îngrăsare1)

 

Judetul de origine9).........................................................

Localitatea de origine2)...................................................

Eliberat de medic veterinar (nume/parafa)4) ..................

...................................................................................

 

 

Certificatul mamă numărul9)

 

Localitatea de tranzit3).....................................................

Judetul.........................................................................

Numărul de referintă la certificatul original5)

 

Localitatea de destinatie finală8).............................................................................................................................................

Nume/adresă destinatar final8)...............................................................................................................................................

Codul exploatatiei/abatorului de destinatie6)

 

SECTIUNEA A

 

Numele/CNP/adresa exploatatiei de origine 9)...........................................................................................................................

Codul exploatatiei de origine 9)....................................................................................................................................................


Nume transportator/CNP/adresa transportator10)......................................................................................................................

Tipul mijlocului de transport10)...................................., înregistrarea mijlocului de transport10).................................................

Numărul de aprobare al transportatorului (dacă distanta este de peste 50 km)1)......................................................................

 

Informatii de sănătate

Subsemnatul certific faptul că fiecare animal din acest transport descris mai sus:

- A fost îmbarcat pentru destinatia finală în târgul de animale vii autorizat.................., unitate aflată într-o localitate si o zonă care, în conformitate cu legislatia natională, nu face obiectul unor interdictii sau restrictii datorate bolilor animalelor care afectează specia suine.

 

SECTIUNEA B

Descrierea transportului

 

Data îmbarcării.................................

Numărul total de animale îmbarcate .

Identificarea animalului (animalelor)

 

Rasa

Data nasterii

Identificarea oficială7)

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul poate fi continuat, dacă este necesar, pe un tabel anexat, semnat si stampilat de către medicul veterinar emitent al certificatului.

 

Certificarea sectiunilor A si B

Stampila oficială

Locul

Data

Semnătura/Parafa*)

 

 

 

 

 

*) Sectiunile Asi B trebuie stampilate si semnate de medicul veterinar împuternicit responsabil de târgul autorizat.

 

Numele si calitatea medicului veterinar care certifică (cu majuscule)..............................................................................

Adresa medicului veterinar semnatar.......................................................................................................................................

 

1) Barati ceea ce nu corespunde.

2) Ultima localitate administrativă cu cod SIRUTA.

3) Ultima localitate administrativă cu cod SIRUTA în care se află târgul de animale vii.

4) A se completa de medicul veterinar împuternicit de la origine.

5) A se completa de medicul veterinar responsabil de târgul de animale la plecarea din târg atunci când animalele înscrise în certificat au fost vândute la diferiti cumpărători. Numărul va fi alocat din registrul de evidente a miscărilor din târgul de animale.

6) Barati dacă nu este cazul.

7) Identificarea suinelor este obligatorie la momentul miscării.

8) Se completează în situatia în care transportul se efectuează direct de la târg la o destinatie finală (abator sau o altă exploatatie).

9) Se vorînscrie datele din certificatul original (“certificatul mamă”) numai pentru animale cu aceeasi origine, venite la târg cu acelasi certificat de sănătate. 1°) Se vorînscrie datele referitoare la transportul de la târg la destinatia finală.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Judetul........................................

Târgul de animale vii din localitatea..................................................., autorizatia sanitar-veterinară..........................................

 

- Model -

 
REGISTRUL DE MISCARE
a animalelor vii în târg

 

Nr. crt.

 

 

Data

 

 

Certificat de sănătate

Model 1

Originea animalelor

Identificarea animalelor

Certificat de sănătate

Model 2

Destinatia finală

Nr./data

Emitent

Numele proprietarului/

CNP

Adresa

Codul exploatatiei

Specia

Nr. de

identificare

Nr./data

Emitent

Numele si

prenumele/

CNP

Adresa completă a destinatiei finale

(jud./loc./str./nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 4

 

- Model -

 

RAPORT ZILNIC DE ACTIVITATE

Data.................

 

Nr. crt.

 

 

 

Certificate de sănătate

Identificarea animalelor

Destinatia finală

Model 1

Model 2

Retur la exploatatia de origine

Destinatie finală

Nr./data

Emitent

Nr./data

Emitent

Specia

Nr. de identificare individual

Numele

proprietarului/

CNP

Codul exploatatiei

Cumpărător

Numele si

prenumele/CNP

Adresa completă a destinatiei finale (jud./loc./str./nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 51)

 

DOCUMENTUL PRIVIND INFORMATIILE PENTRU LANTUL ALIMENTAR.

SUINE TIP B

NUMAR DE REFERINTA DOCUMENT

..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Exploatatia de origine

 

Denumire

Codul fermei

Adresa completă

Număr de telefon

Fax

Adresa de e mail

 

 

 

 

 

 

1.2. Identificarea efectivului

 

Număr de animale

Numere de

identificare/ tatuaj

Data la care a început ciclul de îngrăsare

Data plecării suinelor

Număr de referintă al certificatului de sănătate animală

Număr de referintă al

DPIRLA TIP A

 

 

 

 

 

 

2. OBSERVATII ANTE-MORTUM

2.1. Bunăstarea animalelor

 

 

Număail de animale în cauză

Tip/cLasă/ vârstă

Observatii

 

 

 

 

 

 

2.2. Starea de murdărire a animalelor

 

2.3. Observat” medicale (patologie)

 

 

Numărul de animale în cauză

Tip/clasă/ vârstă

Observatii

Data inspectiei

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Rezultate de laborator *

 

 

Tipul de analiză

Rezultalui analizei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBSERVATII POST-MORTEM

3.1. Observatii (macroscopice)

 

Numărul de animale în cauză

Tip/clasă/ vârstă

Partea sau organul afectat ai animalului sau ale animalelor

Data abatorizării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Patologie

Numărul de animale în cauză

Tip/clasă/ vârstă

Partea sau organul afectat al animalului sau ale animalelor

Carcase declarate partial sau total improprii consumului uman

(motiv)

Data abatori zării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3, Rezultate de laborator **

 

 

Tipul de analiză

Rezultatul analizei

 

 

 

 

3.4. Alte rezultate (paraziti, corpuri străine)

 

 

Tipul de analiză

Rezultatul analizei

 

 

 

 

3.5. Observatii privind bunăstarea animalelor

 

 

4. ALTE OBSERVATII

 

5. COORDONATE

5.1. Abator

Număr autorizatie

Nume

Adresa completa

Număr de telefon

Adresa electronică (după caz)

 

 

 

 

 

6. MEDIC VETERINAR OFICIAL

7. DATA

8. NUMĂR DE PAGINI ANEXATE

Semnătura si stampila

 

 

 

 

 

Nota * - microbiologic chimie, serologie, etc. (se anexează buletinul de analiză) **- microbiologic chimic serologie, etc. (se anexează buletinul de analiză)

 

ANEXA Nr. 6

 

- Model –

 

REGISTRUL

miscărilor interjudetene de suine

 

Numărul de înregistrare

DSVSA de origine

Solicitant

Preluarea solicitării medic veterinar oficial/data/

ora primirii DSVSA de origine

Exploatatia furnizoare Localitatea/ Codul exploatatiei/ CUI  Denumirea exploatatiei

Specia/ categoria nr. capete

Exploatatia/ unitatea

de destinatie

Numărul de înregistrare la DSVSA

de destinatie

Medic veterinar

oficial al DSVSA de origine

Preluarea solicitării medic veterinar oficial/data/

ora primirii DSVSA de destinatie

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numărul de înregistrare a solicitării la DSVSA de origine

2. Solicitant - medicul veterinar care a eliberat certificatul de sănătate

3. Preluarea solicitării medic veterinar oficial/data/ora primirii solicitării la DSVSA de origine

4. Exploatatia furnizoare - localitatea/codul exploatatiei/CUI - denumirea exploatatiei

5. Specia/categoria/nr. capete

6. Exploatatia/unitatea de destinatie -judetul/localitatea/codul exploatatiei/CUI - denumirea exploatatiei/unitătii

7. Numărul de înregistrare la DSVSA de destinatie

8. Medicul veterinar oficial al DSVSA de origine care comunică înregistrarea miscării

9. Preluarea solicitării - medic veterinar oficial/data/ora primiri solicitării la DSVSA de destinatie

10. Observatii

 

ANEXA Nr. 7

 

Proprietar .......................................

Cod exploatatie ................................

Data: ziua ............. luna ............... anul ......

Comuna .......................................

Satul ............................................

Semnătura proprietarului .........................

 

- Model -

 

FISĂ DE INSPECTIE

pentru exploatatiile nonprofesionale si comerciale de tip A

 

 

 

Da

Nu

Nu este cazul

1.

Nr. de porcine existente

 

 

 

2.

Există în exploatatie copii ale tuturor documentelor emise pentru miscarea porcilor ?

 

 

 

3.

Sunt toti porcii identificati ?

 

 

 

4.

Au fost animale moarte în ultimele 90 de zile ?

 

 

 

5.

Sunt porcii hrăniti cu deseuri menajere?

 

 

 

6.

Au porcii acces la terenul arabil ? Sunt lăsati să circule liber în afara exploatatiei ?

 

 

 

7.

Animale bolnave observate în timpul inspectiei: Dacă DA, completati următoarele date:

 

 

 

 

Temperatura crescută

 

 

 

 

Lipsa poftei de a consuma hrană

 

 

 

 

Tulburări gastrointestinale/diaree/constipatie

 

 

 

 

Tulburări respiratorii

 

 

 

 

Petesii hemoragice

 

 

 

 

Apatie, somnolentă

 

 

 

 

Mers instabil

 

 

 

 

Avort

 

 

 

8.

Numărul probelor prelevate pentru testarea de laborator

 

 

 

9.

Există corespondentă între datele BND si situatia din teren ?

 

 

 

10.

Au fost efectuate tratamente în ultimele 90 de zile

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 


În cazul aparitiei unor îmbolnăviri se completează tabelul de mai jos, suplimentar fisei de inspectie:

 

Nr.

 

 

Categorie porci

(vier, scroafă, tineret)

Numărul crotaliei

 

 

Temperatura

 

 

Animale bolnave

 

 

Animale moarte

 

 

Probe prelevate

sânge

organe

 

 

 

°C

 

 

 

 

 

Medic veterinar CSV sau oficial

Dr. .............................

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

 

Serie X Nr. 0.000.001 Nr. anexe

 

DOCUMENT1) DE MISCARE A ANIMALELOR VII

 

 

SECTIUNEA A

EXPLOATATIA DE PROVENIENTA

Derinator: Nume, Prenume/Denumire .......................................................

CNP              / CUI         

Cod Exploatatie : RO          [1] 

Adresa exploatatiei : localitate ................................., str. .........................................................., nr. ....., judet ....................

Declar pe proprie răspundere ca animalele înscrise în tabelul de mai jos provin dintr-o exploatatie fără restrictii sanitare veterinare, nu prezintă semne de boală si sunt indentificate în conformitate cu prevederile legale.

Semnătura detinatorului ......................................

Prezentul document de miscare împreună cu anexele aferente s-a eliberat pentru un număr de ........ animale.

Nr. crt.

Cod de identificare

Nr. crt.

Cod de identificare

Nr. crt.

Cod de identificare

Nr. crt.

Cod de identificare

01.

 

16.

 

31.

 

46.

 

01.

 

17.

 

32.

 

47.

 

03.

 

18.

 

33.

 

48.

 

04.

 

19.

 

34.

 

49.

 

05.

 

20.

 

35.

 

50.

 

06.

 

21.

 

36.

 

51.

 

07.

 

22.

 

37.

 

52.

 

08.

 

23.

 

38.

 

53.

 

09.

 

24.

 

39.

 

54.

 

10.

 

25.

 

40.

 

55.

 

11.

 

26.

 

41.

 

56.

 

12.

 

27.

 

42.

 

57.

 

13.

 

28.

 

43.

 

58.

 

14.

 

29.

 

44.

 

59.

 

 

15.

 

30.

 

45.

 

60.

 

SECTIUNEA B

TRANSPORTATOR  / MIJLOCITOR DE AFACERI CU ANIMALE VII  *

Mijloc de transport ............................................... Nr. îmatriculare ........................................

Numar înregistrare/ autorizatie sanitară veterinară a mijlocului de transport .................................

Cod unic de inregistrare al mijlocului de afaceri cu animale vii   RO          [1]

Data plecării    ZZ      LL        AAAA    , si ora plecarii .............

Nume sofer/ Denumire mijlocitor ............................ Semnătura soferului/Mijlocitorului .........................

 

SECTIUNEA C

EXPLOATATIA DE DESTINATIE

Derinator: Nume, Prenume/Denumire .......................................................

CNP              / CUI         

Cod Exploatatie : RO          [1]     Abator ,   Tîrg ,    Expozitie de animale  **

Adresa exploatatiei : localitate ................................., str. .........................................................., nr. ....., judet ....................

Data sosirii    ZZ      LL        AAAA    , si ora sosirii .............

Declar pe proprie răspundere ca am primit animalele înscrise în prezentul document si ca acestea sunt indentificate în conformitate cu prevederile legale.

Semnătura noului detinator ......................................

 

Documentul de miscare este emis în 4 exemplare pe hârtie autocopiativă, astfel: albastru pentru noul proprietar, rosu pentru transportator/mijlocitori de afaceri cu animale vii, negru pentru medicul veterinar împuternicit si verde pentru vechiul proprietar.

 

* Se va bifa situatia în care se găseste cel care preia animalele din exploatatia sursă. Dacă se bifeaz㠓Mijlocitor de afaceri cu animale vii”, nu este necesară completarea la iesirea din exploatatia sursă a exploatatiei de destinatie, aceasta urmând a fi completată la încheierea intermedierii, când se cunoaste exploatatia de destinatie.

** Dacă exploatatia de destinatie este un abator, târg sau expozitie de animale, atunci la completarea datelor exploatatiei de destinatie se va bifa căsuta cu indicatia “Abator” sau” Târg” sau “Expozitie de animale”, după caz.

 

Informatii ce se tipăresc pe verso:

La miscarea animalelor între două exploatatii, proprietarii/detinătorii animalelor au următoarele obligatii:

1. În termen de 7 zile de la achizitionarea sau încredintarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine si suine, proprietarul exploatatiei sau detinătorul animalelor notifică prezenta animalelor în exploatatie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

2. În cazul vânzării animalelor, cu exceptia suinelor, direct din exploatatia nonprofesională către o exploatatie comercială sau un mijlocitor de afaceri pentru animale vii, detinătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit exemplarul negru al documentului de miscare completat si semnat de detinător la predarea animalelor către noii detinători.

3. În cazul cumpărării animalelor de la o exploatatie comercială sau mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul detinător păstrează si arhivează în registrul exploatatiei exemplarul albastru al documentului de miscare si predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al acestui document în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploatatie.

4. Pentru animalele din specia bovine, noul detinător de animale are obligatia de a solicita înregistrarea miscării si în pasaportul bovinei, în cazul în care această miscare are ca rezultat schimbarea detinătorului sau a exploatatiei.

5. În cazul în care animalul care a iesit către exploatatii de tip târguri de animale vii, baze de achizitii pentru animale vii sau expozitii de animale s-a întors în exploatatia de origine, detinătorul acestuia are obligatia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de miscare.

6. Proprietarul exploatatiei are obligatia de a retine, de a păstra si de a arhiva în registrul exploatatiei exemplarele verzi si albastre ale documentelor de miscare pentru animalele care au fost si/sau sunt în exploatatie, după caz.

7. În vederea monitorizării miscării animalelor, detinătorul acestora are obligatia de a prezenta organelor de control si inspectie sanitar-veterinară documentele de însotire a animalelor pe parcursul miscării acestora.

8. În cazul în care încredintarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de miscare va fi completat codul de înregistrare al acestuia.

Proprietarii exploatatiilor de suine de tip A sau proprietarii exploatatiilor nonprofesionale de suine, când achizitionează suine provenite din exploatatiile comerciale industriale, identificate cu cod de marcare al exploatatiei, au obligatia să notifice acest lucru medicului veterinar de liberă practică împuternicit, solicitând totodată identificarea animalelor cu crotalii imprimate cu coduri unice individuale si înregistrarea lor în Baza natională de date.

 


ANEXA Nr. .............................

la Documentul de miscare cu seria............si nr. ........................

 

Nr. crt.

Cod de identificare

Nr. crt.

Cod de identificare

Nr. crt.

Cod de identificare

Nr. crt.

Cod de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura detinătorului .......................

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 230 din 14 octombrie 2010

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 949 din 23 noiembrie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010

În temeiul art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri si de persoane, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 168/2010, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul transporturilor si infrastructurii emit următorul ordin:

Art. I. - Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de înmatriculare si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

“(6) în cazul în care politistii rutieri aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a unui vehicul, în lipsa inspectorilor de trafic, conform prevederilor art. 62 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, acestia notifică acest fapt, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, ARR. La notificare se anexează, în copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei si certificatul de înmatriculare a vehiculului al cărui drept de utilizare a fost suspendat.

(7) în cazul în care măsura suspendării dreptului de utilizare se prelungeste pentru o perioadă de încă 6 luni, inspectoratul judetean de politie sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutieră pe raza căruia/căreia este înmatriculat autovehiculul notifică detinătorului înscris în certificatul de înmatriculare măsura prelungirii suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 3.

(8) Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului în cazul în care, în cel mult 12 luni de la încetarea măsurii de suspendare, aplicată pentru acelasi autovehicul, săvârseste o faptă pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului. Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutieră pe raza căruia/căreia este înmatriculat autovehiculul notifică detinătorului înscris în certificatul de înmatriculare măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 4.”

2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) La expirarea termenului de suspendare, certificatul de înmatriculare si plăcutele cu numărul de înmatriculare retinute se transmit directiei rutiere.”

3. Articolul 9 se abrogă.

4. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Anexele nr. 1a)-1d) si 2-4 fac parte integrantă din prezentele proceduri.”

5. Anexele nr. 1a) - 1d) si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1a)-1d) si 2.

6. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 si 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 si 4.

Art. II. - Anexele nr. 1a)-1d) si 2-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii

Anca Daniela Boagiu


ANEXA Nr. 1a)

{Anexa nr. 1a) la proceduri]

 

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

Agentia ARR..........................

 

PROCES-VERBAL

de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare

Seria ....... nr. ..............

În ziua ................................., luna .........................., anul ................., locul ........................, localitatea ...................................., judetul (sectorul) ........................................................................................,

subsemnatul, ........................................................, în calitate de ............................... la Autoritatea Rutieră Română - ARR- Agentia ....................................................., legitimatia de control nr. .............., în temeiul art. .............. din ..............................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ...................... pentru o perioadă de 6 luni, drept care

am procedat la retinerea următoarelor:

 DA / NU Certificatul de înmatriculare nr. ........................................................ al vehiculului ................................................. (marca) nr. .............................; sau Dovada seria ................. nr. .................... din data de ........................................., detinător ..............................................................

Certificatul de înmatriculare nu a fost retinut deoarece ........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare ................................................, deoarece nu s-a făcut dovada detinerii .................................................................................................................., fapt constatat si sanctionat prin Procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventională seria .................nr. .......................... din data de: ziua ..................... luna ................ anul ........................

Starea plăcutelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcutele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ......................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de

constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială este înmatriculat vehiculul.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcutele cu numărul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contraventionale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contraventionale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungeste pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanta de contencios administrativ în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare au fost retinute constituie infractiune, prevăzută si pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura inspectorului

...................................

Semnătura de primire a unui exemplar din prezentul proces-verbal

...................................

Data...............................


 

ANEXA Nr. 1b)

[Anexa nr. 1b) la proceduri]

 

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

 

PROCES-VERBAL

de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare

 

Anul ................., luna ................, ziua ............, locul ..................................................., localitatea ...................................., judetul (sectorul) .........................................................

Gradul .........................., numele ........................... prenumele ........................................., din cadrul ....................................., în temeiul art. ................................ din ..................... .........................................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ................. pentru o perioadă de 6 luni, drept care am procedat la retinerea următoarelor:

 DA / NU Certificatul de înmatriculare nr. .......................................................... al vehiculului ......................................... (marca) nr. ..........................; sau Dovada seria ................... nr. ........................... din data de .................................................., detinător ..................................................................

Certificatul de înmatriculare nu a fost retinut deoarece ........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare ............................................................................, deoarece nu s-a făcut dovada detinerii ....................................................... ............................................................., fapt constatat si sanctionat prin Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria .................................. nr. ........................ din data de: ziua ................. luna .................... anul ......................

Starea plăcutelor cu numărul de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcutele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ......................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat .........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de

constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială este înmatriculat vehiculul.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcutele cu numărul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contraventionale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contraventionale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungeste pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanta de contencios administrativ în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare au fost retinute constituie infractiune, prevăzută si pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura politistului

....................................................

Semnătura conducătorului auto/contravenientului

.....................................................


 

ANEXA Nr. 1c)

[Anexa nr. 1c) la proceduri]

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

Agentia ARR..........................

 

PROCES-VERBAL de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare

Seria.......nr...............

(autovehicul înmatriculat în alt stat)

 

În ziua ............, luna ..............................., anul ................., locul ................................., localitatea ...................................., judetul (sectorul) ...................................... .................................................,

subsemnatul, .............................................................., în calitate de ............................... la Autoritatea Rutieră Română - ARR- Agentia ........................................, legitimatia de control nr. .............., în temeiul art. ............. din ............................................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ............................. pentru o perioadă de 6 luni, drept care am procedat la retinerea următoarelor:

 DA / NU Certificatul de înmatriculare nr. .....................................................................al vehiculului................................ (marca) nr.................................; sau Dovada seria............................... nr. ....................................... din data de ..................................., detinător .............................................................................

Certificatul de înmatriculare nu a fost retinut deoarece .........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare ............................................................................................., deoarece nu s-a făcut dovada detinerii .........................................................................................................., fapt constatat si sanctionat prin Procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventională seria .................. nr. .................... din data de: ziua ................. luna ................anul ......................

Starea plăcutelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcutele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate .....................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de

constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială a fost constatată fapta.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcutele cu numărul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contraventionale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contraventionale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungeste pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanta de contencios administrativ în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare au fost retinute constituie infractiune, prevăzută si pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura inspectorului

.........................................

Semnătura de primire a unui exemplar din prezentul proces-verbal

...........................................

Data..............................

 


ANEXA Nr. 1d)

[Anexa nr. 1d) la proceduri]

 

- Model -

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

 

PROCES-VERBAL

de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare

(autovehicul înmatriculat în alt stat)

 

Anul ................., luna ................, ziua ............, locul ..........................................., localitatea .....................................Judetul (sectorul) ..................................................

Gradul .........................., numele ........................... prenumele ........................................., din cadrul ....................................., în temeiul art. ................................ din ....................................................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ...................................., pentru o perioadă de 6 luni, drept care am procedat la retinerea următoarelor:

 DA / NU Certificatul de înmatriculare nr. .......................................... al vehiculului ......................................................... (marca) nr. ..........................; sau Dovada seria ................... nr. .......................... din data de .........................., detinător .............................................................................

Certificatul de înmatriculare nu a fost retinut deoarece ........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare .............................................., deoarece nu s-a făcut dovada detinerii .................................................................., fapt constatat si sanctionat prin Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria .................................. nr. ........................din data de: ziua ................. luna .................... anul ...........................

Starea plăcutelor cu numărul de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcutele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ......................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ........................................................................................................

Plăcutele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială a fost constatată fapta.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcutele cu numărul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contraventionale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contraventionale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungeste pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanta de contencios administrativ în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare au fost retinute constituie infractiune, prevăzută si pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Semnătura politistului

.........................................

Semnătura conducătorului auto/contravenientului

.........................................


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la proceduri)

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

 

NOTIFICARE privind suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului

data.............................

 

Către ............................................., cu domiciliul/sediul în ..........................................., str. ............................. nr. ................., bl. ......, sc. ........., ap. .............. Judetul/sectorul ......................

Vă comunicăm faptul că, începând cu data de .................................., dreptul de a utiliza autovehiculul marca ......................................., cu numărul de înmatriculare ..............................................., este suspendat în conformitate cu prevederile art. ................. din ................................., prin retinerea certificatului si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare, pentru o perioadă de 6 luni.

Măsura a fost dispusă de ..........................................................., ca urmare a nerespectării prevederilor legale prevăzute de .................................................................., de către ....................................................., la data de ............................................

Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcutele cu numărul de înmatriculare si certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contraventionale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contraventionale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungeste pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanta de contencios administrativ în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Certificatul de înmatriculare si plăcutele cu numărul de înmatriculare se află la Brigada rutieră/Serviciul rutier din cadrul

 

Seful Serviciului rutier/Brigăzii rutiere,

.........................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la proceduri)

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

NOTIFICARE

privind prelungirea suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului

data .............................

 

Către ................................................................................................................, cu domiciliul/sediul în ............................................, str. .................................................. nr. .................., bl.. ......................., sc. .............., ap. .............., judetul/sectorul ......................

Vă comunicăm faptul că, începând cu data de .................................., măsura de suspendare a dreptului de utilizare, prin retinerea plăcutelor cu numărul de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare a autovehiculului marca ........................................................, cu numărul de înmatriculare .................................................., se prelungeste pentru încă 6 luni în conformitate cu prevederile art. .................................. din .....................................................

Suspendarea dreptului de a utiliza vehiculul încetează, la cerere, la data prezentării dovezii achitării amenzii contraventionale, stabilită prin Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ....................... nr. ...........................................

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanta de contencios administrativ în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Certificatul de înmatriculare si plăcutele cu numărul de înmatriculare se află la Brigada rutieră/Serviciul rutier din cadrul

 

Seful Serviciului rutier/Brigăzii rutiere,

.........................................


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la proceduri)

 

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

NOTIFICARE

privind suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului

data.............................

 

Către ...................................................................................................., cu domiciliul/sediul în ............................................, str. .................................................. nr. .................., bl. ........................, sc. .............., ap. ..............Judetul/sectorul ......................

Vă comunicăm faptul că, începând cu data de .................................., dreptul de a utiliza autovehiculul marca ........................................................, cu numărul de înmatriculare ..........................................., este suspendat în conformitate cu prevederile art. ................. din ..................................................., prin retinerea certificatului si a plăcutelor cu numărul de înmatriculare, pentru o perioadă de 6 luni.

Măsura a fost dispusă de ....................................................................., ca urmare a nerespectării prevederilor legale prevăzute de ................................................................, de către ....................................................................................................., la data de .................................................................................................

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanta de contencios administrativ în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Certificatul de înmatriculare si plăcutele cu numărul de înmatriculare se află la Brigada rutieră/Serviciul rutier din cadrul

 

Seful Serviciului rutier/Brigăzii rutiere,

.........................................

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de constructie avizate

 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) si (5) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. 1. -Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare în vederea eliberării autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de constructie avizate, sunt de:

a) 1 leu/m2 suprafată desfăsurată pentru clădiri cu destinatia de locuintă, sănătate, învătământ sau cultură, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodăresti, cu exceptia acelor anexe care sunt folosite pentru activităti economice;

b) 5 lei/m2 suprafată desfăsurată pentru clădiri si/sau anexe gospodăresti în care se desfăsoară activităti economice.

Art. 2. -Veniturile obtinute din încasarea tarifelor prevăzute la art. 1 se gestionează în regim extrabugetar, în conditiile legii, exclusiv pentru actiuni, proiecte si programe în domeniul monumentelor istorice.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 2.664.

 


ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 8 martie 2007, definitivă la 8 iunie 2007,

în Cauza Florescu împotriva României

 

(Cererea nr. 41.857/02)

în Cauza Florescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: B.M. Zupancic, presedinte, J. Hedigan, C. Bîrsan, E. Fura-Sandstrom, A. Gyulumyan, David Thor Bjorgvinsson, I. Ziemele, judecători, si S. Naismith, grefier adjunct de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 15 februarie 2007, pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 41.857/02) îndreptată împotriva României, prin care un cetătean al acestui stat, domnul Octavian Florescu (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 20 noiembrie 2002, în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamantul este reprezentat de doamna M. Nurciu, avocată în Bucuresti. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agenta sa, doamna B. Rămăscanu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. La data de 23 noiembrie 2005, Curtea a hotărât să îi comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3 din Conventie, Curtea a hotărât să se analizeze în acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.

4. Atât reclamantul, cât si Guvernul au depus observatii scrise pe fondul cauzei (art. 59 § 1 din Regulament).

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

5. Reclamantul s-a născut în anul 1932 si locuieste în Atena.

6. În anul 1934, părintii reclamantului, functionari la momentul respectiv, au cumpărat un imobil împreună cu terenul aferent, bun situat în str. Tămăsoaia nr. 3 din Bucuresti. În anul 1981, tatăl reclamantului a decedat. În anul 1985, reclamantul si mama sa s-au hotărât să emigreze în Grecia. La data de 16 aprilie 1985, invocând Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situatiei unor bunuri, statul a confiscat imobilul mentionat mai sus.

7. Printr-un contract de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1997 în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, statul, prin intermediul unei societăti care administra bunurile imobiliare ale statului, le-a vândut bunul sotilor B., care îl ocupau în calitate de chiriasi.

8. La data de 18 mai 1999, reclamantul si mama sa au introdus în fata Tribunalului Bucuresti o actiune în revendicare imobiliară îndreptată împotriva Primăriei Bucuresti, a societătii care administra bunurile imobiliare ale statului si împotriva tertilor cumpărători. Ei au cerut instantei să constate nulitatea deciziei de confiscare a bunului si a contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu sotii B. În fine, acestia solicitau restituirea în natură a bunului aflat în litigiu. Reclamantul si mama sa sustineau că, din cauza conditiilor grele de viată si a presiunilor exercitate împotriva familiei lor, au fost obligati să emigreze. Pentru a solicita anularea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect bunul în litigiu, acestia au arătat că Legea nr. 112/1995 nu se referea la imobilul în cauză si că o vânzare efectuată în baza acestei legi era ilegală.

9. La data de 30 septembrie 1999, tertii cumpărători au depus o cerere reconventională, în constatarea calitătii lor de proprietari ai bunului. Acestia au formulat si o cerere în garantie referitoare la vânzătorul bunului, si anume Primăria Bucuresti. Sotii B. au afirmat că detin proprietatea bunului imobil din anul 1990, în urma unui schimb de locuinte realizat de comun acord cu reclamantul si cu mama acestuia. În fine, ei se prevalau de buna lor credintă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

10. La data de 2 mai 2001, după mai multe trimiteri ale cauzei pe motive de competentă, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a constatat nulitatea deciziei de confiscare a bunului, considerând-o ilegală, având în vedere că reclamantii fuseseră obligati să îsi cedeze proprietatea înainte de a părăsi tara, ceea ce Ie-a viciat consimtământul. Instanta a adăugat că decizia de confiscare era contrară prevederilor Constitutiei din 1965, statul neputând să se prevaleze de un titlu de proprietate valabil asupra bunului. Instanta, făcând aplicarea principiului bona fide praesumitur, a respins cererea de anulare a contractului de vânzare-cumpărare pe motiv că reclamantul si mama sa nu au făcut dovada relei-credinte a părtilor din respectivul contract. Primăria Bucuresti, precum si reclamantul si mama acestuia au introdus apel împotriva acestei sentinte.

11. Prin Decizia din data de 29 noiembrie 2001, Tribunalul Bucuresti a respins apelul reclamantului si al mamei sale, a admis apelul primăriei, a anulat sentinta si, pe fond, a respins actiunea reclamantului ca neîntemeiată. Tribunalul a statuat că instantele nu erau competente ratione temporis să analizeze constitutionalitatea Decretului nr. 223/1974 din perspectiva noii Constitutii din 1991, deoarece decretul respectiv fusese adoptat în perioada de valabilitate a Constitutiei din 1965. Prin urmare, tribunalul a statuat că titlul statului asupra bunului revendicat era legal. La data de 21 decembrie 2001, mama reclamantului a decedat.

12. Reclamantul a formulat recurs împotriva acestei decizii, sustinând că confiscarea bunului său fusese contrară prevederilor din Codul civil si din Constitutie ce reglementau respectarea dreptului de proprietate si că, prin urmare, posesia bunului de către stat nu era întemeiată pe niciun titlu valabil. În ceea ce priveste valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare, reclamantul sustinea că statul vânduse un bun ce nu îi mai apartinea, ceea ce dovedea, după părerea sa, reaua-credintă a părtilor.

13. Prin Decizia din data de 29 mai 2002, Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul reclamantului si a respins apelul primăriei. Astfel, Sentinta pronuntată la data de 2 mai 2001 de Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a fost confirmată.

14. Conform afirmatiilor Guvernului, în anul 2002, reclamantul a depus o cerere de despăgubire în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Printr-o decizie administrativă din data de 19 iunie 2006, Primăria Bucuresti a respins cererea reclamantului ca tardivă. Copia deciziei respective a fost depusă la dosar.

II. Dreptul si practica internă pertinente

15. Prevederile legale si jurisprudenta internă relevante sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României ([MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin si altii împotriva României (nr. 57.001/00, §§ 19-26, 21 iulie 2005), Păduraru împotriva României (nr. 63.252/00, §§ 38-53, 1 decembrie 2005) si Sebastian Taub împotriva României (nr. 58.612/00, §§ 36-37, 12 octombrie 2006).

16. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, care modifică Legea nr. 10/2001, prevede că despăgubirea la care vor avea dreptul persoanele care nu obtin restituirea imobilului nationalizat si al cărei cuantum va fi fixat în urma unei proceduri administrative de către o comisie centrală este constituită dintr-o participare la un organism de plasament în valori mobiliare organizat sub forma unei societăti pe actiuni (Proprietatea). În principiu, beneficiarii unei astfel de despăgubiri vor primi titluri de valoare ce vor fi transformate în actiuni odată ce Proprietatea va fi cotată la bursă. Pe de altă parte, art. 3 din legea mentionată mai sus precizează că titlurile de valoare nu pot fi vândute înainte de conversia lor în actiuni.

17. La data de 29 decembrie 2005, Proprietatea a fost înscrisă la Registrul Comertului din Bucuresti. Pentru ca titlurile de valoare să poată fi convertite în actiuni emise de Proprietatea si ca aceste actiuni să poată face apoi obiectul unor tranzactii pe piata financiară, în primul rând trebuie urmată procedura de aprobare de către Consiliul National al Valorilor Mobiliare (CNVM). Intrarea sa efectivă pe bursă ar fi prevăzută, conform ultimelor informatii, pentru lunile iunie-iulie 2007.

18. Prevederile relevante din Decretul nr. 223/1974 sunt următoarele:

 

ARTICOLUL I

“În Republica Socialistă România constructiile si terenurile pot fi detinute în proprietate de către persoanele fizice numai dacă au domiciliul în tară.”

 

ARTICOLUL II

“Persoanele care au făcut cerere de plecare definitivă din tară sunt obligate să înstrăineze, până la data plecării, constructiile aflate în proprietatea lor în Republica Socialistă România, înstrăinarea se va face către stat, care va prelua aceste bunuri. (...) Constructiile apartinând persoanelor care au plecat în mod fraudulos din tară sau care, fiind plecate în străinătate, nu s-au înapoiat la expirarea termenului stabilit pentru înapoierea în tară trec fără plată în proprietatea statului (...).”

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1

19. Invocând art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantul se plânge de faptul că ar fi suferit o încălcare a dreptului său la respectarea bunurilor sale din cauza Sentintei din 2 mai 2001 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, confirmată prin Decizia din data de 29 mai 2002 a Curtii de Apel Bucuresti. El sustine că această sentintă a validat vânzarea de către stat a bunului aflat în litigiu, desi aceeasi instantă constatase ilegalitatea confiscării bunului. Art. 1 din Protocolul nr. 1 prevede următoarele:

“Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”

A. Asupra admisibilitătii

20. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. Mai mult, aceasta observă că nu este lovit de niciun motiv de inadmisibilitate si, prin urmare, îl declară admisibil.

B. Asupra fondului

21. Guvernul consideră că reclamantul putea obtine o despăgubire în baza Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2005, ceea ce corespunde cerintelor art. 1 din Protocolul nr. 1. El consideră că în situatii complexe cum este cea de fată, în care prevederile legislative au un impact economic asupra întregii tări, autoritătile nationale trebuie să beneficieze de o putere discretionară nu numai pentru a alege măsurile menite să garanteze respectarea drepturilor patrimoniale, ci si pentru a-si acorda timpul necesar implementării lor. Guvernul arată că ultima reformă în materie, si anume Legea nr. 247/2005, stabileste principiul acordării unor despăgubiri echitabile si neplafonate, stabilite printr-o decizie a comisiei administrative centrale pe baza unei expertize, si accelerează procedura de restituire sau de despăgubire. Această lege prevede că, în cazul în care restituirea imobilului nu este posibilă, despăgubirea se va face prin emiterea de titluri de participare la un organism colectiv de valori mobiliare (Proprietatea), la nivelul valorii bunului, stabilită prin expertiză. Conform afirmatiilor Guvernului, noul mecanism instituit prin Legea nr. 247/2005 asigură o despăgubire efectivă, conformă cu cerintele Conventiei.

22. Citând cauzele Jahn si altii împotriva Germaniei ([MC], nr. 46.720/99, 72.203/01 si 72.552/01, CEDO 2005-...) si Broniowski împotriva Poloniei ([MC], nr. 31.443/96, CEDO 2004-V), Guvernul consideră că, în orice caz, o eventuală întârziere în acordarea unei despăgubiri, în contextul unei despăgubiri neplafonate, nu distruge justul echilibru ce trebuie păstrat între protectia proprietătii indivizilor si cerintele interesului general si nu obligă reclamantul să suporte o sarcină excesivă.

23. Guvernul consideră că o eventuală întârziere în acordarea despăgubirilor nu este de natură să distrugă justul echilibru dintre protectia dreptului de proprietate si cerintele interesului general.

24. Reclamantul contestă argumentul Guvernului. El reaminteste că Decizia din data de 29 mai 2002 pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti a constatat ilegalitatea confiscării bunului său, confirmând vânzarea aceluiasi bun către chiriasi. Conform afirmatiilor sale, această solutie este contradictorie, deoarece instantele interne au confirmat vânzarea de către stat a unui bun asupra căruia acesta nu detinea un titlu de proprietate valabil.

25. Curtea observă că reclamantul a obtinut o hotărâre definitivă ce constată nulitatea deciziei de confiscare a bunului, în ciuda acestei constatări, instantele interne au refuzat să anuleze contractul de vânzare-cumpărare care avea ca obiect acelasi bun, pe motiv că reclamantul nu făcuse dovada relei-credinte a părtilor din respectivul contract (paragraful 10 de mai sus).

26. Curtea consideră că constatarea ilegalitătii confiscării bunului, precum si lipsa de titlu al statului asupra aceluiasi bun au ca efect recunoasterea, indirectă si cu efect retroactiv, a dreptului de proprietate al reclamantului asupra bunului său. În plus, Curtea constată că acest drept nu era revocabil si nici nu a fost contestat sau infirmat până în prezent.

27. Având în vedere aceste elemente si tinând cont de jurisprudenta recentă, Curtea constată că în spetă problema existentei unui bun nu poate fi pusă la îndoială (conform, mutatis mutandis, Sebastian Taub împotriva României, mentionată mai sus, §§ 36 si 37).

28. Curtea reaminteste că a statuat deja că vânzarea de către stat a bunului altcuiva către terti, chiar dacă este anterioară confirmării definitive în justitie a dreptului de proprietate al altcuiva si chiar dacă tertii erau de bună-credintă, reprezintă o privare de bunuri. O astfel de privare, combinată cu lipsa totală de despăgubire, este contrară art. 1 din Protocolul nr. 1 (Străin, mentionată mai sus, §§ 39, 43 si 59).

29. Pe deasupra, Curtea a mai constatat într-o altă cauză că statul îsi încălcase obligatia pozitivă de a reactiona în timp util si cu coerentă în fata chestiunii de interes general pe care o constituie restituirea sau vânzarea imobilelor intrate în posesia sa în baza decretelor de nationalizare. Aceasta a considerat că incertitudinea generală astfel creată s-a repercutat asupra reclamantului, care s-a văzut în imposibilitatea de a recupera totalitatea bunului său, desi dispunea de o decizie definitivă care condamna statul să i-l restituie (Păduraru, mentionată mai sus, § 112).

30. În spetă, Curtea nu distinge niciun motiv de a se abate de la jurisprudenta mentionată mai sus, situatia de fapt fiind aproximativ aceeasi. În cauza de fată, după exemplul Cauzei Păduraru, citată mai sus, terte persoane au devenit proprietari după ce dreptul de proprietate al reclamantului asupra bunului a făcut obiectul unei confirmări definitive. Si, cum s-a întâmplat în Cauza Străin, mentionată mai sus, reclamantul în spetă a fost recunoscut ca proprietar legitim, instantele constatând ilegalitatea confiscării, precum si lipsa unui titlu detinut de stat.

31. Curtea observă că vânzarea bunului reclamantului în temeiul Legii nr. 112/1995 îl împiedică să îsi exercite dreptul de proprietate si că nu i-a fost acordată nicio despăgubire pentru această privare.

32. Curtea mai observă că cererea reclamantului, depusă în aplicarea Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2005, a fost respinsă ca tardivă. În orice caz, Curtea observă că Proprietatea nu functionează în prezent într-un mod susceptibil să ducă la acordarea efectivă a unei despăgubiri reclamantului. Pe deasupra, nici Legea nr. 10/2001, nici Legea nr. 247/2005 care o modifică nu iau în considerare prejudiciul suferit din cauza lipsei prelungite a unei despăgubiri de către persoanele care, ca si reclamantul, au fost private de bunurile lor.

33. Prin urmare, Curtea consideră că faptul că reclamantul a fost privat de dreptul de proprietate asupra bunului său, combinat cu lipsa totală de despăgubire de mai mult de 4 ani, l-a făcut să sufere o povară disproportionată si excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor sale, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1.

Prin urmare, în spetă a avut loc încălcarea acestei prevederi.

II. Asupra celorlalte pretinse încălcări

34. Reclamantul sustine că a avut loc o încălcare a dreptului său la libera circulatie, deoarece în anul 1985, înainte de a emigra, a fost obligat să îsi cedeze proprietatea în favoarea statului, măsură ce îi încălca dreptul de a circula liber (art. 2 din Protocolul nr. 4). În fine, reclamantul consideră că faptul că autoritătile i-au confiscat pasaportul si l-au obligat să renunte la cetătenia română înainte de a părăsi România constituie o expulzare contrară art. 3 din Protocolul nr. 4.

35. Curtea observă că faptele pretinse datează din 16 aprilie 1985, data confiscării bunului reclamantului, adică înainte de 20 iunie 1994, data ratificării Conventiei de către România.

36. Rezultă că aceste capete de cerere sunt incompatibile ratione temporis cu prevederile Conventiei în sensul art. 35 § 3 si trebuie respinse în aplicarea art. 35 § 4.

III. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

37. Conform art. 41 din Conventie:

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

38. În principal, reclamantul solicită restituirea bunului în discutie. Conform primului raport de expertiză întocmit în luna mai 2006, valoarea comercială a casei, precum si a terenului aferent ar fi de 87.377 euro (EUR). Reclamantul a depus un al doilea raport de expertiză, întocmit în luna septembrie 2006 si care precizează o valoare de piată de 107.000 EUR. Pentru lipsa de folosintă, acesta solicită suma de 248.200 EUR, pe care o detaliază după cum urmează: 124.100 EUR pentru perioada scursă între 1985 si 2006, 12.000 EUR între 1985 si 1997,5.000 EUR între 1997 si 2002, precum si 107.100 EUR din luna mai 2002 până astăzi. În fine, el solicită suma de 100.000 EUR pentru prejudiciul moral.

39. Guvernul consideră că valoarea de piată a bunului este de 42.696 EUR. În acest sens, furnizează opinia unui expert imobiliar. În ceea ce priveste suma reprezentând lipsa de câstig, acesta consideră că, în principiu, Curtea nu ar trebui să speculeze cu privire la posibilitatea si randamentul unei închirieri a casei în discutie si invocă jurisprudenta Buzatu împotriva României (nr. 34.642, § 18, 27 ianuarie 2005). În ceea ce priveste prejudiciul moral, acesta afirmă că hotărârea ar putea constitui, în sine, o reparatie satisfăcătoare a prejudiciului moral suferit.

40. În observatiile sale trimise ca răspuns, reclamantul contestă rezultatul opiniei trimise de expertul Guvernului si afirmă că această casă se află în centrul orasului Bucuresti, că valoarea sa este mai mare decât cea luată în considerare de expertiza realizată la cererea Guvernului.

41. În circumstantele spetei, Curtea consideră că restituirea casei situate în str. Tămăsoaia nr. 3 din Bucuresti si a terenului aferent l-ar repune pe reclamant, pe cât posibil, într-o situatie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă cerintele art. 1 din Protocolul nr. 1 nu ar fi fost încălcate. În cazul în care statul pârât nu procedează la această restituire într-un termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, Curtea hotărăste ca statul pârât să îi plătească reclamantului, ca daune materiale, o sumă corespunzătoare cu valoarea actuală a bunului.

42. În acest sens, Curtea observă cu interes că Legea nr. 247/2005, care modifică Legea nr. 10/2001 referitoare la restituirea bunurilor nationalizate atât legal, cât si ilegal, intrată în vigoare la data de 19 iulie 2005, aplică principiile exprimate în jurisprudenta internatională, judiciară sau arbitrală, referitoare la reparatiile datorate în caz de acte ilicite si confirmate în mod constant chiar de Curte în jurisprudenta sa referitoare la privările ilegale sau de facto [Papamichalopoulos împotriva Greciei (reparatie echitabilă), Hotărârea din 31 octombrie 1995, seria A nr. 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani împotriva Italiei, Hotărârea din 7 august 1996, Culegere de hotărâri si decizii 1996-IV, p. 1078, § 49, si Brumărescu împotriva României (reparatie echitabilă), mentionată mai sus, §§ 22 si 23].

43. Într-adevăr, noua lege califică drept abuzive nationalizările operate de regimul comunist si prevede obligatia de restituire a unui bun scos din patrimoniul unei persoane în urma unei astfel de privări.

În cazul în care restituirea este imposibilă, de exemplu din cauza vânzării bunului către un tert de bună-credintă, legea acordă o despăgubire egală cu valoarea de piată a bunului în momentul acordării (titlul I sectiunea I art. 1, 16 si 43 din lege).

44. Curtea observă că opinia trimisă de expertul Guvernului este întemeiată pe o valoare ipotetică, având în vedere că expertul nu a vizitat bunul. Tinând cont de expertiza furnizată de reclamant, precum si de informatiile de care dispune Curtea cu privire la preturile de pe piata imobiliară locală, aceasta estimează că valoarea de piată actuală a bunului este de 70.000 EUR.

45. Prin urmare, statuând în echitate, asa cum prevede art. 41 din Conventie, Curtea îi alocă reclamantului suma de 70.000 EUR.

46. Pe deasupra, Curtea consideră că evenimentele în cauză au adus grave atingeri dreptului reclamantului la respectarea bunului său, pentru care suma de 5.000 EUR reprezintă o reparatie echitabilă a prejudiciului moral suferit.

47. În ceea ce priveste sumele solicitate pentru privarea de proprietate suferită, Curtea nu poate specula cu privire la posibilitatea si randamentul unei închirieri a apartamentului în discutie (Buzatu împotriva României, nr. 34.642/97, § 18, 27 ianuarie 2005).

B. Cheltuieli de judecată

48. În ceea ce priveste cheltuielile de judecată, reclamantul solicită suma de 7.938,49 EUR, pe care o detaliază după cum urmează: 6.257 EUR pentru cheltuielile de judecată legate de procedura internă, 551 EUR pentru cheltuielile de transport, 627,49 EUR pentru cheltuielile de curierat, 20 EUR pentru cheltuieli suportate în legătură cu executorul judecătoresc, 3 EUR pentru cheltuieli administrative, 240 EUR pentru cheltuieli de traducere, precum si 240 EUR pentru expertiza tehnică imobiliară.

49. Guvernul nu se opune rambursării cheltuielilor, cu conditia să fie justificate, necesare si rezonabile.

50. În conformitate cu jurisprudenta Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil.

În spetă si tinând cont de elementele dovedite, aflate în posesia sa, si de criteriile mentionate mai sus, Curtea consideră rezonabilă suma de 7.000 EUR, cu toate cheltuielile incluse, si i-o acordă reclamantului.

C. Dobânzi moratorii

51. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveste capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 si inadmisibilă în rest;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1;

3. hotărăste:

a) ca statul pârât să îi restituie reclamantului casa situată în str. Tămăsoaia nr. 3 din Bucuresti, precum si terenul aferent, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Conventie;

b) ca, în lipsa acestei restituiri, statul pârât să îi plătească reclamantului, în acelasi termen de 3 luni, suma de 70.000 EUR (saptezeci mii euro), pentru prejudiciul material, plus orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

c) ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în acelasi termen de 3 luni, următoarele sume:

(i) 5.000 EUR (cinci mii euro) pentru prejudiciul moral;

(ii) 7.000 EUR (sapte mii euro) pentru cheltuielile de judecată;

d) ca sumele respective să fie convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii;

e) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

4. respinge cererea de reparatie echitabilă în rest.

Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 8 martie 2007 în aplicarea art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Stanley Naismith,

grefier adjunct


RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 299, în loc de: “Andronache V. Vasile”se va citi: “Andronache N. Vasile”;

- în anexă, la nr. crt. 6984, în loc de: “Minca M. Marin” se va citi: “Mîinea N. Marin”.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.