MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 806/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 806         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 decembrie 2010

 

SUMAR


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

248. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

           

939. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 271(85) a Comitetului securitătii maritime din 4 decembrie 2008

 

940. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 2 la Rezolutia MSC.269(85) a Comitetului securitătii maritime din 4 decembrie 2008

 

2.748/2.545. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

40. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2010

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Referatul Directiei generale buget-finante si fonduri europene nr. 248 din 1 noiembrie 2010 de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2010.

Nr. 248.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI - ICPA BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program

2010

A

0

1

I VENITURI TOTALE, din care:

01

8.466

1 VENITURI DIN EXPLOATARE

02

8.416

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

8.406

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

10

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

 

2 VENITURI FINANCIARE

06

50

3 VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

8.436

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

8.436

a) Bunuri si servicii

10

1.576

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.920

- cheltuieli cu salariile

12

3.637

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

93

- drepturile salariale ale directorului general

14

161

- contributii de asigurări sociale de stat

15

756

- contributii de asigurări de somaj

16

18

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

189

- contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

10

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

30

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

9

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

271

- tichete de masa

23

253

- deplasări, detasări

24

18

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

960

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal

29

19

h) Alte cheltuieli

30

960

2 Cheltuieli financiare, din care:

31

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

- alte cheltuieli financiare

33

0

3 Cheltuieli extraordinare

34

0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

30

IV IMPOZITUL PE PROFIT

36

5

V REZULTATUL NET

37

25

VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

0


VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

25

a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea

40

5

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

15

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru

 

 

finantarea proiectelor

42

5

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

43

200

din care:

 

 

1 Surse proprii

44

200

2 Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3 Credite bancare pentru investitii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4 Alte surse

49

 

IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

200

1 Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

51

200

2 Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1 Venituri totale (rd01)

55

8.466

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd08)

56

8.436

3 Rezultate (+/-) (rd 57 - rd 58)

57

30

4 Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

116

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

98

5 Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna

60

2.451

6 Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoana/luna

61

2.889

7 Rentabilitatea (rd57/rd56*100)

62

0

9 Rata rentabilitătii financiare

 

 

rd 37*100/capital propriu

63

75

10 Plăti restante

64

0

11 Creante de încasat

65

200


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe de nucleu, sunt în sumă de 5.108 mii lei, încheiate până la 18.06.2010, iar cele realizate din contractele încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.116 mii lei.

 


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURA STEFĂNESTI- ARGES

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2010

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

6276

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

6276

a) Venituri din activitatea de bază “

03

2291

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

04

3985

c) Alte venituri din exploatare

05

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

6015

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

6011

a) Bunuri si servicii

10

2189

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2120

- cheltuieli cu salariile

12

1640

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

19

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

70

- contributii de asigurări sociale de stat

15

341

- contributii de asigurări de somaj

16

8

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

85

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

5

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

14

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

4

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

-alte cheltuieli de personal, din care:

22

23

- tichete de masă

23

0

- deplasări, detasări

24

23

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

708

d) Cheltuieli de protocol

26

0

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute la art. 21(3- litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

954

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

4

- cheltuieli privind dobânzile

32

2

- alte cheltuieli financiare

33

2


3, Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

261

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

51

V. REZULTATUL NET

37

210

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

210

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

0

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national,

41

0

o) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

0

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

200

1. Surse proprii

44

200

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

0

3. Credite bancare pentru investitii:

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

200

1. În vestitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

51

200

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

55

6276

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

6015

3. Rezultate (+/-) /rd. 57 - rd. 58)

57

261

4.Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

88

- număr mediu de personal, de cercetare - dezvoltare

59

31

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoana/luna

60

1485

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoana/luna

61

1820

7. Rentabilitatea (rd57/rd56*100)

62

4

Rata rentabilitatii financiare (Rd. 37* 100 / capital propriu)

63

3

10. Plăti restante

64

19000

11. Creante de încasat

65

1300


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.844 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 99 mii lei.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.271(85) a Comitetului securitătii maritime din 4 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.271(85) a Comitetului securitătii maritime din 4 decembrie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 939.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC. 271(85) (adoptată la 4 decembrie 2008)

Adoptarea amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză

(Codul HSC 2000)

 

Comitetul securitătii maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, Rezolutia MSC.97(73) prin care s-a adoptat Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (denumit în continuare Codul HSC 2000), care a devenit obligatoriu conform cap. Xdin Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând si art. VIII(b) si regula X/1.1 din Conventie cu privire la procedura de amendare a Codului HSC 1994,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si cincea sesiune a sa, amendamentele la Codul HSC 2000 propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul HSC 2000, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(v)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2010, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime dintre guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2011 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.


 

ANEXA la Rezolutia MSC.271(85)

 

AMENDAMENTE la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză

(Codul HSC 2000)

 

CAPITOLUL 7

Protectia contra incendiului

 

1. La sfârsitul paragrafului 7.17.1 se adaugă o nouă frază:

“Navele construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2011, cu încăperi de marfă destinate transportului de mărfuri periculoase ambalate, trebuie să îndeplinească cerintele de la 7.13.3, cu exceptia cazului în care se transportă mărfurile periculoase specificate la clasele 6.2 si 7 si mărfurile periculoase în cantităti limitate* si cantitătile exceptate** în conformitate cu tabelele 7.17-1 si 7.17-3, nu mai târziu de data primei inspectii de reînnoire la 1 ianuarie2011 sau după această dată.”


* Se face referire la cap. 3.4 din Codul IMDG.

** Se face referire la cap. 3.5 din Codul IMDG.

 

2. Nota 1 existentă la tabelul 7.17-1 se înlocuieste după cum urmează:

1 Aceste cerinte nu se aplică containerelor închise care transportă mărfuri solide din clasele 4 si 5.1. Pentru mărfurile din clasele 2, 3, 6.1 si 8, care sunt transportate în containere închise, rata de împrospătare a aerului poate fi redusă la cel putin două schimburi de aer pe oră. Pentru mărfurile lichide din clasele 4 si 5.1, care sunt transportate în containere închise, rata de împrospătare a aerului poate fi redusă la cel putin două schimburi de aer pe oră. În sensul acestei cerinte, un recipient mobil este un container închis.”

 

3. Tabelul 7.17-3 existent se înlocuieste după cum urmează:

 

Tabelul*) 7.17-3

 

Aplicarea cerintelor de la 7.17.3 la diferite clase de mărfuri periculoase,

cu exceptia mărfurilor solide periculoase în vrac

 

Clasa/Regula 19

1.1 pana 1.6

1.4 S

2.1

2.2

2.3. inflamabil 20

2.3. neinflamabil

3 FP15< 23ş

3 FP15< 23ş

pana la≤60şC

4.1

4.2

4.3 lichide21

4.3 solide

5.1

5.216

6.1 lichide FP15<23ş

6.1 lichide FP15≥23ş

pana la≤60şC

 

6.1 lichide

6.1 solide

8 lichide

FP15<23ş

8 lichide FP15≥23ş

pana la≤60şC

 

8 lichide

8 solide

9

7.17.11.]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.17.3.1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

7.17.3.1.3

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.17.3.1.4

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.17.3.2

X

-

X

-

X

-

X

-

-

-

X15

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X14

7.17.3.3

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

7.17.3.4.1

-

-

X

-

-

X

X

-

X8

X8

X

X

X8

-

X

X

-

X8

X

X

-

-

X8

7.17.3.4.2

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X14

7.17.3.5

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

X16

X16

-

-

7.17.3.6

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X11

7.17.3.7

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

-

-

-

7.17.3.8

X9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.17.3.9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.17.3.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


*) Tabelul este reprodus în facsimil.

 

8 Această prevedere se aplică dacă “încăperile ventilate mecanic” sunt cerute de Codul IMDG.

9 Mărfurile din această clasă trebuie să fie stivuite la o distantă de 3 m pe orizontală fată de delimitările încăperii de masini, pentru toate cazurile.

10 Se face referire la Codul IMDG.

11 După caz, pentru mărfurile ce urmează a fi transportate.

12 FP înseamnă punctul de aprindere.

13 Conform prevederilor Codului IMDG, se interzice stivuirea mărfurilor periculoase din clasa 5.2 sub punte sau în spatiile ro-ro închise.

14 Se aplică numai mărfurilor periculoase care degajă vapori inflamabili si care sunt incluse în Codul IMDG.

15 Se aplică numai mărfurilor periculoase cu un punct de aprindere mai mic de 23°C incluse în Codul IMDG.

16 Se aplică numai mărfurilor periculoase din categoria 6.1 cu un risc secundar.

17 Se aplică numai mărfurilor periculoase care degajă vapori inflamabili si care sunt incluse în Codul IMDG.

18 Se aplică numai mărfurilor periculoase cu un punct de aprindere mai mic de 23°C incluse în Codul IMDG.

19 Se aplică numai mărfurilor periculoase din categoria 6.1 cu un risc secundar.

20 Conform prevederilor Codului IMDG, se interzice stivuirea sub punte sau în spatiile ro-ro închise a mărfurilor din clasa 2.3 care au risc secundar din clasa 2.1.

21 Conform prevederilor Codului IMDG, se interzice stivuirea sub punte sau în spatiile ro-ro închise a lichidelor din clasa 4.3 cu un punct de aprindere mai mic de 23°C.

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 2 la Rezolutia MSC.269(85) a Comitetului securitătii maritime din 4 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 2 la Rezolutia MSC.269(85) a Comitetului securitătii maritime din 4 decembrie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2010.

Nr. 940.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.269(85) (adoptată la 4 decembrie 2008)

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul securitătii maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

amintind si art. VIII(b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia) referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si cincea sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexele nr. 1 si 2 la prezenta rezolutie;

2. stabileste că, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie:

a) amendamentele din anexa nr. 1 se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010; si

b) amendamentele din anexa nr. 2 se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2010,

În afară de cazul în care înainte de aceste date mai mult de o treime dintre guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie:

a) amendamentele din anexa nr. 1 vor intra în vigoare la 1 iulie 2010; si

b) amendamentele din anexa nr. 2 vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2011, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexelor nr. 1 si 2 tuturor membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.


 

ANEXA Nr. 2 la Rezolutia MSC.269(85)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare,

asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL II-2

Constructie - protectia contra incendiului, detectarea si stingerea incendiului

 

PARTEA A

Generalităti

 

Regula 1 - Aplicare

1. După paragraful 2.3 existent se adaugă un nou paragraf, paragraful 2.4:

“2.4 Următoarele nave, cu încăperi de marfă pentru transportul mărfurilor periculoase ambalate, trebuie să respecte prevederile regulii 19.3, cu exceptia cazului în care se transportă mărfuri periculoase din clasele 6.2 si 7 si mărfuri periculoase în cantitătile limitate* si cantitătile exceptate** în conformitate cu tabelele 19.1 si 19.3, nu mai târziu de data primei inspectii de reînnoire efectuate la 1 ianuarie 2011 sau după această dată:

.1 navele de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 si navele de pasageri construite la 1 septembrie 1984 sau după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2011; si

.2 navele de marfă cu un tonaj brut mai mic de 500 construite la 1 februarie 1992 sau după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2011, si fără a aduce atingere acestor prevederi:

.3 navele de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 si navele de pasageri construite la 1 septembrie 1984 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1986, nu trebuie să respecte prevederile regulii 19.3.3 cu conditia ca acestea să respecte prevederile regulii 54.2.3, asa cum s-au adoptat prin Rezolutia MSd(XLV);

.4 navele de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 si navele de pasageri construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, dar înainte de 1 februarie 1992, nu trebuie să respecte prevederile regulii 19.3.3, cu conditia ca acestea să respecte prevederile regulii 54.2.3, asa cum s-au adoptat prin Rezolutia MSC.6(48);

.5 navele de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 si navele de pasageri construite la 1 septembrie 1984 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998, nu trebuie să respecte prevederile regulilor 19.3.10.1 si 19.3.10.2; si

.6 navele de marfă cu un tonaj brut mai mic de 500 construite la 1 februarie 1992 sau după această dată, dar înainte de 1 iulie 1998, nu trebuie să respecte prevederile regulii 19.3.10.1 si 19.3.10.2.”

 

PARTEA E

Cerinte functionale

 

Regula 16 – Operatiuni

 

2. În paragraful 2.1, referirea la “Codul de reguli practice pentru transportul în sigurantă al mărfurilor solide în vrac” se înlocuieste cu referirea la “Codul maritim international pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC)”.

 

PARTEA G

Cerinte speciale

 

Regula 19 - Transportul mărfurilor periculoase

3. Nota 1 de la tabelul 19.1 se înlocuieste după cum urmează:

1 Nu se aplică containerelor închise care transportă mărfuri solide din clasele 4 si 5.1. Pentru mărfurile din clasele 2, 3, 6.1 si 8 care sunt transportate în containere închise, viteza ventilatiei poate fi redusă până la cel putin două schimburi de aer pe oră. Pentru lichidele din clasele 4 si 5.1 care sunt transportate în containere închise, viteza ventilatiei poate fi redusă până la cel putin două schimburi de aer pe oră. În sensul acestei prevederi, prin tanc portabil se întelege un container închis.”

4. La nota 10 de la tabelul 19.2, cuvintele “Codul de reguli practice pentru transportul în sigurantă al mărfurilor solide în vrac, adoptat prin Rezolutia A.434(XI)” se înlocuiesc cu cuvintele “Codul maritim international pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC)”.


* Se face referire la cap. 3.4 din Codul IMDG. “* Se face referire la cap. 3.5 din Codul IMDG.

 


5. Tabelul 19.3 existent se înlocuieste după cum urmează:

 

Tabelul*) 19.3 - Aplicarea cerintelor pentru diferite clase de mărfuri periculoase exceptând mărfurile periculoase solide în vrac

 

Clasa/Regula 19

1.1 pana 1.6

1.4 S

2.1

2.2

2.3. inflamabil 20

2.3. neinflamabil

3 FP15< 23ş

3 FP15< 23ş

pana la≤60şC

4.1

4.2

4.3 lichide21

4.3 solide

5.1

5.216

6.1 lichide FP15<23ş

6.1 lichide FP15≥23ş

pana la≤60şC

 

6.1 lichide

6.1 solide

8 lichide

FP15<23ş

8 lichide FP15≥23ş

pana la≤60şC

 

8 lichide

8 solide

9

3.1.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

3.1.3

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.4

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

X

-

X

-

X

-

X

-

-

-

X18

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X17

3.3

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

3.4.1

-

-

X

-

-

X

X

-

X11

X11

X

X

X11

-

X

X

-

X11

X

X

-

-

X11

3.4.2

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X17

3.5

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

X16

X16

-

-

3.6

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X14

3.7

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

-

-

-

3.8

X12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.10.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.10.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 


*) Tabelul este reprodus în facsimil.

 

11 Această prevedere se aplică dacă “încăperile ventilate mecanic” sunt cerute de Codul IMDG.

12 Mărfurile din această clasă trebuie să fie stivuite la o distantă de 3 m pe orizontală fată de delimitările încăperii de masini, pentru toate cazurile.

13 Se face referire la Codul IMDG.

14 După caz, pentru mărfurile ce urmează a fi transportate.

15 FP înseamnă punctul de aprindere.

16 Conform prevederilor Codului IMDG, se interzice stivuirea mărfurilor periculoase din clasa 5.2 sub punte sau în spatiile ro-ro închise.

17 Se aplică numai mărfurilor periculoase care degajă vapori inflamabili si care sunt incluse în Codul IMDG.

18 Se aplică numai mărfurilor periculoase cu un punct de aprindere mai mic de 23°C incluse în Codul IMDG.

19 Se aplică numai mărfurilor periculoase din categoria 6.1 cu un risc secundar.

20 Conform prevederilor Codului IMDG, se interzice stivuirea sub punte sau în spatiile ro-ro închise a mărfurilor din clasa 2.3 care au risc secundar din clasa 2.1.

21 Conform prevederilor Codului IMDG, se interzice stivuirea sub punte sau în spatiile ro-ro închise a lichidelor din clasa 4.3 cu un punct de aprindere mai mic de 23°C.

 

6. În paragraful 2.1, după cuvintele “cu exceptia cazului în care se transportă mărfuri periculoase în cantităti limitate” se adaugă următoarele cuvinte: “si cantitătile exceptate”*.

 Se face referire la cap. 3.5 din Codul IMDG.

7. În paragraful 3.4, titlul existent se înlocuieste după cum urmează: “3.4 Instalatia de ventilatie”.

8. Următorul text se adaugă la sfârsitul primei fraze din paragraful 3.6.1: “si trebuie să fie selectate tinând seama de pericolele asociate substantelor chimice ce urmează a fi transportate, precum si de standardele elaborate de Organizatie conform categoriei din care fac parte si stării lor fizice”*.

 

* Pentru mărfurile solide în vrac, îmbrăcămintea de protectie trebuie să respecte prevederile pentru echipament specificate în programele corespunzătoare din Codul IMSBC pentru anumite substante. Pentru mărfurile ambalate, îmbrăcămintea de protectie trebuie să respecte prevederile pentru echipament specificate în procedurile de urgentă (MmS) din Suplimentul la Codul IMDG pentru anumite substante.”

 

9. La sfârsitul paragrafului 4 se adaugă cuvintele “si cantitătile exceptate”.

 


CAPITOLUL VI

Transportul de mărfuri

 

PARTEA A

Prevederi generale

 

10. După regula 1 existentă se adaugă următoarele noi reguli, regulile 1-1 si 1-2:

“Regula 1-1

Definitii

În sensul acestui capitol, în afara de cazul în care se prevede în mod expres altfel, se aplică următoarele definitii:

1. Codul IMSBC înseamnă Codul maritim international pentru mărfuri solide în vrac (Codul ISMBC) adoptat de Comitetul securitătii maritime al Organizatiei prin Rezolutia MSC.268(85), asa cum poate fi amendat de Organizatie, cu conditia ca aceste amendamente să fie adoptate, puse în vigoare si să aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII din prezenta Conventie privind procedurile de amendare aplicabile, cu exceptia prevederilor cap. 1 al acesteia.

2. Marfa solidă în vrac înseamnă orice marfă, alta decât lichidele sau gazele, care se compune dintr-o combinatie de particule, granule sau orice alte bucăti mai mari de materie, în general cu o compozitie uniformă, care se încarcă direct în spatiile de marfă ale unei nave fără vreo altă formă intermediară de ambalare.

Regula 1-2 Cerintele pentru transportul mărfurilor solide în vrac, altele decât cerealele Transportul mărfurilor solide în vrac, altele decât cerealele, trebuie să respecte prevederile corespunzătoare din Codul IMSBC.”

Regula 2 - Informatii asupra mărfii

11. Alineatul .2 existent din paragraful 2 se înlocuieste după cum urmează:

“.2 În cazul mărfii solide în vrac, informatiile prevăzute la sectiunea 4 din Codul IMSBC.”

12. Paragraful 2.3 existent se elimină.

Regula 3 - Echipamentul de detectare gaze si analiză a oxigenului

13. În paragraful 1, cuvântul “solide” se introduce în prima frază, după cuvintele “Atunci când transportul unei încărcături...”.

 

PARTEA B

Prevederi speciale pentru mărfurile în vrac, altele decât cerealele

 

14. Titlul părtii B se înlocuieste după cum urmează: “Prevederi speciale pentru mărfurile solide în vrac” Regula 6 - Conditii de acceptare a mărfii pentru transport

15. În paragraful 1 existent, cuvântul “solide” se introduce în prima frază, după cuvintele “înainte de încărcarea unei mărfi”.

16. Paragrafele 2 si 3 existente se elimină.

Regula 7 - încărcarea, descărcarea si arimarea mărfurilor în vrac

17. În titlul regulii se introduce cuvântul “solide” după cuvântul “mărfurilor”.

18. Paragrafele 4 si 5 existente se elimină si paragrafele ulterioare se renumerotează în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VII

Transportul mărfurilor periculoase

 

PARTEA A-1

Transportul mărfurilor solide periculoase în vrac

 

Regula 7-1 - Aplicare

19. În paragraful 3 din regulă, cuvintele “detaliate privind transportul în sigurantă al mărfurilor periculoase solide în vrac care trebuie să includă instructiunile” se elimină.

20. După regula 7-4 se introduce o nouă regulă, regula 7-5:

“Regula 7-5 Cerinte pentru transportul mărfurilor solide periculoase în vrac Transportul mărfurilor solide periculoase în vrac trebuie să respecte prevederile corespunzătoare din Codul IMSBC, asa cum s-au definit în regula VI/1-1.1.”

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.748 din 29 noiembrie 2010

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 2.545 din 30 noiembrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 

Având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul dezvoltării regionale si turismului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă standardele de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantării, prevăzute la subpct. 2.1 din cap. I “Acordarea ajutorului de stat regional pentru investitia initială” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, stau la baza stabilirii valorii maxime a costurilor eligibile aferente categoriilor de constructii care fac obiectul acordării ajutorului de stat.

Art. 3. - În cazul în care valoarea constructiei prezentată în proiect depăseste valoarea calculată conform standardelor de cost, aprobate potrivit art. 1, diferenta este considerată cost neeligibil.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, asigură îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului

Elena Gabriela Udrea

 

ANEXA

 

Indicativ: SAS-01

Hală de productie

 

Standard de cost

 

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referintă în vederea stabilirii cheltuielilor eligibile aferente constructiilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare.

Standardul de cost se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază”, subcap. 4.1 “Constructii si instalatii”, din anexa nr. 4 “Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

 

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard de cost se adresează:

a) Ministerului Finantelor Publice, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investitii si creării de noi locuri de muncă;

b) întreprinderilor care solicită ajutor de stat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008, cu modificările ulterioare.

 

III. Obiectiv de referintă

Obiectivul de referintă îl constituie constructia “Hală de productie”.

IV. Cost unitar

Investitie de bază “Hală de productie”

Valori de referintă

Cost unitar (exclusiv TVA) euro/m2Ad1)

Constructii si instalatii (C+l)

370

4252)


1) Ad - arie desfăsurată, definită ca sumă a ariilor tuturor nivelelor constructiei, conform STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale”.

2) Hală de productie amenajată pentru montare pod rulant.

 

NOTĂ:

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază, subcap. 4.2-4.6;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

 


Indicativ: SAS-02

Structură de primire turistică, având în incintă functiuni integrate de cazare turistică, alimentatie publică si agrement

 

Standard de cost

 

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referintă în vederea stabilirii cheltuielilor eligibile aferente constructiilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare.

Standardul de cost se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază”, subcap. 4.1 “Constructii si instalatii”, din anexa nr. 4 “Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

 

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează:

a) Ministerului Finantelor Publice, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investitii si creării de noi locuri de muncă;

b) întreprinderilor care solicită ajutor de stat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008, cu modificările ulterioare.

 

III. Obiectiv de referintă

Obiectivul de referintă îl constituie constructia “Structură de primire turistică, având în incintă functiuni integrate de cazare turistică, alimentatie publică si agrement”, amplasate numai în zonele de interes turistic prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul standard de cost.

 

IV. Cost unitar

 

Investitie de bază

“Structură de primire turistică, având în incintă functiuni integrate de cazare turistică, alimentatie publică si agrement)

Valori de referintă

Cost unitar (exclusiv TVA) euro/m2Ad1)

Constructii si instalatii (C+l)

750


1) Ad - arie desfăsurată, definită ca sumă a ariilor tuturor nivelelor constructiei, conform STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale”.

2) Prezentul standard de cost nu include următoarele categorii de structuri de primire turistică:

- cu functiune de cazare turistică: hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, bungalouri, cabane, sate de vacantă, campinguri, camere de închiriat în locuinte familiale, pontoane plutitoare, nave fluviale si maritime, pensiuni turistice urbane sau rurale, pensiuni agroturistice, case traditionale, alte unităti cu functiuni de cazare turistică;

- cu functiune de agrement: cluburi, cazinouri si centre de închiriere.

 

NOTĂ:

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază, subcap. 4.2-4.6;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

 

 

ANEXA

la standardul de cost aferent constructiei

„Structură de primire turistică, având în incintă functiuni integrate de cazare turistică, alimentatie publică si agrement”

 

LISTA

zonelor de interes turistic

 

I.

 Zona de interes turistic Bucuresti – Ilfov

 

II.

 Statiuni turistice de interes national:

1.

 Amara - judetul Ialomita

2.

 Azuga - judetul Prahova

3.

 Busteni - judetul Prahova

4.

 Buzias - judetul Timis

5.

 Băile Govora - judetul Vâlcea

6.

 Băile Felix - judetul Bihor

7.

 Băile Herculane - judetul Caras-Severin

8.

 Băile Olănesti - judetul Vâlcea

9.

 Băile Tusnad - judetul Harghita

10.

 Câmpulung Moldovenesc - judetul Suceava

11.

 Cap Aurora - judetul Constanta

12.

 Călimănesti-Căciulata - judetul Vâlcea

13.

 Costinesti - judetul Constanta

14.

 Covasna - judetul Covasna

15.

 Eforie Nord - judetul Constanta

16.

 Eforie Sud - judetul Constanta

17.

 Geoagiu-Băi - judetul Hunedoara

18.

 Gura Humorului - judetul Suceava

19.

 Jupiter - judetul Constanta

20.

 Mamaia - judetul Constanta

21.

 Mangalia - judetul Constanta

22.

 Moneasa - judetul Arad

23.

 Neptun-Olimp - judetul Constanta

24.

 Poiana Brasov - judetul Brasov

25.

 Predeal - judetul Brasov

26.

 Pucioasa - judetul Dâmbovita

27.

 Slănic - judetul Prahova

28.

 Saturn - judetul Constanta

29.

 Sinaia - judetul Prahova

30.

 Sângeorz-Băi - judetul Bistrita-Năsăud

31.

 Slănic-Moldova - judetul Bacău

32.

 Sovata - judetul Mures

33.

 Târgu Ocna - judetul Bacău

34.

 Târgu-Neamt - judetul Neamt

35.

 Techirghiol - judetul Constanta

36.

 Vatra Dornei - judetul Suceava

37.

 Venus - judetul Constanta

38.

 Voineasa - judetul Vâlcea

39.

 Zona Parâng - Petrosani - judetul Hunedoara

40.

 Zona turistică a municipiului Piatra-Neamt - judetul Neamt

 

III.

 Statiuni turistice de interes local:

1.

 1 Mai - judetul Bihor

2.

 Albac - judetul Alba

3.

 Albestii de Muscel - judetul Arges (Bughea de Sus)

4.

 Arieseni - judetul Alba

5.

 Balvanyos - judetul Covasna

6.

 Bazna - judetul Sibiu

7.

 Băltătesti - judetul Neamt

8.

 Băile Homorod - judetul Harghita

9.

 Băile Turda - judetul Cluj

10.

 Băile Băita - judetul Cluj

11.

 Borsec - judetul Harghita

12.

 Borsa - judetul Maramures

13.

 Bran - judetul Brasov

14.

 Breaza - judetul Prahova

15.

 Călacea - judetul Timis

16.

 Cheia - judetul Prahova

17.

 Crivaia - judetul Caras-Severin

18.

 Durău - judetul Neamt

19.

 Harghita-Băi - judetul Harghita

20.

 Horezu - judetul Vâlcea

21.

 Izvoru Muresului - judetul Harghita

22.

 Lacu Rosu - judetul Harghita

23.

 Lacu Sărat - judetul Brăila

24.

 Lipova - judetul Arad

25.

 Moieciu - judetul Brasov

26.

 Ocna Sibiului - judetul Sibiu

27.

 Ocna Sugatag - judetul Maramures

28.

 Păltinis - judetul Sibiu

29.

 Pârâul Rece - judetul Brasov

30.

 Praid - judetul Harghita

31.

 Săcelu - judetul Gorj

32.

 Sărata Monteoru - judetul Buzău

33.

 Secu - judetul Caras-Severin

34.

 Semenic - judetul Caras-Severin

35.

 Snagov - judetul Ilfov

36.

 Stâna de Vale - judetul Bihor

37.

 Straja - judetul Hunedoara

38.

 Soveja - judetul Vrancea

39.

 Tăsnad - judetul Satu Mare

40.

 Timisu de Sus - judetul Brasov

41.

 Tinca - judetul Bihor

42.

 Trei Ape - judetul Caras-Severin

43.

 Vălenii de Munte - judetul Prahova

44.

 Vata de Jos - judetul Hunedoara

45.

 Viseu de Sus - judetul Maramures

46.

 Zona Fântânele - judetul Cluj

47.

 Zona Muntele Băisorii - judetul Cluj

 

Indicativ: SAS-03

Unitate de specialitate pentru asistentă medicală

 

Standard de cost

 

I. Preambul

Standardul de cost constituie un document de referintă în vederea stabilirii cheltuielilor eligibile aferente constructiilor conform Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare.

Standardul de cost se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază”, subcap. 4.1 “Constructii si instalatii”, din anexa nr. 4 “Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

 

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează:

a) Ministerului Finantelor Publice, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investitii si creării de noi locuri de muncă;

b) Întreprinderilor care solicită ajutor de stat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008, cu modificările ulterioare.

 

III. Obiectiv de referintă

Obiectivul de referintă îl constituie constructia “Unitate de specialitate pentru asistentă medicală”, definită potrivit legii.

 

IV Cost unitar

 

Investitie de bază “Unitate de specialitate pentru asistentă medicală”

Valori de referintă

Cost unitar (exclusiv TVA) euro/m2Ad1)

Constructii si instalatii (C+l)

850

 

1) Ad - arie desfăsurată, definită ca sumă a ariilor tuturor nivelelor constructiei, conform STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale”.

 

NOTĂ

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază, subcap. 4.2-4.6.;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna decembrie 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 40.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.