MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 815/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 815         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.137. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.178. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.179. - Hotărâre pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari

 

1.182. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.186. - Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheată

 

1.187. - Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport dans sportiv

 

1.188. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

1.189. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrică

 

259. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari

publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari

si subofiteri, din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor

publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3* la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 1.137.


*) Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adootă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Datele de identificare si valorile de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului înregistrate la pozitia cu nr. MFP 116543, 149643 si 153214 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.178.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri înscrise în domeniul public al statului la care se modifică valoarea de inventar si unele caracteristici

 

1. Ordonator principal de credite

16335444

 

2. Ordonator secundar de credite

16462898

Agentia Natională pentru Protectia Mediului

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul dobândirii

 

 

Valoarea de inventar (lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/

dat cu titlu

gratuit

1

116543

8.21.

Sediu ANPM - teren + clădire

S totală = 1.830 mp

Lungime

împrejmuire = 483 ml

S construită = 310 mp

S desfăsurată = 763 mp,

Clădire S + P + 2

Post de transfer (energie

electrică)

S construită = 42,25mp,

S desfăsurată =

72 mp, zidărie din

cărămidă, acoperis din

carton bitum

Sud -

proprietate

particulară

Nord - Lacul

Morii

Est - teren

viran

Vest - canal

colector

si Jandarmeria

Comunei Rosu

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 151

2004

4.627.493,4

HG nr. 996/ 25.06.2004, Protocol de predare-primire nr. 99APM ILFOV - ANPM/ 19.07.2004

administrare

 

imobil

2

149643

8.29.06

Sediu ANPM - corp B

Cotă-parte suprafată teren = 2.466,47 mp, corp clădire B: subsol + parter + 2 etaje, S construită = 1.017 mp

Sud - S.C.

Aqua Proiect -

S.R.L

Nord - Corp A

ICIM Bucuresti

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 6, Splaiul

Independentei nr. 294

2005

15.263.851

HG nr. 439/

12.05.2005,

OM 529

din 9.06.2005,

Protocol de

predare-primire

ICIM- ANPM

nr 3.592/

1.07.2005

administrare

 

imobil

3

153214

8.29.06

Sediu

administrativ

ANPM

Suprafată teren - 2.500 mp

N - alee de 59,05 m S - Splaiul Independentei E - alee de 55,43 m V-ICIM

Tara: România, municipiul Bucuresti, sectorul 6, Splaiul

Independentei nr. 294

2005

13.797.152

HGnr. 1.159/ 29.09.2005 Protocol de predare-primire ICIM- ANPM nr. 2.243/ 21.09.2006

administrare

 

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului,

ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, înregistrate la pozitia cu nr. M.F. 145525, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari în conditiile legii.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit art. 1 în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.179.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor care apartin domeniului public al statului,

ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari

 

Locul unde este situat terenul

 

 

Caracteristicile tehnice ale terenului

Baza legală

 

 

Tarla

Parcelă

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Comuna Vânători

38/5

186/29

Arabil

27,92

HCJ Vrancea nr. 157/2006

 

38/5

186/27

Arabil

7,00

HCJ Vrancea nr. 125/2007

 

38/5

186/27 A

Arabil

17,98

HCJ Vrancea nr. 113/2007

 

127

855

Arabil

11,00

HCJ Vrancea nr. 25/2008

 

38/5

186/27

Arabil

20,44

HCJ Vrancea nr. 75/2006

 

130

859/2

Arabil

9,21

HCJ Vrancea nr. 25/2008

 

130

859/1

Arabil

14,5

HCJ Vrancea nr. 237/2007

 

130

864

Arabil

14,00

HCJ Vrancea nr. 228/2007

 

130

873

Arabil

59,06

HCJ Vrancea nr. 75/2006

 

130

876/1

Arabil

7,17

HCJ Vrancea nr. 228/2007

 

130

876/2

Arabil

4,79

HCJ Vrancea nr. 25/2008

Comuna SIobozia Ciorăsti

96

527/1

Arabil

29,50

HCJ Vrancea nr. 192/2007

 

96

527/2

Arabil

36,50

HCJ Vrancea nr. 237/2007

 

124

664

Arabil

68,97

HCJ Vrancea nr. 167/2006


Locul unde este situat terenul

 

 

Caracteristicile tehnice ale terenului

Baza legală

 

 

Tarla

Parcelă

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

 

125

666/1

Arabil

34,98

HCJ Vrancea nr. 69/2007

 

125

666/2

Arabil

14,40

HCJ Vrancea nr. 204/2007

 

126

668

Arabil

56,70

HCJ Vrancea nr. 25/2008

Municipiul Focsani

4

18/1

Arabil

38,50

HCJ Vrancea nr. 238/2007

 

4

18/2

Arabil

19,54

HCJ Vrancea nr. 235/2007

 

4

18/3

Arabil

1,79

HCJ Vrancea nr. 7/2008

 

4

18/4

Arabil

4,50

HCJ Vrancea nr. 331/2007

 

4

18/5

Arabil

15,00

HCJ Vrancea nr. 2/2008

 

4

18/6

Arabil

3,2192

HCJ Vrancea nr. 67/2008

 

4

18/7

Arabil

6,07

HCJ Vrancea nr. 25/2008

 

4

18/8

Arabil

1,38

HCJ Vrancea nr. 61/2008

 

79

415/2

Arabil

51,34

HCJ Vrancea nr. 238/2007

 

79

415/1

Arabil

4,50

HCJ Vrancea nr. 127/2006

 

79

415/3

Arabil

3,50

HCJ Vrancea nr. 331/2007

 

81

429

Arabil

29,37

HCJ Vrancea nr. 238/2007

Total:

 

 

Arabil

612,8292

 

Orasul Odobesti

67

1983

Vie

2,83

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

1986

Vie

3,82

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

1989

Vie

4,17

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

1993

Vie

5,21

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

2002

Vie

4,32

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

2005

Vie

3,32

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

2006

Vie

3,63

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

2007

Vie

3,14

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

2008

Vie

3,21

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

67

2009

Vie

3,18

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

604

Vie

3,82

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

700/3

Vie

5,10

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/1

Vie

2,87

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/2

Vie

1,45

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/4

Vie

2,33

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/8

Vie

3,09

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/11

Vie

3,33

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/12

Vie

3,55

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

 

Vie

1,85

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/17

Vie

1J6

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/23

Vie

1,30

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

600/25

Vie

4,54

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

700/9

Vie

2,13

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

700/7

Vie

3,30

HCJ Vrancea nr. 164/2006

 

37

700/5

Vie

3,38

HCJ Vrancea nr. 164/2006

Total:

 

 

Vie

80,63

 

 

124

664

Pădure

0,71

HCJ Vrancea nr. 167/2006

Total:

 

 

Pădure

0,71

 

Total terenuri retrocedate din 736 ha cu nr. M.F. 145525

694,1692

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ai art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în localitatea Ghercesti, judetul Dolj, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0449 Craiova, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.182.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0449 Craiova, care se transmit

din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.

 

 

Pavilion 45-92-04

clădire machetă antrenament

353.196,35

 

 

 

Suprafata construită = 328 m2

 

 

 

 

Suprafata desfăsurată = 328 m2

 

 

 

 

 

 

Pavilion 45-92-06

 

 

 

 

clădire machetă antrenament

38.116,75

 

 

 

Suprafata construită = 395 m2

 

 

 

 

Suprafata desfăsurată = 395 m2

 

 

 

 

Pavilion 45-92-07

 

 

 

 

clădire machetă antrenament

12.273,10

 

Localitatea Ghercesti, judetul Dolj

Ministerul Administratiei si Internelor - U.M. 0449 Craiova

Suprafata construită = 107 m2 Suprafata desfăsurată = 107 m2

 

 

101.180 (partial)

 

 

 

 

Pavilion 45-92-08

clădire machetă antrenament

23.285,08

 

 

 

Suprafata construită = 73 m2

 

 

 

 

Suprafata desfăsurată = 73 m2

 

 

 

 

Pavilion 45-92-14

 

 

 

 

bordei zarzavat

Suprafata construită = 130 m2

Suprafata desfăsurată = 130 m2

4.163,31

 

 

 

Pavilion 45-92-20

 

 

 

 

depozit alimente

Suprafata construită = 43 m2

Suprafata desfăsurată = 43 m2

9.183,00

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea practicării sportului profesionist

în ramura de sport hochei pe gheată

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 14 alin. (9) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă practicarea sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheată.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului

si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.186.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea practicării sportului profesionist

în ramura de sport dans sportiv

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 14 alin. (9) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă practicarea sportului profesionist în ramura de sport dans sportiv.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului

si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.187.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic

“Animafilm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A., societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A., prevăzut la alin. (1), se aprobă de Ministerul Culturii si Patrimoniului National în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) în cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiare ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.188.

 


ANEXĂ*)

 

Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A. J 40/12353/1991 CUI 338819

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

INDICATORI

 

BVC2010 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

103000

 

1

 

Venituri din exploatare-total, din care;

2

103000

 

 

a)

productia vândută

3

101203

 

 

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia imobilizată, variatia stocurilor de produse f nite si a productiei în curs de executie

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1797

 

2

 

Venituri financiare-total, din care:

10

 

 

 

a)

venituri din interese de participare

11

 

 

 

b)

venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

venituri din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

103000

 

1

 

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

103000

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

3420

 

 

b)

alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa)

19

5206

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

28716

 

 

 

d1) salarii

22

14784

 

 

 

d.2) cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

13932

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

10806

 

 

 

cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

25

310

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

2672

 

 

 

cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

144

 

 

 

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

0

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

0

 

 

 

tichete de cresă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu completările si modificările ulterioare

30

0

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

0

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

e)

ch. Cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponobilizari

34

0

 

 

f)

ch. Cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

0

 

 

9)

ch. Cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

0

 

 

h)

ch. Cu prestatiile externe

37

27225

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

38433

 

 

 

i1) contract de mandat

39

36360

 

 

 

i2) ch. De protocol, din care.

40

506

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


 

 

 

i3) ch. De reclama si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

14) ch. Cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

15) ch. Cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. Cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare-total, din care:

48

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit)

52

0

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

6500

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS după deducerea impozitului pe

54

-6500

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea sursele necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,55,56,57 si 58

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0,00

VI

 

 

SURSE DE FIMAMTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

0,00

 

1

 

Surse proprii

65

0,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

interne

68

 

 

 

b)

externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

 

REZERVE, din care

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

0

IX

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0

 

1

 

Venituri totale

81

103000

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

103000

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

83

1

 

4

 

Număr mediu de salariati total

84

1

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

14784

 

 

a)

fond de salarii aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

12444

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

2340

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariattlei/persoană)

88

1037

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) rd 81/84

89

103000

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) rd. 81/84*ICP

90

103000

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale )x1000]=(rd.16/rd.1)x1000

92

1000

 

11

 

Plăti restante-total

93

865000

 

 

a)

preturi curente

94

865000

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante-total

96

60000

 

 

a)

preturi curente

97

60000

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Sania Film” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A., societate comercială pe actiuni cu capital integral de stat, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A., prevăzut la alin. (1), se aprobă de către Ministerul Culturii si Patrimoniului National, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A., prevăzut la art. 1 alin. (1), reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.189.

 


ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ministerul Culturii si Patrimoniului National

Agentul economic: Societatea Comercială Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucuresti, sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 106

Codul fiscal: 9566322

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

Indicatori

Nr. rd

Propuneri

2010 rectificate

1

2

3

8=5+7

I

VENITURI TOTALE (rd2+10+15)

1

1.309.975

1

Venituri din expoatare - total, din care:

2

1.309.880

a)

productia vândută

3

1.271.600

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

0

c)

venituri din subv. de exploat. aferente CA nete, din care:

5

0

 

- subventii, cf prev legale în vigoare

6

0

 

- transferuri, cf prev legale în viqoare

7

0

d)

productia de imobilizări

S

32.280

e)

alte venituri din exploatare

9

6.000

2

Venituri financiare -total, din care:

10

95

a)

venituri din imobilizări financiare

11

0

b)

venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

c)

venituri din dobânzi

13

60

d)

alte venituri financiare

14

35

3

Venituri extraordinare

15

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd 17+48+51)

16

1.292.884

1.

Cheltuieli de exploatare - total (18:21+34:38), de:

17

1.292.334

a)

cheltuieli materiale

18

54.214

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

103.000

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care (rd22+23+28):

21

556.238

 

- salarii

22

377.024

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care(rd25 la 28):

23

119.151

 

- contributia la asigurări sociale

24

89.789

 

- contributia la asigurări pentru somaj

25

3.294

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate

26

26.068

 

- contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

0

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care (rd 29+32+33):

28

52,397

 

- contrib. sociale cf art 2 l/Legea 571/2003-Cod Fiscal, cu modif si complet. ulterioare, din care:(rd30+31)

29

3.762

 

- tichete de cresă (cf art 3/Legea nr 193/2006)

30

0

 

- tichete cadou pt cheltuieli sociale (cf art 2,Legea 193/2006)

31

3.762

 

- tichete de masă

32

48.635

 

- tichete de vacantă

33

0

e)

chelt. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

34

0

f)

chelt. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hot. Judecătoresti

35

0

g)

amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

95.256

h)

cheltuieli privind prestatiile externe

37

418.326

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care (rd 39+40+42+45:47):

38

65.850

 

- contract de mandat

39

60.000

 

- cheltuieli de protocol, din oare:

40

5.850

 

- tichete cadou pt protocol (cf Legii 193/2006)

41

270

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care (rd43+44):

42

0

 

- tichete cadou pt chelt de reclamă si publicitate (cf L. 193/2006)

43

0

 

- tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf Legii 193/2006)

44

0

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

45

0

 

- taxa pt activii de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

47

0

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

0

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

REZULTATUL BRUT (profit+/pierdere-)

52

17.091

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.735

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

14.356


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


 

Indicatori

Nr. rd

Propuneri

2010 rectificate

1

2

3

8=5+7

1

Rezerve legale

55

0

2

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

3

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

57

0

4

Constit surselor proprii de finantare pt proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constit surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprum externe

58

0

S

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55, 56, 57, 50 si 59

60

14.356

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

1.436

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

12.920

9

Profitul nerepartizat pe destinatiilor prevăzute la pct 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0

VI

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care (rd 65:67+70):

64

0

1

Surse proprii

65

0

2

Alocatii de la buget

66

0

3

Credite bancare (rd67+68)

67

0

 

- interne

68

0

 

- externe

69

0

4

Alte surse

70

0

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

0

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cete aferente investitiilor în curs la finele anului

72

0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii (rd74+75)

73

0

 

- interne

74

0

 

- externe

75

 

VIII

REZERVE, din care:

76

28.058

1

Rezerve legale

77

553

2

Rezerve statutare

78

26.736

3

Alte rezerve

79

769

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

1

Venituri totale

81

1.309.975

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.292.384

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

83

37

4

Nr. mediu de salariati total

84

37

5

Fond de salarii, din care (rd. 86+87):

85

377.024

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat cu CIM

86

373,424

b)

alte cheltuieli cu pesonalul

87

3.600

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

841

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) - în preturi curente

89

35.405

3

Productivitatea muncii pe total personal mediu - în preturi comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x IPC)

90

35.405

3

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoană)

91

0

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale)-1000](rd.16/rd1 )x1000

92

987

11

Plăti restante