MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 816/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.136. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.169. - Hotărâre privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru centrele judetene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părti din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.948. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

 

5.619. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut

special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri din Ministerul Administratiei

si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3* la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 1.136.


Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii

si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru centrele judetene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părti din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru centrele judetene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părti din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.169.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile sau părti din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri

ale consiliilor locale, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

si care se dau în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie

pentru Agricultură, pentru centrele judetene aflate în subordinea acesteia

 

Nr. crt.

Locul unde este situat

imobilul care se

transmite

Hotărârea consiliului local

prin care imobilul a trecut

în proprietatea publică a

statului

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Vecinătăti

1.

Orasul Chisineu-

Cris, str. Stefan

Octavian losif, fn,

judetul Arad

Hotărârea Consiliului Local al Orasului

Chisineu-Cris nr. 24/17.03.2010

Consiliul Local al Orasului

Chisineu-Cris, judetul Arad

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti

si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Arad

1.000 m2 teren

înscris

în C.F. nr. 4.295

Chisineu-Cris

nr. cadastral 1.398

N-V - atelier

mecanic

S-E - str. Stefan

Octavian Iosif

2.

Orasul Sântana, Str. Căprioarei

nr. 130A, judetul Arad

Hotărârea Consiliului Local al Orasului

Sântana nr. 55/20.04.2010

Consiliul Local

al Orasului

Sântana,

judetul Arad

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti

si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Arad

1.696 rri2 teren

înscris

în C.F. nr. 300.732

Sântana

nr. cadastral

300.732

N-E - proprietate

privată

S-V - proprietar

statul român

S-E - grădină

proprietate privată

N-V - Str. Căprioarei

3.

Orasul

Fierbinti-Târg,

Str. Silozului,

judetul Ialomita

Hotărârea Consiliului Local al Orasului

Fierbinti-Târg nr. 20/13.05.2008

Consiliul Local

al Orasului

Fierbinti-Târg,

judetul Ialomita

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti

si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Ialomita

754 m2 teren

înscris

în C.F. nr. 20.148,

nr. cadastral 20.148

N - domeniu public S - drum comunal E - domeniu particular V - domeniu public

4.

Orasul Căzănesti,

DJ nr. 144  judetul Ialomita

Hotărârea Consiliului Local al Orasului

Căzănesti nr. 11/19.05.2008

Consiliul Local al Orasului Căzănesti,

judetul Ialomita

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti

si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Ialomita

1.000 m2 teren

înscris

în C.F. nr. 20.214,

nr. cadastral 425

N - domeniu public S - canal desecare E -DJ144 V - domeniu public

5.

Municipiul Fetesti, Str. Promenadei, judetul Ialomita

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Fetesti

nr. 66/9.10.2008

Consiliul Local al Municipiului

Fetesti, judetul Ialomita

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti

si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Ialomita

600 im2 teren

înscris în C.F. nr. 20.886,

nr. cadastral 20.886

N-V -

Str. Promenadei

S-V - domeniu privat

al localitătii

N-E - domeniu privat

al localitătii

S-E - domeniu privat

al localitătii

6.

Orasul Tăndărei, Str. Gării nr. 90,

judetul Ialomita

Hotărârea Consiliului Local al Orasului

Tăndărei nr. 24/23.03.2010

Consiliul Local

al Orasului

Tăndărei,

judetul Ialomita

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti

si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Ialomita

1.000 m2 teren

înscris în C.F. nr. 20.428, nr. cadastral 20.428

N-V - domeniu privat al localitătii Tăndărei S-V -Str.Gării N-E - domeniu privat al localitătii Tăndărei S-E - domeniu privat al localitătii Tăndărei

7.

Orasul Gura

Humorului,

bd. Bucovina,

judetul Suceava

Hotărârile Consiliului

Local al Orasului

Gura Humorului

nr. 50/24.06.2008

si nr. 91/2010

Consiliul Local al Orasului Gura

Humorului, judetul Suceava

Ministerul Agriculturii

si Dezvoltării Rurale -

Agentia de Plăti

si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Suceava

405 m2 teren

înscris

în C.F. nr. 31.846,

nr. cadastral 31.846

N - bloc P+4 E - locuintă S - bd. Bucovina


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate

care necesită constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire

a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.741 din 16 iulie 2010 al Directiei generale protectia naturii si managementul ariilor naturale protejate - Directia managementul zonelor protejate,

în baza prevederilor Notei nr. 4.539/LB din 1 iunie 2010 privind unele aspecte organizatorice din cadrul Directiei generale protectia naturii si managementul ariilor naturale protejate, respectiv ale Notei nr. 5.672 din 7 iulie 2010 privind amânarea celei de-a treia sesiuni de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, stabilită conform Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.533/2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 57 lit. p) din cap. IX din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Contractele de administrare si conventiile de custodie încheiate până la intrarea în vigoare a prezentului ordin se modifică în vederea corelării cu legislatia si reglementările în vigoare, precum si cu dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.533/2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2008.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.948.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare

 

Art. 1. - (1) Atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare se face de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, denumită în continuare autoritatea responsabilă, pe bază de contract de administrare.

(2) Lista stabilită a siturilor “Natura 2000” care necesită structuri proprii de administrare se revizuieste periodic, prin ordin al conducătorului autoritătii responsabile, la propunerea directiei de specialitate, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(3) în cazul ariilor naturale protejate care nu necesită structuri proprii de administrare si care se suprapun total sau partial în perimetrele ariilor naturale protejate ce necesită structuri proprii de administrare, administrarea se asigură de structurile de administrare ale acestora, cu respectarea principiului categoriei celei mai restrictive la elaborarea planului de management integrat.

(4) Conventiile de custodie încheiate anterior pentru ariile naturale protejate prevăzute la alin. (3) încetează de drept în momentul semnării noilor contracte de administrare.

(5) în cazul rezervatiilor stiintifice, rezervatiilor naturale, monumentelor naturii, siturilor de importantă comunitară, ariilor speciale de conservare, ariilor de protectie specială avifaunistică si al celorlalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie, care sunt cuprinse total sau partial în perimetrele rezervatiilor biosferei, ale parcurilor nationale si ale parcurilor naturale, administrarea se asigură de structurile de administrare ale acestora din urmă.

Art. 2. - (1) în vederea încheierii contractelor de administrare pentru una sau mai multe arii naturale protejate care necesită structuri de administrare proprii, autoritatea responsabilă organizează două sesiuni de atribuire, în a treia lună din fiecare semestru.

(2) Până la atribuirea în administrare, responsabilitatea managementului acestor categorii de arii naturale protejate revine autoritătii responsabile, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 3. - (1) în vederea atribuirii administrării uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele juridice interesate depun la sediul autoritătii responsabile pentru fiecare arie solicitată un dosar de candidatură potrivit art. 4 alin. (2).

(2) Autoritatea responsabilă încheie contractele de administrare cu persoanele juridice declarate câstigătoare pe baza unei evaluări făcute de comisia de evaluare constituită conform prevederilor art. 6.

Art. 4. - (1) Etapele procedurii de atribuire în administrare sunt:

a) afisarea la sediul autoritătii responsabile si pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii si stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;

b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie si electronic, în termen de 30 de zile din momentul afisării listei la sediul autoritătii responsabile;

c) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile de la termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii comisiei de evaluare;

d) întrunirea comisiei de evaluare si evaluarea dosarelor de candidatură;

e) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;

f) afisarea pe site-ul autoritătii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

g) depunerea contestatiilor;

h) analizarea si solutionarea contestatiilor, întocmirea raportului comisiei de contestatii si afisarea pe site-ul autoritătii responsabile a rezultatelor comisiei de contestatii;

i) aprobarea de către conducătorul autoritătii responsabile a raportului final de evaluare, care include si raportul comisiei de contestatii;

j) semnarea contractului de administrare.

(2) Dosarul de candidatură se depune pentru fiecare arie naturală protejată, în format hârtie si electronic, si trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cererea scrisă;

b) statutul, actul de înfiintare, actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire, după caz, cazierul fiscal, prezentarea detaliată a obiectului de activitate (din care să reiasă existenta unor obiecte de activitate privind cel putin unul dintre următoarele domenii: protectia mediului, biologie, activităti de cercetare în domeniul stiintelor naturale, activităti de management al resurselor naturale regenerabile, activităti de educatie), declaratie autentică pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care să reiasă că nu se află în procedură de insolventă, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, declaratie autentică pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care să

rezulte că nu a fost condamnată definitiv de o instantă de judecată pentru săvârsirea de infractiuni sau contraventii prevăzute de legislatia privind protectia mediului, declaratie pe propria răspundere a persoanelor implicate în administrarea ariei naturale protejate respective si curriculum vitae semnate de către personalul implicat în exercitarea administrării (din care trebuie să rezulte experientă în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protectia mediului, cercetare în domeniul stiintelor naturale, biodiversitătii, managementul resurselor naturale regenerabile, activităti de educare/constientizare în domeniul conservării naturii, documente care să ateste experienta profesională);

c) descrierea capacitătilor tehnice existente destinate exclusiv administrării ariei naturale protejate (sediu, minimum un autovehicul, birotică, mobilier, utilaje si unelte etc);

d) o propunere detaliată de plan de actiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate, inclusiv modalitatea de a implica factori-cheie interesati în luarea de decizii de management; planul de actiune trebuie elaborat în functie de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea si de amenintările la care este supusă;

e) angajamentul privind bugetul care se alocă anual, destinat exclusiv functionării structurii de administrare, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, buget care va fi anexă obligatorie la contractul de administrare.

(3) Planul de actiune prevăzut la alin. (2) lit. d) trebuie să cuprindă următoarele:

a) descrierea situatiei actuale a ariei naturale protejate si a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă si obiectivele de conservare care au stat la baza înfiintării ariei naturale protejate;

b) actiunile care se propun pentru realizarea protectiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităti educationale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitătii locale si a altor persoane interesate etc), precum si măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza înfiintării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoastere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane si financiare implicate;

c) parteneri actuali, consultanti si colaboratori de specialitate (cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop);

d) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată si eventual măsurile preconizate pentru reducerea/ evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate;

e) organizarea stiintifică a activitătii: modalitatea de inventariere si monitorizare a biodioversitătii si geodiversitătii, modul de realizare a cartării habitatelor si distributiei speciilor sălbatice de floră si faună pentru care aria a fost declarată;

f) alte tipuri de activităti sau măsuri propuse.

Art. 5. - (1) Persoana juridică este eligibilă dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are capacitate tehnică, care se apreciază în functie de dotările pe care le detine pentru buna administrare a ariei naturale protejate;

b) are capacitate stiintifică, care se apreciază în functie de studiile, pregătirea si calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate si baza materială din dotare pentru a realiza studii si cercetări privind resursele naturale, monitorizarea si managementul durabil al acestora si conservarea diversitătii biologice;


c) are capacitate financiară, care se apreciază în functie de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operationale, acoperirii salariilor si activitătilor specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.

(2) în scopul dovedirii capacitătii tehnice, stiintifice si financiare, solicitantii pot depune, pe lângă documentele si informatiile prevăzute la art. 4 alin. (2), orice alte documente si informatii relevante.

Art. 6. - (1) Comisia de evaluare este alcătuită din:

a) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

b) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) un reprezentant al Gărzii Nationale de Mediu;

d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;

f) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupări în domeniul ariilor protejate, desemnat de acestea printr-o procedură transparentă;

g) un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de agricultură;

h) un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor nationale/naturale.

(2) în cazul în care un membru al comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit conform legislatiei specifice, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.

(3) Componenta nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin ordin al autoritătii responsabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Comisia de evaluare se consideră legal întrunită în prezenta a cel putin 5 membri cu drept de acordare a punctajului.

(5) în procesul de evaluare a dosarelor de candidatură se poate solicita unui reprezentant al directiei juridice, respectiv al directiei economice, formularea unui punct de vedere juridic, respectiv economic.

Art. 7. - (1) Comisia de evaluare verifică dacă dosarele de candidatură depuse de către solicitanti contin toate documentele obligatorii prevăzute la art. 4 alin. (2).

(2) Dosarele de candidatură incomplete se resping fără a fi evaluate cu punctajul stabilit în anexa nr. 2.

(3) Comisia de evaluare analizează dosarele de candidatură care contin toate documentele obligatorii pe baza fisei de punctaj prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Comisia de evaluare întocmeste raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a dosarelor de candidatură.

(5) Autoritatea responsabilă afisează la sediul său si pe pagina proprie de internet punctajele acordate de comisia de evaluare dosarelor de candidatură evaluate pe baza fisei de punctaj prevăzute în anexa nr. 2, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare.

(6) în cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeasi arie naturală protejată care au întrunit punctajul minim de calificare, respectiv 100 de puncte, administrarea va fi încredintată solicitantului care a întrunit cel mai mare punctaj, după solutionarea eventualelor contestatii.

(7) în cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeasi arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, administrarea va fi încredintată solicitantului care a întrunit cel mai mare punctaj la capacitatea stiintifică.

Art. 8. - (1) Solicitantii pot contesta punctajele acordate de comisia de evaluare propriilor dosare de candidatură depuse, în termen de două zile lucrătoare din momentul afisării rezultatului evaluării.

(2) Contestatiile se solutionează de către comisia de contestatii, alcătuită din:

a) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

b) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) un reprezentant al Gărzii Nationale de Mediu;

d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

e) un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;

f) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupări în domeniul ariilor protejate, desemnat de acestea printr-o procedură transparentă;

g) un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de agricultură;

h) un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor nationale/naturale, altii decât cei care fac parte din comisia de evaluare.

(3) în cazul în care un membru al comisiei de contestatii se află în conflict de interese definit conform legislatiei specifice, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.

(4) Componenta nominală a comisiei de contestatii se aprobă prin ordin al autoritătii responsabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(5) Comisia de contestatii se consideră legal întrunită în prezenta a cel putin 5 membri cu drept de acordare a punctajului.

(6) Comisia de contestatii analizează, solutionează contestatiile si întocmeste raportul de evaluare, în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul final de depunere a contestatiilor.

(7) Autoritatea responsabilă afisează la sediul său si pe pagina proprie de internet rezultatele comisiei de contestatii, în termen de 15 zile de la termenul final de depunere a contestatiilor, si întocmeste raportul final de evaluare.

(8) Conducătorul autoritătii responsabile aprobă raportul final de evaluare, care include si raportul comisiei de contestatii, în termen de 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor comisiei de contestatii.

Art. 9. - (1) Contractul de administrare se încheie în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare mentionat la art. 8 alin. (8).

(2) încheierea contractului de administrare se face conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Autoritatea responsabilă stabileste termenul pentru eliberarea legitimatiilor de control.

(4) Modelul legitimatiei de control este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 


ANEXA Nr.

 la metodologie

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

a ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare

- model -

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

(denumirea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului)

 

În calitate de autoritate responsabilă, cu sediul în......................., reprezentată prin domnul/doamna......................... (denumirea persoanei juridice căreia i se încredintează administrarea ariei naturale protejate), în calitate de ...............................................................................................,

si ............................................................................................,

în calitate de administrator, cu sediul în......................................., reprezentată prin ...................................................., în calitate de ................................, consimt la încheierea prezentului contract.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

 

Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrării............................................................................... (denumirea ariei naturale protejate)

 

ARTICOLUL 3

Obligatiile si drepturile părtilor contractante

 

3.1. Obligatiile administratorului ariei naturale protejate (denumirea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea ariei naturale protejate sau a structurii de administrare cu personalitate juridică din cadrul acestei persoane juridice, dacă este necesară crearea uneia sau mai multor structuri de administrare distincte)

are obligatia:

a) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract si în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management si cu regulamentul ariei naturale protejate;

b) să transfere, la încetarea prezentului contract, în baza unui proces-verbal de predare-primire, din patrimoniul său în patrimoniul autoritătii responsabile, activele fixe, corporale si necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate si/sau realizate din fonduri publice, finantări si/sau cofinantări în cadrul diferitelor proiecte nationale/internationale, dacă au fost achizitionate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada contractului de administrare, urmând a fi transferate structurii de administrare următoare;

c) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a functionării consiliului stiintific si a consiliului consultativ de administrare, conform bugetului asumat, anexat la prezentul contract;

d) să păstreze destinatia oricărei constructii, dotări ori amenajări ce se realizează din fonduri publice si se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către structura de administrare;

e) să doteze personalul cu echipament adecvat activitătii de teren si cu uniforme specifice aprobate conform legislatiei în vigoare;

f) să asigure instruirea necesară a personalului;

g) să prezinte autoritătii responsabile un raport anual calendaristic, până la sfârsitul lunii ianuarie a anului următor, privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute si actiunile întreprinse în baza planului de management si situatia realizării obligatiilor asumate, precum si alte rapoarte, la cererea autoritătii responsabile;

h) să formuleze propuneri privind componenta nominală si regulamentul de organizare si functionare al consiliului stiintific si să le înainteze Academiei Române si autoritătii responsabile, în termen de 4 luni de la încheierea prezentului contract;

i) să formuleze propuneri privind componenta si regulamentul de organizare si functionare al consiliului consultativ de administrare si să le înainteze autoritătii responsabile, în termen de 4 luni de la încheierea prezentului contract;

j) să elaboreze si să transmită spre aprobare autoritătii responsabile regulamentul ariei naturale protejate, care contine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea si consultarea factorilor interesati, în termen de 9 luni de la încheierea contractului de administrare, în acord cu prevederile legislatiei în vigoare;

k) să elaboreze si să transmită spre aprobare autoritătii responsabile, în termen de 9 luni de la încheierea contractului de administrare, setul de măsuri minime de conservare pentru siturile “Natura 2000”;

l) până la elaborarea setului de măsuri minime se aplică măsurile existente în planul de actiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat în sesiunea de atribuire;

m) până la aprobarea planului de management se aplică setul de măsuri minime de conservare pentru siturile “Natura 2000”, aprobate de autoritatea responsabilă;

n) să elaboreze si să transmită spre aprobare autoritătii responsabile planul de management al ariei naturale protejate, prin implicarea si consultarea factorilor interesati, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de administrare;

o) în cazul în care elaborarea planului de management este prevăzută în cadrul unor proiecte cu finantare natională/ europeană în curs de derulare, termenul-limită de finalizare a planului de management va fi cel prevăzut în proiectul respectiv;

p) să sprijine dezvoltarea durabilă a întregii zone prin măsuri ce contribuie la conservarea patrimoniului natural încredintat (de exemplu, agricultura traditională, ecoturismul eto);

q) să promoveze actiuni de constientizare si informare a populatiei locale cu privire la necesitatea protectiei naturii si la rolul ariilor naturale protejate;

r) să contribuie la monitorizarea speciilor si habitatelor de interes national si comunitar, precum si la cartarea habitatelor si distributia speciilor;

s) să furnizeze prompt informatii, la solicitarea autoritătii responsabile, si să înstiinteze direct si operativ despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural încredintat spre administrare;

t) să furnizeze informatii pentru actualizarea periodică a bazelor de date ale autoritătii responsabile, în vederea îmbunătătirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate si de raportare la institutiile nationale si internationale;

u) să solicite avizul autoritătii responsabile pentru uniforma si însemnele specifice pe care doreste să le folosească în cazul în care nu le preia pe cele care vor fi stabilite la nivel national;


v) să identifice orice prejudicii aduse bunurilor patrimoniului natural cauzate de terte persoane si să informeze în scris autoritatea responsabilă, în termen de 48 de ore de la producerea/luarea la cunostintă a prejudiciului;

w) să controleze modul de aplicare a prevederilor planului de management si a regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimatiei de control emise de către autoritatea responsabilă;

x) obligatiile specifice pentru aria naturală protejată si/sau pentru administrator, care decurg din prevederile legislative în vigoare si care vor fi comunicate administratorului pe parcursul derulării contractului;

y) alte obligatii specifice pentru administrator si/sau consimtite de ambele părti.

3.2. Autoritatea responsabilă are obligatia:

a) să controleze cel putin o dată pe an si ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligatiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate si a prevederilor actelor normative în vigoare;

b) să sustină proiectele initiate de structura de administrare;

c) să sustină, în limita bugetului de stat alocat, realizarea activitătilor cuprinse în planurile de management, în baza proiectelor aprobate;

d) să analizeze rapoartele întocmite de structura de administrare, modul în care se respectă conditiile si clauzele prezentului contract si să propună măsuri în consecintă;

e) să analizeze problemele raportate de administratorii ariilor naturale protejate si să întreprindă măsurile necesare;

f) să elibereze legitimatii de control;

g) alte obligatii specifice si/sau consimtite de ambele părti.

3.3. Drepturile administratorului ariei naturale protejate

(denumirea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea ariei naturale protejate) are dreptul:

a) să asigure protectia si promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia si să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;

b) să transmită drepturile cu privire la marcă, prin cesiune sau prin licentă, oricând în cursul duratei de protectie a mărcii;

c) să stabilească uniforma si însemnele specifice pentru structura de administrare, în vederea promovării imaginii;

d) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislatiei specifice în vigoare;

e) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel international si national;

f) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din retele sau organizatii internationale si nationale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN etc);

g) să prezinte în mass-media, la întâlniri, conferinte etc. aria naturală protejată, activitatea proprie si orice eveniment sau problemă care are legătură cu aria naturală protejată;

h) să solicite sprijinul directiei de specialitate din cadrul autoritătii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;

i) să solicite sprijinul consiliului stiintific si al consiliului consultativ de administrare în toate problemele ce vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel putin două întâlniri anuale cu aceste structuri;

j) să realizeze si să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată;

k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terte persoane juridice sau fizice în scopul realizării unor activităti specifice administrării ariei naturale protejate, de exemplu, cercetare, educatie ecologică etc;

l) să încheie conventii de custodie cu terte persoane juridice sau fizice specializate în managementul unor habitate specifice cu privire la unele părti din aria naturală protejată, de exemplu, pesteri, puncte fosilifere etc, în baza unei proceduri similare atribuirii în custodie si în baza unui act similar modelului de conventie de custodie;

m) să încheie parteneriate cu terte persoane juridice în scopul administrării în comun a ariei naturale protejate, cu obligatia de a se asigura că persoana juridică respectivă îndeplineste criteriile de eligibilitate prevăzute de legislatia în vigoare privind atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare, cu acordul autoritătii responsabile;

n) să angreneze voluntari în actiuni ce vizează aria naturală protejată;

o) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată, de exemplu: prestări de servicii, angajare de sezonieri, investitii, ghizi, consultantă etc;

p) alte drepturi specifice si/sau consimtite de ambele părti.

3.4. Drepturile autoritătii responsabile:

- să solicite administratorului ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informatii/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute si actiunile întreprinse în baza planului de management si situatia realizării obligatiilor asumate.

 

ARTICOLUL 4

Durata contractului

 

4.1. Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 10 ani.

4.2. Modificarea contractului

a) Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părtilor, prin act aditional, la initiativa uneia dintre părtile semnatare, în scopul asigurării unei protectii sporite a ariei naturale protejate.

b) Actul aditional se poate încheia la schimbarea uneia dintre părti (a titulaturii, a sediului, cu conditia ca prevederile din contractul de administrare să rămână neschimbate), precum si la modificarea legislatiei specifice.

4.3. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea perioadei de valabilitate;

b) dacă persoana juridică se află în procedură de insolventă, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

c) prin reziliere de drept, fără interventia instantei de judecată, în cazul nerespectării obligatiilor ce revin părtilor semnatare conform prevederilor prezentului contract sau al nerespectării prevederilor legislatiei specifice în vigoare, dacă în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediată situatia;

d) în cazuri de fortă majoră care îl pun în imposibilitate pe administrator să îsi mai exercite atributiile în conditiile prevăzute initial în prezentul contract;


e) în cazul în care prin modificarea legislatiei specifice se va impune o altă modalitate de administrare;

f)în cazul emiterii unui aviz favorabil pentru proiecte/planuri/ programe/activităti care contravin obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate;

g) la constatarea oricăror prejudicii cauzate de administrator în aria naturală protejată, de către personalul cu atributii de control conform prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;

h) prin acordul părtilor, consemnat în scris.

Încheiat astăzi,............................... (data), în 4 exemplare originale, câte două pentru fiecare parte.

 

Din partea autoritătii responsabile....................................................

 

Din partea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea..................................................................................... (denumirea ariei naturale protejate)

.............................................................................................. (denumirea persoanei juridice solicitante)

.............................................................................................. (functia si numele reprezentantului legal)

 

ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

FISĂ DE PUNCTAJ

 

Criterii, punctajul acordat, punctajul maxim

I. Capacitate tehnică

Dotări:

- sediu: 10 puncte;

- minimum un autovehicul: 5 puncte

- birotică, mobilier, utilaje si unelte etc: 5 puncte

II. Capacitate stiintifică

1. Studiile personalului implicat: 10 puncte

2. Calificarea personalului implicat: 10 puncte

3. Experienta în domeniul conservării biodiversitătii: 20 de puncte

4. Baza materială necesară pentru a realiza studii si cercetări privind resursele naturale, monitorizarea si managementul durabil al acestora si conservarea diversitătii biologice: 10 puncte

III. Capacitate financiară

1. Resurse financiare necesare acoperirii cheltuielilor operationale: 6 puncte

2. Resurse financiare necesare acoperirii activitătilor specifice de management: 6 puncte

3. Resurse financiare necesare acoperirii salariilor: 6 puncte

4. Planificarea bugetului anual destinat exclusiv functionării structurii de administrare: 6 puncte

5. Propuneri de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru aria naturală protejată: 6 puncte

IV. Planul de actiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate

1. Descrierea generală a ariei naturale protejate: 2 puncte

2. Descrierea situatiei actuale a ariei naturale protejate si a eventualelor probleme identificate: 8 puncte

3. Actiunile care se propun pentru realizarea protectiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităti de prevenire si educationale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitătii locale si a altor persoane interesate etc): 20 de puncte

4. Parteneri actuali, consultanti si colaboratori de specialitate: 2 puncte

5. Formele de vizitare practicate si măsurile preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate: 3 puncte

6. Organizarea stiintifică a activitătii: modalitatea de inventariere si monitorizare a florei, faunei si habitatelor naturale, modul de realizare a cartării habitatelor si distributiei speciilor, inclusiv cele de interes comunitar: 15 puncte

Total punctaj acordat:................

Punctaj maxim: 150 de puncte

Punctajul minim necesar încredintării în administrare este de 100 de puncte.

 

ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

Model de legitimatie de control

 

AUTORITATEA RESPONSABILĂ

 

LEGITIMATIE DE CONTROL

Nr...........din......................

 

Domnul/Doamna ........................, din partea structurii de administrare ......................., este împuternicit(ă), în baza prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 97 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, să constate faptele ce constituie contraventii si să aplice sanctiunile ce derivă din nerespectarea actelor normative sus-mentionate, pe teritoriul .........................încredintate în administrare în baza Contractului de administrare nr.................din data de ....................................

 

Ministrul mediului si pădurilor,

 

Prezenta legitimatie este valabilă însotită de buletinul/cartea de identitate seria.................nr........................., eliberat(ă) de ........................................ la data de ........................, CNP........................................................


 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

 

Art. 1. - Atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare se face de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, denumită în continuare autoritatea responsabilă, pe bază de conventie de custodie.

Art. 2. - (1) în vederea asigurării eficiente a managementului ariilor naturale protejate autoritatea responsabilă deleagă următoarele competente Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si institutiilor din subordine, care:

a) îndrumă si instruiesc custozii ariilor naturale protejate în vederea exercitării custodiei în conditiile legii si conform bunelor practici în domeniul ariilor naturale protejate, inclusiv în vederea realizării planurilor de management ale ariilor naturale protejate;

b) emit recomandări si propuneri de îmbunătătire a activitătii custozilor, dacă este cazul;

c) monitorizează activitatea custozilor în procesul de administrare a ariei naturale protejate atribuite în custodie;

d) analizează si emit puncte de vedere asupra măsurilor de conservare, regulamentelor si planurilor de management elaborate de către custozi;

e) propun autoritătii responsabile rezilierea conventiilor de custodie, în cazul în care exercitarea activitătii de custode nu este corespunzătoare.

(2) Până la atribuirea în custodie, responsabilitatea managementului ariilor naturale protejate revine autoritătii responsabile, prin structurile prevăzute la alin. (4).

(3) în cazul în care custodele unei arii este una dintre structurile prevăzute la alin. (4), pentru evitarea conflictelor de interese, autoritatea competentă pentru emiterea actelor de reglementare este structura imediat superioară celei care este custode.

(4) Competentele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt duse la îndeplinire, după cum urmează:

a) agentiile judetene pentru protectia mediului pentru ariile naturale protejate care nu depăsesc limitele teritoriale de competentă ale acestora;

b) agentia regională de protectie a mediului competentă pentru ariile naturale protejate ale căror limite se desfăsoară pe teritoriul a două sau mai multor judete din cadrul aceleiasi regiuni;

c) Agentia Natională pentru Protectia Mediului pentru ariile naturale protejate ale căror limite se desfăsoară pe teritoriul a două sau mai multor regiuni.

Art. 3. - (1) După actualizarea, de către autoritatea responsabilă, a listei cu ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare, atribuirea în custodie se realizează conform prezentei metodologii.

(2) în cazul în care o arie naturală protejată care nu necesită structură proprie de administrare se suprapune total sau partial cu unul sau mai multe situri “Natura 2000” care nu necesită structură proprie de administrare, custodia se asigură de către un singur custode pentru ariile naturale protejate respective, cu realizarea planului de management integrat.

(3) Conventiile de custodie încheiate anterior pentru ariile naturale protejate prevăzute la alin. (2) încetează de drept în momentul semnării noii conventii de custodie.

(4) în cazul în care un custode al uneia sau mai multor arii naturale protejate renuntă la conventia de custodie, aria naturală protejată rămâne în grija autoritătii responsabile, prin structurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

Art. 4. - (1) În vederea încheierii conventiilor de custodie pentru una sau mai multe arii naturale protejate care nu necesită structuri proprii de administrare, autoritatea responsabilă organizează două sesiuni semestriale de atribuire.

(2) Sesiunea de atribuire se organizează în a treia lună din fiecare semestru.

Art. 5. - (1) în vederea atribuirii în custodie a uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele fizice si juridice interesate depun la sediul autoritătii responsabile pentru fiecare arie solicitată un dosar de candidatură prevăzut la art. 6 alin. (2).

(2) Autoritatea responsabilă încheie conventiile de custodie cu persoanele fizice si juridice declarate câstigătoare pe baza unei evaluări făcute de comisia de evaluare constituită conform prevederilor art. 7.

Art. 6. - (1) Etapele procedurii de atribuire în custodie sunt:

a) afisarea la sediul autoritătii responsabile si pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii si stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;

b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie si electronic în termen de 30 de zile din momentul afisării listei la sediul autoritătii responsabile;

c) transmiterea de către autoritatea responsabilă, către membrii comisiei de evaluare, a dosarelor de candidatură în format electronic în termen de 5 zile de la termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură;

d) întrunirea comisiei de evaluare si evaluarea dosarelor de candidatură;

e) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;

f) afisarea pe site-ul autoritătii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

g) depunerea contestatiilor;

h) analizarea si solutionarea contestatiilor, întocmirea raportului comisiei de contestatii si afisarea pe site-ul autoritătii responsabile a rezultatelor comisiei de contestatii;

i) aprobarea de către conducătorul autoritătii responsabile a raportului final de evaluare, care include si raportul comisiei de contestatii;

j) semnarea conventiei de custodie.

(2) Dosarul de candidatură se depune pentru fiecare arie naturală protejată, în format hârtie si electronic, si trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere scrisă;

b) copie de pe actul de identitate, cazierul fiscal si judiciar, în original, curriculum vitae, diplome de studii, specializări, documente care să ateste posibilitătile de asigurare a resurselor financiare pentru realizarea în bune conditii a obiectivelor din conventia de custodie (angajamentul privind bugetul care se alocă anual, destinat exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, buget care va fi anexă obligatorie la conventia de custodie, documente care să ateste disponibilităti financiare necesare administrării conform propunerii de angajament bugetar pentru minimum un trimestru în avans), în cazul persoanelor fizice;

c) statutul, actul de înfiintare, actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire, după caz, cazierul fiscal, prezentarea detaliată a obiectului de activitate (din care să reiasă activitatea privind cel putin unul dintre următoarele domenii: turism, stiintele naturii, cercetare în domeniul stiintelor naturale, managementul resurselor naturale regenerabile,


educatie ecologică), declaratie autentică pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care să rezulte că nu se află în procedură de insolventă, faliment sau orice altă formă de reorganizare judiciară, declaratie autentică pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice, din care să rezulte că nu a fost condamnată definitiv de o instantă de judecată pentru săvârsirea de infractiuni sau contraventii prevăzute de legislatia privind protectia mediului, documente care să ateste posibilitătile de asigurare a resurselor financiare pentru realizarea în bune conditii a obiectivelor din conventia de custodie (angajamentul privind bugetul care se alocă anual, destinat exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, buget care va fi anexă obligatorie la conventia de custodie, curriculum vitae asumate de către personalul implicat în exercitarea custodiei, din care trebuie să rezulte experientă în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protectia mediului, cercetare în domeniul stiintelor naturale, management al resurselor naturale regenerabile, activităti de educatie, biologie), acordul de parteneriat, dacă este cazul, în cazul persoanelor juridice;

d) descrierea capacitătilor tehnice existente destinate exclusiv administrării ariei naturale protejate (sediu, minimum un autovehicul, birotică, mobilier, utilaje si unelte etc);

e) propunere detaliată de plan de actiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale protejate, inclusiv modalitatea de a implica factori-cheie interesati, în luarea de decizii de management (actiuni, persoane implicate, în cazul parteneriatelor se vor specifica actiunile de care sunt responsabile părtile parteneriatului); planul de actiune trebuie elaborat în functie de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea si de amenintările la care este supusă;

f) minimum două recomandări, dintre care una din partea autoritătilor locale de mediu, pentru preluarea custodiei, care să ateste competenta, experienta, seriozitatea, spiritul de cooperare ale solicitantului custodiei, detalieri despre modul concret în care a mai exercitat atributii privind protectia ariei naturale protejate în trecut, dacă este cazul, sau alte activităti întreprinse în domeniu. Recomandările pot fi din partea: reprezentantilor autoritătilor/institutiilor locale, institutiilor muzeale sau de cercetare si/sau de învătământ superior cu activitate în domeniu si/sau în zonă, organizatiilor neguvernamentale recunoscute cu activitate în domeniu si/sau în zonă, altor personalităti în domeniu;

g) alte materiale considerate utile de către solicitant, precum: fotografii, articole în presă, materiale video etc.

(3) Planul de actiune prevăzut la alin. (2) lit. e) trebuie să cuprindă următoarele:

a) descrierea situatiei actuale a ariei naturale protejate si a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă si obiectivele de conservare care au stat la baza înfiintării ariei naturale protejate;

b) actiunile care se propun pentru realizarea protectiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităti educationale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitătii locale si a altor persoane interesate etc), precum si măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza înfiintării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoastere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane si financiare implicate;

c) set minim de măsuri de conservare pentru siturile “Natura 2000”;

d) parteneri actuali, consultanti si colaboratori de specialitate (cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop);

e) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată si eventual măsurile preconizate pentru

reducerea/evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate;

f) organizarea stiintifică a activitătii: modalitatea de inventariere si monitorizare a biodiversitătii si geodiversitătii, modul de realizare a cartării habitatelor si distributiei speciilor sălbatice de floră si faună pentru care aria a fost declarată;

g) alte tipuri de activităti sau măsuri propuse.

(4) Sunt eligibile persoanele fizice si juridice, publice sau private, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au capacitate tehnică, care se apreciază în functie de dotările pe care le detin pentru buna administrare a ariei naturale protejate;

b) au capacitate stiintifică, care se apreciază în functie de studiile, pregătirea si calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate si baza materială din dotare pentru a realiza studii si cercetări privind resursele naturale, monitorizarea si managementul durabil al acestora si conservarea diversitătii biologice;

c) au capacitate financiară, care se apreciază în functie de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operationale, acoperirii salariilor si activitătilor specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.

(5) în scopul dovedirii capacitătii tehnice, stiintifice si financiare, solicitantii pot depune, pe lângă documentele si informatiile prevăzute la art. 6 alin. (2), orice alte documente si informatii relevante.

Art. 7. - (1) La nivelul fiecărei agentii regionale pentru protectia mediului se organizează câte o comisie de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită din:

a) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

b) un reprezentant al agentiei regionale pentru protectia mediului;

c) un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor nationale/naturale;

d) un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură/inspectoratul teritorial de regim silvic si vânătoare;

e) un reprezentant al Gărzii Nationale de Mediu;

f) un reprezentant delegat de către Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;

g) un reprezentant al ONG-urilor cu preocupări în domeniul ariilor protejate, desemnat de acestea printr-o procedură transparentă;

h) un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de agricultură.

(3) Componenta nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii responsabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Comisia de evaluare se consideră legal întrunită în prezenta a cel putin 5 membri cu drept de acordare a punctajului.

(5) în cazul în care un membru al comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit conform legislatiei specifice, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.

(6) în procesul de evaluare a dosarelor de candidatură se poate solicita unui reprezentant al directiei juridice, respectiv al directiei economice din cadrul agentiei regionale pentru protectia mediului unde are loc evaluarea dosarelor de candidatură, formularea unui punct de vedere juridic, respectiv economic.

(7) în procesul de evaluare a dosarelor de candidatură se poate solicita unui reprezentant al structurii de specialitate din domeniul conservării biodiversitătii din cadrul agentiei locale pentru protectia mediului din judetul în care se află ariile naturale


protejate pentru care se solicită atribuirea în custodie formularea unui punct de vedere tehnic.

Art. 8. - (1) Comisia de evaluare verifică dacă dosarele de candidatură depuse de către solicitanti contin toate documentele obligatorii prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Dosarele de candidatură incomplete se resping fără a fi evaluate cu punctajul stabilit în anexa nr. 2.

(3) Comisia de evaluare evaluează dosarele de candidatură care contin toate documentele obligatorii pe baza fisei de punctaj prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Comisia de evaluare întocmeste raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a dosarelor.

(5) Autoritatea responsabilă afisează la sediul său si pe pagina proprie de internet punctajele acordate de comisiile de evaluare dosarelor de candidatură evaluate pe baza fisei de punctaj prevăzute în anexa nr. 2, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare.

(6) în cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeasi arie naturală protejată care au întrunit punctajul minim de calificare, respectiv 60 de puncte, custodia va fi încredintată solicitantului care a întrunit cel mai mare punctaj, după solutionarea eventualelor contestatii.

(7) în cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeasi arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, custodia va fi încredintată solicitantului care a întrunit cel mai mare punctaj la capacitatea stiintifică.

Art. 9. - (1) Solicitantii pot contesta punctajele acordate de comisia de evaluare propriilor dosare de candidatură depuse, în termen de două zile lucrătoare din momentul afisării rezultatului evaluării.

(2) Contestatiile se solutionează de către comisia de contestatii, care este aceeasi cu cea mentionată la art. 8 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.

(3) Comisia de contestatii analizează, solutionează contestatiile si întocmeste raportul de evaluare, în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul final de depunere a contestatiilor.

(4) Autoritatea responsabilă afisează la sediul său si pe pagina proprie de internet rezultatele comisiei de contestatii, în termen de 15 zile de la termenul final de depunere a contestatiilor, si întocmeste raportul final de evaluare.

(5) Conducătorul autoritătii responsabile aprobă raportul final de evaluare, care include si raportul comisiei de contestatii, în termen de 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor comisiei de contestatii.

Art. 10. - (1) Conventia de custodie se încheie în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare mentionat la art. 9 alin. (5).

(2) în cazul în care solicitantul care a câstigat custodia nu se prezintă să semneze conventia de custodie în termenul stabilit, aria naturală protejată este inclusă pe lista de atribuire pentru sesiunea următoare, iar solicitantului respectiv nu îi este permisă depunerea candidaturii la următoarea sesiune.

(3) încheierea conventiei de custodie se face conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Autoritatea responsabilă stabileste termenul pentru eliberarea legitimatiilor de control.

(5) Modelul legitimatiei de control este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 11.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

CONVENTIE DE CUSTODIE

- model -

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

..............................................................................................  (denumirea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în calitate de autoritate responsabilă) cu sediul în ......................................................., reprezentată prin domnul/doamna................................................, în calitate de ..............................................................................................,

si ..............................................................................................  (denumirea persoanei fizice sau juridice căreia i se atribuie custodia ariei naturale protejate si datele de identificare)

în calitate de custode, cu domiciliul/sediul în..............................., reprezentată prin....................................................................... (pentru persoane juridice),

în calitate de................................................................................,

consimt la încheierea prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul conventiei

 

Obiectul prezentei conventii îl constituie atribuirea în custodie a................................................................................................ (denumirea ariei naturale protejate)

 

ARTICOLUL 3

Obligatiile si drepturile părtilor

 

Obligatiile părtilor

3.1.......................................................................................... (denumirea persoanei fizice si juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate) are obligatia:

a) să administreze aria naturală protejată în baza prezentei conventii si în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management si cu regulamentul ariei naturale protejate si să controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimatiei de control primite din partea autoritătii responsabile cu care s-a semnat conventia de custodie;

b) să transfere, la încetarea prezentei conventii, în baza unui proces-verbal de predare-primire, din patrimoniul său în patrimoniul autoritătii responsabile, activele fixe, corporale si necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate si/sau realizate din fonduri publice, finantări si/sau cofinantări în cadrul diferitelor proiecte nationale/internationale, dacă au fost achizitionate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada conventiei de custodie, urmând a fi transferate viitorului custode;


c) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protectii eficiente a ariei naturale protejate si a valorilor patrimoniului natural;

d) să contribuie la monitorizarea speciilor si habitatelor de interes national si comunitar, precum si la cartarea habitatelor si distributia speciilor;

e) să elaboreze si să transmită spre aprobare la autoritatea responsabilă regulamentul ariei naturale protejate, care contine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea si consultarea factorilor interesati, în termen de 6 luni de la încheierea conventiei de custodie, în acord cu prevederile legislatiei în vigoare, însotit de punctul de vedere al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului/agentiei regionale pentru protectia mediului/agentiei judetene pentru protectia mediului, denumite în continuare ANPM/ARPM/APM, în functie de limitele teritoriale de competentă ale acestora;

f) să elaboreze si să transmită spre aprobare autoritătii responsabile, în termen de 6 luni de la încheierea conventiei de custodie, setul de măsuri minime de conservare pentru siturile “Natura 2000”, însotit de punctul de vedere al ANPM/ARPM/APM, în functie de limitele teritoriale de competentă ale acestora;

g) până la elaborarea setului de măsuri minime se aplică măsurile existente în planul de actiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat în sesiunea de atribuire;

h) până la aprobarea planului de management se aplică setul de măsuri minime de conservare, aprobate de autoritatea responsabilă, stabilite în functie de categoria de management a ariei naturale protejate;

i) să elaboreze si să transmită spre aprobare autoritătii responsabile planul de management al ariei naturale protejate, prin implicarea si consultarea factorilor interesati, în termen de un an de la încheierea conventiei de custodie, însotit de punctul de vedere al ANPM/ARPM/APM, în functie de limitele teritoriale de competentă ale acestora;

j) în cazul în care elaborarea planului de management este prevăzută în cadrul unor proiecte cu finantare natională/ europeană în curs de derulare, termenul-limită de finalizare a planului va fi cel prevăzut în proiectul respectiv;

k) să asigure instruirea necesară a persoanelor implicate în activitatea de custodie;

l) promoveze actiuni de constientizare si informare a populatiei locale cu privire la necesitatea protectiei naturii si la rolul ariilor naturale protejate;

m) să furnizeze prompt informatii la solicitarea autoritătii responsabile si să înstiinteze direct si operativ despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural atribuit în custodie;

n) să furnizeze informatii pentru actualizarea periodică a bazelor de date ale autoritătii responsabile, în vederea îmbunătătirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate si de raportare la institutiile nationale si internationale;

o) să păstreze destinatia oricărei constructii, dotări sau amenajări ce se realizează din fonduri primite în urma derulării activitătii de custode, în scopul bunei gestionări a ariei naturale protejate;

p) să prezinte autoritătii responsabile un raport anual complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute si actiunile întreprinse în baza planului de management, precum si situatia realizării obligatiilor asumate prin prezenta conventie;

q) să identifice orice prejudicii cauzate de terte persoane bunurilor patrimoniului natural si să informeze în scris autoritatea responsabilă în termen de 48 de ore de la producerea/luarea la cunostintă a prejudiciului;

r) să readucă aria naturală protejată la starea initială în cazul unor prejudicii produse prin vină proprie;

s) să controleze modul de aplicare a prevederilor planului de management si ale regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimatiei de control emise de către autoritatea responsabilă;

t) obligatiile specifice pentru aria naturală protejată si/sau pentru custode, care decurg din prevederile legislative în vigoare si care vor fi comunicate custodelui pe parcursul derulării conventiei de custodie;

u) alte obligatii specifice si/sau consimtite de ambele părti.

3.2. Autoritatea responsabilă are obligatia:

a) să aprobe setul de măsuri, regulamentul si planul de management al ariei naturale protejate;

b) să sustină proiectele destinate bunei gestionări a ariei naturale protejate initiate de custode;

c) să elibereze legitimatii de control pentru custodele ariei naturale protejate;

d) să controleze cel putin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligatiilor asumate de custode conform prezentei conventii, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate si a prevederilor actelor normative în vigoare;

e) să analizeze rapoartele întocmite de custode, modul în care se respectă conditiile si clauzele prezentei conventii si să propună măsuri în consecintă;

f) alte obligatii specifice si/sau consimtite de ambele părti.

3.3. Drepturile custodelui ariei naturale protejate (denumirea persoanei fizice/juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate) are dreptul:

a) să asigure protectia si promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia si să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;

b) să transmită drepturile cu privire la marcă, prin cesiune sau prin licentă, oricând în cursul duratei de protectie a mărcii;

c) să stabilească si să utilizeze uniforma si însemnele specifice pentru custozi, în vederea promovării imaginii;

d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel international si national;

e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din retele sau organizatii internationale si nationale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN eto);

f) să prezinte în mass-media, la întâlniri, conferinte etc. aria naturală protejată, activitatea proprie si orice eveniment ce se desfăsoară sau problemă apărută în aria naturală protejată;

g) să solicite sprijinul autoritătii responsabile si al agentiilor pentru protectia mediului, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;

h) să realizeze si să implementeze proiecte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;

i) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;

j) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislatiei specifice în vigoare;

k) să încheie conventii de custodie cu terte persoane juridice sau fizice specializate în managementul unor habitate specifice cu privire la unele părti din aria naturală protejată, de exemplu, pesteri, puncte fosilifere etc, în baza unei proceduri similare atribuirii în custodie si în baza unui act similar modelului de conventie de custodie;

l) încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terte persoane juridice sau fizice în scopul realizării unor activităti specifice administrării ariei naturale protejate, de exemplu, cercetare, educatie ecologică etc;

m) alte drepturi specifice si/sau consimtite de ambele părti.

3.4. Drepturile autoritătii responsabile:

- să solicite administratorului ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informatii/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute si actiunile întreprinse în baza planului de management si situatia realizării obligatiilor asumate.

 

ARTICOLUL 4

Durata conventiei

 

4.1. Prezenta conventie se derulează pe o perioadă de 5 ani.

4.2. Modificarea conventiei de custodie

a) Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentei conventii de custodie pot fi modificate, cu acordul părtilor, prin act aditional, la initiativa uneia dintre părtile semnatare, în scopul asigurării unei protectii sporite a ariei naturale protejate.

b) Actul aditional se poate încheia la schimbarea uneia dintre părti (a titulaturii, a sediului, cu conditia ca prevederile din conventia de custodie să rămână neschimbate), precum si la modificarea legislatiei specifice.

4.3. Prelungirea conventiei de custodie

Prezenta conventie de custodie poate fi prelungită pe o perioadă determinată de maximum 5 ani, dacă părtile cad de acord asupra prelungirii acesteia, în următoarele conditii:

a) custodele face dovada capacitătii financiare;

b) custodele prezintă un raport final al activitătii desfăsurate pe parcursul derulării conventiei de custodie;

c) custodele prezintă un plan de actiuni pentru perioada pentru care se solicită prelungirea conventiei de custodie.

4.4. Încetarea conventiei de custodie

Prezenta conventie încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea perioadei de valabilitate;

b) dacă persoana juridică se află în procedură de insolventă, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

c) prin reziliere de drept, fără interventia instantei de judecată, în cazul nerespectării obligatiilor ce revin părtilor semnatare conform prevederilor prezentei conventii sau al nerespectării prevederilor legislatiei specifice în vigoare, dacă în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediată situatia;

d) în cazuri de fortă majoră care îl pun în imposibilitate pe custode să îsi mai exercite atributiile în conditiile prevăzute initial în prezenta conventie;

e) în cazul în care prin modificarea legislatiei specifice se va impune o altă modalitate de administrare;

f) în cazul emiterii unui aviz favorabil pentru proiecte/ planuri/programe/activităti care contravin obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate;

g) la constatarea oricăror prejudicii cauzate de custode în aria naturală protejată, de către personalul cu atributii de control conform prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;

h) prin acordul părtilor, consemnat în scris.

 

Încheiată astăzi,.......................... (data), în 4 exemplare originale, câte două pentru fiecare parte.

 

Din partea autoritătii responsabile....................................................

 

Din partea persoanei fizice/juridice căreia i s-a încredintat custodia................................................................ (denumirea ariei naturale protejate)

..............................................................................................  (denumirea persoanei juridice solicitante în cazul persoanelor juridice)

..............................................................................................  (numele persoanei fizice/functia si numele reprezentantului legal)

 

ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

FISĂ DE PUNCTAJ

 

Criterii, punctajul acordat, punctajul maxim I. Capacitate tehnică

I. Detinerea cu orice titlu de spatii, clădiri, mobilier, birotică, alte echipamente etc. (se apreciază si gradul de proximitate fată de aria protejată): 10 puncte

II. Capacitate stiintifică

1. Studiile personalului implicat: 5 puncte

2. Experientă profesională relevantă: 10 puncte

3. Experienta în domeniul conservării biodiversitătii: 10 puncte

III. Capacitate financiară

1. Asigurarea resurselor financiare din surse proprii: 10 puncte

2. Propuneri de proiecte aferente ariei naturale protejate pentru atragerea de fonduri: 5 puncte

IV. Planul de actiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale protejate: 50 de puncte

1. Descrierea situatiei actuale a ariei naturale protejate si a eventualelor probleme identificate: 10 puncte

2. Actiunile care se propun pentru realizarea protectiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de

campare, amenajări, patrulări, activităti educationale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitătii locale si a altor persoane interesate etc): 10 puncte

3. Parteneri actuali, consultanti si colaboratori de specialitate: 7 puncte

4. Formele de vizitare practicate si măsurile preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate: 5 puncte

5. Organizarea stiintifică a activitătii (modalitatea de inventariere si monitorizare a florei, faunei si habitatelor naturale, modul de realizare a cartării habitatelor si distributiei speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar, setul de măsuri minime de conservare pentru siturile “Natura 2000”): 15 puncte

6. Alte tipuri de activităti sau măsuri propuse: 3 puncte

Total punctaj acordat:......................

Punctaj maxim: 100 de puncte

Punctajul minim necesar încredintării în custodie este de 60 de puncte.


 

ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

Model de legitimatie de control nr. 1

 

AUTORITATEA RESPONSABILĂ

 

LEGITIMATIE DE CONTROL

Nr.............din................

 

Domnul/Doamna......................................., din partea custodelui........................................., este împuternicit(ă), în baza prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 97 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, să constate faptele ce constituie contraventii si să aplice sanctiunile ce derivă din nerespectarea actelor normative sus-mentionate, pe teritoriul...........................atribuită în custodie în baza Conventiei de custodie nr.................din data de ...................................

 

Ministrul mediului si pădurilor,

 

Prezenta legitimatie este valabilă însotită de buletinul/cartea de identitate seria.................nr........................, eliberat(ă) de...................la data de ........................, CNP................................

 

Model de legitimatie de control nr. 2

 

AUTORITATEA RESPONSABILĂ

 

LEGITIMATIE DE CONTROL

Nr.............din................

 

Domnul/Doamna........................, din partea custodelui......................., este împuternicit(ă), în baza prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 97 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, să constate faptele ce constituie contraventii si să aplice sanctiunile ce derivă din nerespectarea actelor normative sus-mentionate, pe teritoriul ariilor naturale protejate atribuite în custodie în baza conventiilor de custodie mentionate în anexă.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

.......................................................

 

Prezenta legitimatie este valabilă însotită de buletinul/cartea de identitate seria.................nr........................, eliberat(ă) de...................la data de ........................, CNP.................................


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.925/2005 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

În conformitate cu Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.925/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Consiliul de administratie al unitătii de învătământ este format dintr-un număr impar, de 9 sau 13 membri.

Consiliul de administratie cu structura minimă de 9 membri are următoarea componentă: director, director adjunct/cadru didactic, 3 reprezentanti ai cadrelor didactice alesi de consiliul profesoral, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, un părinte, un reprezentant al operatorului economic sau, după caz, încă un părinte. Pentru unitătile de învătământ din mediul rural, care au în componentă structuri scolare din satele care apartin localitătii respective, reprezentarea cadrelor didactice va fi asigurată de către un cadru didactic coordonator al structurii scolare.

Consiliul de administratie cu structura de 13 membri are următoarea componentă: director, director adjunct, 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, 2 părinti, un reprezentant al operatorului economic si un reprezentant al elevilor, conform legii.

Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste prin hotărâre a consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, structura numerică minimă a consiliilor de administratie pentru fiecare unitate de învătământ, în functie de mărimea si complexitatea acesteia.”

2. La articolul 33, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) La sedintele consiliului de administratie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învătământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se mentionează în procesul-verbal al sedintei. La sedintele consiliului de administratie al unitătilor de învătământ în care functionează clase de învătământ gimnazial poate participa, fără drept de vot, cu statut de observator, si un reprezentant al elevilor din clasa a VII-a sau a VlII-a.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Kiraly Andrei Gheorghe,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 5.619.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.