MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 819/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.138. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul Român de Informatii

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.364 din 26 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.184. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent fn Sistemul national de transport

 

327. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010

 

328. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010

 

5.730. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

24. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3* la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 1.138.


Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.364

din 26 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Jauk Gunterîn Dosarul nr. 5.548/97/2007 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca nefondată, arătând că acelasi autor, în faza procesuală anterioară, a invocat aceeasi exceptie din perspectiva altor critici


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.548/97/2007, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Jauk Gunter.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul de proprietate privată, întrucât, desi dreptul invocat se caracterizează prin trei atribute esentiale: posesia, folosinta si dispozitia, textul permite instituirea si aplicarea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile sau imobile.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Măsurile asigurătorii, care au următorul continut:

“Măsurile asigurătorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instanta de judecată si constau în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile si imobile, în vederea confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infractiune, precum si pentru garantarea executării pedepsei amenzii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 7 din 15 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 6 februarie 2008, Curtea Constitutională a statuat că instituirea măsurilor asigurătorii este menită să protejeze anumite categorii de persoane, în considerarea situatiei speciale în care se află, si nu contravine drepturilor constitutionale invocate. Astfel, nu poate fi primită sustinerea privind încălcarea dreptului de proprietate, întrucât ratiunile măsurii reglementate prin textele de lege ce fac obiectul exceptiei justifică restrângerea exercitiului acestui drept, în deplină concordantă cu prevederile art. 53 din Legea fundamentală - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Jauk Gunter în Dosarul nr. 5.548/97/2007 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 7.800 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, capitolul 84.01.03 “Transport rutier”, titlul 56.01 “Programe din fonduri externe nerambursabile postaderare - FEDR”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.184.


*) Anexa se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) si n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1, - (1) Se aprobă următoarele tarife: tariful de nerespectare a nominalizării (TNN), tariful de depăsire a capacitătii rezervate (TDCR), tariful pentru livrare sub nominalizarea aprobată (TLSN), tariful pentru neasigurarea capacitătii rezervate (TNCR), tariful de dezechilibru zilnic (TDZ) si tariful de dezechilibru acumulat (TDA), prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt specificate în tabelul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă pretul de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport peste nivelul nominalizării aprobate plus marja de 2,5%, după cum urmează:

 

Pret de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport peste nivelul nominalizării aprobate plus marja de 2,5%

Diferenta dintre alocare si nominalizarea zilnică din cantitătile alocate la punctele de intrare

50% x CUGT Iei/MWh

 

NOTĂ:

Gazele naturale vor fi cumpărate de către operatorul sistemului de transport de la utilizatorii retelei/producător/ importator/operatorul depozitului de înmagazinare subterană.

CUGt: costul mediu al amestecului de gaze naturale din intern si din import, fără servicii de transport.

 

Art. 3. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias va aplica aceste tarife în regim de testare, cu

respectarea procedurilor prevăzute în Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale.

Art. 4. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias va informa lunar Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, cu privire la cuantumul cantitativ si valoric al tuturor dezechilibrelor prevăzute în Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, calculate pentru fiecare utilizator al retelei, precum si al cantitătilor de gaze naturale care ar fi putut fi cumpărate de la utilizatorii retelei/producător/importator/operatorul depozitului de înmagazinare subterană, în caz de livrare în excedent în Sistemul national de transport.

Art. 5. - În functie de cuantumul cantitativ si valoric al dezechilibrelor înregistrate în perioada de testare, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei poate modifica valorile aferente acestor tarife si limitele de tolerantă pentru aplicarea acestora.

Art. 6. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias si utilizatorii Sistemului national de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, precum si operatorii sistemelor de distributie si ai depozitelor de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

lulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 31.

 


ANEXĂ

 

Nr. crt.

Tariful

U.M.

1.

Tarif de nerespectare a nominalizării (TNN)

3% < Diferenta dintre alocare si nominalizarea aprobată < 10%

Vx 10% pentru fiecare MWh/zi din interval

10% < Diferenta dintre alocare si nominalizarea aprobată < 20%

V x 20% pentru fiecare MWh/zi din interval

Diferenta dintre alocare si nominalizarea aprobată > 20%

V x 30% pentru fiecare MWh/zi din interval

2.

Tarif de depăsire a capacitătii rezervate (TDCR)

 

RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi depăsit

3.

Tarif pentru livrare sub nominalizarea aprobată (TLSN)

3% < Diferenta dintre livrare si nominalizarea aprobată < 10%

V x 10% pentru fiecare MWh/zi nelivrat din interval

10% < Diferenta dintre livrare si nominalizarea aprobată < 20%

V x 20% pentru fiecare MWh/zi nelivrat din interval

Diferenta dintre livrare si nominalizarea aprobată > 20%

V x 30% pentru fiecare MWh/zi nelivrat din interval

4.

Tarif pentru neasigurarea capacitătii rezervate (TNCR)

 

RCf x 24 x 150% pentru fiecare MWh/zi neasigurat

5.

Tarif de dezechilibru zilnic (TDZ)

A

Q x 110% x CUGT lei

B

Q x 115% x CUGT lei

C

Q x 120% x CUGT lei

6.

Tarif de dezechilibru acumulat (TDA)

L

120% x CUGT lei/MWh

M

125% x CUGT lei/MWh

N

130% x CUGT lei/MWh

O

135% x CUGT lei/MWh

P

140% x CUGT lei/MWh

Q

5% x CUGT lei/MWh

R

10% x CUGT lei/MWh

S

15% x CUGT lei/MWh

T

20% x CUGT lei/MWh

U

25% x x CUGT lei/MWh

 

V: componenta volumetrică a tarifului de transport în Sistemul national de transport;

RCf: componenta fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii ferme;

Q: cantitatea de gaze naturale care constituie dezechilibru zilnic conform Codului retelei pentru Sistemul national de transport;

CUGt: costul mediu al amestecului de gaze naturale din intern si din import, fără servicii de transport;

A-C: indicii pentru stabilirea tarifelor de dezechilibru zilnic;

L-P: indicii pentru stabilirea tarifelor pentru dezechilibru acumulat în caz de deficit de gaze naturale în Sistemul national de transport;

Q-U: indicii pentru stabilirea tarifelor pentru dezechilibru acumulat în caz de excedent de gaze naturale în Sistemul national de transport.


 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Angelica Preoteasa

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 327.

 

ANEXĂ

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

pentru cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei

 

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, denumite în cele ce urmează părti,

având în vedere buna si fructuoasa colaborare pe care părtile au avut-o de-a lungul timpului,

luând în considerare că România utilizează tehnologie CANDU la Centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă,

constiente de faptul că prezentul memorandum de întelegere reprezintă un angajament politic si că, în timp ce acesta nu stabileste obligatii care să dea nastere la orice compensatie în baza dreptului international, este o reflectare a intentiei ferme a semnatarilor acestuia,

tinând cont că România este stat membru al Uniunii Europene si parte la Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,

reamintind paragrafele 21(1)(a) si (f) din Actul canadian pentru control si securitate nucleară, care permit Comisiei de Securitate Nucleară a Canadei să încheie întelegeri de cooperare pe domeniul de reglementare,

sunt de acord că este în interesul lor reciproc să încheie o întelegere pentru schimbul de informatii, intentionând de asemenea să includă schimbul de personal al părtilor, pregătirea personalului si asistenta în domeniul reglementărilor nucleare, după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

Informatii ce vor fi schimbate

 

(1) Fiecare parte poate solicita celeilalte părti informatii în orice problemă legată de utilizarea pasnică a energiei nucleare, în limitele jurisdictiei celeilalte părti, incluzând, dar fără să se limiteze la informatii privind:

a) amplasarea, constructia, punerea în functiune, operarea, dezafectarea instalatiilor nucleare;

b) legislatie, reglementări, autorizări, coduri de reglementare, standarde, criterii si ghiduri;

c) rapoarte tehnice si evaluări de securitate nucleară, incluzând si cele referitoare la securitatea radiologică;

d) rapoarte de incidente, reactii de presă si ale publicului la incidente si, în special, informatii privind orice eveniment care are o semnificatie radiologică majoră si actiunile de remediere întreprinse ca răspuns;

e) cercetări în domeniul securitătii nucleare, care au legătură cu autorizarea si supravegherea instalatiilor nucleare;

f) radioprotectie;

g) implementarea Codului de conduită privind securitatea si siguranta surselor radioactive si a Ghidului privind importul si exportul surselor radioactive ale Agentiei Internationale pentru Energia Atomică;

h) depozitarea, eliminarea si tratarea deseurilor radioactive;

i) reglementări în domeniul mineritului de uraniu, prelucrării minereurilor de uraniu si al managementului deseurilor; si

j) proiecte si strategii de comunicare în reglementarea domeniului nuclear.

(2) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a furniza informatiile ce pot fi solicitate de către cealaltă parte în conformitate cu paragraful (1).

(3) Oricare parte poate furniza celeilalte părti orice informatii pe care le consideră ca putând prezenta interes pentru cealaltă parte, fără a primi o solicitare pentru acele informatii.

 

ARTICOLUL II

Informatii exceptate

 

Obligatia fiecărei părti de a furniza informatii, în conformitate cu art. I paragraful (2) este subiectul:

a) legilor, reglementărilor sau politicilor corespunzătoare în baza cărora părtile functionează;

b) oricărui alt contract, acord sau angajament care obligă partea;

c) dreptului de a refuza furnizarea de informatii care ar fi în mod nejustificat de dificil sau de costisitor de identificat ori de furnizat, în afară de cazul în care s-a convenit reciproc altfel între părti.

 

ARTICOLUL III

Folosirea informatiilor

 

(1) Fiecare parte poate utiliza si difuza în mod liber orice informatii primite de la cealaltă parte în temeiul prezentului memorandum de întelegere, fără obtinerea oricărei alte permisiuni a celeilalte părti, în afară de cazul în care informatia respectivă a fost furnizată cu titlu confidential.

(2) Privitor la orice informatie distribuită în temeiul prezentului memorandum de întelegere, fiecare parte poate indica faptul că acea informatie este confidentială si poate impune restrictii la utilizarea si difuzarea ei.

(3) Fiecare parte va respecta confidentialitatea oricărei informatii primite de la cealaltă parte care este identificată ca fiind confidentială, prin restrângerea utilizării si difuzării informatiei la functionarii si consultantii proprii, la guvernul său, si va respecta restrictiile specificate de cealaltă parte.

(4) Fiecare parte care utilizează orice informatie care îi este furnizată în temeiul prezentului memorandum de întelegere îsi va asuma toate riscurile ce decurg din utilizarea acesteia si nu va tine cealaltă parte răspunzătoare pentru daunele astfel rezultate.

 

ARTICOLUL IV

Schimbul de personal

 

(1) Fiecare parte poate solicita celeilalte părti să accepte vizite temporare din partea membrilor personalului părtii solicitante sau ai personalului unei alte institutii sponsorizate de către partea solicitantă. Vizitele vor fi realizate în scopul schimbului de informatii sau al pregătirii pe problematici tehnice în domeniul reglementărilor si al comunicării.

(2) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a sprijini vizitele ce pot fi solicitate de cealaltă parte în conformitate cu paragraful (1).

(3) Părtile pot încheia o întelegere care să guverneze conditiile în care va avea loc o anumită vizită.

(4) Schimbul de personal si vizitele implicând personalul unei institutii sponsorizate de către o parte vor face obiectul unei întelegeri separate între părti.

 

ARTICOLUL V

Administrarea

 

(1) Fiecare parte va desemna un coordonator pentru implementarea si administrarea prezentului memorandum de întelegere. Fiecare parte, la semnarea prezentului memorandum de întelegere, va notifica celeilalte părti numele persoanei pe care a desemnat-o în calitate de coordonator.

(2) Fiecare parte va notifica numaidecât celeilalte părti orice schimbare a coordonatorului si va comunica, în acelasi timp, numele noului coordonator desemnat.

(3) în cazul în care nu se solicită altfel de către cealaltă parte, toate solicitările de informatii si schimburile de informatii furnizate în temeiul prezentului memorandum de întelegere vor fi făcute sau furnizate coordonatorului celeilalte părti. Întâlnirile dintre părti vor fi organizate de către coordonatori.

 

ARTICOLUL VI

Aspecte financiare

 

(1) în afară de cazul în care nu s-a convenit altfel de comun acord de către părti, fiecare parte va fi exclusiv răspunzătoare pentru suportarea propriilor cheltuieli de participare în temeiul prezentului memorandum de întelegere, inclusiv a celor rezultate din exercitarea responsabilitătilor de către coordonatorul său.

(2) în legătură cu participarea la prezentul memorandum de întelegere, fiecare parte:

a) nu va tine răspunzătoare cealaltă parte pentru nicio daună sau niciun prejudiciu si va fi responsabilă pentru orice daună ori prejudiciu care decurge din actiunile sau din omisiunile propriului personal ori ale membrilor personalului institutiilor sponsorizate; si

b) va răspunde solidar, dacă astfel este stabilit în prealabil, pentru orice daună sau prejudiciu care decurge din actiunile ori omisiunile comune ale propriului personal sau ale membrilor personalului institutiilor sponsorizate si acelea ale celeilalte părti.

 

ARTICOLUL VII

Utilizările pasnice ale informatiilor si rezultatelor

 

Părtile se angajează să se asigure că informatiile primite sau rezultatele activitătilor executate de ele în temeiul prezentului memorandum de întelegere sunt utilizate exclusiv în scopuri pasnice, nonexplozive.

 

ARTICOLUL VIII

Rezolvarea diferendelor

 

Orice diferend apărut între părti cu privire la interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de întelegere va fi rezolvat pe cale amiabilă prin consultări reciproce sau prin negociere între părti.

 

ARTICOLUL IX

Amendamente

 

(1) Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat printr-un amendament scris, semnat în numele părtilor, în acelasi mod ca si prezentul memorandum de întelegere.

(2) Orice amendament va produce efecte la data semnării acestuia în numele ambelor părti.

 

ARTICOLUL X

Importantă

 

(1) Prezentul memorandum de întelegere înlocuieste toate comunicările, declaratiile si întelegerile, fie scrise sau verbale, dintre părti, legate de prezentul memorandum de întelegere, anterioare semnării acestuia.

(2) Prezentul memorandum de întelegere nu produce niciun efect juridic între părti.

 

ARTICOLUL XI

Obligatii externe

 

Prezentul memorandum de întelegere nu afectează niciuna dintre obligatiile rezultate din aderarea României la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) si nici nu prejudiciază drepturile si obligatiile rezultate din instrumentele juridice în vigoare între EURATOM si Canada.

 

ARTICOLUL XII

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul memorandum de întelegere se aplică de la data semnării acestuia în numele ambelor părti.

(2) Prezentul memorandum de întelegere va rămâne valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare.

(3) Prezentul memorandum de întelegere va fi prelungit în mod automat pe perioade succesive de 5 ani, în afară de cazul în care orice parte notifică celeilalte părti, în scris, cu 6 luni înainte de data expirării, intentia sa de a face posibilă expirarea prezentului memorandum de întelegere.

(4) Prezentul memorandum de întelegere poate fi denuntat de oricare dintre părti la orice moment, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părti cu cel putin 3 luni în prealabil.

Semnat în două exemplare, la Viena la 22 septembrie 2010, în limbile română, engleză si franceză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România,

Vajda Borbâla,

presedinte

Pentru Comisia de Securitate Nucleară a Canadei

Michael Binder,

presedinte

 

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Angelica Preoteasa

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2010.

Nr. 328.


 

ANEXĂ

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementării aspectelor de radioprotectie

 

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia, denumite în continuare părti,

având în vedere sarcinile si responsabilitătile acestora pentru asigurarea radioprotectiei si prevenirea traficului ilicit cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare în timpul detinerii, utilizării, manipulării, transportului, conservării sau dezafectării acestora, în conformitate cu legislatia natională a României si a Republicii Macedonia,

fiind constiente de faptul că asigurarea radioprotectiei populatiei, a personalului expus profesional, a mediului si prevenirea traficului ilicit cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare în timpul detinerii, utilizării, manipulării, transportului, conservării sau dezafectării acestora reprezintă un aspect important în procesul de reglementare,

subliniind importanta si beneficiul cooperării dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia în domeniul reglementării aspectelor de radioprotectie, incluzând si prevenirea traficului ilicit cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare, si interventia în cazul situatiilor de urgentă radiologică,

constiente de faptul că prezentul memorandum de întelegere reprezintă un angajament politic si că este o reflectare a intentiei ferme a semnatarilor acestuia, nestabilind obligatii care să dea nastere la orice compensatie în baza dreptului international,

luând în considerare că România este stat membru al Uniunii Europene si parte la Tratatul EURATOM,

luând în considerare că la data de 16 decembrie 2005 Consiliul European i-a acordat Republicii Macedonia statutul de tară candidată,

au convenit următoarele:

I. Scopul memorandumului

 

ARTICOLUL 1

Schimbul de informatii tehnice

 

1. Părtile vor face schimb de informatii tehnice în legătură cu activitătile desfăsurate pentru asigurarea radioprotectiei populatiei, a personalului expus profesional si a mediului, prevenirea traficului ilicit cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare, asigurarea pregătirii si interventiei în cazul situatiilor de urgentă radiologică, precum si în timpul gestionării deseurilor radioactive generate din instalatii/practici cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare. Acesta va include schimbul de:

A. rapoarte tematice si alte materiale scrise legate de analiza si evaluarea radioprotectiei, prevenirea traficului ilicit cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare, gestionarea deseurilor radioactive generate din instalatii/practici cu surse de radiatii ionizante, pregătirea si interventia în cazul situatiilor de urgentă radiologică, care sunt de interes comun pentru părti;

B. reglementări, ghiduri, proceduri si alte documente cu privire la reglementarea, autorizarea si inspectia activitătilor ce implică surse de radiatii ionizante în industrie, medicină, agricultură si cercetare;

C. notificări operationale ale incidentelor cu surse de radiatii ionizante, urgentelor radiologice sau ale traficului ilicit de surse de radiatii ionizante si materiale nucleare, care sunt de interes imediat pentru părti;

D. informatii cu privire la gestionarea în sigurantă a materialelor metalice reciclabile, posibil contaminate radioactiv, în scopul asigurării radioprotectiei;

E. informatii relevante pentru prevenirea traficului ilicit cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare;

E alte informatii operationale si consultări de interes reciproc în domeniile asigurării radioprotectiei, prevenirii traficului ilicit de surse de radiatii ionizante si materiale nucleare, gestionării deseurilor radioactive generate de instalatiile/practicile cu surse de radiatii ionizante si pregătirii si interventiei în caz de urgentă radiologică.

2. În cazul în care ambele părti convin astfel, vor fi stabilite întelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plătile si drepturile de proprietate intelectuală.

3. Documentele schimbate în baza prezentului memorandum de întelegere vor fi redactate în limba engleză.

 

ARTICOLUL 2

Schimbul de experientă

 

Părtile vor face schimb de experientă în domeniul reglementării, autorizării si inspectiei practicilor ce implică surse de radiatii ionizante, prin:

1. desemnarea expertilor din cadrul Directoratului pentru Securitatea Radiologică în România pentru cunoasterea modului în care sunt reglementate, autorizate si inspectate activitătile ce implică surse de radiatii ionizante, precum si pentru participarea la inspectiile efectuate de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare la instalatiile nucleare si radiologice din România;

2. desemnarea expertilor din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare în Republica Macedonia pentru a participa la inspectiile efectuate de Directoratul pentru Securitatea Radiologică la instalatii/practicile care utilizează surse de radiatii ionizante din Republica Macedonia si consilierea expertilor din cadrul Directoratului pentru Securitatea Radiologică în domenii precum:

a) reglementarea, autorizarea si inspectia instalatiilor/practicilor care utilizează surse de radiatii ionizante;

b) prevenirea traficului ilicit cu surse de radiatii ionizante si materiale nucleare;

c) gestionarea în sigurantă a deseurilor radioactive generate de instalatiile radiologice;

d) pregătirea si interventia în cazul situatiilor de urgentă radiologică;

3. organizarea de întâlniri de lucru, vizite de lucru si consultări între conducătorii părtilor pentru a discuta chestiuni de interes comun, legate de controlul exercitat de către organismul de reglementare si regulamentele în domeniul radioprotectiei;

4. schimbul de experti între cele două părti pentru a participa la seminare si cursuri de instruire organizate în statele părtilor, în scopul implementării recomandărilor Agentiei Internationale pentru Energia Atomică si legislatiei Uniunii Europene în domeniile prevăzute la paragraful 2;

5. cooperarea pentru limitarea consecintelor radiologice ale incidentelor produse în timpul transportului de surse de radiatii ionizante între statele părtilor si pentru interventia în cazul situatiilor de urgentă radiologică generate de aceste incidente.

 

II. Prevederi administrative

 

ARTICOLUL 3

Principii generale de cooperare

 

1. Părtile vor coopera în temeiul prezentului memorandum de întelegere, în conformitate cu legislatia natională a statelor acestora.

2. Fiecare parte va fi răspunzătoare pentru suportarea propriilor cheltuieli rezultate din cooperarea în temeiul prezentului memorandum de întelegere. Posibilitatea părtilor de a îndeplini angajamentele asumate depinde de disponibilitatea resurselor institutiilor guvernamentale corespunzătoare ale statelor părtilor si de legislatia corespunzătoare a acestora.

3. Toate disputele si problemele apărute între părti care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de întelegere vor fi solutionate de comun acord.

 

ARTICOLUL 4

Modalităti pentru schimbul de informatii

 

Părtile vor stabili între ele proceduri simplificate pentru schimbul de informatii în temeiul prezentului memorandum de întelegere, după cum urmează:

1. Schimbul de informatii între părti în temeiul prezentului memorandum de întelegere se va realiza prin corespondentă oficială, în conformitate cu legislatia statelor părtilor.

2. Fiecare parte va desemna o persoană de contact pentru a coordona schimbul de informatii tehnice si va notifica celeilalte părti despre aceasta, într-un termen rezonabil după intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere.

3. Partea care primeste informatia va fi responsabilă pentru implementarea si utilizarea oricăror informatii schimbate sau transmise între părti în temeiul prezentului memorandum de întelegere.

4. Informatiile obtinute în timpul implementării prezentului memorandum de întelegere vor fi puse la dispozitia altor institutii guvernamentale ale statelor părtilor numai după obtinerea acordului scris al ambelor părti.

 

III. Prevederi finale

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul memorandum de întelegere nu creează obligatii juridice si astfel nu intră sub incidenta dreptului international.

 

ARTICOLUL 6

Valabilitate

 

1. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data semnării acestuia.

2. Prezentul memorandum de întelegere se va aplica pentru o perioadă de 3 ani, valabilitatea acestuia prelungindu-se în mod automat pentru perioade succesive de un an.

3. Prezentul memorandum de întelegere poate fi amendat prin consimtământul reciproc scris al părtilor. Orice amendament va intra în vigoare în acelasi mod ca prezentul memorandum de întelegere.

4. Oricare parte poate termina unilateral prezentul memorandum de întelegere în orice moment prin notificarea prealabilă scrisă a celeilalte părti cu cel putin 30 de zile înainte de data la care se intentionează încetarea valabilitătii acestuia.

5. Toate activitătile care au fost initiate în temeiul prezentului memorandum de întelegere, dar care nu au fost finalizate la terminarea acestuia, vor continua să fie realizate până la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentului memorandum de întelegere sau ai altor întelegeri specifice necesar a fi încheiate.

Încheiat la Bucuresti la 26 octombrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, macedoneană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România,

Vajda Borbâla

Pentru Directoratul pentru Securitatea Radiologică din Republica Macedonia,

Nuzi Shahin


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia se aplică începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală economic, finante, resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 5.730.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de organizare si desfăsurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2

 

Art. 1. - (1) Absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, din învătământul de masă si din învătământul special, pot opta pentru obtinerea certificării unei calificări profesionale de nivel 2, după efectuarea stagiilor de pregătire practică, în conditiile reglementate de prezenta metodologie.

(2) Pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică, în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2, denumite în continuare stagii de pregătire practică, pot opta absolventii ciclului inferior al liceului care nu continuă studiile în ciclul superior al liceului imediat după absolvire, precum si absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, care au întrerupt studiile ciclului superior al liceului.

(3) Pe perioada efectuării stagiilor de pregătire, absolventii mentionati la alin. (2) nu sunt înscrisi si nu urmează studiile claselor ciclului superior al liceului, indiferent de filieră sau forma de învătământ. Acestia pot urma ciclul superior al liceului după finalizarea stagiilor de pregătire practică.

(4) Conform prevederilor legale, pentru elevii care urmează ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, înscrierea la examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, organizat la absolvirea liceului, nu este conditionată de certificarea unei calificări profesionale de nivel 2.

Art. 2. - (1) Realizarea activitătilor prevăzute de stagiile de pregătire practică completează pregătirea profesională din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, si asigură dobândirea tuturor competentelor, ca rezultate ale învătării, prevăzute de Standardul de pregătire profesională (SPP) corespunzător unei calificări de nivel 2.

(2) Finalizarea stagiilor de pregătire practică si promovarea tuturor modulelor incluse în acestea dau dreptul absolventilor să se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 2.

Art. 3. - (1) Stagiile de pregătire practică cuprind 720 de ore de pregătire.

(2) Stagiile de pregătire practică a elevilor cuprind ore de laborator tehnologic, predate de profesori de specialitate, si ore de instruire practică, predate de maistri-instructori de specialitate.

(3) Planurile de învătământ corespunzătoare tuturor calificărilor, în care sunt prevăzute modulele si numărul de ore alocat acestora, se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 4. - (1) Stagiile de pregătire practică se organizează astfel încât să fie asigurate conditii optime pentru dobândirea rezultatelor învătării prevăzute în curriculum. Acestea se pot organiza, după caz, atât în laboratoarele de specialitate si în atelierele unitătii de învătământ autorizate sau acreditate, cât si la operatorii economici parteneri în pregătirea profesională a elevilor.

(2) Orarul stagiilor de pregătire practică desfăsurate la operatorii economici va fi elaborat în functie de programul de lucru al acestora, respectându-se particularitătile de vârstă ale elevilor si reglementările legale referitoare la sănătatea si securitatea muncii.

Art. 5. - Stagiile de pregătire practică se desfăsoară respectându-se structura anului scolar aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului. Perioada de desfăsurare a stagiului de pregătire practică este propusă de unitatea de învătământ organizatoare, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor, si este aprobată de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB).

Art. 6. - Pregătirea practică la operatorii economici se organizează numai în conditiile existentei acordurilor de colaborare în acest sens, concretizate în conventii privind efectuarea stagiului de pregătire practică, conform Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/institutie publică de către elevii din învătământul profesional si tehnic.

Art. 7. - Stagiile de pregătire practică se planifică anual si fac parte din proiectul planului de scolarizare propus de unitătile de învătământ. Ele se organizează la nivel judetean în următoarele etape:

a) Până la 15 noiembrie, oferta unitătilor de învătământ privind calificările profesionale de nivel 2, pentru care îsi propun să organizeze stagii de pregătire practică, pentru anul scolar următor, este definitivată la nivelul consiliilor de administratie ale unitătilor de învătământ si negociată în cadrul consiliilor de administratie ale ISJ/ISMB, împreună cu reprezentanti ai operatorilor economici si ai comitetelor locale de dezvoltare a Parteneriatului social pentru formare profesională (CDLPS); oferta unitătilor de învătământ se va fundamenta, în principal, pe investigarea optiunilor elevilor, existenta resurselor la nivelul unitătii de învătământ si a parteneriatului cu operatori economici.

b) Până la 30 noiembrie, oferta tuturor unitătilor de învătământ din judet/municipiul Bucuresti privind stagiile de pregătire practică este avizată de către CLDPS si aprobată de consiliile de administratie ale ISJ/ISMB.

c) Până la 6 decembrie, ISJ/ISMB centralizează situatia finală privind calificările profesionale de nivel 2, pentru care fiecare unitate de învătământ profesional si tehnic organizează stagii de pregătire practică în anul scolar următor si o cuprinde în proiectul planului judetean de scolarizare.

d) în termen de 5 zile de la primirea de la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a planului de scolarizare, ISJ/ISMB îl comunică unitătilor de învătământ.

e) în termen de 10 zile de la primirea planului de scolarizare în unitatea de învătământ, elevii solicită înscrierea pentru stagiile de pregătire practică si optează pentru una dintre calificările profesionale de nivel 2 pentru care se organizează stagii de pregătire practică. Optiunile acestora sunt colectate de către secretariatele unitătilor de învătământ, iar situatia optiunilor este trimisă la ISJ/ISMB.

f) Până la 25 aprilie, ISJ/ISMB centralizează situatia pe calificări a înscrierilor înregistrate de unitătile de învătământ din judet/municipiul Bucuresti pentru stagiile de pregătire practică si stabilesc unitătile de învătământ care vor organiza aceste stagii. Lista calificărilor si unitătile de învătământ care vor organiza stagii de pregătire practică este transmisă tuturor unitătilor de învătământ profesional si tehnic pentru a fi făcută publică.

g) Până la 1 mai, ISJ/ISMB solicită unitătilor de învătământ să consilieze elevii, după caz, în vederea refacerii cererilor de înscriere pentru stagiile de pregătire practică. Sunt avute în vedere situatiile în care calificarea solicitată nu a întrunit numărul suficient de optiuni pentru organizarea unei formatiuni de studiu în unitatea de învătământ/în judet.

h) Până la 15 mai, unitătile de învătământ transmit situatia finală a înscrierilor către ISJ/ISMB.

i) Până la 30 mai, ISJ/ISMB centralizează situatia finală privind calificările profesionale de nivel 2, pentru care fiecare unitate de învătământ profesional si tehnic organizează stagii de pregătire practică în anul scolar următor.

Art. 8. - Stagiile de pregătire practică sunt organizate de unitătile de învătământ în functie de calificarea ce va fi dobândită, respectându-se legislatia privind sănătatea si securitatea muncii.

Art. 9. - (1) Pregătirea practică a elevilor va fi realizată de profesori de specialitate, de maistri-instructori în colaborare cu tutorii din partea operatorilor economici.

(2) Evaluarea rezultatelor elevilor se va face pentru fiecare modul pentru care s-au organizat activităti de pregătire practică, cu note de la 1 la 10.

(3) în cadrul orelor de pregătire practică pot fi organizate, dacă este necesar, activităti remediale pentru unii elevi, astfel încât acestia să poată atinge cel putin nivelul minim de performantă necesar promovării.

Art. 10. - (1) încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea practică se face în functie de specializarea acestora si de prevederile planului de învătământ. Orele predate sunt incluse în norma didactică, în cumul sau în plata cu ora, după caz. Pe parcursul unui an scolar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o grupă de elevi care efectuează stagii de pregătire practică, conform prezentei metodologii.

(2) Orele vacante de laborator tehnologic si de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică, pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, se ocupă numai pe perioadă determinată, de cel mult un an scolar, prin completare de normă, detasare, suplinire ori în regim de plată cu ora sau cumul.

Art. 11. - (1) în baza cererilor aprobate, de înscriere a absolventilor pentru desfăsurarea stagiilor de pregătire practică, se constituie clase de elevi pentru fiecare calificare, în medie 25 de elevi/clasă, dar nu mai putin de 15 elevi/clasă si nu mai mult de 30 de elevi/clasă, iar secretarul unitătii de învătământ consemnează în registrul matricol volumul si pagina unei noi partide, corespunzătoare programului de formare profesională de nivel 2 de calificare, respectiv stagiilor de pregătire practică. Clasele pentru desfăsurarea stagiilor de pregătire practică se constituie în limita numărului maxim de posturi aprobat la nivelul inspectoratului scolar.

(2) Prezenta si rezultatele scolare curente obtinute de elevi în cadrul stagiilor de pregătire practică sunt înscrise într-un catalog întocmit în acest scop.

(3) Modulele studiate vor fi trecute în documentele scolare, conform planului de învătământ.

(4) Foaia matricolă, eliberată la cerere, va fi completată cu mentionarea modulelor incluse în stagiile de pregătire practică.

(5) în raportările statistice ale unitătii de învătământ, stagiile de pregătire practică vor fi asimilate programelor de formare profesională având ca finalitate dobândirea de calificări profesionale de nivel 2.

Art. 12. - (1) La sfârsitul stagiilor de pregătire practică, elevii care au promovat toate modulele obtin dreptul de a se înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 2.

(2) Examenul pentru certificarea calificării profesionale de nivel 2 este organizat si se desfăsoară conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

În temeiul art. XXV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor si al art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Înalta Curte de Casatie si Justitie este organizată în 4 sectii - Sectia civilă si de proprietate intelectuală, Sectia penală, Sectia comercială, Sectia de contencios administrativ si fiscal -, 4 complete de 5 judecători si Sectiile Unite.”

2. La articolul 31, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Distribuirea aleatorie a dosarelor se realizează prin sistemul ECRIS, atât la nivelul sectiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cât si la nivelul completelor de 5 judecători.”

3. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Presedintele exercită următoarele atributii privind activitatea Sectiilor Unite, a completelor competente să judece recursurile în interesul legii, a completelor de 5 judecători, a sectiilor si a compartimentelor din cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie:”.

4. La articolul 8 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) prezidează completele competente să judece recursurile în interesul legii si completele de 5 judecători, iar în cadrul sectiilor orice complet, când participă la judecată;”.

5. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) ia măsurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecătorilor care fac parte din completele competente să judece recursurile în interesul legii, precum si a judecătorilor care fac parte din completele de 5 judecători. În lipsa presedintelui, vicepresedintele ia măsurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecătorilor care fac parte din completele competente să judece recursurile în interesul legii, precum si a judecătorilor care fac parte din completele de 5 judecători, în conditiile art. 272 si 29;”.

6. La articolul 10 alineatul (3), litera d) se abrogă.

7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Vicepresedintele prezidează, în lipsa presedintelui, completele de 5 judecători, completele competente să judece recursurile în interesul legii si Sectiile Unite.”

8. La articolul 19, după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) si a2), cu următorul cuprins:

,,a1) aprobă compunerea completelor de 5 judecători si a completelor din cadrul sectiilor;

a2) sesizează Înalta Curte de Casatie si Justitie cu cereri de recurs în interesul legii;”.

9. La articolul 24, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sectiile Unite sunt prezidate de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, iar în lipsa acestuia, de vicepresedinte.”

10. Articolul 26 se abrogă.

11. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul MM, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL III1

Completele competente să judece recursurile în interesul legii

Art. 271. - (1) Recursul în interesul legii se judecă de un complet format din presedintele Înaltei Curti deCasatie si Justitie sau, în lipsa acestuia, din vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acesteia si un număr de 20 de judecători, dintre care 14 judecători din sectia în a cărei competentă intră problema de drept care a fost solutionată diferit de instantele judecătoresti si câte 2 judecători din cadrul celorlalte sectii.

(2) Completul este prezidat de presedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 272. - (1) După sesizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie ia măsurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecătorilor din sectia în a cărei competentă intră problema de drept care a fost solutionată diferit de instantele judecătoresti, precum si a judecătorilor din celelalte sectii ce intră în alcătuirea completului.

(2) în cazul în care problema de drept prezintă interes pentru două sau mai mujte sectii, presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste sectiile interesate si numărul judecătorilor din cadrul acestora care intră în compunerea completului, după cum urmează:

a) dacă problema de drept prezintă interes pentru două sectii, completul se compune din câte 8 judecători din cadrul sectiilor interesate si câte 2 judecători din cadrul celorlalte sectii;

b) dacă problema de drept prezintă interes pentru 3 sectii, completul se compune din câte 6 judecători din cadrul sectiilor interesate si 2 judecători din cadrul celeilalte sectii;

c) dacă problema de drept prezintă interes pentru toate sectiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie, completul se compune din câte 5 judecători din cadrul fiecărei sectii.

(3) Judecătorii ce intră în alcătuirea completului, în cazul în care problema de drept prezintă interes pentru două sau mai multe sectii, sunt desemnati potrivit dispozitiilor alin. (1).

Art. 273. - La sedintele de judecată ale completelor competente să judece recursurile în interesul legii participă prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de presedintele ori, în lipsa acestuia, de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în functie de problema de drept care a fost solutionată diferit de instantele judecătoresti si de specializarea magistratului-asistent.”


12. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Completele de 5 judecători ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie”

13. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) în cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie functionează 4 complete de 5 judecători, cu competenta de judecată prevăzută de lege.

(2) La începutul fiecărui an, în materie penală se stabilesc două complete de 5 judecători formate numai din judecători din cadrul Sectiei penale, iar în alte materii decât cea penală se stabilesc două complete de 5 judecători formate din judecători din cadrul Sectiei civile si de proprietate intelectuală, Sectiei comerciale si Sectiei de contencios administrativ si fiscal.

(3) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie prezidează completul de 5 judecători.

(4) în lipsa presedintelui, completul este prezidat de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(5) în lipsa presedintelui si a vicepresedintelui, completul este prezidat de un presedinte de sectie desemnat în acest scop de presedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.”

14. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) în scopul stabilirii celor două complete de 5 judecători în materie penală, presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemnează anual, prin tragere la sorti, în prezenta membrilor colegiului de conducere si a presedintilor de sectii, câte 4 judecători din cadrul Sectiei penale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru fiecare dintre cele două complete.

(2) în scopul stabilirii celor două complete de 5 judecători în alte materii decât cea penală, presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemnează, în conditiile prevăzute la alin. (1), judecătorii din componenta acestor complete.

(3) Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste anual reprezentativitatea sectiilor în compunerea completelor prevăzute la alin. (2) si aprobă compunerea completelor de 5 judecători.

(4) La tragerea la sorti din anul următor nu vor participa judecătorii anterior desemnati, până la asigurarea desemnării tuturor judecătorilor.

(5) În conditiile prevăzute la alin. (1)-(4), se stabilesc câte

4 judecători supleanti pentru fiecare complet.”

15. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 291 si 292, cu următorul cuprins:

“Art. 291. - (1) Schimbarea membrilor completelor de

5 judecători se face în mod exceptional, în cazurile de incompatibilitate si de imposibilitate obiectivă a judecătorului de a participa la sedinta de judecată. În aceste cazuri, presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemnează judecătorul sau judecătorii supleant/supleanti.

(2) în cazul eliberării din functie a unui judecător care face parte din completul de 5 judecători, presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemnează un judecător supleant.

(3) Când completul de 5 judecători judecă recursurile împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinară, din complet nu poate face parte judecătorul sanctionat disciplinar. În acest caz, presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemnează un judecător supleant.

Art. 292. - (1) La sedintele de judecată ale completelor de 5 judecători participă prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de presedintele ori, în lipsa acestuia, de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în functie de specializarea magistratului-asistent.

(2) Când completul de 5 judecători judecă recursurile împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinară, la sedintele de judecată ale respectivului complet de 5 judecători nu poate participa magistratul-asistent sanctionat disciplinar.”

16. La articolul 33, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Presedintii de sectii stabilesc grupuri de lucru formate din 2-3 judecători si/sau magistrati-asistenti ai sectiei pentru identificarea problemelor de drept care generează practică neunitară si propunerea de solutii în scopul rezolvării acestora, inclusiv propunerea de sesizare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie de către colegiul de conducere al acesteia cu cereri de recurs în interesul legii, în vederea unificării practicii pe diverse probleme de drept.”

17. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - În sedintele de judecată ale completelor competente să judece recursurile în interesul legii, ale completelor de 5 judecători si ale sectiilor judecătorii poartă robă de culoare neagră, iar în sedintele Sectiilor Unite, robă de culoare mov.”

18. Articolul 43 se abrogă.

19. La articolul 49 alineatul (2), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite, ale completului competent să judece recursurile în interesul legii si ale completului de 5 judecători si întocmeste, direct sau prin personalul desemnat, toate actele si lucrările pregătitoare, precum si pe cele ulterioare sedintelor la care participă;

c) redactează hotărârile repartizate de presedintele completului de 5 judecători, al completului competent să judece recursurile în interesul legii si al Sectiilor Unite, la care a participat;”.

20. La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) participă la sedintele de judecată ale sectiei si, în cazul în care sunt desemnati în acest scop, la sedintele de judecată ale completului de 5 judecători si ale completului competent să judece recursurile în interesul legii si redactează hotărârile repartizate de presedintele completului;”.

21. La articolul 51, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Magistratii-asistenti desemnati în acest scop participă la sedintele de judecată ale completului de 5 judecători si ale completului competent să judece recursurile în interesul legii.”

22. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) primeste, înregistrează si repartizează la Sectiile Unite, la completele competente să judece recursurile în interesul legii, la completele de 5 judecători, la sectii si la celelalte compartimente dosarele si corespondenta;”.

23. La articolul 66, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - (1) Personalul repartizat la Sectiile Unite, la completele competente să judece recursurile în interesul legii, la completele de 5 judecători si la sectiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie are următoarele atributii:”.

24. La articolul 66 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) registrul general, în care se trec, în ordinea intrării, toate dosarele primite de sectie si de completele de 5 judecători, cu rubricile stabilite în acest scop, sub acelasi număr înregistrându-se toate cererile depuse ulterior sau corespondenta în legătură cu cauza respectivă;”.


25. La articolul 67, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 67. - (1) Toate registrele si condicile se numerotează si se parafează, iar la sfârsitul fiecărui an se întocmesc procese-verbale de închidere, semnate de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si de prim-magistratul-asistent, în cazul registrelor Sectiilor Unite, ale completelor competente să judece recursurile în interesul legii, ale completelor de 5 judecători si ale Registraturii generale, si de presedintele de sectie si de magistratul-asistent-sef, în cazul registrelor sectiilor.”

26. La articolul 69, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - (1) Dosarele predate arhivei Sectiilor Unite, completelor competente să judece recursurile în interesul legii, completelor de 5 judecători si arhivelor sectiilor se prezintă fără întârziere presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintelui sau, după caz, presedintilor de sectii, pentru luarea măsurilor prevăzute de lege si de prezentul regulament.”

27. La articolul 70, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - (1) Pe coperta fiecărui dosar se mentionează denumirea Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, completul competent să judece recursurile în interesul legii, completul de 5 judecători sau sectia competentă -, numărul dat dosarului de către Înalta Curte de Casatie si Justitie si alte date de identificare a cauzei si a dosarelor altor instante, pe care le cuprinde.”

28. La articolul 71, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevăzute la alin. (1)si (11)se aprobă de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele competente să judece recursurile în interesul legii si completele de 5 judecători, de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si se afisează la loc vizibil.”

29. La articolul 102, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Programul de acces la arhive se aprobă de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele competente să judece recursurile în interesul legii si completele de 5 judecători, de vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si se afisează la loc vizibil.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

judecător dr. Livia Doina Stanciu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2010.

Nr. 24.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.