MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 821/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 821         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

229. - Lege privind ratificarea Acordului de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (Împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 

Acord de împrumut si finantare între KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (Împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a)

 

1.133. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (Împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.167. - Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Neamt si Brasov si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

1.181. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

 

1.203. - Hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare în domeniul educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (care actionează pentru Autoritatea Natională Palestiniană) pentru anii 2010- 2012, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010

 

Program de cooperare în domeniul educatiei, stiintei si culturii între Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (care actionează pentru Autoritatea Natională Palestiniană) pentru perioada 2010-2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

271. - Decizie privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Cîrnu (Serbănescu) Ana Magdalena, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.645. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea modului de organizare si functionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

 

1.683. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 “Dezvoltarea economiei sociale” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

941. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ABSOLUT ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

942. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 652/1997


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 eurosi o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentantă de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, denumit în continuare Acord.

Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor Acordului va fi realizată de către Municipiul Timisoara, în calitate de Agentie de implementare a programului, prin Centrul de coordonare pentru reabilitarea cartierelor istorice Timisoara - CCRCIT.

(2) Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Municipiul Timisoara un acord subsidiar de împrumut si finantare, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor în aplicarea prevederilor Acordului.

Art. 3. - (1) Sumele necesare acoperirii contributiei părtii române la finantarea proiectului, taxele si impozitele aferente proiectului, datorate si plătibile pe teritoriul României, precum si sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisionului de angajament si a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate din sumele prevăzute cu această destinatie, anual, în bugetul propriu al Municipiului Timisoara.

(2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, din bugetul local se va asigura plata la bugetul de stat a comisionului pentru alimentarea fondului de risc.

Art. 4. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, de comun acord cu KfW si, după caz, cu Municipiul Timisoara, în calitate de Agentie de implementare a programului, în functie de conditiile de derulare a Acordului, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare initial asumate fată de KfW.

(2) Amendamentele la Acord, convenite conform prevederilor alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2010.

Nr. 229.

 

ACORD DE ÎMPRUMUT SI FINANTARE

între KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru uri împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a)*)


*) Traducere.

 

Datat 24 martie 2010

 

În baza acordului încheiat la data de 24 iulie 2008 între Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României cu privire la cooperarea financiară (Acord guvernamental), împrumutatul, Agentia de implementare a programului si KfW încheie următorul acord de împrumut si finantare (Acord):

 

ARTICOLUL 1

Suma si scopul împrumutului si al contributiei financiare

 

1.1. KfW va acorda împrumutatului:

- un împrumut care nu depăseste 3.000.000 euro; si

- o contributie financiară carenu depăseste 2.000.000 euro. Împrumutul se va rambursa în conformitate cu prevederile art. 4.

Contributia financiară nu se va rambursa decât dacă este altfel prevăzut în art. 5.3.

1.2. Împrumutatul va directiona împrumutul si contributia financiară în întregime spreAgentia de implementare  a programului, în conformitate cu conditiile stabilite în art. 2. Agentia de implementare a programului va utiliza împrumutul si contributia financiară exclusiv pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (program). Împrumutatul, Agentia de implementare a programului si KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile programului si bunurile, lucrările si serviciile care se vor finanta din împrumut si contributia financiară.

1.3. Impozitele si alte taxe publice vor fi suportate de împrumutat sau Agentia de implementare a programului, iar taxele vamale de import nu vor fi finantate din împrumut sau din contributia financiară.

 

ARTICOLUL 2

Directionarea împrumutului si a contributiei financiare către Agentia de implementare a programului

 

2.1. Împrumutatul va directiona împrumutul si contributia financiară către Agentia de implementare a programului prin intermediul unui acord subsidiar de împrumut si finantare în termenii si conditiile stabilite în art. 4.2 si 4.4 din prezentul acord.


2.2. Înainte de prima tragere din împrumut, împrumutatul va transmite KfW o copie a traducerii autorizate a acordului subsidiar de împrumut si finantare specificat la art. 2.1.

2.3. Directionarea împrumutului si a contributiei financiare nu va presupune transferul responsabilitătii asupra Agentiei de implementare a programului în ceea ce priveste plata către KfW a obligatiilor ce derivă din Acord.

 

ARTICOLUL 3

Disponibilizarea sumelor

 

3.1. KfW va disponibiliza împrumutul si contributia financiară pari passu si în conformitate cu progresul programului si la solicitarea Agentiei de implementare a programului. Printr-un acord separat, împrumutatul, Agentia de implementare a programului si KfW vor agrea asupra procedurilor de disponibilizarea sumelor, în special asupra evidentei cu privire la utilizarea sumelor solicitate din împrumut si contributia financiară în scopurile prevăzute.

3.2. KfW va avea dreptul să refuze disponibilizarea sumelor din împrumut după data de 31 decembrie 2015.

 

ARTICOLUL 4

Comisionul de angajament, dobânda si rambursarea împrumutului de până la 3.000.000 euro

 

4.1. Împrumutatul va plăti un comision de angajament, nerambursabil, de 0,25% p.a. aplicat asupra sumelor netrase din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru o perioadă care începe la 3 luni după intrarea în vigoare a Acordului si se sfârseste la data la care împrumutul a fost disponibilizat în totalitate.

4.2. Împrumutatul va plăti dobândă la împrumut la o rată de 2% p.a. Dobânda va fi percepută de la datele la care sumele disponibilizate sunt debitate până la datele la care rambursările sunt creditate în contul KfW, specificat în art. 4.9.

4.3. Împrumutatul va plăti comisionul de angajament, dobânda si orice alte costuri aferente restantelor în conformitate cu prevederile art. 4.5, semestrial, la 30 mai si 30 noiembrie pentru jumătatea de an care se sfârseste atunci. Primul comision de angajament va deveni scadent odată cu prima plată a dobânzii.

4.4 împrumutatul va rambursa împrumutul după cum urmează:

 

Transa

Data

Suma

1

30 mai

2020

75.000

EUR

2

30 noiembrie

2020

75.000

EUR

3

30 mai

2021

75.000

EUR

4

30 noiembrie

2021

75.000

EUR

5

30 mai

2022

75.000

EUR

6

30 noiembrie

2022

75.000

EUR

7

30 mai

2023

75.000

EUR

8

30 noiembrie

2023

75.000

EUR

9

30 mai

2024

75.000

EUR

10

30 noiembrie

2024

75.000

EUR

11

30 mai

2025

75.000

EUR

12

30 noiembrie

2025

75.000

EUR

13

30 mai

2026

75.000

EUR

14

30 noiembrie

2026

75.000

EUR

15

30 mai

2027

75.000

EUR

16

30 noiembrie

2027

75.000

EUR

17

30 mai

2028

75.000

EUR

18

30 noiembrie

2028

75.000

EUR

19

30 mai

2029

75.000

EUR

20

30 noiembrie

2029

75.000

EUR

21

30 mai

2030

75.000

EUR

22

30 noiembrie

2030

75.000

EUR

23

30 mai

2031

75.000

EUR

24

30 noiembrie

2031

75.000

EUR

25

30 mai

2032

75.000

EUR

26

30 noiembrie

2032

75.000

EUR

27

30 mai

2033

75.000

EUR

28

30 noiembrie

2033

75.000

EUR

29

30 mai

2034

75.000

EUR

30

30 noiembrie

2034

75.000

EUR

31

30 mai

2035

75.000

EUR

32

30 noiembrie

2035

75.000

EUR

33

30 mai

2036

75.000

EUR

34

30 noiembrie

2036

75.000

EUR

35

30 mai

2037

75.000

EUR

36

30 noiembrie

2037

75.000

EUR

37

30 mai

2038

75.000

EUR

38

30 noiembrie

2038

75.000

EUR

39

30 mai

2039

75.000

EUR

40

30 noiembrie

2039

75.000

EUR

 

4.5. Dacă rambursarea către KfW a oricăreia dintre transe nu se efectuează la scadentă, KfW poate majora rata dobânzii pentru sumele restante prin adăugarea a 3% p.a. la rata de bază pentru perioada care începe la data scadentei si se sfârseste la data la care aceste rambursări sunt creditate în contul KfW specificat în art. 4.9. Rata de bază reprezintă rata dobânzii comunicată de Deutsche Bundesbank ca rată de bază la rata aplicabilă asupra datei de scadentă relevantă. În cazul dobânzilor restante, KfW poate solicita despăgubiri. Aceste despăgubiri nu vor depăsi suma la care s-ar fi ajuns dacă dobânda ar fi fost percepută asupra acestor dobânzi restante la rata de bază care prevalează la data scadentei, plus 3% p.a.

4.6. Comisionul de angajament, dobânda si orice alte costuri aferente restantelor, în conformitate cu prevederile art. 4.5, se vor calcula pe baza unui an format din 360 de zile si a unei luni formate din 30 de zile.

4.7. Sumele din împrumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite în proportii egale asupra tuturor transelor nerambursate numai dacă KfW, din propria initiativă, nu stabileste un alt mod de compensare pentru un caz particular, în special în cazul sumelor mai mici.

4.8. KfW va fi îndreptătită să distribuie, la alegerea sa, plătile primite în contul plătilor datorate în cadrul Acord ui u[ sau în cadrul altor acorduri de împrumut încheiate între KfW si împrumutat.

4.9. Împrumutatul va efectua toate plătile în euro în contul KfW nr. 31.0843.4492, Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, S.W.I.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate compensări sau despăgubiri din aceste plăti.

 

ARTICOLUL 5

Suspendarea tragerilor si rambursarea anticipată

 

5.1. Împrumutatul poate oricând:

a) cu conditia îndeplinirii obligatiilor sale conform art. 8, să anuleze orice sumă din împrumut nedisponibilizată încă; si

b) să ramburseze împrumutul în întregime sau partial înaintea scadentei.


5.2. KfW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decât dacă:

a) împrumutatul nu si-a îndeplinit la scadentă obligatiile de plată fată de KfW;

b) obligatiile asumate în cadrul Acordului sau în cadrul acordurilor separate care se referă la Acord nu au fost respectate;

c) Agentia de implementare a programului nu poate să dovedească faptul că sumele împrumutului si ale contributiei financiare au fost utilizate în scopul convenit; sau

d) apar situatii neobisnuite care exclud sau pun considerabil în pericol implementarea, functionarea ori scopul programului sau îndeplinirea obligatiilor de plată asumate de împrumutat în cadrul Acordului.

5.3. Dacă a survenit oricare dintre situatiile specificate în art. 5.2 a), b) sau c) si dacă nu au fost eliminate într-un termen determinat de KfW, careva fi oricum de cel putin 30 de zile, KfW poate:

a) în cazurile specificate în art. 5.2 a) sau b), să solicite rambursarea imediată a tuturor sumelor restante din împrumut si contributia financiară, precum si plata tuturor dobânzilor acumulate si a altor costuri ocazionale;

b) în cazul specificat în art. 5.2 c), să solicite rambursarea imediată a tuturor acelor sume din împrumut si/sau contributia financiară pentru care Agentia de implementare a programului nu poate dovedi că au fost utilizate în scopurile convenite.

 

ARTICOLUL 6

Costuri si cheltuieli publice

 

6.1. Împrumutatul va efectua toate plătile în cadrul Acordului fără deducerea vreunei taxe, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri si va plăti costurile aferente transferului si conversiei percepute legat de tragerile din împrumut si contributia financiară.

6.2. Împrumutatul va suporta toate taxele si celelalte cheltuieli publice plătibile în afara Republicii Federale Germania survenite în conexiune cu încheierea si implementarea Acordului.

 

ARTICOLUL 7

Validitatea Acordului si reprezentarea

 

7.1. În timp util, înainte de prima tragere, împrumutatul va pune la dispozitia KfW, într-o formă satisfăcătoare pentru KfW, dovada că împrumutatul a îndeplinit toate cerintele constitutionale si ale altor legi legate de asumarea valida a tuturor obligatiilor sale ce derivă din Acord.

7.2. Ministrul finantelor publice si acele persoane desemnate de acesta si ale căror specimenede semnătură autorizate de către acesta au fost transmise KfW vor reprezenta împrumutatul în legătură cu Acordul. Primarul municipiului Timisoara si acele persoane desemnate de către acesta si care au fost transmise KfW vor reprezenta Agentia de implementare a programului în legătură cu Acordul. Dreptul de reprezentare nu va expira până la revocarea lor expresă de către reprezentantii autorizati la momentul când aceasta a fost primită de KfW.

7.3. Amendamentele sau addendumurile la Acord si orice alte notificări si declaratii transmise de către părtile contractante în legătură cu Acordul se vor face în scris. Orice astfel de notificare sau declaratie va fi considerată ca fiind primită în momentul în care a ajuns la următoarele adrese ale părtii contractante destinatare sau la orice altă adresă a destinatarului corespondentei, asa cum a fost comunicată celeilalte părti contractante:

Pentru KfW: KfW

L III a

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt pe Main

Republica Federală Germania

Fax:+49-69-74 31-29 44

 

Pentru împrumutat: Ministerul Finantelor Publice

Directia generala de trezorerie si datorie publică

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucuresti, România

Telefax:+40-21-312 6792

 

Pentru Agentia de implementare a programului:

Primăria Municipiului Timisoara

Directia de dezvoltare

Bd. C.D. Loga nr. 1,

300030 Timisoara

Fax: +40 256 490 635 7.4.

Amendamentele la Acord care afectează doar raporturile legale dintre KfW si împrumutat nu vor necesita aprobarea Agentiei de implementare a programului.

 

ARTICOLUL 8

Programul

 

8.1. Subproiectele (măsuri de reabilitare a monumentelor istorice în cartierele istorice ale Timisoarei, asa cum sunt definite în acordul separat) care vor fi finantate în cadrul programului vor corespunde din punct de vedere economic, financiar si tehnic si vor fi considerate ca eligibile pentru promovare dacă respectă criteriile definite în acordul separat.

Agentia de implementare a programului:

a) va asigura pregătirea si implementarea subproiectelor în conformitate cu practici financiare si tehnice sănătoase si realmente în conformitate cu conceptul de program convenit între Agentia de implementare a programului si KfW;

b) va asigura încredintarea pregătirii si supervizării constructiei subproiectelor unor ingineri si/sau arhitecti independenti, calificati si implementarea subproiectelor unor firme calificate;

c) va asigura adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări si servicii ce urmează a fi finantate din împrumut si contributia financiară pe baza organizării de licitatii competitive sau oferte prealabile de pret;

d) va trage fondurile din împrumut si contributia financiară doar în conformitate cu progresul subproiectelor;

e) va mentine sau va determina mentinerea registrelor si înregistrărilor contabile care evidentiază fără echivoc costurile bunurilor, lucrărilor si serviciilor necesare programului si subproiectelor sale si care identifică în mod clar bunurile, lucrările si serviciile finantate din acest împrumut si din contributia financiară;

f) va permite oricând reprezentantilor KfW să inspecteze toate registrele si înregistrările contabile si orice altă documentatie relevantă pentru implementarea programului si să viziteze subproiectele si toate instalatiile aferente acestuia;

g) va transmite KfW, imediat după finalizarea acestora, toate rapoartele de audit si verificare ale auditorilor interni si externi cu privire la fondurile programului si toate informatiile solicitate de KfW în mod rezonabil;

h) va pune la dispozitia KfW, la solicitarea acestuia, orice si toate informatiile si rapoartele referitoare la program si la progresul său ulterior;

i) va transmite KfW fără întârziere orice întrebare primită de împrumutat de la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică sau de la membrii săi în baza “Acordului privind transparenta creditelor ODA independente” în legătură cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări si servicii care se finantează din împrumut si se va coordona cu KfW în redactarea răspunsului la o astfel de întrebare.

8.2. Agentia de implementare a programului si KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile referitoare la art. 8.1.

8.3. Împrumutatul, prin Agentia de implementare a programului:

a) va asigura finantarea integrală a programului si a subproiectelor si, la cerere, va furniza KfW dovada că au fost acoperite costurile neplătite din împrumut si contributia financiară; si

b) din propria initiativă, va informa cu promptitudine KfW în legătură cu orice si toate circumstantele care împiedică sau periclitează în mod grav implementarea, derularea sau scopul programului.


8.4. Împrumutatul si Agentia de implementare a programului îsi declară angajamentul fată de obiectivele programului. Împrumutatul va acorda sprijin deplin Agentiei de implementare a programului în implementarea programului în conformitate cu practici sănătoase din punct de vedere tehnic si financiar si prietenoase fată de mediul înconjurător, în obtinerea tuturor autorizatiilor si în îndeplinirea obligatiilor ce derivă din Acord într-o manieră corespunzătoare.

8.5. Pentru transportul bunurilor finantate din împrumut si contributia financiară se vor aplica prevederile Acordului guvernamental, cunoscute împrumutatului.

 

ARTICOLUL 9

Clauze diverse

 

9.1. Împrumutatul si Agentia de implementare a programului se vor asigura că persoanele însărcinate cu pregătirea si implementarea programului, cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări si servicii care se vor finanta din împrumut si contributia financiară si cu efectuarea tragerilor din împrumut si contributia financiară nu solicită, nu îsi însusesc, nu atribuie, nu acordă, nu promit sau că nu li se vor promite plăti ilegale sau alte avantaje legate de aceste însărcinări.

9.2. KfW este împuternicită să furnizeze Republicii Federale Germania informatii în legătură cu încheierea si semnarea Acordului. Atât KfW, cât si Republica Federală Germania au dreptul să transmită informatii privind împrumutul, contributia financiară si programul, inclusiv adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări si servicii ce se finantează din împrumut si contributia financiară, organizatiilor internationale care colectează date statistice, în special în legătură cu aspectele legate de serviciul datoriei publice si/sau colectarea si publicarea datelor referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări si servicii ce se finantează din împrumut si contributia financiară. Dreptul de a furniza informatii organizatiilor internationale include de asemenea si dreptul de a furniza direct aceste informatii membrilor acestor organizatii.

9.3. Dacă oricare dintre prevederile Acordului este invalidă, celelalte prevederi vor rămâne neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementări care rezultă din aceasta va fi remediată prin completarea cu o dispozitie conformă cu scopul Acordului.

9.4. Împrumutatul si Agentia de implementare a programului nu vor putea atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din Acord.

9.5. Toate revendicările KfW legate de Acord expiră la 5 ani după finele anului în care oricare dintre aceste revendicări a survenit si în care KfW a constientizat circumstantele care au generat o astfel de revendicare sau le-ar fi putut constientiza fără neglijentă evidentă.

9.6. Acordul va fi guvernat de legislatia Republicii Federale Germania. Locul încheierii este Frankfurt pe Main.

9.7. Disputele vor fi solutionate exclusiv si definitiv de către un tribunal de arbitraj. În acest sens, se vor aplica următoarele:

a) tribunalul de arbitraj va fi format din unul sau 3 arbitri care vor fi numiti si vor actiona în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internationale de Comert (CIC), aplicabile periodic;

b) procedurile de arbitraj se vor desfăsura în limba engleză, în Frankfurt pe Main.

9.8. Acordul va intra în vigoare si îsi va produce efectele odată cu ratificarea sa de către autoritătile române si publicarea în Monitorul Oficial al României.

Încheiat în limba engleză, în 3 exemplare originale.

 

Frankfurt pe Main, 24 martie 2010.

KfW

Domnul Christian Haas, sef departament

Doamna Jutta Rothacker, manager de proiect

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Ministerul Finantelor Publice

Domnul Gheorghe Pogea, ministrul finantelor publice

Municipiul Timisoara,

Domnul Gheorghe Ciuhandu

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si Municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.133.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Neamt si Brasov si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Neamt si Brasov, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1 si 2/2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.

Nr. 1.167.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

1. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflati în situatii de risc în municipiul Roman, judetul Neamt

2. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflati în situatii de risc”ASTRA”, municipiul Brasov, judetul Brasov

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflati în situatii de risc în municipiul Roman, judetul Neamt” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titulari: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Roman, judetul Neamt

Beneficiar: Municipiul Roman, judetul Neamt

Amplasament: str. Bogdan Dragos nr. 91, municipiul Roman, judetul Neamt

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei

 

 

(inclusiv TVA)

mii lei

348*)

în preturile lunii decembrie 2009, 1 euro = 4,2459 lei

 

 

- constructii-montaj

mii lei

259

Esalonarea investitiei:

 

 

Anul 1

mii lei

348

Din care C+M

mii lei

259

Capacităti:

 

 

Total A.u. clădire

m2

247

Ac total clădire

m2

148

Ad total clădire

m2

296

Volum exterior

m3

1.138

Capacitate de acordare a serviciilor

25 de copii/serie,

total 50 de copii

Durata de realizare a investitiei:

luni

9


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc:

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei:

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflati în situatii de risc «ASTRA», municipiul Brasov, judetul Brasov”, din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titulari: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Brasov, judetul Brasov

Beneficiar: municipiul Brasov, judetul Brasov

Amplasament: str. Venus nr. 1, municipiul Brasov, judetul Brasov

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei

 

 

(inclusiv TVA)

mii lei

381*)

Din care C+M

mii lei

301

în preturile lunii ianuarie 2010, 1 euro = 4,2077 lei

 

 

Capacităti:

 

 

Suprafata totală desfăsurată

m2

344

Suprafata totală construită

m2

162

Capacitate de asistare pe serie

 

15 copii

Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc:

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei:

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Mehedinti în domeniul public al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti, pentru a avea destinatia de “Centru regional de instruire si formare continuă a personalului din administratia publică locală”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.181.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la Ministerul Finantelor Publice

Comuna Eselnita, judetul Mehedinti

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Mehedinti

Judetul Mehedinti, în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

C.F. 647/N nr. cadastral 666

Teren intravilan 1 CC -1.619 m2

Drum de acces 2DR - 791 m2

Clădire C1

Suprafata construită = 265,02 m2

Suprafata desfăsurată = 490,58 m2

Grajd C2

Suprafata construită = 73,81 m2

Suprafata desfăsurată = 73,81 m2

Sopron C3

Suprafata construită = 49,59 m2

Suprafata desfăsurată = 49,59 m2

Suprafata totală a terenului = 2.410 m2

112.405


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de cooperare în domeniul educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (care actionează pentru Autoritatea Natională Palestiniană) pentru anii 2010-2012, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul de cooperare în domeniul educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (care actionează pentru Autoritatea Natională Palestiniană) pentru anii 2010-2012, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010!

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si

sportului,

Iulia Adriana Oana Badea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.203.

 

PROGRAM DE COOPERARE

în domeniul educatiei, stiintei si culturii între Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (care actionează pentru Autoritatea Natională Palestiniană) pentru perioada 2010-2012

 

Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (care actionează pentru Autoritatea Natională Palestiniană), denumite în continuare părtile contractante,

animate de dorinta de a promova cooperarea dintre ele în domeniile culturii, educatiei si stiintei, si

în conformitate cu Protocolul de cooperare în domeniile educatiei si stiintei dintre Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei, semnat la Bucuresti la 7 iunie 1994,

au convenit asupra următorului Program de cooperare în domeniul educatiei, stiintei si culturii pentru perioada 2010-2012:

 

CAPITOLUL I

Stiintă, educatie si calificare

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante încurajează stabilirea de contacte directe si cooperarea dintre institutiile de învătământ superior si organizatiile stiintifice.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Partea română va oferi anual părtii palestiniene 2 (două) burse pentru studii de licentă, 2 (două) pentru studii de master sau specializare postuniversitară si 2 (două) pentru studii de doctorat, pe perioada de valabilitate a prezentului program.

(2) Pentru persoanele nominalizate ca beneficiari ai burselor, partea română oferă burse, cu durata de maximum un an, pentru învătarea limbii române.

 

ARTICOLUL 3

 

Partea palestiniană va oferi părtii române 2 (două) burse de 9 luni pentru studiul limbii arabe în universităti palestiniene, pe perioada de valabilitate a prezentului program.


 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante încurajează schimbul anual de 3-5 profesori din institutiile de învătământ superior, pentru o perioadă ce nu va depăsi o săptămână, în scopul familiarizării cu sistemele de învătământ superior si cercetare si pentru a sustine prelegeri.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante primesc, reciproc, anual, studenti la toate nivelurile de studii (licentă, masterat, doctorat si specializare postuniversitară), pe cont propriu valutar.

 

ARTICOLUL 6

 

În cadrul prezentului program, părtile contractante încurajează schimbul de delegatii de 2-3 experti din domeniul educatiei, pentru o perioadă de o săptămână, pentru a se familiariza cu sistemul educational al celeilalte părti si pentru a face un schimb de experientă.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante încurajează schimbul de cărti, materiale si programe educationale în limba engleză, în conformitate cu solicitările celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile contractante vor face periodic schimb de informatii despre:

- reglementările legale în domeniile stiintei si educatiei;

- învătământul profesional;

- tehnologia informatiilor.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Părtile contractante asigură accesul la toate nivelurile de educatie (scoli primare si gimnaziale), pe bază de reciprocitate, în institutiile de învătământ publice, pentru copiii diplomatilor si ai altor membri ai reprezentantelor diplomatice.

(2) Partea română asigură accesul în institutiile de învătământ superior pentru membrii personalului diplomatic si familiile lor, cu plata acelorasi taxe de scolarizare ca studentii români.

 

CAPITOLUL II

Cultură si artă

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile contractante vor promova schimbul de cărti, reviste, brosuri, lucrări de cercetare stiintifică, publicatii, fotografii si documentatie istorică, precum si extinderea cooperării în domeniul industriei culturale. Părtile contractante vor depune eforturi pentru promovarea deschiderii unui centru/institut cultural pe teritoriul României si în Teritoriile Palestiniene.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile contractante încurajează schimbul de artisti si grupuri de interpreti din domeniul muzicii, dansului si teatrului, pentru a participa la festivalurile organizate pe teritoriul României si în Teritoriile Palestiniene. Acordul asupra termenelor si conditiilor pentru astfel de vizite se va face prin contacte directe si în conformitate cu reglementările festivalurilor respective.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile contractante încurajează schimbul de cărti, participarea la târguri internationale de carte si la expozitii organizate pe teritoriul României si în Teritoriile Palestiniene.

 

ARTICOLUL 13

 

În cadrul prezentului program, părtile contractante vor face schimb de delegatii în domeniul culturii si artei, precum si de personalităti culturale.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile contractante încurajează schimbul de informatii, precum si participarea la conferinte, seminare si cursuri de perfectionare în domeniul bibliotecilor, care se vor tine pe teritoriul României si în Teritoriile Palestiniene.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile contractante încurajează traducerea si publicarea lucrărilor lor literare pe teritoriul României si în Teritoriile Palestiniene, precum si schimbul de lectori pe teme culturale, pentru a se familiariza cu istoria, cultura si viata contemporană a celor două popoare.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile contractante încurajează cooperarea în domeniul productiei de filme, prin stabilirea de contacte directe între institutiile interesate, precum si prin discutarea posibilitătilor de parteneriate si coproductii cinematografice, schimb de Zile ale Cinematografiei si participarea la festivaluri internationale de film, care au loc pe teritoriul României si în Teritoriile Palestiniene.

 

CAPITOLUL III

Muzee si arheologie

 

ARTICOLUL 17

 

Părtile contractante încurajează schimbul de informatii si stabilirea de contacte directe în domeniul muzeistic si al lucrărilor de restaurare.

 

ARTICOLUL 18

 

Părtile contractante încurajează schimbul de experti pentru a participa la diverse conferinte, seminare si cursuri de formare în domeniul muzeistic si al lucrărilor de restaurare.

 

ARTICOLUL 19

 

Părtile contractante vor colabora si vor schimba informatii privind prevenirea importului si exportului ilegal al obiectelor cu valoare culturală.

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile contractante încurajează organizarea de expozitii muzeale pe teritoriul României si în Teritoriile Palestiniene.

 

CAPITOLUL IV

Mass-media

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile contractante vor promova dezvoltarea cooperării dintre agentiile de stiri, institutiile de radio si televiziune, pe baza contactelor directe si a acordurilor încheiate.

 

CAPITOLUL V

Conditii financiare

 

ARTICOLUL 22

Conditii financiare pentru schimbul de expozitii

 

(1) Expozitiile de anvergură natională vor fi organizate pe baza unor contracte separate între cele două părti. În alte cazuri, se vor aplica următoarele reguli:


(2) Partea trimitătoare va asigura următoarele:

a) asamblarea expozitiei si împachetarea exponatelor;

b) acoperirea costurilor de transport international până la locatia initială din România, respectiv Teritoriile Palestiniene si transportul înapoi în România, respectiv Teritoriile Palestiniene sau pe teritoriul altui stat;

c) asigurarea completă;

d) livrarea materialelor necesare alcătuirii catalogului (text, fotografii, diapozitive eto);

e) cheltuielile de transport pentru un (1) expert care însoteste expozitia pentru a controla montarea si/sau demontarea, precum si împachetarea si despachetarea lucrărilor de artă.

(3) Partea primitoare va asigura următoarele:

a) închirierea sălilor de expozitie corespunzătoare, inclusiv a sistemului necesar de securitate (aer conditionat, securitate etc);

b) personalul necesar pentru încărcarea, descărcarea, împachetarea, despachetarea, aranjarea si strângerea exponatelor;

c) tipărirea catalogului, dacă ambele părti au căzut de acord asupra acestui lucru, precum si a afiselor si a invitatiilor;

d) publicitatea si organizarea vernisajului expozitiei;

e) cazarea unui (1) expert care să însotească expozitia si să controleze montarea si demontarea ei; durata unor astfel de vizite va fi stabilită în prealabil;

f) punerea la dispozitia părtii trimitătoare a unor exemplare din toate materialele referitoare la expozitie (catalog, afise, invitatii etc), dacă ambele părti au căzut de acord asupra acestui lucru.

(4) în caz de daune, partea primitoare nu va efectua lucrări de restaurare fără aprobarea prealabilă a părtii trimitătoare si va oferi întreaga documentatie si colaborarea necesară pentru ca partea trimitătoare să poată cere compensatii de la compania de asigurări respectivă.

(5) Părtile contractante se vor întelege asupra conditiilor fiecărei actiuni culturale în parte prin canale diplomatice. Toate disputele referitoare la interpretarea si aplicarea prezentului program se vor rezolva prin negocieri între cele două părti.

 

ARTICOLUL 23

Conditii financiare pentru schimbul de participanti, delegatii si grupuri în cadrul prezentului program

 

(1) Partea trimitătoare sau solicitantii vor suporta costurile de asigurare si transport international dus- Întors.

(2) Partea primitoare va suporta costurile de cazare, masă si transport intern în conformitate cu programul vizitei si cu respectarea legislatiei în vigoare a părtii respective.

(3) Toate persoanele care participă la schimburile realizate în cadrul prezentului program beneficiază de asigurare medicală din partea părtii primitoare, pe bază de reciprocitate si în conformitate cu legislatia natională în vigoare.

(4) Fiecare parte contractantă va asigura asistenta medicală garantată în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic.

(5) Serviciile medicale care nu sunt furnizate ca urmare a unei urgente medico-chirurgicale sau boli cu potential endemo-epidemic se acordă în conditiile legislatiei interne în vigoare a fiecărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 24

 

Părtile contractante vor oferi studentilor prevăzuti la art. 2 si 3 următoarele:

- scutire de taxe scolare;

- burse, în conformitate cu legislatia părtii primitoare;

- cazare în căminele studentesti si acces la cantine contra cost, în conformitate cu legislatia părtii primitoare.

 

ARTICOLUL 25

 

Cererile pentru bursele prevăzute la art. 2 si 3 vor fi primite de către institutiile relevante până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

 

CAPITOLUL VI

Reglementări generale

 

ARTICOLUL 26

 

În cadrul prezentului program, partea trimitătoare va oferi informatii complete si necesare despre solicitanti - pregătire profesională si academică, precum si programul de lucru al perioadei de sedere în România si în Teritoriile Palestiniene.

 

ARTICOLUL 27

 

Persoanele care fac obiectul schimburilor din cadrul prezentului program trebuie să cunoască bine limba engleză sau franceză, în cazul în care nu vorbesc limba română sau arabă.

 

ARTICOLUL 28

 

Candidatii pentru programele de specializare si doctorat trebuie să aibă gradul educational de master.

 

ARTICOLUL 29

 

Părtile contractante vor scuti persoanele aprobate în cadrul prezentului program de plata taxelor pentru sedere.

 

ARTICOLUL 30

 

Toate detaliile legate de prezentul program vor fi convenite pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 31

 

Prezentul program nu exclude alte initiative, care nu sunt specificate în acest text. Detaliile asupra lor vor fi stabilite pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 32

 

(1) Prezentul program va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare si rămâne valabil pentru o perioadă de 3 ani.

(2) Prezentul program se prelungeste automat pentru o perioadă de un an, dacă niciuna dintre părtile contractante nu comunică în scris, pe canale diplomatice, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea valabilitătii, intentia sa de a-l denunta.

Semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010, în două exemplare originale în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Organizatia pentru Eliberarea Palestinei

(care actionează pentru Autoritatea Natională Palestiniană)

Riad Al Malki,

ministrul afacerilor externe


DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Cîrnu (Serbănescu) Ana Magdalena, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

Având în vedere cererea doamnei Cîrnu (Serbănescu) Ana Magdalena, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, înregistrată sub nr. 5/8.865 din 16 noiembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, art. 261 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 18 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2006, cu modificările ulterioare, precum si al art. 95 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea, la cerere, începând cu data de 29 noiembrie 2010, a raportului de serviciu al doamnei Cîrnu (Serbănescu) Ana Magdalena, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2010.

Nr. 271.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modului de organizare si functionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modul de organizare si functionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală protectia persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.


Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2010.

Nr. 1.645.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

 

Art. 1. - Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliu, este un organism fără personalitate juridică ce functionează pe lângă Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 2. - (1) Principalele atributii ale Consiliului sunt următoarele:

a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protectia persoanelor cu handicap, initiate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Directia generală protectia persoanelor cu handicap sau de alte autorităti competente;

b) analizează problematica protectiei persoanelor cu handicap si propune măsuri privind îmbunătătirea conditiilor de viată ale acestora;

c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap.

(2) Consiliul îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 3. - În realizarea atributiilor sale, Consiliul colaborează cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice centrale, organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora, cu institutiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu si cu alti parteneri sociali.

Art. 4. - (1) Consiliul se întruneste în sedinte ordinare trimestriale la convocarea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Consiliul poate functiona în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor si poate lua hotărâri cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

Art. 5. - (1) Agenda de lucru este stabilită de către ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si directorul general al Directiei generale protectia persoanelor cu handicap împreună cu secretariatul Consiliului, la propunerea membrilor, cu cel putin 14 zile înainte de reuniune.

(2) Secretariatul transmite spre informare tuturor membrilor agenda de lucru, precum si procesele-verbale ale reuniunii precedente, cu cel putin 7 zile înainte de reuniune.

Art. 6. - (1) Sedintele se desfăsoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.

(2) Fiecare participant îsi suportă cheltuielile de deplasare în vederea participării la sedintele Consiliului.

Art. 7. - (1) Consiliul are ca membri permanenti câte un reprezentant desemnat de conducerea următoarelor organisme guvernamentale si neguvernamentale:

a) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va desemna câte un reprezentant din cadrul Directiei generale protectia persoanelor cu handicap, a Directiei generale protectia copilului, a Directiei generale de inspectie socială;

b) Ministerul Sănătătii;

c) Consiliul National al Dizabilitătii din România;

d) o organizatie neguvernamentală pentru protectia drepturilor omului.

(2) Pot avea statut de membri nepermanenti reprezentantii organismelor administratiei publice centrale si/sau locale, precum si ai organismelor de drept public sau privat în domeniu.

(3) La sedintele Consiliului pot participa în calitate de invitati si reprezentanti ai altor autorităti si institutii publice, altele decât cele nominalizate la alin. (1) si (2).

(4) Membrii Consiliului nu sunt remunerati pentru activitatea desfăsurată în această calitate.

Art. 8. - Secretariatul Consiliului se asigură de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin Directia generală protectia persoanelor cu handicap, care se va îngriji de buna organizare si desfăsurare a activitătilor acestuia prin:

a) pregătirea documentelor;

b) redactarea punctelor de vedere asupra documentelor supuse discutiei;

c) elaborarea rapoartelor necesare si colectarea de date si informatii cu privire la monitorizarea progreselor realizate în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

d) realizarea de propuneri cu privire la îmbunătătirea conditiilor de viată a persoanelor cu handicap;

e) asigurarea de informări permanente ale membrilor Consiliului în legătură cu problematica persoanelor cu handicap pe plan european si international.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 “Dezvoltarea economiei sociale” pentru implementarea  Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 “Dezvoltarea economiei sociale” pentru implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.683.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ABSOLUT ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 noiembrie 2010 prin cares-a aprobat cererea Societătii Comerciale ABSOLUT ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ABSOLUT ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Vlad Dracu nr. 4, bl. B2, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/2502/20.02.2004, cod unic de înregistrare 16159577/20.02.2004, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 941.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 noiembrie 2010 prin cares-a aprobat cererea Societătii Comerciale GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bistrita, Str. Piata Morii nr. 56, sc. E, judetul Bistrita-Năsăud, nr. de ordine în registrul comertului J06/345/13.09.2010, cod unic de înregistrare 27380149/13.09.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 942.


 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 11553, în loc de: “Stefănescu N. Nicolae”se va citi: “Stefănescu N. Niculae”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.