MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 830/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 decembrie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

108. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

111. - Ordonantă de urgentă privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

 

1.215. - Hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

1.219. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei României pentru anul 2010 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Tinând cont de necesitatea asigurării serviciilor medicale de calitate fată de pacienti,

luând în considerare numărul mare de persoane exceptate care beneficiază de servicii medicale în lipsa plătii contributiei de asigurări sociale de sănătate, dezechilibrând astfel bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate,

având în vedere necesitatea asigurării echilibrului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si urgenta definitivării acestui buget care se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat pe anul 2011,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 213 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum si persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi;”.

2. La articolul 213 alineatul (2), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;”.

3. La articolul 257 alineatul (2), litera e) se abrogă.

4. La articolul 257 alineatul (2), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate în mod individual si/sau într-o formă de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (21) si (22) si art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai putin de un salariu de bază minim brut pe tară, lunar.”

5. La articolul 257, după alineatul (21) se introduce un alineat nou, alineatul (22), cu următorul cuprins:

“(22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăsesc 740 de lei datorează contributia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin. (2).”

6. La articolul 257, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cazul persoanelor care realizează în acelasi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (21) si (22) si la art. 213 alin. (2) lit. h), contributia se calculează asupra tuturor acestor venituri.”

7. La articolul 259, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Contributia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăsesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri si se virează odată cu plata drepturilor bănesti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.”

8. La articolul 259, alineatul (3) se abrogă.

9. La articolul 260 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), g), i) si j);”.

10. La articolul 260 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) cu următorul cuprins:

,,a1) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), începând cu 1 ianuarie 2012;”.

11. La articolul 260 alineatul (1), litera d) se abrogă.

Art. II. - Dispozitiile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia pct. 10, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 107.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Având în vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din România, care determină în continuare mentinerea la un nivel mai scăzut a veniturilor la bugetul asigurărilor pentru somaj, caz în care, în situatia stabilirii unui nivel al salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată mai ridicat decât cel din 2010, s-ar crea dificultăti imediate în asigurarea resurselor pentru programele finantate din acest buget,

tinând seama de necesitatea protectiei drepturilor somerilor, în sensul asigurării furnizării efective a drepturilor conferite prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, prin contracararea situatiei în care ridicarea pragului salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată pentru anul 2011 ar conduce la imposibilitatea furnizării lor, si luând în considerare multiplele recomandări ale organizatiilor financiare internationale referitoare la mentinerea preocupărilor pentru reducerea somajului, în vederea activizării beneficiarilor de indemnizatie de somaj si a responsabilizării lor cu privire la ocuparea unui loc de muncă,

tinând cont de necesitatea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor pentru somaj pentru anul 2011 astfel încât să fie aprobat de Guvern,

întrucât cele mentionate mai sus vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri de natură a proteja drepturile somerilor, dar si de a asigura sustenabilitatea bugetului asigurărilor pentru somaj.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, punctul IX se modifică si va avea următorul cuprins:

“IX. Indicatorul social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă, denumit în continuare indicator social de referintă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestatiile bănesti suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, acordate atât în vederea asigurării protectiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru somaj, cât si în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum si a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă.”

2. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

“(3) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 43, ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, se stabilesc astfel:

a) prin stabilirea unui tarif pentru un talon de plată, în situatia în care plata se efectuează la domiciliul beneficiarilor din România;

b) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situatia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;

c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situatia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de cârd.

(4) Procentul prevăzut la alin. (3) lit. b) se stabileste astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăsească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.

(5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) lit. c) se stabileste astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăsească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.”

3. La articolul 39 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) 75% din valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;”.

4. La articolul 40, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Indemnizatia de somaj se acordă somerilor prevăzuti la art. 17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni si este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referintă, în vigoare la data stabilirii acesteia.”

5. La articolul 42, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Nu beneficiază de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.”

6. La articolul 44, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;”.


7. La articolul 731, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Valoarea indicatorului social de referintă, avută în vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevăzute la alin. (2) ar fi avut dreptul, în conditiile legii, dacă nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data angajării.”

8. Articolul 127 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 127. - (1) Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celor prevăzute la art. 72-75 si 80, se reactualizează ori de câte ori se modifică valoarea indicatorului social de referintă.

(2) Valoarea indicatorului social de referintă se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.”

Art. II. - (1) Persoanele al căror drept la indemnizatie de somaj a fost stabilit înainte de data intrării în vigoare a prezentei

ordonante de urgentă beneficiază de acest drept în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Persoanele pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, plata indemnizatiei de somaj este suspendată în conditiile legii si repunerea în plată a acestui drept se realizează ulterior acestei date beneficiază de dreptul la indemnizatie de somaj în cuantumul stabilit si, după caz, recalculat până la data suspendării plătii acestui drept.

Art. III. - (1) Prevederile art. I si II se aplică de la data de 1 ianuarie 2011.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, si le va supune spre aprobare Guvernului după această dată.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 108.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor

 

Datorită dificultătilor de sustinere a măsurilor de protectie socială plătite din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, în scopul mentinerii totusi a acordării unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului cu 15%.

În pofida unor usoare îmbunătătiri ale stării economice, conditiile financiare se mentin în continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă marcată de recesiune.

În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, după caz, a stimulentului de insertie lunar, acesta a fost reanalizat tinându-se cont de durata de acordare si de principiile de finantare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizatii similare.

Situatia economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plătii indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, după caz, a stimulentului de insertie lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al conditiilor de eligibilitate, precum si al cuantumurilor acordate.

Conform programului cuprinzător anticriză sustinut de Fondul Monetar International, Uniunea Europeană si Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea conditiilor financiare si la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie 2011.

Tinând cont de grupul-tintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum si de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse,


în considerarea faptului că elementele sus-mentionate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată si impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prevederile art. 2-29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum si celor aflate în situatiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată.

Art. 2. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităti independente, venituri din activităti agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de următoarele drepturi:

a) concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la un an, precum si de o indemnizatie lunară;

b) concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunară.

(2) Indemnizatia lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabileste în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mică de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

(3) Indemnizatia lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabileste în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mică de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.

(4) Pentru copilul cu handicap concediul pentru cresterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizatia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mică de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

(5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situatii:

a) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

b)s-au aflat în evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea acordării indemnizatiei de somaj;

c) au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în conditiile legii;

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activitătii, din initiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunară pentru cresterea copilului;

h) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunară pentru cresterea copilului cu handicap;

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru cresterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată si începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, asa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

k) si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau în prizonierat;

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învătământului preuniversitar sau, după caz, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în tară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

n) au calitatea de doctorand, în conditiile prevăzute de art. 20 si 21 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învătământ preuniversitar si începerea, în acelasi an calendaristic, a unei alte forme de învătământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învătământului preuniversitar, organizat potrivit legii, si începerea învătământului universitar, cursuri de zi, în acelasi an calendaristic;

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învătământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licentă sau de diplomă, si începerea, în acelasi an calendaristic, a unei alte forme de învătământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învătământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licentă sau de diplomă, si începerea, în acelasi an calendaristic, a învătământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învătământ postuniversitar, cursuri de zi, si începerea, în acelasi an calendaristic, a unei alte forme de învătământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învătământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învătământului preuniversitar, universitar si postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în somaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesională din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii;

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învătământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licentă organizat în prima sesiune, si începerea primului rezidentiat după absolvire.

(6) în vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au realizat activităti profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în conditiile prevăzute de acesta.

(7) Optiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, si nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Art. 3. - (1) Veniturile din salarii, din activităti independente si din activităti agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) si (2) si art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si reprezintă valoarea obtinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit.

(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezintă, după caz:

a) suma încasată de persoana îndreptătită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferentă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectivă si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicală plătită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află functia de bază;

b) suma încasată de persoana îndreptătită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferentă între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri;

c) suma încasată de persoana îndreptătită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) si (6);

d) suma încasată de persoana îndreptătită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;

e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităti independente determinat în conditiile legii;

f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităti agricole determinat în conditiile legii.

(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din functie, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.

(4) în cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.

(5) în situatia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în tară, cât si în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în tară.

Art. 4. - (1) în calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ si fractiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum si cele în care solicitantii s-au aflat în situatiile prevăzute la art. 2 alin. (5) si (6), considerate lună întreagă.

(2) Prin fractiune de lună se întelege efectuarea a cel putin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptătită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 2 alin. (5) si (6).

(3) Prin exceptie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fractiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).

(4) în situatia în care nasterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data nasterii copilului si data prezumată a nasterii, certificată de medicul de specialitate.

Art. 5. - (1) Cuantumul indemnizatiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2)-(4) se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleti sau multipleti, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

(2) Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, cuantumul alocatiei de stat prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, se stabileste la 200 lei.

Art. 6. - (1) După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani.

(2) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

Art. 7. - (1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptătite să beneficieze de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) obtin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

(2) Stimulentul de insertie prevăzut la alin. (1) se acordă si persoanelor beneficiare prevăzute la art. 2 alin. (4), oricând, pe toată perioada.

(3) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) nu beneficiază de stimulentul prevăzut la alin. (1).

(4) în cazul persoanelor care beneficiază de indemnizatia lunară si solicită dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspendă.

Art. 8. - (1) De indemnizatia lunară si stimulentul de insertie prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă beneficiază, optional, oricare dintre părintii firesti ai copilului, dacă se află în situatia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), precum si cei prevăzuti la art. 2 alin. (4).

(2) Beneficiază de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgentă, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum si persoana care a fost numită tutore.

(3) în situatia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face tinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adoptia, a fost făcută încredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.

(4) în cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea conditiile pentru a beneficia de concediul si de indemnizatia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de insertie, iar celălalt părinte nu îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, părintele supravietuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile părintelui decedat.

Art. 9. - (1) Concediul si indemnizatia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 si 6, precum si stimulentul de insertie prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primele 3 situatii prevăzute la art. 8 alin. (2).

(2) La stabilirea celor 3 nasteri si, după caz, a celor 3 situatii se iau în calcul si cele pentru care s-a beneficiat de concediu si indemnizatie, precum si de stimulent în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Situatia copilului născut mort sau situatia în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 nasteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungeste corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situatii de natură a genera acest drept, în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

(5) în cazurile prevăzute la alin. (4) se acordă o singură indemnizatie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă.

(6) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevăzute la alin. (4), cuantumul indemnizatiei lunare se majorează cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Art. 10. - (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 au dreptul la concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului după primele 3 nasteri sau, după caz, după primele 3 situatii prevăzute la art. 8 alin. (2).

(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 4 luni si se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părintii firesti ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

(3) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

Art. 11. - (1) Dreptul la concediul pentru cresterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), începând cu ianuarie 2012, se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2), pe bază netransferabilă, în situatia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc conditiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel putin o lună din perioada totală a concediului de crestere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

b) în situatia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

(2) Procedura de acordare se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 12. - Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se acordă în situatia în care solicitantul îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este cetătean român, cetătean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul României;

c) locuieste în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora.

Art. 13. - (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă reprezentând indemnizatie, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii se acordă la cerere, însotită în mod obligatoriu de:

a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (2);

c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;

d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

e) dovada privind suspendarea activitătii pentru perioada în care se solicită concediul pentru cresterea copilului;

f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea conditiilor de eligibilitate.

(2) Cererea se completează potrivit modelului care se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptătită, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) si (6).

(4) Baza de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilită potrivit alin. (3) se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului împărtită la 12.

(5) în cazul veniturilor din activităti independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărtite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.

(6) în situatia persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (6), pentru conversia în moneda natională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Natională a României în ziua anterioară depunerii cererii.

Art. 14. - (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, reprezentând indemnizatie, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezultă îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza căreia/căruia solicitantul îsi are domiciliul sau resedinta.

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni, primăriile au obligatia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însotite de documentele justificative, la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale.

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agentia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Contestatiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se solutionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă reprezentând indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data nasterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) începând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredintării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c).

(2) Plata alocatiei de stat pentru copii prevăzute la art. 5 alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, în conditiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată.

(3) Pentru fractiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabileste

proportional, în functie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin si se acordă.

(4) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cererea si documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate.

Art. 16. - (1) Plata indemnizatiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) si art. 9 alin. (5) si (6) încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

(2) Plata indemnizatiei prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1)si art. 9 alin. (5) si (6) se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintesti;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege în vederea încredintării copilului spre adoptie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege în vederea mentinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o institutie de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

h) în situatia în care beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 12;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului si copilul nu a împlinit vârsta de un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate postale returnate.

(3) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspendă în situatia în care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăsurarea efectivă a unei activităti în perioada de concediu.

Art. 17. - (1) Plata stimulentului de insertie prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului si nici nu se află în concediul pentru cresterea copilului;

c) a avut loc decesul copilului.

(2) Plata stimulentului de insertie prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu luna următoare celei în care se constată una dintre situatiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

(3) Plata stimulentului de insertie prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului si solicită concediul pentru cresterea copilului.

Art. 18. - (1) în situatiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2) si art. 17 alin. (2) si (3), acestea pot fi solicitate si de către o altă persoană îndreptătită, dacă îndeplineste cerintele prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.


(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se cuvin si se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.

(3) Reluarea plătii drepturilor suspendate în situatiile prevăzute la art. 16 alin. (2) si art. 17 alin. (2) si (3) se face la cerere, după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare pentru situatiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) si art. 17 alin. (3), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;

b) cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situatii. Art. 19. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situatia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plătii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la aparitia acesteia.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie agentiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 20. - (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

(2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă nu se datorează impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite de lege.

(3) Nivelurile drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se pot actualiza, pe bază de hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 21. - (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizatia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) si art. 9 alin. (5) si (6), precum si pe perioada concediului fără plată prevăzut la art. 6, plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.

(2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizatia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) si art. 9 alin. (5) si (6), contributia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului indemnizatiei acordate, iar pentru persoanele care beneficiază de concediul fără plată prevăzut la art. 6, contributia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizatiei prevăzut la art. 2 alin. (2)-(4).

(3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizatia prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) si art. 9 alin. (5) si (6) sau se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) în situatia prevăzută la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului.

(5) Se consideră perioadă asimilată stagiului de cotizare si perioada în care persoana s-a aflat în concediul fără plată prevăzut de art. 10, precum si în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 alin. (5) si (6) si art. 10 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Perioada concediului pentru cresterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 si 10 constituie vechime în muncă si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

Art. 23. - (1) Fondurile necesare plătii drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Calculul si plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, inclusiv a contributiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, prin agentiile teritoriale.

(3) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat postal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de cârd.

(4) în cazul achitării drepturilor prin mandat postal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu, aprobată prin Legea nr. 206/2007.

(5) în cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă în cont curent personal sau în cont de cârd, agentiile teritoriale efectuează plata prin unitătile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agentiile teritoriale si unitătile bancare.

(7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, din aceleasi fonduri din care se suportă plata drepturilor.

Art. 24. - (1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni săvârsite de beneficiar se recuperează de la acesta, în conditiile legii.


(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.

Art. 25. - (1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum si concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) si art. 10 alin. (1) si (2). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.

(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

a) salariatei/salariatului care se află în concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de insertie prevăzut la art. 7.

(3) Interdictia prevăzută la alin. (2) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în conditiile legii.

Art. 26. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2) si art. 25 si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

(2) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) în baza controlului intern, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse si stabilirea drepturilor de indemnizatie lunară si stimulent de insertie. Neregulile constatate se sanctionează în conditiile legii.

(4) Declararea unor informatii eronate cu privire la îndeplinirea conditiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 27. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 29. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care îsi desfăsoară activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(2) în situatia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plătii drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii, se au în vedere 25% din câstigul salarial mediu brut lunar aferent perioadei respective.

(4) Modalitătile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, în situatia persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la alin. (1).

Art. 30. - (1) Persoanele care au născut sau nasc până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum si cele care au adoptat sau adoptă copilul, cărora li s-a încredintat sau li se încredintează copilul în vederea adoptiei sau care au sau vor avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgentă, cu exceptia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmează sa fie numite tutore până la această dată beneficiază de drepturile reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) începând cu 1 ianuarie 2011, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), indemnizatia pentru cresterea copilului se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, după caz, anterioare adoptiei, încredintării în vederea adoptiei, stabilirii măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgentă sau a instituirii tutelei, dar nu mai putin de 600 lei si nu mai mult de 3.400 lei.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aduc la cunostinta beneficiarilor prin emiterea unei noi decizii de către agentiile teritoriale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 111.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) si ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilelor apartinând domeniului public al statului înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 144451, 154990, 36002, 104113, 150143, 145362, 154988,153425, 154467 si 154568 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a unor unităti de cult detinătoare, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Imobilele prevăzute la art. 2 se transmit fără plată în proprietatea unitătilor de cult detinătoare, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.215.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- cod de clasificare

B - anul dobândirii/dării în folosintă

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

A

Descrierea tehnică

Denumirea

B

Descrierea juridică

Tipul bunului

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

144451

8.30_

Clădire + teren

S.c. restaurant + birouri (P+1) = 506,70 m2

S.d. restaurant + birouri (P+1) = 24.321,60 m2

S.c. hotel (P+2) = 528,84 m2

S.d. hotel (P+2) = 25.384,32 m2

S.d. restaurant (P) = 246,84 m2

S. teren = 3.483 m2

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. Mihai Eminescu nr. 1,

judetul Mehedinti

3.468.946

2001

în administrare

Imobil

2.

154990

8.29.06

Teren

S. teren = 40.692 m2

Comuna Sugag,

judetul Alba

1

2004

în administrare

Imobil Punctul “Colonia Fetita”

3.

36002

8.30_

Clădire + teren

S.c. (P+2) = 273 m2

S.d. = 770 m2

S. teren = 511 m2

Municipiul SIatina,

str. Mihai Eminescu nr. 17,

judetul Olt

445.678

2002

în administrare

Imobil

4.

104113

8.30_

Constructie din cărămidă pe fundatie de beton acoperită cu tiglă - scoală elementară + Teren

S. teren = 3.530 m2

S.c. = 516 m2

S.d. = 807,38 m2

Municipiul Târgu Mures,

str. Remetea nr. 35,

judetul Mures

442.116

2003

în administrare

Imobil

5.

150143

8.30_

Teren

S. teren = 645 m2

Comuna Cristesti, judetul Mures

29.113

2003

în administrare

Imobil

6.

145362

8.30_

Clădire + teren

S.c. = 548 m2

S.d. = 1.509 m2

S. teren aferent = 1.043 m2

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. Gh. Bibicescu nr. 6,

judetul Mehedinti

442.116

2004

în administrare

Imobil

7.

154988

8.29.06

Clădire + teren

S.d. = 1.303 m2

S.c. = 398 m2

S. teren = 934 m2

Municipiul Giurgiu,

Str. Episcopiei (fostă Portului) nr. 13,

judetul Giurgiu

1.857.899

2004

în administrare

Imobil

8.

153425

8.30._

Teren + 5 pavilioane S. teren = 7.479 m2, din care:

S.c. Pavilion 1 = 198 m2

S.d. Pavilion 1 = 198m2

S.c. Pavilion 2 = 285 m2

S.d. Pavilion 2 = 285 m2

S.c. Pavilion 3 = 171 m2

S.d. Pavilion 3= 171 m2

S.c. Pavilion 4 = 359 m2

S.d. Pavilion 4 = 359 m2

S.c. Pavilion 5 = 97 m2;

S.d. Pavilion 5 = 97 m2

Comuna Răchitoasa,

judetul Bacău

70.099

2007

în administrare

Imobil

9.

154467

8.30._

Teren

S. teren = 1.676 m2

Municipiul Tulcea,

str. Iuliu Maniu nr. 53-55,

judetul Tulcea

305.468

2008

în administrare

Imobil

10.

154568

8.30._

11 clădiri + teren

S.c. = 2.526 m2

S.d. = 2.526 m2

S. teren = 164.133 m2

Comuna SIobozia,

judetul Giurgiu

1.136.321

2008

în administrare

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Nr. actului normativ în temeiul  căruia se face transferul

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului

Unitatea de cult care detine bunul în folosintă gratuită

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

144451 8.30_

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult

Imobil

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. Mihai Eminescu nr. 1,

judetul Mehedinti

Clădire + teren

S.c. restaurant + birouri (P+1) = 506,70 m2

S.d. restaurant + birouri (P+1) = 24.321,60 m2

S.c. hotel (P+2) = 528,84 m2

S.d. hotel (P+2) = 25.384,32 m2

S.d. restaurant (P) = 246,84 m2

S. teren = 3.483 m2

- valoare de inventar = 3.468.946 lei

- conform C.F nr. 53213/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mitropolia Olteniei -

Episcopia Severinului si Strehaiei

2.

154990 8.29.06

Legea nr. 239/2007

Punctul “Colonia Fetita”

Teren

Comuna Sugag,

judetul Alba

Teren

S. teren = 40.692 m2

- valoare de inventar = 1 lei

- conform C.F nr. 70476/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mănăstirea Oasa, judetul Alba

3.

154989 8.29.06

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Baia Mare,

Bd. Unirii nr. 24, bl. SP4,

judetul Maramures

Teren

S. teren = 874 m2

- valoare de inventar = 383.044 lei

- conform C.F nr. 103996/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Episcopia Ortodoxă a Maramuresului

si Sătmarului

4.

36002 8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Slatina,

str. Mihai Eminescu nr. 17,

judetul Olt

Clădire + teren

S.c. (P+2) = 273 m2

S.d.= 770 m2

S. teren=511 m2

- valoare de inventar = 445.678 lei

- conform C.F nr. 51992/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Episcopia SIatinei si Romanatilor

5.

104113 8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Târgu Mures,

str. Remetea nr. 35,

judetul Mures

Constructie din cărămidă pe fundatie de beton acoperită cu tiglă - scoală elementară + teren

S. teren = 3.530 m2

S.c. = 516 m2

S.d. = 807,38 m2

- valoare de inventar = 442.116 lei

- conform C.F nr. 127175/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Protopopiatul Ortodox Român Târgu Mures

6.

150142 8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Botosani,

str. I.C. Brătianu nr. 63

(fostă I.C. Brătianu nr. 47),

judetul Botosani

Clădire + teren

S.c. (D + P + M) = 849m2

S.d. = 1.825,12 m2

S. teren aferent = 3.700 m2

- valoare de inventar = 1.488.086 lei

- conform C.F. nr. 54484/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mitropolia Moldovei si Bucovinei -

Protopopiatul Botosani

7.

150143 8.30_

Legea nr. 239/2007

Teren

Comuna Cristesti,

judetul Mures

Teren

S. teren = 645 m2

- valoare de inventar = 29.113 lei

- conform C.F nr. 50231/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Parohia Ortodoxă Română Cristesti,

judetul Mures

8.

145362 8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. Gh. Bibicescu nr. 6,

judetul Mehedinti

Clădire + teren

S.c. = 548 m2

S.d. = 1.509 m2

S. teren aferent = 1.043 m2

- valoare de inventar = 442.116 lei

- conform C.F nr. 50722/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Episcopia Severinului si Strehaiei

9.

153185 8.30_

Legea nr. 239/2007

Complex motelier Tismana

Orasul Tismana,

Str. Mănăstirii,

judetul Gorj

Clădire + teren

S.c. = 1.519 m2

S.d. = 3.025 m2

S. teren = 10.000 m2

- conform C.F nr. 35400/2010, C.F nr. 35401/2010, C.F nr. 35402/2010 si C.F nr. 35404/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia

Craiovei


0

1

2

3

4

5

6

7

10.

154988

8.29.06

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Giurgiu,

Str. Episcopiei

(fostă Portului) nr. 13,

judetul Giurgiu

Clădire + teren

S.d. = 1.303 m2

S.c. = 398 m2 S. teren = 934 m2

- valoare de inventar = 1.857.899 lei

- conform C.F nr. 31065/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Episcopia Giurgiului

11.

106660

8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Comuna Câtcău,

judetul Cluj

Clădire + teren

S.c. =1.257m2

S.d. =1.257 m2

S. teren aferent = 52.876 m2

- valoare de inventar = 3.268.548 lei

- conform C.F nr. 50087/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mănăstirea “Adormirea Maicii

Domnului”, comuna Nicula, judetul Cluj

12.

153425

8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Comuna Răchitoasa,

judetul Bacău

Teren + 5 pavilioane

S. teren = 7.479 m2, din care:

S.c. Pavilion 1 = 198 m2;

S.d. Pavilion 1 =198 m2;

S.c. Pavilion 2 = 285 m2;

S.d. Pavilion 2 = 285 m2;

S.c. Pavilion 3 = 171 m2;

S.d. Pavilion 3 =171 m2;

S.c. Pavilion 4 = 359 m2;

S.d. Pavilion 4 = 359 m2;

S.c. Pavilion 5 = 97 m2;

S.d. Pavilion 5 = 97 m2

- valoare de inventar = 70.099 lei

- conform C.F nr. 60109/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mănăstirea Răchitoasa, judetul Bacău

13.

153870

8.30_

Legea nr. 239/2007

Teren

Municipiul Alba lulia,

Bd. Transilvaniei nr. 36A

(fostă Victoriei nr. 25),

judetul Alba

Teren

S. teren = 16.250 m2

- valoare de inventar = 162.514 lei

- conform C.F nr. 78942/2010 si C.F nr. 78943/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Arhiepiscopia Ortodoxă Română

Alba lulia

14.

154467

8.30_

Legea nr. 239/2007

Teren

Municipiul Tulcea, str. Iuliu Maniu

nr. 53-55,

judetul Tulcea

Teren

S. teren = 1.676 m2

- valoare de inventar = 305.468 lei

- conform C.F nr. 33000/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Parohia “Sfânta Treime”, Tulcea

15.

154568

8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Comuna SIobozia, judetul Giurgiu

11 clădiri + teren

S.c. = 2.526 m2

S.d.= 2.526 m2

S. teren = 164.133 m2

- valoare de inventar = 1.136.321 lei

- conform C.F nr. 30116/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Episcopia Giurgiului

16.

154980

8.29.06

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul SIobozia,

Str. Episcopiei nr. 2,

judetul Ialomita

S.c. = 888 m2

S.d. = 2.664 m2

S. teren = 785 m2

S. teren totală = 1.673 m2

- conform C.F nr. 31601/2010

Secretariatul de Stat pentru Culte

Episcopia SIoboziei si Călărasilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei României pentru anul 2010 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003

 

În baza art. 18 din Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003,

având în vedere prevederile Deciziei Conferintei părtilor la Conventia de la Rotterdam RC-4/12 privind finantarea si bugetul pentru perioada 2009-2011,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 75 lit. o) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 1.882,00 dolari S.U.A., reprezentând contributia financiară a României pentru anul 2010 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. În vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.219.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.