MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 840/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.217. - Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.952 - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se instituie regimul de arie naturală protejată si se aprobă încadrarea în categoria de management parc natural pentru Parcul Natural Cefa.

Art. 2. - (1) Parcul Natural Cefa se delimitează potrivit anexei nr. 1.

(2) Anexa nr. 1 constituie bază pentru realizarea sistemului informational al ariilor naturale protejate, sectiunea arii naturale protejate.

Art. 3. - (1) Administrarea Parcului Natural Cefa se face conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Structura de personal a Administratiei Parcului Natural Cefa este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Limitele Parcului Natural Cefa, prevăzute în anexa nr. 1, vor fi materializate în teren de către administratia parcului, în termen de 18 luni de la constituirea acesteia, prin aplicarea semnelor distinctive stabilite si utilizate de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române la distante cuprinse între 50 m si 200 m.

(2) Limitele Parcului Natural Cefa constituite prin prezenta hotărâre se pun la dispozitia tuturor institutiilor si persoanelor interesate, de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în format digital, ca vectori cu referintă geografică, prin intermediul paginii web, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - În vederea dezvoltării ecoturismului, administratorii drumurilor publice vor amplasa indicatoare rutiere pe drumurile pe care le administrează, pentru semnalizarea adecvată a rutelor către Parcul Natural Cefa, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Autoritătile administratiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor ariilor naturale protejate constituite prin prezenta hotărâre, ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1, în planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Autoritătile administratiei publice locale împreună cu administratorii ariilor naturale protejate vor lua măsuri în vederea conservării patrimoniului arhitectonic traditional local din ariile naturale protejate si din vecinătatea acestora, prin elaborarea de proiecte-tip pentru constructii care să contină elemente de arhitectură traditională locală.

(2) Prin vecinătatea unei arii naturale protejate, în sensul prevederilor alin. (1), se întelege teritoriul unitătii administrativ-teritoriale în raza căruia se găseste aria naturală protejată.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administratiei si internelor

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.217.

 

ANEXA Nr. 1

 

Delimitarea Parcului Natural Cefa

 

A. Descrierea narativă a limitelor Parcului Natural Cefa

Limita nordică: porneste din punctul de intersectie a canalului Ugra cu granita României cu Ungaria si se continuă de-a lungul acestuia, pe malul sudic, până în punctul în care acesta se varsă în canalul colector al Crisului.

Limita estică: de-a lungul canalului colector al Crisului (Canalul Crisului în toponimia locală) se continuă spre sud, pe o distantă de aproximativ 10 km, până în dreptul unei văi seci care face legătura între canalul colector si canalul care mărgineste la est pescăria. Limita este pe malul stâng, astfel încât albia canalului se află în interiorul parcului.

Limita sudică: se continuă de-a lungul văii seci până în dreptul canalului care mărgineste pescăria în partea ei estică, după care se continuă de-a lungul malului nordic al canalului 5, de la est spre vest, până în dreptul granitei dintre România si Ungaria.

Limita vestică: este reprezentată de granita dintre România si Ungaria, pe o distantă de aproximativ 17,3 km, între punctul de intersectie cu canalul 5 la sud si cel de intersectie cu canalul Ugra la nord.


B. Harta Parcului Natural Cefa*)


*) Harta este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Structura de personal a Administratiei Parcului Natural Cefa

 

a) Director al administratiei parcului

b) Sef-rangeri

c) Responsabil relatii cu comunitătile, educatie ecologică si turism (specialist în comunicare, sociologie, psihologie, turism etc.)

d) Biolog

e) Specialist în tehnologia informatiei (baze de date, tehnologie GIS etc.)

f) Economist

g) 4 rangeri


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici

 

Având în vedere prevederile:

- art. 53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 lit. c) si d) si art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă formatul standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici, denumit în continuare format standard, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă lista cuprinzând domeniile de perfectionare profesională si tematicile programelor de perfectionare profesională sistematizate, la nivelul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor formulate de autoritătile si institutiile publice centrale si locale, precum si codificarea regiunilor si a judetelor, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Se aprobă instructiunile de completare si transmitere a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în vederea asigurării îndeplinirii obligatiilor privitoare la completarea corectă si în termenele solicitate a formatului standard, la solicitarea persoanelor interesate, Agentia poate acorda asistentă de specialitate si coordonare metodologică.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite din administratia publică transmit datele si informatiile în format electronic, într-un singur document atasat, la adresa de e-mail mentionată la alin. (3), numai în format Excel, cu caractere Times New Roman, corp 12, fără diacritice, fără sublinieri sau prescurtări.”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexă se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 si 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 si 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 25 octombrie 2010.

Nr. 1.952.


 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 13.601/2008)

 

FORMATUL STANDARD

de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici

 

Cod regiune:

 

 

Cod judet:

 

 

Institutia:

 

Mumele, prenumele si functia publică detinută de persoana numită în conditiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Informatii privind avizul comisiei paritare:

 

Informatii privind includerea de măsuri privind perfectionarea profesională a functionarilor publici în acordul colectiv:

 

 

 

Fonduri alocate:

1. De la bufetul autoritătii sau institutiei publice :

 

2. Alte surse :

 

Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate si rezultatele efectiv obtinute, conform prevederilor art, 21 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici:

 

 

Propunerile de îmbunătătire a sistemului de formare profesională a functionarilor publici la nivelul autoritătii sau institutiei publice conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. t) din HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici, dacă este cazul :

 

 

Domeniul de perfectionare profesională

 

 

Art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind perfectionarea profesională a functionarilor publici

Functii publice

Număr functionari publici

1. Identificate în rapoartele de evaluare

Domeniul 1 :

Înalti functionari publici

 

ARHITECTURĂ SI URBANISM

de conducere

 

 

Coduri Tematici :

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 2 :

Înalti functionari publici

 

COMUNICARE SI TRANSPARENTA DECIZIONALĂ

de conducere

 

Coduri Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 3:

Înalti functionari publici

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ

de conducere

 

Coduri Iernatici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 4:

Înalti functionari publici

 

DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ

de conducere

 

Codim Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 5:

Înalti functionari publici

 

DREPT SI LEGISLATIE COMUNITARĂ

de conducere

 

Coduri Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 6:

Înalti functionari publici

 

GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE

de conducere

 

Coduri Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 7:

Înalti functionari publici

 

IT&C TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

de conducere

 

Coduri Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 8:

Înalti functionari publici

 

MANAGEMENT

de conducere

 

Cod un Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 9:

Înalti functionari publici

 

POLITICI SI AFACERI EUROPENE

de conducere

 

Coduri Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul 10:

Înalti functionari publici

 


RESURSE SI SERVICII PUBLICE

de conducere

 

Coduri Tematici:

de executie

 

 

specifice

 

2. Prioritare conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici

Domeniul prioritar:

MANAGEMENT

Înalti functionau publici

 

de conducere

 

Management financiar si contabilitate bugetara

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul prioritar:

GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE

Înalti functionau publici

 

de conducere

 

Managementul proiectelor

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul prioritar:

MANAGEMENT

Înalti functionari publici

 

de conducere

 

Managementul resurselor umane din entitătile publice

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul prioritar:

IT&C TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

Înalti functionari publici

 

de conducere

 

 

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul prioritar:

COMUNICARE SI TRANSPARENTĂ DECIZIONALĂ

Înalti functionari publici

 

de conducere

 

 

de executie

 

 

specifice

 

Domeniul prioritar:

DREPT SI LEGISLATIE COMUNITARĂ

Înalti functionari publici

 

de conducere

 

Drept administrativ si contencios administrativ

de executie

 

 

specifice

 


ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 13.601/2008)

 

LISTA

cuprinzând domeniile de perfectionare profesională si tematicile programelor de perfectionare profesională sistematizate, la nivelul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor formulate de autoritătile si institutiile publice centrale si locale, precum si codificarea regiunilor si a judetelor

 

Domenii de perfectionare profesională si tematici

 

COD

DENUMIRE DOMENII

 

l.

Arhitectură si urbanism

 

2.

Comunicare si transparentă decizională

 

3.

Dezvoltare personală

 

4.

Dezvoltare regională durabilă

 

5.

Drept si legislatie comunitară

 

6.

Gestionarea fondurilor externe

 

7.

IT&C - Tehnologia Informatiei si Telecomunicatiilor

 

8.

Management

 

9.

Politici si afaceri europene

 

10.

Resurse si servicii publice

 

11.

 

 

 

Domeniul: 1. ARHITECTURĂ SI URBANISM

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

1.1.

Administrarea teritoriului

 

1.2.

Amenajarea teritoriului si urbanism

 

1.3.

Amenajarea si planificarea peisajului

 

1.4.

Arhitectura peisajului

 

1.5.

Autorizarea lucrărilor de constructii

 

1.6.

Conservare si restaurare arhitecturală

 

1.7.

Management urban

 

1.8.

Proiectare si planificare urbană

 

1.9.

Verificarea executiei lucrărilor de constructii. Întretinere si reparatii

 

1.10.

 

 

1.11.

 

 

1.12.

 

 

 

 


Domeniul: 2. COMUNICARE SI TRANSPARENTĂ DECIZIONALĂ

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

2,1.

Comunicare intra si interinstitutională în entitătile publice

 

2.2.

Comunicare interpersonală în cadrul entitătilor publice

 

2.3.

Comunicare si relatii publice

 

2.4.

Comunicare în limbi străine pentru administratia publică

 

2.5.

Comunicare publică si mass-media

 

2.6.

Etică si integritate

 

2.7.

Gestionarea documentelor unei institutii publice

 

2.8.

Gestionarea informatiilor clasificate

 

2.9.

Imaginea si relatiile publice institutionale

 

2.10.

Marketingul serviciilor publice

 

2.11.

Medierea si negocierea în administratia publică

 

2.12.

Relatii europene si internationale

 

2.13.

Transparenta decizională si liberul acces la informatii de interes public

 

2.14.

 

 

2.15.

 

 

2.16.

 

 

 

Domeniul: 3. DEZVOLTARE PERSONALĂ

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

3.1.

Coaching-ul - instrument al managementului public modern

 

3.2.

Comportament si conduită publică

 

3.3.

Dezvoltare abilităti si aptitudini

 

3.4.

Formare formatori

 

3.5.

Gândire pozitivă

 

3.6.

Inovatie si creativitate

 

3.7.

Inteligentă socială si emotională

 

3.8.

Managementul competentelor

 

3.9.

Managementul stresului

 

3.10.

Managementul timpului

 

3.11.

Mentoring ( asistentă profesională în dezvoltarea carierei)

 

3.12.

Motivarea personalului

 

3.13.

Tehnici de motivare

 

3.14.

Tehnici si programe de dezvoltare personală

 

3.15.

Teleworking (lucrul de acasă precum si flexibilitatea orelor de program si a desfăsurării activitătii într-o locatie prestabilită)

 

3.16.

 

 

3.17.

 

 

3.18.

 

 

 

Domeniul: 4. DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

4.1.

Audit energetic

 

4.2.

Concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor, concesionarea de servicii ale unitătilor administrativ teritoriale - organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice

 

4.3.

Gestionarea durabilă a domeniului public sau privat al unitătilor administrativ teritoriale

 

4.4.

Dezvoltarea durabilă locală

 

4.5.

Dezvoltarea urbană

 

4.6.

Ecologia si protectia mediului

 

4.7.

Ingineria dezvoltării durabile

 

4.8.

Ingineria valorificării deseurilor

 

4.9.

Investitii si administrarea patrimoniului

 

4.10.

Managementul dezvoltării durabile

 

4.11.

Managementul energetic

 

4.12.

Managementul mediului

 

4.13.

Protectia ecosistemelor

 

4.14.

Protectia mediului

 

4.15.

Reconstructia ecologică

 

4.16.

 

 

4.17.

 

 

4.18.

 

 

 

Domeniul: 5.DREPT SI LEGISLATIE COMUNITARĂ

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

5.1.

Abordare tehnico - legislativă pentru elaborarea si publicarea actelor normative

 

5.2.

Actiunea în revendicare - legile proprietătii si rolul acestora în dezvoltarea comunitătii

 

5.3.

Cod fiscal, cod procedură fiscală

 

5.4.

Controlul legalitătii actelor administrative prin contenciosul administrativ

 

5.5.

Drept administrativ si contencios administrativ

 

5.6.

Drept si drept comunitar

 

5.7.

Drepturile copilului în reglementările interne si internationale

 

5.8.

Gestionarea drepturilor de autor si conexe în administratia publică

 

5.9.

Legislatie cadastru

 

5.10.

Legislatie privind regimul proprietătii

 

5.11.

Norme si proceduri de tehnică legislativă

 

5.12.

Proceduri de aplicare a legilor speciale în administratia publică

 

5.13.

Protectia juridică a drepturilor omului - jurisprudenta CEDO

 

5.14.

 

 

5.15.

 

 

5.16.

 

 

 

Domeniul: 6. GEST10NAREA FONDURILOR EXTERNE

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

6.1.

Accesarea si utilizarea instrumentelor/ fondurilor structurale

 

6.2.

Auditul fondurilor structurale

 

6.3.

Certificarea cheltuielilor

 

6.4.

Elaborarea propunerilor de finantare pentru accesarea instrumentelor / fondurilor structurale

 

6.5.

Evaluarea si selectia proiectelor

 

6.6.

Evaluarea si selectia propunerilor de finantare

 

6.7.

Formare consilieri - manageri de proiecte pentru administratia publică

 

6.8.

Implementare proiecte

 

6.9.

Implementarea proiectelor finantate din instrumente / fonduri structurale

 

6.10.

Managementul instrumentelor structurale

 

6.11.

Managementul proiectelor

 

6.12.

S.M.I.S. - Sistem Unic Informatizat al Proiectelor

 

6.13.

 

 

6.14.

 

 

6.15.

 

 


Domeniul: 7. IT&C TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR

 

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

7.1.

Administrarea si utilizarea sistemului de operare LINUX

 

7.2.

Administrarea si dezvoltarea retelelor IT&C

 

7.3.

Atestare pentru obtinerea permisului ECDL start sau ECDL complet

 

7.4.

Baze de date Oracle

 

7.5.

Baze de date SQL

 

7.6.

ECDL - (ABC-ul calculatoarelor , MS Windows, Internet si e-mail)

 

7.7.

ECDL modulul III (MS Word)

 

7.8.

ECDL modulul IV (MS Excel)

 

7.9.

ECDL modulul V (MS Access)

 

7.10

ECDL modulul VI (MS Powerpoint)

 

7.11

E - government

 

7.12

E - learning

 

7.13

HTML Web Design

 

7.14

MS - Office

 

7.15

MS Project

 

7.16

Securitatea informatiei conform Standardelor ISO 17799 si ISO 27001

 

7.17

Windows - sistem de operare

 

7.18

 

 

7.19

 

 

7.20

 

 

 

Domeniul: 8. MANAGMENT

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

8.1.

Audit si control

 

8.2.

Managementul achizitiilor publice

 

8.3.

Managementul administratiei publice

 

8.4.

Managementul calitătii serviciilor publice

 

8.5.

Managementul contractelor de lucrări

 

8.6.

Managementul ciclul ui de proiect

 

8.7.

Management financiar si contabilitate bugetară

 

8.8.

Managementul functiei publice si al functionarilor publici

 

8.9.

Managementul impozitelor si taxelor locale - executare silită

 

 

8.10.

Managementul protectiei civile

 

 

8.11.

Managementul performantei în administratie

 

 

8.12.

Management public

 

 

8.13.

Managementul resurselor umane din entitătile publice

 

 

8.14.

Managementul serviciilor publice

 

 

8.15.

Managementul serviciilor sociale si de asistentă socială

 

 

8.16.

Managementul situatiilor de urgentă

 

 

8.17.

Managementul strategic

 

 

8.18.

Politici publice

 

 

8.19.

S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice)

 

 

8.20.

 

 

 

8.21.

 

 

 

8.22.

 

 

 

Domeniul: 9. POLITICI SI AFACERI EUROPENE

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

9.1.

Administratie si afaceri europene

 

9.2.

Coordonarea natională postaderare a politicilor Uniunii Europene

 

9.3.

Integrarea europeană si consecintele ei pentru administratia publică din România

 

9.4.

Institutii Europene

 

9.5.

Politici comunitare

 

9.6.

Politica de coeziune economică, socială si teritorială

 

9.7.

 

 

9.8.

 

 

9.9.

 

 

 

Domeniul: 10. RESURSE SI SERVICII PUBLICE

 

COD

TEMATICI

Număr functionari publici

10.1.

Activitatea de autorizare: comert, productie, servicii si alimentatie publică

 

10.2.

Administrare fond funciar

 

10.3.

Administrare fond locativ si utilităti

 

10.4.

Asistenta socială

 

10.5.

Autoritate tutelară

 

10.6.

Cadastrul - abordări si reglementări în con text european

 

10.7.

Evidentă persoane

 

10.8.

Ordine si sigurantă publică

 

10.9.

Politie comunitară

 

10.10.

Protectia muncii, sănătate si securitatea muncii

 

10.11.

Protectia si drepturile copilului

 

10.12.

Stare civilă

 

10.13.

Stingerea incendiilor

 

10.14.

 

 

10.15.

 

 

10.16.

 

 

 

NOTĂ:

Domeniile de perfectionare si tematicile programelor de perfectionare profesională prevăzute în formatul standard de transmitere cuprins în anexa nr. 1 la ordin si detaliate în prezenta listă nu sunt limitative. Autoritătile si institutiile publice pot identifica si alte domenii de perfectionare profesională si pot propune si tematici pentru perfectionarea profesională a functionarilor publici, în raport cu necesitătile de instruire identificate în cadrul procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale, prin raportare la necesitătile de formare profesională rezultate din modificările legislative în domeniile de competentă ale functionarului public, precum si din eventualele modificări relevante ale fisei postului în vederea includerii acestora în lista revizuită.

 

Codificare Regiuni

 

Cod

Denumire Regiune

1

Nord - Est

2

Sud - Est

3

Sud- Muntenia

4

Sud - Vest Oltenia

5

Vest

6

Nord - Vest

7

Centru

8

Bucuresti - Ilfov

 

Codificare Judete

 

Cod judet

Denumire judet

1

Alba

2

Arad

3

Arges

4

Bacău

5

Bihor

6

Bistrita Năsăud

7

Botosani

8

Brasov

9

Brăila

10

Buzău

11

Caras Severin

12

Cluj

13

Călărasi

14

Constanta

15

Covasna

16

Dâmbovita

17

Dolj

18

Galati

19

Gorj

20

Harghita

21

Hunedoara

22

Ialomita

23

Iasi

24

Ilfov

25

Giurgiu

26

Maramures

27

Mehedinti

28

Mures

29

Neamt

30

Olt

31

Prahova

32

Satu Mare

33

Sălaj

34

Sibiu

35

Suceava

36

Teleorman

37

Timis

38

Tulcea

39

Vaslui

40

Vâlcea

41

Vrancea

42

Municipiul Bucuresti


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 13.601/2008)

 

INSTRUCTIUNI

de completare si transmitere a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici

 

SECTIUNEA 1

Scopul instructiunilor si responsabilităti ale autoritătilor si institutiilor publice în implementarea acestora

 

Art. 1. - Scopul prezentelor instructiuni este de a asigura, prin intermediul unei reglementări unitare aplicabile tuturor autoritătilor si institutiilor publice, coordonarea metodologică necesară pentru completarea si transmiterea formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici, denumit în continuare format standard, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

Art. 2. - Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice implicate în procesul de raportare desemnează persoana/persoanele responsabilă/responsabile de aplicarea prezentelor instructiuni, precum si de completarea formatului standard si de transmitere a acestuia în conditiile si în termenele prevăzute în ordin.

Art. 3. - Completarea, transmiterea si actualizarea formatului standard se fac cu respectarea prezentelor instructiuni, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici.

Art. 4. - (1) Formatul standard se completează numai în format Excel, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 1 la ordin si postat pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea “Materiale utile”, subsectiunea “Formate de raportare”.

(2) Formatul standard contine un tabel (foaie de lucru) care se completează cu respectarea conditiilor tehnice prestabilite, potrivit alin. (3)-(5).

(3) Utilizatorii au acces numai la câmpurile de culoare gri. Celelalte câmpuri sunt blocate si protejate.

(4) Fiecare câmp al tabelului afisează în momentul selectării un mesaj electronic care contine îndrumări metodologice de completare si se referă la principalele dispozitii speciale despre modul de completare a câmpului respectiv.

(5) Câmpurile evidentiate prin culoare gri se completează cu cifre sau litere, după caz. Este obligatorie completarea câmpurilor referitoare la numărul de functionari publici propusi a fi instruiti pe un anumit domeniu de perfectionare profesională si într-o tematică specifică acestuia. În dreptul domeniului/tematicii de perfectionare pentru care există optiuni de instruire se înscrie numărul de functionari publici propusi a fi instruiti, însă în dreptul domeniilor/tematicilor de perfectionare pentru care nu există optiuni formulate se va înscrie cifra 0. Înscrierea cifrei 0 este necesară pentru a permite utilizarea formulelor si prelucrarea datelor pe baza programelor informatice utilizate de Agentie.

Art. 5. - Transmiterea formatului standard completat se face ca atasament al unui singur e-mail trimis de ordonatorii principali de credite la adresa de e-mail (perfectionare@anfp.gov.ro).

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli de completare si transmitere a formatului standard

 

Art. 6. - Datele si informatiile cuprinse în formatul standard se referă la anul pentru care acesta se completează la nivelul

autoritătilor si institutiilor publice si se transmite Agentiei, în conditiile stabilite în ordin.

Art. 7. - (1) Formatul standard contine un tabel (foaie de lucru) identificabil pe baza titlului, denumit “Format standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici”, si alte 3 tabele identificabile pe baza denumirii, în foi de lucru distincte: “Regiuni”, “Judete”, “Domenii de perfectionare profesională si tematici”, prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. Titlul fiecărui tabel reflectă în sinteză obiectul datelor si informatiilor la care se referă.

(2) în tabelul “Domenii de perfectionare profesională si tematici” se va completa numărul functionarilor publici propusi a fi instruiti în domeniile de perfectionare mentionate, defalcat pe fiecare tematică de perfectionare prezentată în anexa nr. 2 la ordin. Pe baza unui calcul matematic, care va avea în vedere numărul functionarilor publici care vor fi instruiti în domeniile de perfectionare profesională, defalcat pe tematici de perfectionare, raportat la numărul functionarilor publici care vor fi instruiti pe un anumit domeniu de perfectionare, se va obtine o pondere, care va reprezenta ponderea optiunilor de instruire formulate, pe tipuri de tematici de perfectionare profesională, la nivelul autoritătilor administratiei publice centrale si locale.

Art. 8. - În formatul standard se completează numai câmpurile de culoare gri, după cum urmează:

a) câmpul “Cod regiune”: se va specifica codul regiunii, care se ia din tabelul (foaia de lucru) “Regiuni”;

b) câmpul “Cod judet”: se va specifica codul judetului, care se ia din tabelul (foaia de lucru) “Judete”;

c) câmpul “Institutia”: se va preciza denumirea institutiei sau a autoritătii publice;

d) câmpul “Numele, prenumele si functia detinută de persoana numită în conditiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici”: se va (vor) mentiona persoana (persoanele) desemnată(e) în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008;

e) câmpul “Telefon”: se va completa cu numărul de telefon al autoritătii sau institutiei publice raportoare;

f) câmpul “E-mail”: se va completa cu adresa de e-mail a autoritătii sau institutiei publice raportoare/a persoanei desemnate în conditiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008;

g) câmpul “Informatii privind avizul comisiei paritare”: se va mentiona tipul avizului acordat de comisia paritară conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si încheierea acordurilor colective, cu modificările ulterioare;

h) câmpul “Informatii privind includerea de măsuri privind perfectionarea profesională a functionarilor publici în acordul colectiv”: se va mentiona “Nu este cazul” dacă nu există acord colectiv sau dacă acesta nu contine măsuri privind perfectionarea profesională a functionarilor publici, iar în cazul în care există prevederi privind perfectionarea profesională a functionarilor publici, se va (vor) detalia clauza (clauzele) respectivă(e);

i) câmpul “Fonduri alocate”: se vor completa pct. 1 si 2 cu cuantumul fondurilor alocate din bugetul autoritătii sau institutiei publice si, respectiv, din alte surse, cu mentionarea surselor respective;

j) câmpul “Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate si rezultatele efectiv obtinute conform art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008: se va completa cu o prezentare sintetică a informatiilor referitoare la actualizarea semestrială, la rezultatele implementării măsurilor în primul semestru al anului si la rezultatul final al implementării măsurilor la sfârsitul perioadei raportate;

k) câmpul “Propunerile de îmbunătătire a sistemului de formare profesională a functionarilor publici la nivelul autoritătii sau institutiei publice conform art. 21 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008, dacă este cazul”: se va completa cu o prezentare sintetică a informatiilor, cu accent asupra problemelor întâmpinate, a efectelor măsurilor privind perfectionarea profesională si a propunerilor de îmbunătătire formulate;

l) câmpurile de la rubrica “Domeniul de perfectionare profesională”, punctul 1 “Identificate în rapoartele de evaluare”, se vor completa astfel:

- la rubrica “Număr functionari publici”: se va detalia numărul de functionari publici care vor urma programe de formare profesională raportat la domeniile identificate, defalcat pe coduri tematici de perfectionare si prin raportare la categoria din care fac parte;

- la rubrica “Coduri tematici”: se vor completa codurile tematicilor de la domeniul respectiv (dacă există mai multe tematici) în ordinea ponderilor în total domeniu, pe baza numărului de functionari publici propusi a fi instruiti pe un anumit domeniu de perfectionare profesională/o anumită tematică de perfectionare profesională. Se vor trece codurile tematicilor, separate prin virgulă, în ordinea ponderilor din total domeniu. Lista tematicilor de perfectionare propuse, precum si codurile asociate acestora poate fi consultată în tabelul (foaia de lucru) “Domenii de perfectionare profesională si tematici” din anexa nr. 2 la ordin;

m) câmpurile de la rubrica “Domeniul de perfectionare profesională”, punctul 2 “Prioritare conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008”, se vor completa astfel:

- la rubrica “Număr functionari publici” din formatul standard: se va detalia numărul de functionari publici care vor urma programe de perfectionare profesională raportat la domeniile de perfectionare prioritare identificate si la categoria din care fac parte.

Art. 9. - În tabelul “Domenii de perfectionare profesională si tematici” se completează numai câmpurile de culoare gri, după cum urmează:

- la fiecare dintre cele 10 domenii se completează câmpul “Număr functionari publici” cu numărul de functionari publici propusi pentru a urma cursuri de perfectionare în tematicile de perfectionare propuse, fără defalcarea acestora pe categorii de functionari publici.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.