MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 842/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 842         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.211. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unui sector de drum neclasificat, trecut din domeniul public al comunei Pades în domeniul public al statului, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

1.226. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în judetul Dolj

 

1.227. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.230. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timisoara Lugoj”

 

1.231. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăstie-Sibiu”

 

1.232. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Lugoj-Deva”

 

1.233. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui până la Crasna (km 51 +000 - km 105+070) si DN 24B Crasna- Albita (DN 24B km 0+000 - km 47+881)”

 

1.234. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

28. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - continut-cadru

 

271. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011

 

2.194. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiintării Consiliului National de Vânătoare

 

2.611. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

5.573. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

41. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate scriitorului Liviu Rebreanu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unui sector de drum neclasificat, trecut din domeniul public al comunei Pades în domeniul public al statului, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unui sector de drum neclasificat, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecut din domeniul public al comunei Pades în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pades nr. 8/2010, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor de interes national a sectorului de drum prevăzut la art. 1, precum si modificarea traseului si a lungimii drumului national DN 66A pe acest sector de drum, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.211.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui sector de drum neclasificat, trecut din domeniul public al comunei Pades în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se încadrează în categoria functională a drumurilor de interes national, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea sectorului de drum care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare sectorul de drum

Persoana juridică la care se dă în administrare sectorul de drum

Lungimea totală

(km)

Indicativul vechi

Indicativul nou

Drumul neclasificat de la intersectia cu DN 66A km 66+204 -contur baraj de acumulare - sat Cerna - intersectie DN 67D

Consiliul Local al Comunei Pades, judetul Gorj

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

L = 43,104

neclasificat

DN66A

km 66+204 - km 109+308


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumului national DN 66A, care îsi modifică lungimea si traseul

 

Indicativul si traseul initial al drumului

Pozitia kilometrică initială

Lungimea traseului initial

(km)

Traseul nou al drumului

Pozitia kilometrică a traseului nou

Lungimea traseului nou

(km)

Nr. M.F.P

Origine

Destinatie

Origine

Destinatie

DN 66A Iscroni - Lupeni - Câmpul lui Neag

0+000

66+204

66,308

DN 66A Iscroni - Lupeni - Câmpul lui Neag - Cerna - DN 67D

0+000

109,308

109,308

12252

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în judetul Dolj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2), precum si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Coloana 5 a pozitiei nr. M.F.P. 101.182 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins: “174.247,57”.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj a imobilului identificat potrivit datelor corespunzătoare pozitiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea extinderii Parcului Industrial Craiova.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Dolj în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judetean Dolj nr. 199/2010, identificat potrivit datelor corespunzătoare pozitiei nr. 2 din anexă.

(2) Se constituie în favoarea Ministerului Administratiei si Internelor dreptul de servitute gratuită asupra terenului identificat potrivit datelor corespunzătoare pozitiei nr. 2 din anexă.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 si 3 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si de cadastru si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.226.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei Internelor în domeniul public al judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj, precum si ale imobilului trecut din domeniul public al judetului Dolj în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Consiliului Judetean Dolj în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. M.F.P

Codul de

clasificare

1.

Comuna Ghercesti, T41/P472/1,

Judetul Dolj, nr. cadastral 62/O.N.C.G.C,

Carte funciară nr. 769 Ghercesti

Statul român, din administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor

Judetul Dolj, în administrarea Consiliului Judetean Dolj

Teren în suprafată de 82.713 m2

Valoarea de inventar = 88.639,13 lei

101.182 partial

8.29.10

2.

Municipiul Craiova,

Calea Bucuresti nr. 325 A,

judetulDolj,

Carte funciară nr. 62.968 Craiova,

nr. cadastral 23.250/2

Din administrarea Consiliului Judetean Dolj

în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Teren în suprafată de 21.296 m2

Valoarea de inventar = 6.006.750 lei

Constructii (hangar si spatii tehnice):

Sc = 2.501 m2

Sd = 2.566 m2

Valoarea de inventar = 536.000 lei

Constructie pentru transformator:

Sc = 26 m2

Sd = 26 m2

Valoarea de inventar = 1.000 lei

M.F.P. va atribui număr în inventarul domeniului public al statului.

-

2’.

 

 

 

Se constituie în favoarea Ministerului Administratiei si Internelor dreptul de servitute gratuită asupra unui teren aflat în domeniul public al judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj, în suprafată de 2.068 m2, cu nr. cadastral 23.250/3, înscris în Cartea funciară nr. 62.968 Craiova.

Valoarea de inventar: 583.300 lei

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.227.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care se reintroduc în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Nr.

cadastru

intern

Persoana juridică care

administrează imobilul

Caracteristici tehnice

Valoarea

contabilă

 

M.F.P urmează să

aloce număr

în inventarul

centralizat

al bunurilor

din domeniul

public

al statului

Observatii

1.

 

Municipiul Resita,

str. Calea Timisorii

nr. 33, judetul Caras-

Severin

Ministerul

Administratiei si

Internelor —

Inspectoratul

General al

Jandarmeriei

Române —

U.M. 0435

Resita

45-133

Ministerul

Administratiei si

Internelor -

Inspectoratul

General al

Jandarmeriei

Române -

U.M. 0435

Resita

1. Ap. nr. 1 A:

Sc = 245,90 m2

2. Ap. nr. 1 B:

Sc = 73,20 m2

85.089,89

 

Spatii

administrative la

parterul unui bloc

de locuinte

2.

 

Municipiul Gheorgheni,

cartier Bucin, bl. 28,

sc. B, judetul Harghita

45-150

Ministerul

Administratiei

si Internelor - Inspectoratul

General al

Jandarmeriei

Române - U.M. 0721

Gheorgheni

1. Ap. nr. 9:

Sc = 54,00 m2

2. Ap. nr. 105:

Sc = 30,00 m2

3. Ap. nr. 107:

Sc = 30,00 m2

4. Ap. nr. 304:

Sc = 30,00 m2

5. Ap. nr. 405:

Sc = 30,00 m2

8.012,57

 

5 locuinte de

serviciu care la

data intrării în

vigoare a Legii

nr. 562/2004

aveau destinatia

de locuinte de

interventie

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timisoara Lugoj”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timisoara Lugoj”, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele prevăzute la art. 1, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timisoara Lugoj”, suma globală estimată de 16.500 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din fonduri de coeziune”.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.230.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăstie-Sibiu”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăstie-Sibiu”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 200.000 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie conform legilor bugetare anuale, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din fonduri de coeziune”, după cum urmează:

a) suma de 60.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din fonduri de coeziune”;

b) suma de 140.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor cu această destinatie, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din fonduri de coeziune”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediile consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.231.


*) Anexa se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Lugoj-Deva”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Lugoj-Deva”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 156.000 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie conform legilor bugetare anuale, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din fonduri de coeziune”, după cum urmează:

a) suma de 63.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din fonduri de coeziune”;

b) suma de 93.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din fonduri de coeziune”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediile consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.232.


*) Anexa se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) si DN 24B Crasna- Albita (DN 24B km 0+000 - km 47+881)”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070)si DN 24BCrasna- Albita

(DN 24B km 0+000 - km 47+881)”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


Art. 2. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 16.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56.01 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare - FEDR”, după cum urmează:

a) suma de 410 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56.01 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare - FEDR”;

b) suma de 15.590 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56.01 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare - FEDR”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.233.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 3.300 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56.01 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare - FEDR”, după cum urmează:

a) suma de 587 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56.01 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare - FEDR”;

b) suma de 2.713 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56.01 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare - FEDR”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2010.

Nr. 1.234.


*) Anexa se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - continut-cadru

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) si (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă avizele tehnice de racordare - continut-cadru, prevăzute în anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii de retea emit avize tehnice de racordare cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2005 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare - continut-cadru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

lulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 21 octombrie 2010.

Nr. 28.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112.324 din 29 noiembrie 2010 al Directiei generale buget-finante si fonduri europene,

în baza art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitătii vietii si diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările si completările ulterioare, si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitătii vietii si diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009,

în temeiul art. 4 lit. c) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, pentru garantiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, existente în evidenta fondului de garantare la 31 decembrie 2010, astfel:

 

Tipul de credit

Nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2011

a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finantare necesare realizării productiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare

1,5%

b) Credite pe termen scurt, mediu si lung acordate în scopul realizării de investitii

1,5%

 

Tipul de proiect

Nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2011

Proiecte finantate din fonduri SAPARD, proiecte de investitii neeligibile pentru finantare din fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, emis anual

1,5%

 

Art. 2. - Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către comunele, asociatiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora si organismele de drept public, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, pentru acordarea de scrisori de garantie în favoarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, în anul 2011, astfel:

 

Tipul scrisorii de garantie

Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2011

Scrisori de garantie reprezentând 110% din avansul acordat de Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

0,06%

 

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 271.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiintării Consiliului National de Vânătoare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 187.986 din 19 noiembrie 2010 al Directiei generale păduri,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiintării Consiliului National de Vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 18 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 3 decembrie 2010.

Nr. 2.194.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 862/2010)

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Consiliului National de Vânătoare

 

I. Reprezentanti ai autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si pentru protectia mediului:

1. Ilona Szabo

2. Dănut lacob

3. Dan Achim

4. Alina Frim

5. Márton Kelemen

6. Daniel Dicu

II. Reprezentant al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor:

- Niculae Lazăr

III. Reprezentanti ai unitătilor de învătământ superior cu profil cinegetic:

1. Ovidiu Ionescu

2. Nicolae Goicea

IV Reprezentant al unitătilor de cercetare cu profil cinegetic:

- Adrian Angelescu

V Reprezentanti ai gestionarilor fondurilor cinegetice:

1. Sabin Bratu

2. Atilla Kelemen

3. Neculai Selaru

4. Árpád Sárkány

5. Eusebiu Martiniuc

6. Dorel Fechete

7. Sândor Rancz


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea rectificării bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere Referatul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC” pe anul 2010, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

luând în considerare art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC”, precum si prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC” va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 2.611.


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCTII, URBANISM SI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ “URBAN - INCERC”

 

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2010

- mii lei -

INDICATORI

NR. RD.

PROGRAM 2010

PROGRAM RECTIFICAT 2010

DIFERENTA

A

0

1

2

3=2-1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

25.378

25.466

88

1.VENITURI DIN EXPLOATARE

02

25.324

25.412

88

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de baza

03

22.251

22.339

88

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

04

1.275

1.275

0

c) Alte venituri din exploatare

05

1.798

1.798

0

2.VENITURI FINANCIARE

06

54

54

0

3.VENITURJ EXTRAORDINARE

07

 

 

 

II.CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

24.906

24.956

50

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

24.880

24.930

50

a) Bunuri si servicii

10

5.501

5.510

9

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15.686

15.727

41

-cheltuieli cu salariile, din care:

12

11.600

11.632

32

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

180

180

0

- drepturile salariale ale directorului general

14

120

120

0

- contributii de asigurări sociale de stat

15

2.413

2.420

7

- contributii de asigurări de somaj

16

58

58

0

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

603

605

2

- contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

31

31

0

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

99

99

0

- contributii la fondul de garantare a creantelor salariale

20

29

29

0

- contributii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

853

853

0

-tichete de masa

23

558

558

0

- deplasări, detasări

24

295

295

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.536

1.536

0

d) Cheltuieli de protocol

26

10

10

0

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

21

21

0

t) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

29

232

232

0

h) Alte cheltuieli

30

1.894

1.894

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

26

26

0

- cheltuieli privind dobânzile

32

9

9

0

- alte cheltuieli financiare

33

17

17

0

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

35

472

5 10

38

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

76

82

6

V. REZULTATUL NET

37

396

428

32

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

39

396

428

32

a) pentru cointeresarea personalului

40

79

86

6

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

238

256

18

c) pentru desfăsurarea activitătii curente.inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

79

86

6

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care:

43

3.774

3.574

-200

1. Surse proprii

44

1.774

1.774

0

2. Subventii de la Bugetul de stat pentru investitii

45

2.000

1.800

-200

3.Credite bancare pentru investitii

46

 

 

 

- interne

47

 

 

 

- externe

48

 

 

 

4.Alte surse

49

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

50

3.774

3.574

-200

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

51

3.774

3.574

-200

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

 

 

- interne

53

 

 

 

- externe

54

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

l.Venituri totale (rd. 01)

55

25.378

25.466

88

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

24.906

24.956

50

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

472

510

38

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

330

336

6

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

251

251

0

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna

60

2.862

2.820

-42

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare - lei/persoana/luna

61

3.461

3.461

0

7. Rentabilitatea (rd.57/ rd.56* 100)

62

1,90

2,04

0,15

8. Rata rentabilitătii financiare rd.37*100 capital propriu

63

2,25

2,48

0,23

9. Plati restante

64

 

 

 

10. Creante de încasat

65

 

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 9 alin. (1) din Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011, si a propunerii Ministerului Apărării Nationale transmise prin Adresa nr. C7.169 din 12 octombrie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010- 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 si 445 bis din 1 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul 1.54 “Cifrele de scolarizare aprobate pentru Academia Fortelor Aeriene «Henri Coandă» din Brasov în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011”, litera A “Cifre de scolarizare pentru cetăteni români” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Ciclul universitar

Numărul de locuri repartizate

“1.

Ciclul de studii universitare de licentă,

din care pentru romi

164

0

2.

Ciclul de studii universitare de masterat

0

3.

Ciclul de studii universitare de doctorat,

din care burse M.E.C.TS. pentru domenii neeligibile P.O.S.- D.R.U.

0

0”

 

2. La anexa nr. 1 punctul 1.56 “Cifrele de scolarizare aprobate pentru Academia Fortelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu în vedea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011”, litera A “Cifre de scolarizare pentru cetăteni români” va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Ciclul universitar

Numărul de locuri repartizate

“1.

Ciclul de studii universitare de licentă, din care pentru romi

369

0

2.

Ciclul de studii universitare de masterat

24

3.

Ciclul de studii universitare de doctorat din care burse M.E.C.TS. pentru domenii neeligibile P.O.S.- D.R.U.

0

0”

 

3. La anexa nr. 2, pozitiile 54 si 56 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Universitatea

Licentă

Master

Doctorat

“54

Academia Fortelor Aeriene «Henri Coandă» din Brasov

164

0

0

.......

 

 

 

 

56

Academia Fortelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu

369

24

0”

 

Art. II. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, prin Directia strategii de finantare institutională si Directia generală economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si institutiile de învătământ superior implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2010.

Nr. 5.573.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate scriitorului Liviu Rebreanu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 10 decembrie 2010, o monedă din argint, dedicată aniversării a 125 de ani de la nasterea scriitorului Liviu Rebreanu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103g

Calitate

proof

Margine

zimtată

 

Aversul prezintă, suprapusă peste un cerc, o compozitie grafică ce sugerează romanul “Ion” al scriitorului Liviu Rebreanu; deasupra, inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”, stema României, valoarea nominală a monedei “10 LEI” si anul de emisiune “2010”.

Reversul prezintă portretul lui Liviu Rebreanu, suprapus peste un cerc; în stânga, perioada în care a trăit scriitorul “1885” - “1944” si inscriptia în arc de cerc “LIVIU REBREANU”; în dreapta, jos, semnătura acestuia.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză.

Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint, din emisiunea numismatică “Aniversarea a 125 de ani de la nasterea lui Liviu Rebreanu”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 41.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.