MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 848/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 848         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

254. - Lege pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

1.215. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

260. - Lege pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

1.221. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.239 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.241 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.273. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare

 

1.274. - Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare, din data de 23 ianuarie 2011

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008, se abrogă la data de 1 iunie 2011.

Art. 2. - Până la data de 1 iunie 2011, Guvernul adoptă hotărârea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sănătătii publice.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 254.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.215.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - În cuprinsul actelor normative, trimiterile la art. 8 din Legea nr. 178/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează ca trimiteri la prevederile art. 15 alin. (1)si (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 342 din 22 decembrie 2009, precum si la art. 14, 31 si 32 din acelasi regulament, în cazul în care acestea sunt necesare pentru aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) si (2).

Art. III. - Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 260.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.221.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.239

din 7 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Adrian Radu Apostolescu în Dosarul nr. 19.536/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei personal si asistat de avocatul Mihai-Romulus Balint. Lipseste partea Societatea Comercială “Timax” - S.R.L. din Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei, arătând că, desi angajatorul poate renunta la beneficiul clauzei de neconcurentă după concedierea salariatului pentru motive neimputabile acestuia, aceasta nu poate să ducă si la pierderea dreptului salariatului de a obtine indemnizatia de neconcurentă pe perioada prevăzută. În acest sens, arată că această indemnizatie reprezintă un drept câstigat al salariatului, care nu poate fi modificat unilateral prin simpla vointă a angajatorului. De asemenea, arată că motivatia acestei indemnizatii determină comportamentul angajatului în desfăsurarea muncii, astfel că lipsirea de acest drept ulterior încetării contractului de muncă ar face ca angajatorul să rămână doar cu beneficii, în detrimentul salariatului care rămâne exploatat, fără a fi compensat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că nu se poate pretinde existenta în sarcina angajatorului a unei obligatii pe care legea nu o prevede.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 19.536/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Adrian Radu Apostolescu cu prilejul solutionării unei cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 22 alin. (2) din Codul muncii, care prevăd inaplicabilitatea clauzei de neconcurentă în situatia în care încetarea contractului de muncă a intervenit ca urmare a initiativei angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, transformă obligatiile pe care angajatorul si le asumă cu prilejul prevederii acestei clauze în contractul de muncă în obligatii pur potestative. Astfel, se încalcă dreptul la muncă, întrucât consimtământul exprimat de salariat la inserarea unei asemenea clauze în contractul de muncă s-a dat tocmai în vederea asigurării stabilitătii locului său de muncă si în perspectiva de a fi dedicat numai acestuia, nicidecum altor posibili concurenti pe piată ai angajatorului. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 21 din Constitutie, întrucât orice proces intentat în justitie privind aceste aspecte va fi respins tocmai pentru că art. 22 alin. (2) din Codul muncii se opune admiterii cererii. În sfârsit, consideră că se aduce atingere si dispozitiilor constitutionale care consacră egalitatea în drepturi, întrucât se creează o discriminare a salariatilor care se încadrează în ipoteza normei criticate în raport cu ceilalti salariati ai aceluiasi angajator, de exemplu, în raport cu cei care îsi dau demisia sau cei care nu au o asemenea clauză în contractul lor.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii potrivit cărora: “Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 56 lit. d), î), g), h) si j), ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.”

Autorul exceptiei consideră că aceste text de lege este contrar următoarelor prevederi din Constitutie: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă, art. 53 alin. (1) referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti si art. 148 alin. (2) referitor la integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, consideră că este încălcat art. 20 din Constitutie, referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, fără a se arăta însă dispozitiile internationale pretins a fi încălcate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 21 alin. (1) din Codul muncii consacră posibilitatea inserării în contractul individual de muncă a unei clauze prin care, ulterior încetării acestui contract, salariatul se obligă să nu presteze în interes propriu sau al unui tert o activitate care se află în concurentă cu cea prestată la angajatorul său. Evident, o astfel de clauză pune în discutie însăsi restrângerea dreptului la muncă, fiind o exceptie legală de la dispozitiile art. 38 din Codul muncii care prevăd imposibilitatea salariatilor de a renunta la drepturile conferite de lege. Este si motivul pentru care acelasi art. 21 alin. (1) din Codul muncii prevede plata unei indemnizatii lunare pe toată durata de neconcurentă, care să compenseze prejudiciile pe care salariatul le poate suferi ca urmare a restrângerii dreptului său la muncă.

Textul de lege supus controlului de constitutionalitate prevede o cauză de încetare a efectelor clauzei de neconcurentă, atunci când încetarea contractului de muncă are loc ca urmare a initiativei angajatorului din motive care nu tin de persoana angajatului. Astfel, luând în considerare lipsa oricărei culpe a salariatului, legiuitorul a prevăzut că, într-o asemenea situatie, acesta nu trebuie să mai fie tinut de obligatia de neconcurentă asumată prin contract si să valorifice pe deplin dreptul său la muncă, fără nicio restrângere. Nemaiexistând această obligatie, în mod firesc, nu se justifică nici plata indemnizatiei corelative. Fiind prevăzută chiar de lege, o atare situatie este cunoscută si acceptată de salariat chiar de la momentul încheierii contractului individual de muncă.

Asa fiind, Curtea constată că dispozitiile art. 22 alin. (2) din Codul muncii nu aduc o restrângere dreptului la muncă, ci, din contră, urmăresc asigurarea exercitării neîngrădite a acestuia.

De asemenea, textul de lege criticat nu aduce nicio restrângere accesului liber la justitie. Practic, urmărind logica argumentelor autorului exceptiei, s-ar ajunge la concluzia că orice normă de drept poate fi interpretată în sensul restrângerii accesului liber la justitie, întrucât obligă instanta să se pronunte în acord cu cele reglementate de acea normă, ipoteză care, în mod evident, nu poate fi primită.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 16 din Constitutie, Curtea retine că dispozitiile art. 22 din Codul muncii, având în vedere situatiile diferite în care se găsesc salariatii în functie de cauzele încetării contractului individual de muncă, a reglementat ipoteze diferite si, în mod corelativ, un tratament juridic diferentiat. Astfel, spre exemplu, legiuitorul a instituit obligativitatea respectării clauzei de neconcurentă în cazurile în care salariatul demisionează ori s-a aflat în culpă la desfacerea contractului individual de muncă, dar nu si în situatia în care încetarea raporturilor de muncă nu tine de motive care privesc persoana salariatului, când, asa cum am arătat deja, restrângerile aduse dreptului la muncă prin efectul acestei clauze nu mai pot opera.

O asemenea reglementare nu contravine principiului constitutional al egalitătii în drepturi, care nu presupune uniformitate, astfel că situatiile obiectiv diferite avute în vedere justifică tratamentul juridic diferentiat. Necesitatea eliminării restrângerilor dreptului la muncă în cazul persoanelor al căror contract de muncă a încetat din cauze ce nu le sunt imputabile face ca diferenta de tratament să fie, în acelasi timp, rezonabilă si proportională cu situatia avută în vedere.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Adrian Radu Apostolescu în Dosarul nr. 19.536/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.241

din 7 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vodafone România” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 25.561/3/2008 (nr. vechi 5.109/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 25.561/3/2008 (5109/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vodafone România” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional în măsura în care se interpretează în sensul că obligă angajatorul să despăgubească salariatul pentru desfacerea nelegală a contractului individual de muncă si atunci când, ulterior desfacerii contractului individual de muncă, salariatul a realizat venituri din executarea unui alt contract de muncă. Astfel, consideră că, în atare conditii, se realizează o îmbogătire fără justă cauză a salariatului, precum si o discriminare, fiind privilegiat salariatul.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii potrivit cărora: “în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textul de lege criticat încalcă următoarele texte din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 44 alin. (1) si (2) privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 124 alin. (1) si (2) referitor la înfăptuirea justitiei, art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) referitor la economie si art. 136 alin. (5) prin care se arată că proprietatea privată este inviolabilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 318 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 3 mai 2007, Curtea retinea că “textul de lege criticat are ca ipoteză concedierea unui salariat în mod netemeinic sau nelegal, fapt ce trebuie stabilit în cadrul unui proces desfăsurat cu respectarea principiului contradictorialitătii si pe baza unui probatoriu pertinent si convingător. Numai în urma stabilirii cu corectitudine a acestui fapt instanta va dispune anularea măsurii de concediere si obligarea angajatorului în culpă la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Lipsirea salariatului de aceste drepturi reprezintă un prejudiciu efectiv suferit, indiferent dacă în perioada cuprinsă între data concedierii si cea a reîncadrării a realizat sau nu venituri din alte surse. Salariatul nu poate abuza de acest drept, întrucât beneficiază de el numai cu conditia stabilirii netemeiniciei sau a nelegalitătii măsurii de concediere luate unilateral de angajator.

În consecintă, Curtea constată că textul de lege examinat nu contine nicio măsură de natură să îngrădească accesul liber la justitie ori posibilitatea ambelor părti de a se folosi de toate garantiile si mijloacele procesuale, propunând si administrând probele necesare pentru sustinerea si apărarea drepturilor si intereselor lor legitime, inclusiv exercitarea căilor legale de atac, care conditionează si asigură desfăsurarea unui proces echitabil. De asemenea, dispozitiile legale nu lezează în niciun fel principiile independentei si impartialitătii justitiei si a judecătorilor.”

Curtea constată că, desi decizia amintită se referea doar la contrarietatea dintre dispozitiile art. 78 alin. (1) din Codul muncii si art. 21 si art. 124 din Constitutie, considerentele sale răspund totodată si aspectelor invocate de autorul exceptiei referitoare la legitimitatea despăgubirii în situatia în care salariatul a realizat venituri din executarea unui alt contract de muncă, ulterior concedierii.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea dreptului de proprietate privată al angajatorului, precum si a libertătii sale economice, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate “sunt stabilite de lege”, iar potrivit art. 45 din acelasi act fundamental, libertatea economică se exercită “în conditiile legii”. Prin urmare, aceste drepturi fundamentale nu sunt drepturi absolute, ci exercitarea lor trebuie să se facă numai în limitele si în conditiile stabilite de lege. Nerespectarea prevederilor legale la desfacerea contractului de muncă si prejudicierea salariatului constituie cauze obiective si rezonabile pentru restrângerea exercitiului acestor drepturi, astfel că nu se aduce atingere prevederilor constitutionale amintite.

În sfârsit, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea retine că esenta acestui principiu constitutional presupune aplicarea unui tratament egal pentru situatii egale. Or, angajatorul care a cauzat un prejudiciu salariatului prin desfacerea nelegală a contractului de muncă nu se află în aceeasi situatie cu cel prejudiciat, iar obligatia de despăgubire nu poate fi interpretată ca instituind o situatie privilegiată pentru acesta din urmă.

De o deosebită relevantă pentru toate aspectele analizate sunt si considerentele Deciziei nr. 193 din 19 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 6 august 2001, prin care au fost declarate ca neconstitutionale prevederile art. 136 alin. (2) din Codul muncii, care prevedeau însăsi ipoteza considerată ca fiind constitutională de către autorul exceptiei din prezenta cauză, si anume acordarea unei despăgubiri reduse, constând în diferenta dintre salariul mediu realizat anterior desfacerii contractului de muncă si câstigul realizat între timp. Prin decizia amintită s-a statuat că o asemenea prevedere este contrară art. 16 alin. (1), art. 38 alin. (1) si art. 134 alin. (1) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vodafone România” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 25.561/3/2008 (nr. vechi 5.109/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 23 ianuarie 2011, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.273.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare, din data de 23 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 125 alin. (1) si al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare, din data de 23 ianuarie 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.274.


 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare, din data de 23 ianuarie 2011

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

(articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 35 de zile înaintea votării

17 decembrie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

18 decembrie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

25 decembrie 2010

Art. 24 alin. (5) si (7)

Întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi care participă la tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia.

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si au cel putin studii medii

Presedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentantilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarului

 

4.

Cu cel putin 24 de ore înainte de data sedintei

25 decembrie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Anunt în presă si afisare la usa instantei

5.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

26 decembrie 2010

Art. 12 si 15

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie Prin afisare

6.

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la

26 decembrie 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

26 decembrie 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale a listei cuprinzând datele necesare ale presedintelui biroului electoral de circumscriptie si ale loctiitorului acestuia, pentru a fi contactati, precum si adresa si numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului împreună cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

27 decembrie 2010

Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice alt mijloc de publicitate


0

1

2

3

4

9.

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscriptie, dar nu mai târziu de

27 decembrie 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

În scris

10.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

27 decembrie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

11.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

28 decembrie 2010

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

12.

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de

circumscriptie, dar nu mai târziu de

30 decembrie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale biroului electoral de circumscriptie a semnelor electorale

Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

13.

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

31 decembrie 2010

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de publicitate

14.

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

3 ianuarie 2011

Art. 16 alin. (1) si art. 221

Punerea la dispozitia primarului a listelor electorale permanente si a listelor electorale complementare

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

15.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de

3 ianuarie 2011

Art. 44 si 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

16.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

3 ianuarie 2011

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidatii independenti si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

17.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

4 ianuarie 2011

Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscriptie

Prin afisare la sediul biroului electoral de circumscriptie


0

1

2

3

4

18.

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

4 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

19.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

5 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

20.

În termen de cel mult 24 de ore de la afisarea candidaturii, dar nu mai târziu de

5 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

21.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

6 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul respingerii candidaturii

Candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

6 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de

6 ianuarie 2011

Art. 24 alin. (13)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care vor face parte din acest birou electoral

Filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronuntate în cazul admiterii candidaturii

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

26.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2011

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscriptie

În scris

27.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2011

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie


0

1

2

3

4

28.

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2011

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La cererea partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

29.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

30.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

8 ianuarie 2011

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

31.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor

8 ianuarie 2011

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

32.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de

9 ianuarie 2011

Art. 55 alin. (8) si (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin tragere la sorti

33.

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

9 ianuarie 2011

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscriptie

 

34.

În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de

9 ianuarie 2011

Art. 24 alin. (14)

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

în functie de numărul candidaturilor si, eventual, prin tragere la sorti

35.

Cel mai târziu până la

10 ianuarie 2011

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

în functie de ponderea detinută în Parlament

36.

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de

10 ianuarie 2011

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a listelor de candidati, precum si a ordinii pentru candidatii independenti

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris


0

1

2

3

4

37.

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

10 ianuarie 2011

Art. 65 alin. (1)si(2)

Calcularea timpilor de antenă acordati partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de situatia listelor complete prezentate

38.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

10 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

În scris

39.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

11 ianuarie 2011

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivasi irevocabilă

40.

Cel mai târziu în data de

17 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (2) si (4)

Întocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 

41.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

17 ianuarie 2011

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefectul

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

18 ianuarie 2011

Art. 57 alin. (1)si(4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscriptie, prin grija prefectului

 

43.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

18 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora

Presedintele tribunalului

Tragere la sorti

44.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

19 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea reprezentantilor în biroul electoral al sectiei de votare

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati în circumscriptia respectivă

În scris

45.

În termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de

19 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a numărului de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

În scris

46.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

19 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris


0

1

2

3

4

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

19 ianuarie 2011

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prefectul, primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

48.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

20 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivasi irevocabilă

49.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de

20 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (7), (10) si (12)

Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal

50.

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

20 ianuarie 2011

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

51.

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

20 ianuarie 2011

Art. 59

Afisarea unui buletin de vot, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votare

Primarul, presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

52.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

21 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare

Persoanele interesate

În scris

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor

21 ianuarie 2011

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55.

În termen de 24 de ore de la pronuntare, dar nu mai târziu de

21 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestatia privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscriptie

Presedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

22 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare

Biroul electoral de circumscriptie

Hotărâre definitivasi irevocabilă


0

1

2

3

4

57.

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

22 ianuarie 2011 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

58.

Cel mai târziu în preziua alegerilor

22 ianuarie 2011

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul, împreună cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

59.

În ajunul zilei alegerilor

22 ianuarie 2011 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al sectiei de votare la sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

60.

În ziua alegerilor

23 ianuarie 2011 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere eto), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii biroului electoral al sectiei de votare

 

61.

În data de

23 ianuarie 2011 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

62.

În data de

23 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

63.

După încheierea votării

23 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale si întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, membri ai biroului

 

64.

În termen de 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu în

24 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată, însotită de dovezile pe care se întemeiază

65.

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor

Art. 31 alin.(4)

Solutionarea cererii pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivasi irevocabilă

66.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

24 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) si (2)

Predarea de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

67.

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale sectiilor de votare

25 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea

mandatelor.

Înaintarea dosarului privind alegerea

consilierilor locali către consiliul local

Biroul electoral de circumscriptie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

68.

Începând cu

24 ianuarie 2011 - ora 21,00, respectiv

25 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscriptie

Prin orice mijloc de publicitate

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.