MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 849/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 849         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

31. - Hotărâre privind alegerea celor doi reprezentanti ai societătii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

 

DECRETE

 

1.147. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Administratia Natională a Penitenciarelor- Ministerul Justitiei

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

112. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.194. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.276. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

1.278. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

1.279. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 

1.280. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

1.281. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2010, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

277. - Decizie privind reintegrarea domnului Mircea Alexandru în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.652. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finantare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită “Bani pentru completarea echipei”, al schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică, denumită “Bani pentru formare profesională”, si al schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

2.630. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. Naum Râmniceanu nr. 7, sectorul 1, Bucuresti, nr. crt. 1.829, cod B-II-m-B-19526

 

2.654. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de tricotaje “Moldova” (corp vechi) si sediu Mica Industrie, din str. Păcurari nr. 115, Iasi, judetul Iasi

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2010

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2010

 - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 861/2010


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea celor doi reprezentanti ai societătii civile

în Consiliul Superior al Magistraturii

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. b) si alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 si 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 132 si 139 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Corina Adriana Dumitrescu si domnul Teodor Victor Alistar sunt alesi ca reprezentanti ai societătii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

           

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 31.

 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistrimilitari si subofiteri din Administratia Natională a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1*, care face parte din decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2*, care face parte din decret. Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3*, care face parte din decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 1.147.


Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea modificării regimului juridic al locuintelor pentru tinerii specialisti din domeniul învătământului si din domeniul sănătătii, creându-se posibilitatea vânzării acestor locuinte.

Pe baza solicitărilor primite din partea tinerilor specialisti s-a considerat oportun ca locuintele destinate exclusiv tinerilor specialisti din domeniul învătământului si din domeniul sănătătii să poată fi vândute, în aceleasi conditii ca si celelalte locuinte pentru tineri.

Sumele rezultate din vânzarea locuintelor destinate exclusiv tinerilor specialisti din învătământ si din sănătate suplimentează bugetul aferent acestui program, în vederea continuării constructiei de locuinte, realizându-se un număr de unităti locative cel putin egal cu cel existent.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internatională actuală le are asupra domeniului locuirii în România. Astfel, sustinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achizitioneze o locuintă.

Apreciind că interventia legislativă de urgentă si extraordinară este justificată si de atragerea de urgentă a unor surse suplimentare de finantare pentru constructia de locuinte, neadoptarea acestei măsuri ar avea consecinte negative, având în vedere că în ultima perioadă marea majoritate a tinerilor medici optează să lucreze în străinătate, fapt pentru care considerăm oportună promovarea acestei ordonante de urgentă care poate conduce la diminuarea migrării medicilor, asigurându-le accesul la o locuintă în proprietate în localitătile în care îsi desfăsoară activitatea.

Având în vedere cele mentionate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonantei de urgentă si adoptarea acesteia cu celeritate.

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Locuintele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învătământ sau sănătate, realizate în conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietătii private a statului. Locuintele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritătile administratiei publice locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învătământ sau sănătate sunt administrate de autoritătile administratiei publice centrale din domeniul învătământului, respectiv din domeniul sănătătii sau în administrarea unor unităti aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităti, potrivit legii. Pentru celelalte locuinte care se realizează prin programele de investitii prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic si modul de repartizare sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Locuintele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învătământ sau sănătate, repartizate în conditiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 22, după caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelasi titular si/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în conditiile legii, fără ca vânzarea să fie conditionată de vârsta solicitantului.”

3. La articolul 9, alineatul (2), literele d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) valoarea de vânzare a locuintei se calculează de către autoritătile administratiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum si de către autoritătile administratiei publice centrale din domeniul învătământului, respectiv din domeniul sănătătii, sau de către unele unităti aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităti, potrivit legii, si reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafata construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în functiune a locuintei până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în conditiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuintelor puse în functiune în anul anterior si valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinte. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidentă si vânzare, unitătile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare a locuintei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuintei, în pretul de vânzare al acesteia;

e) în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în pretul locuintelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale sau a autoritătilor administratiei publice centrale din domeniul învătământului, respectiv din domeniul sănătătii, sau a unor unităti aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităti până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuintelor pe care le deservesc;”.

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele obtinute din vânzarea locuintelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finantarea constructiei de locuinte. După retinerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) si, după caz, a valorii de vânzare a constructiilor prevăzute la art. 2 alin. (6), sumele obtinute se virează de către autoritătile administratiei publice locale si, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum si de către autoritătile administratiei publice centrale din domeniul învătământului, respectiv din domeniul sănătătii, sau de către unitătile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităti în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul propriu, către A.N.L., pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri. În colaborare cu autoritătile administratiei publice locale si cu autoritătile administratiei publice centrale din domeniul învătământului si sănătătii, A.N.L. tine evidenta sumelor rezultate din vânzare si încasate.”

5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru realizarea de locuinte destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialisti din învătământ sau sănătate, autoritătile administratiei publice centrale interesate răspund de punerea la dispozitie a terenurilor în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în proprietatea publică sau privată a statului si în administrarea autoritătilor administratiei publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor unităti aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităti, în conditiile legii.”

6. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Închirierea locuintelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în conditiile art. 19, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) si (5).”

Art. II. - (1) Locuintele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învătământ sau sănătate, prin programe de investitii la nivel national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea autoritătilor administratiei publice centrale din domeniul învătământului, respectiv din domeniul sănătătii, sau în administrarea unor unităti aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităti, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si terenul aferent acestora trec, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, în proprietatea privată a statului si rămân în administrarea autoritătilor administratiei publice centrale din domeniul învătământului, respectiv din domeniul sănătătii, sau în administrarea unor unităti aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităti, potrivit legii.

(2) Locuintele pentru tineri destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învătământ sau sănătate, aflate în curs de executie prin programe de investitii în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care nu au fost receptionate si nu au fost înregistrate ca mijloace fixe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor se realizează în mod corespunzător, potrivit legii.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 112.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrate la pozitiile cu nr. MFP: 152.275, 27.478 si 38.421, reevaluate conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si rectificarea adresei imobilului înregistrat la pozitia cu nr. MFP 152.275, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures, respectiv Inspectoratul de Jandarmi Judetean Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor mentionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, în conditiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si desfiintarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.194.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

152.275

45-356

Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 34, judetul Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures, Unitatea Militară 0716 Maramures

22.456.969,56 lei

27.478

45-36

Orasul Somcuta Mare, Str. Cetătii nr. 1, judetul Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures, Unitatea Militară 0716 Maramures

39.193,50 lei

38.421

45-116

Municipiul Satu Mare, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1, judetul Satu Mare

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Satu Mare, Unitatea Militară 0395 Satu Mare

1.129.016,30 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintări

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care se transmit în domeniul privat al statului

Numărul MFP si codul de clasificare

1.

Municipiul Baia Mare,

Bd. Unirii nr. 34,

judetul Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures, Unitatea Militară 0716 Maramures

1. Pavilion 45-356-17 - baracă metalică

Suprafata construită -189,00 m2

Suprafata desfăsurată - 189,00 m2

Valoarea contabilă - 147.489,38 lei

2. Pavilion 45-36-18 - baracă metalică

Suprafata construită - 200,00 m2

Suprafata desfăsurată - 200,00 m2

Valoarea contabila - 717.525,34 lei

152.275 (partial)

8.29.09

2.

Orasul Somcuta Mare,

Str. Cetătii nr. 1,

judetul Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures, Unitatea Militară 0716 Maramures

Pavilion 45-36-04- copertină auto

Suprafata construită - 300,00 m2

Suprafata desfăsurată - 300,00 m2

Valoarea contabilă - 7.943,57 lei

27.478 (partial)

8.29.10

3.

Municipiul Satu Mare,

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1,

judetul Satu Mare

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Satu Mare, Unitatea Militară 0395 Satu Mare

1. Pavilion 45-116-02 - pavilion depozite

Suprafata construită - 394,00 m2

Suprafata desfăsurată - 394,00 m2

Valoarea contabilă - 33.490,00 lei

2. Pavilion 45-116-03 - pavilion depozite

Suprafata construită - 363,00 m2

Suprafata desfăsurată - 363,00 m2

Valoarea contabilă - 30.855,00 lei

38.421 (partial)

8.29.10

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 1.500 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judetul Cluj, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Cluj-Napoca pentru finantarea lucrărilor de restaurare si consolidare a monumentului istoric “Statuia lui Matei Corvin”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.276.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010 cu suma de 550.000 mii lei, pentru plata arieratelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, astfel:

a) la capitolul 68.01 “Asigurări si asistentă socială”, cu suma de 64.016 mii lei, la titlul 57 “Asistentă socială”, alineatul 57.02.02 “Ajutoare sociale în natură”;

b) la capitolul 84.01 “Transporturi”, cu suma de 485.984 mii lei, la:

- titlul 40 “Subventii”, cu suma de 84.383 mii lei, din care:

- articolul 40.04 “Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de călători”, cu suma de 41.849 mii lei;

- articolul 40.05 “Subventii pentru transportul de călători cu metroul”, cu suma de 42.534 mii lei;

- titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”, alineatul 51.01.28 “întretinerea infrastructurii rutiere”, cu suma de 44.800 mii lei;

- titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”, cu suma de 356.801 mii lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata obligatiilor restante al căror termen de plată depăseste 90 de zile.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.278.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010 cu suma de 43.086 mii lei, pentru plata arieratelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, astfel:

a) la capitolul 68.01 “Asigurări si asistentă socială”, cu suma de 16.412 mii lei, la titlul 57 “Asistentă socială”, alineatul 57.02.02 “Ajutoare sociale în natură”;

b) la capitolul 84.01 “Transporturi”, cu suma de 26.674 mii lei, la:

- titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”, cu suma de 394 mii lei;

- titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”, alineatul 51.01.28 “întretinerea infrastructurii rutiere”, cu suma de 21.600 mii lei;

- titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”, cu suma de 4.680 mii lei.


(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata obligatiilor restante al căror termen de plată depăseste 90 de zile.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.279.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului cu suma de 71.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2010, la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, astfel:

- la titlul 40 “Subventii”, articolul 40.30 “Alte subventii”, cu suma de 47.000 mii lei;

- la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”, articolul 65.01 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”, cu suma de 1.500 mii lei;

- la titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Constructii”, cu suma de 22.500 mii lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata obligatiilor restante.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe anul 2010.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.280.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2010, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2010, la capitolul 60.01 “Apărare”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.30 “Alte active fixe”, cu suma de 16.286 mii lei.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul, structura si anexele aferente bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.281.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind reintegrarea domnului Mircea Alexandru în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere Sentinta civilă nr. 3.612 din 3 noiembrie 2009, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 1.909/2/2009, rămasă definitivă si irevocabilă prin Decizia civilă nr. 3.389 din 24 iunie 2010 a înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, prin care s-a dispus anularea Deciziei primului-ministru nr. 43/2009 pentru mobilitatea în interes public, prin modificarea raporturilor de serviciu ale domnului Mircea Alexandru, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, si reintegrarea domnului Mircea Alexandru în functia de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Alexandru se reintegrează în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 277.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finantare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită “Bani pentru completarea echipei”, al schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică, denumită “Bani pentru formare profesională”, si al schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

Având în vedere:

- Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

- Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă “Bani pentru completarea echipei”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică “Bani pentru formare profesională”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 294/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis “Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor” necesar implementării Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 448/2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis “Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”, necesar implementării Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă:

a) formatul standard al bugetului, anexă la contractul de finantare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită “Bani pentru completarea echipei”, prevăzut în anexa nr. 1;

b) formatul standard al bugetului, anexă la contractul de finantare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică, denumită “Bani pentru formare profesională”, prevăzut în anexa nr. 2;

c) formatul standard al bugetului, anexă la contractul de finantare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de minimis, denumită “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. - (1) în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, beneficiarii semnatari ai contractelor de ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită “Bani pentru completarea echipei” - liniile de finantare nr. 73 “Sprijin financiar pentru ocupare” si nr. 74 “Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural”, au obligatia initierii unui act aditional privind modificarea bugetului în conformitate cu formatul standard prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în vederea încadrării corespunzătoare a cheltuielilor eligibile prezentate în cadrul Ghidului solicitantului în conformitate cu prevederile ordinului de cheltuieli eligibile al Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, beneficiarii semnatari ai contractelor de ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită “Bani pentru completarea echipei” - liniile de finantare nr. 73 “Sprijin financiar pentru ocupare” si nr. 74 “Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural” -, vor utiliza Ghidul de completare a bugetului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - (1) în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, beneficiarii semnatari ai contractelor de ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică, denumită “Bani pentru formare profesională” - liniile de finantare nr. 75 “Programe de mentorat pentru tinerii angajati”, nr. 76 “Calificarea/Recalificarea angajatilor proprii” si nr. 77 “Specializarea/Perfectionarea angajatilor proprii” -, au obligatia initierii unui act aditional privind modificarea bugetului în conformitate cu formatul standard prevăzut în anexa nr. 2.

(2) în vederea încadrării corespunzătoare a cheltuielilor eligibile prezentate în cadrul Ghidului solicitantului în conformitate cu prevederile ordinului de cheltuieli eligibile al Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, beneficiarii semnatari ai contractelor de ajutor de stat din cadrul schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică, denumită “Bani pentru formare profesionala” - liniile de finantare nr. 75 “Programe de mentorat pentru tinerii angajati”, nr. 76 “Calificarea/Recalificarea angajatilor proprii” si nr. 77 “Specializarea/Perfectionarea angajatilor proprii” -, vor utiliza Ghidul de completare a bugetului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 4. - (1) în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, beneficiarii semnatari ai contractelor de ajutor de minimis din cadrul schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea sănătătii si securitătii la locul de muncă, denumită “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor” - linia de finantare nr. 78 “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor” -, au obligatia initierii unui act aditional privind modificarea bugetului în conformitate cu formatul standard prevăzut în anexa nr. 3.

(2) în vederea încadrării corespunzătoare a cheltuielilor eligibile prezentate în cadrul Ghidului solicitantului în conformitate cu prevederile ordinului de cheltuieli eligibile al Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, beneficiarii semnatari ai contractelor de ajutor de minimis din cadrul schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea sănătătii si securitătii la locul de muncă, denumită “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor” - linia de finantare nr. 78 “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor” -, vor utiliza Ghidul de completare a bugetului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 5. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, si organismele intermediare POSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, Taminei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2010.

Nr. 1.652.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA2:

Bugetul proiectului

Denumirea aplicantului:

Codul proiectului:

Titlul proiectului:

 

Categorii/Subcategorii de cheltuieli

Total (fără TVA)

- lei -

1. Cheltuieli salariale

 

2. Cheltuieli generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, din care:

 

2.1. Cheltuieli de tip FEDR (maximum 10% din total costuri eligibile)

 

3. Alte cheltuieli suplimentare (maximum 5% din costurile prevăzute la pct. 1 si 2)

 

I. Asistentă financiară nerambursabilă

 

II. Contributia eligibilă a solicitantului

 

III. Valoarea totală eligibilă, din care:

 

Valoarea activitătilor subcontractate/externalizate (maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului)

 

IV. TVA nedeductibilă estimată

 

V. Valoarea totală a proiectului

 

 

ANEXA Nr. 2

 

ANEXA2:

Bugetul proiectului

Denumirea aplicantului:

Codul proiectului:

Titlul proiectului:

 

Categorii/Subcategorii de cheltuieli

Total (fără TVA)

- lei -

a) Costurile de personal ale formatorilor

 

b) Costuri de deplasare pentru formatorii si participantii la formare, inclusiv cazare

 

c) Alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale si furnituri direct legate de proiect

 

d) Amortizarea instrumentelor si echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare

 

e) Costul serviciilor de îndrumare si consiliere privind proiectul de formare

 

f) Costurile de personal ale participantilor

 

g) Costuri indirecte generale, din care:

 

Cheltuieli generale de administratie [maximum 5% din cheltuielile prevăzute la lit. a)-f) si h)] si închiriere

 

închiriere (locatii, bunuri)

 

h) Alte cheltuieli suplimentare [maximum 5% din cheltuielile prevăzute la lit. a)-f)]

 

I. Asistentă financiară nerambursabilă

 

II. Contributia eligibilă a solicitantului

 

III. Valoarea totală eligibilă, din care:

 

Valoarea activitătilor subcontractate/externalizate (maximum 60% din valoarea eligibilă a proiectului)

 

IV. TVA nedeductibilă estimată

 

V. Valoarea totală a proiectului

 

 

ANEXA Nr. 3

 

ANEXA2:

Bugetul proiectului

Denumirea aplicantului:

Codul proiectului:

Titlul proiectului:

 

Categorii/Subcategorii de cheltuieli

Total (fără TVA)

- lei -

a) Cheltuieli cu personalul

 

b) Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 

c) Cheltuieli aferente managementului de proiect

 

d) Taxe

 

e) Cheltuieli financiare si juridice

 

f) Cheltuieli pentru închirieri, amortizări si leasing

 

g) Subventii si burse

 

h) Cheltuieli generale de administratie

 

i) Cheltuieli de informare si publicitate

 

j) Cheltuieli de tip FEDR (maximum 10% din valoarea totală a ajutorului acordat)

 

I. Asistentă financiară nerambursabilă

 

II. Contributia eligibilă a solicitantului

 

III. Valoarea totală eligibilă, din care:

 

Valoarea activitătilor subcontractate/externalizate (maximum 60% din valoarea eligibilă a proiectului)

 

IV. TVA nedeductibilă estimată

 

V. Valoarea totală a proiectului

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Ghid de completare a bugetului - corespondenta dintre categoriile de cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului si în ordinul de cheltuieli eligibile

 

Cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial

“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

nr. pct. din anexa nr. 6

Denumirea punctului

1. Cheltuieli salariale

7.2 lit. b)

7.8

Subventii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajati, pe o perioadă stabilită în Ghidul solicitantului

Subventii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităti)

2. Cheltuieli generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, din care:

1.1

1.3

2.1

3

Salarii si asimilate acestora

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajator)

Transport de persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)

Cheltuieli pentru derularea proiectului

2.1. Cheltuieli de tip FEDR (maximum 10% din total costuri eligibile)

10

Cheltuieli de tip FEDR

3. Alte cheltuieli suplimentare (maximum 5% din costurile prevăzute la pct. 1 si 2)

1.1

1.3

2.1

2.3

2.4

3

4

9

Salarii si asimilate acestora

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajator)

Transport de persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)

Cazare

Diurnă

Cheltuieli pentru derularea proiectului

Cheltuieli aferente activitătilor subcontractate

Cheltuieli de informare si publicitate


ANEXA Nr. 5

 

Ghid de completare a bugetului - corespondenta dintre categoriile de cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului si în ordinul de cheltuieli eligibile

 

Cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial

“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

nr. pct. din anexa nr. 6

Denumirea punctului

a) Costurile de personal ale formatorilor

1.1

1.2

1.3

4

Salarii si asimilate acestora

Onorarii (inclusiv taxele si contributiile sociale aferente conform legislatiei în vigoare)

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

Cheltuieli aferente activitătilor subcontractate

b) Costuri de deplasare pentru formatorii si participantii la formare, inclusiv cazare

2.1

2.3

2.4

Transport de persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)

Cazare

Diurnă

c) Alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale si furnituri direct legate de proiect

3

Cheltuieli pentru derularea proiectului

d) Amortizarea instrumentelor si echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare

8

Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie

e) Costul serviciilor de îndrumare si consiliere privind proiectul de formare

4

Cheltuieli aferente activitătilor subcontractate

f) Costurile de personal ale participantilor

7.2 lit. c)

Alocatii financiare pentru întreprinderile ai căror angajati sunt implicati în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absentei acestora în perioada de formare

g) Costuri indirecte generale

8 6.1

Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie închiriere (locatii, bunuri)

h) Alte cheltuieli suplimentare (maximum 5% din cheltuielile prevăzute la lit. a)-f)

1.1

1.3

3

4

5

9

Salarii si asimilate acestora

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

Cheltuieli pentru derularea proiectului

Cheltuieli aferente activitătilor subcontractate (externalizate)

Taxe

Cheltuieli de informare si publicitate


ANEXA Nr. 6

 

Ghid de completare a bugetului - corespondenta dintre categoriile de cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului si în ordinul de cheltuieli eligibile

 

Cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului

Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial

“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

nr. pct. din anexa nr. 6

Denumirea punctului

a) Cheltuieli cu personalul

1.1

1.3

7.2 lit. c)

 

4

Salarii si asimilate acestora

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

alocatii financiare pentru întreprinderile ai căror angajati sunt implicati în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absentei acestora în perioada de formare

Cheltuieli aferente activitătilor subcontractate

b) Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

2.1

2.3

2.4

Transport de persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)

Cazare

Diurnă

c) Cheltuieli aferente managementului de proiect

3

Cheltuieli pentru derularea proiectului

d) Taxe

5

Taxe

e) Cheltuieli financiare si juridice

8

Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie

f) Cheltuieli pentru închirieri, amortizări si leasing

6

Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activitătilor proiectului

g) Subventii si burse

7

Subventii (ajutoare, premii) si burse

h) Cheltuieli generale de administratie

8

Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie

i) Cheltuieli de informare si publicitate

9

Cheltuieli de informare si publicitate

j) Cheltuieli de tip FEDR (maximum 10% din valoarea totală a ajutorului acordat)

10

Cheltuieli de tip FEDR

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. Naum Râmniceanu nr. 7, sectorul 1, Bucuresti, nr. crt. 1.829, cod B-ll-m-B-19526

 

Luând în considerare Sentinta civilă nr. 3.173 din 19 noiembrie 2008 pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 3.426/2/2008,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) si (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din str. Naum Râmniceanu nr. 7, sectorul 1, Bucuresti, nr. crt. 1.829, cod B-ll-m-B-19526, se radiază din Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, si a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 si 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti, pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 28 octombrie 2010.

Nr. 2.630.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de tricotaje “Moldova” (corp vechi) si sediu Mica Industrie, din str. Păcurari nr. 115, Iasi, judetul Iasi

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin. (3) teza I si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Fabrica de tricotaje “Moldova” (corp vechi) si sediu Mica Industrie, din str. Păcurari nr. 115, Iasi, judetul Iasi, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod IS-ll-m-B-03992, se declasează partial.

(2) Se mentine regimul de monument istoric al corpului C2/03, aflat în proprietatea Societătii Comerciale “Moldova Universal” - S.A., si al corpului C1, aflat în proprietatea Societătii Comerciale “Luisier” - S.R.L.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Iasi pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Iasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2010.

Nr. 2.654.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2010 privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 4 noiembrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 4, la nr. crt. 1, în coloana “Descrierea tehnică/Valoarea de inventar”, în loc de: “Valoare de inventar: 11.226.620 lei”se va citi: “Valoare de inventar: 11.266.620 lei”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităti ale administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 29 noiembrie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la nr. crt. 562, coloana 1 (Unitatea administrativ-teritorială), în loc de: “Polovraci” se va citi: “Polovragi”.

 


În Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 861/2010 privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 30 noiembrie 2010, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. I, care dispune modificarea art. 35 alin. (1) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, în loc de: «Ati apelat abuziv serviciul de urgentă 112. Conform prevederilor legale, apelarea abuzivă a numărului 112 se pedepseste cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.» se va citi: «Ati apelat abuziv serviciul de urgenta 112. Conform prevederilor legale apelarea abuziva a numărului 112 se pedepseste cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.»


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.