MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 854/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 854         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

246. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

1.207. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

251. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international

 

1.212. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009

 

1.149. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.183. - Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

1.197. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

 

1.264. - Hotărâre pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Cererile privind acordarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi solutionate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.”

2. La articolul 1, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de detinătorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai multi organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere în participatiune încheiat în conditiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partenerilor.”

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Monitorizarea activitătilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finantelor Publice, direct sau împreună cu alte institutii ale statului, în conditiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încredintată, sub directa supraveghere a comisiei, altor institutii si autorităti de stat abilitate sau altor operatori economici autorizati în acest sens.”

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în exercitarea atributiilor sale, comisia poate solicita date si informatii referitoare la activitatea de organizare, exploatare si monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorităti de stat, autorităti de supraveghere sau oricăror operatori economici care detin competente directe ori indirecte referitoare la această activitate, indiferent de nivelul si forma de implicare.”

5. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art.10 alin. (1) lit. b) paragraful (ii), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare declarată, cu exceptia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4), a mijloacelor bănesti, inclusiv a cârdurilor bancare de credit si/sau debit.”

6. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatul (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc se întelege totalitatea echipamentelor si mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îsi desfăsoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României.

(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc se întelege totalitatea echipamentelor si mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îsi desfăsoară activitatea specifică autoritatea ori, după caz, operatorul economic care este autorizat să exercite monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) situate pe teritoriul României.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Prin organizator de jocuri de noroc se întelege persoana juridică autorizată să organizeze si să exploateze jocuri de noroc în conditiile prezentei ordonante de urgentă si a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în conditiile legii.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Prin participant la jocul de noroc se întelege orice persoană fizică majoră care doreste si are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă si a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionată a regulamentului respectivului joc de noroc.”

9. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

,,g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

h) pariurile on-line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) si h), care sunt desfăsurate altfel decât în prezenta fizică a jucătorilor, organizate si transmise prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut autorizatie si licentă.”

10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. g)-i), se va desfăsura în conditiile elaborării si implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă si a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare si supraveghere a furnizării si consumului de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, cu conditia respectării principiilor privitoare la:

(i) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;

(ii) asigurarea integritătii si a transparentei operatiunilor desfăsurate de către si prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum si a unui sistem de joc echitabil, supravegheat si verificat permanent din punctul de vedere al securitătii si corectitudinii activitătilor desfăsurate;


(iii) prevenirea si combaterea activitătilor infractionale care pot fi desfăsurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

(iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate si echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;

(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării si limitării unor posibile vulnerabilităti ale acestui sector economic fată de potentiale activităti infractionale, precum si a diminuării expunerii fată de riscul de spălare a banilor si de finantare a actelor de terorism.”

11. La articolul 12 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) În cazul jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), pentru întreaga activitate de organizare, desfăsurare si exploatare si pentru toate echipamentele tehnice care concură la aceasta.”

12. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru societătile care organizează pariuri în cotă fixă si/sau pariuri on-line, taxa pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileste în functie de încasările efectiv realizate de societăti din exploatarea acestei activităti, dar nu mai putin de nivelul minim al taxei stabilite în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru Programul national de restaurare a monumentelor istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.”

13. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductivă a paragrafului (iii) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line, taxa anuală se datorează si se plăteste după cum urmează:”.

14. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi si totalul premiilor acordate;”.

15. La articolul 15 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

,,i) detin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea si transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile de noroc on-line, exceptie de la această prevedere făcând operatorii economici autorizati în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191;

j) conditiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obtinerea licentei de organizare si autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

16. La articolul 15 alineatul (6) litera a), paragrafele (i) si (iii) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spatiile în care, pe lângă celelalte activităti care se desfăsoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;

.........................................................................

(iii) minimum două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locatiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;”.

17. La articolul 15 alineatul (6), litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, numărul minim de agentii prin care se realizează distributia biletelor de către acelasi operator economic este de 48, câte o agentie în fiecare resedintă de judet si, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucuresti. Licenta si autorizatia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune permit operatorului economic care ie-a obtinut să desfăsoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără a fi necesară obtinerea de autorizatii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licente din partea autoritătilor locale. Anterior începerii activitătii pe raza unei localităti, operatorul economic autorizat în conditiile prezentei ordonante de urgentă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activitătii, prin adresă, autoritatea administratiei publice locale competente despre începerea activitătii, comunicându-i data începerii activitătii si transmitându-i copii după licenta si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul retelelor de televiziune. Distributia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe (inclusiv sistem on-line) sau mobile;”.

18. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Operatorii economici care detin licentă de organizare a jocurilor de noroc si exploatează, pe bază de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de comisie si cu conditia plătii taxei de organizare. Cuantumul taxei de organizare anuale este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonantă de urgentă si constituie venit la bugetul de stat.”

19. La articolul 17 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) si h2), cu următorul cuprins:

,,h1) constatarea unor nereguli în ceea ce priveste evidentierea câstigurilor acordate, retinerea la sursă a sumelor aferente si neplata acestora sau plata cu o întârziere mai mare de 30 de zile, precum si în ceea ce priveste nerespectarea oricăror conditii de licentiere si autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă sau prin alte reglementări specifice;

h2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare;”.

20. La articolul 18, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Companiei Nationale «Loteria Română» - S.A. i se încredintează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul tării, organizarea si exploatarea de jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1), inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sistemelor de telefonie fixă sau mobilă.

.........................................................................

(5) în vederea realizării obiectului de activitate, Compania Natională «Loteria Română» - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, pentru care detine sau obtine licentă si autorizatie în conditiile legii.”

21. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art. 191. - (1) Controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă se realizează de institutii sau autorităti de stat, abilitate în acest sens, sau de operatori economici autorizati de comisie.

(2) Operatorii economici autorizati potrivit alin. (1) vor permite accesul neconditionat al tuturor institutiilor cu competente în întregul domeniu de activitate gestionat.

(3) Conditiile de autorizare a respectivilor operatori economici vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

22. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de ia 50.000 lei la 100.000 lei si posibilitatea aplicării sanctiunii complementare potrivit alin. (4):

a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidentelor de gestiune a participantilor, a câstigurilor acordate si a sumelor aferente operatiunilor desfăsurate, precum si asupra elementelor de sansă, hazard, a sistemelor de identificare a clientilor ori de gestionare a operatiunilor financiare efectuate de acestia sau a oricăror cerinte stabilite si impuse prin reglementările specifice acestui domeniu;

b) permiterea, în cadrul desfăsurării activitătilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricărui tip de operatiuni de creditare a participantilor la jocul de noroc;

c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul oricărui mijloc de tip interfată de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme si mijloace asimilate, a entitătilor si a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activitătile organizate în acest domeniu;

d) promovarea, prin intermediul activitătilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricăror servicii, mijloace si activităti care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă ori altor reglementări specifice.

(4) La constatarea săvârsirii oricăreia dintre faptele contraventionale prevăzute la alin. (3), comisia poate dispune, în functie de consecintele produse, măsura revocării licentei de organizare a jocurilor de noroc.”

23. La articolul 23 alineatul (2), litera a) se abrogă.

24. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.

25. La articolul 25, după litera e) se introduc sase noi litere, literele f)-k), cu următorul cuprins:

,,f) comunică autoritătilor competente informatii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfăsoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informatiile solicitate ori obstructionează controlul efectuat de organele cu atributii de supraveghere si control în acest domeniu;

g) comunică autoritătilor competente informatii incomplete, în scopul de a disimula anumite situatii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenta prevederilor art. 17 alin. (2);

h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente si mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-si disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operatiunilor financiare aferente;

i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), desi face parte din personalul si conducerea persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de jocul de noroc, în relatie cu organizatorul autorizat pe teritoriul României, sau detine calitatea de asociat ori actionar în cadrul acestei persoane juridice;

j) influentează sau alterează rezultatele unui joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă detine controlul direct sau indirect asupra activitătii de jocuri de noroc în cauză;

k) participă pe teritoriul României la activităti de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României, organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă sau a oricăror mijloace asimilate.”

26. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promotional privind activitătile si jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonante de urgentă, constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Desfăsurarea activitătilor de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activităti cu caracter promotional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) ori activitătile si serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul României, constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.”

27. La articolul 29, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligatiilor fată de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizati să exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sunt obligati să constituie un fond de garantie, pentru fiecare masină electronică cu câstiguri, masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locatie, după caz, până la data depunerii documentatiei în vederea acordării licentei de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistrati, prin:”.

28. La articolul 29 alineatul (8), după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

,,f) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

g) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

h) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e), f), g) si h), organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizati să exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă.”

29. La anexă, punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitătile din domeniul jocurilor de noroc” punctul I, după litera G se introduc 5 noi litere, literele H-L, cu următorul cuprins:

“H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 lei

J. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei

K. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei

L. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei”.

30. La anexă, punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitătile din domeniul jocurilor de noroc” punctul II, literele C, F si G se modifică si vor avea următorul cuprins:

“C. Pentru pariuri în cotă fixă si pariuri on-line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 250.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de operatorul economic

.........................................................................

F. Pentru jocurile bingo desfăsurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum si 3% din valoarea nominală a cartoanelor achizitionate de la Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de operatorul economic”.

31. La anexă, punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitătile din domeniul jocurilor de noroc”, punctul II, după litera G se introduc patru noi litere, literele H-K, cu următorul cuprins:

“H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de operatorul economic

I. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de operatorul economic

J. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei

K. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei”.

32. La anexă, punctul 2 “Valoarea minimă a capitalului social subscris si vărsat la data solicitării cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc”, după litera G se introduc trei noi litere, literele H-J, cu următorul cuprins:

“H. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă on-line: 1.000.000 lei

I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 500.000 lei

J. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei”.

33. La anexă, după punctul 2 “Valoarea minimă a capitalului social subscris si vărsat la data solicitării cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc” se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

,,3.Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 246.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.207.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 251.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan, denumite în continuare părti, reafirmându-si dorinta de a întări si consolida pe viitor relatiile dintre România si Republica Azerbaidjan, preocupate de amenintarea pe care o reprezintă criminalitatea organizată si terorismul international la adresa păcii mondiale si a securitătii,

luând în considerare dorinta celor două state de a coopera în domeniul combaterii criminalitătii organizate si a terorismului, fiind hotărâte să întărească si să aprofundeze cooperarea dintre autoritătile de securitate ale celor două state, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul cooperării

 

(1) în cadrul propriilor jurisdictii teritoriale si în concordantă cu obligatiile lor internationale si legislatiile nationale, părtile vor coopera în prevenirea si combaterea următoarelor infractiuni:

a) acte de terorism si de finantare a terorismului;

b) în domeniul criminalitătii organizate prevăzute de legislatia statelor celor două părti;

c) infractiunile economice, inclusiv cele legate de spălarea banilor si a bunurilor rezultate în urma unor infractiuni;

d) încălcarea reglementărilor privind migratia si călătoria, vizele, resedinta si regimul muncii, inclusiv falsificarea pasapoartelor, vizelor si a altor documente oficiale;

e) n domeniul criminalitătii informatice;

f) producerea, achizitionarea, posesia, importul, exportul, tranzitul si traficul ilegal cu arme, munitii, explozivi, substante toxice, chimice, biologice, bacteriologice, radioactive si materiale nucleare, cu bunuri si tehnologii de importantă strategică, precum si cu tehnologie militară;

g) falsificarea de monedă, a titlurilor de valoare si a altor mijloace de plată fără numerar, a timbrelor, documentelor oficiale si a altor documente importante, precum si distribuirea si utilizarea unor astfel de articole falsificate sau contrafăcute;

h) infractiuni privind proprietatea intelectuală;

i) infractiuni îndreptate împotriva vietii, sănătătii, libertătii persoanelor, a demnitătii umane si împotriva patrimoniului;

j) operatiuni financiare si alte tranzactii ilegale legate de fonduri sau bunuri;

k) traficul de fiinte umane, exploatarea minorilor si proxenetismul;

l) traficul ilegal cu organe si tesuturi umane;

m) infractiuni care au ca obiect metale si pietre pretioase, precum si obiecte cu valoare istorică, culturală si artistică;

n) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie sau infractiuni în legătură directă cu infractiunile de coruptie;

o) infractiuni privind mediul înconjurător;

p) furturi de autoturisme si comertul ilegal cu vehicule cu motor, falsificarea sau uzul de documente falsificate pentru acestea.


(2) Părtile vor extinde, de asemenea, domeniul cooperării comune în conformitate cu legislatiile statelor lor privind:

a) investigarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau judecătii, evadate din închisoare sau dispărute;

b) identificarea cadavrelor;

c) identificarea cetătenilor statului uneia dintre părti care locuiesc în mod ilegal pe teritoriul statului celeilalte părti;

d) realizarea de măsuri sau operatiuni, convenite reciproc între autoritătile competente desemnate de cele două părti.

 

ARTICOLUL 2

Schimbul de informatii

 

În conformitate cu legislatiile statelor lor, părtile vor face schimb de informatii despre:

a) infractiunile prevăzute la art. 1 din prezentul acord comise pe teritoriile statelor părtilor;

b) cetătenii statului uneia dintre părti, care au comis infractiuni sau au fost victime ale unor infractiuni pe teritoriul celuilalt stat;

c) orice alt aspect de interes reciproc în conformitate cu scopurile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

Schimbul de experientă

 

Părtile vor face schimb de experientă în următoarele cazuri:

a) controlul armelor de foc, al munitiei si al explozibililor;

b) procedurile adoptate privind evidenta străinilor;

c) pregătirea în domeniile combaterii terorismului, stiintelor juridice si tehnicilor de investigare moderne prin cooperarea dintre autoritătile de aplicare a legii, institutiile nationale de pregătire a politiei si celelalte institutii specializate din statele părtilor. Pentru a facilita pregătirea în domeniile mai sus mentionate pot fi organizate de către părti cursuri de limbă străină;

d) prevenirea, combaterea si investigarea infractiunilor prevăzute la art. 1.

 

ARTICOLUL 4

Cooperarea prin intermediul Interpol

 

Părtile vor actiona pentru a spori si întări domeniile de cooperare dintre birourile centrale nationale Interpol.

 

ARTICOLUL 5

Modurile cooperării

 

(1) Părtile, în conformitate cu legislatiile nationale ale statelor lor, vor coopera pentru prevenirea si combaterea infractiunilor prevăzute la art. 1 din prezentul acord.

(2) Pentru implementarea prevederilor prezentului acord sunt desemnate următoarele autorităti competente:

Pentru România:

a) Ministerul Administratiei si Internelor;

b) Serviciul Român de Informatii.

Pentru Republica Azerbaidjan:

a) Ministerul Afacerilor Interne;

b) Ministerul Securitătii Nationale;

c) Serviciul Frontierei de Stat;

d) Comitetul de Stat pentru Vămi.

(3) Autoritătile competente ale ambelor părti vor desemna câte o persoană de contact si îsi vor comunica reciproc datele de identificare ale acestora, prin canale diplomatice, respectiv nume, prenume, functie, rang, telefon, fax, adresa de e-mail, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(4) Părtile se vor informa reciproc, de îndată, în cazul oricărei schimbări survenite în privinta datelor comunicate, în conformitate cu alin. (1) si (2) din prezentul articol.

(5) în derularea activitătilor de cooperare, în conformitate cu prevederile prezentului articol, autoritătile competente ale părtilor vor folosi limba engleză sau o altă limbă, stabilită de comun acord.

(6) în limitele competentelor legale potrivit legislatiei nationale, autoritătile competente ale părtilor vor coopera direct si pot stabili forme specifice de lucru sau moduri de comunicare prin protocoale de cooperare.

(7) Dacă este necesar, părtile pot desemna ofiteri de legătură la misiunile diplomatice ale statelor lor.

 

ARTICOLUL 6

Metode de cooperare

 

(1) Schimbul de informatii si rezolvarea cererilor prevăzute de prezentul acord se vor efectua în scris, direct la autoritătile competente sau prin intermediul ofiterilor de legătură desemnati, în acest scop, părtile se vor informa reciproc în legătură cu cele mentionate.

(2) în situatiile de urgentă, pentru aplicarea prezentului acord, autoritătile competente pot transmite cererile verbal, urmând ca acestea să fie transmise si în scris, în cel mai scurt timp posibil.

(3) Cererile referitoare la schimbul de informatii sau la realizarea activitătilor prevăzute în acord vor fi efectuate de către autoritătile competente, în cel mai scurt timp posibil.

(4) Cererile trebuie să includă următoarele date:

a) numele autoritătii de aplicare a legii care conduce investigatia sau al autoritătii competente în domeniu;

b) tipul de investigatie, precum si identitătile participantilor la săvârsirea infractiunii, dacă este cazul;

c) descrierea tipului de informatie sau alte variante de cooperare;

d) scopul cererii sau cooperării;

e) termenul-limită pentru comunicarea informatiei solicitate.

(5) Părtile se vor consulta periodic pentru întărirea cooperării în combaterea infractiunilor prevăzute în art. 1.

 

ARTICOLUL 7

Amânarea sau refuzul solicitării

 

(1) Partea care primeste solicitarea de cooperare poate:

a) să refuze, partial sau în totalitate, implementarea solicitării în cazul în care aceasta nu este în conformitate cu prevederile prezentului acord, prejudiciază securitatea natională ori contravine legislatiei nationale a statelor lor sau intereselor nationale ori este în contradictie cu angajamentele decurgând din acordurile internationale la care statul său este parte;

b) să amâne aplicarea solicitării, dacă implementarea solicitării se suprapune investigatiilor proprii ale părtilor sau procedurilor judiciare.

(2) înainte de refuzul sau amânarea implementării solicitării, partea care primeste solicitarea:

a) va informa prompt, în scris, partea solicitantă în legătură cu motivele care au stat la baza refuzului cererii;

b) va consulta partea solicitantă pentru a stabili dacă este posibilă cooperarea în alte conditii acceptabile reciproc.


 

ARTICOLUL 8

Cheltuielile

 

(1) în conformitate cu prevederile acordului, partea care face o solicitare scrisă celeilalte părti va suporta toate costurile obisnuite pentru îndeplinirea procedurilor si initiativelor.

(2) Partea solicitantă va suporta, de asemenea, toate costurile de călătorie si cazare ale reprezentantilor săi trimisi în cealaltă tară.

(3) Părtile vor conveni de comun acord asupra altor cheltuieli cu caracter exceptional, înainte de efectuarea efectivă a plătilor.

(4) Cheltuielile ocazionate de sederea delegatiei uneia dintre părti pe teritoriul statului celeilalte părti, prevăzute în art. 8 din prezentul acord, vor fi suportate de către partea gazdă, cu exceptia celor de transport international sau a cazurilor în care părtile au hotărât altfel anterior.

 

ARTICOLUL 9

Protectia informatiilor clasificate si a datelor cu caracter personal

 

(1) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord, părtile vor asigura confidentialitatea si protectia fizică a informatiilor, potrivit nivelului de clasificare stabilit de partea care furnizează aceste informatii.

(2) Informatiile vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate.

(3) Multiplicarea temporară sau definitivă, transferul ori transmiterea către o parte tertă a informatiilor si a documentelor dobândite ca urmare a cooperării va fi permisă numai cu consimtământul scris al autoritătii competente care Ie-a furnizat.

(4) Fiecare autoritate competentă va fi responsabilă pentru securitatea informatiilor primite de la celelalte autorităti competente, va respecta drepturile de proprietate intelectuală asupra informatiilor si documentelor primite ca urmare a aplicării prezentului acord si va lua măsurile necesare ca accesul la informatiile clasificate să fie limitat numai la persoanele autorizate si numai în legătură cu îndatoririle oficiale.

(5) Fiecare autoritate competentă va comunica cu promptitudine celorlalte autorităti competente orice schimbare a legislatiei statului său care ar afecta protectia informatiilor clasificate schimbate ca urmare a aplicării prezentului acord.

(6) în vederea protectiei persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, autoritătile competente ale părtilor vor aplica următoarele:

a) autoritatea competentă a părtii solicitante poate folosi respectivele date numai în scopul si în conditiile prevăzute de autoritatea competentă a părtii solicitate;

b) la cererea autoritătii competente a părtii solicitate, autoritatea competentă a părtii solicitante poate oferi informatii cu privire la folosirea datelor transmise si a rezultatelor obtinute;

c) partea solicitată va pune la dispozitie date si informatii numai autoritătii competente desemnate de către cealaltă parte;

d) autoritatea competentă a părtii solicitate este obligată să înainteze date corecte si reale. În cazul în care se certifică ulterior că au fost transmise date inexacte sau date care nu ar fi trebuit să fie transmise, partea solicitantă va corecta erorile sau, în cazul în care datele nu ar fi trebuit transmise, le va distruge;

e) în momentul transmiterii datelor, autoritatea competentă a părtii solicitate va notifica celeilalte părti semnatare cu privire la cerintele referitoare la distrugere si înlăturarea datelor respective, în concordantă cu legislatia natională. În cazul încetării prezentului acord, toate datele primite în baza acestuia trebuie distruse;

f) părtile vor înregistra transmiterea, primirea si distrugerea datelor personale;

g) autoritătile competente ale părtilor sunt responsabile de protejarea eficientă a datelor personale împotriva accesului neautorizat, pierderii, publicării, alterării si distrugerii acestora.

 

ARTICOLUL 10

Analize periodice si implementare

 

Reprezentantii părtilor se reunesc periodic, la date stabilite de comun acord, alternativ la Bucuresti si Baku, pentru a analiza stadiul implementării acordului si pentru a discuta planurile privind viitoarea cooperare.

 

ARTICOLUL 11

Obligatii decurgând din alte tratate internationale

 

Prezentul acord nu va afecta în niciun fel obligatiile asumate în cadrul altor tratate la care părtile sau statele lor sunt părti.

 

ARTICOLUL 12

Completarea si modificarea

 

Prezentul acord poate fi modificat cu acordul comun al părtilor. Amendamentele vor produce efecte conform procedurilor prevăzute la alin. (1) al art. 14.

 

ARTICOLUL 13

Reglementarea diferendelor

 

Toate diferendele referitoare la interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultări între autoritătile competente ale părtilor.

 

ARTICOLUL 14

Intrarea în vigoare si încetarea

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care se comunică celeilalte părti îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

(2) Acordul se încheie pe o perioadă de un an si va fi automat reînnoit pentru perioade succesive de un an, dacă niciuna dintre părti nu va comunica celeilalte părti, pe cale diplomatică, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa privind încetarea valabilitătii acordului.

(3) Oricare dintre părti poate denunta prezentul acord. Denuntarea produce efecte la 3 luni de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte.

(4) încetarea prezentului acord nu va aduce atingere obligatiilor părtilor stipulate la art. 9.

 

Semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, azeră si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferende de interpretare,  va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,

Ramil Usubov,

ministrul afacerilor interne

Pentru Guvernul României,

Bogdan Mazurii,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.212.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1* la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2* la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2010 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3* la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 1.149.


Anexele nr. 1-3 contin informatii clasificate si urmează regimul Legii nr. 182/2002.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 52 alin. (9) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 54 alin. (9”“) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru implementarea proiectelor prevăzute în anexă, criteriile, procedurile si limitele pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.183.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

Axa prioritară 1: “Extinderea si modernizarea sistemelor de apă/apă uzată”

 

Nr. crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Societatea Comercială APA SERVICE - S.A. Giurgiu

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare în judetul Giurgiu

2.

Societatea Comercială APA SERV - S.A. Alexandria

Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare în judetul Teleorman

3.

Societatea Comercială ECOAQUA - S.A. Călărasi

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare în judetul Călărasi

4.

Societatea Comercială Compania de Apă Brasov - S.A.

Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă si de canalizare în judetul Brasov

5.

Societatea Comercială Compania de Apă Somes - S.A.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată din judetele Cluj si Sălaj - îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare

6.

Societatea Comercială APAREGIO GORJ -S.A. Târgu Jiu

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Gorj

7.

Societatea Comercială Compania de Apă Olt - S.A.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Olt

8.

Societatea Comercială Apa Târnavei Mari - S.A.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată în regiunile Medias, Agnita si Dumbrăveni, judetul Sibiu

9.

Societatea Comercială Aquaserv Tulcea - S.A.

Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Tulcea

10.

Societatea Comercială Compania de ApăAries -S.A.

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii

11.

Societatea Comercială Compania de Utilităti Publice - S.A. Focsani

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată în judetul Vrancea

12.

Societatea Comercială Compania de Apă Arad -S.A.

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Arad

13.

Societatea Comercială AQUABIS - S.A. Bistrita

Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bistrita-Năsăud

14.

Societatea Comercială Compania de Apă Târgoviste - Dâmbovita - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Dâmbovita

15.

Societatea Comercială APAVITAL - S.A. lasi

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul lasi

16.

Compania de Utilităti Publice “Dunărea” Brăila

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Brăila

17.

Societatea Comercială ALBA APA CCTA-S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Alba

18.

Societatea Comercială APA-CANAL ILFOV - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Ilfov

19.

Societatea Comercială Apaserv - S.A. Satu Mare

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Satu Mare

20.

Societatea Comercială APAVIL - S.A. Vâlcea

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Vâlcea

21.

Societatea Comercială APA SERV VALEA JIULUI -S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în regiunea Valea Jiului

22.

Societatea Comercială Compania Regională de Apă - S.A. Bacău

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bacău

23.

RAM Buzău

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Buzău

24.

Societatea Comercială APA-SERV - S.A. Neamt

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Neamt

25.

Societatea Comercială Hidro Prahova - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Prahova

26.

GOSCOM - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Covasna

27.

Societatea Comercială HARVIZ - S.A. Harghita

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Harghita

28.

Societatea Comercială AQUASERV - S.A. Mures

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Mures

29.

Societatea Comercială RAJA- S.A. Constanta

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în regiunea Constanta-Ialomita

30.

Compania de Apă Oradea

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Bihor

31.

Societatea Comercială Compania de Apă Oltenia -S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Dolj

32.

Societatea Comercială Apa Canal - S.A. Sibiu

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în regiunea Sibiu- Brasov (Făgăras)

33.

Societatea Comercială Apa Grup - S.A. Botosani

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Botosani

34.

Societatea Comercială VITAL Baia Mare - S.A.

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Maramures

35.

Societatea Comercială Aquacaras - S.A. Resita

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Caras-Severin

36.

Societatea Comercială Aquatim - S.A. Timisoara

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Timis

37.

APAPROD Deva

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Hunedoara

38.

Societatea Comercială SECOM - S.A. Mehedinti

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Mehedinti

39.

Societatea Comercială ACET - S.A. Suceava

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Suceava

40.

Societatea Comercială Apa Canal - S.A. Galati

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Galati

41.

Societatea Comercială APA-CANAL 2000 - S.A. Arges

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Arges

42.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în municipiul Bucuresti

43.

Compania de Apă - S.A. Ialomita

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judetul Ialomita

44.

Societatea Comercială RAJA- S.A. Constanta

Reabilitarea Statiei de Epurare Apă Uzată Eforie Sud

45.

Compania de Utilităti Publice “Dunărea” Brăila

Constructia Statiei de Epurare Apă Uzată Brăila

46.

Societatea Comercială Aquatim - S.A. Timisoara

Reabilitarea Statiei de Epurare Apă Uzată Timisoara

 

Axa prioritară 2: “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate” - domeniul major de interventie 2.1 “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”

 

Nr. crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Consiliu Judetean Mures

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Mures

2.

Consiliu Judetean Sibiu

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Sibiu

3.

Consiliu Judetean Vrancea

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Vrancea

4.

Consiliu Judetean Giurgiu

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Giurgiu

5.

Consiliu Judetean Bistrita-Năsăud

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Bistrita-Năsăud

6.

Consiliu Judetean Arad

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Arad

7.

Consiliu Judetean Neamt

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Neamt

8.

Consiliu Judetean Covasna

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Covasna

9.

Consiliu Judetean Maramures

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Maramures

10.

Consiliu Judetean Suceava

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Suceava

11.

Consiliu Judetean Botosani

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Botosani

12.

Consiliu Judetean Vaslui

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Vaslui

13.

Consiliu Judetean Olt

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Olt

14.

Consiliu Judetean Călărasi

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Călărasi

15.

Consiliu Judetean Sălaj

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Sălaj

16.

Consiliu Judetean Cluj

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Cluj

17.

Consiliu Judetean Alba

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Alba

18.

Consiliu Judetean Caras-Severin

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Caras-Severin

19.

Consiliu Judetean Timis

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Timis

20.

Consiliu Judetean Dolj

Sistem de management integrat a deseurilor în judetul Dolj

21.

Consiliul Judetan Prahova

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova

22.

Consiliul Judetean Buzău

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Buzău

23.

Consiliul Judetean Brăila

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Brăila

24.

Consiliul Judetean lasi

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul lasi

25.

Consiliul Judetean Constanta

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Constanta

26.

Consiliul Judetean Tulcea

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Tulcea

27.

Consiliul Judetean Ialomita

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Ialomita

28.

Consiliul Judetean Bihor

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Bihor

29.

Consiliul Judetan Gorj

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Gorj

30.

Consiliul Judetan Mehedinti

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Mehedinti

31.

Consiliul Judetean Hunedoara

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Hunedoara

32.

Consiliul Judetean Vâlcea

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Vâlcea

33.

Consiliul Judetean Brasov

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Brasov

34.

Consiliul Judetean Ilfov

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Ilfov

35.

Consiliul Judetean Bacău

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Bacău

36.

Consiliul Judetean Arges

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Arges

37.

Consiliul Judetean Galati

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Galati

38.

Consiliul Judetean Harghita

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Harghita

39.

Consiliul Judetean Satu Mare

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Satu Mare

 

Axa prioritară 2: “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate” domeniul major de interventie 2.2 “Reabilitarea zonelor poluate istoric”

 

Nr. crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Consiliul Local Crângurile, judetul Dâmbovita

Amplasament fostă fabrică chimică - Posta Rat

2.

Consiliul Local Câmpina, judetul Prahova

Batal de depozitare reziduuri petroliere Lacul Pestelui - Câmpina

3.

Consiliul Local Turda, judetul Cluj

Depozit deseuri periculoase Turda

 

Axa prioritară 3: “Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în localitătile cele mai afectate”

 

Nr. crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Municipiul lasi

Reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul lasi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană

2.

Municipiul Timisoara

Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în municipiul Timisoara în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană

3.

Municipiul Bacău

Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în municipiul Bacău în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană

4.

Municipiul Oradea

Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în municipiul Oradea în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană

5.

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în municipiul Govora în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană

6.

Municipiul Focsani

Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în municipiul Focsani în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană

7.

Municipiul Botosani

Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în municipiul Botosani în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu căldură urbană

 

Axa prioritară 5: “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” - domeniul major de interventie 5.1 “Protectia împotriva inundatiilor”

 

Nr. crt.

Beneficiar

Denumirea proiectului

1.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Prut- Bârlad

Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în spatiul hidrografic Prut-Bârlad

2.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Arges-Vedea

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Arges-Vedea în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea si gestionarea riscurilor la inundatii

3.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Banat

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Banat în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

4.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Buzău-Ialomita

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Buzău-Ialomita în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

5.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Crisuri

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Crisuri în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

6.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Dobrogea-Litoral

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Dobrogea- Litoral în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

7.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Jiu

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Jiu în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

8.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Mures

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Mures în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

9.

Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Olt

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Olt în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

10.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Siret

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Siret în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

11.

Administratia Natională “Apele Române” - Bazinul Hidrografic Somes-Tisa

Realizarea măsurilor prioritare la nivelul Bazinului Hidrografic Somes-Tisa în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE

 

Axa prioritară 5: “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” - domeniul major de interventie 5.2 “Reducerea eroziunii costiere” Finantare: Fondul de coeziune

 

Beneficiar

Denumirea proiectului

Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

Asistentă tehnică pentru pregătire de proiecte

Axa prioritară 5 “Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) combustibil marin - orice combustibil lichid derivat din petrol, inclusiv acei combustibili definiti în standardul român SR EN ISO 8217 destinati a fi utilizati la bordul navelor, precum si orice combustibil lichid derivat din petrol destinat a fi utilizat la bordul navelor pentru navigatia interioară prevăzute la art. 2 pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, cu modificările ulterioare, sau la bordul ambarcatiunilor de agrement, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement, când navele respective se află pe mare;”.

2. La articolul 4, litera m) se abrogă.

3. La articolul 9 alineatul (1), litera a) se abrogă.

4. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se abrogă.

5. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Esantionarea începe la data la care intră în vigoare limita aplicabilă privind continutul maxim de sulf al combustibilului. Aceasta se efectuează cu o frecventă suficientă, în cantităti suficiente, astfel încât esantioanele să fie reprezentative pentru combustibilul verificat si pentru combustibilul utilizat de nave pe perioada în care acestea se află în zona maritimă, respectiv în porturile românesti.”

6. La articolul 19 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) numărul inspectiilor făcute la nave, potrivit raportării făcute de Autoritatea Navală Română;”.

7. La articolul 20, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Utilizatorii de combustibili lichizi, exclusiv cei de combustibili marini, sunt obligati să raporteze trimestrial Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pe suport hârtie si electronic, informatii privind cantitătile totale de combustibili lichizi utilizate.”

8. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Utilizatorii de combustibili lichizi, inclusiv cei de combustibili marini, sunt obligati să permită laboratoarelor de încercări, organismelor de certificare produs sau organismelor de inspectie independente, recunoscute de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, esantionarea de combustibili lichizi.”

9. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) si ale art. 9 alin. (1) si la art. 22 alin. (1) lit. b) si c) pentru combustibilii lichizi utilizati la bordul navelor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Autoritătii Navale Române.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) pentru nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (5), art. 8 si 10 si la art. 22 alin. (1) lit. c) pentru combustibilii lichizi utilizati în alte scopuri decât cei utilizati la bordul navelor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.”

10. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea continutului de sulf din anumiti combustibili lichizi si de modificare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), seria L, nr. 121 din 11 mai 1999, modificată si completată prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 191 din 22 iulie 2005, precum si prevederile art. 2 din Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveste specificatiile pentru benzine si motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră si de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveste specificatiile pentru carburantii folositi la navele de navigatie interioară si de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009.”

11. În cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Economiei si Finantelor” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Kâroly,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.197.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”

 

Având în vedere prevederile pct. 4.1. a), b) 2 si pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, în sumă maximă, în orice moment, de 7 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program.

Art. 2. - Programul este administrat de institutiile financiare Erste Group BankAG si Societe Generale, în calitate de aranjori.

Art. 3. - Caracteristicile fiecărei tranzactii efectuate în cadrul Programului, în ceea ce priveste intermediarii tranzactiei, sumele, maturitătile, valutele, precum si alte elemente, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.264.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.