MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 857/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 857         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

249. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

 

1.210. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

 

259. - Legea sigurantei digurilor

 

1.220. - Decret pentru promulgarea Legii sigurantei digurilor....

 

1.172. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informatii Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.491. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii rir. 1.027/2010 privind introducerea si utilizarea clasificării RO.vi.DRG

 

1.494. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

2.265. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.020. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale INTER ACTIV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.RL.

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în vederea exercitării atributiei prevăzute la alin. (1) lit. g), Agentia achită cotizatiile stabilite de către organizatiile guvernamentale si neguvernamentale internationale, conform baremelor acestora.”

2. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Tarifele pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping, precum si tarifele pentru testarea suplimentelor nutritive se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.”

3. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Agentia recunoaste, în conditii de reciprocitate, testările doping efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum si deciziile finale emise de către orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt în concordantă cu prevederile Codului, în conditiile legii.”

4. La articolul 28 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) termenului în care trebuie să depună o declaratie cu privire la rezultatul constatat;”.

5. La articolul 29, partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 29. - În cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agentia verifică circumstantele în care a fost săvârsită posibila încălcare a reglementărilor anti-doping si informează sportivul sau persoana în cauză, federatia sportivă natională responsabilă, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Român, federatia internatională responsabilă si Agentia Mondială Anti-Doping asupra:

a) reglementării anti-doping posibil încălcate;”.

6. La articolul 29, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) termenului în care trebuie să depună o declaratie cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping;”.

7. La articolul 31, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Agentia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substantă specifică sau pe baza unei alte posibile încălcări a reglementărilor anti-doping, după verificarea si informarea prevăzute la art. 28 alin. (3) si (4), respectiv la art. 29.

(2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substantă interzisă, cu exceptia substantelor specifice, este obligatorie, după verificarea si informarea prevăzute la art. 28 alin. (3) si (4).”

8. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 331 si 332, cu următorul cuprins:

“Art. 331. - În situatia în care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping consideră necesară prezenta la audieri a unor persoane, altele decât sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului în cauză, acestea sunt obligate să se prezinte în locul, ziua si ora comunicate, având obligatia să declare tot ceea ce stiu cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping.

Art. 332. - Faptele stabilite printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă sau printr-o decizie a unei comisii disciplinare profesionale în domeniul care nu face obiectul unei căi de atac reprezintă dovezi împotriva sportivului sau a altei persoane din cadrul personalului asistent care a săvârsit acele fapte, în măsura în care persoanele implicate nu dovedesc că respectivele acte juridice încalcă principiile dreptătii.”

9. La articolul 42, alineatul (4) se abrogă.

10. La articolul 44 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Niciun demers nu va putea fi început împotriva vreunui sportiv sau a altei persoane din cadrul personalului asistent pentru o încălcare a unei reglementări anti-doping după expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).”

11. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

“Art. 481. - (1) în situatia în care, după luarea unei decizii în cazul unei prime încălcări a reglementărilor anti-doping, Agentia descoperă o nouă încălcare a reglementărilor anti-doping de către sportiv sau altă persoană din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc înainte de înstiintarea despre prima încălcare, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping va aplica o sanctiune suplimentară, pe baza sanctiunii care ar fi putut fi aplicată dacă cele două încălcări ar fi fost judecate în acelasi timp.

(2) Sportivul va fi descalificat la toate competitiile desfăsurate începând cu data primei încălcări, rezultatele obtinute de către sportiv în competitii fiind invalidate.”


12. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins:

“Al. 601. - În situatia în care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, în cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie în termenul prevăzut la art. 33 alin. (3), Agentia Mondială Anti-Doping poate face contestatie la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne. În situatia în care Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne stabileste că a fost săvârsită o încălcare a reglementărilor anti-doping si că Agentia Mondială Anti-Doping a actionat corect în a alege să facă contestatie, atunci cheltuielile efectuate de către Agentia Mondială Anti-Doping în solutionarea contestatiei vor fi suportate de către Agentie.”

13. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:

“Art. 621. - Federatiile sportive nationale au obligatia de a suporta costurile analizelor de laborator cu rezultat pozitiv, atât pentru proba A, cât si/sau pentru proba B, efectuate pentru sportivii legitimati ai unui membru al federatiei, structură sportivă posesoare a certificatului de identitate sportivă.”

14. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:

“Art. 641. - (1) în vederea protejării sănătătii sportivilor si prevenirii dopajului în sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive si ligile profesioniste au obligatia să îsi prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.”

15. La articolul 67, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.”

16. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Nerespectarea prevederilor art. 331 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.”

17. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 641 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 si 67, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 641 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 si 67 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

18. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 701, cu următorul cuprins:

“Art. 701. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ofiterii de control doping, personalul Agentiei împuternicit să efectueze testări doping si personalul Directiei cercetare si laborator control doping nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instantele judecătoresti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestia cu bună-credintă si fără neglijentă a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor ce le revin acestora.

(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva membrilor comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiilor, urmând să fie recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretentii.”

19. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 711, cu următorul cuprins:

“Art. 711. - (1) Personalul Agentiei si ofiterii de control doping poartă uniforme de serviciu cu însemne specifice.

(2) Modelul, însemnele specifice, modul de acordare si portul uniformei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

(3) Finantarea cheltuielilor privind achizitionarea uniformelor de serviciu se realizează din fondurile prevăzute în bugetul Agentiei cu această destinatie.”

Art. II. - Sanctiunile aplicate sportivilor si membrilor personalului asistent al acestora, potrivit legii, înainte de data de 1 ianuarie 2009 sunt luate în considerare la stabilirea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 39 si 40 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege.

Art. III. - În tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, sintagma “Ministerul Tineretului si Sportului” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului”.

Art. IV. - Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 249.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.210.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

sigurantei digurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste exigentele de sigurantă obligatorii pentru toti detinătorii cu orice titlu ai digurilor de apărare împotriva inundatiilor.

Art. 2. - (1) Drepturile de realizare si de exploatare în sigurantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor se exercită în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniile apelor, protectiei mediului, calitătii în constructii, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Respectarea exigentelor de performantă referitoare la siguranta digurilor de apărare împotriva inundatiilor este obligatorie în toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare în perioada de executie, punere în functiune, exploatare curentă, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Detinătorii de diguri de apărare împotriva inundatiilor, cu orice titlu, denumiti în continuare detinători, sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei în exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Digurile de apărare împotriva inundatiilor existente, pentru care nu există sau nu este cunoscut un detinător, se preiau, în conditiile legii, de către autoritatea publică locală pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la solicitarea autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(5) Evaluarea stării de sigurantă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundatiilor se realizează de către experti, în baza unei proceduri elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor si aprobate prin ordin al conducătorului acesteia.

(6) Expertii care evaluează starea de sigurantă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundatiilor sunt atestati de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

(7) Atestarea expertilor prevăzuti la alin. (5) si (6) se efectuează în baza unui regulament care se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) dig de apărare împotriva inundatiilor, denumit în continuare dig - orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, realizată din materiale pământoase, anrocamente, beton ori alte materiale, dispusă de-a lungul unui curs de apă, al malului unui lac sau al tărmului mării, cu scopul protejării împotriva inundatiilor a unor localităti, a unor obiective socioeconomice sau terenuri, inclusiv terenul de fundare, zona de protectie, constructiile si instalatiile-anexă aferente;

b) categorie de importantă a digurilor - clasificare bazată pe cuantificarea riscului asociat unui dig, utilizându-se un sistem de criterii, indici si notări, conform unei metodologii de încadrare în categorii de importantă pentru aceste tipuri de lucrări;

c) dig cu risc sporit - dig care este declarat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor ca fiind cu potential ridicat


privind consecintele produse, în cazul cedării, asupra populatiei, proprietătii si mediului social, economic sau înconjurător.

Art. 4. - (1) Se înfiintează Comisia Natională pentru Siguranta Digurilor, denumită în continuare CONSIDIG, organism consultativ care functionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

(2) CONSIDIG este constituită din reprezentanti ai autoritătilor publice centrale din domeniile apelor, lucrărilor publice, îmbunătătirilor funciare, transporturilor si infrastructurii, administratiei si internelor, ai detinătorilor de diguri, ai institutelor de cercetare si proiectare, ai societătilor de constructii din domeniu, din învătământul superior tehnic de constructii hidrotehnice si de îmbunătătiri funciare si are drept scop coordonarea realizării reglementărilor si normelor tehnice referitoare la siguranta digurilor, precum si coordonarea, îndrumarea si urmărirea activitătii de supraveghere a digurilor în vederea exploatării în sigurantă a acestora.

(3) Structura, atributiile specifice, componenta si dotarea CONSIDIG se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Siguranta Digurilor, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor si se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Avizarea documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă a digurilor aflate în exploatare si verificarea respectării exigentelor de performantă referitoare la siguranta în exploatare a proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere în sigurantă a digurilor aflate în exploatare se realizează de către o comisie de avizare organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor, aflată în coordonarea CONSIDIG.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lucrările încadrate în categoriile de importantă C si D, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca avizarea să fie efectuată de comisii de avizare teritoriale organizate de Administratia Natională “Apele Române”.

(3) Comisiile de avizare prevăzute la alin. (1) si (2) sunt înfiintate conform Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, avizate de CONSIDIG si aprobate prin ordin al conducătorului acestei autorităti.

(4) Comisiile de avizare prevăzute la alin. (1) si (2) emit avize în care sunt precizate concluziile si recomandările expertilor si ale propriilor membri referitoare la starea de sigurantă a lucrărilor analizate.

Art. 6. - (1) în functie de criteriile stabilite prin Metodologia de încadrare în categorii de importantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, digurile sau sectoarele de diguri se încadrează în una dintre următoarele categorii de importantă:

a) dig de importantă exceptională (A);

b) dig de importantă deosebită (B);

c) dig de importantă normală (C);

d) dig de importantă redusă (D).

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, se avizează de CONSIDIG si se aprobă prin ordin comun al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor si al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul îmbunătătirilor funciare.

(3) încadrarea în categorii de importantă a digurilor reprezintă o obligatie legală a proiectantilor pentru lucrările noi, respectiv a detinătorilor, în cazul digurilor aflate în exploatare, si este utilizată pentru:

a) stabilirea tipului de urmărire a comportării în timp a digurilor - specială sau curentă - în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitătii în constructii;

b) ierarhizarea digurilor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a acestora;

c) stabilirea listei cuprinzând digurile cu risc sporit;

d) stabilirea atributiilor de verificare si control al digurilor care revin autoritătii publice centrale din domeniul lucrărilor publice si, respectiv, al apelor;

e) stabilirea obligatiilor ce revin detinătorilor, referitoare la siguranta în exploatare a digurilor, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru reducerea riscului.

(4) La stabilirea categoriei de importantă a digurilor, detinătorii sau, după caz, proiectantii acestor tipuri de lucrări vor tine seama de:

a) caracteristicile tehnice si functionale ale digurilor;

b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietătii si a mediului social, economic sau înconjurător împotriva efectelor negative potentiale produse în cazul cedării digurilor;

c) cuantificarea efectelor negative potentiale ale unui incident sau accident la digul respectiv;

d) impactul socioeconomic si de mediu în cazul indisponibilitătii unui dig;

e) modul în care digul este proiectat, construit, exploatat, inspectat tehnic periodic, reparat, conservat, postutilizat sau dezafectat.

(5) încadrarea într-o categorie de importantă a unui dig se analizează si se validează de către comisia de avizare în competenta căreia se află lucrarea.

(6) în scopul protectiei populatiei, a proprietătii si a mediului social, economic sau înconjurător, CONSIDIG are drept de control asupra stabilirii categoriei de importantă si, după caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre digurile din România.

Art. 7. - (1) Stabilirea exigentelor de performantă care definesc sistemul calitătii în domeniul constructiilor de diguri, procedurile si reglementările tehnice, precum si controlul respectării acestora sunt realizate prin grija autoritătii publice centrale din domeniul lucrărilor publice.

(2) Reglementările si procedurile cu caracter general aferente sistemului calitătii în domeniul constructiilor de diguri se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul lucrărilor publice si al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul îmbunătătirilor funciare.

(3) Normele tehnice aferente sistemului calitătii în constructiile de diguri se elaborează prin grija autoritătii publice centrale din domeniul lucrărilor publice si se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autoritătilor mentionate la alin. (2).

(4) Normele tehnice specifice pentru urmărirea comportării în timp a digurilor se elaborează prin grija autoritătii publice centrale din domeniul lucrărilor publice si se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autoritătilor mentionate la alin. (2).

 

CAPITOLUL II

Regimul de folosire a digurilor

 

Art. 8. - (1) Este obligatoriu să se obtină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor acordul privind respectarea exigentelor de performantă referitoare la siguranta digurilor, denumit în continuare acord, în următoarele situatii:

a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi;

b) pentru interventii constructive care refac parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în sigurantă a acestora;

c) pentru interventii constructive care modifică parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în sigurantă a acestora;


d) pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare.

(2) Acordul se solicită de titularul de investitie, în cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi, si de către detinător, în toate celelalte cazuri.

(3) Acordul se referă la încadrarea în categorii de importantă a digului, la adaptarea solutiilor de proiectare la conditiile de amplasament, la respectarea normelor si reglementărilor legale privind siguranta digurilor, precum si a celor mai bune practici în domeniu.

(4) Acordul este necesar pentru obtinerea avizului de gospodărire a apelor care conditionează ulterior emiterea autorizatiei de construire.

(5) Acordul se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare prevăzute la art. 5 alin. (1).

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru lucrările încadrate în categoriile de importantă C si D, conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca acordul să fie emis de unitătile teritoriale ale Administratiei Nationale “Apele Române”, în baza avizului favorabil al comisiilor de avizare teritoriale.

(7) Acordul se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unitătile teritoriale ale Administratiei Nationale “Apele Române”, în competenta căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorităti competente, în conformitate cu Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performantă referitoare la siguranta digurilor de apărare împotriva inundatiilor.

(8) Acordul îsi mentine valabilitatea pe toată durata executiei lucrărilor, dar nu mai mult de 5 ani, cu conditia respectării prevederilor cuprinse în acesta. Dacă timp de 2 ani de la data emiterii executia nu a început, acordul îsi pierde valabilitatea.

(9) Reînnoirea acordului este posibilă numai la cerere si numai dacă se respectă integral prevederile cuprinse în actul de reglementare emis anterior. În caz contrar, este necesară obtinerea unui alt acord. Solicitarea de reînnoire se face de detinător, la autoritatea competentă, cu cel putin 60 de zile înainte de data expirării acordului initial, în conformitate cu prevederile legale.

(10) În cazul în care s-au produs evenimente de natură să modifice conditiile de sigurantă ale lucrărilor proiectate si/sau în curs de executie, acordul îsi pierde valabilitatea, iar detinătorul este obligat să obtină un alt acord de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 9. - (1) Pentru digurile aflate în exploatare, detinătorul este obligat să obtină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor o autorizatie de functionare în conditii de sigurantă, denumită în continuare autorizatie.

(2) Autorizatia certifică îndeplinirea exigentelor de performantă referitoare la siguranta în exploatare si conditionează obtinerea autorizatiilor de gospodărire a apelor si, respectiv, de protectie a mediului.

(3) Autorizatia se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru lucrările încadrate în categoriile de importantă C si D, conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca autorizatia să fie emisă de unitătile teritoriale ale Administratiei Nationale “Apele Române”, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare teritoriale.

(5) Autorizatia se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unitătile teritoriale ale Administratiei Nationale “Apele Române”, în competenta căreia se află lucrarea, în conformitate cu Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor.

(6) Autorizatia se emite pe o durată determinată de maximum 10 ani, durata fiind stabilită de autoritatea competentă, si se reînnoieste, la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisă. Solicitarea de reînnoire se face de detinător cu cel putin 90 de zile înainte de data expirării autorizatiei initiale, în conformitate cu prevederile legale.

(7) în cazul producerii unor accidente sau incidente care afectează conditiile de functionare în sigurantă a digului, autorizatia îsi pierde valabilitatea, iar detinătorul este obligat să obtină o altă autorizatie de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 10. - Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performantă referitoare la siguranta digurilor de apărare împotriva inundatiilor si Procedura de emitere a autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor si se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.

Art. 11. - Tarifele pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, care vor acoperi cheltuielile de functionare ale comisiilor de avizare si ale CONSIDIG, se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) îndeplinirea conditiilor de exploatare în sigurantă prevăzute în avizele, acordurile si autorizatiile emise conform prevederilor prezentei legi este obligatorie.

(2) Realizarea fără acord a unor lucrări în situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) este interzisă.

(3) Exploatarea digurilor fără autorizatie este interzisă.

Art. 13. - (1) Detinătorii de diguri sunt obligati să urmărească comportarea în timp a lucrărilor pe baza unor proiecte de urmărire specială sau a unor instructiuni de urmărire curentă elaborate prin grija proprie, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor este obligatorie pe întreaga perioadă de executie, punere în functiune, exploatare, reabilitare, conservare, postutilizare sau dezafectare.

(3) Nerespectarea prevederilor proiectului de urmărire specială sau a instructiunilor de urmărire curentă a comportării în timp a lucrării atrage suspendarea autorizatiei pe o perioadă de până la 90 de zile, timp în care detinătorul va realiza conformarea.

(4) Activitatea de urmărire a comportării în timp a digurilor se organizează pe 3 niveluri, astfel:

a) nivelul I, cuprinzând observatiile directe, măsurătorile la sistemele prevăzute pentru urmărirea comportării în timp si interpretarea primară a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice;

b) nivelul II, cuprinzând sinteza observatiilor directe, a măsurătorilor si a inspectiilor tehnice periodice, precum si interpretarea acestora din punctul de vedere al sigurantei lucrării, realizate, prin grija detinătorului, de specialisti care întocmesc rapoarte sintetice;

c) nivelul III, cuprinzând analiza si avizarea rapoartelor de sinteză realizate de comisii de urmărire a comportării în timp a digurilor, organizate de detinătorii acestora, cu avizul CONSIDIG. În cazul detinătorilor care nu organizează comisii proprii de urmărire a comportării în timp a digurilor, analiza si avizarea rapoartelor de sinteză vor fi realizate fie de comisiile de urmărire a comportării în timp a digurilor aprobate ale altor detinători, fie de grupuri de specialisti constituite sub coordonarea si cu avizul CONSIDIG.

(5) La sfârsitul fiecărui an, comisiile de urmărire a comportării în timp a digurilor organizate de detinătorii acestora vor transmite rapoarte de activitate la CONSIDIG, spre analiză si avizare, precum si la Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgentă al autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(6) Concluziile analizelor rapoartelor de sinteză ale comisiilor de urmărire a comportării în timp a digurilor se materializează prin decizii ale conducătorilor unitătilor respective si devin obligatorii pentru detinători.

Art. 14. - Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile, detinătorii de diguri care apără zone populate si/sau obiective socioeconomice importante sunt obligati să organizeze si să realizeze un sistem de securitate si pază a lucrărilor, avizat de institutiile abilitate ale autoritătii publice centrale din domeniul administratiei si internelor.

Art. 15. - Trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea unui dig se realizează potrivit Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau dezafectare a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor si se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.

Art. 16. - (1) Detinătorii de diguri au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importantă si gradul de risc asociat digurilor. Declaratia si inventarierea se efectuează conform Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor si se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.

(2) Inventarierea digurilor, inclusiv a zonelor de protectie ale acestora, se realizează sub coordonarea autoritătii publice centrale din domeniul apelor în baza declaratiilor detinătorilor de diguri, efectuate conform prevederilor alin. (1), se centralizează în Registrul National al Digurilor din România, denumit în continuare REDIG, si se actualizează la fiecare 5 ani sau după producerea unor viituri importante.

(3) REDIG se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor si se publică pe site-urile autoritătilor publice centrale din domeniile apelor si îmbunătătirilor funciare.

(4) Inventarierea digurilor aflate în exploatare si întocmirea REDIG se realizează în termen de 3 ani de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Controlul în domeniul sigurantei digurilor

 

Art. 17. - (1) Controlul îndeplinirii exigentelor de performantă si al respectării prevederilor legale aferente sigurantei digurilor se efectuează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin personal împuternicit.

(2) Controlul prevăzut la alin. (1) se va desfăsura prin actiuni anuale sau după producerea unor viituri importante, pe baza unei tematici elaborate si aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizelor CONSIDIG si ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgentă al autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 18. - În scopul îndeplinirii atributiilor de control, personalul împuternicit al autoritătii publice centrale din domeniul apelor are dreptul:

a) de acces la diguri, indiferent de detinătorul si destinatia acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementărilor ce decurg din aceasta;

b) de a controla existenta si starea sistemelor prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a digurilor, în conformitate cu prevederile proiectelor de urmărire specială sau ale instructiunilor de urmărire curentă a comportării în timp a lucrărilor;

c) de a constata contraventii si de a propune sanctiuni conform competentelor acordate.

Art. 19. - Pentru efectuarea controlului în unitătile cu regim special de acces, precum si în zonele de frontieră, persoanele prevăzute la art. 18 vor primi aprobare si din partea autoritătii publice centrale care coordonează unitătile respective sau, după caz, din partea conducătorului unitătii respective.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 20. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 21. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) exploatarea digurilor fără autorizatie, fără proiecte de urmărire specială sau instructiuni de urmărire curentă a comportării în timp a lucrărilor;

b) nerespectarea prevederilor acordului sau ale autorizatiei;

c) nerealizarea sistemului de securitate si pază prevăzut de prezenta lege.

Art. 22. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 21, săvârsite de persoane fizice sau juridice, se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. - Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) lipsa acordului pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1);

b) exploatarea digurilor fără autorizatie, punând în pericol populatia, proprietatea ori mediul social, economic sau înconjurător;

c) nedeclararea digului detinut si a caracteristicilor acestuia sau declararea eronată a caracteristicilor digului în scopul obtinerii de avantaje de orice natură;

d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de comisiile competente, dacă fapta pune în pericol siguranta constructiei si produce urmări grave pentru populatie, proprietate ori pentru mediul social, economic sau înconjurător;

e) deteriorarea sau distrugerea cu intentie a digurilor, precum si a sistemelor de urmărire a comportării în timp montate la diguri si/sau în zonele de protectie ale acestora;

f) realizarea unor constructii, depozite, amenajări sau a altor activităti în ampriza digurilor ori în zonele de protectie ale acestora.

Art. 24. - Infractiunile prevăzute la art. 23 se pedepsesc cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 25. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 21 si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor sau al Administratiei Nationale “Apele Române”.

Art. 26. - Prevederile art. 21 si 22 referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - Infractiunile prevăzute în prezenta lege se constată de organele de cercetare penală direct sau la sesizarea personalului împuternicit din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor ori al Administratiei Nationale “Apele Române”.


 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 28. - Detinătorii de diguri aflate în exploatare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligati să îsi

autorizeze toate digurile din patrimoniu în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 29. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 259.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii sigurantei digurilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea sigurantei digurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.220.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 0109/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel mentionat în anexa1 la prezentul decret i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.

Nr. 1.172.


1 Anexa face parte integrantă din prezentul decret, contine informatii clasificate, potrivit legii, si urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.027/2010 privind introducerea si utilizarea clasificării RO.vi.DRG

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Secretariatului General nr. Cs.A. 13.103/2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.027/2010 privind introducerea si utilizarea clasificării RO.vi.DRG, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă introducerea în practică a actualizărilor clasificării RO.vi.DRG, la nivelul tuturor unitătilor sanitare cu paturi, în vederea utilizării pentru clasificarea si codificarea morbiditătii spitalizate.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Clasificarea RO.vi.DRG actualizată conform art. 1 urmează a fi utilizată în raportările transmise de unitătile sanitare cu paturi către Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, precum si pentru analiza acestora, începând cu datele aferente cazurilor externate în luna decembrie 2010.

(2) Datele aferente raportării pentru luna decembrie 2010 se transmit până pe data de 5 ianuarie 2011 si vor fi grupate conform clasificării RO.vi.DRG actualizate, de către Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Actualizările clasificării RO.vi.DRG vor fi afisate pe website-ul Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 1.491.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

Văzând:

- Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 843 din 10 noiembrie 2010;

- Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 930 din 6 decembrie 2010;

- Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 13.200 din 16 decembrie 2010,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 27 se introduc trei noi puncte, punctele 28-30, cu următorul cuprins:

“28. Societatea Comercială «GenerisMed» - S.R.L. Bucuresti - Departamentul de FIV;

29. Societatea Comercială «Stern Life Bank» - S.A. - Bancă de celule stern;


30. Societatea Comercială «FreezeLife» - S.R.L. Balotesti - Bancă de celule stern.”

2. La articolul 2, după punctul 19 se introduc două noi puncte, punctele 20 si 21, cu următorul cuprins:

“20. Spitalul Clinic Militar Timisoara - clinica de ortopedie si traumatologie;

21. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Mures - clinica de ortopedie si traumatologie.”

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Acreditarea unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 pct. 28-30 si la art. 2 pct. 20 si 21 este valabilă maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 1.494.

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 191.163 din 1 octombrie 2010 al Directiei păduri si dezvoltare forestieră, tinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 8, 10, 11 si ale art. 12 alin. (1) si (8) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Avizul Consiliului National de

Vânătoare nr. 3 din 7 decembrie 2010,

în temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare administrator, prin atribuire directă, pentru:

a) gestionarul propus de proprietarii de terenuri, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) organizatiile vânătoresti care la data atribuirii gestionează cel putin 5 fonduri cinegetice, în conditiile art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) organizatiile vânătoresti, institutiile de învătământ de stat care au ca discipline de studiu vânatul si vânătoarea si institutiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifică în domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) institutiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifică în domeniul cinegetic si institutiile de învătământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul si vânătoarea, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) solicitantul înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizează dacă solicitantul dovedeste îndeplinirea uneia dintre următoarele conditii:

a) este propus, prin înscrisuri originale, de către un proprietar de terenuri sau de către o asociatie de proprietari de terenuri legal constituită, care dovedeste detinerea în proprietate a peste 50% din suprafata fondului cinegetic în cauză, pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a);

b) detine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, dovedită prin înscrisuri în copie, conform cu originalul, care gestionează la data atribuirii cel putin 5 fonduri cinegetice, pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b);

c) detine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, care gestionează la data atribuirii până la 5 fonduri cinegetice, pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c);

d) detine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, care gestionează la data atribuirii mai mult de 200 de fonduri cinegetice, pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d);

e) reprezintă institutie de stat care are ca obiect de activitate cercetarea stiintifică în domeniul cinegetic sau institutie de învătământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul si vânătoarea, pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e).

(2) în situatia în care două sau mai multe asociatii de proprietari fac dovada că detin peste 50% din suprafata fondului cinegetic, atribuirea se realizează în favoarea gestionarului propus de asociatia care detine suprafata cea mai mare.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru recunoasterea detinerii în proprietate a peste 50% din suprafata fiecărui fond cinegetic, pentru situatia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), proprietarii, individual sau într-o asociatie de proprietari legal constituită, trebuie să facă dovada:

a) detinerii în proprietate a suprafetelor de teren incluse în asociatiile de proprietari, cu copii de pe documentele de proprietate sau înscrisuri eliberate de unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află suprafetele de teren respective. Copiile documentelor de proprietate sunt însotite de declaratia pe propria răspundere, în original, autentificată la notariat, a proprietarului de teren sau a conducerii asociatiei de proprietari, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) includerii suprafetelor prevăzute la lit. a) în fondul cinegetic pentru care solicită atribuirea, printr-un document original eliberat de către inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază de competentă se află fondul cinegetic în cauză.

(2) Pentru recunoasterea legitimitătii asociatiilor de proprietari de terenuri cu drept de a propune gestionarul fondului cinegetic, acestea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) sunt constituite conform legii;

b) au ca scop alegerea si propunerea gestionarului fondului cinegetic în cuprinsul căruia persoanele asociate detin în proprietate mai mult de 50% din suprafata acestuia, cu care administratorul fondului cinegetic poate încheia contract de gestionare.

(3) Dovedirea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (2) se face prin depunerea următoarelor documente, în copie legalizată:

a) actul constitutiv si statutul asociatiei de proprietari, care trebuie să cuprindă scopul prevăzut la alin. (2) lit. b);

b) hotărâre judecătorească de înfiintare;

c) certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

d) certificat de grefă, emis cu cel mult 60 de zile înainte de data depunerii solicitării de atribuire, care să ateste că asociatia este înscrisă în Registrul asociatiilor si fundatiilor.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Institutiilor de învătământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul si vânătoarea li se pot atribui direct, la cerere, în conditiile art. 1 alin (1) lit. e), cu respectarea numărului fondurilor cinegetice prevăzut la art. 11 din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, fonduri cinegetice din judetul în care acestea îsi au sediul sau din judetele limitrofe.

(2) în situatia în care mai multe institutii de învătământ din cele prevăzute la alin. (1) solicită atribuirea directă a aceluiasi fond cinegetic, desemnarea aceleia în drept să primească fondul cinegetic în cauză se face în baza următoarelor criterii:

a) prioritate are institutia de învătământ care are sediul sau filială în judetul în care se regăseste fondul cinegetic;

b) în conditii egale cerintelor de la lit. a), desemnarea se va face în functie de nivelul studiilor, având prioritate institutia de învătământ de nivel superior;

c) în conditii egale cerintelor de la lit. a) si b), desemnarea se va face în favoarea institutiei cu cel mai mare număr de locuri alocate specializării în domeniul cinegetic în anul în care se face atribuirea.”

6. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se abrogă.

7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conditia prevăzută la alin. (1) lit. c) nu se aplică solicitantilor care nu au gestionat fonduri cinegetice în baza unui contract de gestionare.”

8. La articolul 7 alineatul (1), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare pe a cărui rază de competentă se află fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au în gestiune solicitantii, pentru dovedirea conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;

d) consimtământul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. d), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5.”

9. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele prevăzute la alin. (1), precum si cele prevăzute la art. 3 si art. 4 alin. (3) se depun odată cu solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare si constituie dosarul de atribuire directă.”

10. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Demararea procedurii de atribuire directă pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) se face de către administrator, după cum urmează:

a) prin publicarea unui anunt într-un cotidian de circulatie natională;

b) prin afisarea unui anunt pe site-ul propriu si la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) lit. a) va cuprinde:

a) numărul fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii, pe judete;

b) adresa de site a administratorului;

c) termenul si locul de depunere a solicitărilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a actiunii de atribuire.

(3) Anuntul prevăzut la alin. (1) lit. b) va cuprinde:

a) denumirea fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii;

b) valoarea tarifelor de atribuire sau de pornire la licitatie, după caz, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) termenul si locul de depunere a solicitărilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a actiunii de atribuire.

(4) Termenul de depunere a dosarelor de atribuire directă este de 20 de zile calendaristice de la data publicării anuntului prevăzut la alin. (1).

(5) Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

(6) în termenul prevăzut la alin. (5), comisia de atribuire afisează, la sediul administratorului si pe site-ul acestuia, rezultatele analizei dosarelor de atribuire directă de la această etapă.

(7) Atribuirea de la această etapă se finalizează după solutionarea eventualelor contestatii.”

11. - După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele (81) si (82), cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Demararea procedurii de atribuire directă pentru situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-d) se face de către administrator, după finalizarea actiunii prevăzute la art. 8, prin afisarea unui anunt pe site-ul propriu si la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) va cuprinde:

a) denumirea fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii, pe judete;

b) valoarea tarifelor de atribuire sau de pornire la licitatie, după caz, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Termenul de depunere a dosarelor de atribuire este de 10 zile calendaristice de la data afisării anuntului prevăzut la alin. (1).

(4) Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).


(5) în termenul prevăzut la alin. (4), comisia de atribuire afisează, la sediul administratorului si pe site-ul acestuia, rezultatele analizei dosarelor de atribuire directă de la această etapă.

(6) Atribuirea de la această etapă se finalizează după solutionarea eventualelor contestatii.”

Art. 82. - (1) Demararea procedurii de atribuire directă pentru situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e) si art. 5 se face de către administrator, după finalizarea actiunii prevăzute la art. 8 si 81, prin afisarea unui anunt pe site-ul propriu si la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) va cuprinde:

a) denumirea fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii, pe judete;

b) valoarea tarifelor de atribuire sau de pornire la licitatie, după caz, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Termenul de depunere a dosarelor de atribuire este de 3 zile lucrătoare de la data afisării anuntului prevăzut la alin (1).

(4) Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) în termenul prevăzut la alin. (4), comisia de atribuire afisează, la sediul administratorului si pe site-ul acestuia, rezultatele analizei dosarelor de atribuire directă de la această etapă.

(6) Atribuirea de la această etapă se finalizează după solutionarea eventualelor contestatii.”

12. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Analiza dosarelor de atribuire se realizează de către o comisie a cărei componentă nominală este prevăzută în anexa nr. 6.

(2) Hotărârile comisiei de atribuire se pot lua de către minimum 5 membri ai acesteia, dar este obligatorie prezenta presedintelui.

(3) Secretariatul tehnic al comisiei de atribuire este asigurat de 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Hotărârile comisiei de atribuire pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor privind analiza dosarelor de atribuire directă de la fiecare etapă.

(5) Contestatiile se solutionează de o comisie de analiză a contestatiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.”

13. Articolul 10 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Rezultatele atribuirii directe realizate conform art. 8-9 se afisează pe site-ul administratorului si la sediile inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe raza cărora se află fondul cinegetic.”

14. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Demararea procedurii de atribuire în gestiune prin licitatie publică se anuntă de către administrator în termen de 5 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor atribuirii directe prevăzute la art. 10, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 8 alin. (1)-(3).

(2) Participarea solicitantilor la licitatia prevăzută la alin. (1) este conditionată de achitarea de către acestia, la casieria autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură sau în contul acesteia precizat în anunt, a unui tarif de participare în sumă de 50 lei pentru fiecare fond cinegetic la care sunt admisi să participe.”

15. Anexele nr. 2, 5, 6, 8, 9 si 10 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 2.265.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

……………………………….

(gestionar)

Nr..................din....................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură Comisia de atribuire directă

 

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al ......................., cu sediul în .........................., înfiintată prin .............................., în temeiul prevederilor Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, cu modificările si completările ulterioare, solicit atribuirea directă a dreptului de gestionare pentru următoarele fonduri cinegetice:

 

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de atribuire

(euro)

Nr.

Denumirea

Judetul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

Depun anexate următoarele documente:

a) copie de pe licenta de gestionare;

b) consimtământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond cinegetic pentru care se obtine dreptul de gestionare;


c) consimtământul ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care am obtinut dreptul de gestionare, să prezint o scrisoare de garantie bancară de bună executie în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) din regulament;

d) avizul inspectoratului de regim silvic si de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din regulament, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la regulament;

e) documentul eliberat de către inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din regulament.

 

Reprezentant legal,

..................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

……………………………….

(gestionar)

Nr..................din....................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

 

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al ......................., cu sediul în .........................., înfiintată prin .............................., în temeiul prevederilor Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, cu modificările si completările ulterioare, consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care am obtinut dreptul de gestionare, să depunem q scrisoare de garantie bancară de bună executie întocmită în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) din regulament. În cazul nerespectării acestui angajament, accept neconditionat revocarea actului de atribuire si, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare.

 

Reprezentant legal,

..................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la regulament)

 

Componenta nominală a comisiei de atribuire

1. Daniel Dicu - presedinte

2. Marton Kelemen - membru

3. Constantin Badea - membru

4. Sorin Decă - membru

5. Cristina Mihăescu - membru

6. Ovidiu Gugiuman - membru

7. Violeta Musat - membru

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8 la regulament)

 

……………………………….

(gestionar)

Nr..................din....................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură Comisia de licitatie

 

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al ......................., cu sediul în .........................., înfiintată prin .............................., în temeiul prevederilor Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010, cu modificările si completările ulterioare, solicit participarea la licitatia publică pentru atribuirea dreptului de gestionare a următoarelor fonduri cinegetice:

 

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de pornire la licitatie (euro)

Nr.

Denumirea

Judetul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

Depun anexate următoarele documente:

a) copie de pe licentă;

b) scrisoare de garantie bancară de participare la licitatie, în original;


c) consimtământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond/fonduri cinegetice pentru care se obtine dreptul de gestionare;

d) avizul inspectoratului de regim silvic si de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din regulament, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la regulament;

e) consimtământul de depunere a unei scrisori de garantie bancară de bună executie în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. d) din regulament.

 

Reprezentant legal,

..................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 9 la regulament)

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Nr............../...............

pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

 

Banca .................................................... Termen de valabilitate*)

Filiala/Sucursala .................................... ..................................

Adresa ................................................. (ziua, luna, anul)

La cererea clientului nostru, denumit ......................................................, care a înaintat la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură solicitarea sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului cinegetic**) ................., confirmăm prin prezenta că garantăm în favoarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru suma de .............................(euro sau lei la cursul euro/leu stabilit de BNR din ziua constituirii garantiei), reprezentând de 5 ori valoarea tarifului de pornire la licitatie a fondului cinegetic ..................., sumă pe care ne angajăm să o achităm, la cererea scrisă a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care clientul nostru se află în una dintre următoarele situatii:

a) revocă solicitarea initială de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic solicitat;

b) refuză încheierea contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care i-a fost atribuit dreptul de gestionare;

c) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obtinut dreptul de gestionare, nu are angajată minimum o persoană pentru exercitarea atributiilor de pază si de ocrotire a vânatului pentru fondul cinegetic atribuit;

d) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obtinut dreptul de gestionare, nu prezintă scrisoarea de garantie bancară de bună executie;

e) nu se prezintă la licitatia organizată pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului cinegetic solicitat. Scrisoarea de garantie bancară devine nulă în cazul în care solicitarea de atribuire în gestiune a fondului cinegetic nu a fost admisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia. Valabilitatea prezentei scrisori de garantie bancară se poate prelungi în situatii de exceptie, la solicitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si cu acordul clientului.

 

Director,

..................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

Contabil-sef,

..................................................................


*) Valabilitatea scrisorii de garantie bancară trebuie să fie de minimum 90 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de atribuire prin licitatie publică.

**) Scrisoarea de garantie bancară de participare la licitatie se întocmeste pentru fiecare fond cinegetic solicitat.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 10 la regulament)

 

CONDITII MINIME

pentru acceptarea scrisorii de garantie bancară de bună executie*)

 

1. Banca emitentă

2. Denumirea fondului cinegetic atribuit

3. Denumirea clientului pentru care se acordă scrisoarea de garantie bancară

4. Beneficiarul (autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)

5. Valoarea stabilită conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) din regulament

6. Termenul de valabilitate (minimum 10 ani de la data încheierii contractului de gestionare)

7. Conditiile de plată a garantiei bancare către beneficiar, în termenul de valabilitate al scrisorii de garantie bancară de bună executie, când clientul se găseste în una dintre următoarele situatii:

- refuză să facă plata integrală a tarifului de gestionare exprimat prin solicitare scrisă, în conditiile legii;

- contractul se reziliază din vina acestuia;

- contractul de gestionare a încetat înainte de termen la solicitarea acestuia.

8. Termenul de plată - la prima cerere a beneficiarului, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea clientului sau a beneficiarului.


*) Se întocmeste pentru fiecare fond cinegetic atribuit.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INTER ACTIV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 decembrie 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale INTERACTIV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială INTERACTIV BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Str. Verii nr. 1-3, et. 2, camera 206, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/59/06.01.2010, cod unic de înregistrare 26371843/07.01.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.020.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.