MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 872/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 872         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

264. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-tefitoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

1.229. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

265. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

1.230. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

270. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

1.235. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.069. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012

 

5.620. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

964. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

1.005. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. La articolul I, punctele 1-5 si 26 se abrogă.

2. Articolele III-V se abrogă.

3. Articolul VIII se abrogă.

4. Anexa nr. 1 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 264.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.229.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Politia de Frontieră Română face parte din Ministerul Administratiei si Internelor si este institutia specializată a statului care exercită atributiile ce îi revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitătii transfrontaliere săvârsite în zona de competentă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si străinilor, asigurarea intereselor statului român pe canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, în zona contiguă si în zona economică exclusivă, respectarea ordinii si linistii publice în zona de competentă, în conditiile legii.”

2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins: ,,a) zona de competentă:

1. suprafata din teritoriul national constituită din zona de frontieră, suprafata si imobilele porturilor si aeroporturilor deschise traficului international, canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare si marea teritorială, precum si zona contiguă si zona economică exclusivă ale României, în care Politia de Frontieră Română îsi îndeplineste atributiile prevăzute de lege;

2. Întreaga suprafată a teritoriului national, numai pentru îndeplinirea atributiilor privind prevenirea si combaterea migratiei ilegale;”.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Politia de Frontieră Română se organizează la nivelul judetelor care, potrivit organizării administrative a teritoriului României, au ca limită frontiera de stat si/sau litoralul Mării Negre. În judetele din interiorul tării, în care functionează aeroporturi sau porturi deschise traficului international de persoane si mărfuri, Politia de Frontieră Română se organizează la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Politia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

b) inspectorate judetene ale politiei de frontieră, la frontiera externă, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) servicii teritoriale ale politiei de frontieră, corespondente cu fiecare stat vecin, la frontiera internă, astfel cum este definită la art. 1 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) sectoare ale politiei de frontieră;

e) puncte ale politiei de frontieră;

f) institutii de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului;

g) centre, birouri si puncte de contact; h) alte unităti.”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Politia de Frontieră Română organizează inspectorate judetene, servicii teritoriale, sectoare si alte unităti ale politiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează puncte ale politiei de frontieră.

(2) în judetele care au ca limită frontiera externă se organizează si functionează, ca unităti cu personalitate juridică, inspectorate judetene ale politiei de frontieră. La frontiera internă se organizează servicii teritoriale ale politiei de frontieră, corespondente cu fiecare stat vecin.

(3) în cadrul inspectoratelor judetene se organizează si functionează, la nivel teritorial, sectoare ale politiei de frontieră.

(4) La frontiera pe apă si la tărmul Mării Negre, în cadrul sectoarelor politiei de frontieră se organizează si functionează componenta navală a Politiei de Frontieră Române.

(5) Inspectoratele judetene ale politiei de frontieră si sectoarele politiei de frontieră sunt conduse de un sef, ajutat de adjuncti.

(6) Sefii inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, cu avizul consultativ al prefectului.

(7) Adjunctii sefilor inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, la propunerea sefilor inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră, în conditiile legii.

(8) Sefii sectoarelor politiei de frontieră, adjunctii acestora, precum si sefii punctelor politiei de frontieră rutiere, feroviare si portuare sunt numiti si eliberati din functie de sefii inspectoratelor judetene ale politiei de frontieră, în conditiile legii.

(9) Sefii serviciilor teritoriale sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(10) Sefii punctelor politiei de frontieră aeroportuare, sefii centrelor, birourilor, punctelor de contact si directorii institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(11) Adjunctii directorilor institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, la propunerea directorilor institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului.”

6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Inspectoratele judetene ale politiei de frontieră au la nivel teritorial ca structuri de executie sectoare care au competentă teritorială limitată.


(2) Locul de dispunere si zona de competentă teritorială ale sectorului se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.

(3) Sectorul se organizează pe compartimente, ture si echipaje, conform specificului activitătilor, potrivit dispozitiei inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.”

7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) în zona de competentă, la frontiera externă, Politia de Frontieră Română are următoarele atributii generale:

a) execută supravegherea si controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne si combate migratia ilegală si criminalitatea transfrontalieră în zona de competentă, precum si orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;

b) apără viata, integritatea corporală si libertatea persoanelor, proprietatea publică si privată, celelalte drepturi si interese legitime ale cetătenilor si comunitătii;

c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea în si la iesirea din zonele libere, în punctele de mic trafic si treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii;

d) asigură derularea fluentă, corectă si civilizată a traficului de călători si mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităti care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;

e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în conditiile legii, a armelor, munitiilor, armelor de panoplie si de autoapărare, munitiilor aferente acestora, substantelor explozive si a dispozitivelor încărcate cu substante toxice ori radioactive;

f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spatiul aerian adiacent frontierei de stat si mării teritoriale;

g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor cu privire la frontiera de stat si la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizatii internationale sau regionale;

h) asigură supravegherea si controlul semnelor de frontieră;

i) organizează si realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităti de state, conform întelegerilor bi­sau multilaterale la care România este parte;

j) organizează actiuni pentru descoperirea si identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se detin date că intentionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum si alte prevederi legale stabilite în competentă;

k) culege, stochează, prelucrează, valorifică si face schimb de date si informatii, în conditiile stabilite de lege pentru Politia Română, în scopul exercitării atributiilor legale, cu autoritătile publice interesate, pe bază de protocol, si cu organisme similare din alte state, pe baza întelegerilor la care România este parte;

l) constată contraventiile si aplică sanctiunile contraventionale, potrivit legii;

m) coordonează activitătile personalului celorlalte institutii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îsi desfăsoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, si urmăreste respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere;

n) asigură mentinerea ordinii si linistii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităti ale statului participă la astfel de actiuni în localitătile din zona de frontieră;

o) participă, împreună cu alte formatiuni ale Ministerului Administratiei si Internelor, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Nationale, cu unităti de protectie civilă si cu alte autorităti prevăzute de lege, la activitătile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităti naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

p) participă, împreună cu autoritătile teritoriale pentru protectia mediului si cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor, precum si, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;

r) efectuează, prin laboratoarele si specialistii proprii acreditati la nivelul Politiei de Frontieră Române, constatări tehnico-stiintifice dispuse conform normelor legale în vigoare;

s) organizează si coordonează, prin Punctul National de Contact Frontexdin cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, activităti sub egida Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agentia Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE)nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;

t) participă cu politisti de frontieră si cu echipamente tehnice puse la dispozitia Agentiei Frontex în operatiunile/proiectele comune organizate de către Agentia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;

u) desfăsoară activităti pentru constatarea faptelor penale si, prin organele de cercetare penală ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii;

v) exercită orice alte atributii stabilite prin lege.

(2) în zona de competentă pe apă, la frontiera externă, Politia de Frontieră Română are următoarele atributii specifice:

a) supraveghează si asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competentă;

b) previne si combate pirateria, actiunile teroriste si faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdictia statului român;

c) execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor si al ambarcatiunilor despre care se detin date si informatii că desfăsoară activităti ilegale în zona de competentă ori sunt surprinse desfăsurând asemenea activităti;

d) execută controlul navelor si al ambarcatiunilor, împreună cu unitătile teritoriale pentru protectia mediului, în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluări accidentale;

e) participă la supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, prin prevenirea si combaterea vânatului si pescuitului ilegal, precum si a exploatării ilegale a altor resurse biologice si nebiologice din apele aflate în zona de competentă;

f) caută navele aflate în pericol în apele din zona de competentă si în marea liberă si participă la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfăsoară actiuni de salvare a navelor si a încărcăturii lor, conform dreptului maritim international;

g) execută supravegherea si participă la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea si siguranta navigatiei în apele din zona de competentă si în porturi, în colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port;

h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unitătilor de nave ale Ministerului Apărării Nationale, accesul navelor străine în anumite zone, sectoare sau raioane ale mării teritoriale si căilor navigabile fluviale aflate sub jurisdictia statului român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere inofensivă, conform legii;

i) asigură protectia si participă la apărarea obiectivelor de importantă deosebită aflate în apele din zona de competentă, în colaborare cu unitătile de nave ale Ministerului Apărării Nationale, cu alte forte, în conformitate cu planurile aprobate din timp.


(3) în zona de competentă la frontiera internă, Politia de Frontieră Română are următoarele atributii:

a) asigură cooperarea transfrontalieră si schimbul de date si informatii cu structurile similare din statele vecine, conform acordurilor de frontieră, si derulează actiuni ce au ca scop asigurarea respectării acordurilor/tratatelor de frontieră;

b) coordonează misiunile derulate pe linia supravegherii si controlului frontierelor, la un nivel specializat, în cazul în care România decide reintroducerea controalelor la frontierele interne, conform normelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen);

c) coordonează si asigură aplicarea prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine pe linia marcării liniei de frontieră, protectiei, întretinerii si reconstituirii culoarului si semnelor de frontieră;

d) centralizează, la nivel teritorial, datele statistice privind migratia ilegală si coordonează, cu celelalte structuri în domeniu, activitătile desfăsurate pe această linie;

e) asigură, potrivit cadrului legal privind cooperarea politienească internatională, efectuarea schimbului operativ de date si informatii în domeniul transfrontalier prin centrele, birourile si punctele comune de contact constituite în baza tratatelor internationale;

f) participă cu politisti de frontieră în cadrul operatiunilor/ proiectelor comune organizate de către Agentia Frontex.”

8. Articolul 22 se abrogă.

9. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Ministrul administratiei si internelor, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, desemnează politisti de frontieră care au calitatea de organe de cercetare penală ale politiei judiciare, în conditiile legii.”

10. La articolul 24, alineatele (1)si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) în punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră de la frontiera externă, pe canalul Sulina si bratul Tulcea, în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă si în zona economică exclusivă, organele de cercetare penală ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră Române efectuează urmărirea penală pentru orice infractiune de frontieră, care nu este dată în mod obligatoriu, prin lege, în competenta altor organe de urmărire penală.

....................................................................................

(3) Atunci când anumite acte de urmărire penală în cazul infractiunilor de frontieră trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmărirea, prin exceptie de la prevederile alin. (1), organele de cercetare penală ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră Române pot să efectueze ele însele aceste acte pe întregul teritoriu national.”

Art. II. - La articolul 4, alineatul (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. III. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, cu exceptia prevederilor art. I pct. 2 cu referire la art. 2 lit. a) pct. 2, ale art. I pct. 5 cu referire la art. 12 alin. (8), (10) si (11), ale art. I pct. 7 cu referire la art. 21 alin. (1) lit. s) si t) si ale art. I pct. 9 cu referire la art. 23 alin. (1).

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 265.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.230.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Constituirea si functionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată si din oficiu.”

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile profesionale sau societăti profesionale cu răspundere limitată.”

3. Articolul 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Societatea profesională cu răspundere limitată este o societate civilă cu personalitate juridică, constituită în conditiile prevăzute de prezenta lege si de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel putin 2 avocati definitivi, aflati în exercitiul profesiei, indiferent dacă detin sau nu ori dacă apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.

(2) Dobândirea personalitătii juridice a societătii profesionale cu răspundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal.

(3) Societatea profesională cu răspundere limitată detine un patrimoniu de afectatiune.

(4) Obligatiile si răspunderea societătii profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii răspund personal, numai în limita aportului social al fiecăruia.

(5) în situatia în care societatea profesională cu răspundere limitată se constituie din avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urmă pot să nu fie supuse lichidării, dacă asociatii convin astfel.

(6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, dacă este cazul, îsi încetează activitatea profesională desfăsurată în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, după caz, avocatii titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesională cu răspundere limitată. Pe perioada în care forma de exercitare a profesiei îsi încetează activitatea din această cauză, în Tabloul avocatilor se mentionează corespunzător situatia privind încetarea activitătii, în conditiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

(7) în cazul prestatiilor profesionale constând în asistentă si reprezentare juridică la instante, parchete, organe de cercetare penală sau alte autorităti, societatea profesională cu răspundere limitată are obligatia de a mentiona în contractul încheiat cu clientul numele avocatului/avocatilor ales/alesi sau acceptat/acceptati de client să asigure serviciul profesional, precum si acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului de substituire.

(8) Societatea profesională cu răspundere limitată conduce contabilitatea în partidă simplă si este supusă regimului transparentei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.”

4. La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) are exercitiul drepturilor civile si politice; b) este licentiat al unei facultăti de drept cu durata stabilită de lege;”.

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Membrul unui barou dintr-o altă tară poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii conditiilor prevăzute de prezenta lege.”

6. La articolul 13, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cel care a săvârsit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile si libertătile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârsit abateri disciplinare grave, sanctionate cu măsura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinară;”.

7. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel putin anual si la nivel national, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat.

(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se sustine în cadrul Institutului National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor si se desfăsoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată si aprobată de Consiliul U.N.B.R.

(3) Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia natională de examen.

(4) Comisia natională de examen este formată cu precădere din avocati - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

(5) Dispozitiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, precum si judecătorilor de la instantele internationale.”

8. Articolul 161 se abrogă.

9. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21)în perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumător, avocatii stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formării profesionale initiale, în conditiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.”


10. La articolul 17, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Stagiul se suspendă în caz de lipsă motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socoteste pentru îndeplinirea stagiului.”

11. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Calitatea de avocat definitiv se dobândeste în baza unui examen organizat de U.N.B.R., anual si la nivel national, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor, în conditiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

(2) Examenul de definitivare se sustine în cadrul Institutului National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor si se desfăsoară în mod unitar, pe centre teritoriale, având la bază o metodologie elaborată si aprobată de Consiliul U.N.B.R.

(3) Tematica examenului de definitivare este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia natională de examen.

(4) Comisia natională de examen este formată, cu precădere, din avocati - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesie. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

(5) Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat si care până la data sustinerii examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit functia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani dobândeste calitatea de avocat definitiv, fără sustinerea examenului de definitivare prevăzut la alin. (1), cu conditia promovării examenului de definitivat în profesia din care provine.

(6) Dispozitiile alin. (5) se aplică si persoanelor care au promovat examenul de intrare în profesia de avocat si care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupti.

(7) Avocatul stagiar care a exercitat cel putin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, presedinte de consiliu judetean sau vicepresedinte de consiliu judetean dobândeste la cerere calitatea de avocat definitiv.

(8) Avocatii - fosti judecători nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, iar fostii procurori si cadrele de politie nu pot acorda asistentă juridică la unitatea de urmărire penală la care si-au desfăsurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea functiei respective.”

12. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instantele, precum si la parchetele de pe lângă acestea, inclusiv la Directia Natională Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, înalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, unde sotul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineste functia de judecător sau procuror, indiferent de sectia, directia, serviciul sau biroul în care îsi desfăsoară activitatea.”

13. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică cabinetului asociat, societătii civile sau societătii cu răspundere limitată în care este asociat ori angajat cel căruia i se aplică interdictia mentionată la alin. (1) si (2).”

14. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.

15. La articolul 20, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică si avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseste de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în conditiile legii în scopul eludării acestor interdictii.”

16. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Avocatii stagiari, după înscrierea în barou, au obligatia să urmeze cursurile Institutului National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor, în perioada de stagiu.”

17. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Avocatul definitiv este obligat să frecventeze formele de pregătire profesională continuă organizate de barou, Institutul National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor sau de formele de exercitare a profesiei, în conditiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.”

18. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:

“(2) Instantele sunt obligate să verifice si să se pronunte asupra calitătii de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii si folosind însemnele profesiei de avocat.

(3) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în conditiile prezentei legi, sunt nule dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi remediată în alt mod, în afară de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de natură să producă o eroare comună cu privire la calitatea celui care Ie-a săvârsit.

(4) în cazurile prevăzute de prezentul articol, baroul are dreptul la actiune în despăgubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat.

(5) Sumele obtinute cu titlu de despăgubiri potrivit alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele barourilor si vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activitătii de pregătire profesională a avocatilor, în conditiile legii.”

19. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutionează de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacată la consiliul baroului, a cărui hotărâre este definitivă.”

20. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitătii de muncă, în conditiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.”

21. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

“Art. 321. - Constituie vechime în profesia de avocat perioada în care avocatul a exercitat functia de judecător, procuror, notar, a îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ, precum si perioada în care acesta a fost suspendat din profesie în vederea exercitării unei functii de demnitate publică sau a unei functii asimilate cu functia de demnitate publică.”

22. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Ministerul Justitiei este obligat să asigure spatiile necesare în vederea desfăsurării activitătii avocatilor în sediul instantelor judecătoresti.”

23. La articolul 37, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Amenintarea săvârsită împotriva avocatului în timpul exercitării profesiei si în legătură cu aceasta se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”


24. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) în cazul infractiunilor prevăzute la alin. (2) si (3), săvârsite împotriva sotului sau a unei rude apropiate a avocatului în scop de intimidare ori de răzbunare în legătură cu exercitarea de către avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege se majorează cu jumătate.”

25. La articolul 37, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) Avocatul nu răspunde penal pentru recomandările si opiniile profesionale pe care le comunică clientului său si nici pentru actele juridice pe care le propune clientului său, urmate de săvârsirea de către client a unei fapte prevăzute de legea penală. Prezentul alineat nu se aplică în cazul infractiunilor prevăzute de Codul penal la art. 155 - art. 173, art. 174 - art. 192, art. 197 - art. 204, art. 205 - art. 206, art. 236 - art. 244, art. 273 - art. 277, art. 279 - art. 281, art. 303 - art. 307, art. 308 - art. 313, art. 314 - art. 316, art. 317 - art. 330, art. 331 - art. 347, art. 348 - art. 352, art. 353 - art. 355, art. 356 -art. 361.”

26. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Actele întocmite de avocat pentru tinerea evidentelor profesionale cerute de lege, precum si pentru legitimarea fată de terti a calitătii de reprezentant au forta probantă deplină până la înscrierea în fals.”

27. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cadrul baroului îsi desfăsoară activitatea comisia de cenzori si comisia de disciplină. Organizarea, functionarea, precum si atributiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat.”

28. La articolul 50 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) alege si revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;”.

29. La articolul 52, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a sedintei nu este inclusă alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunării generale, de fată cu cei prezenti, stabileste o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Consiliul baroului are obligatia să îndeplinească procedura convocării cu cel putin 7 zile înainte de data fixată.

(3) Adunarea generală convocată în conditiile alin. (2) este legal constituită cu participarea a cel putin unei treimi din numărul total al membrilor săi.”

30. La articolul 52, alineatul (31) se abrogă.

31. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:

“Art. 521. - (1) Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majoritătii membrilor adunării generale a baroului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidentă mai mult de 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, în cazul în care, la prima convocare, numărul legal de participanti nu este întrunit sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozitiile art. 52 alin. (2) si (3).

(3) Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.”

32. La articolul 53, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - (1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, alesi pe o perioadă de 4 ani, si care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul si prodecanul se includ în acest număr.”

33. La articolul 57, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Natională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocatilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de către orice persoană fizică sau persoană juridică, indiferent de obiectul activitătii desfăsurate de aceasta, precum si folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte conditii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

34. La articolul 63, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) organizează examenul de primire în profesia de avocat si de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, în conditiile art. 16 si cu respectarea prevederilor Statutului profesiei de avocat;”.

35. La articolul 65 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) aprobă propunerile barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale necesare pentru sustinerea examenului de intrare si definitivare în profesia de avocat.”

36. După titlul capitolului V se introduce sectiunea 1, cu următorul titlu:

“SECTIUNEA 1

Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare”

37. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) în cazurile prevăzute de lege, barourile asigură asistenta judiciară în următoarele forme:

a) în cauzele penale, în care apărarea este obligatorie potrivit dispozitiilor Codului de procedură penală;

b) în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, în conditiile legii;

c) asistenta judiciară prin avocat, acordată la solicitarea organelor administratiei publice locale.

(2) în cazuri de exceptie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistentei de specialitate juridică.”

38. După articolul 68 se introduc patru noi articole, articolele 681-684, cu următorul cuprins:

“Art. 681. - (1) în cazul în care, potrivit art. 11-19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008, a fost încuviintată cererea de ajutor public judiciar sub forma asistentei prin avocat, cererea împreună cu încheierea de încuviintare se trimit de îndată decanului baroului din circumscriptia acelei instante.

(2) Decanul baroului sau avocatul căruia decanul i-a delegat această atributie va desemna, în termen de 3 zile, un avocat înscris în Registrul de asistentă judiciară, căruia îi transmite, odată cu înstiintarea desemnării, încheierea prevăzută la alin. (1). Decanul baroului are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar numele avocatului desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însusi desemnarea unui anumit avocat, cu consimtământul acestuia, în conditiile legii.

Art. 682. - (1) Avocatul desemnat potrivit art. 681 alin. (2) să acorde ajutorul public judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decât în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.

(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinară, în conditiile legii.

(3) Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renuntarea unilaterală si nejustificată a acestuia la asistenta acordată de avocatul desemnat duce la încetarea ajutorului public sub forma asistentei prin avocat.

Art. 683. - (1) Asistenta extrajudiciară prevăzută la art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008, se acordă de Serviciul de asistentă judiciară constituit la nivelul fiecărui barou, pe baza unei cereri al cărei model se aprobă de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, care va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura solicitării de asistentă, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materială ale solicitantului si ale familiei sale, atasându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de întretinere sau de plată. Cererea va fi însotită si de o declaratie pe propria răspundere a solicitantului, în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum si cuantumul acestui ajutor.

(2) Dovada stării materiale a solicitantului se face, în principal, cu următoarele documente:

a) adeverintă eliberată de autoritătile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte veniturile profesionale ale solicitantului si ale celorlalti membri ai familiei supuse, potrivit legii, impozitului pe venit, realizate în perioada prevăzută de legislatia privind ajutorul public judiciar sau sumele încasate cu titlu de pensie, indemnizatie de somaj sau asigurări sociale si altele asemenea, încasate pe aceeasi perioadă;

b) livretul de familie si, după caz, certificatele de nastere ale copiilor;

c) certificatul de persoană cu handicap al solicitantului sau al copilului, după caz;

d) declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul si ceilalti membri ai familiei nu beneficiază de alte venituri suplimentare;

e) declaratie pe propria răspundere privind situatia patrimonială a solicitantului si a familiei sale;

f) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul si/sau celălalt părinte natural ori adoptiv sau, după caz, o altă persoană căreia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei ori care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgentă ori a fost numită tutore se ocupă de cresterea si îngrijirea copilului si că acesta nu este încredintat sau dat în plasament niciunui organism privat autorizat ori serviciu public autorizat sau unei persoane juridice;

g) dovada eliberată de autoritătile competente privind situatia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, după caz, ale celorlalti membri ai familiei;

h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistentă judiciară, potrivit legii.

(3) Cererea de acordare a asistentei extrajudiciare se depune la serviciul de asistentă judiciară si se solutionează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie de admitere ori de respingere, după caz.

(4) în cazul admiterii cererii de acordare a asistentei extrajudiciare, decizia privind acordarea de asistentă judiciară va cuprinde următoarele:

a) denumirea actului;

b) denumirea organului emitent;

c) temeiul legal si de fapt pentru emiterea deciziei;

d) persoana căreia i se acordă asistenta extrajudiciară;

e) tipul sau forma asistentei extrajudiciare acordate;

f) data eliberării, functia si semnătura persoanei care a eliberat actul respectiv.

(5) în temeiul deciziei de acordare a asistentei extrajudiciare, decanul baroului competent desemnează un avocat din Registrul de asistentă judiciară al baroului.

(6) După posibilităti, decanul baroului poate aproba acordarea asistentei extrajudiciare de către un avocat ales de persoana căreia i se acordă asistenta judiciară.

(7) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.

(8) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistentei extrajudiciare poate fi contestată la consiliul baroului, în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia.

(9) Contestatiile formulate împotriva deciziei de respingere se solutionează de consiliul baroului, cu caracter de urgentă la prima sedintă a consiliului baroului.

Art. 684. - Avocatul care acordă asistentă judiciară potrivit prezentului capitol nu are dreptul să primească de la client sau de la cel apărat niciun fel de remuneratie sau de alte mijloace de recompensă, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.”

39. Înaintea articolului 69 se introduce sectiunea a 2-a cuprinzând articolele 685-6813, având următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Organizarea activitătii de acordare a asistentei judiciare

Art. 685. - (1) în cadrul U.N.B.R. se organizează Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, organ cu activitate permanentă, coordonat de un vicepresedinte al U.N.B.R. Structura organizatorică a acestui departament se stabileste prin decizie a Comisiei permanente a U.N.B.R.

(2) Departamentul de coordonare a asistentei judiciare emite decizii si norme metodologice în limitele atributiilor conferite prin prezenta lege, în conditiile si cu procedura prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

Art. 686. - Departamentul de coordonare a asistentei judiciare exercită, în principal, următoarele atributii:

a) desfăsoară conducerea metodologică a activitătii de acordare a asistentei judiciare;

b) elaborează proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistentă judiciară;

c) propune sau, după caz, avizează proiecte de protocoale ce se încheie cu autoritătile publice competente în scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistentă judiciară;

d) organizează Registrul national de asistentă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri;

e) organizează si coordonează metodologia de plată a onorariilor pentru asistenta judiciară acordată;

f) efectuează controlul asupra asistentei judiciare acordate;

g) elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistentei judiciare, pe care le propune Ministerului Justitiei în vederea promovării;

h) stabileste, împreună cu Ministerul Justitiei, indicii statistici, tine evidenta statistică a sistemului de asistentă judiciară si analizează informatiile necesare pentru planificarea si coordonarea corectă a sistemului de asistentă judiciară;

i) colaborează cu Ministerul Justitiei pentru buna functionare si planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistentă judiciară;

j) popularizează sistemul de asistentă judiciară;

k) stabileste formularistica utilizată de barouri pentru organizarea activitătii de asistentă judiciară si extrajudiciară, în conditiile legii;


l) reprezintă U.N.B.R. În domeniul asistentei judiciare, în cadrul colaborării internationale în materie, în conditiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.

Art. 687. - În vederea organizării activitătii de asistentă judiciară, barourile îndeplinesc următoarele atributii:

a) organizează serviciile de asistentă judiciară atât la nivelul fiecărui barou, cât si la sediul fiecărei instante judecătoresti;

b) organizează si actualizează Registrul de asistentă judiciară al fiecărui barou pe baza cererilor avocatilor, aprobate de consiliul baroului;

c) desemnează avocatii înscrisi în Registrul de asistentă judiciară pentru acordarea asistentei judiciare, tinând cont de experienta profesională si de calificarea avocatului, precum si de natura si complexitatea cazului, de celelalte desemnări ale acestuia potrivit prezentei legi si de gradul de angajare al acestuia;

d) efectuează controlul asupra acordării asistentei judiciare de către avocatii din cadrul baroului;

e) organizează si execută programe de popularizare a sistemului de asistentă judiciară;

f) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau de Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistentă judiciară.

Art. 688. - (1) Baroul organizează serviciile de asistentă judiciară la sediile tuturor instantelor judecătoresti din judet, în spatii destinate exclusiv desfăsurării acestei activităti, care se pun la dispozitie, în mod obligatoriu si cu titlu gratuit de Ministerul Justitiei sau, după caz, de autoritătile administratiei publice locale.

(2) Serviciile de asistentă prevăzute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, si sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor de asistentă judiciară se realizează potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului, în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistentă judiciară, aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Art. 689. - (1) Fiecare barou organizează Registrul de asistentă judiciară în care sunt înscrisi avocatii ce pot fi desemnati pentru acordarea asistentei judiciare si a asistentei extrajudiciare.

(2) Registrul este public, se păstrează pe suport hârtie si în format electronic si se publică pe pagina de internet a fiecărui barou.

(3) Actualizarea Registrului de asistentă judiciară pentru următorul an calendaristic se efectuează până la sfârsitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.

(4) în cazuri exceptionale, în Registrul de asistentă judiciară pot fi operate modificări si în cursul anului, potrivit procedurii prevăzute pentru înscrierea în registru.

(5) U.N.B.R. organizează Registrul national de asistentă judiciară, constituit din registrele de asistentă judiciară ale tuturor barourilor.

(6) Registrul national de asistentă judiciară se publică pe pagina de internet a U.N.B.R. si se actualizează în mod automat odată cu actualizarea datelor din registrul fiecărui barou.

Art. 6810. - (1) Pentru înscrierea în Registrul de asistentă judiciară, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.

(3) înscrierea avocatului în Registrul de asistentă judiciară se efectuează în baza deciziei consiliului baroului.

(4) Consiliul baroului poate, motivat, să refuze înscrierea în registru sau să radieze din registru un avocat în următoarele cazuri:

a) dacă avocatului solicitant i s-a aplicat o sanctiune disciplinară;

b) dacă avocatul este învinuit pentru săvârsirea unei infractiuni de drept comun;

c) dacă s-a constatat încălcarea repetată a dispozitiilor prezentei legi sau calitatea inferioară a asistentei judiciare acordate.

(5) Radierea din registru poate fi dispusă pentru o perioadă de un an, iar dacă se constată săvârsirea consecutivă a trei sau a mai multor abateri de la obligatiile prevăzute de prezenta lege, radierea se poate dispune pentru o perioadă de până la 3 ani.

(6) Refuzul baroului de înscriere a avocatului solicitant în registru, precum si măsura radierii unui avocat din registru pot fi contestate potrivit procedurii prevăzute la cap. VI din prezenta lege.

(7) Decizia de radiere din registru se aduce la cunostintă publicului prin afisare pe pagina de internet a baroului, precum si pe pagina de internet a U.N.B.R.

Art. 6811. - (1) Pentru asistenta judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii si volumului activitătii desfăsurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R. si Ministerul Justitiei.

(2) Prin actul de încuviintare a asistentei judiciare, organul judiciar stabileste si valoarea provizorie a onorariului avocatului.

(3) După acordarea asistentei judiciare, avocatul întocmeste un referat scris cu privire la prestatia avocatială efectivă, conform formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmării organului judiciar, care, în functie de volumul si complexitatea activitătii desfăsurate de avocat, precum si în raport cu durata, tipul si particularitătile cauzei, poate dispune mentinerea sau majorarea onorariului stabilit initial.

(4) Referatul confirmat potrivit alin. (3) se înaintează baroului, în vederea efectuării formalitătilor prevăzute de lege pentru plata onorariilor.

(5) în cazul în care avocatul este sanctionat disciplinar, potrivit art. 70 alin. (1), avocatul nu va primi onorariul în asigurarea asistentei judiciare pentru care a fost desemnat, pentru acel caz.

Art. 6812. - (1) Plata onorariului pentru asistenta judiciară acordată se face lunar prin virament bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevăzute la art. 6811 alin. (2), avizate de consiliul baroului.

(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, după caz, a remuneratiilor pentru asistenta judiciară se virează, lunar, în conditiile legii, într-un cont distinct, deschis de fiecare barou. Respectarea de către barouri a destinatiei fondurilor astfel virate face si obiect al controlului U.N.B.R., în conditiile stabilite de Statutul profesiei de avocat.

Art. 6813. - U.N.B.R. si barourile conlucrează cu Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instantele judecătoresti, precum si cu parchetele de pe lângă acestea, în vederea desfăsurării în bune conditii a activitătii de acordare a asistentei judiciare prevăzute de prezentul capitol.”

40. Articolul 69 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - (1) Onorariile pentru asistenta judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R. si Ministerul Justitiei, în conditiile legii.

(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru cheltuielile curente necesare functionării serviciilor de asistentă judiciară din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciară, fiecare barou îsi constituie un fond prin retinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate si efectiv vărsate. Retinerea procentului de 1% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptătit.

(4) Onorariile pentru asistenta judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol, la solicitarea organelor administratiei publice locale, se acordă din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocol încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevăzut la art. 6811 alin. (1).”

41. Articolul 77 se abrogă.

42. La articolul 801, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si avocatilor care si-au obtinut calificarea profesională în Confederatia Elvetiană, care îsi exercită profesia pe teritoriul României în oricare din modalitătile prevăzute la alin. (1).”

43. La articolul 806, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 806. - (1) Autoritatea competentă română si autoritătile competente din statele membre de origine colaborează în vederea aplicării corespunzătoare a dispozitiilor prezentei legi, informatiile care se obtin în cadrul acestor colaborări fiind confidentiale. Colaborarea se poate realiza si prin intermediul sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.”

44. După articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 85, cu următorul cuprins:

“Art. 85. - Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute de prezenta lege pot fi îndeplinite si prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică de la data operationalizării punctului de contact unic.”

Art. II. - (1) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1), Consiliul Uniunii Nationale a Barourilordin România adoptă Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistentă judiciară prevăzut la art. 686 lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III. - Dispozitiile referitoare la societătile profesionale cu răspundere limitată din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare după intrarea în vigoare a modificărilor Statutului profesiei de avocat, prevăzute la art. II.

Art. IV. - Dispozitiile art. I pct. 7-9 se aplică si pentru examenele aflate în desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. V. - În tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sintagma “societate civilă profesională cu răspundere limitată” se înlocuieste cu sintagma “societate profesională cu răspundere limitată”.

Art. VI. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 270.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 1.235.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012

În temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 8 decembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Categoriile de activităti/instalatii care se supun prevederilor prezentei proceduri sunt cele în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră se emite pentru toată instalatia sau pentru o parte a acesteia si poate acoperi una sau mai multe instalatii situate pe acelasi amplasament si care sunt operate sau controlate de către acelasi operator, dacă operatorul îndeplineste cerintele legale privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Decizia CE nr. 2007/589 din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Operatorii care formează un grup comun al instalatiilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare, se supun individual procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră si cerintelor privind monitorizarea si raportarea emisiilor.

(3) Instalatia în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1, care a obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră până la data de 30 iunie 2011, nu este considerată instalatie nou-intrată în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020.

(4) Pentru a solicita si obtine autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră până la data de 30 iunie 2011, operatorul care detine o instalatie prevăzută la alin. (3) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) a obtinut autorizatia de mediu si autorizatia integrată de mediu, emise în conditiile legii;

b) în instalatie se desfăsoară una sau mai multe din activitătile prevăzute în anexa nr. 1;

c) îndeplineste cerintele legale pentru a solicita si a obtine autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Competenta pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră revine autoritătilor pentru protectia mediului, după cum urmează:

a) agentiilor regionale pentru protectia mediului, pentru activitătile/instalatiile aflate sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, cu modificările si completările ulterioare;

b) agentiilor judetene pentru protectia mediului, pentru activitătile care nu se află sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, cu modificările si completările ulterioare.”

4. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cuantumul tarifelor pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră este prevăzut în anexa nr. 7 si se actualizează periodic, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

.................................................................................................................

(3) Tarifele pentru evaluarea si aprobarea propunerilor de planuri de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră se achită anual în contul afisat pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.”

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, operatorul depune la agentia judeteană pentru protectia mediului următoarele:

a) solicitare pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) documentatie pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) rezumat netehnic, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

d) dovada privind plata tarifului corespunzător etapei din procedura de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

(2) Propunerea de plan de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră se întocmeste anual de către operator, conform prevederilor Deciziei CE nr. 2007/589, cu modificările si completările ulterioare, publicată pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, www.anpm.ro


6. La articolul 8, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Până la data de 1 septembrie a fiecărui an din perioada 2011-2012, operatorii au obligatia de a depune la Agentia Natională pentru Protectia Mediului propunerile de planuri de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră întocmite pentru anul următor, în 3 exemplare pe suport hârtie, stampilate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legai al societătii, si un exemplar în format electronic, însotite de dovada plătii tarifului corespunzător.”

7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1), agentiile judetene pentru protectia mediului efectuează:

a) analiza documentelor depuse de operatori pentru activitătile/instalatiile ce intră în sfera lor de competentă, conform prevederilor art. 4 alin. (1);

b) respingerea solicitărilor pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră care sunt însotite de documente incomplete sau incorect întocmite;

c) transmiterea către agentiile regionale pentru protectia mediului a solicitărilor si a documentelor însotitoare prevăzute la art. 7 alin. (1), pentru activitătile/instalatiile care intră în sfera de competentă a autoritătii regionale pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 4 alin. (1).

(2) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. b), operatorii au obligatia de a completa si/sau a întocmi corect documentatia în termenul comunicat de agentia pentru protectia mediului.”

8. Articolul 10, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), agentiile regionale pentru protectia mediului efectuează:

a) analiza documentelor depuse de operatori pentru activitătile/instalatiile ce intră în sfera lor de competentă, conform prevederilor art. 4 alin. (1);

b) respingerea solicitărilor pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră care sunt însotite de documente incomplete sau incorect întocmite.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. b), operatorii au obligatia de a completa si/sau de a întocmi corect documentatia, în termenul comunicat de agentia regională pentru protectia mediului.”

9. La articolul 11, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) în termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea propunerilor de planuri prevăzute la art. 7 alin. 2, Agentia Natională pentru Protectia Mediului realizează verificarea acestora, în vederea aprobării.

......................................................................................................

(3) Propunerile de planuri de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul următor se aprobă de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului si se transmit autoritătilor teritoriale pentru protectia mediului, până cel târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an din perioada 2011-2012.”

10. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea planului de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, autoritatea competentă pentru protectia mediului emite autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră.”

11. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Operatorul are obligatia să solicite revizuirea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră si a planului de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în următoarele situatii:

a) la schimbarea operatorului si a denumirii instalatiei;

b) când intervin modificări cu privire la natura, regimul de functionare sau la capacitatea instalatiei care necesită modificarea planului de monitorizare;

c) când intervin modificări ale metodologiei de monitorizare determinate de modificări în accesibilitatea datelor care permit o mai mare acuratete, începerea unei emisii de gaze cu efect de seră care nu a existat în momentul emiterii autorizatiei, identificarea unor erori în metodologia de monitorizare, modificarea cerintelor legale aplicabile privind monitorizarea si raportarea emisiilor, precum si la solicitarea autoritătii competente pentru protectia mediului;

d) la recomandarea verificatorului raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră întocmit de operator.”

12. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Autoritatea competentă pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră revizuieste autorizatia, la solicitarea operatorului, în baza unei notificări în scris a acestuia care contine motivele pentru care se solicită revizuirea.

(2) Revizuirea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se face potrivit prevederilor cap. II.”

13. La articolul 16, alineatele (3) si (4) se abrogă.

14. Articolul 17 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o somatie prealabilă, cu termen, care se mentine până la eliminarea cauzelor suspendării, dar nu mai mult de 45 de zile.”

(2) Dacă nu au fost eliminate cauzele suspendării, autoritatea competentă pentru protectia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea si retragerea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum si încetarea activitătii.

(3) Dispozitia de suspendare si anulare a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum si cea de încetare a activitătii sunt executorii.”

15. Anexele nr. 1-7 la procedură se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2010.

Nr. 2.069.


 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

CATEGORII DE ACTIVITĂTI-INSTALATII

 

1. Instalatiile sau părti ale instalatiilor folosite pentru cercetare-dezvoltare si testare de noi produse si procese nu intră sub incidenta procedurii.

2. Valorile limitelor mentionate mai jos se referă, în general, la capacităti de productie sau randamente. În cazul în care un operator desfăsoară mai multe activităti prevăzute la acelasi subsector, în aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament, capacitătile acestor activităti se însumează.

3. La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalatii pentru a se decide cu privire la includerea acesteia sub schema de comercializare, puterea termică nominală a tuturor unitătilor tehnice care fac parte din aceasta si în care se ard combustibilii în cadrul instalatiei respective se însumează.

 

Activităti-instalatii

Emisii de gaze cu efect de seră

Arderea combustibililor în instalatii cu putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu exceptia instalatiilor pentru incinerarea deseurilor periculoase sau municipale)

Dioxid de carbon

Rafinarea uleiurilor minerale

Dioxid de carbon

Producerea cocsului

Dioxid de carbon

Prăjirea sau sinterizarea, inclusiv peletizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor sulfidice)

Dioxid de carbon

Producerea fontei sau otelului (topire primară sau secundară) inclusiv instalatii pentru turnare continuă, cu o capacitate de productie mai mare de 2,5 tone pe oră

Dioxid de carbon

Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje), atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW. Prelucrarea include, printre altele, laminoare, reîncălzitoare, cuptoare de recoacere, forje, topitorii, acoperire si decapare.

Dioxid de carbon

Producerea de aluminiu primar

Dioxid de carbon si perfluorocarburi

Producerea de aluminiu secundar, atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor, rafinare, topire-turnare etc, atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală (incluzând combustibilii folositi ca agenti de reducere) de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de productie de peste 500 de tone pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei în cuptoare rotative sau în alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone pe zi

Dioxid de carbon

Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire de peste 20 tone pe zi

Dioxid de carbon

Fabricarea prin ardere de produse ceramice, în special de tigle, cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice, gresie ceramică sau portelan, cu o capacitate de productie de peste 75 tone pe zi

Dioxid de carbon

Fabricarea de material izolant din vată minerală folosind sticlă, rocă sau zgură, cu o capacitate de topire de peste 20 tone pe zi

Dioxid de carbon

Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos si a altor produse din gips, atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase

Dioxid de carbon

Producerea de hârtie sau carton, având o capacitate de productie mai mare de 20 tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de negru de fum, implicând carbonizarea unor substante organice precum uleiurile, gudronul, reziduurile de cracare si de distilare, atunci când sunt exploatate instalatii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW

Dioxid de carbon

Producerea acidului azotic

Dioxid de carbon si oxid de azot

Producerea acidului adipic

Dioxid de carbon si oxid de azot

Producerea acidului glioxalic si glioxilic

Dioxid de carbon si oxid de azot

Producerea amoniacului

Dioxid de carbon

Producerea substantelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau partială sau prin procese similare, cu o capacitate de productie care depăseste 100 tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de hidrogen (H2) si de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare partială, cu o capacitate de productie care depăseste 25 tone pe zi

Dioxid de carbon

Producerea de sodă calcinată (Na2C03) si de bicarbonat de sodiu (NaHC03)

Dioxid de carbon

Captarea gazelor cu efect de seră de la instalatiile care intră în sfera de aplicare a prezentei directive în vederea transportului si stocării geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului

Dioxid de carbon

Transportarea gazelor cu efect de seră prin intermediul conductelor în vederea stocării geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE

Dioxid de carbon

Stocarea geologică a gazelor cu efect de seră într-un sit de stocare în temeiul Directivei 2009/31/CE

Dioxid de carbon

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

Nr. de înregistrare la operator:

Data:

Nr. de înregistrare Agentia pentru Protectia Mediului a Judetului (după caz)..................................

Data:

Nr. de înregistrare la Agentia Regională pentru Protectia Mediului (după caz).....................

Data:

 

SOLICITARE

pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

A.1. Date de identificare

A.1.1. Date de identificare a operatorului

 

Numele operatorului

 

Forma de organizare a societătii

 

Nr. de înregistrare în registrul comertului

 

Cod unic înregistrare

 

Cont bancar

 

Banca

 

Adresa sediului social

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

 

A.1.2. Date de identificare a instalatiei/instalatiilor si a amplasamentului

 

Numele instalatiei/instalatiilor

 

 

Codul de identificare al instalatiei din Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

 

Punct de lucru

 

Adresa amplasamentului

Strada si numărul

 

Codul postal

 

Localitatea

 

Judetul

 


A.1.3. Date privind situatia autorizării din punctul de vedere al protectiei mediului si a alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

Situatia autorizării din punctul de vedere al protectiei mediului

Tipul autorizatiei

Nr. autorizatie

Data emiterii

Emitentul

 

 

 

 

Situatia alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Alocare initială

Din rezerva pentru instalatii nou-intrate**

DA*/NU

DA***/NU

 

* Dacă “DA”, operatorul anexează, în copie, ultima versiune a informatiilor transmise către autoritatea competentă pentru protectia mediului în vederea alocării initiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012.

** Numai în cazul alocării din rezerva pentru instalatiile nou-intrate în schemă în perioada 2008-2010.

*** Daca “DA”, operatorul anexează, în copie, solicitarea privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva pentru instalatiile nou-intrate.

 

A.2. Contacte autorizate

A.2.1. Reprezentantul legal al societătii

 

Numele si prenumele

 

Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa sediului social

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

Contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

A.2.2. Persoana de contact pentru solicitarea de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

Numele si prenumele

 

Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa locului de muncă

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

Contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

A.2.3. Persoana de contact pentru aspecte tehnice si operationale privind instalatia

 

Numele si prenumele

 

Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa locului de muncă

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

Contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

A.3. Formularea solicitării si declaratia de conformitate

 

În numele societătii mai sus mentionate, solicităm prin prezenta emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare.

Operatorul instalatiei îsi asumă răspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate în documentele pe care le depune la autoritatea competentă pentru protectia mediului, în vederea analizării si demarării procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

 

Numele si prenumele reprezentantului legal

…………………………………………….

Functia

…………………………………………….

Semnătura si stampila

…………………………………………….


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

DOCUMENTATIE

pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

A.4. Date tehnice despre amplasamentul si instalatia/instalatiile pentru care se solicită autorizatia

A.4.1. Scurtă descriere a amplasamentului si a instalatiei/instalatiilor

 

Furnizati o scurtă descriere a amplasamentului, instalatiei/instalatiilor si a oricăror activităti direct asociate cu aceasta/acestea, localizarea acestora pe amplasament.

Anexati un plan de situatie al instalatiei si schema fluxului tehnologic în care să fie evidentiate sursele de emisii de gaze cu efect de seră.

 

A.4.2. Categoria activitătii si instalatiei*

 

Activităti în domeniul energetic

Producerea si prelucrarea metalelor feroase

Industria mineralelor

Alte activităti

 

 

 

 


* Se marchează cu “V” categoria care corespunde instalatiei prezentate.

 

A.4.3. Date tehnice despre fiecare activitate identificată din anexa nr. 2*

 

Tipul de instalatie

Tehnologia

Capacitatea

U.M.

Punct de descărcare a emisiilor (descriere)

Punct de descărcare a emisiilor (referintă**)

 

 

 

 

 

 

Instalatie de ardere

Boiler

60

MW

Cos principal 1

A1


* Conform anexei nr. 2 la ordin.

** Se stabileste de către operator si se precizează în anexele reprezentând planul de situatie si/sau schema fluxului tehnologic.

 

A.4.4. Date tehnice despre fiecare activitate direct asociată cu activitătile din anexa nr. 2

 

Tipul de instalatie

Tehnologia

Capacitatea

U.M.

 

 

 

 

 

A.4.5. Combustibili/Materii prime si materiale auxiliare a căror utilizare generează emisii de C02

 

Tipul combustibilului/materiei prime/materialului

Procesul care generează emisii de C02

 

 

 

A.5. Monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră*

 

Măsurile planificate si metodologia pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt prezentate de către operator în propunerea de plan de măsuri privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, care trebuie să respecte prevederile Deciziei 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, publicată pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.


* Din categoria gazelor cu efect de seră, până la data de 31 decembrie 2012 se monitorizează si se raportează doar emisiile de C02.


 

Declaratie de angajare a răspunderii operatorului

 

Prin prezenta, operatorul instalatiei se angajează să întocmească propunerea de plan de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu respectarea prevederilor Deciziei 2007/589/CE, cu modificările si completările ulterioare, si să-l înainteze Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an calendaristic din perioada 2011-2012, în vederea verificării si aprobării.

În numele societătii pe care o reprezint, declar pe propria răspundere că am luat cunostintă de faptul că activitatea societătii nu poate fi autorizată fără depunerea la termenul stabilit de legislatia specifică a propunerii privind planul de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră întocmit conform prevederilor Deciziei 2007/589/CE, cu modificările si completările ulterioare, si că acest fapt duce la încetarea activitătii instalatiei care emite gaze cu efect de seră, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, declar pe propria răspundere că am luat cunostintă de obligatia care revine societătii pentru a asigura corectitudinea datelor si informatiilor furnizate în documentele depuse la autoritatea pentru protectia mediului în vederea emiterii autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, asa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Numele si prenumele reprezentantului legal

…………………………………………….

Functia

…………………………………………….

Semnătura si stampila

…………………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

A.6. REZUMAT NETEHNIC

 

Operatorul furnizează un rezumat netehnic al informatiilor detaliate prezentate în sectiunea A.4 privind instalatiile si activitătile desfăsurate pe amplasament, incluzând: tehnologiile, tipurile de combustibili, materiile prime utilizate, continutul de carbon din materiile prime utilizate, tipurile de produse obtinute în instalatie, capacitătile de productie, sursele de emisii de gaze cu efect de seră.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA nr. 5

(Anexa nr. 5 la procedură)

 

 

Aprobat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

 

Avizat

Directorul Directiei schimbări climatice, dezvoltare durabilă

Nr. de înregistrare la operator:

Data:

 

 

 

PLANUL DE MĂSURI

pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

 

B.1. Date de identificare

B.1.1. Date despre solicitarea/autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

Numărul solicitării pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

Numărul autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

*

Codul de identificare al instalatiei din Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră

*


* La depunerea primei propuneri privind planul de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră se completează de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

 

B.1.2. Date de identificare a operatorului

 

Numele operatorului

 

Adresa sediului social

 

 

B.1.3. Date de identificare a instalatiei si a amplasamentului *

 

Numele instalatiei/instalatiilor

 

Încadrarea instalatiei conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare (tipul de activitate)

Exemplu: Instalatie pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi

Punct de lucru

 

Adresa amplasamentului

Strada si numărul

 

Codul postal

 

Localitatea

 

Judetul

 

 

 


* Atasati documentatiei o schemă de principiu a instalatiei în care să fie evidentiate sursele de emisii de gaze cu efect de seră, punctele de evacuare a emisiilor, fluxul de combustibil/materie primă, amplasarea aparatelor de măsurare a combustibililor/materiilor prime.


 

B.1.4. Date privind persoana de contact pentru informatii privind întocmirea planului de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Numele organizatiei (dacă este un consultant)

 

Numele persoanei de contact*

 

Responsabilitatea/Pozitia în cadrul firmei

 

Date de contact

Nr. telefon

 

Nr. GSM

 

Nr. FAX

 

Adresa de e-mail

 


* Persoana responsabilă pentru elaborarea propunerii privind planul de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

B.1.5. Valoarea anuală estimată a emisiilor de C02 generate la nivelul instalatiei/instalatiilor*

 

Emisii

co2

[kt]

Valoare anuală estimată

 


* Estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul următor în vederea încadrării pe tipuri de categorii de instalatii, conform Deciziei 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, cu modificări si completări (de exemplu: A, B si C) este realizată de către operator, pe baza datelor disponibile.

 

B.2. Date privind instalatia

B.2.1. Date tehnice despre activitate

 

Nr. crt.

Categoria de activitate

(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare)

Nr. de referintă al punctului de evacuare a emisiilor

(cosul, asa cum apare în planul de situatie)

Scurtă descriere a

punctului de evacuare a emisiilor

Sursa de emisii

(numele si numărul de identificare)

Fluxul de combustibil/materie primă care se monitorizează

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3. Date privind monitorizarea

B.3.1. Metoda propusă de operator pentru determinarea emisiilor anuale de gaze cu efect de seră

 

Metoda propusă de operator

Calculare*

 

Măsurare*

 


* Se completează cu “V” sau “X” câmpul corespunzător metodei alese. Dacă determinarea emisiilor anuale se face prin metoda bazată pe calcul, se completează sectiunea B.5. Dacă determinarea emisiilor anuale se face prin metoda bazată pe măsurare, se completează ambele sectiuni, B.5 si B.6, întrucât paralel cu determinarea emisiilor prin măsurare, operatorul realizează un calcul al emisiilor anuale:

a) asa cum se prevede în anexele II-XI la ghidurile de monitorizare si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, aplicând nivelurile minime de abordare (nivelul 1); sau

b) conform Ghidului IPCC2006, de exemplu, metodele bazate pe alegerea nivelului 1.

 

B.4. Lista fluxurilor de combustibili si materii prime

 

Nr. crt.

Combustibil/Materie primă

Emisii aferente combustibilului/materiei

prime (t C02/an)

Cotă-parte din emisiile totale ale instalatiei (%)

Procentul cumulativ din emisia totală (%)

Categoria de emisii

(minoră, majoră, de minimis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5. Determinarea emisiilor prin metoda bazată pe calcul

B.5.1. Mijloace de măsurare

 

Nr. crt.

Categoria de activitate

(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare)

Flux de

combustibil/

materie primă

Tipul de instrument de măsură*

Specificatii tehnice

(gama de măsurare etc.)

Incertitudinea măsurării asociată aparatului de măsură [+/-%]

Localizarea instrumentului de măsură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Precizati aparatele/instrumentele de măsură pe care le folositi pentru planul de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

B.5.2.a) Identificarea nivelurilor de abordare pentru fiecare activitate

(conform anexelor II-XI la ghidurile de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră)

 

Nr. crt.

Categoria de activitate

(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare)

Combustibil/

Materie primă

(referintă)

Nivelul aplicat (conform cerintelor din anexele II-XI la ghiduri, după caz)

Consum combustibil/

materie primă

Putere calorifică netă

Factor de emisie

Date de compozitie*/ continut de carbon

Factor de oxidare

Factor de conversie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Pentru combustibilii micsti si pentru materii prime cu aditivi.

 

B.5.2.b) Justificarea alegerii nivelurilor pentru fiecare sursă si flux de combustibil sau materie primă - pentru niveluri mai mari sau egale cu cerintele minime prevăzute în tabelul nivelurilor de abordare din ghidurilor de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Nr. crt.

Categoria de activitate

(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare)

Combustibil/ Materie primă

(referintă)

Parametrul monitorizat

Justificarea nivelului ales

1.

 

 

Consum combustibil/materie primă

 

Putere calorifică netă

 

Factor de emisie

 

Date de compozitie*/ continut de carbon

 

Factor de oxidare

 

Factor de conversie

 


* Pentru combustibilii micsti si pentru materii prime cu aditivi.

 


B.5.2.C) Justificarea alegerii nivelurilor pentru fiecare sursă si flux de combustibil sau materie primă - pentru niveluri mai mici decât cerintele minime prevăzute în tabelul nivelurilor de abordare din ghidurile de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Nr. crt.

Categoria de activitate

(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare)

Combustibil/ Materie primă

(referintă)

Parametrul monitorizat

Justificarea nivelului ales

1.

 

 

Consum combustibil/materie primă

 

Putere calorifică netă

 

Factor de emisie

 

Date de compozitie*/ continut de carbon

 

Factor de oxidare

 

Factor de conversie

 


* Pentru combustibilii micsti si pentru materii prime cu aditivi.

 

B.5.3. Descrierea modalitătii de esantionare a probelor din loturile de combustibil si/sau materie primă si frecventa analizelor

 

Nr. crt.

Categoria de activitate

(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare)

Combustibil/ Materie primă

(referintă)

Parametrul monitorizat

Descrierea abordării pentru esantionarea probelor

(precizarea frecventei analizelor)

1.

 

 

Consum combustibil/materie primă

 

Putere calorifică netă

 

Factor de emisie

 

Date de compozitie*/ continut de carbon

 

Factor de oxidare

 

Factor de conversie

 


* Pentru combustibilii micsti si pentru materii prime cu aditivi.

 

B.5.4. Descrierea surselor de informare de referintă sau a metodelor de analiză ce urmează a fi aplicate pentru fiecare combustibil sau materie primă

 

Nr. crt.

Categoria de activitate

(conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare)

Combustibil/ Materie primă

(referintă)

Parametrul monitorizat

Descrierea metodei de analiză sau descrierea surselor de informare pentru fiecare combustibil/materie primă

1.

 

 

Consum combustibil/materie primă

 

Putere calorifică netă

 

Factor de emisie

 

Date de compozitie*/ continut de carbon

 

Factor de oxidare

 

Factor de conversie

 


B.6. Determinarea emisiilor prin metoda bazată pe măsurare

B.6.1. Justificarea alegerii metodei bazate pe măsurare

 

Nr. crt.

Punct de evacuare a emisiilor (referintă)

Justificare pentru utilizarea măsurării directe a emisiilor de C02

 

 

 

 

 

 

 

B.6.2. Descrierea sistemului de măsurare continuă a emisiilor

 

Nr. crt.

Punct de evacuare a emisiilor (referintă)

Sistem de măsurare

Descriere detaliată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6.3. Identificarea nivelului de abordare pentru fiecare punct de evacuare a emisiilor

(conform anexei XII la ghidurile de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră)

 

Nr. crt.

Punct de evacuare a emisiilor (referintă)

Incertitudinea sistemului de măsurare

Nivelul aplicat

Metoda aleasă pentru determinarea fluxului de gaz rezidual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7. Aspecte privind managementul la nivelul instalatiei

B.7.1. Identificarea responsabilitătilor privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul instalatiei

 

Nr. crt.

Numele responsabilului

Responsabilitatea în cadrul societătii

Descrierea activitătii desfăsurate în procesul de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7.2. Organizarea activitătii de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv procedurile pentru asigurarea si controlul calitătii datelor

 

Nr. crt.

Aspect

Descrierea detaliată

1.

Identificarea surselor de emisii de gaze cu efect de seră

 

2.

Secventialitatea si interactiunea monitorizării si raportării*

 

3.

Responsabilităti si competente

 

4.

Metode de calculare sau măsurare

 

5.

întretinerea si calibrarea aparatelor/instrumentelor de măsură utilizate (unde este cazul)

 

6.

Raportarea si tinerea evidentelor**

 

7.

Verificare internă a datelor raportate si sistemul de calitate

 

8.

Actiuni corective si preventive

 

9.

Altele 1

 

10.

Altele 2

 

11.

Altele 3

 


* Se recomandă: rapoarte interne, lunare, trimestriale.

** Se recomandă: evidenta Excel, electronică si tipărită a datelor.


 

B.7.3. Sistemul de management al calitătii

 

Sistem de management al calitătii

Există un sistem de management al calitătii?

DA/NU

Dacă “DA”, sistemul este certificat?

 

Conform cărui standard (de exemplu, ISO 9000)?

 

 

B.7.4. Sistemul de management de mediu

 

Sistem de management de mediu

Există un sistem de management de mediu?

DA/NU

Dacă “DA”, sistemul este certificat?

 

Conform cărui standard (de exemplu, EMAS, ISO 14001)?

 

 

B.7.5. Descrierea integrării monitorizării si raportării emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul sistemelor de management descrise în sectiunile B.7.3. si/sau B.7.4

 

 

 

 

 

 

B.8. Raportarea si păstrarea evidentelor

 

Cerintele si formatul de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, vor fi respectate de către operator.

Toate evidentele/informatiile care au stat la baza întocmirii raportului anual privind emisiile de gaze cu efect de seră ale instalatiei sunt păstrate de către operator pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la înaintarea acestuia către autoritatea competentă pentru protectia mediului.

 

B.9. Lista definitiilor si abrevierilor utilizate

 

Abrevieri utilizate în completarea propunerii de plan de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Definitii

F

Combustibil

MP

Materie primă

C

Cos

S

Sursă

AM

Aparat măsură

P

Iesiri

PCN

Putere calorifică netă

FO

Factor de oxidare

FC

Factor de conversie

 

B.10. Informatii suplimentare furnizate de către operator/lista documentelor anexate planului

 

Nr. crt.

Numărul anexei atasate planului

Denumirea anexei/documentului

 

Anexa nr. 1

Schema de principiu a instalatiei**

 

Anexa nr. 2

Calculul estimativ al emisiilor de C02**

 

Anexa nr. 3

Certificat autorizat al laboratorului acreditat EN ISO 9001:2000*

 

Anexa nr. 4

Justificarea costurilor nerezonabile*

 

Anexa nr. 5

Alte informatii (dacă este cazul)


* Acolo unde este cazul.

** Document obligatoriu a fi anexat propunerii de plan de măsuri privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.


 

B.11. Răspunderea pentru corectitudinea informatiilor furnizate de operator

 

Numele si prenumele responsabilului pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

……………………………………………………………………..

Functia

……………………………………………………………………..

Semnătura

……………………………………………………………………..

Numele si prenumele reprezentantului legal al societătii

……………………………………………………………………..

Functia

……………………………………………………………………..

Semnătura si stampila

……………………………………………………………………..

Data.....................

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la procedură)

 

 

Antet

Agentia judeteană/regională pentru protectia mediului

 

 

Nr. de înregistrare la agentia judeteană/regională pentru protectia mediului:

Data:

 

AUTORIZATIE Nr........./...................

privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

A.1. Date de identificare

A.1.1. Date de identificare ale operatorului

 

Numele operatorului

 

Forma de organizare a societătii

 

Nr. de înregistrare în registrul comertului

 

Cod unic de înregistrare

 

Cont bancar

 

Banca

 

Adresa sediului social

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

 

A.1.2. Date de identificare a instalatiei/instalatiilor si a amplasamentului

 

Numele instalatiei/instalatiilor

 

încadrarea instalatiei conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare (tipul de activitate)

Exemplu: Instalatie pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi

Codul de identificare al instalatiei din Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Punct de lucru

 

 

Adresa amplasamentului

Strada si numărul

 

Codul postal

 

Localitatea

 

Judetul

 

 

 


A.1.3. Date privind situatia autorizării din punctul de vedere al protectiei mediului si a alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

Situatia autorizării din punctul de vedere al protectiei mediului

Tipul autorizatiei

Nr. autorizatiei

Data emiterii

Emitentul

 

 

 

 

Situatia alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Alocare initială

Din rezerva pentru instalatii nou-intrate*

DA/NU

DA/NU


* Numai în cazul alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva pentru instalatiile nou-intrate.

 

A.2. Contacte autorizate

A.2.1. Reprezentantul legal al societătii

 

Numele si prenumele

 

Responsabilitatea/Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa sediului social

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

Contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

A.2.2. Persoana de contact pentru autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

Numele si prenumele

 

Responsabilitatea/Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa locului de muncă

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

Contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

A.2.3. Persoana de contact pentru aspecte operationale ale instalatiei

 

Numele si prenumele

 

Pozitia în cadrul societătii

 

Adresa locului de muncă

Strada si numărul

 

Localitatea

 

Judetul

 

Codul postal

 

Contact

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

A.3. Durata de valabilitate a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seră este valabilă pe perioada 2008-2012, cu conditia ca activitatea desfăsurată la nivelul instalatiei autorizate să se desfăsoare în conformitate cu prevederile autorizatiei.

În cazul unor modificări planificate ale activitătilor care au fost autorizate, a se vedea sectiunea A.5.4.

 
A.4. Date tehnice despre amplasamentul si instalatia/instalatiile autorizate

A.4.1. Scurtă descriere a amplasamentului si a instalatiei/instalatiilor

Conform datelor din documentatia prezentată.


 

A.4.2. Categoria activitătii si instalatiei*

 

Activităti în domeniul energetic

Producerea si prelucrarea metalelor feroase

Industria mineralelor

Alte activităti

 

 

 

 


*Se marchează cu “V” categoria care corespunde instalatiei prezentate.

 

A.4.3. Date tehnice despre fiecare activitate, cuprinsă în anexa nr. 2*

 

Tipul de instalatie

Tehnologia

Capacitatea

U.M.

Punct de descărcare a emisiilor (Descriere)

Punct de descărcare a emisiilor

(Referintă)**

Exemplu:

 

 

 

 

 

Instalatie de ardere

Boiler

60

MW

Cos principal 1

A1

 

* Conform anexei nr. 2 la ordin.

** Se stabileste de către operator si se precizează în anexele reprezentând planul de situatie si/sau în schema fluxului tehnologic.

 

A.4.4. Date tehnice despre fiecare activitate direct asociată activitătilor din anexa nr. 2

 

Tipul de instalatie

Tehnologia

Capacitatea

U.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.5. Combustibili/Materii prime si materiale auxiliare a căror utilizare generează emisii de C02

 

Tipul combustibilului/materiei prime

Procesul care generează emisii de C02

 

 

 

 

 

A.4.6. Combustibili a căror utilizare generează emisii de C02

 

Tipul combustibilului/materiei prime

Procesul care generează emisii de C02

 

A.5. Cerinte legale privind obligatiile operatorului

A.5.1. Cerinte privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către operator, inclusiv metodologia si frecventa de monitorizare, se realizează de către operator, cu respectarea planului de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului si atasat la prezenta autorizatie.

 
A.5.2. Cerinte privind raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră se întocmeste de către operator, pe baza planului de măsuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră si a metodologiei de monitorizare aprobate de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în formatul prevăzut de Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

În primul trimestru al fiecărui an consecutiv anului în care au fost alocate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, operatorul are obligatia să depună la Agentia Natională pentru Protectia Mediului raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul precedent, verificat de către un verificator acreditat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului operatorului la cont de către administratorul Registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră.


Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător si predat la autoritatea competentă pentru protectia mediului.

A.5.3. Cerinte privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Operatorul are obligatia de a restitui, până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalatia respectivă în anul calendaristic anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările si completările ulterioare.

A.5.4. Cerinte privind informarea autoritătii competente pentru protectia mediului asupra modificărilor la nivelul instalatiei

Operatorul are obligatia să informeze în scris autoritatea competentă pentru protectia mediului cu privire la orice modificări planificate privind natura, functionarea sau extinderea instalatiei care pot determina revizuirea planului de monitorizare si raportare a emisiilor si a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

 

Director executiv,

…………………………………………….

(Numele si prenumele, semnătura si stampila)

Seful serviciului autorizări,

…………………………………………….

(Numele, prenumele si semnătura)

Întocmit

…………………………………………….

(Numele, prenumele si semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la procedură)

 

TARIFE

pentru emiterea autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

 

Autoritatea competentă

Consultatie

(la cererea beneficiarului)

Emisii anuale totale <50/<500/>500 ktone

(lei)

Analiza documentelor

Emiterea/Revizuirea

autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

Emisii anuale totale

<50/<500/>500 ktone

(lei)

Aprobarea planului de monitorizare si raportare

revizuit

Emisii anuale totale <50/<500/>500 ktone

(lei)

Aprobarea planului de monitorizare si raportare

Emisii anuale totale <50/<500/>500 ktone

(lei)

Agentia judeteană pentru protectia mediului

100

100/200/300

-

-

Agentia regională pentru protectia mediului

100

-

-

Agentia Natională pentru Protectia Mediului

100

 

400/600/800

600/1200/1800

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învătământul preuniversitar

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza prevederilor art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă lista programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Programele aprobate prin prezentul ordin intră în vigoare începând cu concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învătământul preuniversitardin anul 2011.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele pentru probele de concurs prevăzute în lista din anexa nr. 1, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.287/2004 privind programele valabile pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 si 327 bis din 19 aprilie 2005, prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.462/2005 privind programele valabile pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 si 1.089 bis din 2 decembrie 2005, prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.529/2007 privind aprobarea programelor pentru concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar în anul scolar 2008-2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 22 noiembrie 2007, prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.599/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori documentaristi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 5 decembrie 2007, prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.602/2007 privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 18 decembrie 2007, si prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.402/2009 privind aprobarea programelor specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori la specializările limba japoneză si limba chineză, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 7 mai 2009, îsi încetează valabilitatea.

(3) Pentru probele de concurs care nu sunt prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1, rămân valabile programele aprobate prin ordinele prevăzute la alin. (2).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Centrul national de dezvoltare a învătământului profesional si tehnic, Centrul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Kiraly Andrei Gheorghe,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2010.

Nr. 5.620.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 19 octombrie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 1.457 din 15 octombrie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Victor Brauner nr. 42 C, sectorul 3, J40/7824/06.05.2008, CIF 23824397/2008, RBK-583/2009, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 739 din 1 octombrie 2009, reprezentată legal prin dl Cismaru Gheorghe - administrator/conducător executiv si dl Sandu Victor - administrator,

a constatat următoarele:

1. Prin Decizia nr. 702 din 1 septembrie 2010 privind controlul periodic efectuat la Societatea Comercială “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. s-a stabilit că pe toata durata verificării vor fi puse la dispozitia echipei de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele si evidentele contabile si vor fi asigurate conditiile pentru desfăsurarea în mod operativ a controlului, conform prevederilor art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

La sediul societătii înregistrat în registrul comertului si în evidentele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu a fost găsit niciun reprezentant al Societătii Comerciale “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) si art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), d) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Situatiile financiare aferente anului 2009 si cele aferente semestrului I 2010 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 3 si 12 din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2009 pentru societătile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, si ale art. 3 pct. II din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările aferente trimestrelor I si II 2010 au fost transmise în format electronic cu întârziere si incomplet, iar cele privind taxa de functionare nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana desemnată cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Normele si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (10) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Prin Adresa nr. 30.558 din 8 octombrie 2010, Societatea Comercială “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. a solicitat suspendarea activitătii.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a activitătii până la data îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 2 Societatea Comercială “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Victor Brauner nr. 42 C, sectorul 3, J40/7824/06.05.2008, CIF 23824397/2008, RBK-583/2009, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 739/2009, reprezentată legal prin dl Cismaru Gheorghe - administrator/conducător executiv si dl Sandu Victor - administrator.

Art. 2. - Societatea Comercială “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L., reprezentată legal prin dl Cismaru Gheorghe - administrator/conducător executiv si dl Sandu Victor - administrator, are obligatia prezentării tuturor

documentelor în vederea efectuării controlului periodic, precum si în vederea analizării solicitării de suspendare temporară a activitătii.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Lasting Insurance and Reinsurance Broker” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 964.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 30 noiembrie 2010, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI.6.469 din 12 noiembrie 2010, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Nuferilor nr. 72, sectorul 1, J40/18410/02.11.2005, CUI 18093886, a constatat următoarele:

începând cu data de 1 octombrie 2010, doamna Buligescu Elena nu mai detine functia de director general al Societătii Comerciale STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a solicitat intermediarului în asigurări să numească o nouă persoană semnificativă - director general si să transmită documentatia necesară în vederea aprobării.

Societatea a comunicat că atributiile directorului general vor fi preluate de către administrator, respectiv de către domnul Diaconescu Albert.

Având în vedere faptul că societatea nu are director general aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 30 noiembrie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei persoane semnificative - conducător executiv, care să îndeplinească conditiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Nuferilor nr. 72, sectorul 1, J40/18410/02.11.2005, CUI 18093886, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei persoane semnificative - conducător executiv, care să îndeplinească conditiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.005.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.