MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 875/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 875         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.337. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Actul aditional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2010

 

1.338. - Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 

1.339. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.014/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2.714/C/2008 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numărul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 6 la Actul aditional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 6 la Actul aditional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 6 august 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.337.

 

ANEXE

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 1.500 mii lei, necesară pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, prevăzute în anexa nr. 1, pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a avut calitatea de autoritate de implementare.

(2) Din suma prevăzută la alin. (1), pentru anul 2010 se aprobă suma de 255 mii lei, inclusă în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2010, la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă”, pentru contractarea si implementarea proiectelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 includ taxa pe valoarea adăugată si alte cheltuieli conform dispozitiilor cuprinse la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.338.

 

ANEXA Nr. 1

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a avut calitatea de autoritate de implementare

 

Nr. crt.

Scopul alocării fondurilor

Fondurile alocate (mii lei)

1.

Achizitii de bunuri vizând dotarea Institutului National al Magistraturii cu echipamente de facilitare a comunicării în cadrul procesului de pregătire a magistratilor

1.245

2.

Achizitii de bunuri vizând dotarea Institutului National al Magistraturii cu un microbuz

255

 

ANEXA Nr. 2

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006,

pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a avut calitatea de autoritate de implementare, finantate din sumele incluse în buqetul Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2010

 

Scopul alocării fondurilor

Fondurile alocate (mii lei)

Achizitii de bunuri vizând dotarea Institutului National al Magistraturii cu un microbuz

255

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depăsite, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Camerei

Deputatilor,

István Gaspár

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.339.


 

ANEXĂ*)

 

CAMERA DEPUTATILOR

Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti

CIF R0427282

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV

pe anul 2010

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

INDICATORI

nr. rd.

BVC 2010 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

70.040

 

1

Venituri din exploatare, din care:

2

62.040

 

 

a)

din productia vândută

3

58.540

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.200

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

subventii, cf prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

variatia stocurilor

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

2.300

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

8.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

7.500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

500

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

45.310

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

45.210

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

10.500

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.200

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1.050

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.980

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

14.008

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

3.982

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.038

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

70

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

762

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

112

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

990

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

195

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

795

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

7.000

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

5.224


0

1

2

3

4

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.256

 

 

 

i1) contract de mandat din care

39

100

 

 

 

indemnizatie

 

80

 

 

 

cheltuieli accesorii

 

20

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

35

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

50

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

150

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

100

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

100

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

24.730

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3.957

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: *}

54

20.773

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

2.077

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

18.696

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

101.325

 

1

 

Surse proprii

65

7.000

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse - disponibil

70

94.325

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

101.325

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

101.325

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

1.001


0

1

2

3

4

 

1

 

Rezerve legale

77

982

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

19

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

70.040

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

45.310

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

388

 

4

 

N r. med iu de salariati total

84

370

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

14.008

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14,000

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (ietfpersoană)

88

3.153

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncit în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)**)

91

1.159

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totaleJxIOOO =(rd.16/rd.1)x1000

92

647

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

1.400

 

 

a)

preturi curente

97

1.400

 

 

b)

preturi comparabile

98

1 400


*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, prin derogare de la OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

**) Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii productii fizice si tinând cont de numărul de mediu de personal.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2.714/C/2008 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numărul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

În temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si al Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului justitiei nr. 2714/C/2008 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numărul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate si folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate oricând de apărătorii lor, în baza împuternicirii avocatiale si a carnetului de avocat vizat la zi.”

2. La anexă, capitolul III “Alte obiecte si bunuri”, punctele 9 si 24 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Denumirea bunurilor si a obiectelor

Cantitatea

Primite prin sectorul vizită

Achizitionate

Observatii

9.

Tigări si produse din tutun, inclusiv pipe pentru tutun

În raport de nevoi

Nu

Da

 

………..

 

 

 

 

 

24.

Aparate radio

1 bucată*)

Da

Da”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 3.014/C.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.