MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 882/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 882         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.332. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

256/1.498/2.171. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si pădurilor privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

280. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situatiilor de urgentă a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publică locală, în perioada 2009-2012

 

2.869. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile

 

Rectificări la:

 - Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 45 alin. (2) din Legea politiei locale nr. 155/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 3.

Art. 3. - În cazul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora politia comunitară este organizată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea deliberativă a acestora, la propunerea autoritătii executive respective, aprobă Regulamentul de organizare si functionare a politiei locale, până la data de 31 decembrie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.332.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a politiei locale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentului regulament-cadru reglementează modul de organizare si functionare a politiei locale si se aplică personalului politiei locale organizate în conformitate cu dispozitiile Legii politiei locale nr. 155/2010.

Art. 2. - În baza prezentului regulament-cadru, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adoptă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010, hotărâri pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a politiei locale înfiintate la nivelul unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

CAPITOLUL II

Organizarea politiei locale si categorii de functionari publici

 

Art. 3. - (1) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectoarelor municipiului Bucuresti, politia locală se organizează, în conditiile legii, după caz, ca:

a) un compartiment functional, fără personalitate juridică, la nivel de directie generală, directie, serviciu sau birou, în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general;

b) institutie publică de interes local, cu personalitate juridică. (2) în cadrul politiei locale se organizează:

a) structura de ordine si liniste publică si pază a bunurilor;

b) structura din domeniul circulatiei pe drumurile publice;

c) structura de disciplină în constructii si afisajul stradal;

d) structura de protectie a mediului;

e) structura de activitate comercială;

f) structura cu atributii pe linie de evidentă a persoanelor.

Art. 4. - (1) Functiile publice din politia locală, inclusiv functiile publice specifice de politist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică după cum urmează:

a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalent;

b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;


c) clasa a lII-a cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

(2) Functionarii publici din politia locală numiti în functiile publice prevăzute pentru clasele a II-a si a lII-a pot ocupa numai functii publice de executie.

Art. 5. - (1) După nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul politiei locale pot fi:

a) functionari publici de conducere;

b) functionari publici de executie.

(2) Functionarii publici de conducere din cadrul politiei locale sunt numiti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în una dintre următoarele functii publice:

a) director general;

b) director general adjunct;

c) director executiv;

d) director executiv adjunct;

e) sef serviciu;

f) sef birou.

Art. 6. - Functia publică de executie este structurată pe grade profesionale astfel:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

 

CAPITOLUL III

Selectionarea, pregătirea si numirea personalului politiei locale

 

Art. 7. - (1) Functionarii publici din politia locală pot fi numiti debutanti sau definitivi, în conditiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor publici debutanti din politia locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activitătii functionarilor publici debutanti.

Art. 8. - (1) La înfiintarea politiei locale, personalul acesteia se preia de la politia comunitară, precum si de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevăzute de Legea nr. 155/2010, după caz, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de consiliul local.

(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe functii publice de aceeasi categorie, clasă sau acelasi grad profesional, prin hotărâre a autoritătii deliberative a administratiei publice locale.

Art. 9. - (1) Functiile publice vacante din cadrul politiei locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Conditiile de organizare si de desfăsurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului/primarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Personalul contractual din cadrul politiei locale care exercită atributiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească si conditiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor în care se desfăsoară programe de formare initială prevăzute la art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 155/2010, numărul cursantilor si perioadele în care se realizează aceste programe de formare initială, precum si cuantumul cheltuielilor de scolarizare/cursant se stabilesc anual prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevăzut la alin. (1), structura Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii în relatia cu comunitătile locale centralizează propunerile institutiilor beneficiare si prezintă la structura centrală de pregătire de la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor repartizarea numerică si pe judete a acestor solicitări.

(3) Programele de formare initială sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.

(4) Pentru functiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.

(5) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor stabilite potrivit alin. (1) constituie seriile de pregătire a cursantilor, în baza solicitărilor institutiilor beneficiare transmise acestora de către structura centrală de pregătire, în limita numărului de locuri, în ordinea transmiterii cererilor.

(6) Pentru a se constitui o grupă de studiu în cadrul seriei de pregătire este necesar un număr minim de 15 cursanti. În situatia în care nu se poate constitui nicio grupă în cadrul seriei de pregătire, precum si în situatia în care numărul înscrierilor depăseste numărul de locuri aprobat, cei înscrisi se redistribuie la alte institutii organizatoare, în limita numărului de locuri prevăzut pentru acestea, cu acordul institutiilor beneficiare.

(7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învătământ.

(8) Examenul de absolvire a programelor de formare initială se sustine în fata unei comisii numite prin dispozitie a sefului sau ordin al comandantului institutiei organizatoare, după caz. Comisia este constituită din 2 sau 3 specialisti din afara institutiei organizatoare si 1-3 reprezentanti ai acesteia care au organizat programul de formare profesională. La examen pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesională care au delegatie solicitată în acest sens si eliberată de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(9) în urma promovării examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat în conditiile legii de către institutia organizatoare de specialitate, cu mentionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipărite cu antetul Ministerului Administratiei si Internelor si au regimul prevăzut de lege pentru documentele de studii.

Art. 12. - Politistii locali care promovează programele de formare initială prevăzute la art. 11 alin. (1) încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în politia locală o perioadă de cel putin 5 ani de la data promovării examenului.

Art. 13. - (1) La numirea în functia publică, functionarii publici din politia locală depun jurământul de credintă prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris si atrage revocarea actului administrativ de numire în functia publică, în conditiile legii.

(3) Jurământul de credintă este semnat de către functionarul public din politia locală în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică si functionarilor publici din politia locală proveniti din rândul politistilor comunitari, în măsura în care nu au depus jurământul prevăzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.295/2004.


Art. 14. - Dacă functionarului public din politia locală numit în functia publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile personalului politiei locale

 

Art. 15. - (1) Seful politiei locale îsi îndeplineste atributiile în mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului si are următoarele atributii:

a) organizează, planifică si conduce întreaga activitate a politiei locale;

b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

c) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competentă;

f) studiază si propune unitătilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice si a sistemelor de alarmare împotriva efractiei;

g) analizează trimestrial activitatea politiei locale si indicatorii de performantă stabiliti de comisia locală de ordine publică;

h) asigură informarea operativă a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a structurii teritoriale corespunzătoare a Politiei Române, precum si a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activitătii politiei locale;

i) reprezintă politia locală în relatiile cu alte institutii ale statului, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale si colaborează cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice pentru îndeplinirea atributiilor stabilite de lege;

j) asigură ordinea interioară si disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni în conditiile legii;

k) propune primarului/primarului general adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activitătii;

l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor si a reclamatiilor cetătenilor, în conformitate cu prevederile legale;

m) organizează si participă la audientele cu cetătenii;

n) întocmeste sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competentei;

o) coordonează activitatea de evidentă, aprovizionare, de repartizare, de întretinere si de păstrare, în conditii de sigurantă, a armamentului si a munitiei din dotare;

p) urmăreste modul de echipare a personalului cu uniforme si însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzătoare a acestora;

q) întreprinde măsuri de aprovizionare si mentinere în stare de functionare a aparaturii de pază si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază si ordine;

r) mentine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăsoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale si propune măsurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;

s) analizează contributia functionarilor publici din politia locală la mentinerea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor în domeniile prevăzute de lege si ia măsuri de organizare si îmbunătătire a acesteia;

s) organizează si execută controale tematice si inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atributiile de serviciu de către functionarii publici din politia locală;

t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

t) organizează activitătile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;

u) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

(2) în exercitarea atributiilor ce îi revin, seful politiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art. 16. - Conducătorul structurii de ordine si liniste publică si pază a bunurilor se subordonează sefului politiei locale si are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilitătile încredintate:

a) organizează, planifică, conduce si controlează activitatea personalului politiei locale cu atributii în mentinerea ordinii si linistii publice si asigurarea pazei bunurilor;

b) întocmeste planurile de pază ale obiectivelor din competentă;

c) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, mentinerea ordinii si a linistii publice, regulile de convietuire socială si integritatea corporală a persoanelor;

d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;

e) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

f) informează de îndată conducerea politiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază si mentinere a ordinii publice si tine evidenta acestora;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine; h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să

execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense si sanctiuni corespunzătoare;

i) participă, alături de conducerea politiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine si sigurantă publică al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

j) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezintă sefului politiei locale;

k) asigură instruirea zilnică a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de competentă.

Art. 17. - (1) Conducătorul structurii din domeniul circulatiei pe drumurile publice se subordonează sefului politiei locale si are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilitătile încredintate:

a) stabileste, în colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Politiei Române, itinerarele de patrulare si intervalele orare de patrulare în zonele de competentă;

b) organizează, planifică, conduce si controlează activitatea personalului din subordine cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice;

c) asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competentă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Politiei Române;

d) coordonează activitatea personalului din subordine la actiuni proprii si participă, conform solicitării, la actiunile organizate de unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române sau de către administratorul drumului public;

e) propune sefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Politiei Române, în situatii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restrictionare pentru anumite categorii de participanti la trafic a circulatiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

f) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislatiei rutiere;


g) asigură instruirea zilnică a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de competentă si periodic instruieste personalul din subordine cu privire la cunoasterea si respectarea regulilor de circulatie si, cu precădere, cu privire la modul de pozitionare pe partea carosabilă si la semnalele pe care trebuie să le adreseze participantilor la trafic;

h) ia măsuri pentru ca în exercitarea atributiilor ce le revin politistii locali care execută activităti în domeniul circulatiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri si însemne distinctive, conform prevederilor legale;

i) tine evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor întocmite de personalul din subordine si monitorizează punerea în executare a amenzilor contraventionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

j) organizează si execută controale asupra activitătii desfăsurate de efectivele din subordine;

k) analizează lunar activitatea desfăsurată de personalul din subordine în domeniul circulatiei pe drumurile publice;

l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sanctiuni corespunzătoare;

m) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezintă sefului politiei locale.

(2) în exercitarea atributiilor ce le revin, politistii locali care desfăsoară activităti în domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati:

a) să poarte peste uniforma specifică, în functie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema “politialocală”;

b) să poarte caschetă cu coafa albă;

c) să efectueze semnalele adresate participantilor la trafic, potrivit dispozitiilor legale care reglementează circulatia pe drumurile publice.

Art. 18. - Conducătorul structurii de disciplină în constructii si afisajul stradal se subordonează sefului politiei locale si are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilitătile încredintate:

a) organizează, planifică, conduce si controlează activitatea personalului politiei locale cu atributii în verificarea si mentinerea disciplinei în constructii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afisajul stradal;

b) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către subordonati a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d) asigură si răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

e) gestionează si asigură circulatia si operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

f) informează de îndată conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului si tine evidenta acestora;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine; h) desfăsoară activităti pentru ca întregul personal să

execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense si sanctiuni corespunzătoare;

i) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezintă sefului politiei locale.

Art. 19. - Conducătorul structurii de protectie a mediului din cadrul politiei locale se subordonează sefului politiei locale si are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilitătile încredintate:

a) organizează, planifică, conduce si controlează activitatea personalului politiei locale cu atributii în verificarea si asigurarea respectării legii în domeniul protectiei mediului, conform atributiilor prevăzute de lege;

b) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către subordonati a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;

e) stabileste măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului si răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

f) gestionează si asigură circulatia si operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g) informează de îndată conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului si tine evidenta acestora;

h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

i) desfăsoară activităti pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense si sanctiuni corespunzătoare;

j) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezintă sefului politiei locale.

Art. 20. - Conducătorul structurii de activitate comercială se subordonează sefului politiei locale si are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilitătile încredintate:

a) organizează, planifică, conduce si controlează activitatea personalului politiei locale cu atributii în verificarea activitătii comerciale;

b) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către subordonati a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;

e) stabileste măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului si răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

f) gestionează si asigură circulatia si operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g) informează de îndată conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului si tine evidenta acestora;

h) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

i) desfăsoară activităti pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense si sanctiuni corespunzătoare;

j) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezintă sefului politiei locale.

Art. 21. - Conducătorul structurii cu atributii pe linie de evidentă a persoanelor se subordonează sefului politiei locale si are următoarele atributii specifice, în functie de responsabilitătile încredintate:

a) organizează, planifică, conduce si controlează activitatea personalului politiei locale cu atributii în domeniul evidentei persoanelor;

b) asigură cunoasterea si aplicarea întocmai de către functionarii publici din politia locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidentă a persoanelor;

c) asigură cunoasterea si respectarea întocmai de către întregul personal din politia locală a prevederilor legale ce


reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

d) participă, alături de conducerea politiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor pe linia distribuirii de cărti de alegător si a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

e) colaborează cu sefii serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărtilor de alegător si a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

f) urmăreste si răspunde de punerea în aplicare de către functionarii publici din politia locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor;

g) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;

h) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezintă sefului politiei locale.

Art. 22. - Personalul contractual care execută activităti de pază are următoarele atributii specifice:

a) verifică, în timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice si a sistemelor de pază si alarmare si ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

b) cunoaste prevederile legale privind accesul în obiective si regulile stabilite în planurile de pază;

c) supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

d) nu părăseste postul încredintat decât în situatiile si conditiile prevăzute în consemnul postului;

e) verifică obiectivul încredintat spre pază, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sesizează organele competente;

f) în cazul săvârsirii unei infractiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Politiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infractional a altor persoane si anuntă unitatea de politie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Art. 23. - În executarea atributiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii si linistii publice, politistii locali desfăsoară următoarele activităti:

a) actionează în zona de competentă stabilită prin planul de ordine si sigurantă publică al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curăteniei localitătii;

b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgentă 112, pe principiul “cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”, în functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si în limita competentei teritoriale;

c) actionează, în conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmărite în temeiul legii;

d) participă la executarea măsurilor stabilite în situatii de urgentă;

e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente si predau făptuitorul structurii Politiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

f) conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

g) verifică si solutionează sesizările si reclamatiile primite din partea cetătenilor unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

h) îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.

Art. 24. - Aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine si sigurantă publică al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se reglementează prin ordin al ministrului administratiei si internelor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru.

Art. 25. - Politistii locali cu atributii în domeniul protectiei mediului desfăsoară următoarele activităti:

a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăteniei stradale de către firmele de salubritate;

b) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spatiilor verzi, de către firmele abilitate;

c) verifică respectarea obligatiilor privind întretinerea curăteniei de către institutiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curătenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau în care functionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor si a spatiilor verzi;

d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăteniei în locurile publice;

e) veghează la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluarea sonoră;

f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăteniei albiilor râurilor si a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;

g) veghează la respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor verzi;

h) veghează la aplicarea legislatiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide si solide pe domeniul public, în ape curgătoare si în lacuri;

i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competentelor specifice autoritătilor administratiei publice locale;

j) constată contraventii si aplică sanctiuni contraventionale pentru încălcarea prevederilor lit. a)-i).

Art. 26. - Politistii locali cu atributii în domeniul activitătii comerciale desfăsoară următoarele activităti:

a) constată contraventii si aplică sanctiuni contraventionale pentru încălcarea regulilor de comert stabilite prin lege, în limita competentelor specifice autoritătilor administratiei publice locale;

b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comertului si desfăsurarea activitătilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comertul ambulant neautorizat;

c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale în piete, în târguri si în oboare;

d) colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare si de protectie a consumatorilor, în exercitarea atributiilor de serviciu;

e) controlează modul de respectare a obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor;


f) verifică dacă în incinta unitătilor de învătământ, a căminelor si a locurilor de cazare pentru elevi si studenti, precum si pe aleile de acces în aceste institutii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun si băuturi alcoolice;

h) verifică si solutionează sesizările si reclamatiile primite din partea cetătenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 27. - Politistii locali cu atributii în domeniul disciplinei în constructii si afisajului stradal desfăsoară următoarele activităti:

a) constată contraventii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de constructii si stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în conditiile legii;

b) verifică existenta autorizatiei de construire si respectarea documentatiei tehnice autorizate pentru lucrările de constructii;

c) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

d) verifică si identifică imobilele si împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

e) verifică si solutionează sesizările si reclamatiile primite din partea cetătenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 28. - Politistii locali cu atributii în domeniul evidentei persoanelor desfăsoară următoarele activităti:

a) cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritătile administratiei publice centrale si locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

b) constată contraventiile date în competentă si aplică sanctiunile, potrivit legii;

c) verifică si solutionează sesizările si reclamatiile primite din partea cetătenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 29. - Personalul contractual din cadrul politiei locale asigură paza bunurilor si obiectivelor stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 30. - Politia locală poate asigura, în conditiile legii, paza transporturilor bunurilor si a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale si pietre pretioase, apartinând comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 31. - (1) Pe timpul desfăsurării activitătilor de serviciu, pe raza comunelor, a oraselor, a municipiilor, a sectoarelor municipiului Bucuresti, personalul politiei locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv “politia locală”, urmat de denumirea unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care face parte. Literele care compun inscriptia trebuie să fie de culoare neagră, pe fond alb, si să aibă aceleasi dimensiuni.

(2) însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor institutii sau autorităti publice si sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj si capotă, pentru a fi vizibile din orice pozitie.

(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră si cu mijloace speciale de avertizare sonoră.

Art. 32. - (1) Personalul politiei locale care a făcut uz de armă este obligat să actioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor si asistentă medicală persoanelor rănite.

(2) Personalul politiei locale care a făcut uz de armă este obligat să anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie din cadrul Politiei Române, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Fiecare situatie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgentă pe cale ierarhică. De îndată ce este posibil, raportul se întocmeste în scris.

(4) Dacă în urma uzului de armă se produce moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

Art. 33. - Atributiile personalului, altul decât cel prevăzut în prezentul capitol, încadrat în politia locală se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de către consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL V

înfiintarea si functionarea dispeceratelor în cadrul politiei locale

 

Art. 34. - Politia locală poate înfiinta dispecerate proprii pentru:

a) coordonarea activitătii personalului propriu si interventia la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administratiei si Internelor a persoanelor si autovehiculelor oprite pentru verificări, în conditiile legii si ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

b) interventia la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau în administrarea autoritătilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local.

Art. 35. - (1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea si întretinerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către politia locală se realizează de către societăti licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei, în conditiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(2) în functionare, dispeceratele de monitorizare ale politiei locale prevăzute la art. 34 lit. b) asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de interventie, astfel încât să fie respectati timpii contractuali asumati si cei maximali stabiliti de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(3) La dispeceratele de monitorizare ale politiei locale prevăzute la art. 34 lit. b) se conectează doar obiectivele asigurate cu pază de politia locală.

Art. 36. - (1) Politia locală poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către aceasta, dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) detine tehnica necesară receptionării semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu standardele europene sau nationale în vigoare;

b) detine personal angajat si avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;

c) dispune de un sediu corespunzător standardelor europene sau nationale în vigoare;

d) detine echipamente de comunicatii pentru alertarea echipajelor mobile de interventie cu posibilitatea asigurării timpilor stabiliti.

(2) Convorbirile dispecerului se înregistrează si se arhivează pe o perioadă de 30 de zile.

Art. 37. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului prevăzut la art. 34 lit. b) face parte integrantă din regulamentul de organizare si functionare a politiei locale.

(2) Interventia la obiectivele asigurate cu pază de către politia locală se realizează prin personalul contractual care îndeplineste atributiile prevăzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010, precum si prin politisti locali.


 

CAPITOLUL VI

Mijloacele din dotare

 

Art. 38. - (1) Politistii locali si personalul contractual din politia locală cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protectie specifică locului si conditiilor de desfăsurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile politiei locale, cu personalitate juridică, după caz.

(2) Articolele din care se compune uniforma si durata maximă de uzură sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a însemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Uniforma si însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, iar în situatia în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe timpul deplasării până la serviciu si de la serviciu la domiciliu sau la resedintă, după caz.

Art. 39. - Procurarea de arme si munitii pentru dotarea personalului propriu al politiei locale se face în conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 40. - Evidentele si modul de păstrare si asigurare a securitătii armelor si a munitiilor detinute de politia locală se realizează în conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului regulament-cadru.

Art. 41. - (1) Politistii locali cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice care au obtinut certificatul de absolvire a programului de formare initială prevăzut la art. 11 alin. (9) pot fi dotati cu arme letale de apărare si pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăsurării activitătilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul contractual care desfăsoară activităti de pază si care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de apărare si pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăsurării activitătilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 42. - (1) în exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali si personalul contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare, precum si cantitatea de cel mult 12 cartuse.

(2) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 43. - În vederea asigurării manipulării armamentului din dotare în conditii de securitate, structurile de politie locală sunt obligate:

a) să desfăsoare activităti de verificare a personalului dotat cu arme si munitii, precum si a stării tehnice a armelor si a munitiilor, în conditiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) să prezinte, la solicitarea inspectoratului de politie judetean, respectiv a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza căruia/căreia aceasta functionează fiecare armă letală de apărare si pază detinută, împreună cu câte 5 cartuse corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 44. - Conducerea politiei locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidente riguroase a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului si a structurilor proprii, păstrarea în conditii de deplină sigurantă, portul, manipularea si folosirea lor în strictă conformitate cu dispozitiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării si producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor si instructiunilor de specialitate în vigoare.

Art. 45. - (1) Locurile de păstrare a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului si a structurilor proprii, precum si gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic si ori de câte ori este necesar, prin dispozitia primarului.

(2) Dotarea individuală a personalului si asigurarea cu armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare si cu dispozitiile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 46. - (1) Odată cu primirea armamentului, a munitiei si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă, personalul se instruieste de către sefii nemijlociti asupra modului de predare-primire, purtare si păstrare, functionare, asupra regulilor de mânuire, a conditiilor legale în care se poate face uz de armă si a măsurilor de prevenire si limitare a accidentelor.

(2) înaintea si după executarea misiunilor, a sedintelor de pregătire si tragere, de instructie si a altor activităti la care se folosesc armamentul si munitiile se verifică existenta si starea tehnică a acestora, precum si modul cum sunt cunoscute si respectate regulile de păstrare, purtare si manipulare a lor.

Art. 47. - Personalul care are în dotare armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogenă, precum si cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările si dispozitiile tehnice specifice, precum si pe cele stabilite în documentatia tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilentă în scopul înlăturării oricărei posibilităti de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

Art. 48. - (1) Armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special destinate, care prezintă o deplină sigurantă si au amenajate dulapuri rastel, fisete sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate si sigilate.

(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încăperi se păstrează permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofiterul de serviciu.

Art. 49. - (1) încăperile destinate păstrării armamentului, munitiilor si mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii si grilaje, montate la toate ferestrele si usile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situatia în care usile de acces sunt confectionate din metal de cel putin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

(2) Usile si grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.

(3) Grosimea barelor gratiilor si a grilajelor trebuie să fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile si grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.

(4) Zilnic, la începutul si la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică starea sigiliilor si a sistemului de alarmă.


(5) Sefii politiilor locale unde nu sunt asigurate conditii de păstrare regulamentare pentru armament si munitii sunt obligati să facă demersurile legale, conform competentelor, pentru asigurarea acestora.

Art. 50. - (1) Usile de acces în depozitele, magaziile si încăperile unde se păstrează armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogenă, precum si ferestrele acestora trebuie prevăzute cu sisteme de alarmă contra efractiei.

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiterului de serviciu.

Art. 51. - (1) Pe timpul cât nu se află asupra politistilor locali si asupra personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, armamentul si munitia din dotarea individuală, precum si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special amenajate sau la ofiterul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastele, fisete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de sefii politiilor locale, ce cuprind seria armamentului si detinătorul.

(2) Munitia se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemnează cantitativ armamentul si munitia existente la ofiterul de serviciu.

(3) Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, munitia si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogenă se păstrează în aceeasi cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea peretilor de cel putin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu actiune iritant-lacrimogenă se păstrează în ambalajele originale.

Art. 52. - Pistoalele si munitia aferentă din dotarea structurilor politiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se păstrează în spatii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent si sunt asigurate conditii pentru păstrarea în deplină sigurantă.

Art. 53. - Distribuirea armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului politiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum si retragerea acestora se fac, indiferent de situatie, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat si/sau documente justificative.

Art. 54. - Predarea armamentului si a munitiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.

Art. 55. - (1) Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului si a munitiilor din dotarea individuală a personalului se iau în evidentă în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.

(2) Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a munitiilor din dotare, si cuprind următoarele mentiuni: denumirea politiei locale, gradul, numele si prenumele politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, tipul si seria armei, respectiv numărul de cartuse, semnătura sefului politiei locale cu stampila unitătii, precum si semnătura de primire a posesorului.

(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări si alte asemenea activităti, se verifică existenta si starea tichetelor si se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunzătoare.

Art. 56. - (1) Portul armamentului, al munitiilor si al mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea sefilor politiei locale din care face parte.

(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogenă se predau ofiterilor de serviciu de la care au fost primite.

Art. 57. - (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.

(2) încărcătoarele cu cartuse se păstrează unul introdus în pistol, iar celălalt în locasul prevăzut din tocul de purtare.

Art. 58. - (1) Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară si disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.

(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogenă se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar sefii compartimentelor functionale, împreună cu persoanele desemnate, dispun măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor si sanctionarea celor vinovati, potrivit competentelor.

Art. 59. - Seful politiei locale dispune retragerea armamentului si a munitiilor din dotarea personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranta proprie sau a altor persoane ori în alte situatii care impun această măsură.

Art. 60. - Politia locală care detine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si a informatiilor secret de stat trebuie să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmă împotriva efractiei în locurile de păstrare, depozitare si manipulare a acestora.

Art. 61. - Normele de dotare cu armament si mijloace specifice de protectie a politistilor locali si a personalului cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile si recompensele care se pot acorda politistilor locali

 

Art. 62. - (1) Recompensarea politistilor locali se realizează în scopul recunoasterii publice în cadrul comunitătii profesionale si în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidentiază în îndeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul actiunilor organizate în zona de competentă a politiei locale.

(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

(3) Recompensarea politistilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea si principialitatea acordării recompenselor.

Art. 63. - La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

a) comportamentul politistului local;

b) prestatia profesională generală a politistului local si modul de îndeplinire a atributiilor/misiunilor;

c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalti politisti locali;

d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activitătii politistului local.

Art. 64. - Recompensele care se pot acorda politistilor locali sunt următoarele:

a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior - precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sanctiunea îsi produce efectele si determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de seful care a aplicat sanctiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul sef care îndeplineste atributiile aceleiasi functii. În situatia în care politistul local a fost mutat, ridicarea sanctiunii se acordă ca recompensă de către seful care îndeplineste functia similară celui care a aplicat sanctiunea disciplinară;

b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atributiilor si a misiunilor si se aduc la cunostintă individual sau în fata personalului;


c) titlurile de onoare - se conferă politistilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, si diplomele de merit - se acordă pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competitii sportive, manifestări cultural-artistice si sociale cu prilejul unor aniversări si la finalizarea unor actiuni/misiuni;

e) recompensele materiale - se acordă politistilor locali care s-au evidentiat prin obtinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art. 65. - Modalitatea de acordare a asistentei juridice, precum si cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotărâre a autoritătii deliberative, la propunerea primarului.

Art. 66. - (1) Politistii locali au dreptul la despăgubiri de viată, de sănătate si de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atributiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru politistii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situatia producerii riscurilor specifice activitătii de politie locală.

Art. 67. - (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru următoarele categorii de riscuri:

a) rănirea politistului local;

b) invaliditate de gradul I;

c) invaliditate de gradul II;

d) invaliditate de gradul III;

e) deces;

f) prejudicii aduse bunurilor.

(2) în sensul alin. (1), termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) politist local rănit - politistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică si/sau functională a organismului;

b) politist local invalid - politistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală si evaluare a capacitătii de muncă;

c) politist local decedat - politistul local care si-a pierdut viata în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu;

d) bun - constructii cu destinatia de locuit pentru politist si familia sa, precum si anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinta politistului.

Art. 68. - (1) Despăgubirile acordate în situatia producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul în tară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în tară;

b) tratamentul de recuperare în unităti medicale din tară sau din străinătate;

c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tară sau din străinătate;

d) transportul dus- Întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru politistul local, cât si pentru însotitor, când situatia o impune.

(2) în situatia producerii si a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b)-d), politistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si despăgubiri în sumă de până la:

a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plătii - pentru invaliditate de gradul I;

b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plătii - pentru invaliditate de gradul al ll-lea;

c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plătii - pentru invaliditate de gradul al lll-lea.

(3) Despăgubirea acordată în situatia producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. e) constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plătii, si se plăteste familiei politistului local decedat.

(4) Despăgubirea acordată în situatia producerii riscului prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate depăsi suma necesară pentru aducerea bunului în starea initială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 69. - (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinatie specială.

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 68 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

(3) Despăgubirile prevăzute la art. 68 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 67 alin. (1) lit. f) este acoperit partial sau în totalitate ca urmare a existentei unei asigurări în sistemul privat.

Art. 70. - Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament-cadru, autoritătile administratiei publice locale vor initia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

 

CAPITOLUL VIII

Patrimoniul, solutionarea drepturilor si obligatiilor născute din contracte

 

Art. 71. - În vederea preluării de către politia locală din unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizează ca institutie publică de interes local cu personalitate juridică a patrimoniului structurilor de politie comunitară, se constituie, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispozitia primarului/primarului general.

Art. 72. - (1) Comisiile constituite conform art. 71 analizează drepturile si obligatiile rezultate din contractele încheiate de politia comunitară si prezintă primarului o informare cu privire la acestea, precum si eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 155/2010.

(2) Drepturile si obligatiile prevăzute la alin. (1) se preiau de către politia locală, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în limita efectivului existent.

(3) în situatia în care efectivele politiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pază de personalul politiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.

Art. 73. - Asigurarea tehnico-materială a politiei locale la nivelul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizează conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 74. - În vederea preluării personalului politiei comunitare, precum si a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina în constructii, protectia mediului si comert, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici echivalarea functiilor specifice de politist local cu functii publice generale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 75. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.


 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul-cadru

 

Articolele din care se compune uniforma politistilor locali si a personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local si durata maximă de uzură

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Durata maximă de uzură

- an -

1

Costum de vară

2

2

Costum de iarnă

3

3

Sapcă pentru costum de vară

2

4

Sapcă pentru costum de iarnă

3

5

Basc

2

6

Sepcută cu cozoroc

2

7

Pălărie (femei)

2

8

Căciulă

3

9

Cravată

1

10

Fular

3

11

Cămasă

1/2

12

Cămasă-bluză

1

13

Scurtă de vânt

2

14

Pulover

2

15

Costum de interventii de vară

2

16

Costum de interventii de iarnă

2

17

Pelerină de ploaie

3

18

Geacă/Scurtă îmblănită

3

19

Mănusi din piele

3

20

Pantofi de vară de culoare neagră

1

21

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

22

Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră

2

23

Centura din piele

6

24

Curea din piele

6

25

Portcarnet

6

26

Portbaston din piele

6

27

Emblema pentru sapcă, basc, căciulă, pălărie si sepcută

1

28

Ecuson

1

29

Insignă pentru piept

1

30

Epoleti

 

31

Portcătuse din piele

6

32

Fes

1

33

Vestă

1

34

Tricou

1/2

 

NOTE:

1. Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămasă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.


 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul-cadru

 

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a însemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor

si a obiectivelor de interes local

 

A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul politiei locale este confectionată în varianta vară-iarnă si se compune din:

1, 2. Haina/Sacoul se confectionează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

Croiala este dreaptă, putin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confectionează din două bucăti, având cusătura pe mijloc, fără slit. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleti. Haina/Sacoul se poartă cu cămasă de culoare bleu si cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confectionează din aceleasi materiale ca si haina, fiind de culoare neagră, cu vipuscă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără mansetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încăltămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale si un buzunar la spate, închis cu clapă si nasture.

Pantalonul se confectioneazăcu betelie obisnuită si este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm si late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lătime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confectionează, din acelasi material ca si haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

3,4. Sapca se confectionează din acelasi material cu costumulde vară sau de iarnă, după caz.

Calota sepcii este de formă ovală, cu distanta de 20 mm între diametrul lătimii si diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din otel, pentru a-si mentine forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea sepcii si se confectionează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri tesută cu frunze de stejar. Sapca este căptusită cu tesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, si se fixează la sapcă, înclinat.

Sapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un snur dublu de culoare neagră. Capetele snurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Sapca are aplicată, în fată - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la sapca sefului politiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunzede stejar, pentru sefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru sefii de birouri si compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru functionarii publici de executie acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confectionează din metal de culoare gri-argintiu.

5. Bascul se confectionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

6. Sepcuta cu cozoroc se confectionează din tesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confectionează în clini si are inscriptionat pe mijlocul ei “politialocală”.

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere, în fată, sub inscriptia “politialocală”, este aplicată emblema pentru coifură.

7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confectionează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

8. Căciula este de culoare neagră, confectionată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din fată este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi si o bentită pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din fată se aplică emblema.

Căciula este căptusită cu tesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru seful politiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

9. Cravata se confectionează din tesătură tip mătase si este de culoare neagră.

10. Fularul se confectionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

11. Cămasa se confectionează din tesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

12. Cămasa-bluză se confectionează din tesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât si încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf si clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămasa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleti.

Cămasa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată si sub haină, cu cravată.

13. Scurta de vânt se confectionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată si închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior si la 4 nasturi pe exterior.

În partea de jos si la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleti.

Spatele este confectionat din 3 părti, una în partea de sus si două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depăsească talia cu 100-120 mm.

14. Puloverul se confectionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelasi material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul

“POLITIA LOCALĂ”.

15,16. Costumul de interventie vară/iarnă este compus din bluzon si pantalon si se confectionează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confectionat la partea superioară a spatelui si pieptilor cu platcă matlasată si se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părtile superioare ale pieptilor.

Gulerul este tip tunică.


Mâneca este prevăzută cu mansetă si bazoane de protectie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleti din material fond, fixati la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă - umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor si la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de interventie pentru iarnă este dublat cu material netesut, termoizolant.

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan si este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată si închisă.

Se încheie în fată la un rând cu 4 nasturi ascunsi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare asezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime si de 40 mm lătime) sub guler si se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confectionată din acelasi material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagră si se confectionează din material textil impermeabil.

În partea stângă sus are o bentită cusută în exterior (lungă de 100 mm si lată de 30 mm) si prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

18. Scurta îmblănită se confectionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, usor matlasată, cu mesada detasabilă, de culoare asortată cu fata scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior si cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu snur ascuns.

În talie si în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu snur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentită (100 mm lungime si 30 mm lătime) cusută în partea dinspre umăr si prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleti.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabileste în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

19. Mănusile sunt din piele de culoare neagră.

20. 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuti cu bombeuri, fără ornamentatie, si se încheie cu sireturi. Pentru sezonul de vară se pot confectiona pantofi perforati, iar pentru femei acestia pot avea decupaj.

22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuti cu bombeuri, au talpă si tocuri din cauciuc si se încheie cu sireturi sau cu fermoar.

23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lătimea de 50 mm si se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lătimea de 50 de mm si se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

24. Cureaua este din piele de culoare neagră.

25. Portcarnetul se confectionează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, si se compune din două fete prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac si se încheie în fată printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

26. Portbaston din piele

27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul politiei locale cu drept de a purta uniformă. Se confectionează din metal de culoare argintie sau material textil

pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru seful politiei locale, adjunctul si sefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, si are imprimată în relief, în partea superioară, inscriptia de culoare albă “românia”, iar în partea inferioară “politia locală”.

28. Ecusonul pentru mânecă se confectionează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscriptia “politialocală”, sub care este trecut numele localitătii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie “românia”. Se poartă pe bratul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă si se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

29. Insigna pentru piept se confectionează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscriptia “politia locală”, sub care este trecut numele localitătii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol si inscriptia “românia”.

30. Epoletii sunt confectionati din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

31. Portcătuse din piele

32. Fesul se confectionează din fire acrilice de culoare neagră.

33. Vesta multifunctională se confectionează din material textil de culoare neagră.

34. Tricoul se confectionează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă si este prevăzut pe umeri cu epoleti din material fond.

B. Legitimatia de serviciu

Legitimatia de serviciu se confectionează din imitatie de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mentiuni:

a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea tării - JUDETUL;

c) rândul al treilea - COMUNA/ORASUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL;

d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLITIA LOCALĂ;

e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMATIE;

f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte detinătorul (POLITIST LOCAL/FUNCTIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

g) rândul al saselea aliniat stânga - numărul legitimatiei; h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele si

prenumele detinătorului, numărul matricol, data emiterii legitimatiei, semnătura sefului politiei locale din care face parte detinătorul si stampila structurii;

i) în coltul din dreapta jos va fi aplicată fotografia detinătorului;

j) în partea inferioară a legitimatiei se alocă 6 spatii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de către seful politiei locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm si este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o tinută decentă, pentru persoanele încadrate în politia locală care nu poartă uniformă).

C. Însemnele distinctive de ierarhizare

În raport cu functiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme si mărimi:

a) seful politiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lătimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, asezate pe epolet;

b) adjunctul sefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lătimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, asezate pe epolet;


c) seful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lătimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, asezată pe epolet;

d) seful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lătimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, având între ele o distantă de 3 mm;

e) functionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lătimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, având între ele o distantă de 3 mm;

f) functionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lătimea de 5 mm, asezată pe epolet;

g) functionarul public asistent - epolet fără tresă.

 

ANEXA Nr. 3

la regulamentul-cadru

 

Norme de dotare cu armament si mijloace specifice de protectie a politistilor locali si a personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local

 

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U/M

Criterii de dotare si mod de repartizare

1.

Pistol

Cpl.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfăsoară activităti de pază

2.

Pistol cu munitie neletală

Cpl.

Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de politisti locali cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfăsoară activităti de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

3.

Cartus pentru pistol

Buc.

Câte 24 pentru fiecare pistol

4.

Cartus pentru pistolul cu gaze

Buc.

Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5.

Baston pentru autoapărare

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfăsoară activităti de pază

6.

Baston cu soc electric

Buc.

Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de politisti locali cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice si fiecare personal contractual care desfăsoară activităti de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

7.

Portbaston

Buc.

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc

8.

Cătusă pentru mâini

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice

9.

Portcătuse

Buc.

Câte unul pentru fiecare cătusă

10.

Pulverizator de mână cu substantă iritant-lacrimogenă

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice, politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice si fiecare personal contractual care desfăsoară activităti de pază

11.

Vestă (ham) cu elemente reflectorizante

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice

12.

Costum (bluză + pantaloni) de protectie împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

Cpl.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice

13.

Costum de protectie pentru iarnă (scurtă matlasată si pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice, precum si în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

14.

Costum de protectie pentru vară (bluză + pantaloni)

Cpl.

15.

Mănusi albe

Per.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice

16.

Scurtă reflectorizantă

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice

17.

Vestă pentru protectie împotriva frigului

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice care execută misiuni în teren

18.

Fluier

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice, al circulatiei pe drumurile publice, precum si în domeniul pazei bunurilor care execută misiuni în teren

19.

Radiotelefon portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare politist local cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice, al circulatiei pe drumurile publice/personal contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local care execută misiuni

20.

Portcarnet

Buc.

Câte unul pentru fiecare politist local/personal contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local care execută misiuni în teren

21.

Uniformă de serviciu

Cpl.

Câte unul pentru fiecare politist local/personal contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 256 din 16 noiembrie 2010

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.498 din 20 decembrie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 2.171 din 30 noiembrie 2010

 

ORDIN

privind actualizarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 81.456 din 12 noiembrie 2010 al Directiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în temeiul:

- prevederilor art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si ministrul mediului si pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 26 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Numărul curent 50, iprodion, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea comună, numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

“50.

Iprodion

Nr. CAS: 36734-19-7

Nr. CI PAC: 278

3-(3,5-diclorofenil)-N-izopropil-2,4-dioxo-imidazolidin-1-carboximidă

960 g/kg

1.01.2004

31.12.2013

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid si nematocid. Pentru implementarea principiilor uniforme, vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru iprodion si, în special, apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 3 decembrie 2002. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie:

- să acorde o atentie deosebită potentialului de contaminare a apelor subterane, atunci când substanta activă se aplică în doze mari de utilizare (în special utilizare la gazon) pe soluri acide (cu pH mai mic de 6) în conditii climatice vulnerabile;

- să analizeze cu atentie riscul pentru nevertebratele acvatice, dacă substanta activă se aplică chiar în vecinătatea apelor de suprafată. Dacă este cazul, trebuie să se aplice măsuri de reducere a riscului.”


2. La numărul curent 149, carbendazim (stereochimie nedefinită), nr. CAS 10605-21-7, nr. CIPAC 263, în coloana a sasea (data expirării includerii), data “31.12.2010” se înlocuieste cu data “13.06.2011”.

3. Numărul curent 310, malation, se modifică si va avea numărul 3101.

4. Numărul curent 311, triflumizol, se modifică si va avea numărul 3111.

5. În lista cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României, după numărul curent 3101 si 3111 se introduc două numere curente noi, respectiv numerele curente 3102 si 3112, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile următoarelor directive care modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului referitoare la plasarea pe piată a produselor de protectie a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), seria L, nr. 230 din 19 august 1991:

- Directiva Comisiei 2010/29/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substantei active flonicamid (IKI-220), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 106 din 28 aprilie 2010;

- Directiva Comisiei 2010/38/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substantei active fluorură de sulfuril, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 154 din 19 iunie 2010;

- Directiva Comisiei 2010/58/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveste extinderea utilizării substantei active iprodion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 221 din 24 august 2010;

- Directiva Comisiei 2010/70/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privinta datei de expirare pentru înscrierea în anexa I a substantei active carbendazim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 29 octombrie 2010.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul mediului si pădurilor,

Laszlo Borbely

 

ANEXA

 

Substante active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

Nr. crt.

Denumirea comună, numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate*)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Prevederi specifice

1

2

3

4

5

6

7

3102.

Flonicamid (IKI-220)

Nr. CAS 158062-67-0

Nr. CIPAC 763

N-cianometil-4- (trifluormetil)-

nicotin-amidă

> 960 g/kg Toluenul ca impuritate nu trebuie să depăsească 3 g/kg din materialul tehnic.

1.09.2010

31.08.2020

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme, vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la flonicamid, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 22 ianuarie 2010.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- riscului pentru operatori si pentru lucrătorii care intră din nou în spatiul tratat;

- riscului pentru albine.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările si completările ulterioare, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor informează Comisia Europeană cu privire la specificatia materialului tehnic, asa cum a fost produs în scop comercial.

3112.

Fluorură de sulfuril

Nr. CAS 002699-79-8

Nr. CIPAC 757

Fluorură de sulfuril

> 994 g/kg

1.11.2010

31.10.2020

Partea A

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid/nematocid (fumigant) aplicat de utilizatori profesionisti, în structuri etansabile:

a) care sunt goale; sau

b) pentru care prin conditiile de utilizare se asigură că expunerea consumatorului este acceptabilă.

Partea B

Pentru aplicarea principiilor uniforme, vor fi luate în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la fluorura de sulfuril, în special apendicele I si II la acesta, asa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 11 mai 2010. În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să acorde o atentie deosebită:

- riscului dat de fluorura anorganică prin produsele contaminate, cum ar fi făina si târâtele care au rămas în utilajul de măcinare în timpul fumigării sau boabele depozitate în silozurile din moară. Sunt necesare măsuri pentru a se asigura că astfel de produse nu intră în lantul alimentar sau furajer;

- riscului pentru operatori si pentru lucrători, cum ar fi în cazul reintrării într-o structură fumigată după aerisire. Sunt necesare măsuri pentru a se asigura că operatorii si lucrătorii poartă aparate de respirat sau alt echipament adecvat de protectie personală;

- riscului pentru persoanele aflate întâmplător la fata locului, prin stabilirea unei zone de excludere adecvate în jurul structurii fumigate.

Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să se asigure că notificatorul transmite Comisiei Europene informatii suplimentare si, în special, date de confirmare cu privire la:

- conditiile de măcinare necesare pentru a se asigura că reziduurile de ion-fluorură din făină, tărâte si boabe nu depăsesc concentratiile naturale de bază;

- concentratiile troposferice de fluorura de sulfuril. Concentratiile măsurate ar trebui să fie actualizate cu regularitate. Limita de detectie pentru analiză este cel putin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorura de sulfuril/m3 de aer troposferic);

- estimările duratei de viată a fluorurii de sulfuril în atmosferă pe baza celui mai pesimist scenariu, în raport cu potentialul de încălzire globală (GWP). Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informatii până la 31 august 2012.


*) Mai multe detalii privind identitatea si specificatia substantelor active sunt oferite în raportul de evaluare.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situatiilor de urgentă a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publică locală, în perioada 2009-2012

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 “Baza de calcul a necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca si Craiova” la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situatiilor de urgentă a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publică locală, în perioada 2009-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 280.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 673/2008)

 

BAZA DE CALCUL

a necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca si Craiova

 

Centrul de pregătire

 

 

Categorii de personal

Detalii

 

Prefecti

Subprefecti

Presedinti ai consiliilor judetene

Vicepresedinti ai consiliilor judetene

Secretari generali ai judetelor

Primari ai municipiilor, oraselor si sectoarelor

Viceprimari ai municipiilor, oraselor si sectoarelor

Secretari ai municipiilor, oraselor si sectoarelor

Primari ai comunelor

Viceprimari ai comunelor

Secretari ai comunelor

Total

BACĂU

Necesar de pregătit

13

26

13

26

13

95

108

95

946

946

946

3.227

Planificat

2009

13

26

13

26

13

95

108

95

400

200

 

989

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

446

500

 

946

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

100

246

300

646

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

646

646

Total

13

26

13

26

13

95

108

95

946

946

946

3.227

CLUJ-NAPOCA

Necesar de pregătit

15

30

15

30

15

133

148

133

964

964

964

3.411

Planificat

2009

15

30

15

30

15

133

148

133

400

100

 

1.019

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

464

500

 

964

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

100

364

210

674

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

754

754

Total

15

30

15

30

15

133

148

133

964

964

964

3.411

CRAIOVA

Necesar de pregătit

14

29

13

26

13

93

107

93

940

940

940

3.208

Planificat

2009

14

29

13

26

13

93

107

93

400

200

 

988

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

440

500

 

940

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

100

240

330

670

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

610

Total

14

29

13

26

13

93

107

93

940

940

940

3.208

TOTAL GENERAL

Necesar de pregătit

42

85

41

82

41

321

363

321

2.850

2.850

2.850

9.846

Planificat

2009

42

85

41

82

41

321

363

321

1.200

500

 

2.996

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

1.350

1.500

 

2.850

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

300

850

840

1.990

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.010

2.010

Total

42

85

41

82

41

321

363

321

2.850

2.850

2.850

9.846


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 si 44 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 51, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidentiază distinct în contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale acordate»), pe seama conturilor de terti. Acelasi tratament contabil se aplică si în cazul reducerilor comerciale legate de prestările de servicii. În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se înregistrează la data bilantului în contul 408 «Furnizori -facturi nesosite», respectiv contul 418 «Clienti - facturi de întocmit» si se reflectă în situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilantului.”

2. La punctul 83, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Dacă în situatiile financiare anuale individuale se înregistrează fond comercial negativ, tratamentul acestuia este cel prevăzut la pct. 52 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene.”

3. La punctul 153, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) în întelesul alin. (1), transferul poate fi efectuat dacă si numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidentiată de începerea modernizării, în vederea vânzării. Ca urmare, dacă o entitate decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fi modernizată, ea continuă să o trateze ca imobilizare corporală până la scoaterea sa din evidentă, si nu ca element de stoc. Modernizarea are semnificatia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o componentă a activului.”

4. La punctul 161, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Potrivit metodei «ultimul intrat, primul iesit» (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evaluează la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile iesite din gestiune se evaluează la costul de achizitie sau costul de productie al lotului anterior, în ordine cronologică.”

5. După punctul 186 se introduc două noi puncte, punctele 1861 si 1862, cu următorul cuprins:

“1861. - Evaluarea prevăzută la punctul 186 se aplică si în cazul:

a) creantelor, respectiv al datoriilor, reflectate în conturile 481 «Decontări între unitate si subunităti» si 482 «Decontări între subunităti» de subunitătile din România, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, provenind din relatiile cu persoana juridică căreia îi apartin aceste subunităti, respectiv cu alte subunităti ale aceleiasi persoane juridice;

b) avansurilor acordate pentru imobilizări corporale si necorporale (conturile 232 «Avansuri acordate pentru imobilizări corporale» si 234 «Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale»);

c) avansurilor acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrări de bunuri si prestări de servicii (contul 409 «Furnizori - debitori», respectiv contul 419 «Clienti - creditori»);

d) depozitelor bancare constituite în valută (conturile 267 «Creante imobilizate» si 508 «Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate»).

1862. - În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creantele si datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute, sunt asimilate creantelor si datoriilor în lei.”

6. La punctul 188, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în cazul mărfurilor returnate de clienti în acelasi exercitiu financiar în care a avut loc operatiunea de vânzare, se corectează conturile 411 «Clienti», 707 «Venituri din vânzarea mărfurilor», 607 «Cheltuieli privind mărfurile» si 371 «Mărfuri», în cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exercitiul financiar precedent, corectia se înregistrează la data bilantului în contul 418 «Clienti -facturi de întocmit», respectiv contul 408 «Furnizori - facturi nesosite» si se reflectă în situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilantului. Tratamentul TVA în aceste situatii este cel prevăzut de legislatia în domeniu.”

7. La punctul 188, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (3) se aplică si în cazul returului de produse finite vândute, corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 701 «Venituri din vânzarea produselor finite», 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» si 345 «Produse finite».”

8. După punctul 244 se introduc două noi puncte, punctele 2441 si 2442, cu următorul cuprins:

“2441. - În cazul fuziunii prin absorbtie, valoarea actiunilor detinute de societatea absorbită în capitalul societătii absorbante se evidentiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de bilant ale societătii absorbite, în contul 1095 «Actiuni proprii reprezentând titluri detinute de societatea absorbită la societatea absorbantă».


2442. - Soldul debitor al contului 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat si alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor.”

9. Punctele 275 si 276 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Relatiile cu părtile legate

275. - Notele explicative la situatiile financiare anuale trebuie să prezinte tranzactiile încheiate de entitate cu părti legate, inclusiv suma acestor tranzactii, natura relatiei cu partea legată si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o întelegere a pozitiei financiare a entitătii, dacă asemenea tranzactii sunt semnificative si nu au fost încheiate în conditii normale de piată. Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate după natura lor, cu exceptia cazului când informatia separată este necesară pentru o întelegere a efectelor tranzactiilor cu partea legată asupra pozitiei financiare a entitătii.

276. - Partea legată are semnificatia prevăzută de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene.”

10. Punctul 322 se modifică si va avea următorul cuprins:

“322. - Situatiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a actionarilor sau asociatilor, potrivit legislatiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exercitiul financiar în cauză si a raportului de audit semnat de persoana responsabilă sau a raportului cenzorilor, după caz.”

11. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc două noi conturi, respectiv contul 1095 “Actiuni proprii reprezentând titluri detinute de societatea absorbită la societatea absorbantă” (A) si contul 2677 “Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti” (A).

12. În capitolul IV “Planul de conturi general” se abrogă notele de subsol 11 si 20, iar în capitolul VI “Structura situatiilor financiare anuale” se abrogă nota de subsol 28.

13. Punctul 330 se modifică si va avea următorul cuprins:

“330. - Structura bilantului care se întocmeste de entitătile prevăzute la pct. 3 alin. (1) este următoarea:

 

Judetul .............................................. |_|_|

Entitatea ...................................................

Adresa: localitatea ...................................,

sectorul ....., str. .................. nr. ..............,

bl. ........, sc. .........., ap ............................

Telefon ..............., fax ..............................

Număr în registrul comertului ....................

Forma de proprietate ............................................. |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) .................................................

Cod clasă CAEN .............................................. |_|_|_|_|

 

Cod unic de înregistrare ..................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

BILANT

la data de.................

 

 

 

 

- lei –

 

 

Nr. rd.

Sold la :

Denumirea elementului

 

Începutul exercitiului financiar

Sfârsitul exercitiului financiar

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 -2801)

01

 

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

02

 

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

 

 

 

4. Fond comercial (ct. 2071 -2807-2907)

04

 

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)

05

 

 

 

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

 

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

 

1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 -2812 - 2911 - 2912)

07

 

 

 

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223-2813-2913)

08

 

 

 

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

09

 

 

 

4. Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)

10

 

 

 

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

 

 

 

III. MOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 261-2961)

12

 

 

 

2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)

13

 

 

 

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

 

 

 

4. Împrumuturi acordate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

 

 

 

5. Investitii detinute ca imobilizări (ct. 265-2963)

16

 

 

 

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

 

 

 

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

 

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11 +18)

19

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

 

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

 

 

 

2. Productia în curs de executie (ct. 331 +332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

 

 

 

3. Produse finite si mărfuri (ct. 345 + 346 +/-348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

 

 

 

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

 

 

 

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

 

 

 

II. CREANTE

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

 

 

 

 

1. Creante comerciale27  (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

25

 

 

 

2. Sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 451**-495*)

26

 

 

 

3. Sume de încasat de la entitătile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

 

 

 

4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

 

 

 

5. Capital subscris si nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

 

 

 

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

 

 

 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

 

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501-591)

31

 

 

 

2. Alte investitii pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

 

 

 

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

 

 


27 Sumele înscrise la acest rând si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 


A

B

1

2

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)

37

 

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

 

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

 

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

 

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

41

 

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42

 

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

43

 

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

 

 

 

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681-169)

48

 

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

 

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

 

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

 

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)

52

 

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)

53

 

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

 

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

 

 

 

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

 

 


A

B

1

2

H.

PROVIZIOANE

 

 

 

 

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)

57

 

 

 

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

 

 

 

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

 

 

 

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

 

 

I.

VENITURI ÎN AVANS

 

 

 

 

1. Subventii pentru investitii (ct. 475)

61

 

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:

62

 

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

63

 

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

64

 

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

65

 

 

 

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

 

 

J.

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

I. CAPITAL

 

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

 

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

 

 

 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

 

 

 

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

 

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

 

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

 

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

 

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

 

 

 

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

 

 

 

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

 

 

 

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

 

 

 

Actiuni proprii (ct. 109)

78

 

 

 

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

 

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

 

 

 

V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

81

 

 

SOLD D

82

 

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

SOLD C

83

 

 

SOLD D

84

 

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

 

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86

 

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

 

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

88

 

 


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

Administrator,

Numele si prenumele..............

Semnătura............

Stampila unitătii

Întocmit,

Numele si prenumele.................

Calitatea...................

Semnătura...........

Nr. de înregistrare în organismul profesional”

 

14. Punctul 331 se modifică si va avea următorul cuprins:

“331. - Structura bilantului prescurtat care se întocmeste de entitătile prevăzute la pct. 3 alin (2) este următoarea:

 

Judetul .............................................. |_|_|

Entitatea ...................................................

Adresa: localitatea ...................................,

sectorul ....., str. .................. nr. ..............,

bl. ........, sc. .........., ap ............................

Telefon ..............., fax ..............................

Număr în registrul comertului ....................

Forma de proprietate ............................................. |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) .................................................

Cod clasă CAEN .............................................. |_|_|_|_|

 

Cod unic de înregistrare ..................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

BILANT PRESCURTAT

la data de ...

 

 

 

- lei -

 

 

Nr. rd.

Sold la:

Denumirea elementului

 

Începutul exercitiului financiar

Sfârsitul exercitiului financiar

A

B

1