MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 883/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 883         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.328. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 188/2010 pentru aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare în anul 2010

 

1.333. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

33. - Decizie privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 188/2010 pentru aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare în anul 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 188/2010 pentru aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 16 martie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.328.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 188/2010)

 

SUBVENTIA UNITARĂ

acordată pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale “Romplumb” - S.A. Baia Mare în anul2010

 

Denumirea produsului

Subventii unitare (lei/tonă)

Subventii totale (mii lei)

Deseuri si subproduse plumboase reciclate

470

19.176

TOTAL:

470

19.176

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 si 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar pentru imobilul Centrul de pregătire a magistratilor situat în comuna Giroc, judetul Timis, aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul National al Magistraturii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.333.


 

ANEXA

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data de 1 iulie 2010

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

16973795

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/dării

în folosintă

Valoarea

de inventar,

fără TVA

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz)

Adresa

Baza legală

Administrare/ Concesiune

Concesiune/

închiriat/

Dat cu titlu

gratuit

150027

8.29.09

Centrul de pregătire a magistratilor

Sc = 507 m2 Sd = 2.028 m2

S teren = 4.249 m2

S totală teren cu constructii = 4.756 m2

 

Tara: România

Judetul: Timis

Localitatea: Giroc

Artera:

Calea Martirilor 1989

Numărul: 111

Alte date:

2005/2008

PV receptie

nr. 3.073/

31.07.2008

V. totală: 4.550.000 lei

H.G. 1.516

În administrare

 

imobil

din care:

29.11.2005

V. clădire: 3.900.000 lei

 

V. teren: 650.000 lei

Protocol nr. 69

9.01.2006

la 1.07.2010

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.885/2010 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Vărzari Est, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Redolaj” - S.R.L., cu sediul în satul Vărzari, comuna Popesti, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.886/2010 privind explorarea resurselor de marnă din perimetrul Hotar Vest, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.887/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Feldioara, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Derivate Energy” - S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.888/2010 privind explorarea resurselor de bazalt din perimetrul Poiana Almasu Mic, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Belevion Impex” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.889/2010 privind explorarea resurselor de gips din perimetrul Sâncrai, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Caesopatru” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.890/2010 privind explorarea resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Rozalia, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Geo Explo Topo” - S.R.L., cu sediul în localitatea Petris, judetul Arad, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.891/2010 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Golet, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “P&B Energy Comimpex” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.892/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Bucsani-Hăbeni, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Sortmin” - S.R.L., cu sediul în localitatea Valea Voievozilor, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.895/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Bors Nord, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Constructii Bihor” - S.A., cu sediul în municipiul Oradea, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.899/2010 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul llieni Chichis, judetul Covasna, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Viarock” - S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, în calitate de concesionar

Art. 11. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 13.904/2010 privind explorarea resurselor de bazalt din perimetrul Vorta Dedii, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Belevion Geotopo” - S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 181.


 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România

În temeiul art. 516 alin. (1)si al art. 546 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9, 75 si 126 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Sedintele adunărilor generale locale având pe ordinea de zi atât darea de seamă a actualelor organe de conducere, cât si alegerea organelor de conducere de la nivel local pentru mandatul 2011-2015 vor avea loc în perioada 12 februarie 2011-12 martie 2011.

(2) Timpul alocat desfăsurării adunării generale locale pentru darea de seamă si alegeri va fi de două ore pentru darea de seamă a actualelor organe de conducere si 5 ore pentru desfăsurarea alegerilor.

(3) Data la care va avea loc adunarea generală locală si posibilitatea depunerii candidaturilor pentru organele de conducere la nivel local vor fi anuntate cu 14 zile înainte de data desfăsurării sedintei, iar depunerea candidaturilor se va încheia cu 10 zile înainte de data desfăsurării adunării generale locale.

(4) Anuntul privind data depunerii candidaturilor pentru organele de conducere la nivel local si data desfăsurării adunării generale locale se va face prin afisare la sediul colegiului judetean, prin intermediul mass-mediei si prin afisare pe site-ul oficial al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 3. - (1) Sedinta Adunării generale nationale având pe ordinea de zi atât darea de seamă a actualelor organe de conducere, cât si alegerea organelor de conducere de la nivel national pentru mandatul 2011-2015 va avea loc în data de 26martie2011.

(2) Timpul alocat desfăsurării Adunării generale nationale pentru darea de seamă si alegeri va fi de două ore pentru darea de seamă a actualelor organe de conducere si 5 ore pentru desfăsurarea alegerilor.

(3) Depunerea candidaturilor pentru alegerea în Biroul executiv national si Comisia natională de cenzori se va face în data de 14 martie 2011, 15 martie 2011 si 16 martie 2011, iar anuntarea acestora se va face pe site-ul oficial al Colegiului Medicilor Dentisti din România si prin afisare la sediul Colegiului national.

Art. 4. - Componenta Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere de la nivel local si national pentru mandatul 2011-2015 este următoarea:

Membri:

- prof. univ. Amariei Corneliu - Constanta;

- dr. Bucher Gabriel - Arad;

- dr. Camen Adrian - Dolj;

- dr. Dumitru Bianca Elena - Dâmbovita;

- prof. univ. dr. lonită Sergiu Mihail - Bucuresti;

- dr. Pârvulescu Răzvan Elian - Giurgiu;

- asist. univ. dr. Popovici Ramona Amina - Timis;

- dr. Porutiu Letitia - Cluj;

- dr. Rusu Măria - Bistrita-Năsăud;

- dr. Stanciu Dragos - Arges;

- dr. Stanciu Horia - Caras-Severin. Supleanti:

- dr. Alexandru Elena Irina - Suceava;

- dr. Andrei Alina - Teleorman;

- dr. Diaconu Jean - Bucuresti;

- dr. Gheorghiu Carmen - Suceava;

- dr. Mitroi Mariana - Giurgiu.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 10/2008 privind aprobarea calendarului si Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2008.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Dragos Stanciu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2010.

Nr. 33.

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL ELECTORAL

al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Membrii consiliilor colegiilor judetene, respectiv cei ai consiliului Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti, membrii comisiilor locale de cenzori, precum si reprezentantii în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de către membrii fiecărui colegiu întruniti în adunări generale locale de alegeri.

(2) Membrii Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România si membrii comisiei de cenzori de la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din România se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de către reprezentantii în Adunarea generală natională întruniti în Adunarea generală natională de alegeri.


Art. 2. - În vederea organizării si desfăsurării alegerilor se vor organiza comisii electorale la nivel judetean, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti, precum si o comisie electorală centrală organizată la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 3. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România au dreptul să aleagă si să fie alesi în organele de conducere de la nivelul colegiilor judetene si/sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România care au primit sanctiuni disciplinare nu pot candida pentru următorul mandat ulterior aplicării sanctiunii.

(3) De asemenea, nu pot candida membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România al căror mandat a încetat în conditiile prevăzute de art. 127 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007, sau care au fost revocati din functie conform art. 128 si 129 din acelasi regulament, precum si membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România care se află în situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 482 alin. (1), art. 516 si 519 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007.

(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) sunt aplicabile atât pentru alegerile la nivel local, cât si pentru alegerile la nivel national.

(5) Alegerile partiale se vor organiza pentru perioada de mandat rămasă până la expirarea acestuia.

Art. 4. - (1) Dreptul de a alege si de a fi ales la nivel local se poate exercita numai în cadrul colegiului la care este înscris medicul dentist.

(2) Dovada calitătii de membru al colegiului judetean se va face, acolo unde alegătorul nu se regăseste pe lista alegătorilor, cu ultima chitantă de plată a cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 5. - (1) Un membru poate candida local pe două din cele 3 liste, pentru alegerea ca:

a) membru în consiliul colegiului judetean;

b) membru în comisia de cenzori judeteană sau a municipiului Bucuresti;

c) reprezentant în Adunarea generală natională.

(2) Cei care candidează pentru comisia de cenzori nu pot candida si pentru consiliul colegiului.

(3) Depunerea candidaturii pentru alegerea ca membru în comisia de cenzori si în consiliul colegiului judetean constituie o incompatibilitate. Comisia electorală judeteană va permite înscrierea candidaturii doar pentru una dintre cele două functii.

(4) Orice membru al Consiliului Medicilor Dentisti din România poate candida pe una dintre cele 5 liste pentru functiile din Biroul executiv national: presedinte, secretar general, vicepresedinte, trezorier sau membru al comisiei centrale de cenzori.

Art. 6. - (1) Membrii comisiilor electorale locale nu pot candida la functiile elective din cadrul Colegiului local în care au fost alesi ca membri ai comisiei electorale.

(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la functiile elective de la nivel national.

(3) Modelul declaratiei membrilor comisiilor electorale este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 7. - (1) în scopul bunei organizări a alegerilor, la nivelul colegiilor judetene, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti si la nivel national se vor organiza si desfăsura următoarele activităti:

a) colectarea cotizatiilor lunare la zi ale membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) se vor organiza în aceeasi locatie si odată cu data alegerilor adunările generale de dare de seamă la nivel national, la nivel local, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti. La nivel local, pentru alegerile biroului local se convoacă consiliul local.

(2) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România restantieri la plata cotizatiei o pot achita la secretariatul consiliului colegiului inclusiv în ziua alegerilor. Lista aditională rezultată cu membrii alegători suplimentari va fi afisată imediat.

Art. 8. - În cuprinsul prezentului regulament electoral, sintagmele de mai jos au următoarea semnificatie:

a) comisia electorală judeteană - comisia electorală judeteană, respectiv Comisia Electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti;

b) consiliul colegiului judetean - consiliul colegiului judetean, respectiv consiliul Colegiului Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti;

c) colegiul judetean - colegiul medicilor dentisti judetean, respectiv Colegiul Medicilor Dentisti din Municipiul Bucuresti.

Art. 9. - Comisiile de cenzori la nivel judetean, respectiv central vor fi formate din 3 membri. În cazul în care nu sunt candidati pentru functia de cenzor, se vor angaja unul sau mai multi cenzori externi.

 

CAPITOLUL II

Comisiile electorale

 

SECTIUNEA 1

Comisia electorală judeteană

 

Art. 10. - (1) în functie de numărul de membri ai colegiului respectiv, comisia electorală judeteană este formată din 3-9 membri. În cazul alegerilor partiale, comisia electorală judeteană este formată din 3 membri.

(2) Comisiile electorale, atât la nivel national, cât si la nivel judetean, sunt propuse de biroul local, respectiv Biroul executiv national si votate de consiliul local, respectiv Consiliul national.

(3) Validarea comisiilor electorale judetene se face de către Comisia Electorală Centrală.

(4) Prima sedintă de constituire a comisiei electorale judetene va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a primei săptămâni din calendarul electoral.

Art. 11. - Comisiile electorale judetene îsi vor desfăsura activitatea sub supravegherea si coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament electoral.

Art. 12. - (1) La prima întrunire, comisia electorală judeteană îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele sau secretarul, în lipsa presedintelui, conduce sedintele comisiei electorale judetene si este singurul abilitat să facă publice date si informatii ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

Art. 13. - În termen de 3 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale judetene vor comunica Comisiei Electorale Centrale componenta comisiilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 14. - (1) Sedintele comisiilor electorale judetene se desfăsoară în prezenta a minimum două treimi din numărul membrilor lor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenti.

(2) Prezenta presedintelui sau a secretarului, în lipsa presedintelui, este obligatorie în momentul votării deciziilor. La egalitate de voturi, votul presedintelui sau al secretarului, în lipsa presedintelui, este hotărâtor.

Art. 15. - (1) Comisiile electorale judetene si Comisia Electorală Centrală îsi vor întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale si se vor consemna toate aspectele legate de organizarea si desfăsurarea alegerilor.

(2) Sedintele comisiei electorale judetene vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti.

Art. 16. - Deciziile emise de către comisiile electorale judetene sau orice alt act emanând de la acestea vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 17. - (1) Comisiile electorale judetene vor functiona la sediile colegiilor judetene. Acestea vor pune la dispozitia comisiei electorale judetene, pe toată durata functionării sale, un spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor.

(2) Conditiile materiale si financiare necesare functionării comisiilor si organizării alegerilor sunt asigurate de către colegiile judetene.

Art. 18. - Pe durata functionării, comisiile electorale judetene vor avea stampilă proprie, care va fi păstrată de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către secretar si va avea forma si continutul prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 19. - Comisiile electorale judetene vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea si aplicarea prezentului regulament electoral si se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electorală Centrală.

Art. 20. - Comisiile electorale judetene au următoarele atributii:

a) pregătesc si organizează din timp si în bune conditii desfăsurarea alegerilor la nivel judetean, cu un număr suficient de cabine de vot, în functie de numărul total de membri, astfel încât să se asigure secretizarea votării;

b) realizează listele cu membrii colegiului judetean preluate de la consiliile colegiilor judetene;

c) afisează listele cu membrii alegători cu drept de vot cu cotizatia plătită la zi si listele suplimentare cu restantierii care au achitat cotizatia;

d) primesc si înregistrează dosarele de candidatură depuse de candidati în mod personal sau prin procură;

e) verifică îndeplinirea conditiilor pentru ca un medic dentist să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerintele legale si respingându-le pe cele neconforme;

f) publică, prin afisare la sediul comisiei electorale judetene si pe site-ul oficial al colegiului, candidaturile depuse, admise si respinse, cu 3 zile înainte de data alegerilor, iar în ziua desfăsurării adunării generale le publică si la locul votării;

g) comunică Comisiei Electorale Centrale listele finale cu alegătorii si candidatii la functiile de conducere;

h) solutionează întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la actele si operatiunile sale;

i) tipăresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic si financiar al consiliului colegiului judetean;

j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot numerotate, stampilate si semnate fiecare de presedintele si secretarul comisiei electorale judetene;

k) publică prin mijloacele mass-media, prin afisare la sediul colegiului judetean sau prin orice altă modalitate stabilită de comisia electorală judeteană data, locul si programul alegerilor la nivel judetean, activitate suportată din fondurile colegiului judetean;

l) stabilesc si asigură prin închiriere, comodat etc, împreună cu consiliul colegiului judetean, sala necesară desfăsurării adunării generale;

m) conduc lucrările adunărilor generale locale de alegeri si operatiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;

n) numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate si stabilesc rezultatele alegerilor;

o) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor si procesul-verbal cu rezultatele finale;

p) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăsurare a alegerilor si al procesului-verbal cu rezultatele finale, însotite de listele cu candidatii alesi. Presedintele si secretarul vor semna cele două exemplare ale proceselor-verbale;

q) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezentă a două treimi din numărul membrilor lor, vor organiza noi alegeri în turul al ll-lea, în cel mult două săptămâni, începând chiar din ziua respectivă;

r) prin presedinte sau secretar, în lipsa presedintelui, comunică la cerere presei orice informatie legată de desfăsurarea alegerilor;

s) atribuie mandatele celor alesi si validati.

Art. 21. - (1) Rezultatele finale ale alegerilor judetene validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afisate la sediul comisiilor electorale judetene, după care aceasta atribuie mandatele respective.

(2) Comisia electorală judeteană înregistrează candidaturile pentru membrii biroului executiv judetean si convoacă în termen de maximum 3 zile prima sedintă a consiliului colegiului judetean.

Art. 22. - (1) Presedintele comisiei electorale judetene conduce prima sedintă a consiliului colegiului judetean pentru alegerea biroului executiv judetean, în ordinea descrescătoare a voturilor pozitive obtinute.

(2) Sub conducerea presedintelui comisiei electorale judetene se desfăsoară prima sedintă a biroului executiv judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în care biroul alege prin vot secret, în ordinea descrescătoare a voturilor pozitive obtinute: presedintele, cei 2 vicepresedinti, secretarul si trezorierul.

(3) Biroul executiv judetean va desemna un membru drept reprezentant în Consiliul national, respectiv 3 membri în cazul municipiului Bucuresti.

(4) După aceasta, activitatea comisiei electorale judetene încetează de drept.

Art. 23. - La finalizarea alegerilor comisia electorală judeteană, respectiv cea a municipiului Bucuresti are obligatia de a prezenta rezultatele finale ale votului în aceeasi zi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comisia Electorală Centrală

 

Art. 24. - (1) Comisia Electorală Centrală este formată din 11 membri. În cazul alegerilor partiale, Comisia Electorală Centrală va fi formată din 3 membri.

(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale vor fi propusi de Biroul executiv national si alesi de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(3) Prima sedintă de lucru a Comisiei electorale centrale va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a primei săptămâni din calendarul electoral.

Art. 25. - (1) La prima întrunire, Comisia Electorală Centrală îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele sau secretarul, în lipsa presedintelui, conduce sedintele Comisiei Electorale Centrale si este singurul abilitat să facă publice datele si informatiile decurgând din activitatea Comisiei Electorale Centrale.

Art. 26. - (1) Comisia Electorală Centrală nu este subordonată în niciun fel structurilor care au desemnat membrii săi.

(2) Aceasta îsi va desfăsura activitatea în mod independent, conform prezentului regulament electoral.


Art. 27. - (1) Sedintele Comisiei Electorale Centrale se desfăsoară în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi, iar prezenta presedintelui si/sau a secretarului este obligatorie.

(2) Deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenti.

(3) în cazul egalitătii de voturi, la luarea unei decizii votul presedintelui sau al secretarului, în lipsa presedintelui, este decisiv.

Art. 28. - Sedintele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenti.

Art. 29. - Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 30. - Pe timpul functionării, Comisia Electorală Centrală va avea stampilă proprie, care va fi tinută de către presedintele comisiei sau de secretar, în lipsa presedintelui, si va avea forma si continutul prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 31. - (1) Comisia Electorală Centrală va functiona la sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România din municipiul Bucuresti, str. Costache Marinescu nr. 14, sectorul 1, cod 011286^ telefon/fax 021.222.56.71, telefon 021.222.05.44, e-mail: secretariat@cmdr.ro

(2) Conditiile materiale si financiare necesare functionării Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic condus de către secretarul comisiei.

(3) Biroul executiv national si comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor Dentisti din România prezintă în cadrul Adunării generale nationale activitatea colegiului. Din acest moment conducerea Biroului executiv national si a Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România îsi încetează activitatea, iar Comisia Electorală Centrală îsi intră în atributii pentru alegerea organelor de conducere de la nivel national.

(4) în cazul alegerilor partiale, candidatii alesi îsi intră în atributiile functiilor pentru care au candidat după validarea alegerilor.

(5) Alegerile partiale se fac pentru perioada rămasă din mandatul pentru care se face alegerea.

Art. 32. - Atributiile Comisiei Electorale Centrale sunt:

a) urmăreste aplicarea prezentului regulament electoral, pentru buna desfăsurare a alegerilor judetene si nationale;

b) urmăreste si asigură respectarea si aplicarea corectă a dispozitiilor legale referitoare la alegeri si ale prezentului regulament pe întreg teritoriul tării;

c) asigură si răspunde de interpretarea uniformă a dispozitiilor legale si ale prezentului regulamentul electoral;

d) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament electoral, de organizare a alegerilor judetene si nationale;

e) rezolvă întâmpinările si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea comisiilor electorale judetene;

f) primeste si solutionează în 24 de ore contestatiile înregistrate împotriva deciziilor comisiilor electorale judetene;

g) primeste si înregistrează listele cu alegători si cele cu candidati trimise de către comisiile electorale judetene;

h) primeste procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale judetene, procesele-verbale continând rezultatele alegerilor, precum si celelalte documente prevăzute la art. 20 lit. p);

i) validează sau nu validează alegerile din fiecare judet, respectiv din municipiul Bucuresti;

j) primeste si înregistrează central listele locale cu reprezentantii alesi în Adunarea generală natională;

k) convoacă prin fax sau prin e-mail reprezentantii pentru sedinta Adunării generale nationale;

l) primeste, înregistrează si validează dosarele de candidatură pentru membrii Biroului executiv national si Comisiei nationale de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

m) publică la sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România si la locatia unde au loc alegerile nationale lista cu membrii Adunării generale nationale, lista cu candidatii pentru Biroul executiv national si pentru Comisia natională de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

n) tipăreste buletinele de vot, cu sprijinul tehnic si financiar al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

o) păstrează sub sigiliu buletinele de vot numerotate, stampilate si semnate fiecare de presedintele si secretarul Comisiei Electorale Centrale;

p) stabileste si asigură împreună cu Biroul executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sala necesară desfăsurării Adunării generale nationale;

q) pregăteste si organizează din timp si în bune conditii desfăsurarea alegerilor nationale, cu un număr suficient de cabine de vot, în functie de numărul total de reprezentanti, astfel încât să se asigure secretizarea votării;

r) conduce lucrările Adunării generale nationale de alegeri si operatiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;

s) numără voturile, stabileste valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate si stabileste rezultatele alegerilor, anuntându-le pe loc;

s) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezentă a două treimi din numărul membrilor, va organiza noi alegeri în turul al ll-lea, în cel mult două săptămâni începând chiar din ziua respectivă;

t) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor si procesul-verbal cu rezultatele finale;

t) primeste si solutionează în 24 de ore contestatiile înregistrate împotriva activitătii si deciziilor Comisiei Electorale Centrale.

Art. 33. - (1) Prima sedintă a Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România este condusă de presedintele Comisiei Electorale Centrale. Aceasta se convoacă pe loc, imediat după alegerea sa, ori în termen de maximum 5 zile de la desfăsurarea sedintei Adunării generale nationale de alegeri.

(2) în cazul alegerilor partiale, cei alesi îsi intră în atributii imediat după validarea alegerilor.

Art. 34. - După alegerea Biroului executiv national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, Comisia Electorală Centrală îsi încetează de drept activitatea.

 

CAPITOLUL III

Candidaturile

 

Art. 35. - (1) Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit la secretarul comisiei electorale judetene/centrale, în conformitate cu termenele calendarului electoral.

(2) Secretarul comisiei electorale primeste si înregistrează depunerea candidaturii, mentionând într-un registru toate actele primite de la candidat, si înaintează candidatura comisiei electorale judetene/centrale.

Art. 36. - (1) Declaratia de candidatură locală/natională dactilografiată va fi adresată comisiei electorale si va cuprinde:

a) numele si prenumele, domiciliul, locul de muncă, specialitatea si gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific si/sau gradul didactic;


b) mandatul/mandatele pentru care se candidează, respectiv consiliul colegiului judetean, comisia de cenzori, Adunarea generală natională;

c) mentionarea, pe propria răspundere, dacă a fost sau nu sanctionat de Colegiul Medicilor Dentisti din România si că nu se află în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 3 alin. (3);

d) data si semnătura;

e) elemente de contact (telefon, fax etc).

(2) Modelul declaratiei de candidatură locală este prevăzut în anexa nr. 5, iar modelul declaratiei de candidatură la nivel national este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 37. - În termen de maximum două zile de la înregistrarea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunostinta candidatilor admiterea sau respingerea candidaturilor prin telefon, fax, e-mail si afisare la sediul comisiei.

Art. 38. - Contestatiile împotriva deciziei comisiei electorale judetene/centrale de respingere a candidaturii se vor face în maximum 12 ore de la data comunicării.

Art. 39. - (1) Comisiile electorale judetene vor înainta contestatiile primite către comisia electorală centrală spre solutionare, în cel mult 12 ore de la data înregistrării.

(2) Comisia electorală centrală va solutiona contestatiile în termen de maximum 24 de ore, iar decizia acesteia are caracter definitiv si, împreună cu motivarea ei, se transmite candidatului si comisiei electorale judetene.

Art. 40. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute de art. 35, 37, 38 si 39, comisiile electorale judetene încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 41. - (1) Comisiile electorale judetene vor întocmi listele finale cu candidaturile si le vor trimite, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabetică, vor fi afisate, prin grija comisiilor electorale judetene, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor judetene, la sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România, la sălile unde vor avea loc alegerile judetene, respectiv nationale. Declaratiile de candidatură validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afisate si pe site-ul Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(3) La nivel judetean vor fi realizate 3 liste separate: una pentru candidaturile în Consiliul colegiului judetean, una pentru candidaturile în comisia de cenzori si una pentru reprezentantii în Adunarea generală natională.

(4) La nivel central vor fi realizate 5 liste separate: una pentru candidaturile la functia de presedinte, una pentru candidaturile la functia de secretar general, una pentru candidaturile la functia de vicepresedinte, una pentru candidaturile la functia de trezorier si una pentru candidaturile pentru comisia de cenzori.

(5) în listele finale cu candidaturi se vor mentiona vizibil locul, data si programul de desfăsurare a sedintei adunării generale locale/nationale pentru alegeri.

(6) în cazul alegerilor partiale nationale se va mentiona exact functia pentru care se organizează alegerile. La nivel local alegerile se fac de către consiliul local pentru biroul executiv teritorial.

(7) în cazul alegerilor partiale, candidaturile pentru Biroul executiv national se vor trimite direct Comisiei Electorale Centrale.

(8) Cel care si-a depus candidatura, dar care nu poate participa la alegeri din cauze de fortă majoră, rămâne înscris pe lista de candidati.

 

CAPITOLUL IV

Buletinele de vot

 

Art. 42. - (1) Comisia Electorală Centrală aprobă pentru fiecare comisie electorală judeteană modelul buletinelor de vot judetene, iar acestea vor fi expediate prin fax sau e-mail Comisiei Electorale Centrale înainte de tipărirea tirajului final.

(2) Numărul de pagini al buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală judeteană în functie de numărul total al candidatilor.

(3) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale judetene, cu sprijinul material si logistic al colegiilor judetene.

(4) Câte un model al buletinelor de vot se va afisa la sediile comisiilor electorale judetene cu cel putin două zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat si anulat de presedintele comisiei electorale judetene.

Art. 43. - (1) La nivel judetean vor exista 3 modele de buletine de vot, în functie de mandatul pentru care se candidează: membru în consiliul colegiului judetean, membru în comisia locală de cenzori ori reprezentant în Adunarea generală natională.

(2) La nivel central vor exista 5 modele de buletine de vot, în functie de mandatul pentru care se candidează: presedinte, secretar general, vicepresedinte, trezorier, membru în comisia centrală de cenzori.

(3) în buletinele de vot candidatii vor fi trecuti în ordine alfabetică, mentionându-se numele si prenumele.

Art. 44. - Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel putin 3 zile înaintea datei votării de către comisiile electorale care, după verificarea conformitătii si a exactitătii continutului, le vor păstra sub sigiliu până în ziua votării, la sediul comisiei.

Art. 45. - (1) Pe toate buletinele de vot se va mentiona perioada mandatului.

(2) Detaliile privind forma si continutul buletinelor de vot locale, respectiv nationale, sunt prevăzute în anexele nr. 7-11.

Art. 46. - (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor, cu un plus de 10% fată de numărul alegătorilor.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisiile electorale judetene, respectiv de Comisia Electorală Centrală, prin aplicarea stampilei proprii pe toate filele buletinului de vot, în ziua desfăsurării adunării generale judetene, respectiv Adunării generale nationale.

Art. 47. - (1) Buletinele neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate gresit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin mentiunea “anulat” si semnătura presedintelui, aplicându-se totodată si stampila comisiei electorale judetene.

(2) Alegătorul care a completat gresit un buletin si solicită un buletin nou va primi un alt buletin de vot numai dacă predă buletinul completat gresit.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea votării

 

Art. 48. - (1) Adunările generale judetene, respectiv Adunarea generală natională, atât cele de dare de seamă, cât si cele de alegeri, se vor desfăsura în aceeasi locatie si în aceeasi zi stabilită de Comisia electorală cu conducerea colegiului.

(2) Data, locul, programul de desfăsurare al adunărilor generale si afisarea listei cu candidaturile validate vor fi comunicate conform calendarului electoral si prezentului regulament electoral.

(3) în caz de fortă majoră, asa cum este aceasta definită de lege, presedintele comisiei electorale judetene, respectiv al Comisiei Electorale Centrale poate fi înlocuit de secretar.


Art. 49. - (1) Presedintele comisiei electorale judetene are următoarele atributii:

a) verifică existenta celor 3 tipuri de buletine de vot diferite: pentru alegerea consiliului colegiului judetean al medicilor dentisti, pentru alegerea comisiei de cenzori, pentru alegerea reprezentantilor în Adunarea generală natională;

b) verifică existenta celor 3 urne diferite pentru cele 3 categorii de candidaturi, urne inscriptionate corespunzător;

c) asigură, împreună cu membrii comisiei electorale judetene, distributia, colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 3 categorii de candidaturi si numărarea voturilor;

d) primeste si înregistrează contestatiile pe loc, în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;

e) anuntă contestatarul despre rezultatul contestatiei rezolvate local, prin fax, telefon, e-mail sau personal;

f) înaintează imediat Comisiei Electorale Centrale eventualele contestatii;

g) păstrează si securizează buletinelor de vot.

(2) Presedintele comisiei electorale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului si pentru ca alegerile să se desfăsoare în conditii civilizate, inclusiv prin atentionarea sau evacuarea din sală a turbulentilor.

Art. 50. - În circumscriptiile electorale cu mai mult de 500 de votanti, în cadrul comisiei electorale se pot alcătui 3 subcomisii de numărare a voturilor, care îsi vor desemna un presedinte, astfel:

a) subcomisia 1: distributia, colectarea si numărarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în consiliul colegiului judetean/al municipiului Bucuresti;

b) subcomisia 2: distributia, colectarea si numărarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în comisia de cenzori;

c) subcomisia 3: distributia, colectarea si numărarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de reprezentant în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 51. - (1) Presedintele Comisiei Electorale Centrale are următoarele atributii:

a) verifică existenta celor 5 tipuri de buletine de vot diferite: pentru candidaturile la functia de presedinte, pentru candidaturile la functia de secretar general, pentru candidaturile la functia de vicepresedinte, pentru candidaturile la functia de trezorier, pentru candidaturile la comisia de cenzori;

b) verifică existenta celor 5 urne diferite pentru cele 5 categorii de candidaturi, urne care au fost inscriptionate anterior;

c) asigură, împreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale, distributia si colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 5 categorii de candidaturi;

d) primeste si înregistrează pe loc contestatiile, în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;

e) anuntă, prin fax, telefon, e-mail sau personal, contestatarului rezultatul contestatiei.

(2) Presedintele Comisiei Electorale Centrale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului si pentru ca alegerile să se desfăsoare în conditii civilizate, inclusiv prin atentionarea sau evacuarea din sală a turbulentilor.

Art. 52. - Numărarea voturilor si anuntarea rezultatelor alegerilor locale si nationale se fac după închiderea votării, în aceeasi sală în care a avut loc votarea si în aceeasi zi.

Art. 53. - (1) La sfârsitul zilei de alegeri, presedintele si secretarul comisiei electorale judetene/nationale, în prezenta celorlalti membri ai comisiei, vor întocmi procesul-verbal cu privire la desfăsurarea votării din ziua respectivă.

(2) Listele cu alegători, listele cu persoanele alese, precum si stampila sectiei de votare vor fi depozitate în conditii de maximă securitate la sediul comisiei electorale judetene/centrale.

(3) Toate buletinele de vot, valabile, anulate ori nefolosite, se sigilează si se păstrează de către comisia electorală la sediul colegiului respectiv până după validarea alegerilor, când se predau pe bază de proces-verbal organelor nou-alese.

(4) în limita posibilitătilor se poate apela la pază militarizată a locurilor de votare.

Art. 54. - (1) Comisia Electorală Centrală îsi va desemna un membru să supravegheze desfăsurarea alegerilor judetene acolo unde există contestatii.

(2) Acesta nu va avea competenta de a lua măsuri cu privire la desfăsurarea votării, ci doar de a supraveghea desfăsurarea alegerilor. La sfârsitul activitătii se va întocmi un proces-verbal în care va consemna cele constatate si va fi semnat de conducerea comisiei electorale judetene.

Art. 55. - (1) în afara membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditati, a personalului angajat al Colegiului Medicilor Dentisti din România, nicio altă persoană nu poate participa la sedintele adunărilor de alegeri.

(2) Observatorii vor fi persoane care fac parte din mass-media, acreditate de Comisia Electorală Centrală/locală cu minimum 3 zile înainte de data desfăsurării alegerilor.

Art. 56. - (1) Fiecare medic dentist cu drept de vot la intrarea în sală de sedintă a Adunării generale va fi legitimat de comisia electorală si va semna în lista de prezentă.

(2) Medicii dentisti cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele locale de alegători, vor fi înscrisi, pe loc, de către presedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele de prezentă, mentionându-se toate datele de identificare din documentul de identitate.

(3) în Adunarea generală natională de alegeri pot fi trimisi supleanti cu drept de vot în locul reprezentantilor alesi.

Art. 57. - (1) Alegătorii votează separat pe fiecare dintre cele 3 tipuri de buletine de vot la nivel local si pe fiecare dintre cele 5 tipuri de buletine de vot la nivel central în care sunt înscrise candidaturile.

(2) Votarea se va face prin încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi.

(3) Orice altă inscriptionare anulează buletinul de vot.

 

CAPITOLUL VI

Constatarea si validarea rezultatelor alegerilor]

 

Art. 58. - (1) După terminarea votării, în prezenta celorlalti membri ai comisiei electorale si a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la adunarea generală de alegeri, presedintele comisiei electorale procedează la anularea prin ruperea coltului de sus dreapta a buletinelor de vot rămase nefolosite sau anulate si numai după aceea procedează la deschiderea urnelor.

(2) Presedintii comisiilor electorale sau membrii desemnati vor citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele si prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul si vor arăta buletinul de vot celorlalti membri ai comisiei, care vor număra si consemna în scris voturile pozitive, negative si anulate.

Art. 59. - (1) Sunt anulate buletinele de vot:

a) care nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene/centrale;

b) care au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) care nu sunt tipărite, multiplicate sau completate lizibil;

d) care sunt albe, pe care nu s-a exprimat niciun vot;

e) care poartă alte inscriptionări decât încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi;

f) în care numărul voturilor încercuite este mai mare decât numărul de membri ce trebuie alesi pe fiecare buletin.


(2) Situatiile în care buletinele de vot se anulează se mentionează ca notă pe formularul de buletin de vot.

Art. 60. - (1) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor, presedintele comisiei electorale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste de candidaturi la nivel local, respectiv 5 la nivel central.

(2) Procesele-verbale întocmite de comisiile electorale locale/centrale vor cuprinde:

a) numărul total al membrilor colegiului judetean înscrisi în listă/al reprezentantilor în Adunarea generală natională;

b) numărul membrilor locali/reprezentantilor nationali prezenti la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor anulate;

e) numărul voturilor valabil exprimate obtinute de către fiecare candidat, în conditiile îndeplinirii cvorumului;

f) numărul total al buletinelor de vot tipărite;

g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite; h) numărul buletinelor de vot anulate;

i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestatiilor si a modului de solutionare a acestora.

(3) Procesele-verbale se vor semna de presedinte, de secretar si de ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale si vor purta stampila comisiei. Copii ale proceselor-verbale locale vor fi trimise prin scrisori recomandate Comisiei Electorale Centrale.

Art. 61. - (1) Dacă în urma verificării listelor de prezentă a membrilor cu drept de vot se constată că alegerile locale nu sunt valabile ca urmare a neîntrunirii conditiei de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va preciza acest lucru în procesul-verbal si se vor organiza noi alegeri în turul al ll-lea, în cel mult două săptămâni începând chiar din ziua respectivă.

(2) Alegerile în turul al ll-lea se vor organiza în aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste de alegători si candidati.

(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi mentionată în procesul-verbal.

Art. 62. - (1) în timpul desfăsurării adunării generale de alegeri, în timpul deschiderii urnelor si al numărării voturilor se pot face contestatii cu privire la desfăsurarea acestor operatiuni de către orice participant prezent în sală, conform prevederilor prezentului regulament electoral.

(2) Contestatiile se formulează în scris si se prezintă presedintelui comisiei electorale, iar comisia le solutionează pe loc.

(3) Comisia electorală judeteană va stabili contestatiile care se rezolvă la nivel local si care se trimit la Comisia Electorală Centrală. Presedintele comisiei electorale judetene va hotărî pe loc asupra contestatiilor a căror rezolvare nu suferă amânare si care pot fi rezolvate de comisia electorală judeteană.

Art. 63. - După întocmirea proceselor-verbale mentionate la art. 61 si primirea rezultatelor eventualelor contestatii înaintate la Comisia Electorală Centrală, presedintele împreună cu membrii comisiei electorale judetene încheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.

Art. 64. - (1) După validarea alegerilor judetene/nationale se vor stabili clasamentele în vederea atribuirii mandatelor pentru cele 3 functii locale, respectiv cele 5 functii nationale.

(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pozitive obtinute. La nivel local se vor atribui mandatele până la ocuparea numărului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevăzute de lege.

(3) în caz de voturi egale obtinute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea următoarelor criterii în ordinea: gradul profesional si vechimea în muncă.

(4) La nivel local, următorii 5 candidati nealesi ca membri titulari, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, devin membri supleanti. În caz de voturi egale obtinute se aplică criteriile prevăzute la alin. (3).

(5) Rezultatele se consemnează în procesul-verbal al comisiei electorale.

Art. 65. - În cazul în care una dintre functiile titularilor locali devine vacantă pe parcursul mandatului, din motive de fortă majoră, unul dintre supleanti va lua locul titularului, în ordinea numărului de voturi obtinute.

Art. 66. - Rezultatele finale, validate de Comisia Electorală Centrală, vor fi afisate la sediul colegiilor teritoriale.

Art. 67. - Atribuirea mandatelor locale se va face de către comisia electorală judeteană, după validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală.

Art. 68. - (1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidatilor alesi local si atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului judetean, în termen de maximum 3 zile presedintele comisiei electorale judetene convoacă prima sedintă a consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru alegerea biroului executiv.

(2) Sub conducerea presedintelui comisiei electorale judetene se desfăsoară prima sedintă a biroului executiv judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în care biroul alege prin vot secret, în ordinea descrescătoare a voturilor pozitive obtinute, presedintele, cei 2 vicepresedinti, secretarul si trezorierul.

(3) Birourile executive judetene îsi vor desemna un membru pentru Consiliul national, respectiv 3 membri în cazul municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 69. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor se suportă de colegiul respectiv.

(2) Membrilor comisiilor electorale judetene si ai Comisiei Electorale Centrale li se acordă o indemnizatie stabilită, după caz, de consiliul colegiului local ori Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România în cazul Comisiei Electorale Centrale.

Art. 70. - Termenele pe zile, prevăzute în prezentul regulament electoral, se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă si se împlinesc la sfârsitul zilei-limită.

Art. 71. - Prevederile prezentului regulament electoral se aplică si în cazul organizării turului al ll-lea al alegerilor locale, pentru desfăsurarea Adunării generale nationale de alegeri, precum si în cazul alegerilor partiale, locale sau nationale.

Art. 72. - Calendarul electoral la nivel national se va stabili de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România în urma programării adunărilor generale judetene.

Art. 73. - Colegiul Medicilor Dentisti din România va distribui prezentul regulament electoral în format electronic si tipărit tuturor consiliilor colegiilor judetene după votarea si adoptarea în Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 74. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.


 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul electoral

 

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul, ........................., domiciliat în ...................................., având în vedere faptul că am fost desemnat si ales ca membru al comisiei electorale organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din ............................., mă oblig să nu candidez la niciuna dintre functiile pentru care se organizează alegeri la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din ................................

 

Data

............................

Semnătura

............................


*) Prezenta declaratie se va completa atât de către membrii comisiilor electorale locale, cât si de către membrii Comisiei Electorale Centrale.

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN .................................

 

TABEL

cu membrii Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Dentisti din .....................................

 

Numele si prenumele

Functia*)

Telefon, fax, e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

............................

Secretar,

............................


*) Se va mentiona functia în comisia electorală (presedinte, secretar si membru).

 

ANEXA Nr. 3

la regulamentul electoral

 

MODELUL*)

stampilei comisiei electorale judetene

 


*) Modelul stampilei este reprodus în facsimil.


 

ANEXA Nr. 4

la regulamentul electoral

 

MODELUL*)

stampilei Comisiei Electorale Centrale

 


*) Modelul stampilei este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 5

la regulamentul electoral

 

DECLARATIE

de candidatură locală

 

Subsemnatul, ............................., cu domiciliul în .........................., str. ................................nr. ......, bl. ...., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ......., tel. fix. ......................, tel. mobil .........................., având specialitatea ........................ si gradul profesional ............................, titlul stiintific si/sau gradul didactic ........................................., în prezent în functia de ................................ la ..........................................,

declar că îmi depun candidatura pentru functia de:

a) membru în Consiliul Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul ....................- DA/NU;

b) reprezentant în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România ......................- DA/NU;

c) membru al comisiei de cenzori organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul ...................- DA/NU.

Prin prezenta, declar pe propria răspundere si cunoscând sanctiunile prevăzute de lege că:

- am fost/nu am fost sanctionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentisti din România;

- am achitată la zi cotizatia datorată către Colegiul Medicilor Dentisti din România;

- îndeplinesc conditiile legale si regulamentare pentru a candida;

- nu mă aflu în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din regulamentul electoral.

 

Data

............................

Semnătura

............................

 

ANEXA Nr. 6

la regulamentul electoral

 

DECLARATIE

de candidatură la nivel national

 

Subsemnatul, ............................., cu domiciliul în .........................., str. ................................nr. ......, bl. ...., et. ..., ap. ....Judetul/sectorul ......., tel. Fix ..................................., tel. Mobil  ....................................., având specialitatea ............................ si gradul profesional .................................., titlul stiintific si/sau gradul didactic .............................................................,în prezent în functia de .............................................. la .........................................., declar că îmi depun candidatura pentru functia de:

a) presedinte al Colegiului national al Medicilor Dentisti din România - DA/NU;

b) vicepresedinte al Colegiului national al Medicilor Dentisti din România - DA/NU;

c) secretar general al Colegiului national al Medicilor Dentisti din România - DA/NU;

d) trezorier al Colegiului national al Medicilor Dentisti din România - DA/NU;

e) membru al comisiei de cenzori a Medicilor Dentisti din România - DA/NU.

Prin prezenta, declar pe propria răspundere si cunoscând sanctiunile prevăzute de lege că:

- am fost/nu am fost sanctionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentisti din România;

- am achitată la zi cotizatia datorată către Colegiul Medicilor Dentisti din România;

- îndeplinesc conditiile legale si regulamentare pentru a candida;

- nu mă aflu în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din regulamentul electoral.

 

Data

............................

Semnătura

............................

 

ANEXA Nr. 7

la regulamentul electoral

 


COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul ..........................

Stampila comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor în Consiliul Colegiului Judetean....., mandatul

 

1. Data alegerilor ............

2. Candidati pentru membri în Consiliul Medicilor Dentisti din Judetul ...................................

3. Numărul de locuri ...........

4. Votati prin încercuirea numărului de ordine maximum ........ candidati pentru care se optează.

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat DA/NU

 

 

Votarea se va face prin încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

............................

Secretar,

............................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/ candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor încercuite este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.

 

ANEXA Nr. 8

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul ..........................

Stampila comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor în comisia locală de cenzori, mandatul.............

 

1. Data alegerilor ...............

2. Candidatii pentru comisia de cenzori .........

3. Numărul de locuri ..............

4. Votati prin încercuirea numărului de ordine maximum ........ candidati pentru care se optează.

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat DA/NU

 

 

Votarea se va face prin încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

............................

Secretar,

............................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/ candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor încercuite este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.


 

ANEXA Nr. 9

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul ..........................

Stampila comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea reprezentantilor în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România, mandatul.............

 

1. Data alegerilor ..............

2. Candidatii pentru reprezentanti în Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România

3. Numărul de locuri ........

4. Votati prin încercuirea numărului de ordine maximum ....... .candidati pentru care se optează.

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat DA/NU

 

 

Votarea se va face prin încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

............................

Secretar,

............................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/ candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor încercuite este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.

 

ANEXA Nr. 10

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia Electorală Centrală

 

Stampila comisiei electorale

 

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor Biroului executiv national, mandatul................

 

1. ................, data alegerilor

2. .............................., functia pentru care se candidează, respectiv presedinte, vicepresedinte,

trezorier, secretar general

3. .............. numărul de locuri

4. ....... numărul de candidati care pot fi votati prin încercuirea numărului de ordine

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat DA/NU

 

 

Votarea se va face prin încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

............................

Secretar,

............................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;


e) poartă alte inscriptionări decât încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/ candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor încercuite este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.

 

ANEXA Nr. 11

la regulamentul electoral

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

Comisia Electorală Centrală

Stampila Comisiei Electorale Centrale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor în Comisia natională de cenzori, mandatul.............

 

1. Data alegerilor ...............

2. Candidatii pentru Comisia natională de cenzori .........

3. Numărul de locuri ..............

4. Votati prin încercuirea numărului de ordine maximum ........ candidati pentru care se optează.

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Votul exprimat DA/NU

 

 

Votarea se va face prin încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi.

 

Presedinte,

............................

Secretar,

............................

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează în cazul în care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale judetene;

b) are altă formă sau model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit, multiplicat ori completat lizibil;

d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;

e) poartă alte inscriptionări decât încercuirea numărului de ordine corespunzător candidatului/ candidatilor pentru care se optează si tăierea cu linie continuă a candidatilor respinsi;

f) numărul voturilor încercuite este mai mare decât numărul de membri care trebuie alesi pe fiecare buletin.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.