MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 896/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 896         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 31 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.196. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2010

 

1.355. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

1.395. - Hotărâre privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitarde stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

144. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru actiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

1.041. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

1.585/1.105. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.062. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării operatorilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 234/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 8 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 234/2010, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2010.

Nr. 1.196.


 

ANEXĂ”)

 

OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat aferent activitătii de privatizare pe anul 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

APROBAT CF. H.G.

842/2010

PROGRAM RECTIFICAT

INFLUENTE

+/-

I.

VENITURI TOTALE, din care:

 

1.050.150,00

1.223.080,00

+172.930,00

1

Venituri curente

 

1.000.150,00

1.185.180,00

+172.930,00

1.1

Venituri din dividende

30.10.08

1.000.000,00

1.185.000,00

+185.000,00

1.2

Alte venituri, din care:

36.10.50

150,00

180,00

+30,00

 

- Venituri din penalităti

35.10.50

80,00

110,00

+ 30,00

 

- Venituri din dobânzi

31.10.03

70,00

70,00

-

2.

Venituri din capital

 

50.000,00

37.900,00

-12.100,00

2.1

Venituri din privatizare

39.10.04

50.000,00

37.900,00

-12.100,00

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

87.10.50

1.049.775,00

1.222.705,00

+172.930,00

1.

Cheltuieli curente, din care:

01

1.049.775,00

1.222.705,00

+172.930,00

1.1

Cheltuieli administrare, privatizare

20

14.200,00

14.200,00

-

1.1.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

 

5.000,00

5.000,00

 

1.1.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare pentru: expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu, precum si alte asemenea cheltuieli

 

400,00

400,00

 

1.1.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătii comerciale *

 

5.500,00

5.500,00

-

1.1 4

Cheltuieli destinate cofinantării proiectelor PHARE

 

-

-

-

1.1.5

Sumele cu care institutia publica implicata participa la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale, in cazurile prevăzute de lege;

 

 

 

 

1.1.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de institutia publica implicata ca urmare a garantiilor acordate de aceasta in contractele de vanzare-cumparare de actiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărător;

 

1.500,00

1.500,00

 

1.1.7

Despăgubiri acordate cumpărătorilor pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii in sarcina societătii comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activităti trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorilor de institutia publica implicata sau de autoritatea de mediu;

 

900,00

900,00

 

1.1.8

Garantii acordate cumpărătorilor pentru daune cauzate acestora, prin faptul ca societatea comerciala este tinuta sa indeplineasca vreo obligatie, inclusiv fata de terti, sau sa suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si operatiuni care nu au fost dezvăluite si nici nu puteau fi cunoscute de cumpărători, ca urmare a efectuării propriului audit asupra societătii comerciale si a căror cauza a existat la data încheierii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni;

 

500,00

500,00

 

1.1.9

Prejudicii cauzate cumpărătorilor prin executarea unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile care obliga la restituirea in natura, către fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat;

 

400,00

400,00

 

1.2

Transferuri

 

1.035.575,00

1.208.505,00

+172.930,00

1.2.1

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

55.01.20

35.505,00

22.459,00

-13.046,00

1.2.2

Varsaminte la bugetul statului din dividende

51.01.41

1.000.000,00

1.185.000,00

+185.000,00

1.2.3

Varsaminte la bugetul statului din alte venituri, din care:

- varsaminte din dobânzi

- varsaminte din penalităti

51.01.41

70,00

70,00

-

180,00

70,00

110,00

+110,00

-

+ 110,00

1.2.4

Varsaminte la bugetul statului cf. art. 44 din O.G. nr. 18/2010

51.01.41

-

866,00

+866,00

 

Excedent/Deficit (I. - II.)

 

375,00

375,00

-

III.

Informatii privind disponibilul, din care :

1. Disponibil la inceputul perioadei conform Legii nr. 399/2002

 

 

628,00

 

628,00

 

-

2. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cf. OU G. nr. 13/2009, aprobata cu modificări prin Legea nr. 234/2009

 

7.597,00

7.597,00

-

3. Disponibil constituit in cursul anului, conform Legii nr. 399/2002

 

375,00

375,00

-

4. Garantie de participare licitatie pentru privatizare S.C. Uzina Termoelectrica MIDIA SA.

 

1.500,00

1.500,00

-

5. Total disponibil la sfârsitul anului, conform Legii nr. 399/2002(1+2 + 3-4)**

 

7.100,00

7.100,00

-


* - Suma include si finantarea cheltuielilor necesare înregistrării la Registrul Comertului a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a calitătii de actionar la S.C. IPIU CONSULTING  ENGINEERING SA., cele necesare lichidatorului pentru lichidarea societătii comerciale care nu arc patrimoniu de valorificat, precum si indemnizatia cuvenita administratorilor speciali numiti conform Legii nr. 85 2006 privind procedura insolventci, inclusiv contributiile aferente acestora.

** - Disponibil la sfârsitul anului, conform Legii nr. 399/2002, cu exceptia sumelor reprezentând garantii de participare la licitatii, garantii de buna executie, garantii pentru plata pretului contractului.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

Având în vedere obligatia transpunerii în legislatia natională a Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie 2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 49, alineatele (17) si (34) vor avea următorul cuprins:

“(17) Cererea de rambursare este trimisă statului membru în care este stabilit solicitantul cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Prin exceptie, pentru cererile care se referă la rambursări aferente anului 2009, termenul-limită de transmitere este 31 martie 2011. Se consideră că cererea a fost depusă numai în cazul în care solicitantul a furnizat toate informatiile/documentele cerute conform alin. (7)-(12). Statul membru în care este stabilit solicitantul îi trimite acestuia, de îndată, o confirmare electronică de primire a cererii si transmite pe cale electronică organului fiscal competent din România cererea de rambursare completată conform alin. (7)-(9) si informatiile/documentele prevăzute la alin. (10)-(12).

(34) Prevederile alin. (1)-(33) transpun prevederile Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 44 din 20 februarie 2008, si ale Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie 2010.”

2. La punctul 491, alineatele (1)si (11) vor avea următorul cuprins:

“491. (1) Conform art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, denumit în continuare stat membru de rambursare, în conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE si ale Directivei 2010/66/UE.

(11) Cererea de rambursare este transmisă electronic organului fiscal competent din România prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Prin exceptie, pentru cererile care se referă la rambursări aferente anului 2009, termenul-limită de transmitere este 31 martie 2011. Organul fiscal competent din România va trimite solicitantului, de îndată, o confirmare electronică de primire a cererii.”

Art. II. - Cererile care se referă la rambursări aferente anului 2009, prevăzute la pct. 49 alin. (17) si pct. 491 alin. (11) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, depuse în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2010 si data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se consideră depuse în termen.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.355.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 si având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Finantarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar.

(2) Standardele de cost pe elev/prescolar se determină, pentru fiecare nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în functie de numărul de elevi, de limba de predare, de alti indicatori specifici de învătământ si de mediul urban/rural.

(3) Finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale de care apartin unitătile de învătământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2. - (1) Standardele de cost pe elev/prescolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Standardele de cost pe elev/prescolar au fost determinate prin aplicarea coeficientilor de diferentiere, prevăzuti în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev din învătământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.230 lei.

(3) Pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficientilor de suplimentare aferenti, prezentati în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

(4) Standardele de cost pe elev, pentru cheltuieli cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora pentru activitatea de cămine-cantine se calculează în functie de numărul de elevi cazati, din scoli gimnaziale, licee si scoli de arte si meserii. Sumele se alocă unitătilor de învătământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învătământ la care studiază elevii.

Art. 3. - (1) Unitătile din învătământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor si inspectoratelor scolare numărul de elevi/prescolari pe nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.

(2) Primarii transmit Directiei generale a finantelor publice judetene numărul de elevi pe nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2011, pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se face prin decizie a directorului Directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratelor scolare.

(4) Calculul sumelor aferente unei unităti administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/prescolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor si aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învătământ cu personalitate juridică.

(2) Repartizarea sumelor pentru fiecare unitate de învătământ cu personalitate juridică se face pe baza numărului de elevi/prescolari si a standardelor de cost prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Consiliile locale, inspectoratele scolare si consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unitătilor de învătământ cu personalitate juridică, în conditiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/prescolar/an.

(4) Directorul unitătii de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.

(5) Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii si a contributiilor aferente acestora se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

(6) în cazuri exceptionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităti de învătământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judetului/municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anui 2011 nr. 286/2010, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratelor scolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti cu această destinatie.

(7) Aprobarea redistribuirii sumelor pentru personalul din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat care solicită suplimentarea sumelor alocate se va face după verificarea de către inspectoratul scolar a modului de reîncadrare a personalului si a calculului drepturilor salariale, prevăzute în legi, ordonante si hotărâri ale Guvernului.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învătământul special si centrele de resurse si asistentă educatională.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.395.


 

ANEXA Nr. 1

 

Standardele de cost/elev/prescolar/an

 

Nr. crt.

 

 

 

Nivel/filieră/profil

 

 

 

Forma de

Învătământ

 

 

 

Număr mediu de

elevi pe clasă

Standarde de cost

pe elev, pe medii

si pe nivele

Standarde de cost pe elev, pe medii si pe nivele (pentru Învătământul în limbile minoritătilor)

(lei)

(lei)

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învătământ prescolar cu program normal

ZI

20

18

1.478

1.617

1.478

1.617

2

Învătământ prescolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

20

20

2.712

2.712

2.712

2.712

3

Învătământ primar

ZI

22

18

1.701

2.027

2.041

2.432

3.1

Învătământ primar - integrat*

ZI

 

 

2.892

3.445

3.470

4.134

4

Învătământ primar “step-by-step”

ZI

22

18

3.167

3.167

3.800

3.800

5

Învătământ primar “A doua sansă”

-

15

12

1.311

1.579

1.573

1.895

6

Învătământ primar vocational (fără muzică)

ZI

22

18

2.141

2.560

2.505

2.995

7

Învătământ primar cu profil de muzică

ZI

22

18

3.568

4.266

4.175

4.991

7.1

Învătământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

 

 

1.867

2.239

1.867

2.239

8

Învătământ gimnazial

ZI

25

20

2.230

2.727

2.549

3.117

8.1

Învătământ gimnazial - integrat*

ZI

 

 

3.791

4.636

4.333

5.299

9

Învătământ gimnazial “A doua sansă”

-

20

20

1.485

1.485

1.697

1.697

10

Învătământ gimnazial vocational (fără muzică)

ZI

25

20

2.676

3.280

3.024

3.706

10.1

Învătământ gimnazial vocational (fără muzică) suplimentar

ZI

 

 

446

553

446

553

11

Învătământ gimnazial cu profil muzică

ZI

25

20

4.460

5.468

5.040

6.179

11.1

Învătământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

 

 

2.230

2.741

2.230

2.741

12

Învătământ gimnazial

FR

25

20

903

1.070

1.032

1.223

13

Învătământ liceal teoretic

ZI

28**

28

2.119

2.119

2.401

2.401

14

Învătământ liceal teoretic

SERAL

28**

28

1.652

1.652

1.872

1.872

15

Învătământ liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic

ZI

28**

28

2.306

2.306

2.612

2.612

16

Învătământ liceal tehnologic

SERAL

28**

28

1.797

1.797

2.036

2.036

17

Învătământ liceal de arte plastice si vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură si sportiv

ZI

28**

28

2.944

2.944

3.297

3.297

18

Învătământ liceal de muzică

ZI

28**

28

5.129

5.129

5.744

5.744

19

Învătământ liceal

FR

28**

28

870

870

986

986

20

Învătământ scoli de arte si meserii, an completare

ZI

24

22

2.442

2.656

2.686

2.922

21

Învătământ postliceal/maistri

ZI

30

30

2.442

2.442

2.686

2.686

22

Cantine-cămine (elevi cazati)

 

 

 

883

883

883

883


* Standardele de cost se aplică numai elevilor integrati.

** Începând cu anul scolar 2011-2012, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă, iar pentru clasele a Xl-a si a XII-a pot fi 28 de elevi/clasă.


 

ANEXA Nr.2

 

COEFICIENTII DE DIFERENTIERE

pentru standardele de cost/elev/prescolar/an si coeficientii suplimentari pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale

 

Nr. crt.

 

 

Nivel/filieră/profil

 

 

Forma

de

Învătământ

 

 

Coeficienti de diferentiere ai standardelor de cost pe medii si pe nivele, fată de coeficient “1”

(urban gimnazial)

Coeficienti suplimentari pentru Învătământul în limbile minoritătilor

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învătământ prescolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învătământ prescolar cu program prelungit/săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învătământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

3.1

Învătământ primar- integrat*

ZI

1,297

1,545

0,200

0,200

4

Învătământ primar “step-by-step”

ZI

1,420

1,420

0,200

0,200

5

Învătământ primar “A doua sansă”

-

0,588

0,708

0,200

0,200

6

Învătământ primar vocational (fără muzică)

ZI

0,960

1,148

0,170

0,170

7

Învătământ primar cu profil de muzică

ZI

1,600

1,913

0,170

0,170

7.1

Învătământ primar cu profil de muzică suplimentar

ZI

0,837

1,004

0,000

0,000

8

Învătământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

8.1

Învătământ gimnazial - integrat*

ZI

1,700

2,079

0,143

0,143

9

Învătământ gimnazial “A doua sansă”

-

0,666

0,666

0,143

0,143

10

Învătământ gimnazial vocational (fără muzică)

ZI

1,200

1,471

0,130

0,130

10.1

Învătământ gimnazial vocational (fără muzică) suplimentar

ZI

0,200

0,248

0,000

0,000

11

Învătământ gimnazial cu profil muzică

ZI

2,000

2,452

0,130

0,130

11.1

Învătământ gimnazial cu profil muzică suplimentar

ZI

1,000

1,229

0,000

0,000

12

Învătământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

13

Învătământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

14

Învătământ liceal teoretic

SERAL

0,741

0,741

0,133

0,133

15

Învătământ liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic

ZI

1,034

1,034

0,133

0,133

16

Învătământ liceal tehnologic

SERAL

0,806

0,806

0,133

0,133

17

Învătământ liceal de arte plastice si vizuale, coregrafie, teatru, arhitectură si sportiv

ZI

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Învătământ liceal de muzică

ZI

2,300

2,300

0,120

0,120

19

Învătământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

20

Învătământ scoli de arte si meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

21

Învătământ postliceal/maistri

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100

22

Cantine-cămine (elevi cazati)

 

0,396

0,396

0,000

0,000


* Coeficientii de diferentiere se aplică numai elevilor integrati.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru actiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.760 din 24 decembrie 2010 al Directiei Generale Siguranta Alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 2 si ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 63 lit. b), i) si j), ale art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum si ale art. 48 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 3 alin. (1) lit. B pct. 2, 3, 6 si 10 si alin (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I.- Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru actiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 144.

 

ANEXĂ

(Anexă la Ordinul nr. 92/2006)

 

TARIFELE DE PLATĂ

pentru actiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

Loturi < 15 tone

Loturi > 15 tone

Distanta până la locul de prelevare < 80 km

63 lei (RON)

74 lei (RON)

Distanta până la locul de prelevare > 80 km

84 lei (RON)

90 lei (RON)


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.041.

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

BUGETUL

de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

2010

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

252,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

252,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

252,00

36.10

 

 

DIVERSE VENITURI

252,00

 

50

 

Alte venituri

252,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL

252,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

252,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

88,00

 

10 01

 

Cheltuieli salariale în bani

68,00

 

 

01

Salarii de bază

53,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizatie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

10,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

-

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

1,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

4,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.03

 

Contributii

20,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

13,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

1,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

4,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

1,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

1,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

164,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

10,00

 

 

01

Furnituri de birou

2,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

-

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

-

 

 

04

Apă, canal si salubritate

-

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

-

 

 

06

Piese de schimb

-

 

 

07

Transport

-

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

8,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

-

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

-

 

20.02

 

Reparatii curente

-

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

-

 

 

01

Medicamente

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2,00

 

 

01

Uniforme si echipament

-

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

50,00

 

 

01

Deplasări interne

10,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

40,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

-

 

20.14

 

Protectia muncii

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

102,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

1,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

-

 

 

04

Chirii

84,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

17,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

-

 

71.01

 

Active fixe

-

 

 

01

Constructii

-

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

_

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

-

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

-

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

252,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

252,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

 

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

 

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010:

1) Număr mediu de personal: 5 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 6.000 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 15 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si indemnizatiile plătite unor persoane din afara unitătii care fac parte din comisiile de licitatii (suma de 1 mii lei);

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile de delegare (suma de 4 mii lei).

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.585 din 29 decembrie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.105 din 29 decembrie 2010

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 13.703/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. DG 3.916/2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 1 aprilie 2010,

cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La sectiunea A, capitolul II “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2010” va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NATIONALE DE SĂNĂTATE APROBATE PENTRU ANUL 2010

 

 

 

 

 

- mii lei -

Denumire program

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care transfer FNUASS

I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

60.852

168.094

228.946

758

Credite bugetare

42.356

168.094

210.450

758

II. PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATĂ, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

1.197

3.825

5.022

 

Credite bugetare

1.197

3.825

5.022

 

III. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

576.038

606.988

1.183.026

1.079.712

Credite bugetare

594.534

606.988

1.201.522

1.079.712

IV. PROGRAMUL NATIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂTII SI EDUCATIEI PENTRU SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

334

7.325

7.659

 

Credite bugetare

334

7.325

7.659

 

V. PROGRAMUL NATIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII SI COPILULUI, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

50.182

833

51.015

 

Credite bugetare

50.182

833

51.015

 

VI. PROGRAMUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE SANITARĂ, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

68

189

257

 

Credite bugetare

68

189

257

 

VII. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT IN STRĂINĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

26.427

 

26.427

 

Credite bugetare

26.427

 

26.427

 

VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTĂ AL MEDICAMENTELOR, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

 

101.200

101.200

101.200

Credite bugetare

 

101.200

101.200

101.200

IX. PROGRAMUL NATIONAL DE ASISTENTĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ SI ACTIUNlPENTRU SĂNĂTATE, dincare:

 

 

 

 

Credite de angajament

 

256

256

 

Credite bugetare

 

256

256

 

Ministerul Sănătătii - actiuni centralizate, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

 

31.545

31.545

 

Credite bugetare

 

31.545

31.545

 

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

715.098

920.255

1.635.353

1.181.670

Credite bugetare

715.098

920.255

1.635.353

1.181.670”

 

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare/Serviciul medical nr. DGE 2.141 din 20 decembrie 2010,

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 70 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, cu completările ulterioare;


- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul dispozitiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 10 mai 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

“(8) Regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică pentru cazurile care se externează începând cu luna decembrie 2010.”

2. La anexa nr. 1, regulile B06 si B07 vor avea următorul cuprins:

“B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 93020

(diagnostice principale inacceptabile).

B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/ greutatea

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 93030 (diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).”

3. La anexa nr. 1, regula B09 se abrogă.

4. La anexa nr. 1, regula B12 va avea următorul cuprins:

“B12 Cazuri clasificate în DRGA2021 si A2022, care au avut o interventie chirurgicală asociată cu o procedură de anestezie generală împreună cu o procedură de intubatie.

Motiv: Conform standardelor de codificare, anestezia generală include si procedura de intubatie.”

5. La anexa nr. 1, regula B14 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.062


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.