MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 898/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 898         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 31 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

278. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

1.268. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

127. - Ordonantă de urgentă pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei “Delta Dunării”

 

132. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

1.341. - Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.654. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

2.655. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

2.890. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. La articolul 3, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

«f) contract de achizitie publică - contractul comercial care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităti contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect executia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonante de urgentă;»“.

2. La articolul I punctul 6, litera c) a articolului 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:

- respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro;”.

3. La articolul I punctul 7, litera c1) a articolului 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:

- respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 193.000 euro;”.

4. La articolul I, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 71 si 72, cu următorul cuprins:

“71. La articolul 121, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 121. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achizitie publică de către structuri ale autoritătilor contractante care functionează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor sectiunii a 2-a din cap. II, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.»

72. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică pentru serviciile de cercetare si descărcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic si siturile arheologice. Lucrările vor fi realizate de către Muzeul National de Istorie a României si de celelalte institutii muzeale legal abilitate.»“

5. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplica prezenta ordonantă de urgentă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) si se limitează la prevederile art. 35-38 si art. 56 si la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestatiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se solutionează potrivit dispozitiilor cap. IX.”

6. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

“111. La articolul 47, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) în cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a include în anunturile prevăzute la alin. (1) cel putin informatiile cuprinse în anexa nr. 3A si, dacă este necesar, alte informatii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.»“

7. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice verifică:

a) fiecare anunt transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anuntul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;

b) fiecare anunt/invitatie de participare transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.”

8. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 55 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situatiile în care:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a


contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 387.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.”

9. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

“151. La articolul 56, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligatia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anuntul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.»“

10. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 57 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situatiile în care:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 387.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.”

11. La articolul I, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 211 si 212, cu următorul cuprins:

“211. La articolul 75, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 75. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel putin 52 de zile.»

212. La articolul 76, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 76. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare în SEAP cu cel putin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.»“

12. La articolul I, după punctul 22 se introduc două noi puncte, punctele 221 si 222, cu următorul cuprins:

“221. La articolul 83, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 83. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel putin 37 de zile.»

222. Articolul 84 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 84. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare în SEAP cu cel putin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.»“

13. La articolul I, după punctul 24 se introduc sase noi puncte, punctele 241-246, cu următorul cuprins:

“241. La articolul 89, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 89. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 40 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.»

242. La articolul 90, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 90. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.»

243. La articolul 98, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 98. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel putin 37 de zile.»

244. Articolul 99 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 99. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare în SEAP cu cel putin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.»

245. La articolul 113, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 113. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel putin 37 de zile.»

246. Articolul 114 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 114. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare în SEAP cu cel putin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.»“


14. La articolul I punctul 28, articolul 124 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 124. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achizitie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;

c) pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro.”

15. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

“301. La articolul 158 alineatul (2), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

«a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;

b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro.»“

16. La articolul I punctul 39, alineatul (1) al articolului 205 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 205. - (1) Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgentă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de asteptare de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).”

17. La articolul I, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 391, cu următorul cuprins:

“391. La articolul 206, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(P) în sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză si fie a fost considerată legală de către Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sesizat în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac.»“

18. La articolul I punctul 42, litera n) a alineatului (1) al articolului 213 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,n) dacă este cazul, contestatiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însotite de deciziile motivate pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;”.

19. La articolul I punctul 45, alineatul (2) al articolului 223 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situatiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.”

20. La articolul I punctul 46, alineatul (1) al articolului 227 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 227. - (1) în cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totusi obligatia, atunci când atribuie un

contract de lucrări sau de servicii unei terte părti, de a publica un anunt de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP si, optional, în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, Achizitii publice, în toate situatiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 si la cap. II sectiunea a 2-a.”

21. La articolul I, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 471, cu următorul cuprins:

“471. La articolul 255, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 255. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritătii contractante, prin încălcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritătii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictională, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.»“

22. La articolul I, punctul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

“48. La articolul 255, alineatele (11)-(13) se abrogă.”

23. La articolul I, după punctul 50 se introduc două noi puncte, punctele 501 si 502, cu următorul cuprins:

“501. Articolul 2561 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 2561. - (1) înainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice si la intentia de a sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Dispozitiile art. 205 si 2562 rămân aplicabile.

(2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.

(4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât si celorlalti operatori economici implicati.

(5) Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, fără a fi obligată să astepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (3).

(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autoritătii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula contestatie în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau, după caz, o cerere de renuntare la judecarea contestatiei.»

502. Articolul 2562 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 2562. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor în vederea anulării actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:


a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunostintă, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, despre un act al autoritătii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);

b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunostintă, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, despre un act al autoritătii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).

(2) în cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, publicată în SEAP în conditiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) si art. 127 alin. (2), data luării la cunostintă este data publicării documentatiei de atribuire.»“

24. La articolul I punctul 51, alineatele (1)-(3) ale articolului 2563 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 2563. - (1) După primirea unei contestatii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati în procedura de atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.

(2) în situatia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritătii contractante o notificare de renuntare la contestatie. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligatia de a comunica punctul său de vedere potrivit dispozitiilor art. 274.

(3) în cazul primirii unei contestatii de către Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, în termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1) si la art. 28713 lit. a). Dacă decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacată cu plângere, dispozitiile art. 2877 se aplică în mod corespunzător.”

25. La articolul I, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:

“511. La articolul 257, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 257. - (1) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit în continuare Consiliul, esfe organism independent cu activitate administrativ-jurisdictională.»“

26. La articolul I, după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 531, cu următorul cuprins:

“531. La articolul 260, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Presedintele Consiliului trebuie să fie licentiat în drept.»“

27. La articolul I, după punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 551, cu următorul cuprins:

“551. La articolul 263, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(4) în sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeste un raport de evaluare care se înaintează primului-ministru.»“

28. La articolul I punctul 56, alineatul (5) al articolului 263 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Procedura de evaluare a activitătii Consiliului si a presedintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă si organizatorică si se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.”

29. La articolul I punctul 57, alineatul (7) al articolului 263 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează conform regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

30. La articolul I, după punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 611, cu următorul cuprins:

“611. După articolul 275 se introduce un nou articol, articolul 2751, cu următorul cuprins:

«Art. 2751. - (1) în cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la solutionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părtii interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de achizitie publică.

(2) Consiliul solutionează cererea de suspendare luând în considerare consecintele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanta competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.»“

31. La articolul I, după punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 681, cu următorul cuprins:

“681. La articolul 280, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 280. - (1) Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.»“

32. La articolul I punctul 69, alineatul (11) al articolului 283 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) Instanta competentă să solutioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definită de legislatia în vigoare, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal.”

33. La articolul I punctul 70, alineatul (4) al articolului 283 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) După solutionarea plângerii de către instanta prevăzută la alin. (1) sau (11), dosarul cauzei se restituie de către instantă Consiliului.”

34. La articolul I punctul 72, alineatul (3) al articolului 285 se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în situatia în care instanta admite plângerea, modifică decizia Consiliului si constată că actul autoritătii contractante a încălcat prevederile legislatiei în materia achizitiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 2563 alin. (3), dispozitiile art. 287™ alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 28711 se aplică în mod corespunzător.”

35. La articolul I punctul 74, alineatul (1) al articolului 286 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 286. - (1) Procesele si cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterală a contractelor de achizitie publică se solutionează în primă instantă de către sectia comercială a tribunalului în circumscriptia căruia se află sediul autoritătii contractante.”

36. La articolul I punctul 75, alineatul (11) al articolului 286 se abrogă.

37. La articolul I, după punctul 75 se introduc patru noi puncte, punctele 751-754, cu următorul cuprins:

“751. La articolul 286, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) în fata instantei de judecată, litigiile privind drepturile si obligatiile contractate în cadrul procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă se solutionează de urgentă si cu precădere, potrivit dispozitiilor art. 7202-7207 si art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.»

752. La articolul 287, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 287. - (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită injustitie prin actiune separată.»

753. Articolul 2873 se abrogă.

754. La articolul 2877, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 2877. - (1) în cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, până la solutionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părtii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părtilor, suspendarea executării contractului.»“

38. La articolul I punctul 76, articolul 2878 se abrogă.

39. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 761, cu următorul cuprins:

“761. Articolul 2879 se abrogă.”

40. La articolul I punctul 77, litera b) a alineatului (1) al articolului 28710 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispozitii în materia achizitiilor publice, dacă această din urmă încălcare a afectat sansele operatorului economic interesat de a obtine contractul;”.

41. La articolul I punctul 78, articolul 28711 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28711. - În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), care nu face obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanta poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sanctiuni alternative precum cele prevăzute la art. 28710 alin. (2).”

42. La articolul I, punctul 79 se modifică si va avea următorul cuprins:

“79. La articolul 28712 alineatul (2), literele a)-c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

«a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 387.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.»“

43. La articolul I punctul 80, alineatul (1) al articolului 28716 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28716. - (1) Hotărârea pronuntată în primă instantă poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de sectia comercială a curtii de apel.”

44. La articolul I, după punctul 82 se introduc două noi puncte, punctele 821 si 822, cu următorul cuprins:

“821. Articolul 287™ se abrogă.

822. La articolul 290, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 290. - (1) Consiliul are personalitate juridică, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, presedintele acestuia având calitatea de ordonator principal de credite.»“

45. La articolul I punctul 83, articolul 291 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 291. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea presedintelui Consiliului.”

46. La articolul I, după punctul 94 se introduce un nou punct, punctul 941, cu următorul cuprins:

“941. Articolul 296 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 296. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice se solutionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti.»“

47. La articolul I punctul 95, după litera e) a alineatului (1) al articolului 2961 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) contractul de achizitie publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 691.”

48. La articolul I punctul 95, alineatul (3) al articolului 2961 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Sentinta Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la înalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia contencios administrativ.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 decembrie 2010.

Nr. 278.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.268.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei “Delta Dunării”

 

Având în vedere necesitatea creării unor conditii reale pentru dezvoltarea economico-socială în zona “Delta Dunării” si tinând cont de nivelul actual de valorificare a potentialului economic din perimetrul Biosferei, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de consolidare a activitătilor economice traditionale din Delta Dunării, în directia:

- fiscalizării corecte a produselor obtinute din pescuit, prin revizuirea unor prevederi din domeniul pescuitului comercial, pentru punerea în aplicare a normelor dreptului Uniunii Europene referitoare la prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999;

- optimizării exploatării resurselor acvatice, în limitele trasate de necesitatea conservării acestor resurse si a protectiei ecosistemelor naturale si cu respectarea normelor europene prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

- conservării si stimulării ocupatiilor traditionale în Deltă, prin promovarea unor măsuri de stopare a practicilor comerciale necompetitive si valorificare a resurselor naturale în conditii de eficientă;

- îmbunătătirii mecanismului de colectare a veniturilor bugetelor locale ale comunitătilor din zona “Delta Dunării”, prin valorificarea potentialului acestor comunităti de a genera venituri din activitatea economică.

Neadoptarea unor măsuri urgente în directia suplimentării veniturilor bugetelor locale va genera reale dificultăti în administrarea comunitătilor din zona “Deltei Dunării”, cu impact negativ asupra capacitătii autoritătilor locale de a gestiona activitătile curente. Constrângerile generate de nivelul scăzut de colectare a veniturilor ridică mari dificultăti în ceea ce priveste asigurarea sumelor necesare finantării unor obiective cu caracter social, în special a celor pentru plata facilitătilor acordate populatiei care domiciliază în această zonă. Fată de această situatie, este necesară optimizarea modalitătii de repartizare a veniturilor fiscale obtinute din activitătile economice, de turism si de agrement, autorizate la nivelul comunitătilor locale, prin introducerea unor criterii obiective de repartizare, care să tină cont atât de capacitatea comunitătilor locale de a controla si gestiona veniturile locale, cât si de nevoia aplicării acelorasi politici sociale pentru toată populatia din raza teritorială a perimetrului Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

Considerând faptul că elementele sus-mentionate vizează un interes public, constituind o situatie extraordinară a cărei întârziere în reglementare ar reprezenta o gravă amenintare pentru existenta ecosistemelor si pentru stabilitatea populatiei în Biosfera “Delta Dunării”,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,


 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei “Delta Dunării^ republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Persoanele cu domiciliul în localitătile din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării” au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, în regim de pescuit recreativ/sportiv, pe baza unui permis nominal emis de către administrator, în conditiile legii.”

Art. II. - Articolul 11 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Desfăsurarea activitătilor economice, de turism si agrement din perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», de către persoanele fizice si juridice, se autorizează de către Consiliul Judetean Tulcea sau Consiliul Judetean Constanta, după caz, având în vedere autorizatia de mediu emisă de Administratia Rezervatia Biosferei «Delta Dunării».

Taxele de autorizare se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Judetean Tulcea sau a Consiliului Judetean Constanta, după caz, la propunerea Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării».

Sumele încasate din taxele prevăzute în alin. (2) se fac venituri la bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, astfel:

a) 50% la bugetul judetului pentru finantarea activitătilor cu caracter economico-social de pe teritoriul judetului, inclusiv al Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

b) 50% la bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale din zona «Delta Dunării», proportional cu numărul de autorizatii emise persoanelor de pe raza unitătii administrativ-teritoriale respective.

Din taxele încasate potrivit alin. (3), consiliile judetene virează lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna anterioară, unitătilor administrativ-teritoriale, sumele ce se cuvin.”

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei «Delta Dunării», care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», în

colaborare cu autoritătile administratiei publice locale din Rezervatia Biosferei «Delta Dunării», în conditiile legii;”.

2. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Accesul la resursele acvatice vii, cu exceptia celor din ariile naturale protejate, se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, în urma consultărilor cu organizatiile din domeniul pescuitului.

(2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor profesionisti persoane fizice sau celor organizati în asociatii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială, pe baza permiselor, licentelor si autorizatiilor de pescuit comercial.”

3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si ministrului mediului si pădurilor.”

4. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licentelor emise de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura si a permiselor si autorizatiilor emise de către administratorul resurselor acvatice vii, după caz.”

5. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se întelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, în scop de agrement/performantă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii si eliberat de acesta sau de asociatiile de pescari sportivi, după caz.”

6. Articolul 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Prima vânzare a pestelui si a produselor obtinute din pescuit se face numai în locuri special amenajate, autorizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în baza nominalizărilorfăcute de administratorul resurselor acvatice vii.”

Art. IV. - În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, respectiv a Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, în urma consultărilor cu organizatiile din domeniul pescuitului, se aprobă normele prevăzute la art. 9 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 127.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

Având în vedere faptul că în prezent Consiliul National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor se află în imposibilitatea finalizării exercitiului financiar 2010, situatie care ar genera grave consecinte în bunul mers al institutiei, precum si faptul că în prezent Unitatea Executivă a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor nu îsi poate îndeplini atributiile stabilite fără adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă,

în lipsa reglementărilor din prezenta ordonantă de urgentă care clarifică aspecte referitoare la ordonatorul de credite s-ar produce grave consecinte în derularea proiectelor strategice cu finantare nerambursabilă din fonduri europene,

pentru a asigura finantarea comitetelor sectoriale si a comisiilor de autorizare si pentru a respecta angajamentele financiare si obligatiile contractuale asumate de către Consiliul National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor si Unitatea Executivă a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor,

întrucât neadoptarea în regim de urgentă a acestor măsuri poate conduce la blocaje financiare cu consecinte negative atât asupra activitătii institutionale, cât si asupra salarizării personalului angajat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor”

2. Articolul 412 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 412. - Finantarea comitetelor sectoriale se asigură:

a) de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de functionarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin bugetul Unitătii Executive a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor (UECNCFPA), care devine ordonator secundar de credite bugetare, ca autoritate finantatoare în urma semnării unui contract de finantare; numărul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de două persoane;

b) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupationale si a calificărilor asociate, activităti finantate de Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pe bază de tarife stabilite de Consiliul National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor, la propunerea UECNCFPA;

c) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor si a standardelor de pregătire profesională, activităti finantate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pe bază de tarife stabilite de Consiliul National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor (CNCFPA), la propunerea UECNCFPA;

d) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestatiile efectuate tertilor;

e) din alte venituri realizate prin programe;

f) din donatii si/sau sponsorizări.”

3. La articolul 413, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) obligatia de a transmite CNCFPA si UECNCFPA rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;”.

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În cadrul Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor se înfiintează un compartiment economico-administrativ, în vederea asigurării functionalitătii CNCFPA.”

5. La articolul 11, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

“(10) Presedintele CNCFPA este ordonatorul de credite al CNCFPA.”

6. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul National pentru Formarea Profesională a Adultilor, care se reorganizează sub denumirea de Consiliul National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor (CNCFPA), este ajutat de UECNCFPA, structură care se organizează prin comasarea secretariatului tehnic si Agentiei Nationale pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social.

(2) Numărul de posturi aprobat pentru UECNCFPA este de 65, iar salarizarea se face în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile personalului bugetar plătit din fonduri publice.”

7. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Numărul de posturi aprobat pentru functionarea compartimentului economico-administrativ al CNCFPA prevăzute la art. 6 este de 5 posturi, iar salarizarea se face în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile personalului bugetar plătit din fonduri publice. Structura organizatorică a CNCFPA este prevăzută în anexa la prezenta lege.”

8. La articolul 14, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Finantarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli de întretinere si functionare si cheltuieli de capital;

c) indemnizatiile presedintelui si ale membrilor CNCFPA;

d) cheltuieli de transport, diurnă si cazare, în tară si în străinătate, pentru membrii CNCFPA si pentru personalul compartimentului economico-administrativ al acestuia.”

9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Finantarea cheltuielilor pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de aceste comisii, cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii si


cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin UECNCPFA.”

10. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Cheltuielile UECNCFPAse asigură din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, CNCFPA va propune ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului Regulamentul de organizare si functionare a CNCFPA, în vederea aprobării acestuia prin ordin.

Art. III. - (1) Bunurile proprietate privată a statului, necesare pentru desfăsurarea activitătii curente a fostului secretariat tehnic al CNFPA, se transferă de la CNCFPA la UECNCFPA pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Patrimoniul format din bunurile prevăzute la alin. (1) se stabileste pe baza bilantului contabil de închidere, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului.

(3) Protocolul de predare-primire se semnează din partea CNCFPA de către presedinte, iar din partea UECNCFPA de către directorul general.

(4) Bunurile proprietate privată a statului prevăzute la alin. (1) cuprind mijloace fixe si obiecte de inventar, respectiv:

a) mobilier;

b) aparatură electronică - calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere si altele;

c) obiecte de inventar si consumabile;

d) bunuri destinate exclusiv activitătii secretariatului tehnic al fostului CNFPA dobândite prin programe si proiecte cu finantare natională si internatională.

(5) Rămân în administrarea CNCFPA elementele de patrimoniu necesare derulării activitătii efective a CNCEPAsi a compartimentului economico-administrativ.

(6) Spatiile locative detinute de către CNFPA cu contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) si utilizate de către

fostul secretariat tehnic vor fi preluate de către UECNCFPA si vor fi administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de închiriere cu RAAPPS.

(7) începând cu anul financiar 2011, sumele aferente cheltuielilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 132/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se alocă prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(8) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din prevederile prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2011.

Art. IV. - (1) în toate actele normative în vigoare denumirea “Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor (CNFPA)” se înlocuieste cu denumirea Consiliul National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor (CNCFPA)”.

(2) în toate actele normative în vigoare sintagma Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor se înlocuieste cu sintagma “Unitatea Executivă a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor (UECNCFPA)”.

(3) Prevederile privind Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 1.455/5.122/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 septembrie 2009, se abrogă.

(4) Până la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor, pe toate actele juridice încheiate de această institutie se va putea utiliza stampila cu stema României a Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(5) Se autorizează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului să facă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu, ca urmare a modificării formei de finantare a UECNCFPA.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 132.

 

ANEXA

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor

 

 

PRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul economico-administrativ

(5 posturi)

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, situată în municipiul Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7, judetul Brăila, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei mentionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei mentionate la art. 1, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.341.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Brăila,

str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7,

judetul Brăila

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Corp C

- suprafata constructiei = 57 m2

- valoare de inventar = 5 lei

Cod 8.29.06

Nr. inv. constructie: 102063 (partial)


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 81 din 14 decembrie 2010 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) si art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 2.654.

 

ANEXA

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L.

Adresa:

Str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul 1, municipiul Bucuresti

Tel.: + 40 (21) 313.63.35, fax: + 40 (21) 313.23.80

E-mail: office@srac.ro, website: http://www.srac.ro

Numărul de identificare alocat de Comisia Europeană: 2.003

Valabilitatea notificării se acordă până la 11 septembrie 2012.

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul SR EN ISO/CEI 17021:2007.

Functiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

95/467/CE

Cosuri, burlane si alte produse specifice (1/1):

. Cosuri prefabricate (elemente cu înăltimea unui etaj), căptuseli pentru burlane (elemente sau blocuri), cosuri multi-celule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de cosuri independente si de cosuri ancorate (cosuri)

Sistem 2+

EN 416-1:2009

EN 621:2010

EN 777-1:2009

EN 777-2:2009

EN 777-3:2009

EN 777-4:2009

EN 778:2010

EN 1020:2010

EN 1319:2010

EN 13063-2:2005

EN 14989-1:2007

EN 14989-2:2007

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane si textile), geotextile, geocompozite, georetele, geomembrane si geoplase folosite: pentru armare (la drumuri, căi ferate, fundatii si pereti, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare si baraje, canale, tuneluri si structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deseurilor lichide, pentru depozitarea deseurilor solide sau evacuarea deseurilor)

Sistem 2+

EN 15381:2008

CPF

 

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane si textile), geotextile, geocompozite, georetele, geomembrane si geoplase folosite: ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate, fundatii si pereti, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare si baraje, canale, tuneluri si structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deseurilor lichide, pentru depozitarea deseurilor solide sau evacuarea deseurilor)

Sistem 2+

EN 15382:2008

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

Sectiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, coltare, cu goluri, tuburi) obtinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foaie, bandă), bare, piese turnate si piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire (pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal si beton)

Sistem 2+

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10343:2009

EN 10340:2007

EN 10340:2007/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru constructia drumurilor (1/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări în constructia drumurilor si în tratarea suprafetei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2005

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 15322:2009

CPF

1999/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/usor/ celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/usor/ celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 15037-1:2008

EN 15258:2009

CPF

1999/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului si pastei de ciment (1/2):

.Aditivi (pentru beton, mortar si pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-5:2007

CPF


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 82 din 14 decembrie 2010 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) si art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 20 decembrie 2010.

Nr. 2.655.

 

ANEXA

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială SRAC CERT SERV - S.R.L.

Adresa:

Str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, municipiul Bucuresti

Tel.: +40(21) 311.00.80, fax: +40(21) 311.00.82

E-mail: gabriel.ionescu@srac.ro, website: http://www.sraccertserv.ro

Numărul de identificare alocat de Comisia Europeană: 1.835

Valabilitatea notificării se acordă până la 14 septembrie 2012.

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul SR EN 45011:2001.

Functiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

95/467/CE

Îmbinări structurale (1/1):

Îmbinări structurale (în clădiri si lucrări de inginerie civilă unde cerintele asupra îmbinărilor individuale sunt critice)

Sistem 1

EN 15129:2010

CP


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003

 

Având în vedere prevederile art. 136 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Începând cu anul 2011, din bugetul asigurărilor sociale de stat se deschid credite bugetare si se efectuează plăti si de către Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, în limita bugetelor aprobate prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.”

2. La articolul 2 alineatul (2), nota se elimină.

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului a creditelor bugetare deschise si repartizate/retrase din bugetul asigurărilor sociale de stat de către Casa Natională de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii si institutiile publice din subordinea acestora cărora le-au fost repartizate credite din acest buget se asigură în continuare cu ajutorul contului 03 «Credite bugetare deschise si repartizate din bugetul asigurărilor sociale de stat», cu desfăsurare pe capitole si titluri de cheltuieli conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările si completările ulterioare.

NOTĂ:

Codul contului de credite deschise si repartizate (xx.yy.yy.00.zz) se formează astfel:

- «xx» - codul contului contabil atribuit deschiderilor de credite bugetare, care se completează, după caz, astfel:

- «03» - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;

- «05» - pentru bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

- «08» - pentru bugetul asigurărilor pentru somaj;

- «yy.yy» - codul capitolului de cheltuială, conform clasificatiei bugetare;

- «00» - Câmp rezervat pentru codificarea Ministerului Finantelor Publice;

- «zz» - Cod titular care se completează, după caz, astfel:

- «20» - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

- «19» - Ministerul Administratiei si Internelor;

- «18» - Ministerul Apărării Nationale;

- «31» - Serviciul Român de Informatii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat; si,

- «20» - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru bugetul asigurărilor pentru somaj;

- «03» - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, pentru bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Codul contului deschis la Trezoreria Statului se înscrie atât pe formularul «Cerere pentru deschidere de credite», cod 14.20.07/TS, cât si pe formularul «Dispozitie bugetară privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare», prevăzut în anexa nr. 4.”

4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului a plătilor de casă efectuate de către Casa Natională de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii si institutiile publice din subordinea acestora se asigură în continuare cu ajutorul contului 25 «Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat», cu desfăsurare pe capitole si titluri de cheltuieli conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările si completările ulterioare.”

5. Articolele 8 si 9 se abrogă.

6. La articolul 3 alineatele (1) si (3) si la articolele 4 si 5, sintagma “Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă” se înlocuieste cu sintagma “Casa Natională de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale, Serviciul Român de Informatii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă”.


7. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma “Directia generală de programare bugetară sectorială si securitate socială” se înlocuieste cu sintagma “Directia generală de programare bugetară”, sintagma “Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale” se înlocuieste cu sintagma “Casa Natională de Pensii Publice”, sintagma “Directia generală a contabilitătii publice” se înlocuieste cu sintagma “Directia generală trezorerie si contabilitate publică”, sintagma “Directia trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti” se înlocuieste cu sintagma “Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti” si sintagma “Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificările si completările ulterioare”, se înlocuieste cu sintagma “Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările si completările ulterioare”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 2.890.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.