MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 100/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 100         LEGI, DECRETE, HOTĂRARI SI ALTE ACTE         Luni, 15 februarie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

6. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

 

79. - Hotărâre privind înfiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar si luptei împotriva coruptiei

 

95. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2010 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC

 

15. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 

27. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010

 

31. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 

33/140/38/96. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar

 

47. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

64. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea listei nationale de medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească si a listei nationale de ingineri auto, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMANIEI

 

            5. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema „Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni, Cluj"


 

ORDONANTE SI HOTĂRARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

 

Având în vedere pericolul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică consumul anumitor plante si substante, din cauza intoxicărilor pe care le produc si riscului de abuz,

luând în considerare numărul mare de persoane care se prezintă la spital în urma consumului unor asemenea plante si substante,

întrucât numărul magazinelor prin intermediul cărora se comercializează aceste plante si substante creste alarmant,

tinând cont de faptul că orice întârziere determinată de parcurgerea procedurii legislative obisnuite ar putea afecta sănătatea sau viata unui mare număr de persoane, în special tineri,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă:

 

Art. I. - Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) substante aflate sub control national - drogurile si precursorii înscrisi în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătătii;".

2. În tabelul nr. I, după substanta TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine se introduc următoarele plante si substante:

„BZP (benzilpiperazină)

CPP (clorofenilpiperazină)

CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol

CP 47.497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol

CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina

DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

Indanilamfetamina

JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1 -(4-meti Ifen ii )-2-metilaminopropan-1-ona

4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

Oripavina

Toate speciile din genul Psilocybe

TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)

(3-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona

(3-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona."

3. În tabelul nr. II, după substanta 2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine se introduce următoarea substantă:

„Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan."

4. În tabelul nr. III, după substanta ZOLPIDEM = N, N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2 = a] pyridin-3-acetamide se introduc următoarele plante si substante:

„Acid ibotenic

Amanita muscaria (L: Fr.) Lam. Amanita pantherina Amida acidului lisergic Toate speciile din genul Argyreia 7-hidroximitragynina Ibogaina Ketamina Muscimol Mitraginina

Mitragyna speciosa Korth (Kratom) Nitrit de amil

Nymphaea caerulea Sav.

Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) HaIIierf.

Salvinorin A-F

Salvia divinorum Epling & Jâtiva

Tabernanthe iboga (L.) Nutt."

5. În tabelul nr. IV, după substanta Toluene se introduce următoarea substantă:

„Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona." Art. II. - Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) plante si substante aflate sub control national - termen desemnând plantele si substantele cu proprietăti psihoactive, introduse în anexele la prezenta lege prin procedura natională prevăzută la art. 8 alin. (3);".

2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Plantele si substantele nesupuse controlului international care, datorită proprietătilor psihoactive, prezintă un risc pentru sănătatea publică se înscriu în sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sănătătii.

(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului."

3. La anexă, după sectiunea „Psihotrope" a tabelului I se introduce o nouă sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national", cu următorul cuprins:

„PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

1. Acid ibotenic

2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam

3. Amanita pantherina

4. Amida acidului lisergic

5. Toate speciile din genul Argyreia

6. BZP (benzilpiperazina)

7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina

8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina)= 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

9. CPP (clorofenilpiperazina)

10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol

11. CP 47.497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol

13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

15. Indanilamfetamina

16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1 -(4-metiIfenii)-2-metilaminopropan-1-ona

18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

19. Muscimol

20. Nymphaea caerulea Sav.

21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) HaIIierf.

22. Toate speciile din genul Psilocybe

23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)

24. (3-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona

25. (3-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona."

4. La anexă, după sectiunea „Psihotrope" a tabelului II se introduce o nouă sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national", cu următorul cuprins:

„PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

1. Ibogaina

2. Ketamina

3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)

4. 7-hidroximitragynina

5. Mitraginina

6. Salvia divinorum Epling & Jâtiva

7. Salvinorin A-F

8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt."

5. La anexă, după sectiunea „Psihotrope" a tabelului III se introduce o nouă sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national", cu următorul cuprins:

„PLANTE SI SUBSTANTE AFLATE SUB CONTROL NATIONAL

1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan

2. Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona

3. Nitrit de amil"

Art. III. - (1) în decurs de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, proprietarul, posesorul ori detinătorul cu orice titlu al plantelor si substantelor prevăzute la art. I si II are obligatia să distrugă, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele si substantele pe care le detine.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul ori exportul plantelor si substantelor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă sunt interzise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 6.


GUVERNUL ROMANIEI

HOTĂRARE

privind înfiintarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar si luptei împotriva coruptiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de referintă cuprinse în Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referintă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei împotriva coruptiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 354 din 14 decembrie 2006, prevăzute în anexa nr. 1, se înfiintează Comisia de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar si luptei împotriva coruptiei, denumită în continuare Comisia MCV.

(2) Comisia MCV prevăzută la alin. (1) este un organism interinstitutional, fără personalitate juridică, în coordonarea ministrului justitiei.

Art. 2. - Comisia MCV are următoarele atributii principale:

a) întocmeste, ca urmare a recomandărilor cuprinse în Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European si Consiliu din 22 iulie 2009 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare si verificare, prevăzute în anexa nr. 2, si în baza propunerilor institutiilor reprezentate în Comisia MCV, Planul de actiune pe termen scurt pentru îndeplinirea obiectivelor de referintă din cadrul MCV, denumit în continuare Planul de actiune MCV, care va fi adoptat prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii;

b) monitorizează îndeplinirea măsurilor din Planul de actiune MCV;

c) aprobă rapoarte lunare, rapoarte periodice - o dată la două luni, raportul semestrial, precum si raportul anual;

d) formulează propuneri privind modificarea si completarea Planului de actiune MCV ori, după caz, elaborează un nou plan de actiune MCV, care va fi adoptat prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

Art. 3. - Planul de actiune MCV prevăzut la art. 2 lit. a) si d), precum si orice modificare si/sau completare ale/a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.

Art. 4. - (1) Comisia MCV este alcătuită din următoarele persoane:

a) ministrul justitiei;

b) consilierul de stat pe probleme de justitie din aparatul propriu al primului-ministru;

c) un secretar de stat din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, desemnat prin ordin al ministrului administratiei si internelor;

d) un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, desemnat prin ordin al ministrului afacerilor externe;

e) un secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, desemnat prin ordin al ministrului finantelor publice;

f) seful Departamentului pentru Afaceri Europene;

g) presedintele Consiliului Superior al Magistraturii; h) presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

i) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

j) procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie;

k) presedintele Agentiei Nationale de Integritate.

(2) Lucrările Comisiei MCV sunt conduse de ministrul justitiei.

Art. 5. - (1) Comisia MCV este convocată de către ministrul justitiei lunar, până la data de 10 a fiecărei luni si ori de câte ori este necesar.

(2) Comisia MCV se consideră legal reunită în prezenta a cel putin 7 dintre membrii săi.

(3) Deciziile Comisiei MCV se iau prin consens.

Art. 6. - (1) La lucrările Comisiei MCV pot participa, la invitatia ministrului justitiei, reprezentanti ai altor autorităti sau institutii publice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin (1).

(2) La lucrările Comisiei MCV în care pe ordinea de zi sunt supuse aprobării raportul semestrial si anual pot fi invitati de către ministrul justitiei, în calitate de observatori, reprezentanti ai organizatiilor legal constituite din sectorul societătii civile si ai mass-mediei sau ai organizatiilor profesionale ale magistratilor.

(3) Ordinea de zi a sedintelor Comisiei MCV prevăzute la alin. (2) va fi publicată pe pagina de internet a Ministerului Justitiei, cu 5 zile înainte, cu indicarea locului, datei si orei de desfăsurare.

(4) Sintezele rapoartelor semestriale si anuale, care vor fi supuse aprobării Comisiei MCV, vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justitiei împreună cu ordinea de zi mentionată la alin. (3).

Art. 7. - (1) În realizarea atributiilor prevăzute la art. 2, Comisia MCV adoptă decizii si recomandări.

(2) Deciziile adoptate de către Comisie vor fi puse în aplicare, cu celeritate, de către institutiile competente.

(3) Ministrul justitiei are obligatia de a-l informa lunar sau ori de câte ori este necesar, în scris, pe primul-ministru cu privire la deciziile adoptate de Comisia MCV.

Art. 8. - (1) Secretariatul Comisiei MCV este asigurat de maximum 5 persoane din cadrul Ministerului Justitiei, desemnate prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Secretariatul Comisiei MCV are următoarele atributii:

a) elaborează si supune aprobării Comisiei MCV rapoartele prevăzute la art. 2 lit. c);

b) solicită informatii fiecărei institutii implicate, în vederea elaborării rapoartelor;

c) convocă membrii grupului tehnic de lucru ori de câte ori este nevoie, pentru clarificarea ori definitivarea rapoartelor;

d) transmite rapoartele periodice si raportul anual, sub semnătura ministrului justitiei, către Presedintele României, către presedintii celor două Camere ale Parlamentului si către primul-ministru;

e) întocmeste informările pentru primul-ministru, conform prevederilor art. 7 alin. (3), si le înaintează ministrului justitiei;

f) transmite, sub semnătura ministrului justitiei, convocări membrilor Comisiei MCV si oricăror alte persoane care urmează să participe la sedinte ori la întâlnirile organizate cu prilejul misiunilor de experti ale Comisiei Europene;


g) elaborează minutele fiecărei întâlniri, inclusiv pentru întâlnirile organizate cu prilejul misiunilor de experti ale Comisiei Europene, care vor fi transmise spre aprobare tuturor membrilor prezenti si spre informare membrilor absenti;

h) elaborează documentele-suport pentru discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene;

i) solicită toate minutele întâlnirilor, elaborate de către reprezentantii institutiilor evaluate de către Comisia Europeană;

j) ori de câte ori institutiile europene solicită informatii ce sunt de competenta altor institutii, secretariatul poate solicita acestora, în regim de urgentă, dacă este cazul, date referitoare la subiectul în cauză;

k) sesizează ministrul justitiei în cazul în care intervin disfunctionalităti de natură să afecteze calitatea documentelor elaborate de către Ministerul Justitiei, în calitate de coordonator MCV, care, la rândul său, dacă este cazul, va informa primul-ministru cu privire la problemele intervenite.

Art. 9. - (1) În sprijinul Comisiei MCV se constituie un grup tehnic de lucru care cuprinde experti din cadrul institutiilor mentionate la art. 4 alin. (1).

(2) Fiecare institutie reprezentată în cadrul Comisiei MCV are obligatia de a desemna prin dispozitie a conducătorului un expert si un supleant al acestuia în grupul tehnic de lucru.

(3) Grupul tehnic de lucru va fi coordonat de secretariatul Comisiei MCV, prevăzut la art. 8.

Art. 10. - (1) Membrii grupului tehnic de lucru au obligatia de a transmite în format electronic un raport privind măsurile din sfera de competentă a institutiei pe care o reprezintă până la data de 15 a fiecărei luni, cuprinzând evolutiile înregistrate în luna anterioară celei pentru care se face raportarea. În cazul în care membrii grupului tehnic de lucru nu oferă la termenul stabilit informatiile solicitate, secretariatul Comisiei MCV va informa despre aceasta ministrul justitiei si conducătorul institutiei din care fac parte.

(2) Secretariatul Comisiei MCV va elabora o formă consolidată a raportului privind progresele înregistrate în realizarea măsurilor din cadrul Planului de actiune MCV până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, care va fi transmisă tuturor membrilor grupului tehnic de lucru, în format electronic, până în ultima zi calendaristică a fiecărei luni, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea.

(3) Raportul lunar va respecta în detaliu structura Planului de actiune MCV.

(4) Raportul lunar se aprobă de către Comisia MCV, care se va întruni până la data de 10 a fiecărei luni.

Art. 11. - (1) Secretariatul Comisiei MCV elaborează rapoarte periodice o dată la două luni, precum si raportul semestrial privind evolutiile înregistrate în perioada de referintă, care se transmit pe suport hârtie si în format electronic tuturor institutiilor reprezentate în cadrul Comisiei MCV.

(2) Rapoartele periodice si raportul semestrial se aprobă de către Comisia MCV.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1), astfel aprobate, vor fi transmise de către Ministerul Justitiei, spre informare, Presedintelui României, primului-ministru si presedintilor celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 12. - (1) Secretariatul Comisiei MCV va elabora raportul anual privind evolutiile înregistrate în perioada de referintă, care va fi transmis, pe suport hârtie si în format electronic, tuturor institutiilor reprezentate în cadrul Comisiei MCV.

(2) Raportul anual se aprobă de către Comisia MCV.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1), astfel aprobat, va fi transmis de către Ministerul Justitiei, spre informare, Presedintelui României, primului-ministru si presedintilor celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 13. - În termen de 10 zile de la numirea persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (1) si (2), Ministerul Justitiei va înainta Guvernului, spre adoptare, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de actiune MCV, întocmit de către Comisia MCV.

Art. 14. - (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii institutiilor reprezentate în Comisia MCV vor emite documentele de desemnare a secretarilor de stat prevăzuti la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) si a membrilor grupului tehnic de lucru, în conditiile art. 9 alin. (2).

(2) Dispozitiile de numire cu privire la persoanele desemnate în conditiile alin. (1) se transmit ministrului justitiei în termen de cel mult 3 zile de la semnare.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pct. 5 lit. b din Planul de actiune pentru îndeplinirea conditionalitătilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei împotriva coruptiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 12 noiembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 79.

 

ANEXA Nr. 1

OBIECTIVELE DE REFERINTĂ

instituite în cadrul Mecanismul de cooperare si verificare

 

Potrivit art. 1 din Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referintă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei împotriva coruptiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 354 din

14 decembrie 2006 p. 0058-0060, „în fiecare an, până la 31 martie cel târziu, iar în primul an la 31 martie 2007, România prezintă Comisiei un raport privind progresele realizate în vederea atingerii fiecăruia dintre obiectivele de referintă enumerate în anexă".

Obiectivele de referintă pe care România trebuie să le atingă, potrivit anexei la Decizia Comisiei 2006/928/CE sunt următoarele:

1. garantarea unui proces judiciar mai transparent si mai eficient totodată, în special prin consolidarea capacitătilor si a responsabilizării Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea si evaluarea impactului noilor coduri de procedură civilă si penală;

2. înfiintarea, conform celor prevăzute, a unei agentii pentru integritate cu responsabilităti în domeniul verificării patrimoniului, al incompatibilitătilor si al conflictelor de interese potentiale, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care să poată duce la aplicarea unor sanctiuni disuasive;

3. continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor anchete profesioniste si impartiale cu privire la acuzatiile de coruptie la nivel înalt;

4. adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, în special în cadrul administratiei locale.

ANEXA Nr. 2

 

RECOMANDĂRI

cuprinse în Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European si Consiliu din 22 iulie 2009 privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare si verificare

 

„(...) Comisia invită România să întreprindă actiuni în următoarele domenii:

În ceea ce priveste noile coduri:

- să efectueze o evaluare amănuntită a impactului celor 4 coduri asupra functionării sistemului judiciar si asupra organizării instantelor si parchetelor si să cuantifice mijloacele bugetare necesare punerii lor în aplicare;

- să realizeze o consultare publică cu privire la Codul de procedură civilă si la Codul de procedură penală si să le adopte cât mai curând;

- să faciliteze intrarea rapidă în vigoare a celor 4 coduri, prin adoptarea unei legi de punere în aplicare care să asigure coerenta cadrului legislativ.

În ceea ce priveste reforma sistemului judiciar:

- să pună în aplicare, în ceea ce priveste resursele umane, o abordare flexibilă, bazată pe priorităti, concretizată pe termen scurt prin luarea de măsuri de urgentă, precum transferarea posturilor vacante acolo unde este mai mare nevoie de ele (inclusiv efectuarea de transferuri între grade de jurisdictie diferite), prin transferarea sarcinilor administrative personalului auxiliar, introducând manageri de instantă si, pe termen mediu si lung, prin elaborarea unei scheme de personal adaptate nevoilor sistemului judiciar, prin efectuarea de simulări si previziuni în ceea ce priveste numirile, transferurile de personal, detasările si pensionările;

- să consolideze transparenta si răspunderea Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv prin asumarea de către Consiliu a responsabilitătii care îi revine, si anume de a avea o abordare mai proactivă în privinta recrutărilor, a promovărilor, a măsurilor disciplinare, a transferurilor de personal si a detasărilor si prin publicarea hotărârilor motivate ale Consiliului într-un format clar si accesibil.

În ceea ce priveste unificarea jurisprudentei:

- să întreprindă măsurile adecvate ca urmare a recomandărilor Grupului de lucru privind individualizarea pedepselor pentru infractiunile de coruptie;

- să consolideze rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie în unificarea jurisprudentei, inclusiv prin simplificarea procedurii care se aplică în cazul recursurilor, în vederea interpretării si aplicării legii în mod coerent, precum si prin elaborarea de orientări privind pedepsele pentru infractiunile de coruptie.

În ceea ce priveste combaterea coruptiei la nivel înalt:

- să asigure faptul că procedura prin care se permite începerea urmăririi penale care vizează membri ai Parlamentului care sunt fosti si actuali membri ai Guvernului este aplicată uniform si rapid de către Parlamentul României;

- să monitorizeze eficienta sistemului judiciar în ceea ce priveste judecarea cazurilor de coruptie la nivel înalt;

- să asigure stabilitatea cadrului legal pentru combaterea coruptiei la nivel înalt, inclusiv în contextul noilor coduri;

- să adopte o lege care să prevadă eliminarea suspendării judecării cauzelor atunci când se invocă exceptii de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste activitătile Agentiei Nationale de Integritate:

- să continue să obtină rezultate în ceea ce priveste verificarea averilor, a incompatibilitătilor si a conflictelor de interese;

- să asigure faptul că organismele judiciare si disciplinare întreprind în timp util măsurile adecvate în ceea ce priveste cauzele înaintate de Agentia Natională de Integritate referitoare la averi nejustificate, la incompatibilităti si la conflicte de interese.

În ceea ce priveste combaterea coruptiei de la nivel local:

- să urmărească îmbunătătirea coordonării strategiei nationale anticoruptie, pentru a permite o mai bună identificare a punctelor vulnerabile si a domeniilor care prezintă riscuri, astfel încât să fie elaborate strategii de atenuare prioritare la toate nivelurile;

- să continue punerea în aplicare a strategiilor locale elaborate de către procuratură, adaptate la necesitătile locale, si să asigure o mai mare eficacitate a acestora;

- să accelereze întreprinderea de măsuri de prevenire a coruptiei în sectoarele vulnerabile, organismele centrale si cele locale coordonându-se în acest sens.

Comisia invită România să continue procesul de reformă si să pună în aplicare recomandările pe care i le-a făcut. Comisia va sprijini si va monitoriza anul viitor pe această bază progresele realizate. Este nevoie de presiuni continue pentru a se obtine rezultate, iar Comisia invită celelalte state membre să continue să acorde asistentă României si să o ajute să realizeze progrese. În ceea ce o priveste, Comisia va continua să sprijine eforturile României, prin dialog politic si tehnic si prin furnizarea de expertiză adecvată, dacă este necesar.”


HOTĂRARE

privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2010 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2010 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea

Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2010 si

care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti

nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a

societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Nr. de persoane

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.600

2.

Societatea Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu

300

3.

Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.

200

4.

Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.

250

5.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

300

6.

Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Drobeta-Turnu Severin

95

7.

Societatea Comercială Electrocentrale Bucuresti - S.A.

500

8.

Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A.

300

 

TOTAL:

3.545

           


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMANIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Catalogului national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC

 

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) si art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 55 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Catalogul national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 274/2007 pentru aprobarea Catalogului national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC - versiunea aprilie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 7 mai 2007.

Art. 3. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 2 februarie 2010.

Nr. 9.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptătite.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.025 din 7 ianuarie 2010 al Directiei generale politici agricole,

în baza prevederilor art. 31 alin. (1) si ale art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2010.

Nr. 15.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.637 din 27 ianuarie 2010 al Directiei generale buget-finante si fonduri europene,

în temeiul art. 4 lit. c) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările ulterioare, si al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, pentru garantiile existente în evidenta fondului de garantare la 31 decembrie 2009, astfel:

 

Tipul de credit

Nivelul comisioanelor de garantare pentru

anul 2010

a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finantare necesare realizării productiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru  dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare

1,5%

b) Credite pe termen scurt, mediu si lung acordate în scopul realizării de investitii

1,5%

Tipul de proiect

 

Proiecte finantate din fonduri SAPARD, proiecte de investitii neeligibile pentru finantare din fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, emis anual

1,5%

 

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 27.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 

 În baza Referatului de aprobare nr. 70.283 din 8 februarie 2010 al Directiei generale politici agricole, având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (1)-(4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 480/2009)

 

COMISIA

pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 


1.

Adrian Rădulescu

presedinte, secretar de stat în Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2.

Elena Tatomir

membru, director - Directia politici în culturi de câmp din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

3.

Daniel Velicu

membru, consilier superior - Directia politici în culturi de câmp din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

4.

Maria Lori Liră Marcu

membru, auditor superior - Directia audit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

5.

Marcela Alecu

membru, consilier superior - Directia politici în culturi de câmp din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - asigură secretariatul

6.

Sorin Dogaru

membru, reprezentant al Asociatiei Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

7.

Vasile Varvaroi

membru, reprezentant al Asociatiei Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

8.

Gelu Scutaru

membru, reprezentant al Asociatiei Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)

9.

Viorel Matei

membru, reprezentant al Federatiei Nationale a Producătorilor Agricoli din România (FN.PA.R.)

10.

Nicolae Sitaru

membru, reprezentant al Federatiei Nationale a Producătorilor Agricoli din România (L.A.PA.R.)

11.

Aurel Popescu

membru, reprezentant al Federatiei Patronale din Industria Alimentară - Romalimenta

12.

Gheorghe Frâncu

membru, reprezentant al Federatiei Patronale din Industria Alimentară - Romalimenta

13.

Gabriel Purice

membru, reprezentant al Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.)

14.

Viorel Marin

membru, Comisia de gradare

15.

Adina Cristea

membru, Comisia de gradare - asigură secretariatul

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 33 din 11 februarie 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 38 din 11 februarie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 140 din 11 februarie 2010

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 96 din 11 februarie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 79.250 din 10 februarie 2010 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 1.913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România)-Lipcani (Republica Moldova);

- art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul mediului si pădurilor, ministrul administratiei si internelor si ministrul transporturilor si infrastructurii emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă lista punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile fitosanitare de inspectie în punctele de trecere a frontierei de stat a României sunt organizate si functionează ca inspectorate de carantină fitosanitara vamală în subordinea Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitara.

Art. 3. - Lista punctelor de trecere a frontierei de stat, prevăzute la art. 1, poate fi completată în functie de necesităti, cu conditia asigurării spatiilor si dotărilor necesare activitătii inspectoratelor de carantină fitosanitara vamală.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 9 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

ANEXA

 

LISTA

punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar

 

Nr. crt.

Judetul

Inspectoratul de carantină fitosanitară vamală

Punctul de lucru

Tipul

1.

Constanta

Constanta

Constanta Nord Constanta Sud

P P/ZL

2.

Iasi

lasi

Sculeni Cristesti

R

F

3.

Ilfov

Bucuresti

Aeroportul International Henri Coandă

A

4.

Galati

Galati

Giurgiulesti Galati Port

R P

5.

Satu Mare

Halmeu

Halmeu Halmeu Gară

R

F

6.

Suceava

Dornesti-Siret

Dorn esti Siret

F R

7.

Timis/Mehedinti

Timisoara

Stamora Moravita Timisoara Portile de Fier I

F R A R

8.

Vaslui

Albita

Albita

R

9.

Botosani

Rădăuti-Prut

Rădăuti-Prut

R

 

NOTA:

P - port, ZL - zonă liberă, F - feroviar, A- aeroport, R- rutier.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

Constatând că România a îndeplinit procedurile legale interne si internationale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor enumerate mai jos,

în temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internationale ratificate de România, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 iulie 2009 a intrat în vigoare pentru România Conventia privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993 si amendată la Copenhaga la 9 aprilie 2002, ratificată prin Legea nr. 482/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 5 decembrie 2003.

Art. 2. - La data de 1 august 2009 a intrat în vigoare pentru România Protocolul optional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia împotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 2002, ratificat prin Legea nr. 109/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009.

Art. 3. - La data de 15 septembrie 2009 a intrat în vigoare pentru România Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluare cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001, la care România a aderat prin Legea nr. 108/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009.

Art. 4. - La data de 8 octombrie 2009 a intrat în vigoare pentru România Protocolul privind Registrul poluantilor emisi si transferati, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 si semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificat prin Legea nr. 112/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009.

Art. 5. - La data de 10 octombrie 2010 va intra în vigoare pentru România Codul european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964, ratificat prin Legea nr. 116/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 19 mai 2009.

Art. 6. - La data de 15 octombrie 2009 a intrat în vigoare pentru România Conventia nr. 102/1952 a Organizatiei Internationale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, ratificată prin Legea nr. 115/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 15 mai 2009.

Art. 7. - La data de 1 noiembrie 2009 a intrat în vigoare pentru România Protocolul aditional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă si xenofobă săvârsite prin intermediul sistemelor informatice, ratificat prin Legea nr. 105/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2009.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 47.

 

MINISTERUL SANATATII

 

ORDIN

pentru aprobarea listei nationale de medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitaliceasca si a listei nationale de ingineri auto, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)

 

Văzând Referatul de aprobare al subsecretarului de stat nr. CSA.790/2010,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii, interimar, nr. 1.519/2009,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista natională de medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitaliceasca, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista natională de ingineri auto care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - În cazul elicopterelor/avioanelor/navelor, în alcătuirea comisiilor de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), specialistii în domeniu sunt desemnati de Ministerul Sănătătii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 64.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA NATIONALĂ

de medici cu specialitatea medicină de urgentă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitaliceasca, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Judetul

Locul de muncă

1.

Dr. Puticiu Monica

Arad

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad

2.

Dr. Kigyossy Nicoleta

Arad

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad

3.

Dr. Rădutiu Mircea

Arad

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad

4.

Paul Luminita

Arges

Serviciul Judetean de Ambulantă Arges

5.

Dr. Borcea Hadrian

Bihor

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea

6.

Dr. Beres Zsolt

Bihor

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea

7.

Dr. Gălbineanu George

Bihor

Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor

8.

Dr. Gabora Bogdan

Bistrita-Năsăud

Spitalul Judetean de Urgentă Bistrita

9.

Vecerdi Cristina

Brasov

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov

10.

Danciu Verona Adriana

Brasov

Serviciul Judetean de Ambulantă Brasov

11.

Istrătescu Paul

Bucuresti

Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

12.

Zota Victor

Bucuresti

Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

13.

Nae Florian

Bucuresti

Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

14.

Ciolacu Rodica

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti

15.

Bălăsean Cristina

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti

16.

Nedelcu Violeta

Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti

17.

Ursu Cristian

Cluj

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj

18.

Miclăus Cristina

Cluj

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj

19.

Preda Cristina

Cluj

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj

20.

Horhat Sorina

Cluj

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj

21.

Bogos Ovidiu

Cluj

Serviciul Judetean de Ambulantă Cluj

22.

Teodorescu Călina

Cluj

Serviciul Judetean de Ambulantă Cluj

23.

Cealera lonut

Constanta

Serviciul Judetean de Ambulantă Constanta

24.

Constantin Andreea

Constanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta

25.

Ghengeaua Caria

Constanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta

26.

Croitoru Florin

Dolj

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova

27.

Ungureanu Simona

Dolj

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova

28.

Zidaru Mărgărit

Dolj

Serviciul Judetean de Ambulantă Dolj

29.

Stănculescu lulica

Dolj

Serviciul Judetean de Ambulantă Dolj

30.

Trifan Angel Liviu

Galati

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei" Galati

31.

Crăciun Marin

Galati

Serviciul Judetean de Ambulantă Galati

32.

Zinovei Diana

lasi

Serviciul Judetean de Ambulantă lasi

33.

Cazacu Catherina Dana

lasi

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Spiridon" lasi

34.

Mitre loan Remus

Maramures

Spitalul Judetean de Urgentă „Dr. Constantin Opris" Baia Mare

35.

Salanta Măria

Mures

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

36.

Bogdan CsiIIag

Mures

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

37.

Vărăsteanu Petrisor

Mures

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

38.

Ivanici Camelia

Mures

Serviciul Judetean de Ambulantă Mures

39.

Măndaianu Horatiu

Prahova

Serviciul Judetean de Ambulantă Prahova

40.

Vintilă Bogdan

Prahova

Serviciul Judetean de Ambulantă Prahova

41.

Abălasei Carmen Mihaela

Suceava

Serviciul Judetean de Ambulantă Suceava

42.

Gavrilă Vasile

Timis

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara

43.

Cozan loan

Timis

Serviciul Judetean de Ambulantă Timis

ANEXA Nr. 2

 

LISTA NATIONALĂ

de ingineri auto care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Judetul

Locul de muncă

1.

Marinescu Florinei

Arges

Serviciul Judetean de Ambulantă Arges

2.

Mătanie Vasile

Bacău

Serviciul Judetean de Ambulantă Bacău

3.

Porumb Dumitru Dan

Bihor

Serviciul Judetean de Ambulantă Bihor

4.

Sisman Nicolae Dorin

Brasov

Serviciul Judetean de Ambulantă Brasov

5.

lancu Marin

Bucuresti

Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov

6.

SzepAttila

Covasna

Serviciul Judetean de Ambulantă Covasna

7.

Mihăilică Dorin Florin

Dolj

Serviciul Judetean de Ambulantă Dolj

8.

Timaru Elvis-Silviu

Galati

Serviciul Judetean de Ambulantă Galati

9.

Bunăiasu Mircea Pantelimon

Gorj

Serviciul Judetean de Ambulantă Gorj

10.

Ciurac Sorin Vasile

Maramures

Serviciul Judetean de Ambulantă Maramures

11.

Citu Nicusor

Mehedinti

Serviciul Judetean de Ambulantă Mehedinti

12.

Sonica Romulus

Mures

Serviciul Judetean de Ambulantă Mures

13.

Cucos Ciprian

Neamt

Serviciul Judetean de Ambulantă Neamt

14.

Păun Octavian

Prahova

Serviciul Judetean de Ambulantă Prahova

15.

Filipescu Emil

Suceava

Serviciul Judetean de Ambulantă Suceava

16.

Florea Sorin

Timis

Serviciul Judetean de Ambulantă Timis

17.

Răduta Stefan

Tulcea

Serviciul Judetean de Ambulantă Tulcea

18.

Lazăr Gabriel

Vâlcea

Serviciul Judetean de Ambulantă Vâlcea

19.

Gurgu Alexandru

Vrancea

Serviciul Judetean de Ambulantă Vrancea


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMANIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMANIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din aur cu tema „Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni, Cluj"

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 10 februarie 2010, o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni, Cluj".

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- formă: rotundă;

- diametru: 13,92 mm;

- metal: aur;

- titlu :999%0;

- greutate: 1,224 g;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă, de sus în jos, inscriptia „ROMANIA", valoarea nominală „10 LEI" încadrând stema României, două piese din tezaurul de la Someseni, respectiv montura unui inel - ia stânga si un pandantiv - la dreapta, precum si anul de emisiune - 2010, iar la exterior, 3 arce de cerc perlate.

Reversul prezintă, în centru, reprezentarea pectoralului, piesa cea mai importantă din Tezaurul de la Someseni, la exterior, inscriptia „TEZAURUL DE LA SOMESENI" intercalată între două arce de cerc perlate.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR, cu folio auriu.

Art. 4. - Monedele din aur cu tema „Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni, Cluj" au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu tema „Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni, Cluj" se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 februarie 2010.

Nr. 5.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.