MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 111/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 111         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            114. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            95. - Decizie privind revocarea domnului Vlad Marcoci din functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

            96. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Popescu în functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

            97. - Decizie privind numirea membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a presedintelui Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            30/147. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în România

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 31 din 16 noiembrie 2009

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

            8. - Hotărâre privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A. se va face de către Ministerul Finantelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională „Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depăsite, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 114.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Operatorul economic Compania Natională „Loteria Română" - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal RO 12397185

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2010

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.497.565,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.467.565,00

 

 

a)

din productia vândută

3

1.465.707,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

336,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.500,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

30.000,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

30.000,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+50+53)

16

1.296.523,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.162.092,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

11.967,99

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

4.807,73

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

94.194,82

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

67.494,46

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

19.075,14


 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

14.142,27

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

506,07

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

4.102,80

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

324,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.625,22

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.343,11

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

202,65

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

6.282,11

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

67.000,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

105.366,95

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

878.732,51

 

 

 

i1) contract de mandat

39

320,29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

272,12

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

1.000,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

550,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli cu câstigurile aferente produselor loteristice

48

875.845,94

 

 

 

i8) alte cheltuieli

49

744,16


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

50

134.431,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

51

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare, din care:

52

134.431.00

 

 

 

cheltuieli cu contractele externe

52 bis

134.365,29

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

53

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

201.042,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

55

56.563,95

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

56

144.478,05

 

1

 

Rezerve legale

57

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

58

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

59

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

61

577,91

 

6

 

Profitul net anual aferent activitătii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.195/2001

62

576,38

 

7

 

Minimum 60% pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport si a următoarelor constructii: Arena Sportivă Polivalentă si Sala Natională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr.20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005

63

85.994,27

 

8

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.57, 58, 59, 60, 61, 62 si 63.

64

57.329,49

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

65

57.329,49

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

66

124.329,49

 

1

 

Surse proprii

67

124.329,49

 

2

 

Alocatii de la buget

68

 

 

3

 

Credite bancare

69

 

 

 

a)

- interne

70

 

 

 

b)

- externe

71

 

 

4

 

Alte surse

72

 


VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

73

124.329,49

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

74

124,329,49

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

75

 

 

 

a)

interne

76

 

 

 

b)

externe

77

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

78

8.522,35

 

1

 

Rezerve legale

79

8.522,35

 

2

 

Rezerve statutare

80

 

 

3

 

Alte rezerve

81

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

82

 

 

1

 

Venituri totale

83

1.497.565,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

84

1.296.523,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

85

3.100,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

86

2.930,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

87

67.494,46

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

88

67.155,60

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

89

338,86

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

90

1 910,00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.83/86)

91

511,11

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.83/86 x ICP)

92

511,11

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

93

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

94

865,75

 

11

 

Plăti restante

95

 

 

 

a)

preturi curente

96

 

 

 

b)

preturi comparabile

97

 

 

12

 

Creante restante

98

 

 

 

a)

preturi curente

99

 

 

 

b)

preturi comparabile

100

 

 

Notă:

Potrivit CC IVI în vigoare, principala formă de salarizare în CN Loteria Română SA este acordul direct Tarifele medii prognozate în anul 2010 sunt aceleasi ca si în anul 2009

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind revocarea domnului Vlad Marcoci din functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere Adresa Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 851 din 9 februarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad Marcoci se revocă din functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2010.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Popescu în functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere Adresa Ministerului Mediului si Pădurilor nr. 851 din 9 februarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Popescu se numeste în functia de presedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2010.

Nr. 96.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a presedintelui Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

Având în vedere propunerea comună formulată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului prin Adresa nr. 638/M.C.S. din 9 februarie 2010 si nr. 10.290/D.P.F. din 9 februarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (1) lit. a), al art. 9 alin. (1) si (2) si al art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitate de membri ai Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor următoarele persoane:

1. domnul Silviu Bian - presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

2. domnul Răzvan Florian - consilier, reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

3. doamna Ana-Maria Enache - expert, reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

4. domnul Josef Birtalan - administrator public, Consiliul Judetean Harghita, reprezentant al aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului;

5. doamna Jana Mitroi - director, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, domnul Silviu Bian se numeste în functia de presedinte al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 3. - Mandatul presedintelui si membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor este de 4 ani începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. - Pe data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei primului-ministru nr. 302/2009 privind numirea membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a presedintelui Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 10 martie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2010.

Nr. 97.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 30 din 8 februarie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 147 din 16 februarie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70.254 din 4 februarie 2010 si nr. 20.184 din 16 februarie 2010, întocmit de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 4 si 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 30 din 31 ianuarie 2009, si în baza cadrului stabilit în anexa III la acesta,

în temeiul art. 3 lit. m) si o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul mediului si pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bunele conditii agricole si de mediu - GAEC în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Bunele conditii agricole si de mediu se respectă de către toti fermierii care solicită plăti directe pe suprafată, plăti de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate, plăti pentru prima împădurire a terenurilor agricole, sprijin pentru restructurarea/reconversia plantatiilor viticole si prima pentru defrisarea plantatiilor viticole din fonduri europene sau din bugetul national.

(2) Bunele conditii agricole si de mediu se respectă pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, inclusiv pe cele neeligibile si pe cele care nu sunt folosite în scopul productiei.

Art. 3. - (1) Obligatia de a mentine suprafata de pajisti permanente la nivel national se îndeplineste prin păstrarea raportului dintre suprafata terenurilor destinate pajistilor permanente si suprafata agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007, numit raport de referintă.

(2) Dacă valoarea raportului dintre suprafata destinată pajistilor permanente si suprafata agricolă totală, calculată în anul de depunere a cererii de plată pe suprafată, numit raport anual, scade cu mai mult de 10% din valoarea raportului de referintă, se instituie măsuri pentru reconstituirea suprafetelor de pajisti permanente la nivel de fermier, în conformitate cu prevederile art. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

Art. 4. -Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează procedurile de implementare a bunelor conditii agricole si de mediu, asigură informarea fermierilor cu privire la conditiile care trebuie îndeplinite, efectuează controlul respectării acestora de către fermieri si monitorizează mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national.

Art. 5. - Nerespectarea de către fermieri a bunelor conditii agricole si de mediu si a măsurilor privind mentinerea sau reconstituirea suprafetelor de pajisti permanente conduce la reducerea plătilor sau excluderea de la plată, în conformitate cu prevederile art. 23 si 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu exceptia cazurilor de fortă majoră si a circumstantelor exceptionale.

Art. 6. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 15/56/2008 pentru adoptarea măsurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Mihail Dumitru

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat

ANEXĂ

 

Bunele conditii agricole si de mediu - GAEC în România

 

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă si/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeasi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv.

GAEC 5. Nu este permisă arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru mentinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole

GAEC 7. Întretinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păsunat sau prin cosirea lor cel putin o dată pe an.

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetatiei pajistilor permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul productiei.

V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 31

din 16 noiembrie 2009

 

Dosar nr. 16/2009

Sub presedintia doamnei judecător Lidia Bărbulescu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistentă juridică încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (republicată), precum si interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, modificate prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispozitiile art. 3741 din Codul de procedură civilă, cu referire la necesitatea învestirii cu formulă executorie a contractelor de asistentă juridică.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 69 de judecători din 105 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antoaneta Florea - procuror sef al Biroului de reprezentare din cadrul Sectiei judiciare - Serviciul judiciar civil.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că au caracter de titlu executoriu si contractele de asistentă juridică încheiate anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 255/2004 si că, pentru a putea fi puse în executare, contractele de asistentă juridică au nevoie de învestire cu formulă executorie.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor de judecată nu există un punct de vedere unitar în legătură cu caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistentă juridică încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, precum si cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicată, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispozitiile art. 3741 din Codul de procedură civilă, cu referire la necesitatea învestirii cu formulă executorie a contractelor de asistentă juridică.

Cu privire la primul aspect, unele instante au considerat că au caracter de titlu executoriu numai contractele de asistentă juridică încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 255/2004, potrivit principiului tempus regit actum , o solutie contrară ducând la încălcarea principiului neretroactivitătii legii civile consacrat de art. 1 din Codul civil si de art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Alte instante, dimpotrivă, tinând seama de principiul aplicării imediate a legii noi, au considerat că au calitatea de titlu executoriu si contractele încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 255/2004, în conditiile în care actele si faptele juridice privitoare la executarea silită sunt ulterioare edictării acestui act normativ.

În legătură cu cel de-al doilea aspect, unele instante au respins ca lipsită de interes sau inadmisibilă cererea de învestire cu formulă executorie a contractelor de asistentă juridică.

În argumentarea solutiei s-a retinut, în esentă, că după intrarea în vigoare a art. 3741 din Codul de procedură civilă, titlul executoriu reprezentat de contractul de asistentă juridică poate fi pus în executare silită prin cerere adresată executorului judecătoresc, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii judiciare necontencioase de învestire cu formulă executorie.

Alte instante însă au solutionat pe fond cererea de învestire cu formulă executorie a contractului de asistentă juridică, retinând că prin Legea nr. 51/1995, republicată, nu i se recunoaste acestui tip de contract caracterul executoriu, ci doar natura de înscris care constituie titlu executoriu si care poate fi pus în executare numai după învestirea lui cu formulă executorie.

S-a apreciat astfel că punerea în executare a contractelor de asistentă juridică este reglementată de norma specială prevăzută de art. 30 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, republicată, care impune învestirea acestora cu formulă executorie, prin derogare de la prevederile art. 3741 din Codul de procedură civilă.

În ceea ce priveste prima problemă în discutie, instantele care au retinut că au caracter de titlu executoriu si contractele de asistentă juridică încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 255/2004 au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995, republicată, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 255/2004, „contractul de asistentă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu".

Acest text de lege, prin care se stabileste caracterul de titlu executoriu al unui asemenea contract, constituie, în mod evident, o normă procedurală ce priveste executarea silită, fiind menită să îi asigure celeritatea.

Dobândirea valorii de titlu executoriu, ce are loc exclusiv prin vointa legiuitorului, nu vizează raportul juridic de drept material existent între părti, căci nu modifică în niciun fel conventia părtilor sau vreunul dintre efectele generate de aceasta.

De asemenea, nu sunt afectate cu nimic conditiile de formare si de validitate a contractului, astfel că nici din această perspectivă nu se poate sustine că dispozitia legală examinată ar apartine dreptului material, si nu celui procedural.

Normele de procedură propriu-zise, cărora le sunt asimilate si normele de executare silită, fie că sunt cuprinse în Codul de


procedură civilă, fie în legi speciale, se supun principiului aplicării imediate, cu respectarea regulii tempus regit actum.

De aceea, în materie de executare silită, este incidentă norma în vigoare la data realizării executării, inclusiv cu privire la constituirea titlului, ca primă etapă în declansarea procedurii executionale si indiferent dacă nasterea creantei a avut loc anterior.

Asa cum s-a arătat, dispozitiile art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995, republicată, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004, se situează în materia normelor procedurale de executare silită.

Întrucât legiuitorul nu distinge în raport cu momentul la care s-a încheiat contractul de asistentă juridică, se impune a se aprecia că au caracter executoriu si contractele ce au fost încheiate anterior intrării în vigoare a dispozitiilor modificatoare continute de Legea nr. 255/2004.

Prin aceasta nu are loc o nesocotire a principiului neretroactivitătii legii, înscris în art. 15 alin. (2) din Constitutie si art. 1 din Codul civil, deoarece legea nouă nu vine să modifice raporturile juridice dintre părti, ci doar recunoaste contractului o calitate superioară, exclusiv în vederea unei eventuale executări silite.

Altfel spus, prin aplicarea imediată a noii norme de procedură nu sunt surprinse părtile, acestora nefiindu-le impuse conditii sau efecte pe care nu le-au avut în vedere la data perfectării contractului.

Cu privire la cea de-a doua problemă în discutie, instantele care au apreciat că este necesară învestirea cu formulă executorie a contractelor de asistentă juridică au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Problema de drept care se cere a fi solutionată, în acest caz, vizează interpretarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicată, astfel cum au fost modificate si completate prin art. 1 pct. 28 din Legea nr. 255/2004, în sensul aplicabilitătii sau neaplicabilitătii dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedură civilă contractelor de asistentă juridică pentru care s-a statuat că sunt titluri executorii, punându-se în discutie raportul dintre norma generală si norma specială.

Astfel, art. 3741 din Codul de procedură civilă prevede că „înscrisurile cărora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie".

Totodată, potrivit art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicată, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 255/2004, „învestirea cu formulă executorie este de competenta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului".

Rezultă că, pentru a fi pus în executare silită, contractul de asistentă juridică trebuie să fie învestit cu formulă executorie, câtă vreme este stabilită instanta competentă în acest scop.

Prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 se impun în virtutea raportului dintre norma generală si norma specială, potrivit principiului specialia generalibus derogant.

Altfel spus, ori de câte ori pentru o anumită materie există o reglementare specială, aceasta se aplică în locul reglementării generale.

Norma specială se va aplica în mod prioritar fată de cea cu caracter general ori de câte ori se găseste în fata unui caz care intră în prevederile sale, chiar dacă norma generală este mai nouă, deoarece aceasta din urmă nu poate, fără o dispozitie expresă a legiuitorului, să afecteze norma specială.

Asadar, desi potrivit legii contractul de asistentă juridică este titlu executoriu, punerea sa în executare este conditionată de învestirea cu formulă executorie în instantă.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii în sensul că, în interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004, se stabileste că au caracter de titlu executoriu si contractele de asistentă juridică încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 255/2004.

De asemenea, în interpretarea si aplicarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicată, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 255/2004 raportat la prevederile art. 3741 din Codul de procedură civilă, se stabileste că desi contractele de asistentă juridică au caracter de titlu executoriu conferit prin lege, pot fi puse în executare silită numai dacă au fost învestite cu formulă executorie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza I din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, se stabileste că au caracter de titlu executoriu si contractele de asistentă juridică încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995.

În interpretarea si aplicarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995, republicată, raportat la art. 3741 din Codul de procedură civilă, se stabileste că desi contractele de asistentă juridică au caracter de titlu executoriu conferit prin lege, pot fi puse în executare silită numai dacă au fost învestite cu formulă executorie.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 16 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIDIA BĂRBULESCU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

 

În temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 11 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 17 februarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 se aplică pentru certificarea declaratiilor fiscale anuale aferente anului 2009, care se depun la organele fiscale în anul 2010.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 8.

 

ANEXA

 

NORME

de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

 

            Prezentele norme stabilesc principiile generale aplicabile activitătii de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, denumite în continuare declaratii de impozit pe profit, în acord cu dispozitiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În cadrul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înteles:

a) compania reprezintă contribuabilul a cărui declaratie anuală de impozit pe profit este supusă certificării de către un consultant fiscal;

b) certificarea reprezintă verificarea exactitătii si realitătii datelor înscrise în declaratiile fiscale, în concordantă cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de către consultantul fiscal si furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenta contabilă a companiei. Verificarea exactitătii si realitătii datelor înscrise în declaratia anuală de impozit pe profit se va face prin sondaj si în limita unui prag de semnificatie, asa cum este definit în prezentele norme. Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune oferirea de solutii de optimizare fiscală;

c) dosarul de lucru reprezintă ansamblul datelor si informatiilor cerute de către consultantul fiscal în vederea certificării declaratiei anuale de impozit pe profit si primite de către acesta de la reprezentantii companiei. De asemenea, dosarul de lucru include si testele, fisierele de lucru si alte documente pe baza cărora consultantul fiscal realizează activitatea de verificare;

d) verificarea prin sondaj reprezintă activitatea de verificare selectivă a documentelor si operatiunilor considerate ca reprezentative pentru totalitate, în care sunt reflectate veniturile si cheltuielile.

 

ARTICOLUL 2

Contractul

 

            Relatia profesională trebuie statuată prin intermediul unui contract în formă scrisă încheiat între companie si consultantul fiscal.

 

ARTICOLUL 3

Răspunderea consultantului fiscal

 

            Consultantul fiscal va presta serviciul de certificare cu grija si atentia cuvenite conform cerintelor cuprinse în standardele profesionale si Codul etic al consultantului fiscal. Camera Consultantilor Fiscali va supraveghea activitatea consultantilor fiscali ce prestează servicii de certificare a declaratiei anuale de impozit pe profit. Camera Consultantilor Fiscali va aplica sanctiunile prevăzute de regulamentul propriu de organizare si functionare în cazul în care se dovedeste faptul că un consultant fiscal nu a respectat prevederile acestui regulament, ale codului etic si ale prezentelor norme.

 

ARTICOLUL 4

Prezentarea informatiilor

 

(1) Compania pregăteste declaratia anuală de impozit pe profit si este răspunzătoare pentru întocmirea documentelor contabile, pentru acuratetea înregistrărilor contabile, precum si pentru întocmirea si acuratetea registrelor fiscale. Compania, prin reprezentantii săi, va trebui să dea o declaratie pe propria răspundere privind conformitatea înregistrărilor si a politicilor contabile cu referentialul contabil românesc în vigoare, si anume Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Modelul declaratiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Compania va pune la dispozitia consultantului fiscal documente si informatii în vederea verificării elementelor înscrise în declaratia anuală de impozit pe profit ce face obiectul certificării. În situatia în care aceste documente sunt confidentiale, consultantul fiscal va da o declaratie de păstrare a confidentialitătii informatiilor la care are acces.

(3) Toate informatiile trebuie solicitate în scris de către consultantul fiscal.

 

ARTICOLUL 5

Procedura de lucru

 

(1) Tratamentul fiscal al operatiunilor economice reflectate în documentele financiar-contabile si care sunt înscrise în declaratia anuală de impozit pe profit ce urmează a fi supusă certificării se verifică prin sondaj.

(2) Consultantul fiscal trebuie să ia în considerare pragul de semnificatie atunci când este angajat în vederea certificării declaratiilor fiscale.

(3) În elaborarea raportului de certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie, astfel încât să poată detecta din punct de vedere cantitativ denaturările semnificative.

 

ARTICOLUL 6

Stabilirea pragului de semnificatie/materialitătii

 

            În stabilirea pragului de semnificatie/materialitătii pentru verificarea calculului impozitului pe profit, consultantii fiscali se vor baza în primul rând pe rationamentul lor profesional, precum si pe procedurile analitice si pe întelegerea în ansamblu a companiei si a mediului economic în care aceasta activează.

 

ARTICOLUL 7

Utilizarea unor valori de referintă în stabilirea pragului de semnificatie/materialitătii

 

            Desi stabilirea pragului de semnificatie/materialitătii este o problemă de rationament profesional, în anumite cazuri va fi util să se aplice un procentaj dintr-o anumită valoare de referintă.

 

ARTICOLUL 8

Aplicarea unui procentaj asupra unei valori de referintă

 

(1) Ca regulă generală, în determinarea procentajului care va fi aplicat unei valori de referintă alese pentru stabilirea pragului de semnificatie, se va folosi rationamentul profesional.

(2) Pentru stabilirea valorii de referintă utilizate pentru determinarea pragului de semnificatie/materialitătii, se vor utiliza informatiile fiscale relevante, cum ar fi:

- ponderea fiecărei categorii de venit neimpozabil în total venituri neimpozabile;

- ponderea fiecărei categorii de cheltuială nedeductibilă în total cheltuieli nedeductibile.

 

ARTICOLUL 9

Utilizarea rationamentului profesional

 

            Consultantii fiscali sunt obligati să îsi utilizeze rationamentul profesional pentru a stabili dacă cele mentionate mai sus sunt adecvate circumstantelor individuale.

 

ARTICOLUL 10

Cerinte minimale de verificare în vederea certificării declaratiei anuale privind impozitul pe profit

 

(1) Verificarea declaratiei anuale de impozit pe profit va trebui să urmărească cel putin elementele mentionate în mod specific în cuprinsul titlului II „Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cum ar fi: veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor si cheltuielilor, reevaluările, cheltuielile nedeductibile si cu deductibilitate limitată, gradul de îndatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile angajate etc.

(2) Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii/documentatiei privind preturile de transfer, a politicilor comerciale si a politicilor contabile aplicate de companie. Certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit pentru o anumită perioadă nu presupune si verificarea pierderii fiscale reportate si a altor elemente fiscale ce provin din perioadele anterioare si care produc efecte în perioada supusă certificării.

 

ARTICOLUL 11

Documentare

 

            Consultantul fiscal care va presta serviciile de certificare a declaratiilor fiscale va avea obligatia să documenteze această activitate în cadrul unui dosar de lucru ce va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de către Camera Consultantilor Fiscali.

 

ARTICOLUL 12

Raportul de certificare

 

            Rezultatele certificării vor fi consemnate într-un document numit raport de certificare, care va fi înaintat companiei.

 

ARTICOLUL 13

Elemente minimale ale raportului de certificare a declaratiei anuale de impozit pe profit

 

Raportul de certificare va trebui să cuprindă cel putin următoarele elemente:

a) o scurtă prezentare a companiei;

b) valoarea pragului de semnificatie;

c) mentiuni referitoare la pierderea fiscală din anul/anii anterior/anteriori reportată în anul în care se certifică declaratia anuală de impozit pe profit;

d) elementele care au fost supuse verificării conform titlului II „Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, asa cum au fost mentionate la art. 10;

e) eventualele ajustări propuse fată de declaratia supusă initial certificării;

f) opinia consultantului fiscal referitoare la declaratia anuală de impozit pe profit care a fost supusă verificării.

 

ARTICOLUL 14

Nota de certificare

 

            Consultantul fiscal va emite o notă de certificare care va însoti declaratia anuală de impozit pe profit. În nota de certificare se va mentiona dacă certificarea se va face cu rezerve sau fără. Modelul notei de certificare este prezentat în anexa nr. 2 - în cazul certificării de către un consultant fiscal - si, respectiv, în anexa nr. 2A - în cazul certificării de către o societate comercială de consultantă fiscală.

 

ARTICOLUL 15

 

            Anexele nr. 1,2 si 2A fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Modelul declaratiei pe propria răspundere

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul, ......................................................., domiciliat în .........................................., str. ..........................nr. ......., bl. ........, sc. ....., et. ..........., ap. ............, sectorul ........, CNP .................................., posesor al ...... seria ...... nr. .........................., eliberată de ....................................... la data de ..................................,în calitate de administrator al S.C........................................, cu domiciliul fiscal în............................................, str....................................... nr. ......., bl. ........., sc. ....., et. ..........., ap. ............, sectorul ........., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ................................... sub nr. J........./............/............., având codul de identificare fiscală ....................................., atribut fiscal RO, declar pe propria răspundere următoarele:

- documentele ce au stat la baza înregistrărilor contabile aferente exercitiului financiar ................ sunt autentice si reflectă tranzactii reale;

- nu detin, cu orice titlu, bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii si nu au fost efectuate operatiuni economice fără să fie înregistrate în contabilitate;

- a fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului, iar rezultatele valorificării acestuia au fost înregistrate în contabilitatea aferentă exercitiului financiar.................;

- balanta de verificare aferentă lunii decembrie a anului .................... a fost întocmită cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare si reflectă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

- sumele înregistrate drept cheltuieli deductibile sunt numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare;

- contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinatia lor, după caz;

- contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz;

- atât cheltuielile, cât si veniturile înregistrate în balanta de verificare încheiată la 31.12. ............. au respectat întocmai prevederile legale, rulajele aferente conturilor analitice de venituri si cheltuieli sunt corect înregistrate după destinatie si numai aferent exercitiului financiar ....................;

- dobânzile si diferentele de curs valutar înregistrate în contabilitate sunt aferente creditelor bancare sau leasingurilor financiare contractate de la entitătile prevăzute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (Codul fiscal);

- pierderea fiscală înregistrată în exercitiul financiar precedent conform declaratiei privind impozitul pe profit preluată în declaratia privind impozitul pe profit a anului ..................... este reală si a rezultat în urma respectării prevederilor Codului fiscal;

- impozitele si taxele datorate bugetului de stat, inclusiv impozitul pe profit, au fost corect înregistrate în conturi analitice, calculul acestora fiind în sarcina mea;

- registrul de evidentă fiscală al societătii a fost completat corect si în termenul legal, sumele înscrise în acesta fiind în strictă concordantă cu prevederile Codului fiscal;

- pentru orice abatere de la regulile contabile îmi asum răspunderea exclusivă.

 

Semnătura

…………………………

Data

…………………………

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Modelul notei de certificare

 

NOTĂ DE CERTIFICARE

a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului .........

 

Subsemnatul/a, ..................................................., în calitate de consultant fiscal înregistrat la Camera Consultantilor Fiscali sub nr....................../an.................., în baza Contractului nr.................../.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului..................pentru S.C................................................................................

Declaratia privind impozitul pe profit aferentă anului ........................ este responsabilitatea conducerii Societătii ..........................................

Responsabilitatea noastră este de a ne exprima o opinie asupra declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului........., bazată pe certificarea pe care am efectuat-o.

Noi am efectuat certificarea în conformitate cu Normele de certificare a declaratiei de impozit pe profit si cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultantilor Fiscali. Certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit reprezintă verificarea exactitătii si realitătii datelor înscrise în declaratiile fiscale, în concordantă cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de către consultantul fiscal si furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenta contabilă a companiei. Verificarea exactitătii si realitătii datelor înscrise în declaratia anuală de impozit pe profit s-a făcut prin sondaj si în limita unui prag de semnificatie.

În opinia noastră, certificăm fără/cu rezerve declaratia privind impozitul pe profit aferentă anului ......... la S.C. ...................................................................

 

Data........................

Adresa....................

Consultant fiscal,

..............................

(semnătura si parafa)

 

ANEXA Nr. 2A

la norme

 

Modelul notei de certificare

 

NOTĂ DE CERTIFICARE

a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului .........

 

S.C. ......................................................., în calitate de societate comercială de consultantă fiscală, autorizată de Camera Consultantilor Fiscali sub nr. ......................./an ..........., reprezentată de administrator consultant fiscal  ..................................., înregistrat la Camera Consultantilor Fiscali sub nr. ..................../an ..........., în baza Contractului nr. .........../.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului ........... pentru S.C. ................................

Declaratia privind impozitul pe profit aferentă anului..........este responsabilitatea conducerii Societătii ...........................

Responsabilitatea noastră este de a ne exprima o opinie asupra declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului........., bazată pe certificarea pe care am efectuat-o.

Noi am efectuat certificarea în conformitate cu Normele de certificare a declaratiei de impozit pe profit si cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultantilor Fiscali. Certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit reprezintă verificarea exactitătii si realitătii datelor înscrise în declaratiile fiscale, în concordantă cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de către consultantul fiscal si furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenta contabilă a companiei. Verificarea exactitătii si realitătii datelor înscrise în declaratia anuală de impozit pe profit s-a făcut prin sondaj si în limita unui prag de semnificatie.

În opinia noastră, certificăm fără/cu rezerve declaratia privind impozitul pe profit aferentă anului ......... la S.C............................................

 

Data........................

Adresa....................

Numele si prenumele reprezentantului legal

............................................................

(semnătura si stampila)

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.